Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00248 005419 21341837 na godz. na dobę w sumie
Publiczne prawo gospodarcze. Tom 8A - ebook/pdf
Publiczne prawo gospodarcze. Tom 8A - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 795
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-5144-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> administracyjne
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Tom 8A Systemu Prawa Administracyjnego porządkuje wiedzę na temat publicznego prawa gospodarczego. Problematyka ta została ujęta w pięciu powiązanych ze sobą rozdziałach.

W książce dokładnie omówione zostały:

W Rozdziale I zostały przedstawione rola i funkcje prawa w kształtowaniu stosunków gospodarczych, kryteria wyodrębnienia oraz przedmiot i zakres publicznego prawa gospodarczego, a także źródła tego prawa.

W kolejnej części tomu zostały szczegółowo omówione podstawowe wolności gospodarcze. Autorzy omawiają także funkcje administracji publicznej wobec gospodarki. Rozdział ten zawiera również charakterystykę pojęć kluczowych dla tematyki tomu, takich jak: działalność gospodarcza, działalność zawodowa, przedsiębiorca, przedsiębiorstwo, nadzór i kontrola, konkurencja i konkurenci, konsument, rynek, interes publiczny.

Rozdział III poświęcony został zasadom ogólnym publicznego prawa prywatnego. Szczegółowo zostały omówione takie zasady jak: zasada społecznej gospodarki rynkowej, zasada wolności działalności gospodarczej, zasada równego traktowania przedsiębiorców, zasada ochrony własności, zasada rejestracji przedsiębiorców, zasada przestrzegania reguł uczciwej konkurencji i dobrych obyczajów w działalności gospodarczej.

Kolejny rozdział dotyczy ustroju i zadań administracji gospodarczej. W rozdziale uwzględniono podmioty pełniące funkcję administracji gospodarczej zarówno w UE, jak i w Polsce. Szczególną uwagę zwrócono na organy administracji państwowej, organy i podmioty rządowej administracji gospodarczej. Zostały również zawarte informacje na temat samorządu zawodowego i gospodarczego. W tej części tomu poruszono kwestię swoistej organizacji administracji gospodarczej. Poruszone zostało także zagadnienie partnerów społecznych administracji gospodarczej.

W Rozdziale V omówiono funkcje administracji gospodarczej. W tej części Systemu autorzy szczegółowo charakteryzują policję gospodarczą oraz reglamentację gospodarczą. Zostały w nim zawarte rozważania na temat funkcji regulacyjnej, zarządu mieniem publicznym, planowania gospodarczego oraz wspierania gospodarki.

Znakomite grono Autorów – z udziałem zarówno przedstawicieli nauki, jak i praktyki – zapewnia wysoki poziom merytoryczny publikacji. Autorzy prezentują swoje poglądy, uwzględniając liczne publikacje i orzecznictwo właściwe dla omawianego tematu.

Pozycja ta będzie przydatna w codziennej praktyce dla sędziów sądów administracyjnych, radców prawnych, aplikantów, pracowników administracji oraz pracowników biur prawnych przedsiębiorców.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

System Prawa Administracyjnego R. Hauser / Z. Niewiadomski / A. Wróbel Tom 8A Publiczne prawo gospodarcze Jan Grabowski, Leon Kieres, Anna Walaszek-Pyzioł Michał Biliński, Rafał Blicharz, Tomasz Długosz, Krzysztof Horubski, Karol Kiczka, Tadeusz Kocowski, Marek Szydło, Artur Żurawik INSTYTUT NAUK PRAWNYCH PAN SYSTEM PRAWA ADMINISTRACYJNEGO Publiczne prawo gospodarcze Tom 8 a SYSTEM PRAWA ADMINISTRACYJNEGO Publiczne prawo gospodarcze Tom 8 a REDAKTORZY NACZELNI SYSTEMU PRAWA ADMINISTRACYJNEGO ROMAN HAUSER ZYGMUNT NIEWIADOMSKI ANDRZEJ WRÓBEL Publiczne prawo gospodarcze Tom 8 a Redaktorzy Prof. dr hab. Roman Hauser Prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski Prof. dr hab. Andrzej Wróbel Autorzy prof. dr hab. Jan Grabowski – Uniwersytet Śląski; prof. dr hab. Leon Kieres – Uniwersytet Wrocławski; prof. dr hab. Anna Walaszek-Pyzioł – Uniwersytet Jagielloński dr Michał Biliński – Uniwersytet Jagielloński; prof. UŚ dr hab. Rafał Blicharz – Uniwersytet Śląski; dr Tomasz Długosz – Uniwersytet Jagielloński; dr Krzysztof Horubski – Uniwersytet Wrocławski; prof. UWr dr hab. Karol Kiczka – Uniwersytet Wrocławski; prof. UWr dr hab. Tadeusz Kocowski – Uniwersytet Wrocławski; prof. UWr dr hab. Marek Szydło – Uniwersytet Wrocławski; dr Artur Żurawik – Uniwersytet Jagielloński WYDAWNICTWO C.H. BECK INSTYTUT NAUK PRAWNYCH PAN WARSZAWA 2013 Wydano we współpracy: z Instytutem Nauk Prawnych PAN w Warszawie Poszczególne części opracowali: Michał Biliński Rafał Blicharz Tomasz Długosz Jan Grabowski Krzysztof Horubski Karol Kiczka Leon Kieres Tadeusz Kocowski Marek Szydło Artur Żurawik – rozdz. III § 17, 19; – rozdz. I § 3; – rozdz. V § 27; – rozdz. I § 1–2; – rozdz. II § 9, rozdz. V § 29–30; – rozdz. IV § 21, § 23 pkt I–II; – rozdz. II § 4 pkt II, § 8 pkt II–III, rozdz. IV § 23 pkt III, rozdz. V § 28; – rozdz. II § 4 pkt III, § 6–7, § 8 pkt I, IV, § 10, rozdz. IV § 23 pkt IV, § 24, rozdz. V § 25–26; – rozdz. II § 4 pkt I, § 5, 11–13, – rozdz. II § 14, rozdz. III § 15–16, rozdz. IV § 22, § 23 pkt V; 18, 20. Redakcja: Aleksandra Dróżdż Wydawca: Joanna Ziemiecka © Wydawnictwo C.H. Beck 2013 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H. Beck Druk i oprawa: Totem, Inowrocław ISBN 978-83-255-4613-7 ISBN e-book 978-83-255-4614-4 Przedmowa Oddawany do rąk Czytelników Tom 8a Systemu Prawa Administracyjnego, wspól- nego projektu Wydawnictwa C.H. Beck i Instytutu Nauk Prawnych PAN, obejmuje zagadnienia publicznego prawa gospodarczego. Pracę rozpoczynają rozważania wprowadzające dotyczące relacji między prawem a gospodarką (rola i funkcje prawa w kształtowaniu stosunków gospodarczych), kryte- riów wyodrębnienia publicznego prawa gospodarczego, a także źródeł publicznego pra- wa gospodarczego. Kolejne fragmenty pracy obejmują podstawowe pojęcia publicznego prawa gospodarczego pojęcia oraz zasady ogólne publicznego prawa gospodarczego. Zagadnienia szczegółowe dotyczą ustroju i zadań administracji gospodarczej oraz funkcji administracji gospodarczej. Praca jest dziełem kilku autorów wskazanych w zestawieniu zbiorczym oraz na poszczególnych stronach niniejszego tomu. Za merytoryczną treść, prezentowane sta- nowisko prawne i formę wypowiedzi odpowiadają autorzy poszczególnych części tego dzieła. Wydanie niniejszego tomu uwzględnia stan prawny na dzień 1 sierpnia 2013 r. Warszawa, sierpień 2013 r. Redaktorzy Spis treści Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XI Rozdział I. Prawo a gospodarka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 § 1. Rola i funkcje prawa w kształtowaniu stosunków gospodarczych . . 4 I. Wzajemna współzależność prawa i gospodarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 II. Funkcja służebna prawa wobec gospodarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 III. Rola prawa w zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania systemu gospodarki rynkowej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 IV. Rola prawa w korygowaniu negatywnych skutków społeczno-ekonomicznych liberalnej gospodarki rynkowej. Pierwszeństwo prawa stanowionego wobec „naturalnych” praw rynku . . . . . . . . . . . . . . § 2. Kryteria wyodrębnienia, przedmiot i zakres publicznego prawa gospodarczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Kryterium ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Geneza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Zakres, metody i kryteria wyodrębnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Przedmiot i zakres publicznego prawa gospodarczego . . . . . . . . . . . . . . . § 3. Źródła publicznego prawa gospodarczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Informacje ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Konstytucja jako podstawa ustroju gospodarczego Polski . . . . . . . . . . . . III. Umowy międzynarodowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Ustawy jako główne narzędzie regulacji publicznego prawa gospodarczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Akty wykonawcze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI. Akty prawa miejscowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII. Akty prawa wewnętrznego oraz quasi-źródła prawa . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział II. Podstawowe pojęcia publicznego prawa gospodarczego . . . . . § 4. Podstawowe wolności gospodarcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Swobody rynku wewnętrznego i reguły konkurencji w prawie 12 15 15 16 18 22 27 27 29 30 35 36 37 39 41 59 Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Wolność działalności gospodarczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 90 III. Wolność wykonywania zawodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 § 5 . Funkcje administracji publicznej wobec gospodarki . . . . . . . . . . . . . 118 § 6. Działalność gospodarcza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 § 7. Działalność zawodowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 § 8. Przedsiębiorca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 I. Prawne pojęcie przedsiębiorcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 II. Przedsiębiorcy zagraniczni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 III. Przedsiębiorcy publiczni (państwowi i komunalni) . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 IV. Rejestracja przedsiębiorców . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296 § 9. Przedsiębiorstwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346 § 10. Kontrola i nadzór (policyjny, reglamentacyjny, właścicielski) . . . . . . 359 I. Kontrola i nadzór jako funkcja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 VII II. Kontrola i nadzór – dylematy terminologiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361 III. Uwarunkowania historyczne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365 IV. Istota kontroli i nadzoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367 V. Nadzór gospodarczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373 VI. Nadzór policyjny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378 VII. Nadzór reglamentacyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379 VIII. Nadzór regulacyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380 IX. Nadzór właścicielski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381 § 11. Konkurencja i konkurenci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383 § 12. Konsument . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393 § 13. Rynek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395 I. Rynek wewnętrzny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395 II. Rynek właściwy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 § 14. Pojęcie interesu publicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410 I. Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410 II. Pojmowanie interesu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411 III. Rozumienie „interesu publicznego”. Dotychczasowe poglądy . . . . . . . . 412 IV. Wybrane definicje legalne interesu publicznego w ustawodawstwie polskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425 V. Interes publiczny a interes społeczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432 Rozdział III. Zasady ogólne publicznego prawa gospodarczego . . . . . . . . . 435 § 15. Społeczna gospodarka rynkowa jako konstytucyjna zasada ustroju gospodarczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439 I. Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439 II. Zasada społecznej gospodarki rynkowej w Konstytucji RP . . . . . . . . . . . 442 III. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448 § 16. Zasada wolności działalności gospodarczej i jej ograniczenia . . . . . . 449 I. Wolność działalności gospodarczej jako filar społecznej VIII gospodarki rynkowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449 II. Rozumienie konstytucyjnej wolności działalności gospodarczej . . . . . . 451 III. Treść zasady wolności działalności gospodarczej i jej ograniczanie . . . . 453 IV. Ograniczenia wolności działalności gospodarczej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460 V. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465 § 17. Zasada równego traktowania przedsiębiorców . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466 I. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466 II. Zakres podmiotowy zasady równego traktowania przedsiębiorców . . . . 469 III. Zakres przedmiotowy zasady równego traktowania przedsiębiorców . . . 470 IV. Treść zasady równego traktowania przedsiębiorców . . . . . . . . . . . . . . . . 471 § 18. Zasada ochrony własności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473 I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473 II. Konstytucyjne rozumienie własności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474 III. Konstytucyjna zasada ochrony własności a gospodarka i rozwój społeczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475 § 19. Zasada rejestracji przedsiębiorców . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479 I. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479 II. Rejestr przedsiębiorców w znaczeniu wąskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482 III. Rejestr przedsiębiorców w znaczeniu szerokim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488 § 20. Zasada przestrzegania reguł uczciwej konkurencji i dobrych obyczajów w działalności gospodarczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493 I. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493 II. Klauzula generalna dobrych obyczajów. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . 493 Spis treści III. Przegląd poszczególnych kryteriów ocennych odnoszących się do klauzuli dobrych obyczajów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495 IV. Dobre obyczaje a zasady współżycia społecznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507 V. Wpływ poszczególnych kryteriów ocennych związanych z klauzulą generalną dobrych obyczajów na orzecznictwo sądowe . . . . . . . . . . . . . 510 VI. Zasada przestrzegania przez przedsiębiorców reguł uczciwej konkurencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 514 VII. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 515 Rozdział IV. Ustrój i zadania administracji gospodarczej . . . . . . . . . . . . . . 519 § 21. Administracja gospodarcza – pojęcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 528 § 22. Podmioty pełniące funkcje administracji gospodarczej w Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 541 § 23. Podmioty pełniące funkcje administracji gospodarczej w Polsce . . . 545 I. Organy administracji państwowej pełniące funkcje administracji gospodarczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 545 II. Organy i podmioty rządowej administracji gospodarczej . . . . . . . . . . . . 551 III. Administracja samorządowa wobec działalności gospodarczej . . . . . . . . 570 IV. Samorząd gospodarczy i zawodowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 603 V. Administracja gospodarcza zorganizowana w sposób swoisty . . . . . . . . 636 § 24. Partnerzy społeczni administracji gospodarczej . . . . . . . . . . . . . . . . . 640 I. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 640 II. Partnerzy społeczni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 642 III. Organizacje pracodawców . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 643 IV. Izby gospodarcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 644 V. Samorząd zawodowy rzemiosła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 644 VI. Samorządy niektórych przedsiębiorców . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 645 VII. Związki pracodawców . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 646 VIII. Samorządy wolnych zawodów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 647 IX. Związki zawodowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 647 X. Trójstronna Komisja do spraw Społeczno-Gospodarczych . . . . . . . . . . . 648 XI. Wojewódzkie komisje dialogu społecznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 651 Rozdział V. Funkcje administracji gospodarczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 653 § 25. Policja gospodarcza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 659 I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 659 II. Policja w ujęciu historycznym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 660 III. Pojęcie policji gospodarczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 663 IV. Istota zagrożeń policyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 666 V. Instrumenty prawne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 667 VI. Podmiotowe określenie policji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 671 VII. Stany i dobra chronione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 673 VIII. Prewencyjno-zachowawczy charakter działań organów policyjnych. . . . 674 IX. Materialne i osobiste obciążenia jednostek i przedsiębiorców obowiązkami policyjnymi – ciężary policyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 676 § 26. Reglamentacja działalności gospodarczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 677 I. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 677 II. Pojęcie reglamentacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 679 III. Reglamentacja w gospodarce nakazowo-rozdzielczej . . . . . . . . . . . . . . . 681 IV. Cele reglamentacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 684 V. Istota reglamentacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 686 VI. Reglamentacja a policja gospodarcza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 690 VII. Określenie reglamentacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 693 VIII. Sfery ograniczeń reglamentacyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 695 IX Spis treści § 27. Funkcja regulacyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 697 § 28. Zarząd mieniem publicznym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 707 I. Pojęcie mienia publicznego a pojęcie majątku publicznego . . . . . . . . . . 707 II. Pojęcie mienia publicznego a pojęcie rzeczy publicznych . . . . . . . . . . . . 711 III. Kryteria wyodrębnienia mienia publicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 713 IV. Zarząd mieniem publicznym w ramach funkcji administracji gospodarczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 721 V. Kryteria zarządu mieniem publicznym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 726 § 29. Planowanie gospodarcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 732 I. Planowanie gospodarcze – zagadnienia wprowadzające . . . . . . . . . . . . . 732 II. Charakter prawny norm planowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 736 III. Założenia regulacji prawnej procesów planowania w gospodarce . . . . . . 739 IV. Klasyfikacja planów gospodarczych wedle kryterium stopnia związania adresatów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 742 V. Planowanie gospodarcze w realizacji wybranych zadań administracji gospodarczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 746 § 30. Wspieranie gospodarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 753 I. Wspieranie gospodarki – zagadnienia wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . 753 II. Podstawy prawne funkcji wspierania gospodarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 756 III. Selektywne środki wspierania gospodarki a ogólne instrumenty interwencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 759 IV. Wybrane przejawy realizacji funkcji wspierania gospodarki . . . . . . . . . 762 Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 767 X Spis treści Wykaz skrótów 1. Źródła prawa BezpŻywnU . . . . . . . . ustawa z 25.8.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 ze zm.) BiegliRewU . . . . . . . . . ustawa z 7.5.2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmio- tach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzo- rze publicznym (Dz.U. Nr 77, poz. 649 ze zm.) CzystGmU. . . . . . . . . . ustawa z 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.) dyrektywa 2004/17/WE . . . . . . . . dyrektywa 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 31.3.2004 r. koordynująca procedury zamówień przez podmioty działające w sek- torach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (Dz.Urz. UE L Nr 134, s. 1) dyrektywa 2006/111/WE . . . . . . . dyrektywa 2006/111/WE Komisji z 16.11.2006 r. w sprawie przejrzysto- ści stosunków finansowych między państwami członkowskimi a przed- siębiorstwami publicznymi, a także w sprawie przejrzystości finansowej wewnątrz określonych przedsiębiorstw (Dz.Urz. UE L Nr 318, s. 17) dyrektywa 2006/123/WE . . . . . . . dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 12.12.2006 r. dotycząca usług na rynku wewnętrznym (Dz.Urz. UE L Nr 376, s. 36) DzGospU � � � � � � � � � � � ustawa z 23�12�1988 r� o działalności gospodarczej (Dz�U� Nr 41, poz� 324 ze zm�) – obecnie nie obowiązuje DziałInnowWspU . . . . ustawa z 30.5.2008 r. o niektórych formach wspierania działalności in- nowacyjnej (Dz.U. Nr 116, poz. 730 ze zm.) DziałUbezpU . . . . . . . . ustawa z 22.5.2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66 ze zm.) EKPC . . . . . . . . . . . . . Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 4.11.1950 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.) FinPublU . . . . . . . . . . . ustawa z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) GospKomU . . . . . . . . . ustawa z 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) GryHazU . . . . . . . . . . . ustawa z 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.) IzbyGospU . . . . . . . . . ustawa z 30.5.1989 r. o izbach gospodarczych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 710) KC . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KH � � � � � � � � � � � � � � � � rozporządzenie Prezydenta RP z 27�6�1934 r� – Kodeks handlowy (Dz�U� Nr 57, poz� 502 ze zm�) – obecnie nie obowiązuje KomPrywU . . . . . . . . . ustawa z 30.8.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 216) XI KoncesjaU . . . . . . . . . . ustawa z 9.1.2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. Nr 19, poz. 101 ze zm.) Konstytucja PRL � � � � � ustawa z 22�7�1952 r� – Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz�U� Nr 33, poz� 232 ze zm�) – obecnie nie obowiązuje Konstytucja RP . . . . . . Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze sprost. i ze zm.) KontrAdmRzU . . . . . . ustawa z 15.7.2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz. 1092) KP . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) KPA . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 267) KPC . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KPP . . . . . . . . . . . . . . . Karta praw podstawowych Unii Europejskiej z 7.12.2000 r. (Dz.Urz. UE 2010 r. C Nr 83, s. 389) KrRejSU . . . . . . . . . . . ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze zm.) KSH . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) KW . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 20.5.1971 r. – Kodeks wykroczeń (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 482) NPRU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 20.4.2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U. Nr 116, poz. 1206 ze zm.) OKiKU . . . . . . . . . . . . ustawa z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) OrdPod . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) PARPU . . . . . . . . . . . . ustawa z 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsię- biorczości (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.) PodRolU . . . . . . . . . . . ustawa z 15.11.1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) PomSpołU . . . . . . . . . ustawa z 12.3.2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.) PPU . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 25.9.1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981 ze zm.) PrBank . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1376 ze zm.) PrDew . . . . . . . . . . . . . ustawa z 27.7.2002 r. – Prawo dewizowe (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 826) PrDzGosp � � � � � � � � � � ustawa z 19�11�1999 r� – Prawo działalności gospodarczej (Dz�U� Nr 101, poz� 1178 ze zm�) – obecnie nie obowiązuje PrEnerg . . . . . . . . . . . . ustawa z 10.4.1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1059) PrGeod . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.5.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287) PrLot . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 3.7.2002 r. – Prawo lotnicze (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 933 ze zm.) XII Wykaz skrótów PrNot . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 ze zm.) PrRDrog . . . . . . . . . . . ustawa z 20.6.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.) PrSpółdz . . . . . . . . . . . ustawa z 16.9.1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 ze zm.) PrStow . . . . . . . . . . . . . ustawa z 7.4.1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) PrTel . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 16.7.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.) PrZamPubl . . . . . . . . . ustawa z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 907) PrzejStosFinU . . . . . . . ustawa z 22.9.2006 r. o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzy- stości finansowej niektórych przedsiębiorców (Dz.U. Nr 191, poz. 1411 ze zm.) PublTransZbiorU . . . . ustawa z 16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 ze zm.) RachunkU . . . . . . . . . . ustawa z 29.9.1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.) RPrU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.7.1982 r. o radcach prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65 ze zm.) RTVU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.12.1992 r. o radiofonii i telewizji (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226 ze zm.) SamGmU. . . . . . . . . . . ustawa z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 594) SamPowU . . . . . . . . . . ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 595) SamWojU . . . . . . . . . . ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 596) SamZałU . . . . . . . . . . . ustawa z 25.9.1981 r. o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwo- wego (Dz.U. Nr 24, poz. 123 ze zm.) SportU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 25.6.2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857 ze zm.) SwobDziałGospU . . . . ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.) ŚwUsłRPU . . . . . . . . . ustawa z 4.3.2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospoli- tej Polskiej (Dz.U. Nr 47, poz. 278 ze zm.) TFUE. . . . . . . . . . . . . . Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864) TrDrogU . . . . . . . . . . . ustawa z 6.9.2001 r. o transporcie drogowym (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1265 ze zm.) TUE . . . . . . . . . . . . . . . Traktat o Unii Europejskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/30) WolontariatU . . . . . . . . ustawa z 24.4.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolonta- riacie (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) WyrWinU . . . . . . . . . . ustawa z 12.5.2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, ob- rocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz.U. Nr 120, poz. 690 ze zm.) ZaopatrzWodU . . . . . . ustawa z 7.6.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym od- prowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.) XIII Wykaz skrótów ZasPolitRozwU . . . . . . ustawa z 6.12.2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 ze zm.) ZNKU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) 2. Organy i instytucje ETS . . . . . . . . . . . . . . . Europejski Trybunał Sprawiedliwości KIO . . . . . . . . . . . . . . . Krajowa Izba Odwoławcza MTS . . . . . . . . . . . . . . Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości NSA . . . . . . . . . . . . . . . Naczelny Sąd Administracyjny PAIZ . . . . . . . . . . . . . . Prezes Agencji do spraw Inwestucji Zagranicznych RWPG . . . . . . . . . . . . . Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej SAMop . . . . . . . . . . . . Sąd Antymonopolowy SN . . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy SN (7) . . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów SKO. . . . . . . . . . . . . . . Samorządowe Kolegium Odwoławcze SOKiK. . . . . . . . . . . . . Sąd ochrony konkurencji i konsumentów SPI . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Pierwszej Instancji TK . . . . . . . . . . . . . . . . Trybunał Konstytucyjny TSUE. . . . . . . . . . . . . . Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej UOKiK . . . . . . . . . . . . Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów WSA . . . . . . . . . . . . . . Wojewódzki Sąd Administracyjny 3. Publikatory i czasopisma AUL . . . . . . . . . . . . . . Acta Universitatis Lodziensis AUMCS . . . . . . . . . . . Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska AUWr . . . . . . . . . . . . . Acta Universitatis Wratislaviensis Dz.U. . . . . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw Dz.Urz. . . . . . . . . . . . . Dziennik Urzędowy FK . . . . . . . . . . . . . . . . Finanse Komunalne GSP . . . . . . . . . . . . . . . Gdańskie Studia Prawnicze KSP . . . . . . . . . . . . . . . Krakowski Studia Prawnicze KPP . . . . . . . . . . . . . . . Kwartalnik Prawa Prywatnego KPPubl. . . . . . . . . . . . . Kwartalnik Prawa Publicznego M.P. . . . . . . . . . . . . . . . Monitor Polski MoP . . . . . . . . . . . . . . . Monitor Prawniczy MoPod . . . . . . . . . . . . . Monitor Podatkowy NP . . . . . . . . . . . . . . . . Nowe Prawo OMT . . . . . . . . . . . . . . Organizacja. Metody. Technika ONSA . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego OSN. . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego OSNP . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy OSNAPiUS . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Administracyjna, Pracy i Ubez- pieczeń Społecznych XIV Wykaz skrótów OSNKW . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna i Wojskowa OSNC . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna OSNCP . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna i Pracy OSS . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych OTK . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego OTK-A . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego – Seria A Pal. . . . . . . . . . . . . . . . Palestra PiP . . . . . . . . . . . . . . . . Państwo i Prawo PIPWI . . . . . . . . . . . . . Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej PPH . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Prawa Handlowego PL . . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Legislacyjny Pr.Gosp. . . . . . . . . . . . Prawo Gospodarcze Pr.Sp. . . . . . . . . . . . . . Prawo Spółek Prz.Sejm. . . . . . . . . . . . Przegląd Sejmowy PS . . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Sądowy PUG. . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego Rej. . . . . . . . . . . . . . . . Rejent RPEiS . . . . . . . . . . . . . Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny R.Pr. . . . . . . . . . . . . . . Radca Prawny Rzeczp. . . . . . . . . . . . . Rzeczpospolita SC . . . . . . . . . . . . . . . . Studia Cywilistyczne SI . . . . . . . . . . . . . . . . . Studia Iuridica SP . . . . . . . . . . . . . . . . Studia Prawnicze SPE . . . . . . . . . . . . . . . Studia Prawno-Ekonomiczne ST . . . . . . . . . . . . . . . . Samorząd Terytorialny TPP . . . . . . . . . . . . . . . Transformacje Prawa Prywatnego Zb.Orz. . . . . . . . . . . . . . . Zbiór Orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich (ECR) ZNUJ . . . . . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 4. Piśmiennictwo Adamiak, Borkowski, Komentarz . . . . . . . . . . B� Adamiak, J� Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 1996, 1999, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2012 Administracyjne prawo gospodarcze (pod red. L� Kieresa) . . A� Borkowski, M� Guziński, T� Kocowski, Wrocław 2000; A� Borkowski, M� Chełmoński, M� Guziński, K� Kiczka, L� Kieres, T� Kocowski, Wro- cław 2003, 2005; A� Borkowski, M� Chełmoński, M� Guziński, K� Kiczka, L� Kieres, T� Kocowski, Szydło, Wrocław 2008, 2009 Boć, Administracja publiczna 2003 . . . . . . Administracja publiczna (pod red. J� Bocia), Wrocław 2003 Boć, Prawo administra- cyjne 1993, 1998, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2010. . . . . Prawo administracyjne (pod red. J� Bocia), Wrocław 1993, 1998, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2010 XV Wykaz skrótów Hauser, Wierzbowski, Prawo o postępowaniu Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz (pod red. R� Hausera, M� Wierzbowskiego), Warszawa 2011, 2013 Konstytucja . . . . . . . . Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz (pod red. L� Garlic- kiego), t. I, Warszawa 1999, t. II, Warszawa 2001, t. III, Warszawa 2003, t. IV, Warszawa 2005, t. V, Warszawa 2007 Niewiadomski, Prawo administracyjne 2009 . Prawo administracyjne (pod red. Z� Niewiadomskiego), Warszawa 2009 System pr. cyw. . . . . . . System prawa cywilnego, t. I, wyd. 1, Ossolineum 1974; wyd. 2, Osso- lineum 1985; t. II, Ossolineum 1977; t. III, cz. 1, Ossolineum 1981; t. III, cz. 2, Ossolineum 1976; t. IV, Ossolineum 1986 SystemPrAdm . . . . . . . System Prawa Administracyjnego (pod red. R� Hausera, Z� Niewiadom- skiego, A� Wróbla), t. 1, Warszawa 2010; t. 2, Warszawa 2012; t. 4, War- szawa 2012; t. 5, Warszawa 2013; t. 6, Warszawa 2011; t. 7, Warszawa 2012; t. 9, Warszawa 2010; t. 11, Warszawa 2011; t. 12, Warszawa 2010 System Prawa Administracyjnego . . . System Prawa Administracyjnego, t. I (pod red. J� Starościaka), Wro- cław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1977, 1987; t. III (pod red. T� Rab- skiej, J� Łętowskiego); t. IV (pod red. T� Rabskiej), Wrocław–Warsza- wa–Kraków–Gdańsk 1980 System PrHandl . . . . . System Prawa Handlowego, t. 1, Warszawa 2009; t. 2, Warszawa 2012; t. 2A i 2B, Warszawa 2007; t. 5, wyd. 2, Warszawa 2006; wyd. 3, War- szawa 2011; wyd. 3, Warszawa 2011; t. 7, Warszawa 2007; t. 8, Warsza- wa 2010; t. 10, Warszawa 2012 System PrPryw . . . . . . System Prawa Prywatnego, t. 1, wyd. 1, Warszawa 2007; wyd. 2, War- szawa 2012; t. 2, wyd. 1, Warszawa 2002; wyd. 2, Warszawa 2008; Su- plement do t. 2, Warszawa 2004; t. 3, wyd. 1, Warszawa 2003, wyd. 2, Warszawa 2007; wyd. 3, Warszawa 2013; t. 4, wyd. 1, Warszawa 2005, wyd. 2, Warszawa 2007; wyd. 3, Warszawa 2012; t. 5, Warszawa 2006; wyd. 2, Warszawa 2012; t. 6, Warszawa 2009; t. 7, wyd. 1, Warszawa 2001, wyd. 2, Warszawa 2004, wyd. 3, Warszawa 2011; t. 8, wyd. 1, Warszawa 2004, wyd. 2, Warszawa 2011; t. 9, Warszawa 2010; t. 10, Warszawa 2009, 2013; t. 11, Warszawa 2009; t. 12, Warszawa 2003, 2011; t. 13, wyd. 1, Warszawa 2003, wyd. 2, Warszawa 2007; t. 14A, Warszawa 2012; t. 14B, Warszawa 2012; t. 16, Warszawa 2008; t. 17A, Warszawa 2010; t. 17B, Warszawa 2010; t. 18, Warszawa 2005, 2010, Suplement do t. 18, Warszawa 2006; t. 19, Warszawa 2006 Wierzbowski, Komentarz . . . . . . . . . . Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz (pod red. A� Wik- torowskiej, M� Wierzbowskiego), Warszawa 2011, 2013 Wierzbowski, Prawo administracyjne 1996, 2000, 2001, 2011 . . . . . Prawo administracyjne (pod red. M� Wierzbowskiego), Warszawa 1996, 2000, 2001, 2011 5 . Inne art. . . . . . . . . . . . . . . . . artykuł CBOSA . . . . . . . . . . . . Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych CEIDG . . . . . . . . . . . . Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej cyt. . . . . . . . . . . . . . . . . cytowany (-a, -e); cytat cz. . . . . . . . . . . . . . . . . część XVI Wykaz skrótów EOG . . . . . . . . . . . . . . Europejski Obszar Gospodarczy EFTA . . . . . . . . . . . . . . Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu EZIG . . . . . . . . . . . . . . europejskie zgrupowanie interesów europejskich KRS . . . . . . . . . . . . . . . Krajowy Rejestr Sądowy lit. . . . . . . . . . . . . . . . . litera m.in. . . . . . . . . . . . . . . między innymi n. . . . . . . . . . . . . . . . . . następny (-a, -e) niepubl. . . . . . . . . . . . . niepublikowany (-a, -e) Nr . . . . . . . . . . . . . . . . numer orz. . . . . . . . . . . . . . . . orzeczenie PKD. . . . . . . . . . . . . . . Polska Klasyfikacja Działalności por. . . . . . . . . . . . . . . . porównaj post. . . . . . . . . . . . . . . postanowienie poz. . . . . . . . . . . . . . . . pozycja przyp. . . . . . . . . . . . . . przypis r. . . . . . . . . . . . . . . . . . rok red. . . . . . . . . . . . . . . . redakcja, redaktor s. . . . . . . . . . . . . . . . . . strona (-y) SSNIP . . . . . . . . . . . . . Small but Significant and Non-Transistory Increase of Price t. . . . . . . . . . . . . . . . . . tom tj. . . . . . . . . . . . . . . . . . to jest tekst jedn. . . . . . . . . . . tekst jednolity tzw. . . . . . . . . . . . . . . . tak zwany (-a, -e) uchw. . . . . . . . . . . . . . . uchwała ust. . . . . . . . . . . . . . . . ustęp uw. . . . . . . . . . . . . . . . uwaga (-i) wyr. . . . . . . . . . . . . . . . wyrok w zw. z . . . . . . . . . . . . w związku z zd. . . . . . . . . . . . . . . . . zdanie ze zm. . . . . . . . . . . . . . ze zmianami zob. . . . . . . . . . . . . . . . zobacz XVII Wykaz skrótów Rozdział I. Prawo a gospodarka Spis treści Nb § 1. Rola i funkcje prawa w kształtowaniu stosunków gospodarczych . . . 1 I. Wzajemna współzależność prawa i gospodarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 II. Funkcja służebna prawa wobec gospodarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 III. Rola prawa w zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania systemu gospodarki rynkowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1. Własność jako kategoria ekonomiczna i prawna . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2. Wolność gospodarcza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 3. Swoboda umów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 4. Ochrona uczciwej konkurencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 IV. Rola prawa w korygowaniu negatywnych skutków społeczno-ekonomicznych liberalnej gospodarki rynkowej. Pierwszeństwo prawa stanowionego wobec „naturalnych” praw rynku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 § 2. Kryteria wyodrębnienia, przedmiot i zakres publicznego prawa gospodarczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 I. Kryterium ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 II. Geneza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 III. Zakres, metody i kryteria wyodrębnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 IV. Przedmiot i zakres publicznego prawa gospodarczego . . . . . . . . . . . . . . . 39 § 3. Źródła publicznego prawa gospodarczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 I. Informacje ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 II. Konstytucja jako podstawa ustroju gospodarczego Polski . . . . . . . . . . . . 48 III. Umowy międzynarodowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 1. Źródła unijnego (wspólnotowego) publicznego prawa gospodarczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 A. Rozporządzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 B. Dyrektywa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 C. Decyzja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 IV. Ustawy jako główne narzędzie regulacji publicznego prawa gospodarczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 V. Akty wykonawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 VI. Akty prawa miejscowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 VII. Akty prawa wewnętrznego oraz quasi-źródła prawa . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Literatura: C� Abraham, A� Thomas, Microeconomie, decisions optimales dans l’enterprise et dans la nation, Paris 1966; A� Bałaban, Źródła prawa w polskiej Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r., Prz.Sejm. 1997, Nr 5; J� Barcik, A� Wentkowska, Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Trak- tatu z Lizbony, Warszawa 2008; J� Barcz, Wytyczne polityki legislacyjnej i techniki prawodaw- czej. Zapewnienie efektywności prawu Unii Europejskiej w polskim prawie krajowym, Warszawa 2003; tenże, Zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego w świetle postanowień Konstytucji z 1997 r., KPPubl. 2004, Nr 2; A� Bator, Użycie normy prawnej w regulacji stosunków gospodar- 1
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Publiczne prawo gospodarcze. Tom 8A
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: