Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00239 003741 22404980 na godz. na dobę w sumie
Przewodnik dla narzeczonych i młodych małżeństw - ebook/pdf
Przewodnik dla narzeczonych i młodych małżeństw - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 128
Wydawca: Rafael Język publikacji: polski
ISBN: 9788375697377 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> dla dzieci i młodzieży
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Główną motywacją do napisania niniejszego przewodnika było pragnienie, by pomóc narzeczonym lepiej przygotować się do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego.

Stanie się on pomocny w odkrywaniu i przeżywaniu prawdziwej miłości w małżeństwie na tyle, by jego czytelnicy potrafili uniknąć takich sytuacji w życiu małżeńskim i rodzinnym, w których podejmowany trud na rzecz szczęśliwego małżeństwa okazałby się nadaremny.

Książka pomaga odpowiedzieć na pytania, które każdy na progu małżeńskiej podróży przez życie powinien sobie odpowiedzieć:

Czy ja naprawdę kocham?

Co jest tego potwierdzeniem?

Czy jestem kochany?

Czy mam szansę być szczęśliwą osobą w małżeństwie?

Czy potrafię dotrzymać złożonej przysięgi małżeńskiej?

Czy wierzę w miłość do końca życia?

Czy wybrana osoba na współmałżonka jest tą właściwą?

Czy podoba mi się jej postępowanie?

Jak wyobrażam sobie ojcostwo i macierzyństwo?

Czy jestem człowiekiem prawdy?

Czy wiem, jakim być człowiekiem i co robić, aby uszczęśliwić współmałżonka?

Jaki mam projekt na udane małżeństwo?

Jakie mam autorytety?

Gdzie szukam pomocy w trudnościach?

Kim dla mnie jest Bóg?

Co dla mnie jest w życiu najważniejsze?

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Marta i Henryk Kuczajowie PRZEWODNIK DLA NARZECZONYCH I MŁODYCH MAŁŻEŃSTW Pójdź ze mną do nieba Imprimatur Kuria Metropolitalna w Krakowie nr 139/2017, 19 stycznia 2017 r. bp Jan Szkodoń, wikariusz generalny ks. Kazimierz Moskała, wicekanclerz ks. dr Stanisław Szczepaniec, cenzor Korekta Agata Chadziński Dominika Trzaskowska Skład Anna Kendziak Projekt okładki Izabela Puk Zdjęcia www.freeimages.com Cytaty biblijne pochodzą z: Pismo Święte Starego i No- wego Testamentu, Biblia Tysiąclecia, wyd. V, Pallottinum, Poznań 2002. ISBN 978-83-7569-737-7 © 2017 Dom Wydawniczy „Rafael” ul. Rękawka 51, 30-535 Kraków tel./fax 012 411 14 52 e-mail: rafael@rafael.pl www.rafael.pl Wprowadzenie M iłość jest stale obecna w świecie. Kto żyje miłością, ten naprawdę żyje pełnią życia. Każdy mężczyzna i każda kobieta pragnie miło- ści i szczęścia. Od tego pragnienia nikt nie może się uwolnić! Decydując się na przyjęcie sakra- mentu małżeństwa, narzeczeni –  powodowani szczerą miłością – zawsze żywią olbrzymią na- dzieję na osiągnięcie szczęścia. Ta właśnie wia- ra w możliwość spełnienia się pragnień jest dla nich główną siłą w dążeniu do obranego celu. Dobrze jest, kiedy narzeczeni, zanim prze- kroczą próg życia w JEDNOŚCI DWOJGA, umie- ją nazwać i  precyzyjnie określić oczekiwania i  obawy w  odniesieniu do rzeczywistości, jaką jest małżeństwo i rodzina. Powinni oni w spo- sób możliwie najpełniejszy wiedzieć, na co się decydują, i mieć świadomość nie tylko ogromu –7– odpowiedzialności i ryzyka, ale również wyjątko- wości pięknej drogi do świętości, jaką jest mał- żeństwo i rodzicielstwo. Ostatecznie pomyślność małżeństwa zależy od tego, jakimi wartościami i wzorcami kierują się małżonkowie. Nieznający przyszłości człowiek w sposób na- turalny stawia pytania o to, co będzie. Pyta o kształt przyszłości, która jeszcze jest przed nim zakryta. Mimo, że na większość tych ważnych i trudnych pytań znajdziemy ostateczną odpowiedź dopiero w trakcie kroczenia obraną drogą życia, to rozsą- dek podpowiada, aby stawiać je sobie, zanim zde- cydujemy się na jakiś życiowy krok. Dotyczy to szczególnie decyzji o małżeństwie. Jest wiele bardzo istotnych pytań z punktu widzenia osób przygotowujących się do mał- żeństwa. Takimi są między innymi: • Czy małżeństwo jest moim powołaniem? • Czy ja naprawdę kocham? Co jest tego potwierdzeniem? • Czy jestem kochany? • Czy mam szansę być szczęśliwą osobą • Czy potrafię dotrzymać złożonej przysię- w małżeństwie? gi małżeńskiej? • Czy wierzę w miłość do końca życia? • Czy rozważałem/am wnikliwie słowa przy- sięgi małżeńskiej z ukochaną osobą? Czy rozumiem, do czego one zobowiązują? • Czy osoba wybrana na współmałżonka jest tą właściwą? Czy podoba mi się jej postępowanie? –8– Tajemnic e radosne „Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje”. (J 15,16) –15– Źródło miłości Zwiastowanie Najświętszej Maryi PaNNie Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego (Łk 1,38). M iłość towarzyszy człowiekowi od stworze- nia świata. Jednak odrzucenie jej przez lu- dzi sprawiło, że Stwórca w swoim miłosierdziu postanowił objawić ją jeszcze dobitniej w swo- im Synu. Przed dwoma tysiącami lat Duch Święty głosem archanioła Gabriela zapowie- dział Niepokalanej Maryi Dziewicy, że pocznie się w  Niej ucieleśniona Miłość, której nada imię Jezus. Od tamtego momentu człowiek nie będzie już w stanie w pełni zrozumieć miłości –17– bez Niego. Ten sam Bóg, który jest Miłością, pragnie, aby w sercu każdego człowieka zro- dziło się i urzeczywistniło Jego pragnienie mi- łości, przybierając kształt właściwy odkrytemu powołaniu. Miłość ludzka wyraża się poprzez czyny, które są adekwatne do głębi duchowej relacji z  Nim, odzwierciedlają bowiem odpo- wiedź na pytanie o miłość, które Bóg nieustan- nie kieruje do człowieka. • Czy pragniemy, aby prawdziwa miłość poczynała się i rodziła w naszym sercu? Chociaż nie zawsze wsłuchujemy się w głos Boga, to prośba o przyjęcie i pomnożenie przez nas daru miłości stale rozbrzmiewa w najgłęb- szym zakamarku naszego sumienia. • Słyszysz ten głos? Stwórca, obdarowując człowieka życiem, deponuje w nim skarb swojej miłości. Bóg naj- zwyczajniej pragnie, aby Jego miłość stała się naszą miłością; by mężczyźni i kobiety, stwo- rzeni „na obraz i podobieństwo Boga”, pozwala- li jej rozwijać się w swoich sercach i umysłach po to, aby obdarowywać nią innych. Nie można więc nie zastanawiać się: • Jaką ikoną miłości Bożej jest moja miłość? Bóg pyta i dopomina się o miłość na różne sposoby. Często słowami rad, pouczeń czy próśb wypowiadanych przez rodziców, rodzeństwo, –18– osoby duchowne, nauczycieli, a  nieraz „przy- padkowych” ludzi. Czy uzmysławiam to sobie? Wprawdzie Pan Bóg nie zmusza nikogo do miło- ści i zdaje się na wolną wolę człowieka, to jednak możemy być pewni, że jedyną satysfakcjonu- jącą dla Niego i  zarazem najkorzystniejszą dla samego człowieka odpowiedzią jest: Fiat!, jakiej w dniu zwiastowania udzieliła Dziewica Maryja. Zgoda na miłość jest dla człowieka czymś jak najbardziej naturalnym i jest ona podyktowana pragnieniem kochania i bycia kochanym. Do- świadczenie wielu ukazuje jednocześnie bolesną prawdę, że człowiek nie zawsze potrafi odróżnić miłość od egoizmu. Wydaje się, że fundamen- talne pytanie w kontekście pierwszej tajemnicy radosnej różańca świętego, szczególnie dla osób decydujących się na małżeństwo, brzmi: • Jakiej miłości powinniśmy mówić „tak”, a jaką na obecnym etapie życia urzeczy- wistniamy? Pierwszym, kto nas kocha, jest Pan Bóg. Kolejnymi miłującymi nas powinni być rodzi- ce. Jednak tym, co będzie decydowało o  na- szej zdolności kochania drugiego człowieka, w  szczególności przyszłego współmałżonka, jest umiejętność kochania i szanowania same- go siebie. Jeżeli nie potrafimy kochać siebie, to nigdy tak naprawdę nie pokochamy innej oso- by. Przykazanie: „Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego”, wprost to zapowiada. –19– • Czy kochamy i szanujemy samych siebie? Bynajmniej nie chodzi tu o  postawę ego- istyczną, ale o  troskę, aby nie zniekształcić w sobie „obrazu i podobieństwa” Stwórcy. Do- piero szczera miłość względem siebie, będąca przeciwieństwem egoizmu czy narcyzmu, może być przelana przez mężczyznę na kobietę lub przez kobietę na mężczyznę, a  następnie od- wzajemniona. Chrześcijanin zobowiązany jest do miłowania wszystkich ludzi adekwatnie do więzi i relacji. Przecież w sobie właściwy spo- sób kocha się rodziców, rodzeństwo, narzeczo- ną czy narzeczonego, współmałżonka, własne dzieci, przyjaciół czy obcych ludzi. W każdym z tych przypadków żywiona miłość jest prawdzi- wa i pełna, gdy jest odblaskiem miłości Boga. Dla kogoś, kto chce żyć w małżeństwie, jedną z najważniejszych kwestii przed zawarciem sa- kramentalnego związku jest przypatrzenie się własnej miłości narzeczeńskiej i rozeznanie: • Dlaczego pragniemy się pobrać? • Co jest najważniejszym powodem wybo- ru drogi sakramentalnej? Jeżeli nie jest to przede wszystkim miłość, to trzeba bardzo poważnie, w  duchu prawdy i odpowiedzialności rozważyć sens wiązania się z  konkretną osobą węzłem małżeńskim. Mi- łość musi być pielęgnowana, aby mogła trwać. Traktowanie małżeństwa jako jednej z dróg do świętości daje słuszne nadzieje na szczęśliwe –20– życie małżeńskie i rodzinne, a ostatecznie tak- że na wieczną szczęśliwość. Z tego wynika, że tylko „tak” wobec prawdziwej miłości może sprawić, że będziemy mieli pełny, świadomy i właściwy człowiekowi udział w pomnażaniu daru miłości, co jest szczytem powołania każ- dej osoby. Szczególnie w  okresie narzeczeństwa, ale przecież także i później, w małżeństwie, trzeba stale rozważać, czy nasze rozumienie, odczucia, pragnienia i doświadczenia miłości oparte są na prawdzie Ewangelii. Jest to niezmiernie istotne, ponieważ od odniesienia do tej prawdy będzie zależała historia naszej miłości i jednocześnie jej wartość. Dla człowieka zawsze aktualne bę- dzie pytanie o  miłość. Narzeczeni i  małżon- kowie powinni codziennie w  pokorze szukać na nie odpowiedzi. Owo pytanie o miłość for- mułują słowa św. Jana Pawła II zaczerpnięte z Tryptyku rzymskiego: „Gdzie jesteś, źródło?... Gdzie jesteś, źródło?!”. Poszukując odpowiedzi na pytanie o źródło miłości, nie wolno dać się zwieść własnemu egoizmowi, współczesnym faryzeuszom i tym, którzy nieświadomie prze- kazują nam fałszywy obraz miłości. Ojcze nasz... Zdrowaś, Maryjo... (x10) Chwała Ojcu... –21– Spis treści Wprowadzenie ................................................. 7 TAJEMNICE RADOSNE ...................................... 15 Źródło miłości Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie ...... 17 Duch służby Nawiedzenie św. Elżbiety ..................................... 22 Dar życia Narodzenie Pana Jezusa ...................................... 27 Ofiarna bezinteresowność Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni ............. 32 Trud wychowania Znalezienie Pana Jezusa w świątyni ............... 37 –125– TAJEMNICE ŚWIATŁA ........................................ 43 Brama do nieba Chrzest Pana Jezusa w Jordanie ....................... 45 Cud sakramentu małżeństwa Objawienie w Kanie Galilejskiej ..................... 50 Moc przebaczenia Głoszenie Ewangelii i wzywanie do nawrócenia ................................................. 56 Blask prawdy Przemienienie Pana Jezusa na Górze Tabor ...... 62 Święty sakrament miłości Ustanowienie Eucharystii .................................... 67 TAJEMNICE BOLESNE ....................................... 73 Konieczność pokory Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu ................... 75 Biczowanie miłości Biczowanie Pana Jezusa ...................................... 80 Gorzkie owoce antykoncepcji Ukoronowanie Pana Jezusa cierniem .............. 83 Potęga sakramentu pokuty Droga Pana Jezusa na Kalwarię ....................... 88 Kainowy grzech Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa ................ 92 TAJEMNICE CHWALEBNE ............................... 97 Perspektywa wieczności Zmartwychwstanie Pana Jezusa ........................ 99 –126– Zaproszenie do nieba Wniebowstąpienie Pana Jezusa ......................... 103 Odnowiciel miłości Zesłanie Ducha Świętego na Maryję i Apostołów ............................... 107 Wzór posłuszeństwa Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny ....... 111 Zwieńczenie miłości małżeńskiej Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny ........ 116 Zakończenie ...................................................... 120 Bibliografia ...................................................... 123 –127–

Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Pobierz darmowy fragment (epub)

Gdzie kupić całą publikację:

Przewodnik dla narzeczonych i młodych małżeństw
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: