Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00150 003380 22410797 na godz. na dobę w sumie
Przywództwo według Johna F. Kennedy ego - książka
Przywództwo według Johna F. Kennedy ego - książka
Autor: Liczba stron: 288
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0107-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> przywództwo
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Uwielbiany polityk, niezapomniany lider, ikona współczesnego przywództwa

Co takiego zrobił John F. Kennedy, że Amerykanie wciąż uznają go za drugiego prezydenta wszech czasów? Niewątpliwie miał siłę, której nie sposób się przeciwstawić. Był prezydentem gwiazdą: opanował media i zaprzyjaźnił się z prasą. Skupił władzę państwową w rękach oddanych współpracowników: stworzył administrację, która mówiła jednym głosem. Często zaskakiwał, a trafność jego decyzji inni dostrzegali po czasie: w sytuacji kryzysu gospodarczego znacznie obniżył podatki. Utrzymał pokój w kraju i za granicą w najgorętszych latach zimnej wojny: załagodził kubański kryzys rakietowy i poważne konflikty rasowe. I niczym magik zawsze sprawiał wrażenie, że robi wszystko bez najmniejszego wysiłku...

Naturalne przywództwo? Nie do końca. Publiczny wizerunek Kennedy'ego był owocem wieloletniej pracy. Jego pierwsze wystąpienia zdradzały nerwowość i niepewność. Mało kto wiedział o chorobie, która omal go nie zabiła. Poddawał się nałogom i nie stronił od przelotnych romansów. Niektórzy uważali go za rozpuszczonego syna bogatych rodziców. Czy miał osobowość legendarnego lidera? A może po prostu umiejętnie korzystał z technik przywództwa? Przeczytaj tę książkę, poznaj metody i zasady rządzenia Kennedy'ego, a bez trudu znajdziesz odpowiedzi na te pytania.

Dowiedz się:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Przywództwo wed³ug Johna F. Kennedy’ego Autor: John A. Barnes T³umaczenie: Tomasz Misiorek ISBN: 83-246-0107-4 Tytu³ orygina³u: John F. Kennedy On Leadership: The Lessons And Legacy Of A President Format: A5, stron: 288 Uwielbiany polityk, niezapomniany lider, ikona wspó³czesnego przywództwa (cid:129) Kszta³towanie wizerunku przywódcy: jak staæ siê wzorem postêpowania w ka¿dej sytuacji (cid:129) Budowanie zespo³u lojalnych i kompetentnych ludzi: silne, scentralizowane, a przy tym demokratyczne zarz¹dzanie (cid:129) Podejmowanie decyzji wykraczaj¹cych poza horyzont myœlenia wspó³pracowników i obserwatorów Co takiego zrobi³ John F. Kennedy, ¿e Amerykanie wci¹¿ uznaj¹ go za drugiego prezydenta wszech czasów? Niew¹tpliwie mia³ si³ê, której nie sposób siê przeciwstawiæ. By³ prezydentem gwiazd¹: opanowa³ media i zaprzyjaŸni³ siê z pras¹. Skupi³ w³adzê pañstwow¹ w rêkach oddanych wspó³pracowników: stworzy³ administracjê, która mówi³a jednym g³osem. Czêsto zaskakiwa³, a trafnoœæ jego decyzji inni dostrzegali po czasie: w sytuacji kryzysu gospodarczego znacznie obni¿y³ podatki. Utrzyma³ pokój w kraju i za granic¹ w najgorêtszych latach zimnej wojny: za³agodzi³ kubañski kryzys rakietowy i powa¿ne konflikty rasowe. I niczym magik zawsze sprawia³ wra¿enie, ¿e robi wszystko bez najmniejszego wysi³ku... Naturalne przywództwo? Nie do koñca. Publiczny wizerunek Kennedy’ego by³ owocem wieloletniej pracy. Jego pierwsze wyst¹pienia zdradza³y nerwowoœæ i niepewnoœæ. Ma³o kto wiedzia³ o chorobie, która omal go nie zabi³a. Poddawa³ siê na³ogom i nie stroni³ od przelotnych romansów. Niektórzy uwa¿ali go za rozpuszczonego syna bogatych rodziców. Czy mia³ osobowoœæ legendarnego lidera? A mo¿e po prostu umiejêtnie korzysta³ z technik przywództwa? Przeczytaj tê ksi¹¿kê, poznaj metody i zasady rz¹dzenia Kennedy’ego, a bez trudu znajdziesz odpowiedzi na te pytania. Dowiedz siê: (cid:129) jak obalaæ status quo: lider zyska uznanie tylko wtedy, gdy dokona prze³omowych zmian; (cid:129) jak godziæ przeciwstawne pogl¹dy; (cid:129) jak podejmowaæ dobre decyzje, gdy informacje s¹ niepe³ne, a czas nagli; (cid:129) jak pokazywaæ ludziom to, czego nie dostrzegaj¹; (cid:129) jak zara¿aæ innych swoj¹ wizj¹; (cid:129) jak otaczaæ siê lojalnymi i kompetentnymi wspó³pracownikami; (cid:129) jak rozpalaæ serca i umys³y; (cid:129) jak radziæ sobie z osobistymi problemami i s³aboœciami. :VW S 3URORJ²F]HUZFDU :L]MD²QLHFKZLH üSyMG]LHZ ZLDW àDPDQLHUHJXá²NZHVWLRQRZDQLHVWDWXVTXR :\WUZDáR ü²]DPLDQDSU]\ZDUZDWXW\ KDU\]PD²PLHMVZyMVW\O .RPXQLNDFMD²SUH]HQWXMVZRMHSRP\Vá\VNXWHF]QLH 3LVDQLHSU]HPyZLH ²RSDQXMV]WXN SU]HND]\ZDQLD VZRMHJRSU]HVáDQLD 1LHXVWDQQDQDXND²SRGDZDMZZ WSOLZR üSHZQLNL XGRZDQLH]HVSRáX²]QDMG VZRMHJRÄ REE\¶HJR´ 3RGHMPRZDQLHGHF\]ML²RGSRZLHG]LDOQR üVSDGDQD LHELH á GQHRFHQ\LEá GQHGHF\]MH²E G RVWUR Q\ =DU] G]DQLHNU\]\VHP²WU]\PDMQHUZ\QDZRG]\ á G\LZDG\²MDN-).RPDáRVDPVL QLH]QLV]F]\á LEOLRJUDILD 6NRURZLG]         ]ZS] ! 41 +# ²QLHFKZLH üSyMG]LHZ ZLDW Ä3RWU]HEXMHP\ SU]\ZyGFyZ QDWFKQLRQ\FK LGHDOL]PHP SU]\ZyGFyZREGDU]RQ\FKZLHON ZL]M NWyU]\ QL RZLHO NLFKU]HF]DFKLQLHV]F] G] Z\VLáNXE\VZRMHVQ\XU]HF]\ ZLVWQLüQDMDZLH3RWU]HEXMHP\WDNLFKSU]\ZyGFyZNWyU]\ SRWUDIL UR]SDOLü OXG]L RJQLHP VZRLFK ZáDVQ\FK JRUHM F\FKGXV]´ 7+(2 25(5226(9(/7 Ä:LHP FR G]LHMH VL ] QDURGHP NWyU\ MHVW ]E\W GáXJR X SLRQ\ :LG]LDáHP MDN U\W\MF]\F\ RV]XNLZDOL VL SU]HG GUXJ ZRMQ ZLDWRZ MDN:LQVWRQ KXUFKLOOEH]VNXWHF] QLH SUyERZDá LFK REXG]Lü L MDN +LWOHU VL ]EURLá SRGF]DV JG\$QJOLDVSDáD,MH OLP\ZODWDFKV]H üG]LHVL W\FK]EX G]LP\VL ]DSy QRSDQ KUXV]F]RZQDVSRJU]HELH ODWHJR ZáD QLH QDVW SQ\ SUH]\GHQW« PXVL E\ü ZRG]HP QDF]HO Q\PZLHONLHJRSU]\PLHU]DZROQR FL´ -2+1).(11( /,6723$ $5 Ä:L]MD´WRVáRZRF] VWRX \ZDQHZEDGDQLDFKQDGXPLHM WQR FL SU]HZR G]HQLD 1LHNWyU]\ OXG]LH V MHM RGGDQL LQQL XZD DM M ]D VWUDW F]DVX ]\P]DWHPMHVWZL]MD \  2T\[YÎF\VYQYGF WI,QJPC(-GPPGF[ GIQ 0yZL FSURVWRZL]MDWRVSRVyESU]HND]DQLDVáXFKDF]RPÄSHáQHJRRE UD]X´ XPR OLZLDM FHJR LP ]UR]XPLHQLH VHQVX Z\VLáNX NWyUHJR VL SR GHMPXM LSR]\VNDQLHLFK]DDQJD RZDQLD7R HQLHNWyUHGHNODUDFMHZL]ML V NLHSVNR XáR RQH OXE ]DZLHUDM U]HF]\ RF]\ZLVWH QLH VSUDZLD H FDáD NRQFHSFMD MHVW FK\ELRQD 2GSRZLHGQLR Z\NRU]\VWDQD ZL]MD MHVW QLHRFH QLRQDGODND GHJRSRZD QHJRSU]\ZyGF\ LNWyU]\XZD DM HPRJ VL EH] QLHM REHM ü QD P\ O SU]\FKRG]L PL SUH]\GHQW *HRUJH XVK VHQLRU NWyU\GUZLá]ÄZL]MRQHUVWZD´ ]Z\NOH]E\WSy QRGODVLHELHRGNU\ZDM H WNZLOLZEá G]LH =Z\NOHLJQRURZDQDMHVWPRFPRW\ZRZDQLDVáXFKDF]\MDN GDMHZL]MD ]L NLZL]MLRVL JDP\W NOXF]RZ ÄLVNU ´NWyUDRGUy QLDOXG]L]Z\F]DMQLH SRZWDU]DM F\FKUXW\QRZH]DFKRZDQLDRGW\FKNWyU]\QDSUDZG FKF FR RVL JQ ü:L]MDRGZRáXMHVL GRZ\ V]HJRMDGRF]HJR SRQDGLSR]DW\P FR ]Z\NáH L FRG]LHQQH ,GHDOQD ZL]MD XZ]QLR OD :H SRG XZDJ ZL]M +HQU\ )RUGD GOD MHJR ILUP\ MHV]F]H SRG NRQLHF ODW G]LHZL üG]LHVL W\FK Z\NRU]\VW\ZDQ ZWHOHZL]\MQHMNDPSDQLLUHNODPRZHM Ä=EXGXM SRMD]GPHFKDQLF]Q\GODPDV G]LHZ\VWDUF]DM FR GX \ GOD URG]LQ\ DOH WH Z\VWDUF]DM FR PDá\ E\ ] MHJR SURZDG]HQLHPLXWU]\PDQLHPGDáDVRELHUDG MHGQDRVRED G]LHVNRQVWUXRZDQ\]QDMOHSV]\FKPDWHULDáyZSU]H]QDM OHSV]\FK OXG]L ]DWUXGQL GR MHJR EXGRZ\ QDMOHSV]\FK SUD FRZQLNyZE G]LHPLDáQDMSURVWV] EXGRZ QDMDN SR]ZROL QRZRF]HVQDLQ \QLHULD$OHWH E G]LHQDW\OHWDQLE\ND G\ NWRSU]\]ZRLFLH]DUDELDPyJáVRELHQDQLHJRSR]ZROLüLZUD] ]URG]LQ FLHV]\üVL EáRJRVáDZLH VWZHPJRG]LQSU]\MHPQLH VS G]RQ\FKQDSU]HPLHU]DQLXVWZRU]RQ\FKSU]H] RJDZLHO NLFKSU]HVWU]HQL´ :L]MD SRND]XMH Z\LGHDOL]RZDQ\ REUD] WHJR MDN PR H Z\JO GDü SU]\ V]áR ü:\FKRG]LSR]DG]LH MXWU]HMV]\SRND]XMHWRF]\PRUJDQL]DFMD OXE SD VWZR PR H VL VWDü DMH SUDFRZQLNRP OXE RE\ZDWHORP FR R FR ZDUWRVL VWDUDü:L]MDVWDMHVL V]F]HJyOQLHZD QDZF]DVLHNU\]\VX 9K\LC PKGEJYKG èRÎLF\KGY YKCV :L]MD.HQQHG\¶HJR ²ZDOND]PURNLHPLQRZHSRJUDQLF]H = QDV]HJR SXQNWX ZLG]HQLD ODWD V]H üG]LHVL WH Z\GDM VL RNUHVHP LG\O OLF]Q\PZNWyU\PQD ZLHFLHSDQRZDáSRNyMDZ$PHU\FHGRVWDWHN-HG QDNZLHOX$PHU\NDQyZNWyU]\ \OLZWDPWHMGHNDG]LHSRF] WHNODWV]H ü G]LHVL W\FKQDSDZDáVWUDFKHPMH OLQLHJUR] 1DG]LHMHE\üPR HQDLZQHNWyUHREXG]Lá\VL ZSLHUZV]\FKODWDFKSR ZRMQLH² H ZLDWE G]LH \áZSRNRMXQDVWUD \NWyUHJRVWDüE G ]Z\ FL VF\ Z GUXJLHM ZRMQLH ZLDWRZHM VRMXV]QLF\ á F]QLH ]H =ZL ]NLHP 5D G]LHFNLP²MX GDZQRRND]Dá\VL SáRQQH1DPLHMVFHW\FKQDG]LHLSRMDZLáD VL Ä=LPQD:RMQD´ *HRUJH2UZHOOSRUD]SLHUZV]\X \áWHJRRNUH OHQLD ZVZRMHMSXEOLNDFMLZURNX RSU]HV]áR FLSU]HV]HGáQLHW\ONRVRMXV] DOHUyZQLH QXNOHDUQ\PRQRSROQDNWyU\P6WDQ\=MHGQRF]RQHSODQRZDá\ RSU]Hü VZRMH EH]SLHF]H VWZR SR ZRMQLH ]L NL ]LQIOLOWURZDQLX SU]H] VR ZLHFNLFKV]SLHJyZ3URMHNWX0DQKDWWDQSLHUZV]DURV\MVNDERPEDDWRPRZD Z\EXFKáD Z URNX R ZLHOH V]\EFLHM QL SU]HZLG\ZDOL DPHU\ND VF\ HNVSHUFL ]WHU\ ODWD Sy QLHM QDVW SLá Z\EXFK SLHUZV]HM ERPE\ ZRGRUR ZHMNWyUDZFL JXMHGQHMQRF\]ZLHORNURWQLáDQLV]F]\FLHOVN VLá .UHPOD =DJUR HQLHUDG]LHFNLPLERPEDPLDWRPRZ\PLE\áRMHGQ\P]QDMZD QLHM V]\FK SRZRGyZ GOD NWyU\FK NUZDZD ZRMQD NRUHD VND SRGF]DV NWyUHM SROHJáRW\VL FH$PHU\NDQyZFL JQ áDVL SU]H]WU]\GáXJLHODWD 7RSUDZGDQLHE\áRMX -y]HID6WDOLQDNWyU\]PDUáZURNX1D VW SLá RNUHV QLHVWDELOQ\FK U] GyZ ÄNROHNW\ZX´ SR NWyU\P QDVWDá QRZ\ UDG]LHFNLSU]\ZyGFDNWyU\SRGZLHORPDZ]JO GDPLZ\GDZDáVL MHV]F]H JUR QLHMV]\ ER QLHSU]HZLG\ZDOQ\ ² 1LNLWD 6LHUJLHMHZLF] KUXV]F]RZ 6]RUVWNLWZDUG\ KUXV]F]RZOXERZDáVL ZDUW\NXáRZDQLXQDG W\FKVWZLHU G]H WDNLFK MDN ]DSRZLHG H =ZL ]HN 5DG]LHFNL ÄSRJU]HELH´ =DFKyG Ä:DV]H G]LHFL E G \á\ Z NRPXQL]PLH´ ZDUNQ á GR ZLFHSUH]\GHQWD 5L FKDUGD1L[RQDZ0RVNZLHZURNX RJRUV]D KUXV]F]RZ]GDZDáVL PLHüFRUD]ZL FHM URGNyZNWyU\FK SRWU]HERZDáGR]UHDOL]RZDQLDVZRLFKJUy E:URNXSU]HVWUDV]\á ZLDW Z\SXV]F]HQLHP VSXWQLND SLHUZV]HJR V]WXF]QHJR VDWHOLW\ =LHPL NWyUHJR QRFQHSU]HORW\QDG6WDQDPL=MHGQRF]RQ\PLE\á\]]LHPLZLGRF]QHJRá\P RNLHP -HGQRVWDMQ\ V\JQDá UDGLRZ\ ÄSLLSSLLSSLLS´ HPLWRZDQ\ SU]H] 2T\[YÎF\VYQYGF WI,QJPC(-GPPGF[ GIQ VSXWQLNLRGELHUDQ\SU]H]UDGLRDPDWRUyZQDFDá\P ZLHFLH]GDZDáVL GUZLü ]Q NDQHJRSU]H]SUREOHP\DPHU\ND VNLHJRSURJUDPXSRGERMXNRVPRVX -HGQDNQDURGRZ\SUHVWL ]GDZDáVL WXE\üQDMPQLHMZD Q\1LHWU]HED E\áRZLHONLHMZ\REUD QLE\GRM üGRZQLRVNX HVNRUR=ZL ]HN5DG]LHFNL PR H]DSRPRF SRW Q\FKUDNLHWZ\QLH üQDRUELW VDWHOLW WRQLHE G]LH DGQ\PSUREOHPHPZ\SRVD HQLHWDNLHMUDNLHW\ZJáRZLF QXNOHDUQ LZ\ PLHU]HQLHMHMZ6WDQ\=MHGQRF]RQH:FL \ZHE\á\ZVSRPQLHQLDR]QLV] F]HQLDFK MDNLFK Z /RQG\QLH GRNRQDá\ NRQZHQFMRQDOQH JáRZLFH QLHPLHF NLFKSRFLVNyZUDNLHWRZ\FKNUyWNLHJR]DVL JX9L9NWyU\PL+LWOHUSRG NRQLHF ,, ZRMQ\ ZLDWRZHM RVWU]HOLZDá :LHON U\WDQL -DNLFK ]QLV]F]H ZWDNLPUD]LHPyJáGRNRQDüQXNOHDUQ\SRFLVNGDOHNLHJR]DVL JX , SRPLPR GR ZLDGF]H ,, ZRMQ\ ZLDWRZHM SUH]\GHQW ZLJKW (LVHQ KRZHU]GDZDáVL ZSHáQLSROHJDüQDEURQLQXNOHDUQHM=DWURVNDQ\GH ILF\WHPEXG HWRZ\PSU]HGNáDGDáUHODW\ZQLHWDQL EUR M GURZ MDNWR PyZL ÄZL NV]HEXP]DPQLHMV]HSLHQL G]H´ SRQDGGUR V]HZRMVNDNRQ ZHQFMRQDOQH 3RPLPR WHJR QLHNWyU]\ NU\W\F\ MHJR G]LDáD ]ZáDV]F]D VH QDWRU]0DVVDFKXVHWWV-RKQ).HQQHG\]ZUDFDOLXZDJ HSRZVWDMHÄOXND UDNLHWRZD´QDNRU]\ ü=ZL ]NX5DG]LHFNLHJR 1DSL FLH WURFK RSDGáR ZH ZU]H QLX URNX Z F]DVLH G]LHVL FLR GQLRZHMZL]\W\ KUXV]F]RZDZ6WDQDFK=MHGQRF]RQ\FKNWyUDWRZL]\WD ]DNR F]\áD VL ]DSURV]HQLHP SU]H] UDG]LHFNLHJR SU]\ZyGF DPHU\ND VNLHJRSUH]\GHQWDGRRGZLHG]HQLD.UHPOD-HGQDNVWRVXQNL]RVWDá\]SR ZURWHPVFKáRG]RQHGR]DEyMF]RQLVNLHMWHPSHUDWXU\JG\QDPDMD URNX VDPRORW V]SLHJRZVNL 8 SLORWRZDQ\ SU]H] DJHQWD ,$ )UDQFLVD *DUHJR3RZHUVD]RVWDá]HVWU]HORQ\QDGWHU\WRULXP=ZL ]NX5DG]LHFNLHJR DVDP3RZHUV]RVWDáSRMPDQ\ KRü(LVHQKRZHUSRF] WNRZRWZLHUG]Lá H ORWQLHPLDáFKDUDNWHUXV]SLHJRZVNLHJR]H]QDQLD3RZHUVDV]\ENR]DSU]H F]\á\ WHPX WZLHUG]HQLX \á WR QDMSUDZGRSRGREQLHM QDMEDUG]LHM XSRND U]DM F\HSL]RGGODDGPLQLVWUDFML(LVHQKRZHUD7UXGQRVL ZL FG]LZLü H  3RZHUVMDNRDJHQW ,$PLDá]D]DGDQLHVIRWRJUDIRZDüQRZHURG]DMHX]EURMHQLD MDNLHFRURF]QLHSUH]HQWRZDOL5RVMDQLHQDSLHUZV]RPDMRZ\FKSDUDGDFK-HGQDN H QDG6ZLHUGáRZVNLHPMHJR8]RVWDáVWU FRQ\UDNLHW SORW$PHU\NDQLQDVND]DQR ZZ\QLNXJáR QHJRSURFHVXQDODWSR]EDZLHQLDZROQR FL1DVW SQHGZDODWD VS G]LáZL]RODWFHPRVNLHZVNLHJRZL ]LHQLDGODZL QLyZSROLW\F]Q\FKDGRSLHUR Sy QLHMSRGF]DVZ\PLDQ\VFKZ\WDQ\FKV]SLHJyZQDPR FLHJUDQLF]Q\P Z HUOLQLH]RVWDáZ\PLHQLRQ\QDUDG]LHFNLHJRDVDZ\ZLDGXSRVáXJXM FHJRVL QD]ZLVNLHP5XGROSK$EHO²SU]\SUHG 9K\LC PKGEJYKG èRÎLF\KGY YKCV ZSLHUZV]HMSRáRZLHURNXEDGDQLDRSLQLLSXEOLF]QHMZVND]\ZDá\ H SROLW\ND]DJUDQLF]QDMHVWGOD$PHU\NDQyZU]HF] QDMZ\ V]HMZDJL ]\ 6WDQRP =MHGQRF]RQ\P JUR]LáR ]RVWDQLH Z W\OH ]D =ZL ]NLHP 5D G]LHFNLPSRGZ]JO GHPJRVSRGDUF]\PWDNVDPRMDN MDNVL ]GDZDáR PL OLWDUQ\P 3DWU] FZSU]HV]áR üWDNLHS\WDQLHZ\GDMHVL DEVXUGDOQH$OH ZWHG\ ZFDOH DEVXUGDOQH QLH E\áR 6]DQRZDQL DPHU\ND VF\ HNRQRPL FL RFHQLDOL H UDG]LHFND JRVSRGDUND UR QLH Z WHPSLH SURFHQW URF]QLH SRGF]DVJG\Z]URVWJRVSRGDUNLDPHU\ND VNLHMVSDGáGRQDMZ\ HMSUR FHQW*á ERNDUHFHVMDZURNXVSUDZLáD HZVND QLNEH]URERFLDSR V]\ERZDáZJyU WDNZ\VRNRLWDNV]\ENR HOXG]LRP]DF] á\SU]\SRPLQDü VL F]DV\ZLHONLHJRNU\]\VX*G\.HQQHG\SU]\JRWRZ\ZDáVL GRSU]HM FLD VWHUXZáDG]\ZSD VWZLHVWRSDEH]URERFLDQLHEH]SLHF]QLHZDKDáDVL ZRNyá SURFHQW 1RZ\SUH]\GHQWE\áV]F]HJyOQLH]DWURVNDQ\W\PMDNVWDQMHJRSD VWZD MHVWRGELHUDQ\]DRFHDQHP]ZáDV]F]DZPLHMVFDFKNWyUHIUDQFXVNLGHPR JUDI$OIUHG6DXY\RFKU]FLáZURNXPLDQHPÄWU]HFLHJR ZLDWD´2GSR ZLHG QDWRS\WDQLHQLHE\áDSRFLHV]DM FD.RPXQL FLZURNXSU]HM OL ZáDG] Z KLQDFK FR E\áR GOD $PHU\NDQyZ RG SRQDG ZLHNX PDM F\FK EL]QHVRZHLPLV\MQHSRZL ]DQLD ] W\P NUDMHP V]RNXM F\P UR]ZRMHP V\ WXDFML .XED ² NUDM GOD Z\]ZROHQLD NWyUHJR VSRG NRORQLDOQHJR MDU]PD 6WDQ\=MHGQRF]RQHVWDQ á\GRZRMQ\]+LV]SDQL ZURNX²GDáDVL WHUD] XZLH ü QRZHPX NRPXQLVW\F]QHPX G\NWDWRURZL QD]ZLVNLHP )LGHO DVWUR2WZDUFLH]DSHZQLDáRQRÄ]DUD HQLX´ZQDMEOL V]\FKODWDFKVZRM UHZROXFM ZVW\OXUDG]LHFNLPFDáHM$PHU\NLàDFL VNLHMLZ\]\ZDáÄ-DQNHVyZ´ GRZDONLMH OL]DPLHU]DM PXZW\PSU]HV]NRG]Lü : LQQ\FK F] FLDFK ZLDWD LPSHULD U\W\MF]\NyZ L )UDQFX]yZ E\á\ ZVWDQLHDJRQDOQ\PZVDP\PURNXQLHSRGOHJáR üZ\ZDOF]\áRVRELH G]LHZL WQD FLHQRZ\FKSD VWZZ$IU\FHL$]ML.D GH]W\FKSD VWZ]GR E\áR SUDZR JáRVX Z 21= 6RFMDOLVW\F]QH FHQWUDOQH SODQRZDQLH GDZDáR ZLDWRZ\PSU]\ZyGFRPQDG]LHM QDV]\EV]\UR]ZyMJRVSRGDUF]\QL ZROQH U\QNLLGHPRNUDFMD RJRUV]D=ZL ]HN5DG]LHFNLUyZQLH GRVWU]HJDáWHFL JRW\LZV]\VWNR ZVND]\ZDáRQDWR H]DPLHU]DáMHZ\NRU]\VWDü :NUDMXNRQVXPSFMRQL]PLSURVSHULW\ODWSL üG]LHVL W\FKVSUDZLá\ H FRUD] F] FLHM SRMDZLDáR VL S\WDQLH R WR F]\ $PHU\NDQLH QLH Ä]PL NOL´ 3RNROHQLHNWyUH]PDJDáR VL ]ZLHONLPNU\]\VHPDQDVW SQLH GUXJ ZRMQ 2T\[YÎF\VYQYGF WI,QJPC(-GPPGF[ GIQ ZLDWRZ ]DGDZDáR VRELH S\WDQLH Ä ]\ QLH F]HND QDV MX QLF LQQHJR ´ .VL NLWDNLHMDN0DQLQWKH*UH\)ODQQHO6XLWF]\7KH2UJDQL]DWLRQ0DQ RSLVXM FHZ\ FLJV]F]XUyZZNRUSRUDFMDFKZF]DVDFKSRZRMHQQ\FK ZL FLá\WULXPI\QDOLVWDFKEHVWVHOOHUyZ(LVHQKRZHUQDND]DáVWZRU]HQLHNRPL VMLNWyUDPLDáD]EDGDüÄQDURGRZ\FHO´3RNROHQLHSRF] WHSRGF]DVZRMQ\ QD]\ZDQHG]LHFL F\PERRPHPRVL JDáRSHáQROHWQR üZáD QLHZWHG\JG\ .HQQHG\REHMPRZDáXU] G RPLDáRE\üZ\]ZDQLHPGODQLFK .HQQHG\L KXUFKLOO 1LHPDO ZV]\VF\ SU]\ZyGF\ PDM VZRLFK ERKDWHUyZ L Z]RU\ GR QD ODGR ZDQLDD.HQQHG\QLHE\áSRGW\PZ]JO GHPZ\M WNRZ\-HJRERKDWHUHP E\á F]áRZLHN NWyU\ ]RVWDá SUHPLHUHP :LHONLHM U\WDQLL GZDG]LH FLD ODW ZF]H QLHMZPRPHQFLHSRW QHJRNU\]\VXEU\W\MVNLHJRSD VWZD²:LQ VWRQ6 KXUFKLOO 3RGRELH VWZDSRPL G]\ KXUFKLOOHPD.HQQHG\PV XGHU]DM FH2EDM E\OLV\QDPLVáDZQ\FKLDNW\ZQ\FKQDVFHQLHSROLW\F]QHMRMFyZ2EDMXUR G]LOL VL Z Z\ V]\FK VIHUDFK VZRLFK QDURGyZ L RWU]\PDOL HOLWDUQH Z\ NV]WDáFHQLH FKRü KXUFKLOO QLJG\ QLH XF] V]F]Dá QD XQLZHUV\WHW 2EDM Z\NRU]\VWDOLURG]LQQHSRZL ]DQLDE\]QDOH üVL ZRJQLXZDONL DQLHSRWR E\ JR XQLNQ ü L ]GRE\OL VRELH UHSXWDFM ERKDWHUyZ ZRMHQQ\FK ² KXU FKLOO Z 3RáXGQLRZHM $IU\FH D .HQQHG\ QD SRáXGQLRZ\P 3DF\ILNX 2EDM QLHPDO QDW\FKPLDVW SR SRZURFLH GR GRPX ]DM OL VL SROLW\N 2EDM E\OL HORNZHQWQLLSUDFRZDOLMDNRNRUHVSRQGHQFLJD]HW,REDMSRWUDILOLREUyFLü SR]RUQLH G\VNZDOLILNXM FH GOD SROLW\NyZ SU]\ZDU\ Z SU]\SDGNX KXU FKLOOD E\áD WR ZDGD Z\PRZ\ ]D Z SU]\SDGNX .HQQHG\¶HJR VSHF\ILF]Q\ DNFHQW Z DWXW\ NWyUH XF]\QLá\ ] QLFK FLHNDZ\FK PyZFyZ 3RGRELH VWZ MHVWZL FHMQDSU]\NáDGREDMR HQLOLVL GR üSy QR² KXUFKLOOZZLHNX WU]\G]LHVWXF]WHUHFKODW]D .HQQHG\²WU]\G]LHVWXV]H FLX 3RQDGWR KXUFKLOO SURZDG]Lá \FLH NWyUHJR .HQQHG\ SUDJQ á G F ZFHQWUXP \FLD SXEOLF]QHJR SU]H] SRQDG SL üG]LHVL W ODW KXUFKLOO Z\ SUDFRZDá VRELH SR]\FM MDNR KLVWRU\N L DNW\ZQ\ LQWHOHNWXDOLVWD URJD .HQQHG\¶HJRZ\JO GDáDE\]DSHZQHEDUG]RSRGREQLH 2LOHQDWXUDXF]\QLáD-).V\QHP-RVHSKD3.HQQHG\¶HJRVHQLRUDWR ]Z\ERUXE\áV\QHP KXUFKLOODF]áRZLHND]NWyU\PMHJRRMFLHFQLHPyJá 9K\LC PKGEJYKG èRÎLF\KGY YKCV VL UyZQDü \á WR Z\EyU R NOXF]RZ\P ]QDF]HQLX ER JG\E\ PáRG\ -DFN SRGREQLHMDNMHJREUDW-RHMXQLRU SU]HM áSRJO G\IDZRU\]XM FHSROLW\N L]RODFMRQLVW\F]Q SHV\PLVW\F]Q L ]DPNQL W ]DPLDVW RSW\PLVW\F]QHJR LQWHUQDFMRQDOL]PX KXUFKLOODQLHPDOQDSHZQRQLJG\QLH]RVWDáE\SUH]\ GHQWHP6WDQyZ=MHGQRF]RQ\FK.HQQHG\Sy QLHMZVSRVyESR UHGQLX]QDá VZyMGáXJZREHFEU\W\MVNLHJRSU]\ZyGF\F]\QL FJRGUXJ RVRE ZKLVWRULL NWyUDRWU]\PDáDKRQRURZHRE\ZDWHOVWZR6WDQyZ=MHGQRF]RQ\FK SLHUZV] E\áPDUNL]GH/DID\HWWH 2JáRV]HQLHZL]ML ²LQDXJXUDF\MQDSU]HPRZD-). :URNX6WDQ\=MHGQRF]RQHQLHSURZDG]Lá\ZRMQ\QLHE\áRWH Z$PH U\NDQDFK DGQ\FK VNáRQQR FL GR SURZDG]HQLD NROHMQHM ZRMQ\ ZLDWRZHM WDN V]\ENR SR ]DNR F]HQLX GUXJLHM ]ZáDV]F]D ZREHF ]QDF]QHJR SUDZGR SRGRELH VWZD HND G\WDNLNRQIOLNWV]\ENRVWDáE\VL NRQIOLNWHPQXNOH DUQ\P0LPRWR.HQQHG\XZD Dá H]DJUR HQLHZRMQ MHVWZLHONLH:VZRMHM SLHUZV]HMNVL FH ODF]HJR$QJOLDVSDáD W\WXáE\áSDUDIUD] W\WXáXNVL NL KXUFKLOOD :KLOH (QJODQG VOHSW RSXEOLNRZDQHM Z URNX .HQQHG\ Z\UD]Lá RSLQL H Z SU]\SDGNX NRQIOLNWX NUDMH GHPRNUDW\F]QH VWRM QD JRUV]HMSR]\FMLQL SD VWZDWRWDOLWDUQHERRE\ZDWHOHW\FKSLHUZV]\FKEDU G]LHMNRFKDM SRNyMQL ZáDG]HW\FKGUXJLFKDZáDG]HWHQLHS\WDM R]GD QLH VZRLFK RE\ZDWHOL .HQQHG\ SLVDá H MH OL 6WDQ\ =MHGQRF]RQH PDM XQLNQ ü SRQXU\FK RNROLF]QR FL Z MDNLFK U\WDQLD ]QDOD]áD VL Z URNX DPHU\ND VF\SU]\ZyGF\PXV] GRURVQ üGRFL FHMQDQLFKRGSR ZLHG]LDOQR FL Ä.D G\ ]EXG]L VL JG\ Z GRPX V]DOHMH SR DU 7\P F]HJR QDP WU]HED MHVW X]EURMRQ\ VWUD QLN NWyU\ ]EXG]L VL JG\ SRMDZL VL SLHUZV]HSáRPLHQLHDOERQDZHWZRJyOHQLHSR ]ZROLVL LPSRMDZLü´ 7UXGQRXFLHFRGZUD HQLD H.HQQHG\ZUROLWHJRX]EURMRQHJRVWUD QLND ZLG]LDá VLHELH VDPHJR 1RZ\ SUH]\GHQW PXVLDá MHGQDN XWU]\P\ZDü  0LDáRWRPLHMVFHNZLHWQLDURNX²SU]\SUHG :ZROQ\PWáXPDF]HQLX3RGF]DVJG\$QJOLDVSDáD²SU]\SUHG 2T\[YÎF\VYQYGF WI,QJPC(-GPPGF[ GIQ GHOLNDWQ UyZQRZDJ SRPL G]\]DVSRNDMDQLHPSRWU]HE\PLOLWDUQHMJRWR ZR FLDXQLNDQLHPPR OLZR FLQXNOHDUQHM]DJáDG\ :RNUHVLHSRPL G]\Z\ERUDPLDLQDXJXUDFM .HQQHG\GX RSUDFRZDá ] 7HGHP 6RUHQVHQHP VZRLP JáyZQ\P SLVDU]HP SU]HPyZLH NWyUHPX ND]Dá DQDOL]RZDü SDPL WQH SUH]\GHQFNLH SU]HPyZLHQLD QD SU]\NáDG 3U]HPyZLHQLH SRG *HWW\VEXUJLHP Z FHOX Z\V]XNDQLD UyGHá LFK VLá\ L VNX WHF]QR FL =ELHUDá WDN H SRP\Vá\ RG URG]LQ\ SU]\MDFLyá L GRUDGFyZ ]D UyZQRIRUPDOQ\FKMDNLQLHIRUPDOQ\FK R ZLDGF]HQLH .HQQHG\¶HJR SRND]XMH H 7ZRMD ZL]MD QLH PXVL SRMD ZLüVL ZSHáQLXNV]WDáWRZDQDZ7ZRMHMJáRZLH3RUR]PDZLDM]HVZRLP]H VSRáHPLF]áRQNDPLRUJDQL]DFML2GUyESUDF GRPRZ LZ\NRU]\VWDMVZRM LQWXLFM LGR ZLDGF]HQLH -HGQDN RVWDWHF]Q\ SURGXNW W\FK G]LDáD E\á SU]HGH ZV]\VWNLP DXWRU VWZD.HQQHG\¶HJR-DN7KXUVWRQ ODUNHSLV]HZ$VN1RWKLVWRULLLQDXJX UDF\MQHMSU]HPRZ\.HQQHG\¶HJRÄ \á]E\WGXPQ\]HVZRLFKWDOHQWyZOL WHUDFNLFK NWyU\FK GRZLyGá« E\ U\]\NRZDü ]E\WQLH SROHJDQLH QD LQQ\FK SU]\]DGDQLXNWyUHPLDáRE\üV]F]HJyáRZREDGDQHSU]H]SRNROHQLDKLVWR U\NyZLNU\W\NyZ´ 3RGQLyVáV]\ WDPWHJR PUR QHJR VW\F]QLRZHJR UDQND F]DUQH RNáDGNL ]DZLHUDM FH RVWDWHF]Q\ WHNVW VZRMHM SU]HPRZ\ .HQQHG\ SU]HGVWDZLá VZRM ZL]M Ä1LHFK ] WHJR PLHMVFD L Z WHM FKZLOL SyMG]LH Z ZLDW ZLH ü VNLHURZDQD]DUyZQRGRSU]\MDFLyáMDNLZURJyZ HSRFKRG QLD ]RVWDáD SU]HND]DQD QRZHPX SRNROHQLX $PHU\NDQyZ XURG]RQHPXZW\PZLHNX]DKDUWRZDQHPXSU]H]ZRMQ ]G\ VF\SOLQRZDQHPX SU]H] WZDUG\ L JRU]NL SRNyM GXPQHPX ]H VZRMHJR VWDUR \WQHJR G]LHG]LFWZD L QLH JRG] FHPX VL E\ü ZLDGNDPLDQLQLHGDM FHPXVZHJRSR]ZROHQLDQDSRZROQ HUR]M W\FKSUDZMHGQRVWNLNWyU\PQDUyGDPHU\ND VNL]DZ V]HE\áRGGDQ\LNWyU\PRGGDQ\MHVWG]L ]DUyZQRQDVZRMHM ]LHPLMDNLZSR]RVWDá\FKF] FLDFK ZLDWD« 1LHFK ZLH ND G\ QDUyG QLH]DOH QLH RG WHJR F]\ \F]\ QDPGREU]HF]\ OH H]DSáDFLP\ND G FHQ XG ZLJQLHP\ ND G\FL DU]QLHVLHP\ZV]HONLHWUXG\ZHVSU]HP\ND GHJR SU]\MDFLHODLVWDZLP\F]RáDND GHPXZURJRZLE\]DSHZQLü SU]HWUZDQLHL]Z\FL VWZRZROQR FL« 9K\LC PKGEJYKG èRÎLF\KGY YKCV 7\PQRZ\PNUDMRPNWyUHZLWDP\SR UyGZROQ\FKGD MHP\VáRZR HMHGQDIRUPDNRORQLDOQHMNRQWUROLQLHSU]HPL Q áDW\ONRSRWRE\]RVWDü]DVW SLRQ ]QDF]QLHVXURZV] W\ UDQL 1LHVSRG]LHZDP\VL H]DZV]HVWDQ SRQDV]HMVWURQLH 0DP\MHGQDNQDG]LHM H]DZV]HE G PRFQRVWDüSRVWUR QLHVZRMHMZROQR FL²L HE G SDPL WDü HZSU]HV]áR FLFL NWyU]\JáXSLRSRV]XNLZDOLZáDG]\XMH G DM FJU]ELHWW\JU\VD NR F]\OLZMHJRSDV]F]\ 7\POXG]LRPZFKDWDFKLZLRVNDFKSRáRZ\ ZLDWDZDO F] F\P R Z\]ZROHQLH VL ] SRZV]HFKQHJR XEyVWZD GDMHP\ VáRZR HGRáR \P\ZV]HONLFKVWDUD E\SRPyFLPLSRPyF VRELHWDNGáXJRMDNWRE G]LHNRQLHF]QH²QLHGODWHJR H]D QDV]UREL WRNRPXQL FLQLHGODWHJR HSUDJQLHP\LFKJáR VyZDOHGODWHJR HWRMHVWVáXV]QH-H OLZROQHVSRáHF]H VWZR QLHPR HSRPyFJURPDGRPELHGQ\FKQLHMHVWWH ZVWDQLH RFDOLüJDUVWNLERJDW\FK OD QDV]\FK VLRVWU]DQ\FK UHSXEOLN ]D SRáXGQLRZ JUDQLF PDP\VSHFMDOQ RELHWQLF ²RELHFXMHP\]DPLHQLüGREUHVáRZD ZGREUHF]\Q\²ZQRZ\PSU]\PLHU]XGODUR]ZRMX²ZVSLHUDü ZROQ\FKOXG]LLZROQHZáDG]HZ]U]XFHQLXNDMGDQXEyVWZD$OH WDSRNRMRZDUHZROXFMDQDG]LHLQLHPR HSD üRILDU ZURJLFKVLá 1LHFKZV]\VF\QDVLV VLHG]LZLHG] HSU]\á F]\P\VL GRQLFK E\VWDZLüF]RáDDJUHVMLF]\ZURJLHMG]LDáDOQR FLZV] G]LHQDWH UHQLH REX $PHU\N , QLHFK ND GD REFD VLáD ZLH H WD SyáNXOD ]DPLHU]DXWU]\PDüZáDG] ZHZáDVQ\PGRPX -HGQDN DGQD ] GZyFK ZLHONLFK L SRW Q\FK JUXS QDUR GyZQLHRGQRVLNRU]\ FL]DNWXDOQ\FKVWRVXQNyZRELHVWURQ\ V QDGPLHUQLHREFL RQHNRV]WDPLQRZRF]HVQHMEURQLRELH VáXV]QLH ]DQLHSRNRMRQH VWDá\P UR]SRZV]HFKQLDQLHP VL ]D EyMF]HJRDWRPXDPLPRWRRELHQLHXVWDM ZZ\ FLJXR]PLD Q WHM QLHSHZQHM UyZQRZDJL VWUDFKX NWyU\ SRZVWU]\PXMH Z\EXFKRVWDWHF]QHMZRMQ\OXG]NR FL« =DF]QLMP\ZL FRGQRZDQLHFKRELHVWURQ\SDPL WDM H XSU]HMPR üQLHMHVWR]QDN VáDER FLDV]F]HUR FLQDOH \GR ZLH ü1LHFKQLJG\MX QHJRFMDFMHQLHE G Z\PXV]DQHSU]H] VWUDFK1LHFKMHGQDNVWUDFKQLJG\QLHSRZVWU]\PDQDVSU]HG QHJRFMDFMDPL« 2T\[YÎF\VYQYGF WI,QJPC(-GPPGF[ GIQ ]L ]QRZX Vá\V]\P\ G ZL N WU ENL MHGQDN QLH Z]\ZD QDVRQDGREURQLFKRüEUR MHVWQDPSRWU]HEQDQLHZ]\ZD QDV GR ELWZ\ FKRü MHVWH P\ GR QLHM JRWRZL Z]\ZD QDV GR SRQLHVLHQLDFL DUXGáXJLHMZDONL]PURNLHPURNSRURNX« : GáXJLHM KLVWRULL ZLDWD W\ONR QLHOLF]QH SRNROHQLD RWU]\ PDá\ URO REUR FyZ ZROQR FL Z JRG]LQLH MHM QDMZL NV]HJR ]DJUR HQLD 1LH XFK\ODP VL RG WHM RGSRZLHG]LDOQR FL ² SU]\MPXM M ´ 3U]HPRZDE\áDNUyWNDOLF]\áDW\ONRVáyZL.HQQHG\SRWU]HERZDá ]DOHGZLH F]WHUQDVWX PLQXW E\ Z\JáRVLü M ]H VZRLP FKDUDNWHU\VW\F]Q\P ERVWR VNLP DNFHQWHP 3RPLPR ZV]\VWNLFK ]DJUR H NWyUH Z DNWXDOQHM V\WXDFML QD ZLHFLH .HQQHG\ GRVWU]HJDá MHJR ZL]MD QLH E\áD ] JUXQWX SH V\PLVW\F]QD3RGREQLHMDN KXUFKLOONWyU\SU]\ZRáDáÄUR]OHJáHVáRQHF]QH SáDVNRZ\ H´OXG]NLHMZROQR FLZVDP\P URGNXVZRMHJRSRQXUHJRSU]H PyZLHQLD R ÄQDMZVSDQLDOV]HM JRG]LQLH´ F]HUZFD URNX .HQQHG\ GDá UR]SU]HVWU]HQLDQLD ZROQR FL QLH W\ONR GOD $PHU\NL L MHM VRMXV]QL NyZ DOH GOD FDáHJR ZLDWD MDNR QDMOHSV]HM JZDUDQFML GOD RVWDWHF]QHJR EH]SLHF]H VWZD6WDQyZ=MHGQRF]RQ\FK 3U]HNXFLHMHJRZL]MLZU]HF]\ZLVWR üZ\PDJDáRZ\VLáNXLSHZQHJRSR ZL FHQLD]DUyZQR]HVWURQ\$PHU\NDQyZMDNL]HVWURQ\OXG]L]LQQ\FK FL ZLDWD , WDN MDN KXUFKLOO ZH]ZDá VZ\FK EUDFL U\W\MF]\NyZ E\ F] ÄSU]\JRWRZDOL VL GR SHáQLHQLD VZ\FK RERZL ]NyZ´ Z FHOX RGQLHVLHQLD ]Z\FL VWZD.HQQHG\]DNR F]\áJRU F\PZH]ZDQLHPGRVáX E\VNLHURZD Q\PGRVZRLFKURGDNyZRUD]OXG]LQDFDá\P ZLHFLH Ä, WDN PRL EUDFLD $PHU\NDQLH QLH S\WDMFLH FR ZDV] NUDM PR H]URELüGODZDV]DS\WDMFLHFRZ\ PR HFLH ]URELü GOD NUDMX 0RLSU]\MDFLHOHQD ZLHFLHQLHS\WDMFLHFR$PHU\NDPR H ]URELü GOD ZDV DOH FR UD]HP PR HP\ ]URELü GOD ZROQR FL F]áRZLHND´ 7\P ZH]ZDQLHP GR VáX E\ .HQQHG\ RGZRá\ZDá VL GR SUDZG]LZ\FK ZDUWR FL L GODWHJR MHVW WR QLHZ WSOLZLH QDMEDUG]LHM FKDUDNWHU\VW\F]Q\ IUDJ PHQW WHM SU]HPRZ\ 7UDILá RQ ]ZáDV]F]D GR W\FK NWyU]\ VáXFKDM F W\FK VáyZPLHOLQD FLHOXEGZDG]LH FLDNLONDODW MDNPáRG\ LOO OLQWRQ 6á\ 9K\LC PKGEJYKG èRÎLF\KGY YKCV V]HOLRGVZRLFKURG]LFyZRWUXGDFKSRGF]DVZLHONLHJRNU\]\VXSRNWyU\FK QDVW SLáRZ\]ZDQLHZSRVWDFLQDMZL NV]HJRNRQIOLNWXZOXG]NLHMKLVWRULL 2QLWRZV]\VWNRSU]HJDSLOL ]\]RVWDáRMHV]F]HFRNROZLHNGR]URELHQLD =QDOH]LHQLHQRZHJRZ\]ZDQLD 7KHRGRUH 5RRVHYHOW LQQ\ PáRG\ SUH]\GHQW F]DVyZ SRNRMX NWyU\ PXVLDá ]PLHU]\ü VL ] QLHVSRW\NDQ\PL GRW G Z\]ZDQLDPL QD ZLHFLH L SRWU]HE ]UHIRUPRZDQLDNUDMXQDSRF] WNXGZXG]LHVWHJRZLHNXVWDZLáF]RáDSRGRE Q\PRNROLF]QR FLRP=JRGQLH]EXGRZDQ\PZL]HUXQNLHP-H G FD=DFKR GX SRGF]DV SDUDG\ LQDXJXUXM FHM Z URNX SUH]\GHQWXU 5RRVHYHOWD SRMDZLOLVL V G]LZLNDZDOHU]\ FLVáX F\SRGGRZyG]WZHPJHQHUDáD*HRUJD $UPVWURQJD XVWHUDMDNUyZQLH F]FLJRGQDSRVWDü*HURQLPR ZDQD FLH ODW ZF]H QLHM KLVWRU\N )UHGHULFN -DFNVRQ 7XUQHU RJáRVLá NRQLHF ]LNLHJR =DFKRGXLXURF]\VWR FLLQDXJXUDF\MQH5RRVHYHOWDE\á\KRáGHPGODHSRNL NWyUDRGFKRG]LáDMX ZSU]HV]áR ü=DFKyG]RVWDá]GRE\W\DZRMQDVHFHV\MQD GDZQRVL ]DNR F]\áD-DNLHZ\]ZDQLDPyJáSU]\QLH ü]HVRE QRZ\ZLHN 1DVWURQDFKVZRMHMNVL NL7KH6WUHQXRXV/LIH5RRVHYHOWRGSRZLHG]LDá QDWRS\WDQLHSU]\ZRáXM FZLHONR üRVL JQL ü$PHU\NLMDNRVWDQGDUGNX NWyUHPXDVSLURZDüPLDá\SU]\V]áHSRNROHQLD Ä3R UyGDZDQWXUQLF]\FKSLRQLHUyZQLHE\áRPLHMVFDGODVáD E\FKLWFKyU]OLZ\FK²E\OLWRRVDGQLF\ NWyU]\ MDNR SLHUZVL ]DRUDOLG]LN SUHUL SLHUZVLZ\NDUF]RZDOLVWDURGDZQHODV\ Q NDQLSU]H],QGLDQSURZDG]LOLVZRMHNU\WHELDá\PSáyWQHP ZR]\ZFL JQ FHMVL QLH]OLF]RQ\PLPLODPLSRGUy \LEDGDOL ND G\ RGOHJá\ áD FXFK JyUVNL Z QLHNR F] F\P VL SRV]XNL ZDQLXFHQQ\FKPHWDOL=DQLPLSU]\V]OLNROHMQLNWyU]\GRNR F]\OLGRSLHURFRUR]SRF] W SUDF ²SU]HSURZDG]LOLWRU\NROHL HOD]QHM SU]H] UyZQLQ\ SXVW\QLH L JyUVNLH SU]Há F]H« 2WR KLVWRULD]NWyUHMMHVWH P\WDNGXPQL2WRKLVWRULDOXG]LNWyU]\ SRU\ZDOLVL QDZLHONLHU]HF]\LZLHONLFKU]HF]\GRNRQ\ZDOL´  :URNXQDVHPLQDULXP]RUJDQL]RZDQ\PZ KLFDJRZ]ZL ]NX]OHFLHP RGNU\FLD$PHU\NLWHQOHWQLZyZF]DVKLVWRU\NZ\JáRVLáZ\NáDGSWÄ=QDF]HQLH 3RJUDQLF]DZKLVWRULL$PHU\NL´ZNWyU\PSRMDZLáDVL SU]\WRF]RQDWH]D ²SU]\SUHG 2T\[YÎF\VYQYGF WI,QJPC(-GPPGF[ GIQ 0LVM NWyU 5RRVHYHOWZ\]QDF]\áQDVW SQHPXSRNROHQLXE\áDVáX ED GREUXZVSyOQHPXÄ-H OLGHPRNUDFMDQLHRSLHUDVL QD]DVDG]LHVáX HQLD SU]H] ND GHJR NWR FLHV]\ VL MDNLPLNROZLHN SUDZDPL QLH MHVW WR ZFDOH SUDZG]LZDGHPRNUDFMD´SRZLHG]LDá5RRVHYHOW :VZRMHMNVL FH7KH RGHRI0DQ:DOWHU1HZHOOSRGVXPRZXMH5R RVHYHOWRZVNLHWRVMDNRWHQNWyU\]DVW SLá]GRE\ZDQLHG]LNLFKSU]HVWU]HQL NUDMX ]GRE\ZDQLHP QRZ\FK SU]HVWU]HQL GXFKD ² ÄZHZQ WU]Q ZDON RRF]\V]F]HQLHLXV]ODFKHWQLHQLHDPHU\ND VNLHJRFKDUDNWHUXSU]H]SR ZL FHQLHGODZVSyOQHJRGREUD´ .HQQHG\RGZRá\ZDáVL GRWHJRHWRVXNLONDNURWQLHSRGF]DVVZRMHMND ULHU\ZVáX ELHSXEOLF]QHM:UyFLáGRQLHJRSRQRZQLHZOHFLHSRSU]HG]DM F\PLQDXJXUDFM ZSU]HPRZLHZ/RV$QJHOHVJG\SU]\MPRZDáQRPLQDFM 3DUWLL HPRNUDW\F]QHMQDNDQG\GDWDGRZDONLRIRWHOSUH]\GHQWD Ä1LHZV]\VWNLHSUREOHP\]RVWDá\UR]ZL ]DQHLQLHZV]\VWNLH ELWZ\]RVWDá\Z\JUDQH²G]L VWRLP\SU]HG1RZ\P3RJUDQL F]HP ² SRJUDQLF]HP ODW V]H üG]LHVL W\FK ² SRJUDQLF]HP QLH]QDQ\FK PR OLZR FL L QLHEH]SLHF]H VWZ ² SRJUDQLF]HP QLHVSHáQLRQ\FKQDG]LHLL]DJUR H 1RZD:ROQR ü:RRGURZD:LOVRQDRELHF\ZDáDQDV]HPX NUDMRZLQRZHUDP\SROLW\F]QHLJRVSRGDUF]H1RZ\àDG)UDQ NOLQD5RRVHYHOWDRELHF\ZDáEH]SLHF]H VWZRLXOJ GODSRWU]H EXM F\FK $OH 1RZH 3RJUDQLF]H R NWyU\P PyZL QLH MHVW ]ELRUHPRELHWQLF²MHVW]ELRUHPZ\]ZD 3RGVXPRZXMHQLHWR FR]DPLHU]DP]DRIHURZDü$PHU\NDQRPDOHRFR]DPLHU]DP LFKSURVLü2GZRáXMHVL GRLFKGXP\QLHGRLFKSRUWIHOD² RELHFXMHZL NV]HRILDU\]DPLDVWZL NV]HJREH]SLHF]H VWZD´ 1LH SR UD] SLHUZV]\ X \á WHJR RNUH OHQLD : URNX QD]ZDá SRáX GQLRZRZVFKRGQL $]M Ä1RZ\P 3RJUDQLF]HP´ Z ZDOFH SU]HFLZNR NR PXQL]PRZLD]DSR \F]\áWRRNUH OHQLHRGMHGQHJR]HVZRLFKSURIHVRUyZ ]+DUYDUGX6WDáRVL RQRV\QRQLPHPRGURG]HQLDVáX E\SXEOLF]QHMNWyUD GODZLHOXE\áD]QDNLHPUR]SR]QDZF]\P-RKQD).HQQHG\¶HJR Ä$OERZLHPPyZL ZDP H1RZH3RJUDQLF]HMHVWWXWDMF]\ JR SRV]XNXMHFLH F]\ QLH 3R]D W\P SRJUDQLF]HP V QLH]ED GDQHREV]DU\QDXNLLNRVPRVXQLHUR]ZL ]DQHSUREOHP\SR NRMX L ZRMQ\ QLHSRNRQDQH RVWRMH LJQRUDQFML L XSU]HG]HQLD 9K\LC PKGEJYKG èRÎLF\KGY YKCV SR]RVWDM FH EH] RGSRZLHG]L S\WDQLD R ELHG L QDGPLDU \ áRE\áDWZLHMXFLHFRGWHJRSRJUDQLF]DVSRMU]HüZEH]SLHF]Q SU]HFL WQR ü SU]HV]áR FL GDü VL X SLü GREU\P LQWHQFMRP LJáDGNLHMUHWRU\FH²LFLNWyU]\FK WQLHZ\EUDOLE\WDNLNXUV QLHSRZLQQLRGGDZDüQDPQLHVZRLFKJáRVyZQLH]DOH QLHRG WHJRNWyUHMSDUWLLVSU]\MDM $OERZLHPMDZLHU] H \MHP\ZF]DVDFKZ\PDJDM F\FK QRZ\FKLQZHQFMLLQQRZDFMLZ\REUD QLGHF\]ML3URV] ND GHJR ] ZDV E\ ]RVWDá SLRQLHUHP WHJR 1RZHJR 3RJUDQLF]D 0RMH]DZRáDQLHNLHUXM GRPáRG\FKGXFKHPQLH]DOH QLHRG LFK ZLHNX ² GR ZV]\VWNLFK NWyU]\ JRWRZL V RGSRZLHG]LHü QD ZH]ZDQLH 3LVPD Ä ]\ FL QLH UR]ND]DáHP G P Q\ LPRFQ\ 1LH EyM VL L QLH O NDM SRQLHZD ] WRE MHVW 3DQ yJWZyMZV] G]LHJG]LHNROZLHNSyMG]LHV]´ 2FHQDZL]ML.HQQHG\¶HJR .RQVXOWDQW ]DMPXM F\ VL ]GROQR FLDPL SU]\ZyGF]\PL -DPHV 0 6WURFN UR]Uy QLá HOHPHQW\ VNáDGDM FH VL QD XGDQ ZL]M 0XVL RQD E\ü SURVWD LMDVQD E\ áDWZR ]DSDGDáD Z SDPL ü 0XVL E\ü HODVW\F]QD E\ PRJáD SR PLH FLüUy QHPHWRG\ZFLHOHQLDMHMZ \FLH1LHPR HNáyFLüVL ]ZDUWR FLDPLJUXS\GRNWyUHMMHVWVNLHURZDQD0XVLE\üRWZDUWDLRSW\PLVW\F]QD DLGHDOQLHE\áRE\JG\E\VDPSU]\ZyGFDE\áVZRMHMZL]MLXRVRELHQLHP :L]MD.HQQHG\¶HJRRGQLRVáDVXNFHVSRGND G\PZ]JO GHP:U]HF]\ VDPHMPRPHQWDPLG]LDáDáDVLOQLHMQL -).E\VRELHWHJR \F]\á:HZF]H VQ\PRNUHVLHU] GyZJG\ÄMH G F\ZROQR FL´U]XFLOLZ\]ZDQLHVHJUHJDFML UDVRZHMSDQXM FHMZDXWREXVDFKREVáXJXM F\FKOLQLHQD3RáXGQLXFRZ\ ZRáDáR DJUHVM ]H VWURQ\ ]ZROHQQLNyZ VHJUHJDFML .HQQHG\ ]EHV]WDá QLH NWyU\FK ] QLFK ]D ]E\WQL SRFKRSQR ü ,FK RGSRZLHG]L E\áR R ZLDGF]H QLH HURELOLW\ONRFR GODVZRMHJRNUDMX ,GHDOLVW\F]QD :]\ZDM FQDUyGDPHU\ND VNLGRSR ZL FH MDNRFHQ\]DÄPLHMVFHQDEDVWLR QDFKZROQR FL´.HQQHG\NROHMQ\UD]Z\NRU]\VWDá KXUFKLOORZVN ]QDMRPR ü OXG]NLHMSV\FKRORJLL=Z\NOHSROLW\F]QHPXSU]\ZyGF\GRUDG]DVL E\SRFKOH 2T\[YÎF\VYQYGF WI,QJPC(-GPPGF[ GIQ ELDáSXEOLFHWZLHUG] F HZV]\VWNRMHVWZSRU] GNXQDZHWMH OLRQVDP LRQL GRVNRQDOHZLH HWDNQDSUDZG MHVW]XSHáQLHLQDF]HM.HQQHG\SRGREQLHMDN KXUFKLOOUR]XPLDá HOXG]LHPRJ F]XüVL GREU]H]SU]H ZLDGF]HQLHP H LFKSR ZL FHQLHVáX \Z\ V]HPXV]ODFKHWQLHMV]HPXFHORZLQL LFKZáDVQDZ\ JRGD ODWHJRWH Z\ V]HZ\GDWNLQDREURQQR üL]ZL NV]RQ\SREyUGRZRMVND ZF]DVDFK.HQQHG\¶HJRQLHVSRW\NDá\VL ]QLHFK FL RJyáX$PHU\NDQyZ (ODVW\F]QDLRWZDUWD :L]MD.HQQHG\¶HJRE\áDHODVW\F]QDLRWZDUWD²]QDOD]áRVL ZQLHMPLHMVFH ]DUyZQR GOD F\ZLOQHJR .RUSXVX 3RNRMX SRZRáDQHJR SU]H] .HQQHG\¶HJR ]DOHGZLH WU]\ PLHVL FH SR REM FLX QDMZ\ V]HJR XU] GX MDN L GOD 2G G]LDáyZ6SHFMDOQ\FK$UPLL86$]QDQ\FKMDNR=LHORQH HUHW\ RZL FHM WDHODVW\F]QR üRUD]RWZDUWR üSR]ZROLá\QDSRMDZLHQLHVL ÄZL]MLZHZQ WU] ZL]ML´QDSU]\NáDGWDNLFKMDNGHNODUDFMD]PDMDURNXNWyUDJáRVL áD HÄWHQQDUyGSRZLQLHQSR ZL FLüVL RVL JQL FLXFHOXE\SU]HGXSá\ZHP G]LHVL FLROHFLD F]áRZLHN Z\O GRZDá QD NVL \FX L EH]SLHF]QLH SRZUyFLá QD =LHPL ´ =DSDGDM FDZSDPL ü 1D]ZDQLHZL]ML.HQQHG\¶HJR]DSDGDM F ZSDPL üWRWURFK ]DPDáR3R W QD VLáD MHJR VNRQFHQWURZDQHM QD SU]\V]áR FL UHWRU\NL L V\PEROLNL GDMH VL GRVWU]HFZSURVW\PIDNFLH HMHV]F]HF]WHU\GHNDG\Sy QLHMSU]HPRZ\ PRW\ZDF\MQH-).SR]RVWDM Ä]áRW\PVWDQGDUGHP´QDSRGVWDZLHNWyUHJR RFHQLDQHV SUH]\GHQFNLHZ\VW SLHQLD DMHGRP\ OHQLDWR HND G\SUH ]\GHQWRGF]DVyZ.HQQHG\¶HJR L ZLHOX NDQG\GDWyZ QD SUH]\GHQWD ] UD PLHQLDREXSDUWLL ZWHQF]\LQQ\VSRVyEVWDUDM VL ]DSUH]HQWRZDüMDNR VSDGNRELHUF\ZL]ML-). 6LáDQLH]DFKZLDQHMZLDU\.HQQHG\¶HJRZGHWHUPLQDFM $PHU\NLZXVX ZDQLXRJyOQR ZLDWRZ\FK]DJUR H GODZROQR FLSU]HWUZDáDSRPLPRUR] F]DURZDQLDMDNLHSRMDZLáRVL ZZ\QLNXZRMQ\ZLHWQDPVNLHMRUD]LQQ\FK  HNUHWHP]PDUFDURNXSLHUZV]\PG\UHNWRUHP]RVWDá56DUJHQW6KULYH ²SU]\SUHG WK6)*$ 6SHFLDO)RUFH*URXS$LUERUQH SRZVWDáDZURNX]ED] Z)RUW UDJJ:URNXMHGQRVWN RGZLHG]LáSUH]\GHQW-RKQ).HQQHG\ NWyU\QDSUR E RáQLHU]\]H]ZROLáQDQRV]HQLHSU]H]QLFK]LHORQ\FKEHUHWyZ RGNWyU\FKSRFKRG]LLFKREHFQDQD]ZD²SU]\SUHG 9K\LC PKGEJYKG èRÎLF\KGY YKCV SRUD HNLZSDGHN$PHU\NLZNROHMQ\FKG]LHVL FLROHFLDFK3y QLHMVLSU]\ ZyGF\]ZáDV]F]D5RQDOG5HDJDQ E G SU]\ZRá\ZDü ZL]M .HQQHG\¶HJR E\GRGDüRWXFK\ZWUXGQ\FKF]DVDFK-).Z]PRFQLáPRUDOH$PHU\NDQyZ UHWRU\F]Q VWDO G]L NLNWyUHMNUDMSRG DáZ\W\F]RQ\PNXUVHPD GREá\ VNDZLF]QHJRLGODZL NV]R FLQLHVSRG]LHZDQHJR]DNR F]HQLD]LPQHMZRMQ\ ZURNX à F] FG]LDáDQLDLZ\ELWQHXPLHM WQR FLNRPXQLNDFML ZEyODFK]GRE\WH SU]H]]PDJDQLD]FKRURE L]QDF]Q\PLSU]HFLZQR FLDPL .HQQHG\SU]H REUD]Lá VL Z MHGQHJR ] W\FK V]DOHQLH U]DGNR VSRW\NDQ\FK SU]\ZyGFyZ NWyU]\VWDM VL XRVRELHQLHPVZHMZL]MLREGDU]DM FM VLá SU]HWUZDQLD -DNVWZRU]\üZáDVQ ZL]M Ó 6WZyU]ZL]M NWyUDLQVSLUXMH-H OLDVSLUXMHV]GRSU]HZRG]HQLDLQ Q\P QLH PDV] Z\ERUX PXVLV] XPLHü LFK LQVSLURZDü :áD FLZLH VIRUPXáRZDQD ZL]MD E G]LH QLH W\ONR PRW\ZRZDü 7ZRLFK OXG]L GR ZVSLHUDQLDFHOyZRUJDQL]DFMLE G]LHWH LFKLQVSLURZDüGRZ\VLáNX QDU]HF]RUJDQL]DFMLZF]DVLHNU\]\VX Ó 1LHP\ O HPXVLV]VDPVIRUPXáRZDüVZRM ZL]M 6]XNDMGODVLHELH Z]RUyZGRQD ODGRZDQLDL]DVL JDMSRUDG\XZLHOXRVyE=DF]QLMRG KLVWRULL VZRMHM RUJDQL]DFML E\ RGNU\ü NRU]HQLH MHM GXFKD 3U]\SR PQLMVRELHMDN.HQQHG\DSU]HGQLP7KHRGRUH5RRVHYHOWRGZRá\ ZDOLVL GRGXFKDDPHU\ND VNLHJR=DFKRGX,VWQLDáDVLáDQDS GRZD NWyUD MX UD] SREXG]LáD Z\REUD QL SUDFRZQLNyZ L LFK ]DLQVSLUR ZDáD6L JQL FLHGRSDPL FLRUJDQL]DFMLMHVWNOXF]HPGRVWZRU]HQLD ZL]MLNWyUDRGELMDVL HFKHPLQDQRZRUR]SDODSDVM Ó 1LHFKE G]LHMDVQDLSURVWD²LQLHFK]DSDGDZSDPL ü1DSU]\ NáDG 11 E\áR ZH ZF]HVQ\FK ODWDFK RVLHPG]LHVL W\FK RGZD Q\P SRP\VáHP HOHP WZyUFyZ E\áR QLH W\ONR ]EXGRZDQLH SLHUZV]HJR SURJUDPXLQIRUPDF\MQHJRQDGDM FHJRGZDG]LH FLDF]WHU\JRG]LQ\ QD GRE DOH WH ]EXGRZDQLH VLHFL LQIRUPDF\MQHM REHMPXM FHM FDá\ ZLDW SURJUDPX RJO GDQHJR Z ND G\P SD VWZLH QD SODQHFLH 7D ZL]MDMHVWáDWZDGR]UR]XPLHQLDGODND GHJRLQDW\OHDPELWQD H]D SDGDZSDPL ü 2T\[YÎF\VYQYGF WI,QJPC(-GPPGF[ GIQ Ó 1LHFK ZL]MD QLH RJUDQLF]D 7ZRMHJR SROD ZLG]HQLD 8WU]\PXM M HODVW\F]Q E\PRJáDREM üQLHSU]HZLG]LDQHRNROLF]QR FLOXE]PLH QLDM FHVL ZDUXQNLQDU\QNX-HII H]RV]DF] áRGZL]MLVWZRU]HQLD ÄQDMZL NV]HJR VNOHSX ] NVL NDPL QD ZLHFLH´ VSU]HGDM F NVL NL SU]H]LQWHUQHW*G\E\WU]\PDáVL WZDUGRW\ONRVSU]HGDZDQLDNVL HN]RVWDáE\SRJU RQ\SU]H]NRQNXUHQFM NWyUDZLG] F HRVL JQ á VXNFHV ]DF] áD Z\UDVWDü MDN JU]\E\ SR GHV]F]X H]RV SU]H EXGRZDáVZRM ZL]M SRV]HU]DM FM ]ND G\PXF]\QLRQ\PNURNLHP ]L $PD]RQFRP MHVW ÄQDMZL NV]\P VNOHSHP ]H ZV]\VWNLP QD ZLHFLH´ Ó 1LHFK 7ZRMD ZL]MD E G]LH RWZDUWD -H OL QLHNWyUH G]LDá\ OXE NR PyUNL QLH ]QDMGXM GOD VLHELH PLHMVFD Z ZL]ML RUJDQL]DFML DQL QLH PRJ MHMZVSLHUDüQLHE G PLDá\GRVWDWHF]QHMPRW\ZDFMLE\UHDOL ]RZDüMHMFHOH RJRUV]DQLHNWyU]\PRJ SRF]XüVL SR]RVWDZLHQL QD XERF]X L ZL]MD RGELHU]H LP PRW\ZDFM XGXM F ZL]M ]QDMGXM ZQLHMPLHMVFHGODOXG]L]Uy Q\FKG]LDáyZVZRMHMRUJDQL]DFML:\ NRU]\VWDM JUXS\ GRFHORZH HE\ RGNU\ü FR LFK LQVSLUXMH ODF]HJR SUDFXM Z7ZRMHMILUPLH Ó G RSW\PLVW\F]Q\3RND]XMZMDNLVSRVyEUHDOL]RZDQLHZL]MLGR SURZDG]LGROHSV]HMSU]\V]áR FL1LHFKSU]\NáDGHPE G]LHGOD LHELH ZL]MDILUP\$SSOH RPSXWHUV6WHYH-REVL6WHYH:R]QLDNQLHFKFLHOL SRSURVWXSURGXNRZDüNRPSXWHUyZ²RQLFKFLHOL HE\NRPSXWHU\ $SSOH ]PLHQLá\ ZLDW 7D DPELWQD PLVMD RGSRZLDGD QDV]HM ZL]ML SU]\V]áR FLZNWyUHM \FLHE G]LH]QDF]QLHOHSV]HG]L NLWHFKQRORJLL
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Przywództwo według Johna F. Kennedy ego
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: