Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00200 005567 20498506 na godz. na dobę w sumie
Python. Projekty do wykorzystania - książka
Python. Projekty do wykorzystania - książka
Autor: Liczba stron: 264
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2200-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> python - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poznaj moc Pythona!

Historia języka Python sięga początku lat 90. Od tego czasu zdobył on sobie ogromną popularność i jest stosowany w wielu rozwiązaniach. Jego wydajność została doceniona również przez firmę Google podczas tworzenia platformy Google App Engine. Python w przeciwieństwie do wielu innych języków nie wymusza jednego sposobu programowania. Używając go, możesz programować obiektowo, strukturalnie i funkcjonalnie. Jeżeli do tego dodać automatyczny system zarządzania pamięcią oraz dynamicznie sprawdzane typy, rozwiązanie to nabiera kuszących rumieńców.

Dzięki tej książce dowiesz się, jak przygotować swoje środowisko pracy i rozpocząć przygodę z językiem Python. Autor zagwarantuje Ci, że będzie to kształcąca przygoda. Na konkretnych, praktycznych projektach pokaże Ci, jak wykorzystać potencjał drzemiący w tym języku. Wśród przykładów znajdziesz opis takich zagadnień, jak wykonywanie migawek katalogów i plików, projektowanie katalogu filmów i systemu testującego wydajność WWW czy też tworzenie systemu gromadzenia opinii. Najważniejsze jest jednak to, że każde z tych rozwiązań możesz bez trudu zaadaptować do potrzeb Twojego projektu. Książka ta stanowi świetną lekturę zarówno dla zaawansowanych programistów Pythona, jak i tych, którzy chcą dopiero rozpocząć z nim pracę!

Ułatwiaj sobie pracę - korzystaj z bogactwa praktycznych projektów!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Python. Projekty do wykorzystania Autor: James O. Knowlton T³umaczenie: Marek Pêtlicki ISBN: 978-83-246-2200-9 Tytu³ orygina³u: Python: Create - Modify - Reuse Format: 172×245, stron: 264 Poznaj moc Pythona! (cid:129) Jak przygotowaæ œrodowisko pracy? (cid:129) Jak wykorzystaæ us³ugi systemu operacyjnego? (cid:129) Jak testowaæ kod? Historia jêzyka Python siêga pocz¹tku lat 90. Od tego czasu zdoby³ on sobie ogromn¹ popularnoœæ i jest stosowany w wielu rozwi¹zaniach. Jego wydajnoœæ zosta³a doceniona równie¿ przez firmê Google podczas tworzenia platformy Google App Engine. Python w przeciwieñstwie do wielu innych jêzyków nie wymusza jednego sposobu programowania. U¿ywaj¹c go, mo¿esz programowaæ obiektowo, strukturalnie i funkcjonalnie. Je¿eli do tego dodaæ automatyczny system zarz¹dzania pamiêci¹ oraz dynamicznie sprawdzane typy, rozwi¹zanie to nabiera kusz¹cych rumieñców. Dziêki tej ksi¹¿ce dowiesz siê, jak przygotowaæ swoje œrodowisko pracy i rozpocz¹æ przygodê z jêzykiem Python. Autor zagwarantuje Ci, ¿e bêdzie to kszta³c¹ca przygoda. Na konkretnych, praktycznych projektach poka¿e Ci, jak wykorzystaæ potencja³ drzemi¹cy w tym jêzyku. Wœród przyk³adów znajdziesz opis takich zagadnieñ, jak wykonywanie migawek katalogów i plików, projektowanie katalogu filmów i systemu testuj¹cego wydajnoœæ WWW czy te¿ tworzenie systemu gromadzenia opinii. Najwa¿niejsze jest jednak to, ¿e ka¿de z tych rozwi¹zañ mo¿esz bez trudu zaadaptowaæ do potrzeb Twojego projektu. Ksi¹¿ka ta stanowi œwietn¹ lekturê zarówno dla zaawansowanych programistów Pythona, jak i tych, którzy chc¹ dopiero rozpocz¹æ z nim pracê! (cid:129) Instalacja œrodowiska (cid:129) Sk³adnia jêzyka (cid:129) Operatory, wyra¿enia, instrukcje (cid:129) Sterowanie przebiegiem programu (cid:129) Wykorzystanie modu³ów (cid:129) Praca z systemem plików (cid:129) Po³¹czenie z baz¹ danych (cid:129) Uruchomienie serwera WWW w Pythonie (cid:129) Konfiguracja mod_python dla serwera Apache (cid:129) Interakcja z systemem operacyjnym (cid:129) Testowanie U³atwiaj sobie pracê – korzystaj z bogactwa praktycznych projektów! Spis treści O autorze ...................................................................................................................................................11 Podziękowania .........................................................................................................................................13 Wstęp ........................................................................................................................................................15 Rozdział 1. Wstęp do Pythona ...................................................................................................................21 Pierwsze kroki .............................................................................................................. 21 Pobranie i instalacja Pythona ................................................................................... 21 Interpreter Pythona ................................................................................................. 22 Środowisko edycyjno-wykonawcze ............................................................................. 22 Struktura składniowa .................................................................................................... 23 Słowa kluczowe ...................................................................................................... 24 Wiersze i wcięcia .................................................................................................... 24 Typy danych i identyfikatory ...................................................................................... 24 Operatory .................................................................................................................... 26 Wyrażenia i instrukcje ................................................................................................... 27 Wyrażenia ............................................................................................................... 27 Instrukcje ............................................................................................................... 28 Iteracje i podejmowanie decyzji ..................................................................................... 28 Iteracje .................................................................................................................. 29 Podejmowanie decyzji .............................................................................................. 30 Funkcje ....................................................................................................................... 31 Definicja funkcji ...................................................................................................... 31 Moduły ........................................................................................................................ 32 Importowanie modułów ............................................................................................ 32 W jaki sposób Python wyszukuje ładowane moduły .................................................... 33 Klasy ........................................................................................................................... 34 Podsumowanie ............................................................................................................ 35 6 Python. Projekty do wykorzystania Część I Projekty 37 Rozdział 2. Program do wykonywania migawek katalogów i plików ..................................................39 Używanie programu ...................................................................................................... 40 Tworzenie migawki .................................................................................................. 40 Wyświetlanie nazw plików migawek .......................................................................... 41 Porównywanie migawek ........................................................................................... 41 Pomoc ................................................................................................................... 43 Koniec pracy ........................................................................................................... 43 Podsumowanie funkcji programu .............................................................................. 43 Projekt ........................................................................................................................ 44 Elementy aplikacji ................................................................................................... 45 Program główny ...................................................................................................... 46 Moduły ................................................................................................................... 46 Analiza kodu ................................................................................................................ 47 Snapshot.py ........................................................................................................... 47 snapshothelper.py .................................................................................................. 54 Testowanie .................................................................................................................. 60 Możliwości rozbudowy programu .................................................................................... 61 Podsumowanie ............................................................................................................ 61 Rozdział 3. System katalogu filmów DVD ...............................................................................................63 Wykorzystanie programu ............................................................................................... 64 Instalacja bazy danych MySQL ................................................................................. 64 Dodawanie filmu do bazy ......................................................................................... 65 Przeszukiwanie bazy filmów ..................................................................................... 66 Modyfikacja rekordu w bazie .................................................................................... 69 Usunięcie rekordu ................................................................................................... 73 Eksport rekordów do pliku CSV ................................................................................ 74 Projekt ........................................................................................................................ 74 Elementy aplikacji ................................................................................................... 75 Moduły ................................................................................................................... 75 Omówienie kodu .......................................................................................................... 77 dvd.py .................................................................................................................... 78 add_dvd.py ............................................................................................................. 80 lookup_dvds.py ....................................................................................................... 82 modify_dvd.py ......................................................................................................... 86 delete_dvd.py ......................................................................................................... 91 csvreport_dvd.py ..................................................................................................... 94 Testowanie .................................................................................................................. 96 Potencjalna rozbudowa programu .................................................................................. 96 Podsumowanie ............................................................................................................ 96 Rozdział 4. Program testujący wydajność WWW .................................................................................97 Używanie programu ...................................................................................................... 98 Uruchamianie serwera WWW w Pythonie ................................................................... 98 Uruchomienie klienta testującego wydajność ............................................................. 99 Testowanie połączeń klienckich ze zdalnymi adresami WWW .................................... 100 Testowanie wydajności wbudowanego serwera WWW ............................................... 101 Wyświetlenie dziennika .......................................................................................... 102 Spis treści 7 Projekt ...................................................................................................................... 103 Elementy aplikacji ................................................................................................. 104 Moduły ................................................................................................................. 104 Analiza kodu .............................................................................................................. 105 webserver.py ........................................................................................................ 106 webperf.py ........................................................................................................... 108 webclient.py ......................................................................................................... 110 Pliki pomocnicze ................................................................................................... 116 Testowanie ................................................................................................................ 116 Możliwe modyfikacje programu .................................................................................... 117 Podsumowanie .......................................................................................................... 117 Rozdział 5. System gromadzenia opinii użytkowników ........................................................................119 Wykorzystanie programu ............................................................................................. 119 Wymagania wstępne ............................................................................................. 120 Uruchomienie programu ........................................................................................ 127 Projekt ...................................................................................................................... 129 Elementy aplikacji ................................................................................................. 129 Moduły ................................................................................................................. 130 Analiza kodu .............................................................................................................. 130 form.html ............................................................................................................. 130 form.py ................................................................................................................ 132 Testowanie ................................................................................................................ 136 Modyfikowanie programu ............................................................................................ 137 Podsumowanie .......................................................................................................... 137 Rozdział 6. System zarządzania testami ..............................................................................................139 Używanie programu .................................................................................................... 139 Uruchamianie testów ............................................................................................. 140 Wyświetlanie listy wywołań testów .......................................................................... 143 Wyświetlanie wyników testów ................................................................................. 143 Zapis raportu w formacie HTML .............................................................................. 144 Sprawdzanie zawartości pliku HTML ....................................................................... 145 Wyświetlenie ekranu pomocy ................................................................................. 145 Projekt ...................................................................................................................... 146 Moduły ................................................................................................................. 146 Analiza kodu .............................................................................................................. 148 test_manager.py ................................................................................................... 148 Program główny .................................................................................................... 149 test_run.py ........................................................................................................... 152 test_list.py ........................................................................................................... 159 test_results.py ...................................................................................................... 160 test_html.py ......................................................................................................... 162 Testowanie ................................................................................................................ 165 Możliwości modyfikacji programu ................................................................................. 166 Podsumowanie .......................................................................................................... 166 Kilka informacji na temat modułu minidom .............................................................. 166 8 Python. Projekty do wykorzystania Rozdział 7. System weryfikacji wersji oprogramowania ..................................................................167 Używanie programu .................................................................................................... 168 Konfiguracja zdalnych komputerów ......................................................................... 168 Uruchamianie programu: składnia wiersza poleceń .................................................. 168 Projekt ...................................................................................................................... 171 Moduły ................................................................................................................. 171 Analiza kodu .............................................................................................................. 173 version_checker.py ............................................................................................... 173 check_versions.py ................................................................................................. 176 csv_report.py ........................................................................................................ 181 Testowanie ................................................................................................................ 182 Możliwe modyfikacje programu .................................................................................... 182 Kwestie bezpieczeństwa ........................................................................................ 182 Podsumowanie .......................................................................................................... 183 Rozdział 8. System zarządzania treścią ..............................................................................................185 Ogólne informacje o Plone .......................................................................................... 185 Czym jest Plone? .................................................................................................. 185 Instalacja i konfiguracja Plone ..................................................................................... 186 Pobieranie pakietu instalacyjnego Plone ................................................................. 186 Rozpakowanie pakietu instalacyjnego ..................................................................... 187 Uruchomienie instalatora Plone .............................................................................. 189 Uruchomienie Plone .............................................................................................. 189 Hasło konta admin serwera Plone .......................................................................... 189 Zalogowanie na konto admin ................................................................................. 190 Konfiguracja poczty e-mail ..................................................................................... 190 Dodanie konta użytkownika .................................................................................... 192 Zalogowanie na koncie nowo utworzonego użytkownika ............................................ 193 Projekt ...................................................................................................................... 194 Nawigacja .................................................................................................................. 196 Zarządzanie treścią .................................................................................................... 196 Tworzenie strony ................................................................................................... 196 Tworzenie kolekcji ................................................................................................. 198 Uprawnienia użytkowników .......................................................................................... 202 Podsumowanie .......................................................................................................... 202 Część II Zagadnienia zaawansowane 203 Rozdział 9. Interakcja z systemem operacyjnym ...............................................................................205 Podstawowe usługi systemu operacyjnego ................................................................... 206 Moduł os .............................................................................................................. 206 Moduł time — formatowanie i przekształcanie czasu systemowego ........................... 207 Moduł optparse — obsługa parametrów wywołania .................................................. 209 Moduł platform — informacje o platformie systemowej ............................................ 209 Moduł getpass — generowanie i weryfikacja haseł .................................................. 210 Możliwości, jakie daje moduł .................................................................................. 210 Wykorzystanie usług systemu Windows ........................................................................ 211 Moduł winreg — dostęp do Rejestru Windows ......................................................... 211 Moduł winsound ................................................................................................... 211 Spis treści 9 Moduł win32serviceutil — zarządzanie usługami systemu Windows .......................... 213 Moduł win32net — wykorzystanie funkcji sieciowych systemu Windows .................... 214 Inne możliwości .................................................................................................... 216 Wykorzystanie usług systemów Unix i Linux .................................................................. 216 Moduł termios — uniksowy interfejs TTY ................................................................. 216 Moduł resource — zarządzanie zasobami systemów Unix ......................................... 217 Moduł syslog — zapis i odczyt uniksowego dziennika systemowego syslog ............. 219 Moduł commands — wywoływanie poleceń i przechwytywanie wyników ...................... 221 Inne możliwości .................................................................................................... 222 Podsumowanie .......................................................................................................... 223 Rozdział 10. Usuwanie błędów i testowanie .........................................................................................225 Debuger Pythona ........................................................................................................ 225 Uruchamianie debugera ......................................................................................... 225 Graficzny debuger wbudowany w IDLE ..................................................................... 227 Środowiska testowe Pythona ....................................................................................... 229 Dlaczego warto testować ....................................................................................... 229 Testy jednostkowe ................................................................................................ 230 Podsumowanie .......................................................................................................... 239 Uwagi na zakończenie ................................................................................................. 239 Dodatek A Co dalej — zasoby, które mogą być pomocne ....................................................................241 Dodatek B Instalacja dodatkowego oprogramowania ........................................................................243 Skorowidz .............................................................................................................................................253 5 System gromadzenia opinii użytkowników Wszystkie aplikacje analizowane przez nas do tej pory wykorzystywały tekstowy interfejs użytkownika, obsługiwany przez wprowadzanie znaków w konsoli tekstowej. W tym rozdziale poznamy sposób wykorzystania modułu mod_python uzupełniający popularny serwer WWW Apache o obsługę języka Python, co pozwoli nam na obsługę logiki aplikacji WWW wła- śnie z użyciem kodu w Pythonie. Aplikacja gromadząca opinie użytkowników będzie realizowała następujące funkcje: (cid:81) wykorzysta mod_python (moduł rozszerzeń serwera Apache) do obróbki danych wprowadzonych przez użytkownika do formularza HTML; (cid:81) za pomocą modułu smtplib połączy się z serwerem SMTP i wyśle wiadomość e-mail na predefiniowany adres e-mail webmastera; (cid:81) każdy komentarz wpisany przez użytkownika do formularza HTML zapisze dodatkowo w pliku dziennika w formacie CSV, zapisanym na serwerze WWW. Ten dziennik może być przeglądany i obrabiany za pomocą dowolnej aplikacji typu arkusz kalkulacyjny. Wykorzystanie programu Program posiada w zasadzie dwa interfejsy użytkownika: stronę WWW, na której użyt- kownik wprowadza komentarze, które są następnie wysyłane e-mailem, oraz plik dzienni- ka, który może być przeglądany za pomocą dowolnej aplikacji arkusza kalkulacyjnego (zrzuty ekranu prezentowane w niniejszym rozdziale zostały wykonane za pomocą aplikacji Calc wchodzącej w skład pakietu OpenOffice.org). 120 Część I (cid:81) Projekty Wymagania wstępne Zanim uruchomimy naszą aplikację, potrzebujemy działającego serwera WWW Apache z zain- stalowanym i skonfigurowanym modułem mod_python. Moduł mod_python to rozszerzenie serwera Apache uzupełniające jego możliwości o kilka dodatkowych mechanizmów (han- dlerów). W naszej aplikacji wykorzystamy handler o nazwie Publisher. Czym jest handler? W przypadku serwera Apache handlerem nazywamy instrukcję obsługiwaną przez ser- wer WWW, realizującą określone działania w reakcji na napotkanie pliku określonego typu. Można na przykład wyobrazić sobie handler uruchamiający program Adobe Re- ader w przypadku próby otwarcia pliku w formacie PDF. Serwer Apache ma wbudowanych kilka domyślnych handlerów, a kilka dodatkowych jest dostępnych opcjonalnie — do aktywacji dla administratora, jeśli stwierdzi taką potrzebę (ich konfigurację można znaleźć w pliku katalog instalacyjne serwera conf (cid:180)httpd.conf). Moduł mod_python uzupełnia tę kolekcję handlerów o kilka specyficznych dla plików o rozszerzeniu *.py. Instalacja serwera Apache Apache to najpopularniejszy serwer WWW ze wszystkich tego typu aplikacji spotykanych w internecie. Jest dostępny dla wszystkich znaczących systemów operacyjnych, w tym oczywiście dla Windowsa i Linuksów. Serwer Apache to dość skomplikowane oprogra- mowanie i posiada bardzo rozbudowane możliwości konfiguracyjne, jednak sama procedu- ra instalacji jest dość prosta i zrozumiała. Przykłady prezentowane w tym rozdziale są oparte na systemie Windows (również omówienie procedury instalacyjnej), ale instalacja serwera Apache w systemach Unix i Linux to zadanie równie proste. Przedstawiony opis może z powodzeniem posłużyć jako podstawowy przewodnik po procedurze instalacji. Należy pamiętać, że aplikacja Apache Server for Windows jest wspierana dla syste- mów Windows 2000, Windows 2003 i Windows XP (z zainstalowaną poprawką Service Pack 2), ale nie będzie działać w systemach Windows 95, ME czy 98. Pobieranie instalatora serwera Apache Pakiety instalacyjne serwera Apache (bieżącą wersją jest 2.2) można znaleźć na stronie http://httpd.apache.org/download.cgi. W przypadku instalowania serwera pod Windowsem warto zapoznać się z poradami umieszczonymi pod adresem http://www.hightechimpact.com/ Apache/httpd/binaries/win32/README.html. Pliki do pobrania nie znajdują się jednak na wymienionej wyżej stronie WWW, a na serwe- rach lustrzanych, na przykład http://ftp.tpnet.pl/vol/d1/apache/httpd/binaries/. Pod tym ad- resem zobaczymy listing katalogów zawierających pliki instalacyjne przeznaczone dla róż- nych systemów operacyjnych. Przykład takiego listingu przedstawia rysunek 5.1. Rozdział 5. (cid:81) System gromadzenia opinii użytkowników 121 Rysunek 5.1. Zawartość serwera lustrzanego z plikami instalacyjnymi serwera Apache Klikamy katalog pod nazwą win32, pojawi się jego zawartość w postaci listingu plików do- stępnych do pobrania. W chwili pisania tej książki aktualną wersją była 2.2.11, załóżmy zatem, że pobieramy plik pod nazwą apache_2.2.11-win32-x86-no_ssl.msi. To jest instala- tor serwera Apache w wersji 2.2.11 bez obsługi protokołu SSL (nie będzie nam potrzebny do realizacji projektu opisywanego w tym rozdziale). Należy pamiętać, że opisane tu instrukcje dotyczą serwera Apache w wersji dla sys- temu operacyjnego Windows jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji opisywanego projektu. Apache to bardzo rozbudowana aplikacja o ogromnych możliwościach konfi- guracyjnych, a pełna instrukcja procedury konfiguracyjnej tego serwera znacząco wy- biega poza tematykę niniejszej książki. Po pobraniu pliku instalatora należy dwukrotnie kliknąć jego ikonę w Eksploratorze Win- dows, co rozpocznie procedurę instalacyjną. Na pierwszym ekranie zobaczymy komunikat powitalny instalatora, co zostało przedstawione na rysunku 5.2. Rysunek 5.2. Ekran powitalny instalatora serwera Apache 122 Część I (cid:81) Projekty Po kliknięciu przycisku Next pojawi się strona z umową licencyjną, która została przedsta- wiona na rysunku 5.3. Rysunek 5.3. Umowa licencyjna serwera Apache Aby kontynuować instalację, należy zaznaczyć opcję I accept… i kliknąć przycisk Next. Następnym ekranem instalatora są informacje o aplikacji (Read This First), przedstawione na rysunku 5.4. Rysunek 5.4. Informacje o aplikacji Apache Po kliknięciu przycisku Next pojawi się ekran konfiguracyjny o zawartości przedstawionej na rysunku 5.5. Jeśli serwer Apache jest konfigurowany przede wszystkim z myślą o przetestowaniu aplikacji omawianej w tym rozdziale, w polu Network Domain można wpisać dowolną nazwę dome- ny (na przykład example.com). Standardowo pola na tej stronie kreatora powinny zostać wypełnione automatycznie na podstawie informacji uzyskanych od systemu operacyjnego, dlatego można pozostawić je bez modyfikacji. Po kliknięciu przycisku Next pojawi się strona z wyborem typu instalacji, która została przedstawiona na rysunku 5.6. Rozdział 5. (cid:81) System gromadzenia opinii użytkowników 123 Rysunek 5.5. Konfiguracja instalowanego serwera Apache Rysunek 5.6. Wybór typu instalacji serwera Apache Typ instalacji pozostawiamy na wartości domyślnej (Typical) i klikamy Next. Następna strona kreatora instalacji służy do zdefiniowania docelowego katalogu instalacji, co zostało przedstawione na rysunku 5.7. Po kliknięciu przycisku Next pojawi się strona potwierdzenia instalacji, na której należy kliknąć przycisk Install. Po kilku minutach zostanie wyświetlone okno z informacją o za- kończeniu instalacji, przedstawione na rysunku 5.8. Po kliknięciu przycisku Finish okno instalatora zostanie zamknięte. Instalacja modułu mod_python Po zainstalowaniu serwera Apache potrzebujemy uzupełnić go o obsługę języka Python, w tym celu zainstalujemy moduł mod_python. 124 Część I (cid:81) Projekty Rysunek 5.7. Wybór docelowego katalogu instalacji serwera Apache Rysunek 5.8. Informacja o pomyślnym zakończeniu instalacji serwera Apache Czym jest mod_python? Moduł mod_python to rozszerzenie serwera Apache polegające na osadzeniu interpre- tera języka Python w samym serwerze Apache. Dzięki temu uzyskujemy możliwość in- tegracji Pythona z mechanizmem serwowania treści przez serwer WWW. Z użyciem mo- dułu mod_python mamy możliwość tworzenia aplikacji WWW działających wydajniej niż w przypadku zastosowania mechanizmu Common Gateway Interface (CGI). Dodatkowo dzięki mod_python aplikacje WWW mają dostęp do zaawansowanych mechanizmów ser- wera Apache, jak również do innych niezbędnych technologii, jak bazy danych czy obróbka formatu XML. A to wszystko za pomocą naszego ulubionego Pythona. Rozdział 5. (cid:81) System gromadzenia opinii użytkowników 125 Pobieranie instalatora mod_python Instalator modułu mod_python można znaleźć na stronie http://httpd.apache.org/modules/ python-download.cgi (w okresie powstawania tej książki aktualna wersja nosiła numer 3.3.1). Na powyższej stronie wystarczy kliknąć odnośnik Win32 Binaries. Po pobraniu pliku należy dwukrotnie kliknąć jego nazwę, co uruchomi instalator. Rysunek 5.9 przedstawia pierwszy ekran instalatora. Rysunek 5.9. Ekran powitalny instalatora modułu mod_python Po kliknięciu przycisku Dalej zostanie wyświetlony ekran przedstawiony na rysunku 5.10, na którym należy wskazać lokalizację instalacji Pythona. Rysunek 5.10. Wybór katalogu z instalacją środowiska języka Python W przypadku standardowej instalacji Pythona na tym ekranie będzie zaznaczona właściwa lokalizacja, wystarczy zatem kliknąć przycisk Dalej. 126 Część I (cid:81) Projekty Następny ekran będzie ekranem potwierdzenia, gdzie również należy kliknąć Dalej, po czym rozpocznie się instalacja. W trakcie instalacji pojawi się dodatkowa prośba o wskazanie lokalizacji serwera Apache, co przedstawia rysunek 5.11. Rysunek 5.11. Wskazanie katalogu z instalacją serwera Apache Należy wskazać lokalizację serwera Apache i kliknąć OK. Rysunek 5.12 przedstawia ostatni ekran kreatora instalacji modułu mod_python. Rysunek 5.12. Ważne informacje konfiguracyjne dotyczące modułu mod_python To ostatnie okno należy pozostawić na chwilę otwarte, ponieważ zawiera istotne informacje konfiguracyjne. Wpis konfiguracyjny serwera Apache zawarty w punkcie 1. na tym ekranie należy skopiować do schowka, po czym można kliknąć przycisk Zakończ. Rozdział 5. (cid:81) System gromadzenia opinii użytkowników 127 Konfiguracja użycia modułu mod_python Konfiguracja użycia modułu mod_python w serwerze Apache Aktywacja wykorzystania modułu mod_python w serwerze Apache składa się z dwóch etapów: 1. W pliku katalog serwera Apache confhttpd.conf należy odszukać sekcję, w której ładowane są moduły. Można ją rozpoznać po sekwencji wierszy rozpoczynających się słowem kluczowym LoadModule. Do tej sekcji należy wkleić tekst skopiowany z ekranu instalatora: LoadModule python_module modules/mod_python.so 2. W tym samym pliku należy dodać następujące wpisy (w dowolnym miejscu pliku): AddHandler mod_python .py PythonHandler mod_python.publisher PythonDebug On Skopiowanie plików aplikacji we właściwe miejsce Konfiguracja naszej aplikacji składa się z następujących działań: 1. Utworzenie katalogu katalog serwera Apache htdocs est. 2. Utworzenie katalogu c:logs. 3. Skopiowanie plików form.py oraz form.html do katalogu htdocs est. 4. Skopiowanie pliku feedbacklog.csv do katalogu c:logs. Uruchomienie programu Choć „pod maską” program wykorzystuje dość skomplikowane mechanizmy, jednak jego interfejs użytkownika jest bardzo prosty. Użytkownicy wpisują swoje komentarze w formularzu wyświetlanym w przeglądarce WWW, a administrator ma dostęp do pliku CSV, w którym zapisywane są wszystkie wpisy. Wprowadzanie komentarzy na stronie WWW Jeśli serwer Apache jest uruchomiony na tym samym komputerze, z którego będzie testowana aplikacja, należy w przeglądarce WWW wpisać adres http://localhost/test/form.html. For- mularz służący do gromadzenia opinii użytkowników został przedstawiony na rysunku 5.13. Aplikacja jest oparta na założeniu, że na maszynie, na której działa serwer Apache, jest również uruchomiony serwer SMTP. Jeśli jest inaczej, przy próbie wysyłki formula- rza pojawi się komunikat o błędzie. Nie przejmujmy się tym w tej chwili, niedługo zmodyfikujemy skrypt tak, żeby wykorzystywał rzeczywiste serwery SMTP. 128 Część I (cid:81) Projekty Rysunek 5.13. Formularz do gromadzenia opinii użytkowników Po poprawnej wysyłce formularza zostanie wyświetlony następujący ekran wyniku: Szanowny(a) Jan Kowalski, Dziękujemy za uwagi, postaramy się skontaktować w najbliższym czasie. Obsługa problemów W przypadku pominięcia dowolnego z pól aplikacja wyświetli następujący komunikat: Brak wymaganego parametru, proszę wrócić do formularza i poprawić błąd Przeglądanie pliku dziennika Na serwerze sprawdzamy zawartość katalogu c:logs. Znajdujący się tam plik feedbacklog.csv można otworzyć w dowolnym programie arkusza kalkulacyjnego. Rysunek 5.14 przedstawia przykładową zawartość tego pliku (została ona nieco sformatowana, aby poprawić czytelność). Rozdział 5. (cid:81) System gromadzenia opinii użytkowników 129 Rysunek 5.14. Plik feedbacklog.csv otwarty w arkuszu kalkulacyjnym Projekt Aplikacja posiada dwa interfejsy użytkownika: do wprowadzania danych służy interfejs WWW, a do przeglądania danych przez administratorów służy plik CSV. Elementy aplikacji Podstawowa architektura programu jest dość prosta i została przedstawiona na rysunku 5.15. Rysunek 5.15. Diagram działania aplikacji Przepływ logiki aplikacji jest następujący: (cid:81) Użytkownik łączy się z serwerem WWW, wywołując dokument form.html (znajdujący się w katalogu test). Ten dokument prezentuje formularz HTML w oknie przeglądarki WWW. 130 Część I (cid:81) Projekty (cid:81) Po kliknięciu przycisku Wyślij dane wypełnionego formularza są przekazywane do skryptu form.py. (cid:81) Skrypt form.py tworzy wiadomość e-mail i wysyła ją do webmastera, wykorzystując do tego serwer SMTP i parametry połączenia zdefiniowane w kodzie skryptu. (cid:81) Dodatkowo skrypt form.py zapisuje plik CSV, który można otworzyć w programie arkusza kalkulacyjnego. Moduły Program składa się tylko z jednego modułu — form.py. form.py Plik form.py definiuje moduł wywoływany z pliku form.html. Zawiera dwie funkcje, któ- rych zestawienie przedstawia tabela 5.1. Tabela 5.1. Funkcje zdefiniowane w module form.py Funkcja Typ zwracanej wartości email(req, name, phone, email, comment) string WriteCSVLog(name, phone, email, comment) none Analiza kodu Opis Pobiera dane wprowadzone w formularzu i na ich podstawie buduje wiadomość e-mail, a następnie wysyła do przeglądarki WWW informację o pomyślnej wysyłce e-maila. Zapisuje w pliku CSV dane użytkownika oraz treść komentarza wraz z aktualną datą. Aplikacja analizowana przez nas w niniejszym rozdziale może wydać się prosta, ponieważ mamy do czynienia tylko z jednym plikiem kodu Pythona — ale mamy tu także do czynie- nia z dużą liczbą rozproszonych elementów. W celu zaoszczędzenia miejsca pominąłem kod nagłówka modułu, ale zalecam jego stosowanie w każdym tworzonym pliku. Współpracownicy z pewnością to docenią. form.html Nie jest to plik w Pythonie, ale to bardzo istotny plik naszego projektu, zatem przeanalizu- jemy również i jego zawartość: Rozdział 5. (cid:81) System gromadzenia opinii użytkowników 131 HTML BODY LANG= pl-PL BGCOLOR=”#ccffff” P Prosimy o wpisanie uwag: /P FORM ACTION= form.py/email METHOD= POST P Imię i nazwisko: BR INPUT TYPE=TEXT NAME= name BR BR BR /P P Numer telefonu: BR INPUT TYPE=TEXT NAME= phone BR BR BR /P P Email: BR INPUT TYPE=TEXT NAME= email /P P BR Komentarz: /P P TEXTAREA NAME= comment ROWS=10 COLS=45 STYLE= width: 4in; height: 2in /TEXTAREA BR BR BR /P P INPUT TYPE=SUBMIT VALUE= Wyślij /P /FORM /BODY /HTML Znacznik BODY definiuje treść dokumentu HTML i pozwala zdefiniować kolor tła: BODY LANG= pl-PL BGCOLOR=”#ccffff” Następnie zdefiniowany jest tekst zachęcający do wprowadzania uwag: P Prosimy o wpisanie uwag: /P Kolejny wiersz to inicjalizacja formularza oraz wskazanie handlera, czyli funkcji w Pytho- nie, która obsłuży dane formularza: FORM ACTION= form.py/email METHOD= POST W następnej części pliku definiowane są pola dla nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail i komentarza: P Imię i nazwisko: BR INPUT TYPE=TEXT NAME= name BR BR BR /P P Numer telefonu: BR INPUT TYPE=TEXT NAME= phone BR BR BR /P P Email: BR INPUT TYPE=TEXT NAME= email /P P BR Komentarz: /P P TEXTAREA NAME= comment ROWS=10 COLS=45 STYLE= width: 4in; height: 2in /TEXTAREA BR BR BR /P Następnie znajduje się kod HTML definiujący przycisk Wyślij: P INPUT TYPE=SUBMIT VALUE= Wyślij /P 132 Część I (cid:81) Projekty Plik kończy się znacznikami zamykającymi wykorzystywane wcześniej elementy struktury dokumentu: /FORM /BODY /HTML form.py Plik form.py definiuje logikę programu: import smtplib, csv, datetime, sys WEBMASTER = jknowlton525@gmail.com SMTP_SERVER = localhost def writeCSVLog(name, phone, email, comment): python_exec = sys.executable if python_exec.find( exe ) != -1: dir_root = c:\logs\ else: dir_root = //usr//local//logs// today = datetime.datetime.now().strftime( m/ d/ Y ) row = [today, name, phone, email, comment] try: writer = csv.writer(open(dir_root + feedbacklog.csv , a )) writer.writerow(row) except: print Wystąpił problem zapisu w pliku dziennika! sys.exit def email(req, name, phone, email, comment): # weryfikacja kompletności parametrów if not (name and phone and email and comment): return Brak wymaganego parametru, proszę wrócić do formularza i poprawić błąd # treść e-maila msg = From: s Subject: informacje od użytkownika To: s Oto mój komentarz: s Dziękuję, s s (email, WEBMASTER, comment, name, phone) Rozdział 5. (cid:81) System gromadzenia opinii użytkowników 133 # wysyłka e-maila try: conn = smtplib.SMTP(SMTP_SERVER) conn.sendmail(email, [WEBMASTER], msg) conn.quit() except: print Wystąpił problem z wysyłką wiadomości e-mail! sys.exit # potwierdzenie dla użytkownika s = html BODY BGCOLOR= #ccffff DIR= LTR Szanowny(a) s, br Dziękujemy za uwagi, postaramy się skontaktować w najbliższym czasie. /BODY /html name writeCSVLog(name, phone, email, comment) return s W pierwszej kolejności importowane są niezbędne moduły: import smtplib, csv, datetime Następnie inicjalizowane są zmienne definiujące adres e-mail webmastera oraz adres ser- wera SMTP: WEBMASTER = jknowlton525@gmail.com SMTP_SERVER = localhost Dla uproszczenia przyjęliśmy, że serwer SMTP znajduje się na tej samej fizycznej ma- szynie co serwer WWW wykonujący kod. W przeciwnym razie wystarczy zmienić war- tość zmiennej SMTP_SERVER na nazwę hosta lub adres IP serwera SMTP. W kolejności logiki aplikacji warto przeanalizować funkcję email(), która jest zdefiniowa- na w dalszej części pliku. email(req, name, phone, email, comment) Funkcja email() jest główną funkcją programu. Przyjmuje parametry wprost ze strony WWW (formularza HTML) i wysyła je w odpowiednio sformatowanej wiadomości e-mail, a na końcu wywołuje funkcję zapisującą dane w pliku dziennika. Oto cała zawartość tej funkcji: def email(req, name, phone, email, comment): # weryfikacja kompletności parametrów if not (name and phone and email and comment): return Brak wymaganego parametru, proszę wrócić do formularza i poprawić błąd 134 Część I (cid:81) Projekty # treść e-maila msg = From: s Subject: informacje od użytkownika To: s Oto mój komentarz: s Dziękuję, s s (email, WEBMASTER, comment, name, phone) # wysyłka e-maila try: conn = smtplib.SMTP(SMTP_SERVER) conn.sendmail(email, [WEBMASTER], msg) conn.quit() except: print Wystąpił problem z wysyłką wiadomości e-mail! sys.exit # potwierdzenie dla użytkownika s = html BODY BGCOLOR= #ccffff DIR= LTR Szanowny(a) s, br Dziękujemy za uwagi, postaramy się skontaktować w najbliższym czasie. /BODY /html name writeCSVLog(name, phone, email, comment) return s Parametry funkcji odpowiadają polom formularza zdefiniowanego w pliku HTML: def email(req, name, phone, email, comment): W pierwszej kolejności funkcja przeprowadza kontrolę błędów, która w naszym przypadku polega na weryfikacji kompletności danych przesłanych w formularzu: # weryfikacja kompletności parametrów if not (name and phone and email and comment): return Brak wymaganego parametru, proszę wrócić do formularza i poprawić błąd Kolejny fragment kodu konstruuje wiadomość e-mail, wykorzystując informacje wprowa- dzone przez użytkownika w formularzu HTML: Rozdział 5. (cid:81) System gromadzenia opinii użytkowników 135 # treść e-maila msg = From: s Subject: informacje od użytkownika To: s Oto mój komentarz: s Dziękuję, s s (email, WEBMASTER, comment, name, phone) Kolejnym etapem jest wysyłka przygotowanego e-maila: # wysyłka e-maila try: conn = smtplib.SMTP(SMTP_SERVER) conn.sendmail(email, [WEBMASTER], msg) conn.quit() except: print Wystąpił problem z wysyłką wiadomości e-mail! sys.exit Następnie program wysyła do przeglądarki WWW komunikat o tym, że wiadomość e-mail została wysłana prawidłowo: # potwierdzenie dla użytkownika s = html BODY BGCOLOR= #ccffff DIR= LTR Szanowny(a) s, br Dziękujemy za uwagi, postaramy się skontaktować w najbliższym czasie. /BODY /html name Na końcu wywoływana jest funkcja writeCSVLog(), która zapisuje odpowiednie informacje w pliku dziennika: writeCSVLog(name, phone, email, comment) return s writeCSVLog(name, phone, email, comment) Funkcja writeCSVLog(), jak sugeruje nazwa, zapisuje w pliku dziennika odpowiednie in- formacje o wysłanym komentarzu użytkownika: 136 Część I (cid:81) Projekty def writeCSVLog(name, phone, email, comment): python_exec = sys.executable if python_exec.find( exe ) != -1: dir_root = c:\logs\ else: dir_root = //usr//local//logs// today = datetime.datetime.now().strftime( m/ d/ Y ) row = [today, name, phone, email, comment] try: writer = csv.writer(open(dir_root + feedbacklog.csv , a )) writer.writerow(row) Parametry wywołania funkcji odpowiadają informacjom, które mają być zapisane w dzien- niku: def writeCSVLog(name, phone, email, comment): Następnie kod odczytuje bieżącą datę i formatuje ją w sposób czytelny dla człowieka, data ta będzie użyta we wpisie w dzienniku: today = datetime.datetime.now().strftime( m/ d/ Y ) Następny wiersz definiuje listę z bieżącą datą i przekazanymi parametrami: row = [today, name, phone, email, comment] Na końcu otwierany jest plik dziennika i następuje zapis danych: try: writer = csv.writer(open(dir_root + feedbacklog.csv , a )) writer.writerow(row) except: print Wystąpił problem zapisu w pliku dziennika! Testowanie Istnieje wiele sposobów testowania aplikacji WWW. Oto kilka z użytecznych pomysłów: (cid:81) Testowanie danych poszczególnych pól. Należy pamiętać, że każde pole formularza jest przekazywane w parametrze wywołania funkcji w Pythonie, zatem należy się upewnić, że aplikacja zachowa się prawidłowo po wprowadzeniu przez użytkownika nieprawidłowych danych (jak cyfry w miejsce nazwiska). (cid:81) Wprowadzenie w formularzu bardzo dużych porcji danych i sprawdzenie, czy program będzie działał prawidłowo. (cid:81) Weryfikacja samego interfejsu użytkownika (strony WWW), jak maksymalizacja, zmniejszenie rozmiaru okna czy poprawność wyświetlania i działania w różnych przeglądarkach WWW. Rozdział 5. (cid:81) System gromadzenia opinii użytkowników 137 Modyfikowanie programu Istnieje kilka potencjalnych dróg rozbudowy naszego projektu, oto niektóre z nich: (cid:81) Można zaimplementować interfejs użytkownika dla „administratora”, za pośrednictwem którego będzie mógł pobierać z serwera plik CSV dziennika. (cid:81) Informacje dziennika można zapisywać w formacie XML lub w bazie danych, w przypadku której przeszukiwanie dużych zbiorów danych jest znacznie łatwiejsze. (cid:81) Można skonstruować mechanizm analizujący pliki dziennika i wysyłający po kilku dniach odpowiednie wiadomości zwrotne. Podsumowanie W tym rozdziale zbudowaliśmy formularz WWW służący do gromadzenia opinii użytkowni- ków i przesyłający te komentarze w formie wiadomości e-mail. Nauczyliśmy się, w jaki sposób z poziomu Pythona wykorzystywać serwer pocztowy (SMTP) oraz wykorzystywać moduł csv do zapisu danych dziennika w formacie CSV. Oprócz tego Czytelnik miał okazję nabyć następujących umiejętności: instalacji modułu mod_python serwera Apache; (cid:81) (cid:81) konfiguracji modułu mod_python pod kątem posiadanej wersji interpretera Pythona; tworzenia formularza WWW i uruchamiania skryptów w Pythonie w reakcji na działania użytkownika na stronie WWW; (cid:81) (cid:81) wysyłania wiadomości e-mail z poziomu programu w Pythonie.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Python. Projekty do wykorzystania
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: