Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00020 002477 22775150 na godz. na dobę w sumie
Python. Receptury - książka
Python. Receptury - książka
Autor: , , Liczba stron: 848
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0214-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> python - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Skarbnica wiedzy dla programistów Pythona

Python został opracowany na początku lat '90 i szybko zyskał uznanie programistów. Elastyczny i uniwersalny, pozwalał na stosowanie zasad programowania obiektowego, strukturalnego i funkcyjnego. Był i nadal jest wykorzystywany nie tylko do tworzenia skryptów, ale również przy dużych projektach, takich jak na przykład serwer aplikacji Zope. Decydując się na korzystanie z Pythona, stajemy się częścią niezwykłej społeczności programistów, chętnie pomagającej każdemu, kto chce doskonalić umiejętność posługiwania się tym językiem.

Książka 'Python. Receptury' to zbiór rozwiązań problemów, z jakimi w codziennej pracy borykają się programiści korzystający z tego języka. Materiały do niej przygotowało ponad 300 członków społeczności Pythona odpowiadających na pytania zadawane na forum internetowym. Rozwiązania zostały przetestowane w praktyce, co ułatwia ich zaimplementowanie we własnych projektach.

W książce umówiono m.in.:

Każdy programista Pythona, niezależnie od umiejętności,
znajdzie w tej książce coś dla siebie.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH O NOWOŒCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Python. Receptury Autorzy: Alex Martelli, Anna Martelli Ravenscroft, David Ascher T³umaczenie: Wojciech Moch, Marek Pêtlicki ISBN: 83-246-0214-3 Tytu³ orygina³u: Python Cookbook Format: B5, stron: 848 Python zosta³ opracowany na pocz¹tku lat 90 i szybko zyska³ uznanie programistów. Elastyczny i uniwersalny, pozwala³ na stosowanie zasad programowania obiektowego, strukturalnego i funkcyjnego. By³ i nadal jest wykorzystywany nie tylko do tworzenia skryptów, ale równie¿ przy du¿ych projektach, takich jak na przyk³ad serwer aplikacji Zope. Decyduj¹c siê na korzystanie z Pythona, stajemy siê czêœci¹ niezwyk³ej spo³ecznoœci programistów, chêtnie pomagaj¹cej ka¿demu, kto chce doskonaliæ umiejêtnoœæ pos³ugiwania siê tym jêzykiem. Ksi¹¿ka „Python. Receptury” to zbiór rozwi¹zañ problemów, z jakimi w codziennej pracy borykaj¹ siê programiœci korzystaj¹cy z tego jêzyka. Materia³y do niej przygotowa³o ponad 300 cz³onków spo³ecznoœci Pythona odpowiadaj¹cych na pytania zadawane na forum internetowym. Rozwi¹zania zosta³y przetestowane w praktyce, co u³atwia ich zaimplementowanie we w³asnych projektach. W ksi¹¿ce umówiono m.in.: (cid:129) Przetwarzanie tekstów (cid:129) Operacje na plikach (cid:129) Programowanie obiektowe (cid:129) Przeszukiwanie i sortowanie (cid:129) £¹czenie skryptów z bazami danych (cid:129) Testowanie i usuwanie b³êdów (cid:129) Programowanie wielow¹tkowe (cid:129) Realizacjê zadañ administracyjnych (cid:129) Obs³ugê interfejsów u¿ytkownika (cid:129) Tworzenie aplikacji sieciowych (cid:129) Przetwarzanie dokumentów XML Ka¿dy programista Pythona, niezale¿nie od umiejêtnoœci, znajdzie w tej ksi¹¿ce coœ dla siebie Wstęp ........................................................................................................................................15 Rozdział 1. Tekst .......................................................................................................................31 37 1.1. Przetwarzanie tekstu po jednym znaku 38 1.2. Konwersja pomiędzy znakami a kodami numerycznymi 39 1.3. Sprawdzanie, czy obiekt jest podobny do ciągu znaków 41 1.4. Wyrównywanie ciągów znaków 42 1.5. Usuwanie spacji z końców ciągu znaków 42 1.6. Łączenie ciągów znaków 45 1.7. Odwracanie kolejności słów lub znaków w ciągu znaków 47 1.8. Sprawdzanie, czy ciąg znaków zawiera pewien zestaw znaków 50 1.9. Upraszczanie użycia metody translate 52 1.10. Filtrowanie ciągu znaków na podstawie znaków z określonego zbioru 55 1.11. Sprawdzanie, czy ciąg znaków jest tekstowy czy binarny 57 1.12. Kontrolowanie wielkości znaków 58 1.13. Odczytywanie podciągów 61 1.14. Zmiany wcięć w wielowierszowym ciągu znaków 63 1.15. Rozszerzanie i zawężanie tabulacji 65 1.16. Wstawianie zmiennych do ciągu znaków 67 1.17. Wstawianie zmiennych do ciągu znaków w Pythonie 2.4 69 1.18. Podmiana wielu wzorców w jednym przebiegu 72 1.19. Sprawdzanie końcówek w ciągu znaków 73 1.20. Obsługa tekstów międzynarodowych za pomocą Unikodu 76 1.21. Konwertowanie pomiędzy Unikodem i prostym tekstem 78 1.22. Wypisywanie znaków Unikodu na standardowe wyjście 79 1.23. Kodowanie danych w formatach XML i HTML 1.24. Przygotowanie ciągu znaków nierozróżniającego wielkości liter 82 1.25. Konwertowanie dokumentów HTML na zwykły tekst na terminalu uniksowym 85 3 Rozdział 2. Pliki .......................................................................................................................89 93 2.1. Czytanie z pliku 97 2.2. Zapisywanie do pliku 98 2.3. Wyszukiwanie i podmiany tekstu w pliku 99 2.4. Odczytanie z pliku określonego wiersza 100 2.5. Zliczanie wierszy w pliku 103 2.6. Przetwarzanie wszystkich słów z pliku 105 2.7. Wejście i wyjście o dostępie swobodnym 106 2.8. Aktualizowanie pliku o dostępie swobodnym 108 2.9. Odczytywanie danych z plików .zip 110 2.10. Obsługa plików .zip wewnątrz ciągu znaków 2.11. Archiwizowanie drzewa plików w skompresowanym pliku .tar 111 2.12. Wysyłanie danych binarnych na standardowe wyjście w systemach Windows 113 2.13. Stosowanie składni podobnej do składni obiektów iostream z języka C++ 114 2.14. Przewijanie pliku wejściowego do początku 115 2.15. Przystosowywanie obiektów plikopodobnych do obiektów rzeczywistych plików 118 119 2.16. Przeglądanie drzew katalogów 121 2.17. Zamiana jednego rozszerzenia plików na inne w całym drzewie katalogów 122 2.18. Wyszukiwanie pliku na podstawie ścieżki wyszukiwania 123 2.19. Wyszukiwanie plików na postawie ścieżki wyszukiwania i wzorca 124 2.20. Wyszukiwanie plików zgodnie ze ścieżką wyszukiwania Pythona 125 2.21. Dynamiczne modyfikowanie ścieżki wyszukiwania Pythona 2.22. Wyznaczanie ścieżki względnej z jednego katalogu do drugiego 127 2.23. Odczytywanie znaków niebuforowanych w sposób niezależny od platformy 129 130 2.24. Zliczanie stron dokumentów PDF w systemie Mac OS X 131 2.25. Modyfikowanie atrybutów plików w systemach Windows 132 2.26. Pobieranie tekstu z dokumentów OpenOffice.org 2.27. Pobieranie tekstu z dokumentów Microsoft Word 133 134 2.28. Blokowanie plików za pomocą międzyplatformowego API 136 2.29. Wersjonowanie nazw plików 2.30. Wyliczanie sum kontrolnych CRC-64 138 Rozdział 3. Czas i pieniądz ....................................................................................................141 147 149 151 152 153 155 158 3.1. Wyliczanie dnia jutrzejszego i wczorajszego 3.2. Którego był ostatni piątek? 3.3. Wyliczanie przedziału czasu i zakresu dat 3.4. Sumowanie czasów trwania piosenek 3.5. Wyznaczanie liczby dni roboczych pomiędzy dwoma datami 3.6. Automatyczne wyznaczanie dat świąt 3.7. Elastyczne odczytywanie dat 4 | Spis treści 3.8. Sprawdzanie, czy aktualnie mamy czas letni czy zimowy 3.9. Konwersja stref czasowych 3.10. Powtarzanie wywołania polecenia 3.11. Tworzenie terminarza poleceń 3.12. Arytmetyka dziesiętna 3.13. Formatowanie liczb dziesiętnych jako waluty 3.14. Python jako prosta maszyna sumująca 3.15. Sprawdzanie sumy kontrolnej karty kredytowej 3.16. Sprawdzanie kursów wymiany walut 159 160 162 163 165 167 170 173 174 Rozdział 4. Skróty ...................................................................................................................177 179 182 184 185 186 188 191 192 194 196 197 199 201 203 204 206 208 210 212 214 215 217 219 4.1. Kopiowanie obiektu 4.2. Konstruowanie list za pomocą list składanych 4.3. Zwracanie elementu listy, o ile istnieje 4.4. Przeglądanie w pętli elementów sekwencji i ich indeksów 4.5. Tworzenie list bez współdzielenia referencji 4.6. Spłaszczanie zagnieżdżonej sekwencji 4.7. Usuwanie lub przestawianie kolumn na liście wierszy 4.8. Transponowanie tablic dwuwymiarowych 4.9. Pobieranie wartości ze słownika 4.10. Dodawanie pozycji do słownika 4.11. Budowanie słownika bez nadużywania cudzysłowów 4.12. Budowanie słownika na podstawie listy kluczy i wartości 4.13. Wydobywanie podzbioru elementów słownika 4.14. Odwracanie słownika 4.15. Wiązanie kilku wartości z kluczami słownika 4.16. Stosowanie słowników do wywoływania metod lub funkcji 4.17. Wyszukiwanie sum i części wspólnych słowników 4.18. Kolekcja elementów nazwanych 4.19. Przypisywanie i testowanie za pomocą jednej instrukcji 4.20. Stosowanie w Pythonie instrukcji printf 4.21. Losowe wybieranie elementów z zadanym prawdopodobieństwem 4.22. Obsługiwanie wyjątków wewnątrz wyrażeń 4.23. Sprawdzanie, czy nazwa jest zdefiniowana w danym module Rozdział 5. Szukanie i sortowanie ....................................................................................... 221 226 227 229 231 234 5.1. Sortowanie słownika 5.2. Sortowanie listy ciągów znaków bez uwzględniania wielkości liter 5.3. Sortowanie listy obiektów na podstawie ich atrybutów 5.4. Sortowanie kluczy lub indeksów na podstawie związanych z nimi wartości 5.5. Sortowanie ciągów znaków zawierających liczby Spis treści | 5 5.6. Przetwarzanie wszystkich elementów listy w kolejności losowej 5.7. Utrzymywanie porządku w sekwencji w czasie dodawania do niej nowych elementów 5.8. Pobieranie kilku najmniejszych elementów sekwencji 5.9. Wyszukiwanie elementów w sekwencji posortowanej 5.10. Wybieranie n-tego najmniejszego elementu w sekwencji 5.11. Algorytm quicksort w trzech wierszach kodu 5.12. Wykonywanie częstych testów obecności elementów sekwencji 5.13. Wyszukiwanie podsekwencji 5.14. Wzbogacanie typu dict o możliwość wprowadzania ocen 5.15. Sortowanie nazwisk i rozdzielanie ich za pomocą inicjałów 235 237 239 241 243 246 249 251 253 257 Rozdział 6. Programowanie obiektowe .............................................................................. 259 266 268 270 272 274 277 280 282 284 6.1. Konwertowanie między skalami temperatury 6.2. Definiowanie stałych 6.3. Ograniczanie dodawania atrybutów 6.4. Łączenie wyszukiwań danych w słowniku 6.5. Automatyczne delegacje jako alternatywa dla dziedziczenia 6.6. Delegowanie metod specjalnych w obiektach proxy 6.7. Implementowanie krotek z nazywanymi elementami 6.8. Unikanie stosowania powtarzalnych metod dostępu do właściwości 6.9. Tworzenie szybkiej kopii obiektu 6.10. Przechowywanie referencji metod powiązanych bez wstrzymywania mechanizmu oczyszczania pamięci 6.11. Implementowanie bufora cyklicznego 6.12. Wykrywanie dowolnych zmian stanu egzemplarza 6.13. Sprawdzanie, czy obiekt ma wymagane atrybuty 6.14. Implementowanie wzorca Projektu Stanu 6.15. Implementowanie wzorca projektowego Singleton 6.16. Zastępowanie wzorca projektowego Singleton idiomem Borg 6.17. Implementowanie wzorca projektowego Obiektu Zerowego 6.18. Automatyczne inicjowanie zmiennych egzemplarzy 286 289 292 295 299 301 302 307 na podstawie argumentów metody __init__ 310 6.19. Wywoływanie metody __init__ w klasie bazowej, jeśli taka metoda istnieje 312 6.20. Spójne i bezpieczne kooperatywne wywołania metod w klasach nadrzędnych 315 Rozdział 7. Trwałość danych i bazy danych ..........................................................................317 320 322 325 326 7.1. Serializowanie danych za pomocą modułu marshal 7.2. Serializowanie danych za pomocą modułów pickle i cPickle 7.3. Stosowanie kompresji w połączeniu z serializacją 7.4. Wykorzystanie modułu cPickle wobec klas i ich egzemplarzy 6 | Spis treści 7.5. Przechowywanie metod powiązanych w sposób pozwalający na ich serializację 7.6. Serializacja obiektów kodu 7.7. Modyfikowanie obiektów za pomocą modułu shelve 7.8. Użytkowanie bazy danych Berkeley DB 7.9. Uzyskiwanie dostępu do bazy danych MySQL 7.10. Zapisywanie danych typu BLOB w bazie danych MySQL 7.11. Zapisywanie danych typu BLOB w bazie danych PostgreSQL 7.12. Zapisywanie danych typu BLOB w bazie danych SQLite 7.13. Generowanie słownika odwzorowującego nazwy pól na numery kolumn 7.14. Wykorzystywanie modułu dtuple w celu uzyskania elastycznego dostępu 329 331 334 336 339 341 342 344 345 do wyników zapytania 347 7.15. Wypisywanie zawartości kursora bazy danych 349 7.16. Ujednolicenie stylu przekazywania parametrów w różnych modułach DB API 352 7.17. Wykorzystywanie Microsoft Jet poprzez interfejs ADO 354 7.18. Dostęp do bazy danych JDBC z poziomu servletu Jythona 356 7.19. Wykorzystywanie w Jythonie interfejsu ODBC do odczytywania danych z Excela 358 Rozdział 8. Testy i debugowanie ......................................................................................... 361 362 8.1. Wyłączanie wykonania niektórych instrukcji warunkowych i pętli 363 8.2. Pomiar wykorzystania pamięci w Linuksie 365 8.3. Debugowanie procesu oczyszczania pamięci 366 8.4. Przechwytywanie i zachowywanie wyjątków 368 8.5. Śledzenie wyrażeń i komentarzy w trybie debugowania 371 8.6. Pobieranie dokładniejszych informacji ze śladów 374 8.7. Automatyczne uruchamianie debugera po nieprzechwyconym wyjątku 375 8.8. Najprostsze uruchamianie testów modułowych 8.9. Automatyczne uruchamianie testów modułowych 377 8.10. Używanie w Pythonie 2.4 modułu doctest w połączeniu z modułem unittest 378 8.11. Sprawdzanie w ramach testów modułowych, czy wartość mieści się w przedziale 380 Rozdział 9. Procesy, wątki i synchronizacja ........................................................................383 387 9.1. Synchronizowanie wszystkich metod w obiekcie 390 9.2. Zatrzymywanie wątku 392 9.3. Używanie klasy Queue.Queue jako kolejki priorytetowej 9.4. Praca ze zbiorem wątków 394 9.5. Równoległe wykonywanie jednej funkcji z wieloma zestawami argumentów 397 399 9.6. Koordynacja wątków przez proste przekazywanie komunikatów 9.7. Zachowywanie informacji w poszczególnych wątkach 402 405 9.8. Kooperatywna wielozadaniowość bez wątków Spis treści | 7 9.9. Sprawdzanie, czy w systemach Windows działa już inny egzemplarz skryptu 407 9.10. Przetwarzanie komunikatów systemu Windows za pomocą funkcji MsgWaitForMultipleObjects 9.11. Uruchamianie zewnętrznego procesu za pomocą funkcji popen 9.12. Przechwytywanie strumieni wyjściowego i błędów z polecenia uniksowego 9.13. Rozwidlanie procesu demona w Uniksie 409 412 413 416 Rozdział 10. Administracja systemem .................................................................................. 419 420 10.1. Generowanie losowych haseł 422 10.2. Generowanie haseł łatwych do zapamiętania 424 10.3. Uwierzytelnianie użytkowników za pomocą serwera POP 10.4. Obliczanie liczby odsłon stron serwera Apache z poszczególnych adresów IP 426 10.5. Obliczanie współczynnika zbuforowanych żądań klientów serwera Apache 428 429 10.6. Uruchomienie edytora tekstów ze skryptu 10.7. Kopie zapasowe plików 431 10.8. Selektywne kopiowanie pliku skrzynki pocztowej 433 10.9. Budowanie białej listy adresów e-mail w oparciu o zawartość skrzynki pocztowej 10.10. Blokowanie duplikatów e-maili 10.11. Kontrola działania podsystemu dźwiękowego w Windows 10.12. Rejestrowanie i odrejestrowywanie bibliotek DLL w Windows 10.13. Sprawdzanie i modyfikacja listy zadań uruchamianych przez system Windows podczas rozruchu 10.14. Utworzenie udostępnianego zasobu sieciowego w systemie Windows 10.15. Podłączenie do działającego egzemplarza Internet Explorera 10.16. Odczyt listy kontaktów programu Microsoft Outlook 10.17. Pobieranie szczegółowych informacji o systemie Mac OS X 434 435 437 438 440 441 442 444 446 Rozdział 11. Interfejsy użytkownika .....................................................................................449 451 453 11.1. Prezentacja wskaźnika postępu na konsoli tekstowej 11.2. Unikanie konstrukcji lambda przy tworzeniu funkcji zwrotnych 11.3. Wykorzystanie domyślnych wartości i ograniczeń przy korzystaniu z funkcji tkSimpleDialog 454 11.4. Umożliwienie zmiany kolejności pozycji w obiekcie klasy Listbox za pomocą myszy 455 11.5. Wpisywanie specjalnych znaków w elementach sterujących biblioteki Tkinter 457 11.6. Osadzanie obrazów GIF w kodzie skryptu 459 460 11.7. Przekształcanie formatów graficznych 11.8. Implementacja stopera za pomocą biblioteki Tkinter 463 11.9. Wykorzystanie interfejsów graficznych wraz z asynchroniczną obsługą operacji wejścia-wyjścia za pomocą wątków 11.10. Wykorzystanie elementu Tree z programu IDLE 465 469 8 | Spis treści 11.11. Obsługa wielokrotnych wartości w wierszu w obiekcie Listbox modułu Tkinter 11.12. Kopiowanie metod i opcji wymiarowania pomiędzy kontrolkami biblioteki Tkinter 11.13. Implementacja kontrolki notatnika z zakładkami w bibliotece Tkinter 11.14. Wykorzystanie obiektów klasy Notebook biblioteki wxPython z panelami 11.15. Implementacja wtyczki do programu ImageJ w Jythonie 11.16. Przeglądanie obrazów bezpośrednio z adresu URL za pomocą Swinga i Jythona 11.17. Pobieranie danych od użytkownika w systemie Mac OS 11.18. Programowe generowanie interfejsu Cocoa GUI 11.19. Implementacja stopniowo pojawiających się okien z użyciem IronPythona 471 474 476 479 480 481 482 484 486 Rozdział 12. Przetwarzanie formatu XML ...........................................................................489 491 492 494 495 497 12.1. Sprawdzanie poprawności struktury danych XML 12.2. Zliczanie znaczników w dokumencie 12.3. Wydobywanie tekstu z dokumentu XML 12.4. Wykrywanie standardu kodowania dokumentu XML 12.5. Przekształcanie dokumentu XML w drzewo obiektów Pythona 12.6. Usuwanie z drzewa DOM węzłów zawierających wyłącznie ciągi białych znaków 12.7. Parsowanie plików XML zapisanych przez Microsoft Excel 12.8. Walidacja dokumentów XML 12.9. Filtrowanie elementów należących do określonej przestrzeni nazw 12.10. Łączenie występujących po sobie zdarzeń tekstowych w jedną całość za pomocą filtra SAX 12.11. Wykorzystanie MSHTML-a do parsowania formatu XML lub HTML 499 500 502 503 505 508 Rozdział 13. Programowanie sieciowe ................................................................................. 511 513 515 516 517 518 521 523 524 13.1. Przekazywanie komunikatów za pośrednictwem gniazd datagramowych 13.2. Pobieranie dokumentacji z WWW 13.3. Filtrowanie listy serwerów FTP 13.4. Odczytywanie czasu z serwera za pomocą protokołu SNTP 13.5. Wysyłanie listów e-mail w formacie HTML 13.6. Wykorzystanie wiadomości w formacie MIME do wysyłki wielu plików 13.7. Rozkładanie na części wieloczęściowej wiadomości w formacie MIME 13.8. Usuwanie załączników z listów elektronicznych 13.9. Poprawianie błędnych obiektów email uzyskanych za pomocą parsera email.FeedParser z Pythona 2.4 13.10. Interaktywne przeglądanie skrzynki pocztowej POP3 13.11. Wykrywanie nieaktywnych komputerów 13.12. Monitorowanie sieci z użyciem HTTP 526 528 531 535 Spis treści | 9 13.13. Przekazywanie i przeadresowywanie portów sieciowych 13.14. Tunelowanie połączeń SSL przez serwer pośredniczący 13.15. Implementacja klienta usługi dynamicznego DNS 13.16. Połączenie z serwerem IRC i zapis dziennika rozmów na dysku 13.17. Wykorzystanie serwerów LDAP 537 540 543 546 547 Rozdział 14. Programowanie WWW ....................................................................................549 550 553 555 556 558 559 560 14.1. Sprawdzanie, czy CGI działa poprawnie 14.2. Obsługa adresów URL w skryptach CGI 14.3. Przesyłanie plików na serwer WWW za pomocą CGI 14.4. Sprawdzanie istnienia strony WWW 14.5. Sprawdzanie typu zawartości za pomocą HTTP 14.6. Wznawianie pobierania pliku za pomocą HTTP 14.7. Obsługa cookies przy pobieraniu stron WWW 14.8. Uwierzytelnianie połączenia HTTPS nawiązywanego za pośrednictwem pośrednika 14.9. Uruchamianie serwletów z użyciem Jythona 14.10. Wyszukiwanie cookie przeglądarki Internet Explorer 14.11. Generowanie plików OPML 14.12. Pobieranie wiadomości RSS 14.13. Przekształcanie danych w strony WWW z użyciem szablonów stron 14.14. Renderowanie dowolnych obiektów z użyciem Nevow 563 564 566 567 570 573 576 Rozdział 15. Oprogramowanie rozproszone ....................................................................... 579 582 583 585 587 15.1. Wywołanie metody XML-RPC 15.2. Obsługa żądań XML-RPC 15.3. Serwer XML-RPC wykorzystujący bibliotekę Medusa 15.4. Zdalne zamykanie serwera XML-RPC 15.5. Implementowanie mechanizmów ulepszających na potrzeby klasy SimpleXMLRPCServer 15.6. Implementacja interfejsu graficznego wxPython dla serwera XML-RPC 15.7. Wykorzystanie mechanizmu Twisted Perspective Broker 15.8. Implementacja serwera i klienta CORBA 15.9. Zdalne uruchamianie poleceń powłoki z użyciem telnetlib 15.10. Zdalne uruchamianie poleceń powłoki z użyciem SSH 15.11. Uwierzytelnianie z użyciem klienta SSL za pomocą protokołu HTTPS 588 589 592 594 597 599 602 Rozdział 16. Programy o programach ..................................................................................605 611 612 613 615 16.1. Sprawdzanie, czy ciąg znaków jest poprawną liczbą 16.2. Importowanie dynamicznie wygenerowanego modułu 16.3. Importowanie modułów, których nazwy są ustalane w trakcie wykonania 16.4. Wiązanie parametrów z funkcjami (metoda Curry’ego) 10 | Spis treści 16.5. Dynamiczne komponowanie funkcji 16.6. Kolorowanie kodu źródłowego w Pythonie z użyciem wbudowanego mechanizmu analizy leksykalnej 16.7. Łączenie i dzielenie tokenów 16.8. Sprawdzanie, czy ciąg znaków ma odpowiednio zrównoważone nawiasy 16.9. Symulowanie typu wyliczeniowego w Pythonie 16.10. Odczyt zawartości rozwinięcia listy w trakcie jej budowania 16.11. Automatyczna kompilacja skryptów za pomocą py2exe do postaci programów wykonywalnych systemu Windows 16.12. Łączenie skryptu głównego i modułów w jeden plik wykonywalny systemu Unix 618 619 622 624 627 629 631 633 Rozdział 17. Rozszerzanie i osadzanie ................................................................................. 637 640 643 645 17.1. Implementacja prostego typu rozszerzeń 17.2. Implementacja prostego rozszerzenia za pomocą języka Pyrex 17.3. Wykorzystanie w Pythonie biblioteki napisanej w C++ 17.4. Wywoływanie funkcji zdefiniowanych w bibliotekach DLL systemu Windows 17.5. Wykorzystanie modułów wygenerowanych z użyciem SWIG w środowisku wielowątkowym 17.6. Przekształcenie sekwencji Pythona na tablicę języka C z użyciem protokołu PySequence_Fast 17.7. Odczyt elementów sekwencji Pythona 648 650 651 z wykorzystaniem protokołu iteratorów 655 17.8. Zwracanie wartości None w funkcji rozszerzeń w języku C 658 17.9. Debugowanie za pomocą gdb dynamicznie ładowanych rozszerzeń Pythona 659 17.10. Debugowanie problemów z pamięcią 660 Rozdział 18. Algorytmy .........................................................................................................663 667 669 673 674 675 677 679 681 684 687 690 692 694 18.1. Usuwanie duplikatów z sekwencji 18.2. Usuwanie duplikatów z sekwencji z zachowaniem kolejności 18.3. Generowanie losowych próbek z powtórzeniami 18.4. Generowanie losowych próbek bez powtórzeń 18.5. Zachowywanie wartości zwracanych przez funkcje 18.6. Implementacja kontenera FIFO 18.7. Buforowanie obiektów w kolejce FIFO 18.8. Implementacja typu wielozbiorowego (kolekcji) 18.9. Zasymulowanie w Pythonie operatora trójargumentowego 18.10. Wyliczanie liczb pierwszych 18.11. Formatowanie liczb całkowitych w postaci dwójkowej 18.12. Formatowanie liczb całkowitych w notacji o dowolnej podstawie 18.13. Przekształcanie liczb na notację ułamkową z użyciem ciągów Fareya Spis treści | 11 18.14. Obliczenia arytmetyczne z propagacją błędu 18.15. Sumowanie liczb z jak największą precyzją 18.16. Symulacja liczb zmiennoprzecinkowych 18.17. Wyliczanie powłoki wypukłej oraz średnicy zbioru punktów w przestrzeni dwuwymiarowej 696 698 700 703 Rozdział 19. Iteratory i generatory ....................................................................................... 707 711 713 715 716 718 720 722 725 728 731 733 19.1. Implementacja funkcji range() o przyrostach zmiennoprzecinkowych 19.2. Budowanie listy z dowolnego obiektu iterowalnego 19.3. Generowanie ciągu Fibonacciego 19.4. Rozpakowanie kilku wartości w operacji wielokrotnego przypisania 19.5. Automatyczne rozpakowanie odpowiedniej liczby elementów 19.6. Dzielenie obiektu iterowanego na rozszerzone wycinki o szerokości n 19.7. Przeglądanie sekwencji za pomocą częściowo pokrywających się okien 19.8. Równoległe przeglądanie wielu obiektów iterowalnych 19.9. Przeglądanie iloczynu kartezjańskiego wielu obiektów iterowalnych 19.10. Odczytywanie zawartości pliku po akapitach 19.11. Odczyt wierszy ze znakami kontynuacji 19.12. Przeglądanie strumienia bloków danych i interpretowanie go jako strumienia wierszy 19.13. Pobieranie dużych zestawów wyników z bazy danych z wykorzystaniem generatora 19.14. Łączenie sekwencji posortowanych 19.15. Generowanie permutacji, kombinacji i selekcji 19.16. Generowanie rozkładów liczb całkowitych 19.17. Tworzenie duplikatu iteratora 19.18. Podglądanie wartości iteratora w przód 19.19. Uproszczenie wątków konsumentów kolejek 19.20. Uruchamianie iteratora w innym wątku 19.21. Obliczanie raportu podsumowującego za pomocą itertools.groupby() 734 735 737 740 742 744 747 750 751 753 Rozdział 20. Deskryptory, dekoratory i metaklasy ............................................................. 757 759 762 764 766 768 770 773 775 777 20.1. Przydzielanie nowych wartości domyślnych dla każdego wywołania funkcji 20.2. Kodowanie właściwości za pomocą funkcji zagnieżdżonych 20.3. Tworzenie aliasów wartości atrybutów 20.4. Buforowanie wartości atrybutów 20.5. Wykorzystanie jednej metody w charakterze akcesora wielu atrybutów 20.6. Dodawanie funkcjonalności klasie przez opakowanie metody 20.7. Wzbogacanie funkcjonalności klasy przez modyfikację wszystkich metod 20.8. Dodawanie metod do egzemplarza klasy w czasie wykonania 20.9. Sprawdzanie, czy zostały zaimplementowane określone interfejsy 12 | Spis treści 20.10. Odpowiednie wykorzystanie metod __new__ i __init__ we własnych metaklasach 20.11. Zezwalanie na potokowe wykonywanie mutujących metod obiektów list 20.12. Implementacja bardziej zwartej składni wywołań metod klasy nadrzędnej 20.13. Inicjalizacja atrybutów egzemplarza bez użycia metody __init__() 20.14. Automatyczna inicjalizacja atrybutów egzemplarza 20.15. Automatyczna aktualizacja klas istniejących obiektów po ponownym załadowaniu modułu 20.16. Wiązanie stałych w czasie kompilacji 20.17. Rozwiązywanie konfliktów metaklas 779 781 782 784 786 789 793 797 Skorowidz .............................................................................................................................. 801 Spis treści | 13 ROZDZIAŁ 5. 5.0. Wprowadzenie Pomysłodawca: Tim Peters, PythonLabs W latach 60. producenci komputerów szacowali, że 25 czasu pracy wszystkich sprzedanych przez nich urządzeń przeznaczane jest na zadania związane z sortowaniem. W rzeczywi- stości było wiele takich instalacji, w których zadanie sortowania zajmowało ponad poło- wę czasu pracy komputerów. Z tych danych można wywnioskować, że: a) istnieje wiele bardzo ważnych powodów sortowania, b) wielokrotnie sortuje się dane bez potrzeby lub c) powszechnie stosowane były nieefektywne algorytmy sortowania. — Donald Knuth The Art of Computer Programming, tom 3, Sorting and Searching, strona 3. Wspaniała praca profesora Knutha na temat sortowania i wyszukiwania ma niemal 800 stron złożonego tekstu technicznego. W praktyce Pythona całą tę pracę redukuje się do dwóch im- peratywów (ktoś inny przeczytał to „opasłe tomisko”, dlatego Czytelnik zostanie zwolniony z tego obowiązku): Jeżeli musimy sortować dane, to najlepiej będzie znaleźć sposób na wykorzystanie wbu- · dowanej w Pythona metody sort zajmującej się sortowaniem list. Jeżeli musimy przeszukiwać dane, to najlepiej będzie znaleźć sposób na wykorzystanie · wbudowanego typu słowników. Wiele receptur z niniejszego rozdziału kieruje się właśnie tymi dwoma zasadami. Najczęściej stosowanym w nich rozwiązaniem jest implementacja wzorca DSU (ang. decorate-sort-undecorate — dekoruj-sortuj-usuń dekorację). Jest to najogólniejsze rozwiązanie polegające na utworzeniu listy pomocniczej, którą można posortować za pomocą domyślnej, szybkiej metody sort. Ta technika należy do najużyteczniejszych spośród wszystkich prezentowanych w tym rozdziale. Co więcej, wzorzec DSU jest tak dalece przydatny, że w Pythonie 2.4 wprowadzono kilka no- wych funkcji ułatwiających jego stosowanie. W efekcie w Pythonie 2.4 wiele z prezentowanych receptur można jeszcze bardziej uprościć, dlatego analiza starszych receptur została uzupełnio- na o odpowiednie instrukcje. 221 Wzorzec DSU polega na wykorzystaniu niezwykłych właściwości wbudowanych w Pythona porównań: sekwencje są porównywane leksykograficznie. Kolejność leksykograficzna jest uogól- nieniem wszystkich znanych nam reguł porównywania ciągów znaków (czyli kolejności alfa- betycznej), które rozciągnięte zostały na krotki i listy. W przypadku, gdy zmienne s1 i s2 są sekwencjami, wbudowana funkcja cmp(s1, s2) jest równoważna z następującym kodem Pythona: def lexcmp(s1, s2): # Znajdź nierówną parę po lewej stronie. i = 0 while i len(s1) and i len(s2): outcome = cmp(s1[i], s2[i]) if outcome: return outcome i += 1 # Wszystkie równe do momentu wyczerpania przynajmniej jednej sekwencji. return cmp(len(s1), len(s2)) Podany kod poszukuje pierwszej pary nierównych sobie elementów. Po znalezieniu takiej pary na jej podstawie określany jest wynik porównania. W przeciwnym przypadku, jeżeli jedna z sekwencji jest dokładnym przedrostkiem drugiej, to taki przedrostek uznawany jest za mniejszą sekwencję. W końcu, jeżeli nie obowiązuje żaden z wymienionych wyżej przypadków, znaczy to, że sekwencje są identyczne i w związku z tym uznawane są za równe. Oto kilka przykładów: cmp((1, 2, 3), (1, 2, 3)) # identyczne 0 cmp((1, 2, 3), (1, 2)) # pierwsza większa, ponieważ druga jest przedrostkiem 1 cmp((1, 100), (2, 1)) # pierwsza jest mniejsza, ponieważ 1 2 -1 cmp((1, 2), (1, 3)) # pierwsza jest mniejsza, ponieważ 1==1, ale 2 3 -1 Bezpośrednią konsekwencją takich porównań leksykograficznych jest to, że w przypadku, gdy chcielibyśmy posortować listę obiektów według klucza głównego, a w przypadku równości wartości tego klucza — według klucza drugorzędnego, należy zbudować listę krotek, gdzie każda krotka przechowuje klucz główny, klucz drugorzędny i oryginalny obiekt, dokładnie w tej kolejności. Krotki porównywane są leksykograficznie, dlatego taka kolejność ich elemen- tów automatycznie załatwia sprawę. W czasie porównywania krotek najpierw porównywane są klucze główne, a jeżeli są one równe, to (tylko w takim przypadku) porównywane są klu- cze drugorzędne. Podawane w tym rozdziale przykłady wzorca DSU prezentują wiele zastosowań takiego po- stępowania. Technikę DSU można stosować z dowolną liczbą kluczy. Krotki można uzupełniać o kolejne klucze, umieszczając je w takiej kolejności, w jakiej mają być porównywane. W Py- thonie 2.4 ten sam efekt można uzyskać, podając do metody sort opcjonalny parametr key=, tak jak robione jest to w niektórych recepturach. Stosowanie parametru key= metody sort jest prost- sze, efektywniejsze i szybsze od ręcznego tworzenia listy krotek. Inną z nowości wprowadzonych do Pythona 2.4 w zakresie sortowania jest bardzo wygodny skrót: wbudowana funkcja sorted pozwalająca na sortowanie dowolnego elementu iterowal- nego. Takie sortowanie nie odbywa się „w miejscu”, ale przez kopiowanie danych do nowej listy. W Pythonie 2.3 (oprócz nowego opcjonalnego parametru nazywanego, który można sto- sować zarówno w funkcji sorted, jak i w metodzie list.sort) to samo działanie można zaim- plementować bez większego wysiłku: 222 | Rozdział 5. Szukanie i sortowanie def sorted_2_3(iterable): alist = list(iterable) alist.sort() return alist Operacje kopiowania i sortowania listy nie są operacjami trywialnymi, a wbudowana funkcja sorted i tak musi je wykonać, dlatego przekształcenie funkcji sorted w funkcję wbudowaną nie dało praktycznie żadnego wzrostu prędkości jej działania. Jedyną zaletą jest tu po prostu wygoda. Likwidacja konieczności powtarzalnego wpisywania nawet czterech prostych wierszy kodu i świadomość, że pewne elementy mamy zawsze pod ręką, naprawdę stanowi ogromną po- prawę wygody pracy. Z drugiej strony, zaledwie niewielka część prostych funkcji używana jest na tyle powszechnie, żeby usprawiedliwiało to rozbudowę zbioru elementów wbudowanych. W Pythonie 2.4 do tego zbioru dodane zostały funkcje sorted i reversed, ponieważ w ciągu ostatnich lat często pojawiały się prośby o dodanie ich do elementów wbudowanych. Największa zmiana w mechanizmach sortowania stosowanych w Pythonie od czasu pierwsze- go wydania tej książki polegała na wprowadzeniu do Pythona 2.3 nowej implementacji algo- rytmu sortowania. Pierwszą widoczną konsekwencją tej zmiany był wzrost prędkości w wielu typowych przypadkach oraz fakt, że nowy algorytm jest stabilny, co oznacza, że dwa elementy, które w oryginalnej liście są sobie równe, w posortowanej liście zachowują swoją względną kolejność. Nowa implementacja była niezwykle udana, a szanse na przygotowanie lepszej były tak nikłe, że Guido dał się przekonać, że w Pythonie metoda list.sort już zawsze będzie stabilna. Nowa funkcja sortująca pojawiła się już w wersji 2.3, ale gwarancja stabilności algo- rytmu sortowania wprowadzona została dopiero w wersji 2.4. Mimo to historia algorytmów sor- towania każe nam pamiętać, że zawsze mogą zostać odkryte jeszcze lepsze algorytmy sorto- wania. W związku z tym należałoby tutaj podać skróconą historię sortowania w Pythonie. Krótka historia sortowania w Pythonie We wczesnych wersjach Pythona metoda list.sort wykorzystywała funkcję qsort pocho- dzącą z biblioteki języka C. Takie rozwiązanie nie sprawdzało się z wielu powodów, ale przede wszystkim dlatego, że jakość funkcji qsort nie była jednolita na wszystkich komputerach. Nie- które wersje działały wyjątkowo wolno w przypadkach, gdy miały posortować listę z wielo- ma jednakowymi wartościami albo ułożoną w odwrotnej kolejności sortowania. Zdarzały się też wersje powodujące zawieszenie się procesu, ponieważ nie pozwalały na stosowanie rekur- sji. Zdefiniowana przez użytkownika funkcja __cmp__ może wywoływać metodę list.sort, dlatego w efekcie ubocznym jedno wywołanie list.sort może powodować kolejne takie wy- wołania w związku z wykonywanymi porównaniami. Na niektórych platformach funkcja qsort nie była w stanie poradzić sobie z taką sytuacją. Zdefiniowana (w sposób głupi lub złośliwy) przez użytkownika funkcja __cmp__ może też „zmutować” listę w czasie jej sortowania i dlate- go na wielu platformach funkcja qsort może sobie nie radzić z takimi właśnie sytuacjami. W Pythonie przygotowana została zatem specjalna implementacja algorytmu szybkiego sor- towania (ang. quicksort algorithm). Była ona zmieniana w każdej następnej wersji języka, po- nieważ znajdowane były kolejne przypadki rzeczywistych zastosowań, w których aktualna w danym momencie implementacja okazywała się niezwykle powolna. Jak się okazuje, qu- icksort to wyjątkowo delikatny algorytm! W Pythonie 1.5.2 algorytm quicksort został zastąpiony hybrydą algorytmów sortowania przez wybieranie (ang. samplesort) i sortowania przez wstawienia (ang. insertionsort). Ta implementa- cja nie uległa zmianie przez ponad cztery lata, aż do momentu pojawienia się Pythona 2.3. 5.0. Wprowadzenie | 223 Algorytm samplesort można traktować jak wariant algorytmu quicksort, w którym używane są bardzo duże próbki do wybierania elementu rozdzielającego (metoda ta rekursywnie sortuje algorytmem samplesort duży losowy podzbiór elementów i wybiera z nich medianę). Taki wariant sprawia, że prawie nie jest możliwy wariant z czasem sortowania proporcjonalnym do kwadratu liczby elementów, a liczba porównań w typowych przypadkach jest zdecydowanie bliższa teoretycznemu minimum. Niestety, algorytm samplesort jest na tyle skomplikowany, że jego administracja danymi oka- zuje się zdecydowanie zbyt rozbudowana przy pracach z niewielkimi listami. Z tego właśnie powodu małe listy (a także niewielkie wykrojenia powstające w wyniku podziałów dokony- wanych przez ten algorytm) obsługiwane są za pomocą algorytmu insertionsort (jest to zwyczaj- ny algorytm sortowania przez wstawianie, ale do określania pozycji każdego z elementów ko- rzysta on z mechanizmów szukania binarnego). W większości tekstów na temat sortowania zaznaczane jest, że takie podziały nie są warte naszej uwagi, ale wynika to z faktu, że w tekstach tych uznaje się, że operacja porównania elementów jest mniej czasochłonna od operacji zamiany tych elementów w pamięci, co nie jest prawdą w algorytmach sortowania stosowanych w Py- thonie. Przeniesienie obiektu jest operacją bardzo szybką, ponieważ kopiowana jest tylko refe- rencja tego obiektu. Z kolei porównanie dwóch obiektów jest operacją kosztowną, ponieważ za każdym razem uruchamiany jest kod przeznaczony do wyszukiwania obiektów w pamięci oraz kod odpowiedni do wykonania porównania danych obiektów. Jak się okazało, z tego wła- śnie powodu w Pythonie najlepszym rozwiązaniem jest sortowanie binarne. To hybrydowe rozwiązanie uzupełnione zostało jeszcze o obsługę kilku typowych przypadków ukierunkowaną na poprawę prędkości działania. Po pierwsze, wykrywane są listy już po- sortowane lub posortowane w odwrotnej kolejności i obsługiwane w czasie liniowym. W pew- nych aplikacjach takie sytuacje zdarzają się bardzo często. Po drugie, dla tablicy w większości po- sortowanej, w której nieposortowanych jest tylko kilka ostatnich elementów, całą pracę wykonuje algorytm sortowania binarnego. Takie rozwiązanie jest znacznie szybsze od sortowania takich list algorytmem samplesort, a przedstawiona sytuacja bardzo często pojawia się w aplikacjach, które naprzemiennie sortują listę, dodają do niej nowe elementy, znowu sortują itd. W końcu specjalny kod w algorytmie samplesort wyszukuje ciągi jednakowych elementów i zajmowaną przez nie część listy od razu oznacza jako posortowaną. W efekcie takie sortowanie w miejscu odbywa się z doskonałą wydajnością we wszystkich zna- nych typowych przypadkach i osiąga nienaturalnie dobrą wydajność w pewnych typowych przypadkach specjalnych. Cała implementacja zapisana została w ponad 500 wierszach skom- plikowanego kodu w języku C bardzo podobnego do tego prezentowanego w recepturze 5.11. Przez lata, w których używany był algorytm samplesort, cały czas oferowałem obiad temu, kto przygotuje szybszy algorytm sortujący dla Pythona. Przez cały ten czas musiałem jadać sam. Mimo to ciągle śledzę pojawiającą się literaturę, ponieważ pewne aspekty stosowanej w Pytho- nie hybrydy algorytmów sortujących są nieco irytujące: · Co prawda w rzeczywistych zastosowaniach nie pojawiają się przypadki sortowania tablicy w czasie proporcjonalnym do kwadratu ilości elementów, ale wiem, że takie przypadki można sobie wyobrazić, natomiast powstanie przypadków, w których sortowanie przebie- ga dwa do trzech razy wolniej od średniej, jest całkiem realne. 224 | Rozdział 5. Szukanie i sortowanie · Specjalne przypadki przyspieszające sortowanie w sytuacjach wyjątkowych układów da- nych z całą pewnością były nieocenioną pomocą w normalnej praktyce, ale w czasie moich prac często spotykałem się z innymi rodzajami losowych układów danych, które można by było obsłużyć w podobny sposób. Doszedłem do wniosku, że w przypadkach rzeczywistych praktycznie nigdy nie występują całkowicie losowo ułożone elementy list wejściowych (a szczególnie poza środowiskami przygotowanymi do testowania algorytmów sortujących). Nie istnieje praktyczny sposób przygotowania stabilnego algorytmu samplesort bez jed- · noczesnego znaczącego powiększenia wykorzystania pamięci. Kod był niezwykle złożony, a specjalne przypadki komplikowały go jeszcze bardziej. · Aktualny algorytm sortowania Od zawsze było wiadomo, że algorytm mergesort w pewnych przypadkach sprawuje się lepiej, w tym również w najgorszym przypadku złożoności n log n, a dodatkowo łatwo można przygotować jego stabilną wersję. Jak się jednak okazało, pół tuzina prób implementowania tego algorytmu w Pythonie spełzło na niczym, ponieważ przygotowane procedury działały wolniej (w algorytmie mergesort przenosi się znacznie więcej danych niż w algorytmie sample- sort) i zajmowały więcej pamięci. Coraz większa część literatury zaczyna opisywać adaptacyjne algorytmy sortowania, które pró- bują wykrywać kolejność elementów w różnych danych wejściowych. Sam przygotowałem kilka takich algorytmów, ale wszystkie okazały się być wolniejsze od pythonowej implementacji algorytmu samplesort, z wyjątkiem tych przypadków, na obsługę których były specjalnie przygotowywane. Teoretyczne podstawy tych algorytmów były po prostu zbyt złożone, żeby na ich bazie można było w praktyce utworzyć efektywny algorytm. Przeczytałem wtedy ar- tykuł, w którym wskazywano na fakt, że dzięki sprawdzaniu liczby kolejnych „zwycięstw” poszczególnych danych wejściowych łączenie list w sposób naturalny wykazuje wiele cech po- rządku częściowego. Ta informacja była bardzo prosta i ogólna, ale w momencie gdy uświado- miłem sobie, że można by wykorzystać ją w naturalnym algorytmie mergesort, który oczywiście wykorzystałby wszystkie znane mi rodzaje porządku częściowego, moją obsesją stało się takie przygotowanie algorytmu, żeby rozwiązać problemy z prędkością sortowania danych losowych i zminimalizować zajętość pamięci. Przygotowana „adaptacyjna, naturalna i stabilna” implementacja algorytmu mergesort dla Py- thona 2.3 była wielkim sukcesem, ale związana była również z wielkim nakładem prac inży- nieryjnych — po prostu diabeł tkwił w szczegółach. Implementacja ta zajmowała mniej więcej 1200 wierszy kodu w języku C. Jednak w przeciwieństwie do hybrydowej implementacji algo- rytmu samplesort ten kod nie zawiera obsługi żadnych przypadków specjalnych, ale jego dużą część zajmuje pewna sztuczka pozwalająca na zmniejszenie o połowę zajętości pamięci w naj- gorszym z możliwych przypadków. Jestem bardzo dumny z tej implementacji. Niestety, niewiel- ka ilość miejsca przeznaczona na to wprowadzenie nie pozwala mi na opisanie tu szczegółów tego rozwiązania. Jeżeli ktoś jest ciekaw, to odsyłam go do opisu technicznego (ostrzegam, że jest długi), jaki przygotowałem i jaki dostępny jest wśród źródeł dystrybucji Pythona w pliku Objects/listsort.txt, w katalogu, do którego zainstalowana została dystrybucja Pythona. W poniż- szej liście podaję przykłady porządków częściowych, jakie wykorzystuje implementacja algo- rytmu mergesort w Pythonie 2.3. Na liście tej słowo „posortowany” oznacza prawidłową kolej- ność posortowanych elementów lub ich odwrotną kolejność: 5.0. Wprowadzenie | 225 Dane wejściowe są już posortowane. · Dane wejściowe są w większości posortowane, ale mają dopisane losowe dane na początku · i (lub) na końcu albo wstawione w środek. · Dane wejściowe są złożeniem dwóch lub więcej list złożonych. Najszybszym sposobem na połączenie kilku posortowanych list w Pythonie jest teraz złączenie ich w jedną wielką listę i wywołanie na jej rzecz funkcji list.sort. · Dane wejściowe są w większości posortowane, ale pewne elementy nie są ułożone w pra- widłowej kolejności. Typowym przykładem takiego stanu jest sytuacja, gdy użytkownicy ręcznie dopisują nowe dane do bazy danych posortowanej według nazwisk. Jak wiemy, ludzie nie najlepiej radzą sobie z takim dopisywaniem danych i utrzymywaniem ich w po- rządku alfabetycznym, ale często są bliscy wstawienia elementu we właściwe miejsce. · Wśród danych wejściowych znajduje się wiele kluczy o takich samych wartościach. Na przykład w czasie sortowania bazy danych firm amerykańskich notowanych na giełdzie większość z takich firm powiązana będzie z indeksami NYSE lub NASDAQ. Taki fakt moż- na wykorzystać w bardzo ciekawy sposób: klucze o takiej samej wartości są już posorto- wane, co wynika z faktu, że stosowany jest „stabilny” algorytm sortowania. · Dane wejściowe były posortowane, ale zostały rozbite na kawałki, które później poskła- dano w losowej kolejności, a dodatkowo elementy niektórych kawałków zostały skutecznie przemieszane. Jest to oczywiście bardzo dziwny przykład, ale w jego wyniku powstaje po- rządek częściowy danych, co wskazuje na wielką ogólność prezentowanej metody. Mówiąc krótko, w Pythonie 2.3 funkcja timsort (cóż, musiała dostać jakąś krótką nazwę) jest rozwiązaniem stabilnym, skutecznym i nienaturalnie szybkim w wielu rzeczywistych przy- padkach, w związku z czym należy z niej korzystać jak najczęściej! 5.1. Sortowanie słownika Pomysłodawca: Alex Martelli Problem Chcemy posortować słownik. Najprawdopodobniej oznacza to, że chcemy posortować klucze, a następnie pobierać z niego wartości w tej samej kolejności sortowania. Rozwiązanie Najprostsze rozwiązanie tego problemu zostało już wyrażone w opisie problemu: należy po- sortować klucze i wybierać powiązane z nimi wartości: def sortedDictValues(adict): keys = adict.keys() keys.sort() return [adict[key] for key in keys] 226 | Rozdział 5. Szukanie i sortowanie Analiza Koncepcja sortowania dotyczy wyłącznie tych kolekcji, których elementy mają jakąś kolejność (czyli sekwencję). Odwzorowania takie jak słowniki nie mają kolejności, wobec czego nie mogą być sortowane. Mimo to na listach dyskusyjnych dotyczących Pythona często pojawiają się całkowicie bezsensowne pytania „Jak mogę posortować słownik?”. Najczęściej takie pytanie oznacza jednak, że osoba pytająca chciała posortować pewną sekwencję składającą się z kluczy i (lub) ich wartości pobranych ze słownika. Jeżeli chodzi o podaną implementację, to co prawda można wymyślić bardziej złożone roz- wiązania, ale jak się okazuje (w Pythonie nie powinno być to niespodzianką), kod podany w rozwiązaniu jest rozwiązaniem najprostszym, a jednocześnie najszybszym. Poprawę prędko- ści działania o mniej więcej 20 można w Pythonie 2.3 uzyskać przez zastąpienie w instrukcji return listy składanej wywołaniem funkcji map, na przykład: return map(adict.get, keys) W Pythonie 2.4 wersja podawana w rozwiązaniu jest jednak o wiele szybsza niż ta w Py- thonie 2.3, dlatego z takiej zamiany nie zyskamy zbyt wiele. Inne warianty, takie jak na przy- kład zastąpienie metody adict.get metodą adict.__getitem__ nie powodują już poniesienia prędkości działania funkcji, a na dodatek mogą spowodować pogorszenie wydajności zarówno w Pythonie 2.3, jak i w Pythonie 2.4. Zobacz również Recepturę 5.4, w której opisywane są sposoby sortowania słowników na podstawie przecho- wywanych wartości, a nie kluczy. 5.2. Sortowanie listy ciągów znaków bez uwzględniania wielkości liter Pomysłodawcy: Kevin Altis, Robin Thomas, Guido van Rossum, Martin V. Lewis, Dave Cross Problem Chcemy posortować listę ciągów znaków, ignorując przy tym wszelkie różnice w wielkości li- ter. Oznacza to, że chcemy, aby litera a, mimo że jest małą literą, znalazła się przed wielką literą B. Niestety, domyślne porównywanie ciągów znaków uwzględnia różnice wielkości liter, co oznacza, że wszystkie wielkie litery umieszczane są przed małymi literami. Rozwiązanie Wzorzec DSU (decorate-sort-undecorate) sprawdza się tu doskonale, tworząc szybkie i proste rozwiązanie: def case_insensitive_sort(string_list): auxiliary_list = [(x.lower(), x) for x in string_list] # dekoracja auxiliary_list.sort() # sortowanie return [x[1] for x in auxiliary_list] # usunięcie dekoracji 5.2. Sortowanie listy ciągów znaków bez uwzględniania wielkości liter | 227 W Pythonie 2.4 wzorzec DSU obsługiwany jest w samym języku, dlatego (zakładając, że obiekty listy string_list rzeczywiście są ciągami znaków, a nie na przykład obiektami ciągów zna- ków Unikodu) można w nim zastosować poniższe, jeszcze szybsze i prostsze rozwiązanie: def case_insensitive_sort(string_list): return sorted(string_list, key=str.lower) Analiza Dość oczywistą alternatywą dla rozwiązania podawanego w tej recepturze jest przygotowanie funkcji porównującej i przekazanie jej do metody sort: def case_insensitive_sort_1(string_list): def compare(a, b): return cmp(a.lower(), b.lower()) string_list.sort(compare) Niestety, w ten sposób przy każdym porównaniu dwukrotnie wywoływana jest metoda lower, a liczba porównań koniecznych do posortowania listy n-elementowej zazwyczaj jest proporcjo- nalna do n log(n). Wzorzec DSU tworzy listę pomocniczą, której elementami są krotki, w których każdy element z oryginalnej listy poprzedzany jest specjalnym „kluczem”. Następnie sortowanie odbywa się według tych właśnie kluczy, ponieważ Python porównuje krotki leksykograficznie, czyli pierw- sze elementy krotek porównuje w pierwszej kolejności. Dzięki zastosowaniu wzorca DSU me- toda lower wywoływana jest tylko n razy w czasie sortowania listy n ciągów znaków, co po- zwala oszczędzić na tyle dużo czasu, że całkowicie rekompensuje konieczność początkowego udekorowania listy i końcowego zdjęcia przygotowanych dekoracji. Wzorzec DSU czasami znany jest też pod (nie do końca poprawną) nazwą transformacji Schwartza, która jest nieprecyzyjną analogią do znanego idiomu języka Perl. Poprzez zasto- sowanie takich porównań wzorzec DSU jest bardziej zbliżony do transformacji Guttmana-Roslera (więcej informacji na stronie http://www.sysarch.com/perl/sort_paper.html). Wzorzec DSU jest tak ważny, że w Pythonie 2.4 wprowadzono jego bezpośrednią obsługę. Do metody sort można opcjonalnie przekazać nazywany argument key będący elementem wy- woływalnym, używanym w czasie sortowania do uzyskania klucza sortowania każdego ele- mentu listy. Jeżeli do funkcji sort zostanie przekazany taki argument, to automatycznie za- cznie ona korzystać z wzorca DSU. Oznacza to, że w Pythonie 2.4 wywołanie string_list.sort (key=str.lower) jest równoważne z wywołaniem funkcji case_insensitive_sort. Jedyna różnica polega na tym, że metoda sort sortuje listę w miejscu (i zwraca wartość None), a funk- cja case_insensitive_sort zwraca posortowana kopię listy, nie modyfikując przy tym orygi- nału. Jeżeli chcielibyśmy, żeby funkcja case_insensitive_sort również sortowała listę w miej- scu, to wystarczy wynik jej pracy przypisać do ciała wejściowej listy: string_list[:] = [x[1] for x in auxiliary_list] Z drugiej strony, jeżeli w Pythonie 2.4 chcielibyśmy uzyskać posortowana kopię listy, bez mo- dyfikowania oryginału, to możemy skorzystać z wbudowanej funkcji sorted. Na przykład zapis: for s in sorted(string_list, key=str.lower): print s w Pythonie 2.4 wypisuje wszystkie ciągi znaków zapisane na liście string_list, która zostaje posortowana bez uwzględniania różnic w wielkości liter, a jej oryginał pozostaje bez zmian. 228 | Rozdział 5. Szukanie i sortowanie Wykorzystanie w Pythonie 2.4 metody str.lower w argumencie key ogranicza nas do sor- towania wyłącznie ciągów znaków (nie da się tak posortować na przykład ciągów znaków Unikodu). Jeżeli wiemy, że będziemy sortować obiekty Unikodu, to należy posłużyć się para- metrem key=unicode.lower. Jeżeli chcielibyśmy uzyskać funkcję, która działałaby tak samo wobec prostych ciągów znaków i ciągów znaków Unikodu, to można zaimportować moduł string i posłużyć się argumentem key=string.lower. Ewentualnie można też skorzystać z za- pisu key=lambda s: s.lower(). Skoro musimy czasem sortować listy ciągów znaków w sposób nieuwzględniający różnic wiel- kości liter, to równie dobrze możemy potrzebować słowników lub zbiorów stosujących klucze nieuwzględniające różnic wielkości liter, a także list, w których podobnie zachowują się metody index oraz count i inne. W takich sytuacjach potrzebny jest nam typ wywiedziony z klasy str, który nie uwzględniałby różnic wielkości liter w operacjach porównywania i mieszania (ang. hashing). Jest to zdecydowanie lepsze rozwiązanie w porównaniu z implementowaniem wielu różnych typów kontenerowych i funkcji obejmujących przedstawioną funkcję. Sposób imple- mentowania takiego typu podawany był już w recepturze 1.24. Zobacz również Zbiór często zadawanych pytań (dostępny na stronie http://www.python.org/cgi-bin/faqw.py?req= show file=faq04.051.htp. Recepturę 5.3. Podręcznik Library Reference Pythona 2.4 w częściach opi- sujących wbudowaną funkcję sorted oraz parametr key metod sort i sorted. Recepturę 1.24. 5.3. Sortowanie listy obiektów na podstawie ich atrybutów Pomysłodawcy: Yakov Markovitch, Nick Perkins Problem Musimy posortować listę obiektów według wartości jednego z atrybutów tych obiektów. Rozwiązanie Tutaj również doskonale sprawdza się wzorzec DSU: def sort_by_attr(seq, attr): intermed = [ (getattr(x, attr), i, x) for i, x in enumerate(seq) ] intermed.sort() return [ x[-1] for x in intermed ] def sort_by_attr_inplace(lst, attr): lst[:] = sort_by_attr(lst, attr) W Pythonie 2.4, w którym wzorzec DSU został wbudowany w język, kod ten może być jeszcze krótszy i szybszy: import operator def sort_by_attr(seq, attr): return sorted(seq, key=operator.attrgetter(attr)) def sort_by_attr_inplace(lst, attr): lst.sort(key=operator.attrgetter(attr)) 5.3. Sortowanie listy obiektów na podstawie ich atrybutów | 229 Analiza Sortowanie listy obiektów według określonego atrybutu najlepiej wykonuje się za pomocą wzor- ca DSU omawianego w poprzedniej recepturze 5.2. W Pythonie 2.3 i 2.4 nie jest on już po- trzebny do tworzenia stabilnego sortowania, co było konieczne w poprzednich wersjach ję- zyka (od wersji 2.3 algorytm sortowania stosowany w Pythonie zawsze jest stabilny), a mimo to inne zalety wzorca DSU nadal są niepodważalne. W ogólnym przypadku i z wykorzystaniem najlepszego algorytmu sortowanie ma złożoność O(n log n) (w formułach matematycznych taki zapis oznacza, że wartości n i log n są mno- żone). Siła wzorca DSU polega na wykorzystaniu wyłącznie wbudowanych w Pythona (i przez to najszybszych) mechanizmów porównania, przez co maksymalnie przyspieszana jest ta część wyrażenia O(n log n), która zabiera najwięcej czasu w operacji sortowania sekwencji o bardzo dużej długości. Początkowy krok dekorowania, w którym przygotowywana jest pomocnicza lista krotek, oraz końcowy krok usuwania dekoracji, w którym z posortowanej listy krotek wydo- bywane są właściwe informacje, oba mają złożoność tylko O(n). Oznacza to, że drobne nie- dociągnięcia w tych dwóch krokach będą miały nikły wpływ na sortowanie list z wielką liczbą elementów, a w przypadku niewielkich list wpływ tych kroków również będzie względnie niewielki. Notacja O( ) Najbardziej użyteczny sposób określania wydajności danego algorytmu polega na wykorzy- staniu tak zwanej analizy lub notacji wielkiego O (litera O oznacza po angielsku „order”, czyli „rząd”). Dokładne objaśnienia dotyczące tej notacji znaleźć można na stronie http:// pl.wikipedia.org/wiki/Notacja_du C5 BCego_O. Tutaj podamy tylko krótkie podsumowanie. Jeżeli przyjrzymy się algorytmom stosowanym na danych wejściowych o rozmiarze N, to dla odpowiednio dużych wartości N (duże ilości danych wejściowych sprawiają, że wydajność danego rozwiązania staje się sprawą krytyczną) czas ich działania może być określany jako proporcjonalny do pewnej funkcji wartości N. Oznacza się to za pomocą notacji takiej jak O(N) (czas pracy algorytmu jest proporcjonalny do N; przetwarzanie dwukrotnie większego zbioru danych zajmuje dwa razy więcej czasu, a przetwarzanie zbioru dziesięciokrotnie więk- 2) szego zajmuje dziesięć razy więcej czasu; inna nazwa tej notacji to złożoność liniowa), O(N (czas pracy algorytmu jest proporcjonalny do kwadratu N; przetwarzanie dwukrotnie więk- szego zbioru danych zajmuje cztery razy więcej czasu, a przetwarzanie zbioru dziesięciokrot- nie większego zajmuje sto razy więcej czasu; inna nazwa tej notacji to złożoność kwadratowa) itd. Często będziemy natykać się też na zapis O(N log N), który oznacza algorytm szybszy niż O(N 2), ale wolniejszy od algorytmu O(N). Najczęściej ignorowane są stałe proporcji (przynajmniej w rozważaniach teoretycznych), po- nieważ zazwyczaj zależą one od takich czynników jak częstotliwość zegara w naszym kom- puterze, a nie od samego algorytmu. Jeżeli zastosujemy dwa razy szybszy komputer, to ca- łość będzie trwała o połowę krócej, ale nie zmieni to wyników porównań poszczególnych algorytmów. W tej recepturze w każdej krotce będącej elementem listy intermed umieszczamy indeks i przed odpowiadającym mu elementem x (x jest i-tym elementem sekwencji seq). W ten spo- sób upewniamy się, że dowolne dwa elementy sekwencji seq nie będą porównywane bezpo- średnio, nawet jeżeli mają taką samą wartość atrybutu attr, ponieważ w takiej sytuacji ich indeksy będą miały różne wartości. W ten sposób wykonywane w Pythonie leksykograficzne 230 | Rozdział 5. Szukanie i sortowanie porównania krotek nigdy nie będą porównywać ostatnich elementów poszczególnych krotek (czyli właściwych elementów sekwencji seq). Uniknięcie porównywania samych obiektów po- zwala nam uniknąć wykonywania niezwykle powolnych porównań, a nawet prób wykonania porównań niedozwolonych. Na przykład moglibyśmy sortować liczby zespolone według ich części rzeczywistej (atrybut real); przy próbie bezpośredniego porównania takich liczb po- wstałby wyjątek, ponieważ w liczbach zespolonych nie ma zdefiniowanej takiej operacji. Dzięki obostrzeniom opisywanym w tym akapicie takie porównanie nigdy nie nastąpi i w związku z tym sortowanie przebiegnie bezproblemowo. Jak już wspominaliśmy wcześniej w recepturze 5.2, w Pythonie 2.4 wzorzec DSU obsługiwany jest w samym języku. Do metody sort można przekazywać opcjonalny argument nazywany key, który jest wywoływany na rzecz każdego elementu sortowanej listy i ma zwrócić klucz sortowania. Moduł operator będący częścią biblioteki standardowej udostępnia dwie nowe funkcje — attrgetter i itemgetter — przeznaczone do zwracania elementów wywoływalnych nadających się do omówionych wyżej zastosowań. Dzięki temu w Pythonie 2.4 idealnym roz- wiązaniem naszego problemu staje się poniższy kod: import operator seq.sort(key=operator.attrgetter(attr)) Podany kod pozwala posortować listę w miejscu i to z niesamowitą prędkością — na moim komputerze sortowanie było trzykrotnie szybsze niż ta sama operacja wykonana w Pythonie 2.3 za pomocą funkcji prezentowanej w rozwiązaniu tej receptury. Jeżeli potrzebna jest nam po- sortowana kopia listy, bez modyfikowania jej oryginału, to w Pythonie 2.4 możemy wyko- rzystać nową, wbudowaną funkcję sorted. sorted_copy = sorted(seq, key=operator.attrgetter(attr)) Nie jest to aż tak szybkie jak sortowanie w miejscu, ale ten ostatni kod jest nadal ponad 2,5 razy szybszy od funkcji przedstawianej w rozwiązaniu receptury. Przekazując opcjonalny argument nazywany key w Pythonie 2.4, uzyskujemy też pewność, że w czasie sortowania elementy listy nie zostaną porównane bezpośrednio ze sobą, więc nie musimy tworzyć żadnych dodatkowych zabezpieczeń. Co więcej, posortowana lista na pewno będzie stabilna. Zobacz również Recepturę 5.2. Podręcznik Library Reference z Pythona 2.4 w części opisującej wbudowaną funk- cję sorted, funkcje attrgetter i itemgetter z modułu operator oraz parametr key funkcji sort i sorted. 5.4. Sortowanie kluczy lub indeksów na podstawie związanych z nimi wartości Pomysłodawcy: John Jensen, Fred Bremmer, Nick Coghlan Problem Musimy zliczyć wystąpienia różnych elementów i zaprezentować te elementy w kolejności czę- stotliwości występowania — na przykład w celu przygotowania histogramu. 5.4. Sortowanie kluczy lub indeksów na podstawie związanych z nimi wartości | 231 Rozwiązanie Histogramy niezależnie od swojego zastosowania przy tworzeniu grafiki tworzone są przez zliczanie wystąpień elementów (co nietrudno jest wykonać w przypadku list lub słowników w Pythonie) i sortowanie list lub indeksów w kolejności odpowiadającej wyznaczonym warto- ściom. Oto klasa wywiedziona z klasy dict, która uzupełniona została o dwie metody: class hist(dict): def add(self, item, increment=1): dodaje wartość increment do pozycji elementu item self[item] = increment + self.get(item, 0) def counts(self, reverse=False): zwraca listę kluczy posortowaną zgodnie z odpowiadającymi im wartościami aux = [ (self[k], k) for k in self ] aux.sort() if reverse: aux.reverse() return [k for v, k in aux] Jeżeli zliczane elementy mogą być modelowane jako niewielkie liczby całkowite z określone- go zakresu i wyniki zliczania elementów chcemy przechowywać na liście, to można zastoso- wać bardzo podobne rozwiązanie: class hist1(list): def __init__(self, n): inicjalizacja listy do zliczania wystąpień n różnych elementów list.__init__(self, n*[0]) def add(self, item, increment=1): dodaje wartość increment do pozycji elementu item self[item] += increment def counts(self, reverse=False): zwraca listę indeksów posortowaną zgodnie z odpowiadającymi im wartościami aux = [ (v, k) for k, v in enumerate(self) ] aux.sort() if reverse: aux.reverse() return [k for v, k in aux] Analiza Metoda add klasy hist jest przykładem wykorzystania typowego dla Pythona idiomu prze- znaczonego do zliczania dowolnych (choć unikalnych) elementów. W klasie hist1, zbudowanej na podstawie klasy list, stosowane jest inne rozwiązanie, polegające na wpisywaniu w spe- cjalnej metodzie __init__ wartości 0 do wszystkich elementów listy, dzięki czemu metoda add może przyjąć prostszą postać. Metoda counts tworzy listę kluczy lub indeksów posortowanych w kolejności wyznaczanej przez powiązane z nimi wartości. Problem jest bardzo podobny w obu klasach (hist i hist1), dlatego podane rozwiązania są niemal identyczne — w obu wykorzystywany jest wzorzec DSU oma- wiany w recepturach 5.2 i 5.3. Jeżeli w naszym programie chcielibyśmy skorzystać z obu klas, to możemy wykorzystać ich podobieństwo i wydzielić części wspólne do pomocniczej funkcji _sorted_keys: def _sorted_keys(container, keys, reverse): zwraca listę keys posortowaną zgodnie z wartościami z parametru container aux = [ (container[k], k) for k in keys ] aux.sort() if reverse: aux.reverse() return [k for v, k in aux] 232 | Rozdział 5. Szukanie i sortowanie Następnie metody counts obu klas można zaimplementować jako opakowania zaprezentowanej funkcji _sorted_keys: class hist(dict): ## ... def counts(self, reverse=False): return _sorted_keys(self, self, reverse) class hist1(list): ## ... def counts(self, reverse=False): return _sorted_keys(self, xrange(len(self)), reverse) W Pythonie 2.4 wzorzec DSU jest tak ważny, że (jak pokazano w recepturach 5.2 i 5.3) metoda sort z obiektów list oraz nowa, wbudowana funkcja sorted oferują bardzo szybką implemen- tację tego wzorca. Dzięki temu w Pythonie 2.4 funkcja _sorted_keys może być jeszcze prostsza i szybsza: def _sorted_keys(container,
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:


Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: