Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00273 004636 24124548 na godz. na dobę w sumie
Public Relations na rynku książki - ebook/pdf
Public Relations na rynku książki - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 96
Wydawca: Biblioteka Analiz Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-89143-80-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> kultura, sztuka, media
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Książka oparta jest na cyklu artykułów „Kurs Public Relations”, który ukazywał się na łamach dwutygodnika Biblioteka Analiz w 2006 i 2007 roku. W publikacji odnaleźć można ważne informacje z następujących zagadnień: 'PR wewnętrzny firmy czy zlecany na zewnątrz', 'Jak w firmie zorganizować komórkę PR', 'Strona interentowa firmy narzędziem PR'. Autorzy szczególny nacisk starali się położyć na charakterystyczne dla omawianej materii zagadnienia praktyczne. Książka skierowana jest do pracowników działów PR wydawnictw, marketingowców oraz członków zarządów.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Public Relations na rynku ksi(cid:460)(cid:520)ki Public Relations na rynku ksi(cid:460)(cid:520)ki Kuba Frołow Biblioteka฀Analiz Warszawa฀2007 © Copyright by Biblioteka Analiz Sp. z o.o., 2007 Wszystkie prawa zastrze(cid:741)one. Kopiowanie lub reprodukcja jakiegokolwiek fragmentu tej ksi(cid:681)(cid:741)ki wymaga pisemnej zgody wydawcy. Skład i łamanie: Tatsu Zdj(cid:658)cie na okadce: Andrey Zyk | Dreamstime.com Druk: Fabryka Druku ISBN 978-83-89143-80-8 Firma jest członkiem Polskiej Izby Ksi(cid:647)(cid:707)ki Wydanie I Warszawa 2007 Biblioteka Analiz Sp. z o.o. 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 2/4 pok. 116 tel./fax (+48 22) 828 36 31 www.biblioteka-analiz.pl Spis tre(cid:500)ci Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Wst(cid:471)p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1. Jak ze szczura zrobi(cid:462) chomika czyli czym s(cid:460) public relations . . . . . . . . 11 2. Jak pogoda czyli komu potrzebne s(cid:460) public relations . . . . . . . . . . . . . . 14 3. O sobie samych czyli czym s(cid:460) wewn(cid:471)trzne public relations . . . . . . . . . 16 4. Do miasta przyje(cid:520)d(cid:520)a cyrk czyli co to s(cid:460) media relations . . . . . . . . . . . . 19 5. Public relations, promocja, reklama, marketing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 6. Działania public relations – w firmie czy na zewn(cid:460)trz . . . . . . . . . . . . . . . 25 7. Jak wewn(cid:460)trz firmy zorganizowa(cid:462) komórk(cid:471) public relations . . . . . . . . 28 8. Baza klientów komórki public relations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 9. System Identyfikacji Wizualnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 10. Strona internetowa narz(cid:471)dziem public relations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 11. Strategia public relations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 12. Nie zawraca(cid:462) głowy naczelnym czyli komu, co i kiedy . . . . . . . . . . . . . . 47 13. Skuteczny komunikat prasowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 14. Co to jest Press Kit i jak go stworzy(cid:462) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 15. Rzutnik nie widzi laptopa czyli udana konferencja prasowa . . . . . . . . 58 16. Za ksi(cid:460)(cid:520)k(cid:471) odpowiada kolega czyli udział w targach . . . . . . . . . . . . . . .64 17. Trasa promocyjna autora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66 18. Patronaty medialne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 19. Badanie efektywno(cid:500)ci działa(cid:489) PR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 20. Co to jest Press Book i jak go stworzy(cid:462)? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 21. (cid:456)adne obiadki czyli o osobistych relacjach z dziennikarzami . . . . . . . 83 22. Public relations w sytuacjach kryzysowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86 23. Przed mikrofonem… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90 24. Czytelnia subiektywna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94 Przedmowa Public relations nieustannie ewoluuj(cid:647) i dzi(cid:687) s(cid:647) ju(cid:707) obecne niemal w ka(cid:707)- dej dziadzinie (cid:707)ycia społecznego i biznesowego. Dzi(cid:658)ki rozwojowi tech- nologii i dost(cid:658)powi do nowoczesnych mediów specjali(cid:687)ci mog(cid:647) reali- zowa(cid:649) coraz bardziej kreatywne i niekonwencjonalne kampanie PR. Warto je poznawa(cid:649), analizowa(cid:649) i uczy(cid:649) si(cid:658) zastosowania narz(cid:658)dzi PR w praktyce, by móc profesjonalnie realizowa(cid:649) je dla Twojej firmy, or- ganizacji, klienta. Masz przed sob(cid:647) ksi(cid:647)(cid:707)k(cid:658), która pozwala pozna(cid:649) i zagł(cid:658)bi(cid:649) si(cid:658) w ta- jemniczy obszar public relations rynku wydawniczego. Jej wyj(cid:647)tkowo(cid:687)(cid:649) polega na tym, (cid:707)e odmiennie od wi(cid:658)kszo(cid:687)ci publikacji na ten temat jest bardziej praktyczna ani(cid:707)eli akademicka i – co wa(cid:707)ne – przedstawia u(cid:707)yteczne przykłady wykorzystania public relations w słu(cid:707)bie bran(cid:707)y wydawniczej. Dzi(cid:658)ki niej mo(cid:707)esz pozna(cid:649) zarówno samo zagadnienie, ale równie(cid:707) praktyczne zastosowania narz(cid:658)dzi PR w obszarze media relations, komunikacji z czytelnikami, budowaniu wizerunku wydaw- nictw oraz ich produktów. Zagł(cid:658)biaj(cid:647)c si(cid:658) w t(cid:658) lektur(cid:658) dowiesz si(cid:658), gdzie i dlaczego powinno si(cid:658) umie(cid:687)ci(cid:649) dział PR w strukturze wydawnictwa, jak dba(cid:649) o relacje z klientami indywidualnymi i instytucjonalnymi, jak przygotowa(cid:649) konferencj(cid:658) prasow(cid:647) oraz jak i dlaczego warto mie- rzy(cid:649) i bada(cid:649) efektywno(cid:687)(cid:649) Twoich działa(cid:676). Ksi(cid:647)(cid:707)ka jest napisana w taki sposób, by(cid:687) na jej podstawie mógł „skroi(cid:649)” z poszczególnych elemen- tów własne, efektywne kampanie i strategie PR zgodnie z Twoimi po- trzebami. Poszczególne rozdziały w wyczerpuj(cid:647)cy sposób prezentuj(cid:647) zagadnienia public relations w taki sposób, by mo(cid:707)na je było przeło(cid:707)y(cid:649) i zastosowa(cid:649) na gruncie niemal ka(cid:707)dego sektora bran(cid:707)y wydawniczej. Co wa(cid:707)ne, ka(cid:707)dy z rozdziałów pisany jest w oparciu o wieloletnie do- (cid:687)wiadczenia autora, specjalisty PR, dziennikarza, ale tak(cid:707)e eksperta i analityka rynku wydawniczego. Jest to ksi(cid:647)(cid:707)ka niew(cid:647)tpliwie skierowana do pracowników dzia- łów PR, marketingowców i członków zarz(cid:647)dów. Jej czytelnikami po- winny by(cid:649) tak(cid:707)e osoby, które mniej lub bardziej (cid:687)wiadomie wpły- 8 Public Relations na rynku ksi(cid:681)(cid:741)ki waj(cid:647) na wizerunek oficyn, drukar(cid:676), ksi(cid:658)garni, hurtowni ksi(cid:647)(cid:707)ek. Jej lektura z pewno(cid:687)ci(cid:647) przeło(cid:707)y si(cid:658) na jako(cid:687)(cid:649) i efektywno(cid:687)(cid:649) Twoich działa(cid:676) i pozytywnie wpłynie na wizerunek reprezentowanej przez Ciebie firmy. Gor(cid:647)co polecam, Robert Wierzbicki Szef działu PR w Wydawnictwie Wiedza i Praktyka Wst(cid:471)p W ubiegłym roku na łamach dwutygodnika „Biblioteka Analiz” zaini- cjowali(cid:687)my cykl artykułów, które zło(cid:707)yły si(cid:658) na skierowany do wszyst- kich uczestników rynku ksi(cid:647)(cid:707)ki kurs public relations dla pocz(cid:647)tkuj(cid:647)- cych. Jego głównymi odbiorcami mieli si(cid:658) sta(cid:649) pracownicy wydawnictw. Jednak(cid:707)e – i ksi(cid:658)garze, i hurtownicy, a nawet organizatorzy targów mie- li zale(cid:706)(cid:649) w nim co(cid:687) dla siebie. Nasz quasi wykład obj(cid:647)ł 24 odcinki, co przy cyklu ukazywania si(cid:658) czasopisma pozwoliło zamkn(cid:647)(cid:649) go w rok, tu(cid:707) przed 52. Mi(cid:658)dzynarodowymi Targami Ksi(cid:647)(cid:707)ki w Warszawie. Specjalnie na nie wła(cid:687)nie ukazał si(cid:658) trzymany przez Pa(cid:676)stwa porad- nik, którego przewa(cid:707)aj(cid:647)c(cid:647) cz(cid:658)(cid:687)(cid:649) stanowi(cid:647) poszczególne odcinki kursu. W nich poruszone zostały takie zagadnienia jak „PR wewn(cid:647)trz firmy czy zlecane na zewn(cid:647)trz”, „Jak w firmie zorganizowa(cid:649) komórk(cid:658) PR”, „Jak cz(cid:658)sto informowa(cid:649) media, o czym, jak i kogo”, „Jak napisa(cid:649) komu- nikat prasowy”, „Jak zorganizowa(cid:649) konferencj(cid:658) prasow(cid:647)”, „Strona in- ternetowa firmy narz(cid:658)dziem PR” oraz „PR w sytuacjach kryzysowych”. Starali(cid:687)my si(cid:658) – autor oraz wydawca – aby tematy te, jak i przytoczone studia przypadków, jak najbardziej zwi(cid:647)zane były z do(cid:687)wiadczeniami bran(cid:707)y wydawniczej. Najwi(cid:658)kszy nacisk starali(cid:687)my si(cid:658) poło(cid:707)y(cid:649) na typowe dla niej zagad- nienia praktyczne, po teoretyczne odsyłaj(cid:647)c do innych publikacji. Poniewa(cid:707) pragniemy, aby poradnik jak najbardziej odpowiadał Pa(cid:676)- stwa potrzebom, prosimy o przesyłanie swoich uwag i spostrze(cid:707)e(cid:676). Na koniec – za wiele cennych rad i uwag, mo(cid:707)liwo(cid:687)(cid:649) rozmowy oraz współprac(cid:658) przy powstawaniu tego poradnika – podzi(cid:658)kowa(cid:649) chciał- bym Dorocie Oleksiak, Urszuli Podrazie, Bogusławowi Tobiszowskie- mu i Robertowi Wierzbickiemu. (cid:641)ycz(cid:658) Pa(cid:676)stwu miłej i po(cid:707)ytecznej lektury, Autor
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Public Relations na rynku książki
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: