Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00025 002876 20676371 na godz. na dobę w sumie
Przygotowanie do aplikacji prawniczych. Testy i kazusy. Tom II - ebook/pdf
Przygotowanie do aplikacji prawniczych. Testy i kazusy. Tom II - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 813
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8158-363-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka pt. Przygotowanie do aplikacji prawniczych. Testy i kazusy. Tom 2 obejmuje tematykę:

Opracowanie składa się z trzech części:

Testy opierają się na brzmieniu przepisów. Nie przewidziano związkowego uwzględniania przepisów celem tworzenia pytań. Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa spośród czterech wariantów odpowiedzi. Pytania często nie odpowiadają dosłownemu brzmieniu przepisu, ale stanowią ich modyfikację, np. Zadane od końca, dotyczące tylko części wielozdaniowego przepisu.

Autorzy zdecydowali się na przygotowanie czterech wariantów odpowiedzi z dwóch względów.

  1. Po pierwsze, testy na aplikację ogólną budowane są w oparciu o cztery możliwe odpowiedzi.
  2. Po drugie, poszczególne moduły mają gruntownie przygotować do przystąpienia do egzaminów wstępnych – większa liczba możliwych odpowiedzi skutkuje zwiększeniem trudności testu.

Kazusy znajdują swoje źródło w orzecznictwie. Niejednokrotnie należy skorzystać z kilku orzeczeń celem określenia linii orzeczniczej służącej rozwiązaniu problemu. W każdym z kazusów pierwsze pytanie jest teoretyczne – ma służyć wprowadzeniu w problematykę doktrynalną. Kolejne pytania zmierzają do udzielenia odpowiedzi na problem sformułowany w kazusie. Ostatnie z poleceń nakazuje przygotowanie projektu pisma procesowego, orzeczenia lub opinii prawnej celem przygotowania studentów i innych osób rozwiązujących kazusy do stosowania prawa.

Przy kazusach nie są formułowane odpowiedzi. Wskazuje się jednak na niezbędne dla rozwiązania kazusu – orzeczenia sądów i organów administracji, opracowania monograficzne lub artykułu w naukowych czasopismach prawniczych. Lektura wskazanych pozycji pozwala uzyskać odpowiedź na pytanie sformułowane w kazusie. Dla celów przygotowania pism procesowych wskazuje się na przepisy prawa znajdujące zastosowanie w danym przypadku, np. Dla przypomnienia i utrwalenia elementów decyzji administracyjnych czy wymogów pisma procesowego w postępowaniu cywilnym.

Odpowiedzi do testów skonstruowane są na zasadzie:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Część I. Prawo i postępowanie cywilne 1. Ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.) 1.1. Test 1. Ustawa nie ma mocy wstecznej, chyba że to wynika z jej brzmienia: a) lub celu; b) i celu; c) celu i sensu. 2. Nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny: a) z narodowo-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa i zasadami współżycia społecznego; życia społecznego; społecznego. b) ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współ- c) ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa i z zasadami współżycia 3. Zdolność prawną ma każdy człowiek: a) od chwili urodzenia; b) od dnia ukończenia 18. roku życia; c) który osiągnął pełnoletność. 4. W razie unieważnienia małżeństwa, wskutek którego małoletni uzyskał peł- noletniość: a) następuje utrata pełnoletniości; b) nie dochodzi do utraty pełnoletniości; c) pełnoletni zostaje ograniczony częściowo w zdolności do czynności prawnych. 5. Osoby, które nie ukończyły lat 13: a) nie mają zdolności prawnej; b) mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych; c) nie mają zdolności do czynności prawnych. 1 Część I . Prawo i postępowanie cywilne 6. Dla ubezwłasnowolnionego całkowicie ustanawia się: a) opiekę, chyba że pozostaje on jeszcze pod władzą rodzicielską; b) kuratelę, chyba że pozostaje on jeszcze pod władzą rodzicielską; c) kuratelę. 7. Czynność prawna dokonana przez osobę, która nie ma zdolności do czynno- ści prawnych, jest: a) bezskuteczna; b) nieważna; c) ograniczona w skutkach względem osób trzecich. 8. Osoby ubezwłasnowolnione częściowo: a) mają ograniczoną zdolność prawną; b) mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych; c) nie mają zdolności do czynności prawnych. 9. Dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo ustanawia się: a) opiekę; b) kuratelę; c) opiekę, chyba że pozostaje on jeszcze pod władzą rodzicielską. 10. Jeżeli osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych dokonała sama jednostronnej czynności prawnej, do której ustawa wymaga zgody przed- stawiciela ustawowego, czynność jest: a) bezskuteczna; b) nieważna do czasu jej potwierdzenia przez przedstawiciela ustawowego; c) nieważna. 11. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czyn- ności prawnej niezwiązanej: a) z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; b) z jej działalnością gospodarczą; c) bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 2 1 . Ustawa z 23 .4 .1964 r . – Kodeks cywilny (t .j . Dz .U . z 2018 r . poz . 1025 ze zm .) 12. Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swo- boda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica koresponden- cji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i ra- cjonalizatorska pozostają pod: a) ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych prze- b) ochroną prawa cywilnego, chyba że ich ochrona przewidziana jest w innych pisach; przepisach; c) wyłączną ochroną prawa cywilnego. 13. Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania: a) nawet jeżeli nie jest ono bezprawne i przywrócenia do stanu poprzedniego; b) chyba że nie jest ono bezprawne; c) i przywrócenia do stanu poprzedniego, jeżeli jest to możliwe. 14. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest: a) miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu; b) miejsce, w którym osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu; c) miejscowość, w której osoba ta jest zameldowana na pobyt stały. 15. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodzi- ców, u którego dziecko: a) stale zamieszkuje; b) przebywa; c) stale przebywa. 16. Zaginiony może być uznany za zmarłego, jeżeli upłynęło lat 10 od: a) końca roku kalendarzowego, w którym według istniejących wiadomości jeszcze żył; jednakże gdyby w chwili uznania za zmarłego zaginiony ukończył lat 75, wystarcza upływ lat 5; b) końca roku kalendarzowego, w którym według istniejących wiadomości jeszcze żył; jednakże gdyby w chwili uznania za zmarłego zaginiony ukończył lat 70, wystarcza upływ lat 5; c) chwili, w której według istniejących wiadomości jeszcze żył; jednakże gdyby w chwili uznania za zmarłego zaginiony ukończył lat 75, wystarcza upływ lat 5. 3 Część I . Prawo i postępowanie cywilne 17. Uznanie za zmarłego nie może nastąpić przed końcem roku kalendarzowe- go, w którym zaginiony ukończyłby lat: a) 25; b) 23; c) 21. 18. Jeżeli nie można stwierdzić katastrofy statku lub okrętu, bieg terminu 6-miesięcznego dla uznania za zmarłego rozpoczyna się z upływem: a) roku od dnia, w którym statek lub okręt miał przybyć do portu przeznaczenia; b) roku od dnia, w którym była ostatnia wiadomość o nim; c) 6 miesięcy od dnia, w którym była ostatnia wiadomość o nim. 19. Jeżeli w orzeczeniu o uznaniu za zmarłego czas śmierci został oznaczony tylko datą dnia, za chwilę domniemanej śmierci zaginionego uważa się: a) godzinę 12:00 tego dnia; b) początek tego dnia; c) koniec tego dnia. 20. Osobami prawnymi są Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym przepisy: a) szczególne przyznają osobowość prawną; b) Kodeksu cywilnego i przepisy szczególne przyznają osobowość prawną; c) Kodeksu cywilnego przyznają osobowość prawną. 21. Do jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, stosuje się: a) odpowiednio przepisy o osobach prawnych; b) wprost przepisy o osobach prawnych; c) przepisy o osobach prawnych. 22. Jednostka organizacyjna uzyskuje osobowość prawną z chwilą jej: a) wpisu do właściwego rejestru, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej; b) powstania, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej; c) założenia, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. 4 1 . Ustawa z 23 .4 .1964 r . – Kodeks cywilny (t .j . Dz .U . z 2018 r . poz . 1025 ze zm .) 23. Skarb Państwa: a) ponosi odpowiedzialności za zobowiązania państwowych osób prawnych, chyba że przepis odrębny stanowi inaczej. Państwowe osoby prawne nie ponoszą odpo- wiedzialności za zobowiązania Skarbu Państwa; b) nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania państwowych osób prawnych, chyba że przepis odrębny stanowi inaczej. Państwowe osoby prawne ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania Skarbu Państwa; c) nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania państwowych osób prawnych, chyba że przepis odrębny stanowi inaczej. Państwowe osoby prawne nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania Skarbu Państwa. 24. Jeżeli ustawa lub oparty na niej statut nie stanowi inaczej, siedzibą osoby prawnej jest miejscowość w której: a) siedzibę mają jej organy; b) ma siedzibę jej organ zarządzający; c) ma siedzibą jej organ kierowniczy. 25. Jeżeli osoba prawna nie może być reprezentowana lub prowadzić swoich spraw ze względu na brak organu albo brak w składzie organu uprawnionego do jej reprezentowania, sąd ustanawia dla niej: a) kuratora; b) opiekuna; c) zarządcę przymusowego. 26. Przedsiębiorca działa pod: a) nazwą; b) firmą; c) marką. 27. Firmą osoby fizycznej jest jej imię: a) i nazwisko. Nie wyklucza to włączenia do firmy pseudonimu; b) i nazwisko, chyba że obejmuje ona pseudonim tej osoby; c) lub nazwisko, chyba że obejmuje ona pseudonim tej osoby. 28. Firmą osoby prawnej jest jej: a) marka; b) nazwa; c) miano. 5 Część I . Prawo i postępowanie cywilne 29. Kto nabywa przedsiębiorstwo: a) nie może go nadal prowadzić pod dotychczasową nazwą, chyba że umieści doda- tek wskazujący firmę lub nazwisko nabywcy; b) może je nadal prowadzić pod dotychczasową nazwą, o ile umieści dodatek wska- zujący firmę lub nazwisko nabywcy; c) może je nadal prowadzić pod dotychczasową nazwą. Powinien jednak umieścić dodatek wskazujący firmę lub nazwisko nabywcy, chyba że strony postanowiły inaczej. 30. Firma: a) może być zbyta; b) nie może być zbyta; c) może być zbyta, jeżeli nie wprowadza to w błąd. 31. Mieniem jest: a) wyłącznie własność; b) własność i inne prawa majątkowe; c) własność oraz inne prawa majątkowe i niemajątkowe. 32. Rzeczami w rozumieniu Kodeksu cywilnego są: a) tylko przedmioty materialne; b) tylko przedmioty materialne i zwierzęta; c) przedmioty materialne i zwierzęta. 33. Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane: a) jeżeli na mocy przepisów prawa rzeczowego stanowią odrębny od gruntu przed- miot własności; b) jeżeli stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności; c) lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. 34. Nieruchomościami rolnymi (gruntami rolnymi) są nieruchomości, które są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rol- nictwie w zakresie produkcji: a) roślinnej i zwierzęcej, z wyłączeniem produkcji ogrodniczej, sadowniczej i ryb- b) roślinnej, w tym ogrodniczej i sadowniczej, oraz zwierzęcej, z wyłączeniem pro- dukcji i rybnej; c) roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i ryb- nej; nej. 6 1 . Ustawa z 23 .4 .1964 r . – Kodeks cywilny (t .j . Dz .U . z 2018 r . poz . 1025 ze zm .) 35. Część składowa rzeczy: a) nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych; b) nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych, chy- ba że przepis szczególny stanowi inaczej; c) może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych. 36. Urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne: a) nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przed- b) nie należą do części składowych nieruchomości; c) należą do części składowych nieruchomości, nawet jeżeli wchodzą w skład siębiorstwa; przedsiębiorstwa. 37. Prawa związane z własnością nieruchomości: a) są częścią składową nieruchomości; b) uważa się za części składowe nieruchomości; c) nie uważa się za części składowe nieruchomości. 38. Przynależnościami są rzeczy ruchome potrzebne do korzystania z: a) rzeczy głównej; b) nieruchomości; c) rzeczy. 39. Pożytkami naturalnymi rzeczy są: a) dochody, które rzecz przynosi na podstawie stosunku prawnego; b) jej płody i inne odłączone od niej części składowe, o ile według zasad prawidło- wej gospodarki stanowią normalny dochód z rzeczy; c) jej płody i inne odłączone od niej części składowe, o ile według zasad prawidło- wej gospodarki stanowią normalny dochód z rzeczy, oraz dochody, które rzecz przynosi na podstawie stosunku prawnego. 40. Przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerial- nych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia: a) działalności zawodowej; b) działalności gospodarczej lub zawodowej; c) działalności gospodarczej. 7 Część I . Prawo i postępowanie cywilne 41. Czynność prawna wywołuje: a) tylko skutki w niej wyrażone; b) nie tylko skutki w niej wyrażone, lecz również te, które wynikają z ustawy i do- brych obyczajów; c) nie tylko skutki w niej wyrażone, lecz również te, które wynikają z ustawy, z za- sad współżycia społecznego i z ustalonych zwyczajów. 42. Czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest: a) nieważna; b) nieważna, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten, iż na miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej wchodzą odpo- wiednie przepisy ustawy; c) ważna, z tym że na miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej wcho- dzą odpowiednie przepisy ustawy. 43. W razie zawarcia umowy, której wykonanie czyni całkowicie lub częściowo niemożliwym zadośćuczynienie roszczeniu osoby trzeciej, osoba ta może żądać uznania umowy za bezskuteczną w stosunku do niej, jeżeli strony o jej roszcze- niu wiedziały: a) i umowa była odpłatna; b) i umowa była nieodpłatna; c) albo umowa była nieodpłatna. 44. Uznania umowy za bezskuteczną nie można żądać po upływie: a) 2 lat od jej zawarcia; b) roku od jej zawarcia; c) 6 miesięcy od dowiedzenia się przez uprawnionego o jej zawarciu, jednak nie później niż w ciągu 2 lat od jej zawarcia. 45. Jeżeli składający oświadczenie woli zmarł, zanim doszło ono do innej osoby oświadczenie: a) traci moc; b) nie traci mocy; c) nie traci mocy, chyba że co innego wynika z treści oświadczenia, z ustawy lub z okoliczności. 8 1 . Ustawa z 23 .4 .1964 r . – Kodeks cywilny (t .j . Dz .U . z 2018 r . poz . 1025 ze zm .) 46. Jeżeli do dokonania czynności prawnej potrzebna jest zgoda osoby trzeciej, osoba ta może wyrazić zgodę także przed złożeniem oświadczenia przez osoby dokonywające czynności albo po jego złożeniu. Zgoda wyrażona po złożeniu oświadczenia ma moc: a) wsteczną od jego daty; b) od jej daty; c) od daty w niej wskazanej. 47. Prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające obowiązek danej osoby do zło- żenia oznaczonego oświadczenia woli: a) podlega wykonaniu w postępowaniu egzekucyjnym; b) zastępuje to oświadczenie; c) zastępuje to oświadczenie, jeżeli obowiązany nie wykona orzeczenia w terminie w nim wskazanym. 48. Jeżeli oferent nie oznaczył w ofercie terminu, w ciągu którego oczekiwać będzie odpowiedzi, oferta złożona w obecności drugiej strony albo za pomocą środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość przestaje wiązać, gdy nie zostanie przyjęta: a) niezwłocznie; złożona w inny sposób przestaje wiązać z upływem czasu, w któ- rym składający ofertę mógł w zwykłym toku czynności otrzymać odpowiedź wysłaną bez nieuzasadnionego opóźnienia; b) bezzwłocznie; złożona w inny sposób przestaje wiązać z upływem czasu, w któ- rym składający ofertę mógł w normalnym toku czynności otrzymać odpowiedź wysłaną bez nieuzasadnionego opóźnienia; c) bez zbędnej zwłoki; złożona w inny sposób przestaje wiązać z upływem czasu, w którym składający ofertę mógł w normalnym toku czynności otrzymać odpo- wiedź wysłaną bez nieuzasadnionego opóźnienia. 49. Jeżeli oświadczenie o przyjęciu oferty nadeszło z opóźnieniem, lecz z jego treści lub z okoliczności wynika, że zostało wysłane w czasie właściwym umowa: a) dochodzi do skutku; b) dochodzi do skutku, chyba że składający ofertę zawiadomi niezwłocznie drugą stronę, iż wskutek opóźnienia odpowiedzi poczytuje umowę za niezawartą; c) nie dochodzi do skutku, chyba że składający ofertę zawiadomi niezwłocznie dru- gą stronę, o akceptacji przyjęcia oferty. 9 Część I . Prawo i postępowanie cywilne 50. Przyjęcie oferty dokonane z zastrzeżeniem zmiany lub uzupełnienia jej tre- ści: a) uważa się na zawarcie umowy na warunkach wynikających z zastrzeżonej zmia- ny lub uzupełnienia, chyba że składający ofertę niezwłocznie je odrzuci; b) uważa się na zawarcie umowy na warunkach wynikających z zastrzeżonej zmia- ny lub uzupełnienia; c) poczytuje się za nową ofertę. 51. Jeżeli przedsiębiorca otrzymał od osoby, z którą pozostaje w stałych stosun- kach gospodarczych, ofertę zawarcia umowy w ramach swej działalności: a) brak niezwłocznej odpowiedzi poczytuje się za przyjęcie oferty; b) odpowiedź zawierającą oświadczenie o jej przyjęciu ze zmianami lub uzupełnie- niami poczytuje się za przyjęcie oferty; c) przyjęcie oferty następuje poprzez przystąpienie do wykonywania umowy na jej warunkach. 52. Ogłoszenie, a także warunki aukcji albo przetargu: a) nie mogą być zmienione lub odwołane; b) mogą być zmienione lub odwołane tylko wtedy, gdy zastrzeżono to w ich treści; c) mogą być zmienione lub odwołane tylko do czasu przystąpienia do nich. 53. Wadium to: a) zawarte w ogłoszeniu aukcji lub przetargu wyliczenie wad fizycznych rzeczy sta- nowiących ich przedmiot wraz z zawartym zastrzeżeniem o wyłączeniu odpo- wiedzialności sprzedawcy z ich tytułu; b) zawarte w ogłoszeniu aukcji lub przetargu wyliczenie wad rzeczy stanowiących ich przedmiot wraz z zawartym zastrzeżeniem o wyłączeniu odpowiedzialności sprzedawcy z ich tytułu; c) zastrzeżenie zawarte w warunkach aukcji albo przetargu, że przystępujący do aukcji albo przetargu powinien, pod rygorem niedopuszczenia do nich, wpłacić organizatorowi określoną sumę albo ustanowić odpowiednie zabezpieczenie jej zapłaty. 54. Organizator oraz uczestnik aukcji albo przetargu może żądać unieważnie- nia zawartej umowy, jeżeli strona tej umowy, inny uczestnik lub osoba działają- ca w porozumieniu z nimi wpłynęła na wynik aukcji albo przetargu: a) w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami; b) w sposób sprzeczny z prawem lub zasadami współżycia społecznego; c) z naruszeniem przepisów prawa albo zasadami współżycia społecznego. 10 1 . Ustawa z 23 .4 .1964 r . – Kodeks cywilny (t .j . Dz .U . z 2018 r . poz . 1025 ze zm .) 55. W razie wątpliwości cenniki poczytuje się za: a) ofertę; b) zaproszenie do zawarcia umowy; c) reklamę. 56. Jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej formę pisemną, czynność dokonana bez zachowania zastrzeżonej formy jest: a) nieważna; b) nieważna tylko wtedy, gdy ustawa przewiduje rygor nieważności; c) bezskuteczna do czasu jej potwierdzenia w tej formie. 57. Zastrzeżenie formy pisemnej, dokumentowej albo elektronicznej bez rygo- ru nieważności ma ten skutek, że w razie niezachowania zastrzeżonej formy: a) w sporze dopuszczalny jest tylko dowód z zeznań świadków lub z przesłuchania stron na fakt dokonania czynności; b) w sporze dopuszczalny jest tylko dowód z zeznań świadków lub z przesłuchania stron na fakt dokonania czynności, chyba że strony postanowiły inaczej; c) nie jest w sporze dopuszczalny dowód z zeznań świadków lub z przesłuchania stron na fakt dokonania czynności. 58. Zbycie przedsiębiorstwa powinno być dokonane w formie: a) pisemnej; b) pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi; c) aktu notarialnego. 59. Do zachowania dokumentowej formy czynności prawnej wystarcza złoże- nie: a) oświadczenia woli w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie oso- by składającej oświadczenie; b) własnoręcznego podpisu pod oświadczeniem woli w postaci dokumentu, w spo- sób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie; c) przed uprawnionym organem oświadczenia woli w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie. 11 Część I . Prawo i postępowanie cywilne 60. Do zachowania pisemnej formy czynności prawnej: a) wymagane jest własnoręczne sporządzenie dokumentu zawierającego treść b) wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli; oświadczenia woli; c) wymagane jest własnoręczne sporządzenie dokumentu zawierającego treść oświadczenia woli lub sporządzenie go w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifiko- wanego certyfikatu. 61. Osoba niemogąca pisać może złożyć oświadczenie woli w formie pisemnej w ten sposób, że uczyni na dokumencie tuszowy odcisk palca, a: a) odcisk ten będzie poświadczony przez notariusza, wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starostę lub marszałka województwa z zaznaczeniem, że został złożony na życzenie osoby niemogącej pisać; b) obok tego odcisku podpisze się osoba przez nią upoważniona, a jej podpis będzie poświadczony przez notariusza, wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starostę lub marszałka województwa z zaznaczeniem, że został złożony na życzenie oso- by niemogącej pisać; c) obok tego odcisku osoba przez nią upoważniona wypisze jej imię i nazwisko oraz złoży swój podpis. 62. Nieważne jest oświadczenie woli złożone przez osobę, która: a) z niezależnych od niej powodów znajdowała się w stanie wyłączającym świado- me albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli; b) z jakichkolwiek powodów znajdowała się w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli; c) z ważnych powodów znajdowała się w stanie wyłączającym świadome albo swo- bodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli. 63. Oświadczenie woli złożone drugiej stronie za jej zgodą dla pozoru jest: a) nieważne; b) bezskuteczne; c) ważne. 64. Błąd istotny to błąd: a) uprawdopodabniający przypuszczenie, że gdyby składający oświadczenie woli nie działał pod wpływem błędu i oceniał okoliczności sprawy świadomie i roz- sądnie, nie złożyłby oświadczenia tej treści; 12 1 . Ustawa z 23 .4 .1964 r . – Kodeks cywilny (t .j . Dz .U . z 2018 r . poz . 1025 ze zm .) b) uprawdopodabniający przypuszczenie, że gdyby składający oświadczenie woli nie działał pod wpływem błędu i oceniał sprawę z rozeznaniem wszystkich oko- liczności, nie złożyłby oświadczenia tej treści; c) uzasadniający przypuszczenie, że gdyby składający oświadczenie woli nie dzia- łał pod wpływem błędu i oceniał sprawę rozsądnie, nie złożyłby oświadczenia tej treści. 65. Jeżeli błąd wywołała druga strona podstępnie, uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu może nastąpić: a) tylko wtedy, gdy błąd był istotny; b) także wtedy, gdy błąd nie był istotny, jak również wtedy, gdy nie dotyczył treści czynności prawnej; c) wtedy, gdy błąd był istotny lub gdy dotyczył treści czynności prawnej. 66. Uprawnienie do uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia woli wy- gasa: a) w razie błędu – z upływem 2 lat od jego wykrycia, a w razie groźby – z upływem roku od chwili, kiedy stan obawy ustał; b) w razie błędu – z upływem roku od jego wykrycia, a w razie groźby – z upływem c) w razie błędu – z upływem roku od jego wykrycia, a w razie groźby – z upływem 2 lat od chwili, kiedy stan obawy ustał; roku od chwili, kiedy stan obawy ustał. 67. Jeżeli czynność prawna obejmująca rozporządzenie prawem została do- konana pod warunkiem, późniejsze rozporządzenia tym prawem tracą moc z chwilą: a) ziszczenia się warunku o tyle, o ile udaremniają lub ograniczają skutek ziszcze- nia się; b) nieziszczenia się warunku w wyznaczonym terminie o tyle, o ile udaremniają lub ograniczają skutek ziszczenia się; c) ziszczenia się warunku o tyle, o ile rozszerzają skutek ziszczenia się. 68. Czynność prawna dokonana przez przedstawiciela w granicach umocowa- nia pociąga za sobą skutki bezpośrednio dla: a) reprezentowanego, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej; b) reprezentowanego; c) reprezentowanego, chyba że strony postanowią inaczej. 13 Część I . Prawo i postępowanie cywilne 69. Osobę czynną w lokalu przedsiębiorstwa przeznaczonym do obsługiwania publiczności poczytuje się w razie wątpliwości za: a) pełnomocnika do dokonywania czynności prawnych, które są związane z przed- miotem działalności tego przedsiębiorstwa; b) umocowaną do dokonywania czynności prawnych, które zazwyczaj bywają do- konywane z osobami korzystającymi z usług tego przedsiębiorstwa; c) umocowaną do dokonywania czynności prawnych, które są dokonywane z oso- bami korzystającymi z usług tego przedsiębiorstwa. 70. Jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma peł- nomocnictwo powinno być: a) udzielone w formie pisemnej; b) udzielone w tej samej formie szczególnej; c) stwierdzone pismem. 71. Umocowanie wygasa ze śmiercią mocodawcy lub pełnomocnika: a) chyba że w pełnomocnictwie inaczej zastrzeżono z przyczyn uzasadnionych tre- ścią stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa; b) zawsze; c) chyba że w pełnomocnictwie zastrzeżono jego obowiązywanie po śmierci moco- dawcy z przyczyn uzasadnionych jego stosunkami prawnymi będącymi podsta- wą pełnomocnictwa, chyba że sprzeciwia się to ustawie. 72. Po wygaśnięciu umocowania pełnomocnik: a) zwraca mocodawcy dokument pełnomocnictwa na jego żądanie; b) obowiązany jest zwrócić mocodawcy dokument pełnomocnictwa; c) niszczy dokument pełnomocnictwa, o czym informuje mocodawcę. 73. Jeżeli zawierający umowę jako pełnomocnik nie ma umocowania albo prze- kroczy jego zakres: a) umowa jest bezskuteczna; b) umowa jest ważna, a pełnomocnik odpowiada względem osoby trzeciej za jej c) ważność umowy zależy od jej potwierdzenia przez osobę, w której imieniu umo- wykonanie; wa została zawarta. 74. Pełnomocnik może ustanowić dla mocodawcy innych pełnomocników: a) tylko wtedy, gdy umocowanie takie wynika z treści pełnomocnictwa, z ustawy lub ze stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa; b) według własnego wyboru w każdym czasie; c) tylko wtedy, gdy jest to niezbędne dla ochrony praw mocodawcy. 14 1 . Ustawa z 23 .4 .1964 r . – Kodeks cywilny (t .j . Dz .U . z 2018 r . poz . 1025 ze zm .) 75. Prokura jest: a) umocowaniem przedstawiciela, udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospo- darczej albo do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związa- ne z prowadzeniem przedsiębiorstwa; b) pełnomocnictwem, udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiąz- kowi wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z pro- wadzeniem przedsiębiorstwa; c) upoważnieniem, udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, które obejmuje umoco- wanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadze- niem przedsiębiorstwa. 76. Prokurentem może być: a) każda osoba fizyczna mająca zdolność prawną; b) osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych; c) osoba fizyczna mająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności praw- nych. 77. Prokura: a) może być przeniesiona; b) może być przeniesiona, w tym prokurent może ustanowić pełnomocnika do po- szczególnej czynności lub pewnego rodzaju czynności; c) nie może być przeniesiona. 78. Prokura wygasa: a) ze śmiercią prokurenta; b) ze śmiercią przedsiębiorcy; c) z utratą przez przedsiębiorcę zdolności do czynności prawnych. 79. Termin oznaczony w dniach kończy się: a) z początkiem dnia kolejnego; b) z upływem ostatniego dnia; c) o godzinie 12:00 ostatniego dnia. 15
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Przygotowanie do aplikacji prawniczych. Testy i kazusy. Tom II
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: