Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00027 002536 22739678 na godz. na dobę w sumie
Python. Od podstaw - książka
Python. Od podstaw - książka
Autor: Liczba stron: 704
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0528-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> python - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Dołącz do społeczności programistów Pythona!

Python to jeden z najszybciej rozwijających się języków programowania. Jest dostępny na licencji open source i posiada elastyczną, czytelną składnię. Jego możliwości pozwalają programistom na tworzenie aplikacji sieciowych, komunikację z bazami danych i zarządzanie systemami operacyjnymi. Python jest językiem wieloplatformowym, dzięki czemu napisane w nim programy można uruchamiać w różnych środowiskach i pod kontrolą różnych systemów operacyjnych. Ogromne możliwości tego języka zainspirowały duże grono entuzjastów aktywnie dzielących się wiedzą na jego temat na różnego rodzaju forach i listach dyskusyjnych. Gwarantuje to, że żadne zadane im pytanie dotyczące Pythona nie pozostanie bez odpowiedzi.

Książka 'Python. Od podstaw' to podręcznik dla tych, którzy chcą opanować ten język i tworzyć w nim własne aplikacje. Dzięki niej poznasz wszystkie elementy Pythona i dowiesz się, na czym polega programowanie obiektowe. Nauczysz się przetwarzać dane tekstowe i liczbowe, tworzyć graficzne interfejsy użytkownika za pomocą GTK oraz łączyć aplikacje z bazami danych. Poznasz zasady korzystania z plików XML, pisania aplikacji internetowych i integrowania Pythona z usługami sieciowymi oraz innymi językami programowania.

Oto niektóre z zagadnień poruszanych w tej książce:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREœCI SPIS TREœCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOœCIACH O NOWOœCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Python. Od podstaw Autor: Zespó³ autorów T³umaczenie: Rafa³ Joñca ISBN: 83-246-0528-2 Tytu³ orygina³u: Beginning Python Format: B5, stron: 704 Do³¹cz do spo³ecznoœci programistów Pythona! (cid:129) Poznaj elementy jêzyka (cid:129) Zaprojektuj interfejsy u¿ytkownika (cid:129) Stwórz w³asne aplikacje sieciowe Python to jeden z najszybciej rozwijaj¹cych siê jêzyków programowania. Jest dostêpny na licencji open source i posiada elastyczn¹, czyteln¹ sk³adniê. Jego mo¿liwoœci pozwalaj¹ programistom na tworzenie aplikacji sieciowych, komunikacjê z bazami danych i zarz¹dzanie systemami operacyjnymi. Python jest jêzykiem wieloplatformowym, dziêki czemu napisane w nim programy mo¿na uruchamiaæ w ró¿nych œrodowiskach i pod kontrol¹ ró¿nych systemów operacyjnych. Ogromne mo¿liwoœci tego jêzyka zainspirowa³y du¿e grono entuzjastów aktywnie dziel¹cych siê wiedz¹ na jego temat na ró¿nego rodzaju forach i listach dyskusyjnych. Gwarantuje to, ¿e ¿adne zadane im pytanie dotycz¹ce Pythona nie pozostanie bez odpowiedzi. Ksi¹¿ka „Python. Od podstaw” to podrêcznik dla tych, którzy chc¹ opanowaæ ten jêzyk i tworzyæ w nim w³asne aplikacje. Dziêki niej poznasz wszystkie elementy Pythona i dowiesz siê, na czym polega programowanie obiektowe. Nauczysz siê przetwarzaæ dane tekstowe i liczbowe, tworzyæ graficzne interfejsy u¿ytkownika za pomoc¹ GTK oraz ³¹czyæ aplikacje z bazami danych. Poznasz zasady korzystania z plików XML, pisania aplikacji internetowych i integrowania Pythona z us³ugami sieciowymi oraz innymi jêzykami programowania. Oto niektóre z zagadnieñ poruszanych w tej ksi¹¿ce: (cid:129) operacje na liczbach i ci¹gach znaków, (cid:129) konstrukcje steruj¹ce, (cid:129) funkcje i modu³y, (cid:129) programowanie obiektowe, (cid:129) operacje na plikach i folderach, (cid:129) po³¹czenia z bazami danych, (cid:129) przetwarzanie plików XML, (cid:129) obs³uga serwerów pocztowych, (cid:129) tworzenie w³asnych rozszerzeñ w jêzyku C, (cid:129) aplikacje biznesowe, (cid:129) us³ugi sieciowe, (cid:129) integracja Pythona i Javy. O autorach ..................................................................................................................................................15 Wprowadzenie ...........................................................................................................................................17 Rozdział 1. Podstawy programowania i ciągi znaków ........................................................................... 25 Czym różni się programowanie od używania komputera? ................................................. 25 Programowanie to spójność ..................................................................................... 26 Programowanie to sterowanie .................................................................................. 26 Programowanie podąża za zmianami ........................................................................ 27 Co to wszystko oznacza? ......................................................................................... 27 Pierwsze kroki ............................................................................................................. 27 Uruchamianie edytora codeEditor ............................................................................. 28 Wykorzystywanie powłoki Pythona w edytorze codeEditor ............................................ 28 Zaczynamy korzystać z Pythona — ciągi znaków ............................................................. 29 Czym jest ciąg znaków? ........................................................................................... 30 Dlaczego cudzysłowy? ............................................................................................. 30 Stosowanie apostrofów i cudzysłowów ...................................................................... 31 Łączenie dwóch ciągów znaków ..................................................................................... 32 Złączanie ciągów znaków na różne sposoby ................................................................... 33 Wyświetlanie tekstów za pomocą instrukcji print ............................................................. 34 Podsumowanie ............................................................................................................ 35 Ćwiczenia .................................................................................................................... 36 Rozdział 2. Liczby i operatory .................................................................................................................. 37 Różne rodzaje liczb ...................................................................................................... 37 Liczby w Pythonie .................................................................................................... 38 Pliki programów ........................................................................................................... 40 Korzystanie z różnych typów ..................................................................................... 41 Podstawowe działania matematyczne ....................................................................... 43 Kilka niespodzianek ................................................................................................ 45 Wykorzystywanie obliczeń matematycznych .................................................................... 45 Kolejność wykonywania działań ................................................................................ 45 Formaty liczb .......................................................................................................... 46 D:Roboczy!!!!makiety poprawki druk pdfPython_Od_podstaw7 druk!spis.doc 5 6 Python. Od podstaw Błędy się zdarzają ................................................................................................... 47 Pewne nietypowe rozwiązania .................................................................................. 48 Podsumowanie ............................................................................................................ 49 Ćwiczenia .................................................................................................................... 50 Rozdział 3. Zmienne — nazwy dla wartości ............................................................................................51 Przechowywanie danych — wykorzystywanie nazw ........................................................... 51 Zmiana danych za pomocą nazwy zmiennej ............................................................... 52 Kopiowanie danych ................................................................................................. 53 Nazwy, których nie można używać, i kilka zasad ........................................................ 53 Kolejne wbudowane typy danych ................................................................................... 54 Krotki — niezmienne sekwencje danych ................................................................... 54 Listy — modyfikowalne sekwencje danych ................................................................ 57 Słowniki — grupowanie danych z indeksacją na podstawie nazw ................................ 59 Traktowanie ciągu znaków jak listy ........................................................................... 61 Typy specjalne ........................................................................................................ 62 Inne typowe właściwości sekwencji ................................................................................ 63 Dostęp do ostatniego elementu ............................................................................... 63 Zakresy sekwencji .................................................................................................. 63 Rozszerzanie list przez dodawanie kolejnych elementów ............................................ 64 Wykorzystywanie list do tymczasowego przechowywania danych ................................. 65 Podsumowanie ............................................................................................................ 66 Ćwiczenia .................................................................................................................... 66 Rozdział 4. Podejmowanie decyzji ........................................................................................................... 69 Porównywanie wartości — czy są takie same? ............................................................... 69 Operacja przeciwna — nierówność ................................................................................ 71 Porównywanie wartości — która jest większa? ............................................................... 71 Większy lub równy, mniejszy lub równy ...................................................................... 73 Negacja prawdy lub fałszu ............................................................................................ 73 Poszukiwanie wyniku więcej niż jednego porównania ....................................................... 74 Podejmowanie decyzji ............................................................................................. 75 Powtarzanie ................................................................................................................. 77 Jak wykonywać coś raz za razem? ............................................................................ 77 Zatrzymywanie pętli ................................................................................................. 79 Obsługa błędów ........................................................................................................... 81 Wypróbowywanie kodu ............................................................................................ 82 Podsumowanie ............................................................................................................ 84 Ćwiczenia .................................................................................................................... 85 Rozdział 5. Funkcje ................................................................................................................................... 87 Umieszczanie programu w osobnym pliku ...................................................................... 87 Funkcje — grupowanie kodu pod konkretną nazwą ......................................................... 89 Dobór nazwy ........................................................................................................... 90 Opisywanie funkcji w jej wnętrzu ............................................................................... 91 Ta sama nazwa w dwóch różnych miejscach ............................................................. 92 Pozostawianie notatek samemu sobie ...................................................................... 93 Przekazywanie wartości do funkcji ............................................................................ 94 Sprawdzanie parametrów ........................................................................................ 96 Ustawianie wartości domyślnej parametru ................................................................ 98 6 D:Roboczy!!!!makiety poprawki druk pdfPython_Od_podstaw7 druk!spis.doc Spis treści 7 Wywoływanie funkcji wewnątrz innych funkcji ............................................................. 99 Funkcje wewnątrz funkcji ....................................................................................... 101 Zgłaszanie własnych błędów .................................................................................. 102 Warstwy funkcji .......................................................................................................... 103 Sposób analizy błędów w zagnieżdżonych funkcjach ................................................. 103 Podsumowanie .......................................................................................................... 104 Ćwiczenia .................................................................................................................. 105 Rozdział 6. Klasy i obiekty .......................................................................................................................107 Podejścia do programowania ...................................................................................... 107 Pojęcie obiektu jest powszechnie znane ................................................................. 107 W jaki sposób korzystać z obiektów? ...................................................................... 109 Definiowanie klasy ..................................................................................................... 109 W jaki sposób wykonać obiekt? ............................................................................. 110 Obiekty i ich zasięg ............................................................................................... 117 Podsumowanie .......................................................................................................... 120 Ćwiczenia .................................................................................................................. 122 Rozdział 7. Organizacja programów .....................................................................................................123 Moduły ...................................................................................................................... 124 Importowanie modułów, z których chce się skorzystać ............................................. 124 Tworzenie modułu na podstawie istniejącego kodu .................................................. 125 Korzystanie z modułów — zaczynamy od wiersza poleceń ........................................ 127 Zmiana sposobu działania importu ......................................................................... 129 Pakiety ...................................................................................................................... 129 Moduły i pakiety ......................................................................................................... 131 Przeniesienie wszystkiego do aktualnego zasięgu .................................................... 131 Ponowny import modułów i pakietów ...................................................................... 132 Podstawy testowania modułów i pakietów .................................................................... 134 Podsumowanie .......................................................................................................... 135 Ćwiczenia .................................................................................................................. 136 Rozdział 8. Pliki i foldery .........................................................................................................................137 Obiekty file ................................................................................................................ 137 Zapis plików tekstowych ........................................................................................ 138 Odczyt plików tekstowych ...................................................................................... 139 Wyjątki dotyczące plików ....................................................................................... 141 Ścieżki i foldery ......................................................................................................... 142 Ścieżki ................................................................................................................. 142 Zawartość folderu ................................................................................................. 145 Uzyskiwanie informacji o plikach ............................................................................ 146 Rekurencyjne wyświetlanie folderów ....................................................................... 146 Zmiana nazwy, przenoszenie, kopiowanie i usuwanie plików ..................................... 148 Przykład — rotacja plików ...................................................................................... 148 Tworzenie i usuwanie folderów ............................................................................... 150 Globbing .............................................................................................................. 150 Serializacja ................................................................................................................ 152 Wskazówki dotyczące serializacji ............................................................................ 153 Wydajna serializacja .............................................................................................. 154 Podsumowanie .......................................................................................................... 154 Ćwiczenia .................................................................................................................. 155 D:Roboczy!!!!makiety poprawki druk pdfPython_Od_podstaw7 druk!spis.doc 7 8 Python. Od podstaw Rozdział 9. Inne elementy języka Python ...............................................................................................157 Lambda i filtry — krótkie funkcje anonimowe ............................................................... 157 Funkcja reduce .......................................................................................................... 158 Funkcja map — krótsza wersja pętli ............................................................................ 159 Decyzje wewnątrz list — listy składane ........................................................................ 160 Generowanie list dla pętli ........................................................................................... 161 Zastępowanie ciągów znaków wartościami ze słowników ............................................... 163 Przydatne modułu ...................................................................................................... 165 Getopt — pobieranie opcji z wiersza poleceń .......................................................... 165 Wykorzystywanie więcej niż jednego procesu ........................................................... 167 Wątki — wiele zadań wykonywanych przez jeden proces .......................................... 169 Przechowywanie haseł ........................................................................................... 171 Podsumowanie .......................................................................................................... 172 Ćwiczenia .................................................................................................................. 173 Rozdział 10. Tworzenie modułu ...............................................................................................................175 Szczegóły działania modułów ...................................................................................... 175 Importowanie modułów ......................................................................................... 177 Znajdowanie modułu ............................................................................................. 177 Analiza istniejącego modułu .................................................................................. 178 Tworzenie modułów i pakietów .................................................................................... 181 Stosowanie klas ........................................................................................................ 182 Elementy programowania obiektowego ................................................................... 183 Tworzenie klas ...................................................................................................... 183 Rozszerzanie istniejących klas ............................................................................... 185 Wykonywanie pozostałych zadań związanych z modułami ............................................... 186 Definiowanie błędów specyficznych dla modułu ....................................................... 186 Określanie eksportowanych informacji .................................................................... 187 Dokumentowanie modułu ...................................................................................... 188 Testowanie modułu ............................................................................................... 194 Uruchamianie modułu jako programu ..................................................................... 195 Tworzenie pełnego modułu .......................................................................................... 196 Jak to działa? ....................................................................................................... 199 Instalacja własnych modułów ...................................................................................... 202 Podsumowanie .......................................................................................................... 205 Ćwiczenia .................................................................................................................. 206 Rozdział 11. Przetwarzanie tekstu ........................................................................................................207 Dlaczego przetwarzanie tekstów jest tak istotne? ......................................................... 207 Wyszukiwanie plików ............................................................................................. 208 Analiza dzienników ................................................................................................ 209 Przeszukiwanie poczty ........................................................................................... 210 Poruszanie się po systemie plików za pomocą modułu os ............................................. 210 Wyrażenia regularne i moduł re ................................................................................... 216 Podsumowanie .......................................................................................................... 219 Ćwiczenia .................................................................................................................. 220 Rozdział 12. Testy .....................................................................................................................................221 Asercje ..................................................................................................................... 222 Przypadki testowe i zestawy testowe ........................................................................... 223 Osprzęt testowy ......................................................................................................... 227 8 D:Roboczy!!!!makiety poprawki druk pdfPython_Od_podstaw7 druk!spis.doc Spis treści 9 Łączymy wszystko, wykorzystując metodologię XP ......................................................... 230 Implementacja w Pythonie narzędzia wyszukiwania .................................................. 231 Bardziej zaawansowany skrypt wyszukujący ............................................................. 236 Testy formalne w cyklu życia oprogramowania .............................................................. 238 Podsumowanie .......................................................................................................... 239 Rozdział 13. Tworzenie graficznych interfejsów użytkownika ...........................................................241 Środowiska do tworzenia graficznych interfejsów dostępne w Pythonie ........................... 241 Wprowadzenie do pyGTK ............................................................................................. 243 Zasoby dotyczące pyGTK ............................................................................................ 243 Tworzenie interfejsów graficznych za pomocą pyGTK ..................................................... 245 Sygnały GUI .......................................................................................................... 247 Wątki pomocnicze GUI i kolejka zdarzeń GUI ........................................................... 248 Pakowanie widgetów ............................................................................................. 254 Glade — tworzenie interfejsów graficznych dla pyGTK .............................................. 255 Systemy budowania GUI dla innych szkieletów interfejsów graficznych ...................... 256 Wykorzystywanie libglade w Pythonie ........................................................................... 256 Krótki przewodnik po Glade ......................................................................................... 257 Uruchamianie Glade .............................................................................................. 257 Tworzenie projektu ................................................................................................ 259 Wykorzystywanie palety do utworzenia okna ............................................................ 259 Umieszczanie widgetów w oknie ............................................................................. 260 Glade tworzy plik XML opisujący interfejs graficzny .................................................. 261 Tworzenie rozbudowanej aplikacji z wykorzystaniem Glade ............................................. 263 Zaawansowane widgety .............................................................................................. 269 Dalsza rozbudowa PyRAP ............................................................................................ 272 Podsumowanie .......................................................................................................... 278 Ćwiczenia .................................................................................................................. 279 Rozdział 14. Dostęp do baz danych ..........................................................................................................281 Korzystanie z trwałych słowników DBM ........................................................................ 282 Wybór modułu DBM .............................................................................................. 282 Tworzenie trwałego słownika .................................................................................. 283 Dostęp do danych trwałego słownika ...................................................................... 285 Kiedy stosować trwały słownik, a kiedy relacyjną bazę danych? ................................ 287 Korzystanie z relacyjnych baz danych ........................................................................... 288 Instrukcje SQL ...................................................................................................... 289 Definicje tabel ...................................................................................................... 291 Tworzenie bazy danych .......................................................................................... 292 Stosowanie interfejsu programistycznego baz danych ................................................... 294 Pobieranie modułów .............................................................................................. 295 Tworzenie połączeń ............................................................................................... 296 Korzystanie z kursorów .......................................................................................... 296 Transakcje — zatwierdzanie i wycofywanie zmian .................................................... 304 Sprawdzanie możliwości modułu oraz metadane ..................................................... 304 Obsługa błędów .................................................................................................... 305 Podsumowanie .......................................................................................................... 306 Ćwiczenia .................................................................................................................. 306 D:Roboczy!!!!makiety poprawki druk pdfPython_Od_podstaw7 druk!spis.doc 9 10 Python. Od podstaw Rozdział 15. Python i XML .......................................................................................................................309 Czym jest XML? ......................................................................................................... 309 Hierarchiczny język znaczników .............................................................................. 309 Rodzina standardów .............................................................................................. 311 Czym jest Schema i DTD? ........................................................................................... 312 Do czego używa się modelu dokumentów? .............................................................. 312 Czy model dokumentu jest potrzebny? .................................................................... 312 Dokument DTD .......................................................................................................... 312 Przykład DTD ........................................................................................................ 313 DTD to nie XML .................................................................................................... 314 Ograniczenia DTD ................................................................................................. 314 Dokument Schema .................................................................................................... 314 Przykład dokumentu Schema ................................................................................. 315 Schema to standardowy dokument XML ................................................................. 315 Schema jest hierarchiczny ..................................................................................... 315 Inne zalety Schema ............................................................................................... 316 Schema jest znacznie rzadziej obsługiwany ............................................................. 316 XPath ........................................................................................................................ 316 HTML jako podzbiór języka XML ................................................................................... 317 Modele DTD dla języka HTML ................................................................................. 317 Moduł i klasa HTMLParser ..................................................................................... 317 Moduł htmllib ....................................................................................................... 318 Biblioteki XML dostępne w Pythonie ............................................................................ 319 Walidacja dokumentu XML w Pythonie ......................................................................... 320 Czym jest walidacja? ............................................................................................. 320 Poprawność formatu a walidacja ............................................................................ 320 Dostępne narzędzia .............................................................................................. 321 Czym jest SAX? .......................................................................................................... 322 Bazujący na strumieniu ......................................................................................... 323 Sterowany zdarzeniami .......................................................................................... 323 Czym jest DOM? ........................................................................................................ 323 Dostęp bezpośrednio z pamięci operacyjnej ............................................................ 323 SAX czy DOM? ........................................................................................................... 324 Możliwości ........................................................................................................... 324 Wymagania pamięciowe ........................................................................................ 324 Szybkość działania ................................................................................................ 324 Analizatory SAX i DOM dostępne w Pythonie ................................................................. 325 Pakiet PyXML ....................................................................................................... 325 Pakiet xml.sax ...................................................................................................... 325 Pakiet xml.dom.minidom ....................................................................................... 325 Wprowadzenie do XSTL ............................................................................................... 328 XSTL to XML ......................................................................................................... 328 Język formatowania i przekształceń ........................................................................ 329 Funkcyjny, sterowany szablonami ........................................................................... 329 Wykorzystywanie Pythona do przekształceń XML za pomocą XSTL .................................. 329 Łączymy wszystko — kanały RSS ................................................................................ 331 Wstęp do kanałów RSS ......................................................................................... 332 Model DTD dla RSS .............................................................................................. 333 Problem z rzeczywistego świata ............................................................................. 333 Kolejny problem z rzeczywistego świata .................................................................. 336 Podsumowanie .......................................................................................................... 338 Ćwiczenia .................................................................................................................. 338 10 D:Roboczy!!!!makiety poprawki druk pdfPython_Od_podstaw7 druk!spis.doc Spis treści 11 Rozdział 16. Programowanie sieciowe ...................................................................................................341 Protokoły ................................................................................................................... 343 Porównanie protokołów i języków programowania .................................................... 343 Stos protokołów internetowych .............................................................................. 344 Dodatkowe informacje na temat protokołu IP .......................................................... 346 Wysyłanie wiadomości e-mail ...................................................................................... 347 Format wiadomości e-mail ..................................................................................... 348 Wiadomości MIME ................................................................................................ 349 Wysyłanie poczty za pomocą SMTP i smtplib ........................................................... 358 Odczytywanie wiadomości e-mail ................................................................................. 360 Przetwarzanie lokalnej skrzynki pocztowej modułem mailbox .................................... 360 Pobieranie poczty z serwera POP3 za pomocą modułu poplib ................................... 361 Pobieranie poczty z serwera IMAP modułem imaplib ................................................ 364 Bezpieczne połączenia POP3 i IMAP ....................................................................... 368 Aplikacje obsługi poczty przez WWW nie są typowymi klientami poczty ...................... 369 Programowanie z wykorzystaniem gniazd ...................................................................... 369 Gniazda ............................................................................................................... 369 Dołączanie do zewnętrznych interfejsów .................................................................. 372 Serwer odwracający tekst ...................................................................................... 372 Klient dla serwera odwracającego tekst .................................................................. 374 Moduł SocketServer .............................................................................................. 375 Serwery wielowątkowe ........................................................................................... 377 Serwer pogawędek internetowych ........................................................................... 378 Projekt serwera pogawędek ................................................................................... 378 Protokół serwera pokoju pogawędek ....................................................................... 379 Klient pogawędek ................................................................................................. 384 Jednowątkowa wielozadaniowość uzyskiwana za pomocą select ............................... 386 Inne tematy ............................................................................................................... 388 Rozważania na temat projektowania protokołów ...................................................... 388 Szkielet Twisted ................................................................................................... 389 Architektura komunikacji równorzędnej ................................................................... 392 Podsumowanie .......................................................................................................... 392 Ćwiczenia .................................................................................................................. 393 Rozdział 17. Tworzenie rozszerzeń w języku C ...................................................................................395 Ogólna postać modułu rozszerzeń ............................................................................... 396 Kompilacja i instalacja modułu rozszerzenia ................................................................. 398 Przekazywanie parametrów z Pythona do C ................................................................... 400 Zwracanie wartości z C do Pythona .............................................................................. 403 Projekt LAME ............................................................................................................. 404 Moduł rozszerzenia LAME ........................................................................................... 408 Używanie obiektów Pythona z poziomu kodu języka C ....................................................... 420 Podsumowanie .......................................................................................................... 423 Ćwiczenia .................................................................................................................. 423 Rozdział 18. Pisanie programów komercyjnych i shareware ............................................................425 Analiza przypadku — tło ............................................................................................. 426 W jakim stopniu wykorzystywać Pythona? ..................................................................... 426 Licencjonowanie kodu napisanego w Pythonie .............................................................. 428 Warto skorzystać z usług internetowych .................................................................. 429 D:Roboczy!!!!makiety poprawki druk pdfPython_Od_podstaw7 druk!spis.doc 11 12 Python. Od podstaw Strategia cen ............................................................................................................. 430 Znaki wodne ......................................................................................................... 430 Inne modele ......................................................................................................... 435 Sprzedaż platformy, a nie produktu ........................................................................ 436 Twoje środowisko programistyczne .............................................................................. 436 Poszukiwanie programistów języka Python .................................................................... 438 Szkolenie programistów znających inne języki niż Python .......................................... 438 Doświadczeni programiści Pythona ......................................................................... 438 Problemy z Pythonem ................................................................................................. 438 Tworzenie kodu dla innych wersji Pythona ............................................................... 439 Przejście na inny system operacyjny ....................................................................... 440 Debugowanie wątków ............................................................................................ 441 Typowe pomyłki .................................................................................................... 441 Przenośna dystrybucja ................................................................................................ 442 Istotne biblioteki ........................................................................................................ 443 Timeoutsocket ...................................................................................................... 443 PyGTK .................................................................................................................. 444 GEOip .................................................................................................................. 444 Podsumowanie .......................................................................................................... 444 Rozdział 19. Programowanie numeryczne ...........................................................................................445 Liczby w Pythonie ....................................................................................................... 446 Liczby całkowite .................................................................................................... 446 Długie liczby całkowite .......................................................................................... 447 Wartości zmiennoprzecinkowe ............................................................................... 447 Formatowanie liczb ............................................................................................... 448 Znaki jako liczby ................................................................................................... 451 Matematyka .............................................................................................................. 452 Arytmetyka ........................................................................................................... 452 Wbudowane funkcje matematyczne ........................................................................ 454 Moduł math ......................................................................................................... 455 Liczby zespolone ........................................................................................................ 456 Tablice ...................................................................................................................... 459 Moduł array .......................................................................................................... 460 Pakiet numarray ................................................................................................... 462 Podsumowanie .......................................................................................................... 465 Ćwiczenia .................................................................................................................. 465 Rozdział 20. Python w firmie .................................................................................................................467 Aplikacje biznesowe ................................................................................................... 468 Zarządzanie dokumentem ...................................................................................... 468 Ludzie skatalogowani ............................................................................................ 471 Podejmowanie akcji za pomocą diagramów przepływu .............................................. 472 Audyty, ustawy i inna cenna wiedza ............................................................................. 473 Audyty i zarządzanie dokumentami ......................................................................... 474 Korzystanie z rzeczywistych systemów biznesowych ...................................................... 475 Wprowadzenie do zestawu narzędzi wftk ................................................................. 476 Moduł python-ldap ................................................................................................ 490 Dodatkowe informacje na temat LDAP .................................................................... 494 Wracamy do wftk .................................................................................................. 495 Podsumowanie .......................................................................................................... 500 Ćwiczenia .................................................................................................................. 500 12 D:Roboczy!!!!makiety poprawki druk pdfPython_Od_podstaw7 druk!spis.doc Spis treści 13 Rozdział 21. Aplikacje i usługi internetowe ............................................................................................501 REST — architektura sieci WWW ................................................................................. 502 Charakterystyka REST ........................................................................................... 502 Operacje REST ..................................................................................................... 504 HTTP — REST w realnym świecie ................................................................................ 505 Widoczny serwer WWW .......................................................................................... 506 Żądanie HTTP ....................................................................................................... 509 Odpowiedź HTTP ................................................................................................... 510 CGI — zamiana skryptu w aplikację internetową ........................................................... 511 Umowa między serwerem WWW a skryptem CGI ...................................................... 513 Specjalne zmienne środowiskowe CGI .................................................................... 514 Pobieranie danych od użytkownika przy użyciu formularzy HTML ................................ 516 Moduł cgi — przetwarzanie formularzy HTML ........................................................... 517 Tworzenie wiki ........................................................................................................... 522 Główna biblioteka BittyWiki .................................................................................... 524 Interfejs WWW dla BittyWiki ................................................................................... 527 Usługi internetowe ..................................................................................................... 536 Sposób działania usług internetowych .................................................................... 537 Usługi internetowe REST ............................................................................................ 538 Szybkie wprowadzenie do REST — znajdowanie okazji w Amazon.com ...................... 538 Znajdowanie okazji ................................................................................................ 540 Dodawanie interfejsu REST do BittyWiki .................................................................. 544 Wyszukiwanie i zastępowanie w wiki przy użyciu usługi internetowej w systemie REST ................................................. 547 Protokół XML-RPC ...................................................................................................... 551 Krótkie wprowadzenie do XML-RPC — pobieranie wiadomości z Meerkat ................... 553 Żądanie XML-RPC ................................................................................................. 555 Odpowiedź XML-RPC ............................................................................................. 556 Gdy coś nie działa ................................................................................................ 557 Udostępnianie BittyWiki dzięki XML-RPC ................................................................. 558 Wyszukiwanie i zastępowanie korzystające z usługi XML-RPC .................................... 561 SOAP ........................................................................................................................ 563 Krótkie wprowadzenie do SOAP — interfejs Google API ............................................ 563 Żądanie SOAP ...................................................................................................... 566 Odpowiedź SOAP .................................................................................................. 567 Jeśli zdarzy się błąd .............................................................................................. 568 Udostępnianie BittyWiki za pomocą interfejsu SOAP ................................................ 569 Wyszukiwanie i zastępowanie korzystające z usługi SOAP ........................................ 571 Dokumentowanie interfejsu usługi internetowej ............................................................ 572 Dokumentacja czytelna dla ludzi ............................................................................ 573 Interfejs introspekcji XML-RPC ............................................................................... 574 WSDL .................................................................................................................. 575 Wybór standardu usług internetowych .......................................................................... 578 Etykieta usług internetowych ....................................................................................... 579 Użytkownicy usług ................................................................................................. 579 Twórcy usług ........................................................................................................ 580 Wykorzystywanie aplikacji internetowych jako usługi internetowe .............................. 580 Przykłady publicznie dostępnych usług internetowych .................................................... 581 Podsumowanie .......................................................................................................... 582 Ćwiczenia .................................................................................................................. 582 D:Roboczy!!!!makiety poprawki druk pdfPython_Od_podstaw7 druk!spis.doc 13 14 Python. Od podstaw Rozdział 22. Integracja Pythona i Javy .................................................................................................583 Powody tworzenia skryptów w aplikacjach Javy ............................................................. 584 Porównanie implementacji Pythona .............................................................................. 585 Instalacja Jythona ...................................................................................................... 586 Uruchamianie Jythona ................................................................................................ 586 Uruchamianie trybu interaktywnego ........................................................................ 586 Wykonywanie skryptów w Jythonie .......................................................................... 588 Opcje sterowania skryptami ................................................................................... 589 Tworzenie poleceń wykonywalnych ......................................................................... 589 Uruchamianie Jythona bez użycia skryptu ..................................................................... 591 Pakiet aplikacji bazującej na Jythonie .......................................................................... 591 Integracja Javy i Jythona ............................................................................................. 592 Stosowanie klas Javy w Jythonie ............................................................................ 592 Dostęp do baz danych z poziomu Jythona ............................................................... 597 Tworzenie serwletów J2EE w Jythonie ..................................................................... 602 Rozszerzanie HttpServlet ............................................................................................ 605 Wybór narzędzi dla Jythona .................................................................................... 608 Testowanie z wykorzystaniem Jythona .......................................................................... 609 Osadzanie interpretera Jythona ................................................................................... 610 Wywoływanie skryptu Jythona w Javie ..................................................................... 610 Kompilacja skryptu Pythona do kodu Javy .................................................................... 612 Obsługa różnic między rozwiązaniami CPython i Jython .................................................. 613 Podsumowanie .......................................................................................................... 614 Ćwiczenia .................................................................................................................. 615 Dodatek A Odpowiedzi do ćwiczeń ..........................................................................................................617 Dodatek B Zasoby internetowe ...............................................................................................................651 Dodatek C Co nowego w Pythonie 2.4? ..................................................................................................655 Słowniczek ..............................................................................................................................................659 Skorowidz ..............................................................................................................................................669 14 D:Roboczy!!!!makiety poprawki druk pdfPython_Od_podstaw7 druk!spis.doc Niniejszy rozdział stanowi wprowadzenie do programowania w Pythonie. Python to bardzo bogaty język, z wieloma funkcjami, więc warto poświęcić chwilę na naukę chodzenia, zanim rozpocznie się bieganie. Rozdziały od 1. do 3. zawierają opis podstawowych zasad progra- mowania przedstawiony w sposób jak najbardziej przyjazny, wraz z prostymi przykładami. Jeśli jesteś doświadczonym programistą i chcesz jedynie poznać Pythona, możesz tylko przejrzeć ten rozdział, zwracając baczniejszą uwagę na prezentowane przykłady. Od roz- działu 3. zaczyna się jednak materiał, który warto przeczytać w całości, gdyż zawiera wiele cennych informacji o nowym języku. Jeśli jesteś programistą początkującym, pod koniec rozdziału będziesz posiadał już pewną wiedzę na temat programowania, a także miał za sobą pierwsze interakcje z językiem pro- gramowania — Pythonem. Ćwiczenia znajdujące się na końcu rozdziału mają za zadanie sprawdzić i ugruntować zdobytą wiedzę. Warto zrozumieć, że gdy się programuje, ma się kontrolę nad poczynaniami komputera. Cza- sem nie wykonuje on od razu tego, czego się oczekiwało, niemniej po kilku próbach i mo- dyfikacjach najczęściej zaczyna poprawnie realizować powierzone mu zadania — oczywi- ście do momentu, gdy nie zmieni się programu. Niestety, w komputerach osobistych pojawił się trend, który oddalił nas od niezawodności, ponieważ nowe oprogramowanie tworzone jest na podstawie innego oprogramowania, które nie zawsze bywa stabilne. Z tego powodu typowy użytkownik komputera odnosi czasem D:Roboczy!!!!makiety poprawki druk pdfPython_Od_podstaw7 druk 01.doc 25 26 Python. Od podstaw wrażenie, że komputer jest złośliwą i cwaną bestią, która wymaga ogromnego nakładu pracy i środków, by coś poprawnie wykonać. Jeśli też tak czujesz, wiedz, że nie jesteś sam. Gdy ktoś nauczy się programować, zaczyna rozumieć powody takiego stanu rzeczy. Co więcej, często zdaje sobie sprawę, że pewne zadania mógłby wykonać lepiej niż programiści piszący oprogramowanie, z którego aktualnie korzysta. Pamiętaj, że programowanie w języku takim jak Python, czyli w języku interpretowanym, oznacza, że nie trzeba zawracać sobie głowy całym sprzętem, pamięcią i długimi sekwen- cjami zer i jedynek. Wszystko zapisuje się w formie tekstowej podobnej do języka natural- nego, choć prostszej i bardziej zhierarchizowanej. Python jest językiem, więc podobnie jak język polski jest zrozumiały dla wszystkich osób, które go poznały. Nauka języka programo- wania jest łatwiejsza od nauki języka naturalnego, ponieważ nie jest związana z dyskusjami, debatami, rozmowami telefonicznymi, filmami, sztukami i innymi interakcjami. Język pro- gramowania ma za zadanie przekazać komputerowi konkretne instrukcje i zapewnić ich po- prawne wykonanie. Z biegiem czasu okazało się, że komputery można zastosować niemal wszędzie tam, gdzie wcześniej podobne zadania wykonywali ludzie. Mimo to cały czas skła- dają się z podobnych części i wykonują swe zadania w zbliżony sposób. Programowanie to spójność Pomimo całej złożoności różnorakich zastosowań komputerów jego podstawowa struktura i sposób działania nie ulegały znaczącym zmianom. W zasadzie wewnętrzne mechanizmy definiujące sposób działania komputera nie zmieniły się w znaczący sposób od lat pięćdzie- siątych ubiegłego wieku, kiedy to do budowy komputerów zaczęto wykorzystywać tranzystory. Dzięki tej wewnętrznej prostocie mamy pewność, że komputery mogą i powinny być wysoce spójne. Dla programistów oznacza to mniej więcej tyle, że gdy każe się komputerowi wyko- nać wirtualny skok, należy podać jego wysokość i miejsce lądowania, a komputer będzie wy- konywał to zadanie dowolnie długo z identycznym rezultatem. Program nie powinien zmienić sposobu swego działania, o ile nie wymusimy tych zmian. Programowanie to sterowanie Programowanie komputera znacząco różni się od tworzenia programu dla ludzi, w potocz- nym znaczeniu tego słowa. W świecie rzeczywistym, gdy poprosi się osobę o wykonanie pewnego zadania, czasem trzeba się nieźle natrudzić, by prośba ta została spełniona. Jeśli na przykład planuje się przyjęcie na 30 osób i poprosi dwie z nich, by przyniosły chipsy, może się okazać, że jedna z nich przyniesie ciasteczka lub drinki. W świecie komputerów ten problem nie istnieje. Komputer będzie wykonywał dokładnie to zadanie, które zostało mu powierzone. Nietrudno sobie wyobrazić, że trzeba zwrócić uwagę na szczegóły — komputer może wykonać nasze zadanie niezależnie od jego konsekwencji. Jednym z celów Pythona jest zapewnienie możliwości tworzenia bloków kodu, które to po- zwalają kreować coraz większe aplikacje w sposób modułowy i jak najbardziej zrozumiały. Stanowi to kluczowy element stylu programowania nazywanego programowaniem obiek- towym. Główne zasady tego stylu dotyczą tworzenia godnych zaufania fragmentów, które 26 D:Roboczy!!!!makiety poprawki druk pdfPython_Od_podstaw7 druk 01.doc Rozdział 1. n Podstawy programowania i ciągi znaków 27 działają poprawnie po złączeniu ich w jedną całość, a jednocześnie są zrozumiałe i uży- teczne jako niezależne komponenty. Programista ma pełną kontrolę nad sposobem wyko- nania poszczególnych części programu, ale jednocześnie ma możliwość rozszerzania jego funkcjonalności, gdy zajdzie taka potrzeba. Programowanie podąża za zmianami Programy działają na komputerach borykających się z problemami świata rzeczywistego. W tym rzeczywistym świecie plany i warunki często się zmieniają. Z racji tych zmian pro- gramista bardzo rzadko ma okazję napisać perfekcyjnie zgrany, użyteczny i elastyczny pro- gram. Najczęściej można osiągnąć tylko dwa z podanych celów. Zmiany, z którymi trzeba się zmierzyć, powodują ostrożne podchodzenie do pewnych zagadnień programistycznych. Przy odrobinie uwagi można napisać programy, które będą potrafiły stwierdzić, że zostały poproszone o wykonanie zadania przekraczającego ich możliwości i informowały o tym użyt- kownika. Czasem można nawet utworzyć programy, które dokładnie wskażą miejsce i przy- czynę niepowodzenia. Python oferuje specjalne funkcje pozwalające opisać warunki, które musiały zajść, by uniemożliwić poprawne działanie. Co to wszystko oznacza? Po połączeniu tych wszystkich wymienionych elementów można wysnuć następujący wnio- sek: programowanie umożliwia poinformowanie komputera, jakie zadania ma wykonywać przy jednoczesnej pełnej kontroli nad tym procesem. Czasem zdarzają się wypadki. Można je często przewidzieć i zaoferować mechanizm, który pozwoli je obsłużyć w odpowiedni spo- sób, a nawet powrócić do pracy. Na początek warto odwiedzić witrynę wydawnictwa Helion (http://helion.pl), pobrać znaj- dujące się tam przykłady oraz zainstalować program PythonCard. PythonCard to zbiór narzę- dzi ułatwiających programowanie w Pythonie. Są one dostępne bezpłatnie i zostały napisane specjalnie z myślą o tym języku. Zawierają edytor, codeEditor, z którego będziemy korzystać w pierwszej części książki. Ma on wiele wspólnego z domyślnym edytorem dostarczanym wraz z Pythonem (idle), ale w opinii autorów codeEditor jest lepszym narzędziem do nauki programowania, gdyż został napisany z myślą o prostszych projektach. Co więcej, sam edytor został napisany w Pythonie. Programy pisze się w postaci tak zwanego kodu źródłowego. Kod źródłowy to zestaw instrukcji w formie zgodnej z danym językiem programowania. Komputer analizuje kod i wykonuje zawarte w nim zadania. Tak jak autorzy mają wyspecjalizowane narzędzia do pisania tekstów dla magazynów, książek i publikacji online, tak programiści mają własne wyspecjalizowane narzędzia. Dla początku- jącego programisty języka Python dobrym narzędziem będzie codeEditor. D:Roboczy!!!!makiety poprawki druk pdfPython_Od_podstaw7
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Python. Od podstaw
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: