Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00220 003972 24126969 na godz. na dobę w sumie
Pytania egzaminacyjne z odpowiedziami dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych - ebook/pdf
Pytania egzaminacyjne z odpowiedziami dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 314
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7483-872-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> poradniki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka jest adresowana do osób ubiegających się o uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego. Zawiera pytania egzaminacyjne podawane przez Ministerstwo Budownictwa na stronie internetowej:
http:/www.mb.gov.pl/nieruchom/pytania_rzeczoznawcy.doc
Ten same pytania wraz z odpowiedziami były publikowane w latach 2005-2006 w formie dodatków tematycznych do miesięcznika Nieruchomości C.H. Beck. Niniejsze opracowanie zostało uzupełnione i poszerzone o treści aktów prawnych, będących podstawą poprawnych odpowiedzi.
W książce starano się uwzględnić aktualny stan prawny. Część z publikowanych przez Ministerstwo Budownictwa pytań, opiera się bowiem na nieobowiązujących już ustawach i rozporządzeniach. Odpowiedzi na te pytania zostały odpowiednio wyszczególnione.
Zamieszczone w książce pytania dotyczą zagadnień:


Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

NIERUCHOMOŚCI Pytania egzaminacyjne z odpowiedziami dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych Polecamy następujące publikacje: Adam Doliwa PRAWO MIESZKANIOWE. KOMENTARZ, wyd. 3 Komentarze Becka Maciej Bielecki KLUCZOWE DECYZJE I UMOWY W INWESTYCJACH BUDOWLANYCH Nieruchomości Lesław Myczkowski, Marcin Jędrzejczyk PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE. TOM 4, wyd. 2 Warszawski Zbiór Pism Filip Hartwich NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZ CUDZOZIEMCÓW Nieruchomości Maciej Tertelis PIENIĄDZE WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Nieruchomości Jerzy Siegień PRAWO BUDOWLANE. KOMENTARZ, wyd. 4 Krótki Komentarz Becka Ryszard Strzelczyk, Aleksander Turlej WŁASNOŚĆ LOKALI. KOMENTARZ Komentarze Becka Stella Brzeszczyńska UMOWY W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI, wyd. 2 Zarys Prawa Marcin Zaremba IMMOBILIENWIRTSCGAFT IN POLEN UDN DEUTSCHLAND Literatura Obcojęcyczna PRAWO BUDOWLANE, wyd. 5 Wprowadzenie Jerzego Siegienia Teksty Ustaw Becka PRAWO BUDOWLANE, wyd. 8 Twoje Prawo www.sklep.beck.pl Pytania egzaminacyjne z odpowiedziami dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych WYDAWNICTWO C. H. BECK WARSZAWA 2007 Redakcja: Andrzej Hołownia Opracowanie pytań: Marta Górska © Wydawnictwo C. H. Beck 2007 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Gen. Zaj(cid:261)czka 9, 01–518 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: P.W.P. INTERDRUK, Warszawa ISBN 978-83-7483-872-6 Spis treści Alfabetyczny wykaz aktów prawnych .................................................................................................................................. VII Ustawa o gospodarce nieruchomościami ........................................................................................................................... Przepisy ogólne........................................................................................................................................................... Zasady ogólne ............................................................................................................................................................. Zasoby nieruchomości .............................................................................................................................................. Sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste ................................................................................................... Przetargi na zbycie nieruchomości .......................................................................................................................... Oddawanie w trwały zarząd ..................................................................................................................................... Ustalanie sposobów i terminów zagospodarowania nieruchomości gruntowych ............................................ Ceny, opłaty i rozliczenia za nieruchomości .......................................................................................................... Podziały nieruchomości ............................................................................................................................................ Scalenie i podział nieruchomości ............................................................................................................................ Prawo pierwokupu nieruchomości .......................................................................................................................... Wywłaszczenie nieruchomości ................................................................................................................................ Odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości ................................................................................................ Zwrot wywłaszczonych nieruchomości .................................................................................................................. Udział w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej ....................................................................... Określanie wartości nieruchomości ........................................................................................................................ Powszechna taksacja nieruchomości....................................................................................................................... Działalność zawodowa w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami........................................................ Nadawanie uprawnień i licencji zawodowych ....................................................................................................... Przepisy przejściowe .................................................................................................................................................. Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ............................................................................................. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przepisów wykonawczych dotyczących uwłaszczenia osób prawnych nieruchomościami będącymi dotychczas w ich zarządzie lub użytkowaniu .................................................... Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu zaliczania wartości nieruchomości pozostawionych za granicą na pokrycie ceny sprzedaży nieruchomości lub opłat za użytkowanie wieczyste oraz sposobu ustalania wartości tych nieruchomości – obowiązywało do 24.1.2004 r. .............................................................................. Ustawa o zaliczaniu na poczet ceny sprzedaży albo opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego – obowiązywała do 6.10.2006 ................................................................................................................................... Ustawa o pracowniczych ogrodach działkowych ............................................................................................................... Ustawa o autostradach płatnych oraz o krajowym funduszu drogowym ...................................................................... Ustawa o drogach publicznych ............................................................................................................................................ Prawo geologiczne i górnicze ............................................................................................................................................... Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie powszechnej taksacji nieruchomości – obowiązywało do 21.9.2004 r. ................................................................................................................................................................. Ustawa o zakwaterowaniu sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej ................................................................................. Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom i zycznym w prawo własności – obowiązywała do 12.10.2005 ................................................................................................................................. Ustawa o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” ................................................................................................................................................................. Kodeks cywilny ....................................................................................................................................................................... Ustawa o księgach wieczystych i hipotece ........................................................................................................................... Kodeks spółek handlowych ................................................................................................................................................... 1 1 2 4 6 12 14 16 17 26 30 33 35 38 40 43 45 45 46 50 51 51 54 55 55 56 56 57 58 58 59 60 61 63 83 90 VI Spis treści Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym ............................................................................................................................ Kodeks postępowania cywilnego ......................................................................................................................................... Ustawa o ochronie danych osobowych ................................................................................................................................ Ustawa o własności lokali ...................................................................................................................................................... Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ...................... Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych .......................................................................................................................... Ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego .................................................................... Ustawa o lasach ....................................................................................................................................................................... Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych .................................................................................................................... Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu ................................................................................................................................................................ Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa ....................................................................... Prawo wodne ........................................................................................................................................................................... Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym .............................................................................................. Prawo geodezyjne i kartograi czne....................................................................................................................................... Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków ........ Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie klasyi kacji gruntów .................................................................................. Prawo budowlane ................................................................................................................................................................... Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ........................................................................................................................................ Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych ........................................................................................................... Ustawa o podatku od spadku i darowizn ............................................................................................................................ Ustawa o podatku rolnym ..................................................................................................................................................... Ustawa o podatku leśnym...................................................................................................................................................... Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych .......................................................................................................................... Ustawa o rachunkowości ...................................................................................................................................................... Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej ................................................................................................................................. Ustawa o samorządzie powiatowym ................................................................................................................................... Ustawa o administracji rządowej w województwie ........................................................................................................... Kodeks postępowania administracyjnego ........................................................................................................................... Standardy zawodowe .............................................................................................................................................................. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu 90 91 92 93 99 101 107 107 111 116 117 120 120 127 130 136 137 151 162 166 167 167 168 170 172 174 174 175 175 szacunkowego ............................................................................................................................................................. 220 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości ............................................................................................................................................................ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami oraz doskonalenia kwalii kacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości ................................. Zagadnienia ekonomiczne .................................................................................................................................................... Zagadnienia cywilistyczne .................................................................................................................................................... Zagadnienia rolne i leśne ....................................................................................................................................................... Zagadnienia budowlane ........................................................................................................................................................ Zagadnienia administracyjne ............................................................................................................................................... Zagadnienia zawodowe ......................................................................................................................................................... Załącznik A. Tabela klas gruntów ........................................................................................................................................ Załącznik B. Wskaźniki szacunkowe gruntów ................................................................................................................... 245 245 247 266 269 271 274 274 282 300 Alfabetyczny wykaz aktów prawnych Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.) .................................................................................................... Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 1960 r. Nr 30, poz. 168 ze zm.) ..................................................... Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 ze zm.) .................................................................... Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) ........................................................................... Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.) ........................................................... Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) ....................................................................... Prawo geodezyjne i kartograi czne (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 ze zm.) .......................................... Prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 ze zm.) ................................................... Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) .............................................................................. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości (Dz.U. z 2005 r. Nr 16, poz. 136) ................................................................................................... Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami oraz doskonalenia kwalii kacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości (Dz.U. z 2005 r. Nr 35, poz. 314) .......................................................................................................................................................... Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zm.)................................................ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2109 ze zm.) ................................................................................... Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 38, poz. 454) ........................................................................................................... Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu (Dz.U. z 2002 r. Nr 99, poz. 905) ...................................................................................................... Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie klasyi kacji gruntów (Dz.U. 1956 r. Nr 19, poz. 97) ............................. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie powszechnej taksacji nieruchomości (Dz.U. z 2001 r. Nr 135, poz. 1514) – obowiązywało do 21.9.2004 ................................................................................................................ Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przepisów wykonawczych dotyczących uwłaszczenia osób prawnych nieruchomościami będącymi dotychczas w ich zarządzie lub użytkowaniu (Dz.U. z 1998 r. Nr 23, poz. 120) .......................................................................................................................................................... Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu zaliczania wartości nieruchomości pozostawionych za granicą na pokrycie ceny sprzedaży nieruchomości lub opłat za użytkowanie wieczyste oraz sposobu ustalania wartości tych nieruchomości (Dz.U. z 1998 r. Nr 9, poz. 32) – obowiązywało do 24.1.2004 r. .......................... Ustawa o administracji rządowej w województwie (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872 ze zm.) ................... Ustawa o autostradach płatnych oraz o krajowym funduszu drogowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571 ze zm.) ......................................................................................................................................................................... Ustawa o drogach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) ..................................................... Ustawa o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, 2603) ................................................... Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 208, 63 175 91 90 172 137 127 58 120 245 245 151 220 130 116 136 58 54 55 174 56 57 1 poz. 2128 ze zm.) ........................................................................................................................................................ 117 Ustawa o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz.U. z 2000 r. Nr 84, poz. 948 ze zm.) ............................................................................................ Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209 ze zm.) ....................................................... 61 90 VIII Alfabetyczny wykaz aktów prawnych Ustawa o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.) .............................. Ustawa o lasach (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435 ze zm.) .............................................................................. Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 1920 r. Nr 31, poz 178 ze zm.) ......................... Ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) ........................................................................................................................................................ Ustawa o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) ..................................... Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 ze zm.) ....................... Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266) ...................................................................................................................... Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) ........................ Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.)................................. Ustawa o podatku leśnym (Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 ze zm.) ............................................................................ Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 41, poz. 399 ze zm.)................... Ustawa o podatku od spadku i darowizn (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 ze zm.) ................................ Ustawa o podatku rolnym (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) ........................................................... Ustawa o pracowniczych ogrodach działkowych (Dz.U. z 1996 r. Nr 85, poz. 390 ze zm.) ........................................ Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom i zycznym w prawo własności (Dz.U. z 1997 r. Nr 123, poz. 781 ze zm.) – obowiązywała do 12.10.2005 ......................................... Ustawa o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.) ............................................................... Ustawa o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) ....................................... Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116) .......................................... Ustawa o własności lokali (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.) ............................................................. Ustawa o zakwaterowaniu sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 41, poz. 398 ze zm.) .......................................................................................................................................................... Ustawa o zaliczaniu na poczet ceny sprzedaży albo opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego (Dz.U. z 2004 r. Nr 6, poz. 39 ze zm.) – obowiązywała do 6.10.2006 ................................................................... 83 107 51 107 92 111 99 120 168 167 162 166 167 56 60 170 174 101 93 59 55 Lp. Nr1 Treść pytania Odp. Źródło Treść aktu prawnego Ustawa o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603) PRZEPISY OGÓLNE 1. 384 1970 Według przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami pojęcie nieruchomo- ści gruntowej oznacza: a) grunt z wyłączeniem części składo- wych gruntu, b) grunt wraz z budynkami i lokalami, jeżeli stanowią odrębny przedmiot własności, c) grunt wraz z częściami składowymi, z wyłączeniem budynków i lokali, je- żeli stanowią odrębny przedmiot włas- ności. c art. 4 pkt 1) Art. 4. [Słowniczek] Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1) nieruchomości gruntowej – należy przez to rozumieć grunt wraz z częściami składowymi, z wyłączeniem budynków i lokali, jeżeli stano- wią odrębny przedmiot własności; 2. 1358 Działka gruntu w rozumieniu ustawy a o gospodarce nieruchomościami to: a) część nieruchomości wydzielona w wyniku jej podziału albo scalania i podziału, a także odrębnie położna część tej nieruchomości, b) grunt wraz z częściami składowymi z wyłączeniem budynków i lokali, jeżeli stanowią odrębny przedmiot własności, c) część powierzchni ziemi stanowiąca odrębny przedmiot własności. 3. 1049 Pod pojęciem powszechnej taksacji nie- a ruchomości należy rozumieć: a) wycenę nieruchomości, w wyniku której następuje ustalenie wartości katastralnej nieruchomości, b) postępowanie, w wyniku którego do- konuje się określenia wartości nieru- chomości, c) ustalenie wartości nieruchomości w wyniku przetargu. 4. 557 W rozumieniu przepisów ustawy o go- spodarce nieruchomościami przez samo- rządowe osoby prawne należy rozumieć: a) osoby prawne powoływane przez or- gany jednostek samorządu terytorial- nego, b) osoby prawne tworzone przez organy jednostek samorządu terytorialnego, c) jednostki samorządu terytorialnego. art. 4 pkt 3) Art. 4. [Słowniczek] Ilekroć w ustawie jest mowa o: 3) działce gruntu – należy przez to rozumieć niepodzieloną, ciągłą część powierzchni ziemskiej stanowiącą część lub całość nie- ruchomości gruntowej; art. 4 pkt 7) Art. 4. [Słowniczek] Ilekroć w ustawie jest mowa o: 7) powszechnej taksacji nieruchomości – należy przez to rozumieć wycenę nie- ruchomości, w wyniku której następuje ustalenie wartości katastralnej nierucho- mości; a, b art. 4 pkt 9a) Art. 4. [Słowniczek] Ilekroć w ustawie jest mowa o: 9a) samorządowej osobie prawnej – należy przez to rozumieć osoby prawne powo- ływane lub tworzone przez organy jedno- stek samorządu terytorialnego; 1 Według numeracji podanej przez Ministerstwo Budownictwa, patrz: http://www.mb.gov.pl/nieruchom/pytania_rzeczoznawcy.doc 2 Pytania egzaminacyjne z odpowiedziami dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych Lp. Nr Treść pytania Odp. Źródło Treść aktu prawnego 5. 6. 7. 389 Do celów publicznych w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami zalicza się m.in. budowę i utrzymanie po- mieszczeń dla: a) urzędów, organów władzy i admini- stracji, b) wszystkich szkół wyższych, c) wszystkich szkół publicznych. 727 Celami publicznymi w rozumieniu usta- wy o gospodarce nieruchomościami są: a) wydobywanie kopalin pospolitych nie stanowiących własności skarbu pań- stwa, b) zakładanie cmentarzy, c) spółdzielcze budownictwo mieszka- niowe. 742 Celami publicznymi w rozumieniu usta- wy „o gospodarce nieruchomościami” są: a) poszukiwanie i wydobywanie kopalin stanowiących własność Skarbu Pań- stwa, b) budowa i utrzymanie pomieszczeń dla państwowych szkół wyższych, c) ochrona zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt. a, c art. 6 pkt 6) Art. 6. [Cele publiczne] Celami publicznymi w rozumieniu ustawy są: 6) budowa i utrzymywanie pomieszczeń dla urzędów organów władzy, administracji, sądów i prokuratur, państwowych szkół wyższych, szkół publicznych, a także publicznych: obiektów ochrony zdrowia, przedszkoli, domów opieki społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych; b art. 6 pkt 9) Art. 6. [Cele publiczne] Celami publicznymi w rozumieniu ustawy są: 9) zakładanie i utrzymywanie cmentarzy; a, b, c art. 6 pkt 6), pkt 8) i pkt 9b) Art. 6. [Cele publiczne] Celami publicznymi w rozumieniu ustawy są: 6) jw. 8) poszukiwanie, rozpoznawanie, wydoby- wanie i składowanie kopalin stanowią- cych własność Skarbu Państwa oraz wę- gla brunatnego wydobywanego metodą odkrywkową; 9b) ochrona zagrożonych wyginięciem ga- tunków roślin i zwierząt lub siedlisk przy- rody; ZASADY OGÓLNE a a b 8. 342 Organem reprezentującym Skarb Pań- stwa w sprawach gospodarowania nieru- chomościami jest: a) starosta wykonujący zadanie z zakre- 9. 443 su administracji rządowej, b) zarząd powiatu, c) na podstawie przepisów szczególnych zarząd lub starosta. Zgodnie z ustawą o gospodarce nieru- chomościami organem reprezentującym Skarb Państwa w sprawach gospodarki nieruchomościami jest: a) starosta wykonujący zadanie z zakre- su administracji rządowej, b) wojewoda, c) zarząd powiatu. 10. 980 Kto może dokonać darowizny nierucho- mości stanowiącej własność Skarbu Pań- stwa na cele publiczne? a) rada powiatu jako organ stanowiący, b) starosta wykonujący zadanie z zakre- su administracji rządowej za zgodą wojewody, c) zarząd powiatu jako organ wykonaw- czy ze środków własnych. art. 11 ust. 1 Art. 11. [Reprezentacja] 1. Z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z przepisów niniej- szej ustawy oraz odrębnych ustaw, organem reprezentującym Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami jest sta- rosta, wykonujący zadanie z zakresu admini- stracji rządowej, a organami reprezentującymi jednostki samorządu terytorialnego są ich or- gany wykonawcze. art. 11 ust. 1 Art. 11 ust. 1 jw. art. 13 ust. 2a Art. 13. [Obrót nieruchomościami] 2a. Da- rowizny nieruchomości stanowiącej przed- miot własności Skarbu Państwa dokonuje starosta, wykonujący zadanie z zakresu admi- nistracji rządowej – za zgodą wojewody, a nie- ruchomości stanowiącej przedmiot własności jednostki samorządu terytorialnego jej organ wykonawczy – za zgodą rady albo sejmiku. Odstąpienie od odwołania darowizny nastę- puje za zgodą organu, który wyraził zgodę na jej dokonanie. Lp. Nr 11. 992 12. 1056 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 3 Treść pytania Odp. Źródło Treść aktu prawnego c art. 13 ust. 4 Art. 13. [Obrót nieruchomościami] 4. Sprze- daż, zamiana, darowizna lub oddanie w użyt- kowanie wieczyste nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, a także wnoszenie tych nie- ruchomości jako wkładów niepieniężnych (aportów) do spółek, wymaga pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków. a, c art. 13 ust. 4 Art. 13 ust. 4 jw. Sprzedaż nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków, stanowiących własność Skarbu Państwa wymaga uzyskania: a) opinii starosty, b) zgody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, c) zgody wojewódzkiego konserwatora zabytków działającego w imieniu wo- jewody. Sprzedaż nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków wymaga: a) zgody właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków w odniesie- niu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, b) opinii właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków w odniesie- niu do nieruchomości stanowiących własność jednostki samorządu tery- torialnego, c) zgody właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków w odniesie- niu do nieruchomości stanowiących własność jednostki samorządu tery- torialnego. a art. 15 ust. 1 Art. 15. [Zamiana] 1. Nieruchomości stano- wiące własność Skarbu Państwa oraz własność jednostki samorządu terytorialnego mogą być przedmiotem zamiany na nieruchomości sta- nowiące własność osób i zycznych lub osób prawnych. W przypadku nierównej warto- ści zamienianych nieruchomości stosuje się dopłatę, której wysokość jest równa różnicy wartości zamienianych nieruchomości. a art. 16 Art. 16. [Zrzeczenie się] 1. Państwowa lub samorządowa osoba prawna może zrzec się własności lub użytkowania wieczystego nieru- chomości odpowiednio na rzecz Skarbu Pań- stwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Do zrzeczenia się tych praw stosuje się odpo- wiednio przepis art. 179 Kodeksu cywilnego. a art. 16 Art. 16 jw. 13. 1053 Nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego: a) mogą być przedmiotem zamiany na nieruchomości stanowiące własność osób i zycznych lub osób prawnych, b) nie mogą być przedmiotem zamiany na nieruchomości stanowiące wła- sność osób i zycznych, c) mogą być przedmiotem zamiany tyl- ko na nieruchomości stanowiące wła- sność osób prawnych. 14. 15. 1054 Czy państwowa osoba prawna może się zrzec własności lub użytkowania wie- czystego nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa: a) tak, b) nie, c) tylko w trakcie postępowania likwi- dacyjnego. 1055 Czy samorządowa osoba prawna może się zrzec własności lub użytkowania wieczy- stego nieruchomości na rzecz odpowied- niej jednostki samorządu terytorialnego: a) tak, b) nie, c) tylko w trakcie postępowania likwi- dacyjnego. 4 Pytania egzaminacyjne z odpowiedziami dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych Treść pytania Odp. Źródło Treść aktu prawnego b c art. 17 ust. 1 Art. 17. [Nabywanie nieruchomości] 1. Pań- stwowe jednostki organizacyjne nieposiada- jące osobowości prawnej nabywają nieru- chomości – na własność lub w użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa, a samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające oso- bowości prawnej – na własność lub w użyt- kowanie wieczyste odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego. art. 17 ust. 1 Art. 17 ust. 1 jw. 18. 1058 Wojewódzkie jednostki organizacyjne b art. 17 ust. 1 Art. 17 ust. 1 jw. Lp. Nr 16. 357 Państwowe jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej naby- wają nieruchomości: a) na własność gminy, b) na własność Skarbu Państwa, c) na własność organów założycielskich tych jednostek. 17. 1057 Komunalne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej naby- wają nieruchomości na własność: a) danej jednostki organizacyjnej, b) Skarbu Państwa, c) gminy. 19. 484 nie posiadające osobowości prawnej: a) nabywają nieruchomości w imieniu wojewody na rzecz Skarbu Państwa, b) nabywają nieruchomości na rzecz województwa, c) nie mogą nabywać nieruchomości ze względu na brak osobowości praw- nej. Państwowe jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą nabywać w drodze umowy nieruchomo- ści stanowiące własność osób i zycznych i prawnych. z dniem nabycia jednostki te uzyskują do nabytych nieruchomości: a) trwały zarząd, b) prawo własności, c) prawo użytkowania wieczystego. a art. 17 ust. 3 Art. 17. [Nabywanie nieruchomości] 3. Jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 1 i 2, uzyskują do nabytych nierucho- mości trwały zarząd z mocy prawa z dniem ich nabycia. 20. 558 Nieruchomości Skarbu Państwa mogą być oddawane państwowym jednostkom organizacyjnym w: a) trwały zarząd, b) najem, c) dzierżawę. a, b, c art. 18 Art. 18. [Formy używania] Nieruchomości mogą być oddawane jednostkom organiza- cyjnym w trwały zarząd, najem i dzierżawę oraz użyczane na cele związane z ich działal- nością. ZASOBY NIERUCHOMOŚCI 21. 725 Zasoby nieruchomości tworzone na pod- stawie ustawy o gospodarce nieruchomo- ściami: a) skarbu państwa, b) skarbu państwa, gminne, powiatowe i wojewódzkie, c) tylko skarbu państwa i gminne. b art. 20 zasób nieruchomości Skarbu Państwa; Art. 20. [Rodzaje] Tworzy się: 1) 2) gminne zasoby nieruchomości; 3) powiatowe zasoby nieruchomości; 4) wojewódzkie zasoby nieruchomości. Lp. Nr 22. 391 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 5 Treść pytania Odp. Źródło Treść aktu prawnego Zasobem nieruchomości Skarbu Państwa gospodarują: a) wojewodowie, b) zarządy powiatów, c) starostowie, wykonujący zadanie z za- kresu administracji rządowej. c art. 23 ust. 1 Art. 23. [Zasób Skarbu Państwa; gospoda- rowanie] 1. Zasobem nieruchomości Skarbu Państwa gospodarują, z zastrzeżeniem art. 43 ust. 2 i 4 oraz art. 60, starostowie, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, a w szcze- gólności: 1) ewidencjonują nieruchomości; 2) zapewniają wycenę tych nieruchomości; 3) sporządzają plany wykorzystania zasobu; 4) zabezpieczają nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem; 5) wykonują czynności związane z nalicza- niem należności za nieruchomości udo- stępniane z zasobu oraz prowadzą windy- kację tych należności; 6) współpracują z innymi organami, które na mocy odrębnych przepisów gospodarują nieruchomościami Skarbu Państwa, a tak- że z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego; 7) zbywają oraz nabywają, za zgodą woje- wody, nieruchomości wchodzące w skład zasobu, z zastrzeżeniem art. 17; 8) 7a) wydzierżawiają, wynajmują i użyczają nie- ruchomości wchodzące w skład zasobu, przy czym umowa zawierana na czas dłuż- szy niż 3 lata wymaga zgody wojewody; podejmują czynności w postępowaniu sądowym, w szczególności w sprawach dotyczących własności lub innych praw rzeczowych na nieruchomości, w sprawach uprawnień, o których mowa w art. 212, o zapłatę należności za korzystanie z nie- ruchomości, o roszczenia ze stosunku naj- mu, dzierżawy lub użyczenia, o stwierdze- nie nabycia spadku, o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie oraz o wpis w księdze wieczystej. 23. 483 Zasobem nieruchomości Skarbu Państwa gospodaruje: a) Minister Skarbu państwa, b) starosta, wykonujący zadanie z zakre- su administracji rządowej, c) wojewoda. c art. 23 ust. 1 Art. 23 ust. 1 jw. 24. 1059 Gminny zasób nieruchomości stanowią a, c m.in. nieruchomości, które: a) zostały nabyte w drodze umowy na rzecz gminy, b) zostały nabyte w drodze umowy na rzecz gminnej osoby prawnej, c) zostały nabyte na rzecz gminy w dro- dze wywłaszczenia. art. 24 ust. 1 w zw. z art. 113 ust. 1 Art. 24. [Zasób gminny] 1. Do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczy- ste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy. Art. 113. [Podmioty] 1. Nieruchomość mo- że być wywłaszczona tylko na rzecz Skarbu Państwa albo na rzecz jednostki samorządu terytorialnego. 25. 390 1060 Zgodnie z ustawą o gospodarce nieru- chomościami gminnym zasobem nieru- chomości gospodaruje: a) wójt, burmistrz albo prezydent mia- a art. 25 ust. 1 Art. 25. [Gospodarowanie] 1. Gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje wójt, burmistrz albo prezydent miasta. sta, b) rada gminy, c) zarząd gminy. 6 Pytania egzaminacyjne z odpowiedziami dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych Lp. Nr Treść pytania Odp. Źródło Treść aktu prawnego 26. 1061 Powiatowy zasób nieruchomości stano- a, b art. 25a wią m.in. nieruchomości które: a) stały się własnością powiatu na pod- stawie odrębnej ustawy, b) zostały nabyte na rzecz powiatu w drodze umowy, c) zostały wywłaszczone na rzecz Skar- bu Państwa. 27. 1062 Powiatowym zasobem nieruchomości b art. 25b gospodaruje: a) starosta, b) zarząd powiatu, c) rada powiatu. 28. 1063 Wojewódzki zasób nieruchomości stano- a, b art. 25c wią m.in. nieruchomości, które: a) stały się własnością województwa na podstawie odrębnej ustawy, b) zostały nabyte na rzecz województwa w drodze umowy, c) zostały wywłaszczone na rzecz Skar- bu Państwa. 29. 1064 Wojewódzkim zasobem nieruchomości b art. 25d gospodaruje: a) marszałek województwa, b) zarząd województwa, c) wojewoda. Art. 25a. [Zasób powiatowy] Do powiato- wego zasobu nieruchomości należą nierucho- mości, które stanowią przedmiot własności powiatu i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przed- miotem użytkowania wieczystego powiatu. Art. 25b. Powiatowym zasobem nierucho- mości gospodaruje zarząd powiatu. Przepisy art. 25 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. Art. 25c. [Zasób wojewódzki] Do wojewódz- kiego zasobu nieruchomości należą nierucho- mości, które stanowią przedmiot własności województwa i nie zostały oddane w użytko- wanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego woje- wództwa. Art. 25d. [Gospodarowanie] Wojewódzkim zasobem nieruchomości gospodaruje zarząd województwa. Przepisy art. 25 ust. 2 i 3 sto- suje się odpowiednio. SPRZEDAŻ I ODDAWANIE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE 30. 1078 Sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego może nastę- pować: a) w trybie przetargu ustnego ograni- czonego lub nieograniczonego, b) w trybie przetargu pisemnego ograni- czonego lub nieograniczonego, c) w drodze rokowań. a, b, c art. 28 ust. 1 i ust. 2 i art. 40 ust. 1 a art. 30 31. 392 Postanowienia umowy o oddanie nie- ruchomości w użytkowanie wieczyste dotyczące sposobu korzystania z tej nie- ruchomości: a) podlegają ujawnieniu w księdze wie- czystej, b) nie podlegają ujawnieniu w księdze wieczystej, c) mogą być ujawnione w księdze wie- czystej na żądanie użytkownika wie- czystego nieruchomości. Art. 28. [Przetarg] 1. Sprzedaż nieruchomo- ści albo oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej następuje w drodze przetargu lub w drodze bezprzetargowej, sto- sownie do przepisów rozdziału 4 niniejszego działu. 2. Warunki zbycia nieruchomości w drodze przetargu obwieszcza się w ogłoszeniu o prze- targu. Warunki zbycia nieruchomości w dro- dze bezprzetargowej ustala się w rokowaniach przeprowadzanych z nabywcą. Art. 40. [Formy przetargu] 1. Przetarg prze- prowadza się w formie: 1) przetargu ustnego nieograniczonego; 2) przetargu ustnego ograniczonego; 3) przetargu pisemnego nieograniczonego; 4) przetargu pisemnego ograniczonego. Art. 30. [Ujawnienie] Postanowienia umowy o oddanie nieruchomości gruntowej w użyt- kowanie wieczyste dotyczące sposobu korzy- stania z tej nieruchomości podlegają ujawnie- niu w księdze wieczystej. Ustawa o gospodarce nieruchomościami 7 Lp. Nr Treść pytania Odp. Źródło Treść aktu prawnego 32. 856 Gmina przekazuje nieruchomość grunto- wą zabudowaną budynkiem w użytkowa- nie wieczyste. Użytkownik wieczysty: a) wniesie pierwszą opłatę za użytkowa- nie wieczyste liczoną od łącznej war- tości gruntu i budynku, b art. 31 w zw. z art. 71 b) wniesie pierwszą opłatę za użytkowa- nie wieczyste gruntu oraz zakupi na własność budynek, c) zakupi od gminy grunt wg wartości rynkowej prawa użytkowania wie- czystego wraz z budynkiem wg jego wartości rynkowej. Art. 31. [Grunt zabudowany] Oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej zabudowanej następuje z równo- czesną sprzedażą położonych na tej nierucho- mości budynków i innych urządzeń. Art. 71. [Opłaty przy użytkowaniu wieczy- stym] 1. Za oddanie nieruchomości grun- towej w użytkowanie wieczyste pobiera się pierwszą opłatę i opłaty roczne. 2. Pierwsza opłata za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy o odda- nie tej nieruchomości w użytkowanie wieczy- ste. 3. Pierwszą opłatę za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej można rozłożyć na oprocen- towane raty. W sprawach tych stosuje się od- powiednio przepis art. 70 ust. 2-4. 4. Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Opłaty rocznej nie pobiera się za rok, w któ- rym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego. Właściwy organ, na wniosek użytkownika wieczystego złożony nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności, może ustalić inny termin zapłaty, nieprzekra- czający danego roku kalendarzowego. 5. Pierwszej opłaty nie pobiera się w przy- padku zamiany, o której mowa w art. 14 ust. 4 i art. 15 ust. 2. Art. 32. [Sprzedaż użytkownikowi wieczy- stemu] 1. Nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu, z za- strzeżeniem ust. 1a i ust. 3. Art. 37. [Zasada i wyjątki] 2. Nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, je- żeli: 5) sprzedaż nieruchomości następuje na rzecz jej użytkownika wieczystego; 33. 34. 281 Nieruchomość gruntowa oddana w użyt- kowanie wieczyste może być sprzedana: a) wyłącznie użytkownikowi wieczyste- mu w trybie bezprzetargowym, b) najlepszemu oferentowi wyłonione- mu w drodze przetargu, c) wyłącznie osobie wskazanej przez użytkownika wieczystego. 353 Nieruchomość gruntowa oddana w wie- czyste użytkowanie może być sprzedana: a) wyłącznie osobom i zycznym, b) wyłącznie osobom prawnym, c) wyłącznie użytkownikowi wieczyste- mu. a c 35. 393 Nieruchomość gruntowa oddana w użyt- b kowanie wieczyste: a) nie może być sprzedana, b) może być sprzedana wyłącznie użyt- kownikowi wieczystemu, c) może być sprzedana dowolnej osobie i zycznej lub prawnej. art. 32 ust. 1 w zw. z art. 37 ust. 2 pkt 5) art. 32 ust. 1 Art. 32 ust 1 jw. art. 32 ust. 1 Art. 32 ust. 1 jw. 8 Pytania egzaminacyjne z odpowiedziami dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych Lp. Nr Treść pytania Odp. Źródło Treść aktu prawnego b art. 32 ust. 1 Art. 32 ust. 1 jw. b, c art. 32 ust. 1 Art. 32 ust. 1 jw. 36. 746 Nieruchomość Skarbu Państwa odda- na w użytkowanie wieczyste może być sprzedana: a) samorządowym osobom prawnym, b) wyłącznie użytkownikowi wieczyste- mu, c) spółce akcyjnej zajmującej się obsługa nieruchomości Skarbu Państwa. 37. 879 Właścicielem gruntu oddanego w użyt- kowanie wieczyste jest gmina. Wobec tego gmina: a) może sprzedać ten grunt w obrocie wolnorynkowym, b) nie może sprzedać tego gruntu w ob- rocie wolnorynkowym, c) może sprzedać ten grunt na rzecz użytkownika wieczystego. 38. 637 Nieruchomość gruntowa oddana w wie- a, b czyste użytkowanie może być: a) sprzedana wyłącznie wieczystemu użytkownikowi, b) przedmiotem przeniesienia własności w drodze umowy pomiędzy Skarbem Państwa a jednostką samorządu tery- torialnego za powiadomieniem użyt- kownika wieczystego, c) nie może być przedmiotem przenie- sienia własności w drodze umowy po- między Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego bez zgody użytkownika wieczystego. Nieruchomość gruntowa stanowiąca wła- sność Skarbu Państwa będąca w użytko- waniu wieczystym osoby i zycznej: a) może być sprzedana wyłącznie użyt- kownikowi wieczystemu, b) może być wywłaszczona, c) może być wniesiona jako aport. 39. 1244 1558 art. 32 ust. 1 i ust. 3 Art. 32. [Sprzedaż użytkownikowi wieczy- stemu] 1. jw. 3. W odniesieniu do nieruchomości grunto- wej oddanej w użytkowanie wieczyste prze- niesienie własności tej nieruchomości, w dro- dze umowy, między Skarbem Państwa a jed- nostką samorządu terytorialnego oraz między jednostkami samorządu terytorialnego może nastąpić za powiadomieniem jej użytkownika wieczystego. a, b art. 32 ust. 1 i art. 112 ust. 2 Art. 32 ust. 1 jw. Art. 112. [Przesłanki; pojęcie; kompeten- cje] 2. Wywłaszczenie nieruchomości polega na pozbawieniu albo ograniczeniu, w drodze decyzji, prawa własności, prawa użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego na nieruchomości. a b 40. 1067 Z dniem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego, prawo wieczystego użytko- wania: a) wygasa z mocy prawa, b) istnieje do chwili ujawnienia umowy w księdze wieczystej, c) przechodzi na rzecz nabywcy nieru- chomości. 41. 1068 Przeniesienie własności nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste po- między Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego: a) może nastąpić za zgodą wieczystego użytkownika, b) może nastąpić za powiadomieniem wieczystego użytkownika, c) jest niemożliwe. art. 32 ust. 2 Art. 32. [Sprzedaż użytkownikowi wieczy- stemu] 2. z dniem zawarcia umowy sprze- daży nieruchomości wygasa, z mocy prawa, uprzednio ustanowione prawo użytkowania wieczystego. Przepisu art. 241 Kodeksu cywil- nego nie stosuje się. art. 32 ust. 3 Art. 32. [Sprzedaż użytkownikowi wieczy- stemu] 3. W odniesieniu do nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste przeniesienie własności tej nieruchomości, w drodze umowy, między Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego oraz między jednostkami samorządu terytorial- nego może nastąpić za powiadomieniem jej użytkownika wieczystego. Ustawa o gospodarce nieruchomościami 9 Lp. Nr 42. 468 1185 Treść pytania Odp. Źródło Treść aktu prawnego Jeżeli użytkowanie wieczyste wygasa z upływem okresu ustalonego w umowie, użytkownikowi wieczystemu: a) nie przysługuje wynagrodzenie za wzniesione przez niego lub nabyte na własność budynki i inne urządzenia, b) przysługuje wynagrodzenie równe wartości tych budynków i urządzeń, określonej na dzień wygaśnięcia użyt- kowania wieczystego, c) przysůuguje zwrot Ľ wartoúci budyn- ków i urzŕdzeń okreúlonej na dzień wygaúnićcia prawa uýytkowania wie- czystego. b art. 33 ust. 2 Art. 33. [Wygaśnięcie użytkowania wieczy- stego] 2. W razie wygaśnięcia użytkowania wieczystego na skutek upływu okresu ustalo- nego w umowie albo na skutek rozwiązania umowy przed upływem tego okresu, użytkow- nikowi wieczystemu przysługuje wynagrodze- nie za wzniesione przez niego lub nabyte na własność budynki i inne urządzenia. Wyna- grodzenie powinno być równe wartości tych budynków i urządzeń określonej na dzień wygaśnięcia użytkowania wieczystego. Za budynki i inne urządzenia wzniesione wbrew postanowieniom umowy wynagrodzenie nie przysługuje. b c art. 33 ust. 2 Art. 33 ust. 2 jw. art. 33 ust. 2 Art. 33 ust. 2 jw. a art. 33 ust. 2 Art. 33 ust. 2 jw. 43. 44. 45. 1069 W razie wygaśnięcia użytkowania wie- czystego, użytkownikowi wieczystemu przysługuje: a) wynagrodzenie za utracone korzyści, b) wynagrodzenie za wzniesione przez niego lub nabyte na własność budyn- ki i inne urządzenia, c) wynagrodzenie w wysokości rynkowej wartości prawa wieczystego użytkowa- nia. 905 W razie wygaśnięcia użytkowania wie- czystego za wzniesione budynki i inne urządzenia, użytkownikowi wieczystemu przysługuje wynagrodzenie: a) w wysokości uzgodnionej między właściwym organem a użytkowni- kiem wieczystym, b) ustalone według zasad obowiązują- cych przy wywłaszczaniu nierucho- mości, c) równe wartości budynków i innych urządzeń. 1250 W związku z wygaśnięciem użytkowania wieczystego wskutek upływu 40-letniego okresu ustalonego w umowie, użytkow- nikowi wieczystemu należy się, za wy- budowany przez niego budynek zgodnie z warunkami umowy, wynagrodzenie równe: a) wartości rynkowej budynku określo- nej przez rzeczoznawcę według stanu na dzień wygaśnięcia użytkowania wieczystego, b) kosztowi odtworzenia budynku, po- mniejszonemu o wartość jego zużycia technicznego, c) nie przysługuje wynagrodzenie, gdyż upłynął umowny okres użytkowania wieczystego. 10 Pytania egzaminacyjne z odpowiedziami dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych Lp. Nr Treść pytania Odp. Źródło Treść aktu prawnego b art. 33 ust. 3 Art. 33. [Wygaśnięcie użytkowania wieczy- stego] 3. Właściwy organ może żądać rozwią- zania umowy użytkowania wieczystego przed upływem ustalonego okresu stosownie do art. 240 Kodeksu cywilnego, jeżeli użytkow- nik wieczysty korzysta z tej nieruchomości w sposób sprzeczny z ustalonym w umowie, a w szczególności jeżeli nie zabudował jej w ustalonym terminie. W razie rozwiązania umowy zwraca się pierwszą opłatę wniesioną z tytułu użytkowania wieczystego oraz sumę opłat rocznych wniesionych z tego tytułu za niewykorzystany okres użytkowania wieczy- stego. Opłaty te podlegają waloryzacji. Mak- symalna wysokość kwoty podlegającej zwro- towi nie może przekraczać wartości prawa użytkowania wieczystego określonej na dzień rozwiązania umowy. b art. 33 ust. 3 Art. 33 ust. 3 jw. c art. 33 ust. 3 Art. 33 ust. 3 jw. a art. 33 ust. 3 Art. 33 ust. 3 jw. 46. 523 Właściwy organ może żądać rozwiązania umowy użytkowania wieczystego przed upływem ustalonego w umowie okresu, jeżeli: a) nieruchomość będąca przedmiotem użytkowania wieczystego jest nie- zbędna dla realizacji celów publicz- nych, b) użytkownik wieczysty korzysta z tej nieruchomości w sposób sprzeczny z ustalonym w umowie, c) użytkownik wieczysty zalega z opła- tami rocznymi za okres dłuższy niż 3 lata. 47. 1070 Jeżeli wieczysty użytkownik korzysta z nieruchomości w sposób sprzeczny z ustalonym w umowie, to: a) użytkowanie wieczyste wygasa z mo- cy prawa, b) właściwy organ może żądać rozwiąza- nia umowy wieczystego użytkowania przed upływem ustalonego okresu, c) właściwy organ może wydać decyzję o wygaszeniu wieczystego użytkowa- nia przez upływem ustalonego okre- su. 48. 486 W razie rozwiązania przez właściwy or- gan umowy użytkowania wieczystego przed upływem okresu ustalonego w tej umowie na skutek nie zabudowania jej w ustalonym terminie, użytkownikowi wieczystemu zwraca się: a) kwotę równą wartości prawa użytko- wania wieczystego tej nieruchomo- ści, b) kwotę równą sumie wniesionych opłat rocznych, c) zwaloryzowaną pierwszą opłatę wnie- sioną z tytułu użytkowania wieczy- stego. 49. 906 W razie rozwiązania umowy użytkowa- nia wieczystego przed upływem ustalo- nego okresu: a) zwraca się zwaloryzowaną pierwszą opłatę wniesioną z tytułu użytkowa- nia wieczystego, b) maksymalna wysokość kwoty opłaty pierwszej podlegającej zwrotowi nie może przekraczać wartości prawa użytkowania wieczystego określonej na dzień rozwiązania umowy, c) zwraca się zwaloryzowaną sumę opłat rocznych wniesionych z tytułu użyt- kowania wieczystego. Ustawa o gospodarce nieruchomościami 11 Lp. Nr Treść pytania Odp. Źródło Treść aktu prawnego 50. 282 W przypadku zbywania lokalu stanowią- cego własność gminy, osobom i zycznym i prawnym, pierwszeństwo przysługuje osobie, która: a) poczyniła nakłady o wartości powyżej 51. 52. 53. 54. 100 000 zł, b) jest najemcą lokalu mieszkalnego a na- jem został nawiązany na czas nieozna- czony, c) jest najemcą lokalu co najmniej od dziesięciu lat. 321 W świetle ustawy o gospodarce nieru- chomościami pierwszeństwo nabycia lo- kalu mieszkalnego należącego do zasobu gminy przysługuje: a) wszystkim najemcom, którzy zawarli umowę najmu na czas nieoznaczony, b) tylko najemcom, którzy zawarli umo- wy najmu przed dniem 12 grudnia 1994 r., c) wszystkim najemcom niezależnie od terminu i warunków zawarcia umowy najmu. 322 Na podstawie ustawy o gospodarce nie- ruchomościami, pierwszeństwo w naby- ciu nieruchomości od Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego przysługuje: a) tylko spadkobiercom poprzednich właścicieli, b) tylko następcom prawnym poprzed- nich właścicieli, c) poprzednim właścicielom nierucho- mości. 324 W przypadku zbywania nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa, pierwszeństwo w ich nabyciu przysługuje osobie: a) która jest najemcą lokalu mieszkalne- go, a najem został nawiązany na czas nieokreślony, b) której przysługuje roszczenie o naby- cie nieruchomości z mocy ustawy, c) która jest poprzednim właścicielem nieruchomości. 1071 W przypadku zbywania nieruchomości przez Skarb Państwa lub jednostkę sa- morządu terytorialnego pierwszeństwo w ich nabyciu przysługuje: a) poprzednim właścicielom zbywanej nieruchomości lub ich spadkobier- com, b) poprzednim właścicielom zbywanej nieruchomości lub ich następcom prawnym, c a c art. 34 ust. 1 pkt 3) Art. 34. [Pierwszeństwo nabycia] 1. W przy- padku zbywania nieruchomości osobom i - zycznym i prawnym pierwszeństwo w ich na- byciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków: 3) jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony. Art. 34 ust. 1 pkt 3) jw. art. 34 ust. 1 pkt 3) art. 34 ust. 1 pkt 2) Art. 34. [Pierwszeństwo nabycia] 1. W przy- padku zbywania nieruchomości osobom i - zycznym i prawnym pierwszeństwo w ich na- byciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków: 2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nie- ruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu a, b, c art. 34 ust. 1 Art. 34 ust. 1 jw. a, c art. 34 ust. 1 pkt 2) i pkt 3) Art. 34. [Pierwszeństwo nabycia] 1. W przy- padku zbywania nieruchomości osobom i - zycznym i prawnym pierwszeństwo w ich na- byciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków: 3) jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Pytania egzaminacyjne z odpowiedziami dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: