Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00778 036376 23427277 na godz. na dobę w sumie
Psychospołeczne i środowiskowe konteksty zdrowia i choroby - ebook/pdf
Psychospołeczne i środowiskowe konteksty zdrowia i choroby - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 224
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8012-827-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> edukacja >> pedagogika
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).

Kwestie dotyczące zdrowia i choroby dawno przekroczyły już granice medycyny i stały się obiektem analiz pedagogicznych, psychologicznych, socjologicznych czy antropologicznych. Niniejsza monografia wieloautorska, mająca implikacje interdyscyplinarne, przyjmuje przede wszystkim perspektywę pedagogiczną i jest podzielona na dwie zasadnicze części. Część pierwsza nawiązuje do psychospołecznych kontekstów zdrowia i choroby, ukazując je z subiektywnej perspektywy i koncentrując się na ich indywidualnym/jednostkowym wymiarze. Część druga zawiera odniesienia do nieco bardziej zobiektywizowanych aspektów zdrowia i choroby przedstawiając ich kontekst kulturowy i strukturalny. Omówione we wszystkich artykułach treści są wobec siebie komplementarne i ukazują skomplikowaną mozaikę zagadnień odnoszących się do problematyki zdrowia i choroby z wielu różnych, często multiaspektowych punktów widzenia. Z tego względu niniejsza publikacja adresowana jest do szerokiego grona odbiorców – pedagogów, psychologów, socjologów, lekarzy oraz studentów wymienionych dyscyplin.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Psychospołeczne i środowiskowe konteksty zdrowia i choroby NR 3444 Psychospołeczne i środowiskowe konteksty zdrowia i choroby Redakcja naukowa Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego • Katowice 2016 Redaktor serii: Pedagogika Ewa Wysocka Recenzent Anna Kowalewska Redakcja: Katarzyna Wyrwas Projekt okładki i stron działowych: Tomasz Bagiński Redakcja techniczna: Barbara Arenhövel Korekta: Lidia Szumigała Łamanie: Edward Wilk Copyright © 2016 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-8012-826-2 (wersja drukowana) ISBN 978-83-8012-827-9 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40-007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e-mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie I. Ark. druk. 14,0. Ark. wyd. 18,5. Papier offset kl. III, 90 g Cena 20 zł (+ VAT) Druk i oprawa „TOTEM.COM.PL Sp. z o.o.” Sp.K. ul. Jacewska 89, 88-100 Inowrocław Spis treści Wstęp (Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz) . . . . . . . . . . . 7 Konteksty psychospołeczne — indywidualny wymiar zdrowia i choroby Część 1 Julia Dziukiewicz Zdrowie psychospołeczne kobiet po mastektomii . . . . . . . . . 15 Milena Morawiec Ograniczenia w funkcjonowaniu fizycznym, psychicznym i społecznym osób chorujących na cukrzycę typu 2 . . . . . . . . . . . . . 45 Dorota Lamczyk Postawy oraz orientacje poznawcze kobiet po otrzymaniu nieprawidłowego wy- niku przesiewowego badania cytologicznego . . . . . . . . . . 65 Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz Socjokulturowe determinanty wizerunku ciała a gotowość do podejmowania ry- zykownych zachowań w celu poprawienia wyglądu . . . . . . . . 83 Część 2 Konteksty społeczno-środowiskowe — kulturowe i strukturalne determinanty zdrowia i choroby Agnieszka Pasztak-Opiłka Wybrane aspekty funkcjonowania współczesnego człowieka w odniesieniu do zdrowia i choroby . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 6 Spis treści Dorota Gawlik Kultura masowa jako wyznacznik stylu życia i psychospołecznego funkcjonowa- nia człowieka (konteksty zdrowotne i pedagogiczne) . . . . . . . . 125 Karina Leksy Świat wirtualny jako przestrzeń życia współczesnego człowieka. Implikacje dla stanu zdrowia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 Agnieszka Pasztak-Opiłka Mama-komputer i tata-telewizor jako potencjalne źródła zaburzeń w funkcjonowa- niu somatycznym i społecznym dzieci . . . . . . . . . . . . 161 Maciej Łoś Dolegliwości zdrowotne muzyków zawodowych — świadomość i doświadcze- nia uczniów szkoły muzycznej. Sprawozdanie z badań . . . . . . . 179 Andrzej Kęsiak Wspieranie potencjału zdrowotnego osób z upośledzeniem umysłowym w orga- nizacji Brothers of Charity Services w Wielkiej Brytanii . . . . . . . 193 Katarzyna Kowalczewska-Grabowska Organizowanie społeczności lokalnej i aktywizacja jej potencjału dla potrzeb pro- mocji zdrowia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 Zusammenfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 Informacje o Autorach . . . . . . . . . . . . . . . . 223 Wstęp Przegląd literatury przedmiotu wskazuje, że kwestie dotyczące zdrowia i choroby dawno już przekroczyły granice medycyny i stały się obiektem ana- liz pedagogicznych, psychologicznych, socjologicznych czy antropologicznych. Szczególnie w dobie kultury ponowoczesnej zagadnienia z nimi związane na- bierają nowego znaczenia, ponieważ na co dzień konfrontujemy się z takimi zjawiskami, jak syndrom konsumpcyjny, wielość modeli życia czy „roztapianie się” wzorców i wzajemnych zależności1, a zjawiska te implikują nowe proble- my odnoszące się także do obszarów związanych ze zdrowiem. Jest to istotne zwłaszcza w obliczu faktu, że współcześnie zdrowie jest utożsamiane ze zdol- nością do normalnego funkcjonowania nie tylko w obszarze somatycznym, ale również psychospołecznym, a zgodnie ze stanowiskiem Światowej Organizacji Zdrowia stanowi ono wartość, dzięki której jednostka lub grupa społeczna mogą realizować swoje aspiracje i aktywnie zmieniać środowisko2. Aspekty środowiskowe są szczególnie bliskie pedagogice społecznej i pe- dagogice zdrowia, w których przedmiotem analiz są między innymi społecz- no-kulturowe uwarunkowania zdrowia i choroby oraz wielosektorowe dzia- łania instytucjonalne i pozainstytucjonalne na rzecz zdrowia różnych grup społecznych3. Z tego względu niniejsza praca przyjmuje przede wszystkim perspektywę pedagogiczną. Niemniej warto podkreślić, że współczesna peda- gogika jest dyscypliną otwartą, dopuszczającą wielość rozwiązań teoretycznych i metodologicznych, a w jej ramach chętnie podejmowana jest współpraca z przedstawicielami innych nauk, co pozwala na zdobywanie nowej wiedzy i nowych doświadczeń badawczych4. Można zatem przyjąć, że badanie zjawisk 1 Z. Bauman: Płynne życie. Przeł. T. Kunz. Wydawnictwo Literackie, Kraków 2007, s. 131. 2 B. WoynaroWsKa: Edukacja zdrowotna. PWN, Warszawa 2007, s. 40. 3 E. syreK: Zdrowie i wychowanie a jakość życia. Perspektywy i humanistyczne orientacje poznawcze. Wydawnictwo UŚ, Katowice 2008, s. 21. metodologii badań w pedagogice. GWP, Gdańsk 2010, s. 338. 4 S. PalKa: Badania z pogranicza pedagogiki i innych nauk. W: S. PalKa, red.: Podstawy 8 Wstęp społecznych, w tym także zjawisk związanych ze zdrowiem i chorobą, stanowi komplementarny udział wielu nauk, a granice penetracji badawczej i postępo- wania metodologicznego są w pewnym sensie umowne5. Przy przygotowywaniu niniejszej publikacji szczególnie istotna była dla mnie koncentracja na dwóch kwestiach powiązanych z szeroko pojmowaną problematyką dotyczącą zdrowia i choroby. Po pierwsze — wbrew czynionym publicznie deklaracjom — zdrowie jest ciągle jeszcze powszechnie postrzegane w kategoriach biomedycznych. Nawet w tworzonych na różnych szczeblach organizacji społecznej (krajowym, samorządowych) programach promocji zdrowia najczęściej jest mowa o cho- robach i ich profilaktyce, rozumianej zresztą zazwyczaj także w kategoriach czysto somatycznych i/lub fizykalnych (dieta, ograniczenie wybranych zacho- wań ryzykownych czy eliminacja patogennych czynników środowiskowych). Psychospołeczne aspekty zdrowia są zwykle marginalizowane czy wręcz igno- rowane lub niedostrzegane. Nie chodzi tu tylko o kwestie wzajemnego wpływu na siebie psychiki i ciała, ale także o problem znaczenia choroby bądź posia- danej dysfunkcji dla samopoczucia i funkcjonowania jednostki. Z tego względu celem niniejszego opracowania było uwypuklenie przede wszystkim zagadnień odnoszących się do psychospołecznych oraz kulturowych kontekstów zdrowia i choroby. Drugą, równie istotną kwestią stało się zwrócenie uwagi na przenikanie się perspektyw subiektywnego i obiektywnego rozumienia zdrowia (o ile w ogó- le można mówić o perspektywie obiektywnej). Bezsprzecznie oddziaływanie jednostka — środowisko jest dwutorowe: z jednej strony przekazy społeczno- -kulturowe kształtują jednostkę, a ta musi funkcjonować w określonych ramach środowiskowych i systemowych, z drugiej — jednostka (pełniąc różne role, a czasem przezwyciężając rozmaite ograniczenia wynikające np. z choroby) stara się do swojego środowiska społeczno-kulturowego przystosować, czasem w sposób patologiczny czy wręcz autodestrukcyjny, a stopień tego przystoso- wania wyznacza jej subiektywną jakość życia. Niniejsza publikacja zawiera interdyscyplinarne teksty odnoszące się w re- fleksyjny sposób do obu opisanych wyżej kwestii, podzielone na dwie zasadni- cze części. Część pierwsza nawiązuje do psychospołecznych kontekstów zdro- wia i choroby, ukazując je z subiektywnej perspektywy i koncentrując się na ich indywidualnym/jednostkowym wymiarze. Część druga zawiera odniesienia do nieco bardziej zobiektywizowanych aspektów zdrowia i choroby, przedstawiając ich kontekst kulturowy i strukturalny. Pierwsza część publikacji zawiera 4 opracowania. Otwiera ją artykuł Julii Dziukiewicz pt. Zdrowie psychospołeczne kobiet po mastektomii, w którym 5 A. radzieWicz-WinnicKi: Społeczeństwo w trakcie zmiany. Rozważania z zakresu peda- gogiki społecznej i socjologii transformacji. GWP, Gdańsk 2004, s. 141. Wstęp 9 autorka podejmuje tematykę związaną z rakiem piersi, będącym najczęściej diagnozowanym nowotworem złośliwym wśród kobiet. Choroba, a wraz z nią zabieg mastektomii, niosą ze sobą poważne konsekwencje nie tylko w sferze fizycznej, ale także psychicznej i społecznej. Celem prezentowanych w artyku- le badań było ustalenie, jak kształtuje się zdrowie psychospołeczne kobiet po mastektomii i równocześnie (dzięki realizacji celu poznawczego) dostarczenie argumentów do społecznego dyskursu dotyczącego znaczenia edukacji zdro- wotnej i szeroko pojętej promocji zdrowia. Grupę badaną stanowiło 86 kobiet po radykalnym leczeniu chirurgicznym raka piersi — mastektomii, a badanie przeprowadzono w oparciu o autorski kwestionariusz ankiety. Kwestie związane z zachorowaniem na cukrzycę analizuje Milena Morawiec w tekście pt. Ograniczenia w funkcjonowaniu fizycznym, psychicznym i społecz- nym osób chorujących na cukrzycę typu 2. W artykule została opisana etiolo- gia i patofizjologia cukrzycy typu 2 w świetle literatury przedmiotu, a także funkcjonowanie fizyczne, psychiczne i społeczne cukrzyków. Badania własne ukazują problematykę ograniczeń zdrowotnych ludzi chorych. Przedstawione wyniki dowodzą, że cukrzyca typu 2 jest najczęściej diagnozowana przypadko- wo i wykrywana zbyt późno, a konsekwencją tego są powikłania utrudniające dobrą jakość życia pacjenta. Zderzenie się z nową rzeczywistością może być dla diabetyka trudne do zaakceptowania i może zakłócać podporządkowanie się regułom leczenia i kontrolę własnego zdrowia, dlatego ważna jest odpowiednia profilaktyka i kształtowanie u pacjenta prozdrowotnej postawy wobec choroby oraz budowanie ogólnej świadomości społecznej na temat tego schorzenia. W kolejnym artykule pt. Postawy oraz orientacje poznawcze kobiet po otrzymaniu nieprawidłowego wyniku przesiewowego badania cytologicznego autorka Dorota Lamczyk przedstawia zagadnienia związane z profilaktyką raka szyjki macicy, a także wyniki badań własnych, których celem było dokonanie oceny postaw związanych ze zdrowiem kobiet po otrzymaniu nieprawidłowego skryningu cytologicznego, z uwzględnieniem trzech komponentów: poznaw- czego, emocjonalnego i behawioralnego. Problem ten jest istotny z uwagi na fakt, że świadome przystąpienie kobiet, które otrzymały nieprawidłowy wynik przesiewowego badania cytologicznego, do etapu diagnostyki pogłębionej daje możliwość wczesnego rozpoznania zmian szyjki macicy. Skojarzone badanie cytologiczno-kolposkopowe uzupełnione badaniem wirusologicznym wydaje się najwłaściwszą drogą, która zmierza do wytyczonego celu diagnostycznego. W artykule zamykającym pierwszą część opracowania pt. Socjokulturowe determinanty wizerunku ciała a gotowość do podejmowania ryzykownych zacho- wań w celu poprawienia wyglądu autorstwa Katarzyny Borzuckiej-Sitkiewicz została zaprezentowana analiza treści forów internetowych zawierających dekla- racje i opinie internautów dotyczące gotowości do podejmowania ryzykownych zachowań zmierzających do zmiany wyglądu. W dokonanych analizach badaw- czych brane były pod uwagę jedynie te zachowania, które miały na celu redukcję 10 Wstęp masy ciała, ponieważ zostały one uznane za nadrzędną egzemplifikację nakazów współczesnego dyskursu piękna. Przyjęta typologia zachowań ryzykownych uwzględniała zachowania restrykcyjne, suplementację diety prowadzoną bez kontroli medycznej oraz ingerencje chirurgiczne. Drugą część opracowania złożoną z 7 tekstów otwiera artykuł Agnieszki Pasztak-Opiłki pt. Wybrane aspekty funkcjonowania współczesnego człowieka w odniesieniu do zdrowia i choroby. Autorka omawia w nim przemiany współ- czesnego świata, które pociągnęły za sobą zmiany nie tylko w charakterze chorób, na jakie zapadamy, czy w metodach ich leczenia, ale również w po- dejściu do własnych objawów. Przy szybkim rozwoju medycyny nadal wiele objawów nie jest rozpoznawanych i właściwie leczonych, pojawiają się też nowe, związane w bardziej bezpośredni czy pośredni sposób z coraz szybszym tempem naszego życia i stosunkowo niskim poziomem zachowań prozdrowot- nych. Leczenie przestało być wyłącznie domeną lekarza, zaś zdrowie i choroba w ujęciu konsumenckim stały się towarem podlegającym regułom handlowym. Chory z roli biernego pacjenta przeszedł do roli konsumenta, od którego oczeku- je się podejmowania samodzielnych decyzji, jednakże świat informacji, z jakich w tym procesie korzysta, to świat chaosu, w którym nietrudno się zagubić, zaś konieczność funkcjonowania w realiach służby zdrowia zamiast satysfakcji konsumenckiej rodzi niejednokrotnie złość i frustrację. Kwestie odnoszące się do wpływów społeczno-kulturowych omawiane są też w tekście Doroty Gawlik pt. Kultura masowa jako wyznacznik stylu życia i psychospołecznego funkcjonowania człowieka (konteksty zdrowotne i pedago- giczne). Artykuł ten stanowi próbę zasygnalizowania pewnych współczesnych trendów obecnych w kulturze masowej i ich konsekwencji zdrowotnych. Trendy te stanowią swoiste paradoksy współczesnej kultury, zatem konieczna w tym za- kresie wydaje się również refleksja pedagogiczna odnosząca się do możliwości przeciwdziałania im poprzez strategie z zakresu edukacji zdrowotnej. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia jako dziedziny praktyczne wymagają bowiem ciągłego poszerzania ich pola eksploracji, by wykazywać się jak największą adekwatnością teorii, metod oraz działań. Artykuł Kariny Leksy pt. Świat wirtualny jako przestrzeń życia współcze- snego człowieka. Implikacje dla stanu zdrowia stanowi kontynuację omawia- nych wcześniej zagadnień, zwracając uwagę na fakt, że obecność człowieka w wirtualnym świecie stanowi nieodłączny element jego codzienności. Co więcej, w wymiarze społecznym Internet stał się niezwykle ważnym środo- wiskiem międzyludzkich interakcji, a wirtualna rzeczywistość równorzędną (a czasem wręcz nadrzędną) przestrzenią życia jednostki. Jednocześnie nad- mierne zaangażowanie w cyberprzestrzeń może wiązać się z różnorodnymi zagrożeniami i determinować zdrowotne oraz psychospołeczne funkcjonowa- nie użytkowników Sieci. Konieczna jest zatem refleksja nad możliwościami i potencjalnymi zagrożeniami związanymi z Internetem, aby w sposób świa- Wstęp 11 domy i bezpieczny korzystać z dobrodziejstw, jakie oferuje dziś technologia informatyczna. W kolejnym tekście pt. Mama-komputer i tata-telewizor jako potencjalne źródła zaburzeń w funkcjonowaniu somatycznym i społecznym dzieci jego au- torka Agnieszka Pasztak-Opiłka również odnosi się do sposobu użytkowania mediów elektronicznych, wskazując, że przemiany w życiu społecznym i go- spodarczym odbiły się echem na funkcjonowaniu polskich rodzin. Powszechne trudności w pogodzeniu ról zawodowych i rodzinnych powodują, iż rodzice coraz mniej czasu poświęcają swoim dzieciom. Te z kolei, choć często mają zaspokojone potrzeby materialne, czują się samotne i aby wypełnić panującą w domu pustkę, włączają telewizor i komputer. W grupie 320 dzieci, jakie trafiły na konsultacje psychologiczne po wcześniejszej diagnostyce medycznej, zaobserwowano liczne zaburzenia funkcjonowania w sferze somatycznej i psy- chologicznej, które w opinii lekarzy nie miały przyczyn chorobowych, a które ustąpiły lub znacznie zmniejszyły się po radykalnym ograniczeniu ekspozycji monitorów. Okazuje się, że telewizor i komputer często zastępują rodziców, wpływając negatywnie na stan zdrowia dzieci. Nieco odmienną tematykę, choć także odnoszącą się do kwestii kulturowo- -środowiskowych, podejmuje Maciej Łoś w artykule pt. Dolegliwości zdrowotne muzyków zawodowych — świadomość i doświadczenia uczniów szkoły muzycz- nej. Sprawozdanie z badań. Autor zwraca uwagę na fakt, że praca w zawodzie muzyka wiąże się z koniecznością poświęcania dużej ilości czasu na ćwiczenie już od najmłodszych lat życia. Uczniowie spędzają w szkole o wiele więcej godzin niż rówieśnicy, a tym samym w mniejszym stopniu oddają się rozryw- ce, przede wszystkim zaś aktywności sportowej i prozdrowotnej. Jest to jedna z przyczyn, dla których instrumentaliści i wokaliści narażeni są na szereg dolegliwości zawodowych, o czym mówi się i myśli niezwykle rzadko. Tekst omawia najważniejsze wyniki badań przeprowadzonych wśród uczniów szkoły muzycznej. Postawiono im pytania o codzienność ich muzycznej praktyki oraz o dolegliwości, z którymi spotykają się już na etapie nauki, i sposoby przeciw- działania im. Próbowano ponadto określić poziom ich świadomości na temat zagrożeń, jakie niesie wybrana przez nich aktywność. Kolejny artykuł autorstwa Andrzeja Kęsiaka pt. Wspieranie potencjału zdrowotnego osób z upośledzeniem umysłowym w organizacji Brothers of Charity Services w Wielkiej Brytanii przedstawia formy wspierania potencjału zdrowotnego osób niepełnosprawnych intelektualnie w warunkach brytyjskich. W pierwszej części tekstu wskazano na konieczność dostosowania opieki zdrowotnej do potrzeb osób z upośledzeniem umysłowym, w części drugiej dokonano przeglądu form zorganizowanej aktywności fizycznej, a następnie zaprezentowano różne formy wspierania zdrowia psychicznego i społecznego, a także omówiono tematykę promocji zdrowia oraz zdrowego żywienia pod- opiecznych organizacji. 12 Wstęp Artykułem zamykającym całość opracowania jest tekst Katarzyny Kowal- czewskiej-Grabowskiej pt. Organizowanie społeczności lokalnej i aktywizacja jej potencjału dla potrzeb promocji zdrowia, który podejmuje tematykę promocji zdrowia w środowisku lokalnym. Autorka omawia takie pojęcia, jak rozwój społeczny (community development), budowanie potencjału społeczności (com- munity capacity building), partycypacja społeczna (community participation), społeczne zaangażowanie (community engagement) czy wzmacnianie (empower- ment), jednocześnie odnosząc je do zagadnień związanych z promocją zdrowia. Prowadzone przez Autorkę rozważania mają na celu ukazanie znaczenia pracy pedagoga społecznego w tworzeniu koalicji w środowisku lokalnym dla inicja- tyw z zakresu promocji zdrowia. Omówione we wszystkich artykułach treści są wobec siebie komplementar- ne i ukazują skomplikowaną mozaikę zagadnień odnoszących się do problema- tyki zdrowia i choroby z wielu różnych, często interdyscyplinarnych, punktów widzenia. Z tego względu niniejsza publikacja adresowana jest do szerokiego grona odbiorców: pedagogów, psychologów, socjologów, lekarzy oraz studen- tów wymienionych dyscyplin. Mam nadzieję, że stanie się ona inspiracją do szerszego spojrzenia na kwestie zdrowia i choroby, a także do częstszego ich analizowania z perspektywy psychospołecznej i środowiskowo-kulturowej. Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz Academic editing: Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz and environmental contexts of health and disease Psycho-social S u m m a r y Issues of health and disease have long ago crossed the boundaries of medicine and be- come the object of pedagogical, psychological, sociological and anthropological analyses. The following monograph, a multi-authored work with interdisciplinary implications, adopts prima- rily a pedagogical perspective and is divided into two essential parts. Part one relates to the psycho-social contexts of health and disease, presenting them from a subjective perspective and focusing on the individual. Part two contains references to a slightly more objectified aspect of health and disease and their cultural and structural contexts. The matters discussed in all of the articles are mutually complementary and show a complicated mosaic of issues concerning health and disease from many different, often multi-aspectual, points of view. Therefore, this publication is aimed at a wide audience of educationalists, teachers, sociologists, doctors and students of these disciplines. Bearbeitet von Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz und Umweltkontexte von Gesundheit und Krankheit Psychosoziale Kontexte Z u s a m m e n f a s s u n g Die mit Gesundheit und Krankheit verbundenen Fragen haben schon längst die Grenzen der Medizin überschritten und sind zum Gegenstand von pädagogischen, psychologischen, so- ziologischen oder anthropologischen Analysen geworden. Die vorliegende in zwei Hauptteile eingeteilte Monografie ist ein interdisziplinär orientierter Sammelband, der eine pädagogische Perspektive darstellt. Der erste Teil bezieht sich auf psychosoziale Kontexte der Gesundheit und der Krankheit, die hier subjektiv und einzeln behandelt werden. Der zweite Teil handelt von objektiv formulierten Aspekten der Gesundheit und der Krankheit, die hier im kulturellen und strukturellen Kontext geschildert werden. Die in allen Beiträgen behandelten Themen sind zuei- nander komplementär und lassen eine komplizierte Mosaik von den Gesundheit und Krankheit betreffenden Fragen aus vielseitigen Standpunkten erscheinen. Die Monografie ist daher an weite Leserkreise — Pädagogen, Psychologen, Soziologen, Ärzte und Studenten gerichtet. Informacje o Autorach Dr hab. Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz — pedagog i psycholog kliniczny, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Śląskiego. Lic. Julia Dziukiewicz — absolwentka studiów licencjackich o specjalności pedagogika zdrowia w Uniwersytecie Śląskim. Mgr Dorota Gawlik — absolwentka pedagogiki zdrowia w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Obecnie doktorantka na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Mgr Andrzej Kęsiak — absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wy- szyńskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Università Pontificia Salesiana di Roma. Pracownik organizacji Brothers of Charity Services w Chorley (Wielka Brytania). Dr Katarzyna Kowalczewska-Grabowska — pedagog resocjalizacyjny, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Śląskiego. Mgr Dorota Lamczyk — absolwentka Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi na kierunku pedagogika i promocja zdrowia oraz Górnośląskiej Szkoły Handlowej w Katowicach na kierunku turystyka i promocja zdrowia. Doktorantka na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Dr Karina Leksy — pedagog zdrowia, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Śląskiego. Mgr Maciej Łoś — absolwent studiów magisterskich w zakresie teorii mu- zyki w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach oraz 224 Informacje o Autorach w zakresie pedagogiki w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, gdzie aktualnie kontynuuje naukę na studiach doktoranckich. Pracuje jako nauczyciel przedmio- tów ogólnomuzycznych w Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Katowicach oraz w Diecezjalnej Szkole Organistowskiej II stopnia w Gliwicach, a w wolnych chwilach jest praktykującym organistą kościelnym. Mgr Milena Morawiec — ukończyła studia magisterskie w Uniwersytecie Śląskim, na Wydziale Pedagogiki i Psychologii o specjalności pedagogika zdrowia. Dr Agnieszka Pasztak-Opiłka — psycholog kliniczny, adiunkt w Zakładzie Psychologii Zdrowia i Jakości Życia Instytutu Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od 17 lat pracuje w obszarze służby zdrowia, pro- wadzi też własną praktykę psychologiczną. Na co dzień zajmuje się osobami chorymi i ich rodzinami, specjalizując się w diagnozie psychologicznej dzieci już od 3 miesiąca życia oraz dzieci z zaburzeniami o charakterze psychosoma- tycznym.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Psychospołeczne i środowiskowe konteksty zdrowia i choroby
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: