Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00345 006452 20641456 na godz. na dobę w sumie
Przygotowanie do aplikacji prawniczych. Testy i kazusy. Tom I - ebook/pdf
Przygotowanie do aplikacji prawniczych. Testy i kazusy. Tom I - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 444
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-812-8680-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Opracowanie składa się z trzech części: testów, odpowiedzi do testów oraz kazusów.

Przygotowanie do aplikacji prawniczych. Testy i kazusy. Tom I obejmuje tematykę:

Testy opierają się na brzmieniu przepisów. Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa spośród trzech wariantów odpowiedzi. Pytania często nie odpowiadają dosłownemu brzmieniu przepisu, ale stanowią ich modyfikację, np. zadane od końca, dotyczące tylko części wielozdaniowego przepisu.

Autorzy, w ślad za zmianami zasad naboru na aplikację sędziowską oraz aplikację prokuratorską, zdecydowali się na przygotowanie trzech wariantów. Ujednolicenie możliwych do wyboru odpowiedzi pozwala przygotowywać się do egzaminów wstępnych na wszystkie aplikacje prawnicze.

Zaraz za pytaniami testowymi zamieszczono odpowiedzi do nich. Odpowiedzi skonstruowane są na zasadzie: numer pytania, odpowiedź, podstawa prawna.

Kazusy znajdują swoje źródło w orzecznictwie. Niejednokrotnie należy skorzystać z kilku orzeczeń celem określenia linii orzeczniczej służącej rozwiązaniu problemu. W każdym z kazusów pierwsze pytanie jest teoretyczne – ma służyć wprowadzeniu w problematykę doktrynalną. Kolejne pytania zmierzają do udzielenia odpowiedzi na problem sformułowany w kazusie. Ostatnie z poleceń nakazuje przygotowanie projektu pisma procesowego, orzeczenia lub opinii prawnej celem przygotowania studentów i innych osób rozwiązujących kazusy do stosowania prawa.

Przy kazusach nie są formułowane odpowiedzi. Wskazuje się jednak na niezbędne dla rozwiązania kazusu – orzeczenia sądów i organów administracji, opracowania monograficzne lub artykułu w naukowych czasopismach prawniczych. Lektura wskazanych pozycji pozwala uzyskać odpowiedź na pytanie sformułowane w kazusie. Dla celów przygotowania pism procesowych wskazuje się na przepisy prawa znajdujące zastosowanie w danym przypadku, np. dla przypomnienia i utrwalenia elementów decyzji administracyjnych czy wymogów pisma procesowego w postępowaniu cywilnym.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Część I. Prawo konstytucyjne, Unii Europejskiej, międzynarodowe 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm. i sprost.) 1.1. Test 1. Rzeczpospolita Polska jest: a) dobrem wspólnym wszystkich obywateli, b) dobrem każdego obywatela, c) dobrem wspólnym wszystkich jednostek. 2. Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczy- wistniającym zasady sprawiedliwości: a) narodowej, b) społecznej, c) państwowej. 3. Rzeczpospolita Polska jest państwem: a) jednolitym, b) narodowym, c) sprawiedliwym. 4. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do: a) Narodu, b) Obywateli, c) Prezydenta. 5. Naród sprawuje władzę przez: a) swoich przedstawicieli lub pośrednio, b) swoich przedstawicieli lub bezpośrednio, c) bezpośrednio. 1 Część I . Prawo konstytucyjne, Unii Europejskiej, międzynarodowe 6. Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego tery- torium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą: a) pomocniczości, b) traktowania narodowego, c) zrównoważonego rozwoju. 7. Rzeczpospolita Polska stwarza warunki upowszechniania i równego dostępu: a) do dóbr kultury, będącej źródłem tożsamości narodu polskiego, jego trwania i rozwoju, nia i rozwoju, nia i rozwoju. b) do dóbr narodowych, będących źródłem tożsamości narodu polskiego, jego trwa- c) do dóbr publicznych, będących źródłem tożsamości narodu polskiego, jego trwa- 8. Pomocy Polakom zamieszkałym za granicą w zachowaniu ich związków z na- rodowym dziedzictwem kulturalnym udziela: a) Minister ds. kultury i dziedzictwa narodowego, b) Naród, c) Rzeczpospolita Polska. 9. Organy władzy publicznej działają na: a) zasadzie sprawiedliwości społecznej, b) podstawie aktów wewnętrznie obowiązujących, c) podstawie i w granicach prawa. 10. Konstytucja RP jest: a) jedynym prawem w Rzeczypospolitej Polskiej, b) najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej, c) wyłącznym prawem w Rzeczypospolitej Polskiej. 11. Przepisy Konstytucji stosuje się: a) bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej, b) wprost, chyba że Konstytucja stanowi inaczej, c) bezpośrednio, chyba że inny akt prawny stanowi inaczej. 12. Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ją: a) prawa wewnętrznego, b) prawa organizacji międzynarodowych, c) prawa międzynarodowego. 2 1 . Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 .4 .1997 r . (Dz .U . Nr 78, poz . 483 ze zm . i sprost .) 13. Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na: a) pierwszeństwie władzy ustawodawczej, b) podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy c) rozdziale i zrównoważeniu władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i wła- sądowniczej, dzy sądowniczej. 14. Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się: a) na podziale władzy wykonawczej i władzy sądowniczej, b) na równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej, c) na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i wła- dzy sądowniczej. 15. Władzę ustawodawczą sprawują: a) Sejm i Prezydent RP, b) Senat, Sejm i Rada Ministrów, c) Sejm i Senat. 16. Władzę wykonawczą sprawują: a) Prezes Rady Ministrów i Senat, b) Prezydent RP i Rada Ministrów, c) Prezydent RP i sądy okręgowe. 17. Władzę sądowniczą sprawują: a) sądy okręgowe, rejonowe i wojewódzkie, b) sądy i trybunały, c) Samorządowe Kolegia Odwoławcze, sądy, Trybunał Stanu i Trybunał Konstytu- cyjny. 18. Partie polityczne na zasadach dobrowolności i równości zrzeszają: a) obywateli Unii Europejskiej, b) osoby fizyczne, c) obywateli polskich. 19. Zgodnie z Konstytucją RP partie polityczne finansowane są: a) jawnie, b) z budżetu państwa, c) ze składek ich członków oraz budżetu państwa. 3 Część I . Prawo konstytucyjne, Unii Europejskiej, międzynarodowe 20. Rzeczypospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania: a) związków zawodowych, organizacji społeczno-zawodowych rolników, stowa- rzyszeń, ruchów obywatelskich, innych dobrowolnych zrzeszeń oraz fundacji, b) związków zawodowych, organizacji społeczno-zawodowych rolników, stowa- rzyszeń, ruchów obywatelskich, innych dobrowolnych zrzeszeń, fundacji oraz stowarzyszeń, c) związków zawodowych i wyznaniowych, organizacji społeczno-zawodowych rolników, stowarzyszeń, ruchów obywatelskich, innych dobrowolnych zrzeszeń oraz fundacji. 21. Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołują- cych się: a) w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszy- b) w swojej nazwie i programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazi- zmu i komunizmu, zmu, faszyzmu i komunizmu, i komunizmu. c) w swojej nazwie do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu 22. Rzeczypospolita Polska zapewnia: a) wolność prasy, radia i innych środków społecznego przekazu, b) wolność prasy i innych środków społecznego przekazu, c) wolność prasy jako podstawowego środka społecznego przekazu. 23. Ustrój terytorialny Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia: a) dekoncentrację władzy, b) decentralizację władzy, c) demokratyzację władzy. 24. Ustawa określa zasadniczy podział terytorialny państwa uwzględniający więzi społeczne, gospodarcze lub kulturowe i zapewniający jednostkom teryto- rialnym zdolność wykonywania zadań: a) własnych i zleconych, b) samorządowych, c) publicznych. 25. Wspólnotę samorządową tworzy ogół mieszkańców: a) jednostek zasadniczego podziału terytorialnego, b) jednostek samorządu terytorialnego, c) gminy, powiatu i województwa. 4 1 . Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 .4 .1997 r . (Dz .U . Nr 78, poz . 483 ze zm . i sprost .) 26. Samorząd terytorialny uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej. Przysługującą mu w ramach ustaw istotną część zadań publicznych samorząd wykonuje: a) w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, b) w imieniu państwa i na własną odpowiedzialność, c) w imieniu własnym i nie ponosi za ich wykonanie odpowiedzialności. 27. Samorządy zawodowe tworzone są: a) w drodze rozporządzenia, b) z mocy prawa, c) w drodze ustawy. 28. Samorządy zawodowe reprezentują: a) osoby wykonujące zawody prawnicze, b) osoby wykonujące zawody zaufania publicznego, c) funkcjonariuszy publicznych. 29. Samorządy nie mogą naruszać zasady: a) społecznej gospodarki rynkowej, b) proporcjonalności, c) wolności podejmowania działalności gospodarczej. 30. Małżeństwo: a) znajduje się pod ochroną Rzeczypospolitej Polskiej i jednostek samorządu tery- b) znajduje się pod opieką Rzeczypospolitej Polskiej, c) znajduje się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej i jednostek samorzą- torialnego, du terytorialnego. 31. Na gruncie Konstytucji RP chronione jest: a) małżeństwo, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo, b) wyłączenie małżeństwo i rodzina, c) wyłącznie małżeństwo, rodzina i macierzyństwo. 32. Rzeczypospolita Polska specjalną opieką otacza: a) małżeństwo, b) rodzinę, c) inwalidów wojennych. 5 Część I . Prawo konstytucyjne, Unii Europejskiej, międzynarodowe 33. Ustrój gospodarczy Rzeczypospolitej Polskiej oparty jest na: a) własności prywatnej, b) własności państwowej, c) własności prywatnej i państwowej. 34. Rzeczpospolita Polska chroni: a) własność jednak dopuszcza wywłaszczenie jedynie wówczas, gdy jest dokony- wane na cele państwowe i za słusznym odszkodowaniem, b) własność, inne prawa majątkowe oraz prawo dziedziczenia jednak dopuszcza wywłaszczenie jedynie wówczas, gdy jest dokonywane na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem, c) własność i prawo dziedziczenia jednak dopuszcza wywłaszczenie jedynie wów- czas, gdy jest dokonywane na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem. 35. Ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko: a) wówczas, gdy jest dokonywane na cele państwowe i za słusznym odszkodowa- niem, b) w drodze ustawy, c) w drodze rozporządzenia. 36. Ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko ze względu na: a) ważny interes państwa, b) ważny interes publiczny, c) interes publiczny. 37. Podstawą ustroju rolnego państwa jest gospodarstwo: a) narodowe, b) rolne, c) rodzinne. 38. Nadzór nad warunkami wykonywania pracy sprawuje: a) państwo, b) pracodawca, c) Państwowa Inspekcja Pracy. 39. Kościoły i inne związki wyznaniowe są: a) równorzędne, b) jednorodne, c) równouprawnione. 6 1 . Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 .4 .1997 r . (Dz .U . Nr 78, poz . 483 ze zm . i sprost .) 40. Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach przekonań reli- gijnych, światopoglądowych i filozoficznych zachowują: a) niezależność, b) bezstronność, c) równouprawnienie. 41. Stosunki między Rzeczypospolita Polską a Kościołem Katolickim określają: a) umowy międzynarodowe i ustawy, b) rozporządzenia oraz umowy międzynarodowe, c) umowy międzynarodowe i akty prawa miejscowego. 42. Stosunki między Rzeczypospolita Polską a innymi kościołami oraz związka- mi wyznaniowymi określają ustawy uchwalone na podstawie umów zawartych przez: a) Radę Ministrów z ich właściwymi przedstawicielami, b) Prezesa Rady Ministrów z ich właściwymi przedstawicielami, c) wojewodów z ich właściwymi przedstawicielami. 43. Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej służą ochronie: a) niezależności państwa i niepodzielności jego terytorium oraz zapewnieniu bez- pieczeństwa i nienaruszalności jego granic, b) niepodległości państwa i niepodzielności jego terytorium oraz zapewnieniu bez- pieczeństwa i nienaruszalności jego granic, c) niepodległości państwa i jednolitości jego terytorium oraz zapewnieniu bezpie- czeństwa i nienaruszalności jego granic. 44. Siły Zbrojne podlegają: a) cywilnej i demokratycznej kontroli, b) administracyjnej kontroli, c) cywilnej i sądowej kontroli. 45. W Rzeczypospolitej Polskiej językiem urzędowym jest język polski. Przepis ten nie narusza praw mniejszości narodowych wynikających z: a) umów międzynarodowych, b) ratyfikowanych umów międzynarodowych, c) prawa krajowego. 46. Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek: a) biegnącego jelenia, b) lecącego orła, c) orła białego w koronie. 7 Część I . Prawo konstytucyjne, Unii Europejskiej, międzynarodowe 47. Stolicą Rzeczypospolitej Polskiej jest: a) Kraków, b) Zielona Góra, c) Warszawa. 48. Przyrodzona i niezbywalna jest: a) godność, b) równość, c) wolność. 49. Wolność człowieka podlega: a) ochronie prawnej, b) ochronie cywilnoprawnej, c) ochronie karnoprawnej. 50. Szanowanie wolności i praw innych jest obowiązkiem: a) osoby fizycznej, b) obywatela, c) każdego. 51. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być: a) ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób, b) ustanawiane tylko w akcie prawnym i tylko wtedy, gdy są konieczne w demo- kratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób, c) ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są niezbędne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. 52. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez: a) władze publiczne, b) organy administracji publicznej, c) władze państwowe. 8 1 . Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 .4 .1997 r . (Dz .U . Nr 78, poz . 483 ze zm . i sprost .) 53. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym: a) z uwagi na pochodzenie, b) z jakiejkolwiek przyczyny, c) niezależnie od przyczyny. 54. Kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej Polskiej mają równe: a) prawa i obowiązki, b) prawa, c) obowiązki. 55. Kobieta i mężczyzna mają w szczególności równe prawo do: a) kształcenia, zatrudnienia, do jednakowego wynagradzania za pracę jednakowej wartości, do zabezpieczenia społecznego oraz do zajmowania stanowisk, pełnie- nia funkcji oraz uzyskiwania godności publicznych i odznaczeń, b) kształcenia, zatrudnienia, do jednakowego wynagradzania za pracę jednakowej wartości, do zabezpieczenia społecznego, pełnienia funkcji oraz uzyskiwania godności publicznych i odznaczeń, c) kształcenia, zatrudnienia i awansów, do jednakowego wynagradzania za pracę jednakowej wartości, do zabezpieczenia społecznego oraz do zajmowania stano- wisk, pełnienia funkcji oraz uzyskiwania godności publicznych i odznaczeń. 56. Obywatelstwa polskiego: a) można się zrzec, b) nie można się zrzec, c) nie można się zrzec, chyba że ustawa stanowi inaczej. 57. Rzeczypospolita Polska zapewnia obywatelom polskim należącym do mniej- szości narodowych i etnicznych: a) ochronę własności, b) wolność zachowania i rozwoju własnego języka, c) wolność przemieszczania się. 58. Mniejszości narodowe i etniczne mają prawo do tworzenia własnych: a) organów, b) sądów, c) instytucji. 59. Podczas pobytu za granicą obywatel polski ma prawo do: a) opieki ze strony Rzeczypospolitej Polskiej, b) opieki dyplomatycznej, c) ochrony prawnej. 9 Część I . Prawo konstytucyjne, Unii Europejskiej, międzynarodowe 60. Kto znajduje się pod władzą Rzeczypospolitej Polskiej, korzysta z wolności i praw zapewnionych w: a) Konstytucji, b) umowach międzynarodowych, c) rozporządzeniach. 61. Ochronę życia zapewnia się: a) obywatelom, b) każdemu, c) każdemu podmiotowi prawa. 62. Nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycz- nym: a) bez złożenia ustnego oświadczenia wyrażającego zgodę, b) bez dobrowolnie wyrażonej zgody, c) bez złożenia pisemnego lub ustnego oświadczenia wyrażającego zgodę. 63. Tortury są: a) bezwzględnie zakazane, b) zakazane, chyba że wymaga ich stan wyższej konieczności, c) zakazane, chyba że ustawa stanowi inaczej. 64. Pozbawienie lub ograniczenie wolności może nastąpić tylko na zasadach i w trybie określonych: a) w ustawie, b) w rozporządzeniu, c) w umowie międzynarodowej. 65. Każdy pozbawiony wolności nie na podstawie wyroku sądowego w celu nie- zwłocznego ustalenia legalności tego pozbawienia ma prawo odwołania się do: a) sądu, b) sądu administracyjnego, c) właściwego organu. 66. Każdy zatrzymany powinien być przekazany do dyspozycji sądu od chwili zatrzymania w ciągu: a) 12 godzin, b) 48 godzin, c) 24 godzin. 10
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Przygotowanie do aplikacji prawniczych. Testy i kazusy. Tom I
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: