Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00441 023213 23591520 na godz. na dobę w sumie
RODO. Ochrona danych osobowych. Przewodnik po zmianach z nową ustawą ODO - ebook/pdf
RODO. Ochrona danych osobowych. Przewodnik po zmianach z nową ustawą ODO - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 270
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8137-330-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Prezentujemy Państwu jedyną na rynku publikację, w której przedstawiono szczegółowe porównanie przepisów ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz przepisami zawartymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Przygotowaliśmy ją z myślą o wszystkich, którzy wdrażają nową regulację w swojej działalności.
Zmiany przepisów zostały przedstawione w unikalnej, tabelarycznej formule. Publikacja zawiera:
● tabelaryczne zestawienie treści przepisów obu ustaw o ochronie danych osobowych i odpowiadających im – pod względem przedmiotu regulacji – przepisów rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych;
● wyjaśnienia i komentarze eksperta do każdego zmienionego przepisu wraz z uzasadnieniem prawodawcy, jaki skutek wywiera poszczególna zmiana.
Dzięki temu książka jest znakomitym drogowskazem w gąszczu nowej regulacji i znacznie ułatwia zorientowanie się w zmianach, jakie wprowadzają nowa ustawa o ochronie danych osobowych i rozporządzenie o ochronie danych (RODO).
Aby sprostać oczekiwaniom profesjonalistów, zmiany przedstawione są w konfiguracji dotychczas obowiązujących przepisów. Tekst przepisów wzbogaciliśmy ponadto o hasła w klamrach opisujące poszczególne artykuły.
Niniejsza publikacja adresowana jest zarówno do osób pełniących funkcje administratora i inspektora ochrony danych w organach administracji rządowej i samorządowej, osób zarządzających, kierowników jednostek oraz ich pracowników, jak i do przedsiębiorców, którzy zobowiązani są do gromadzenia danych swoich klientów

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

USTaWa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) Rozdział 1 Przepisy ogólne brak odpowiednika rozPorzĄdzenie ParLaMenTU eUroPeJSKieGo i rady (Ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/We (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L z 2016 r. Nr 119, s. 1] USTaWa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) Rozdział 1 Przepisy ogólne Rozdział 1 Przepisy ogólne art. 1. [zakres regulacji] 1. Ustawę stosuje się do ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w za- kresie określonym w art. 2 i art. 3 rozporządzenia Par- lamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w spra- wie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”. art. 1. [Przedmiot i cele] 1. W niniejszym rozporządzeniu ustanowione zostają przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z prze- twarzaniem danych osobowych oraz przepisy o swobod- nym przepływie danych osobowych. Uzasadnienie: Cele i zasady dyrektywy 95/46/WE po- zostają aktualne, jednak wdrażając ochronę danych w Unii, nie uniknięto fragmentaryzacji, niepewności prawnej oraz upowszechnienia się poglądu, że ochro- na osób fizycznych jest znacznie zagrożona, w szcze- gólności w związku z działaniami w internecie. Różni- ce w stopniu ochrony praw i wolności osób fizycznych w państwach członkowskich – w szczególności prawa do ochrony danych osobowych – w związku z prze- twarzaniem danych osobowych mogą utrudniać swo- bodny przepływ danych osobowych w Unii. Mogą za- tem stanowić przeszkodę w prowadzeniu działalności gospodarczej na szczeblu Unii, zakłócać konkurencję oraz utrudniać organom wykonywanie obowiązków nałożonych na nie prawem Unii. Różnice w stopniu ochrony wynikają z różnic we wdrażaniu i stosowaniu dyrektywy 95/46/WE. art. 1. [Prawo do ochrony danych osobowych] 1. Każdy ma prawo do ochrony dotyczących go da- nych osobowych. 2. Niniejsze rozporządzenie chroni podstawowe pra- wa i wolności osób fizycznych, w szczególności ich pra- wo do ochrony danych osobowych. brak odpowiednika 5 RODO. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – PRZEWODNIK PO ZMIANACH 6 USTaWa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych rozPorzĄdzenie ParLaMenTU eUroPeJSKieGo i rady (Ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) USTaWa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Uzasadnienie: Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych jest jednym z praw podstawowych. Art. 8 ust. 1 Karty praw podsta- wowych Unii Europejskiej (zwanej dalej „Kartą praw podstawowych”) oraz art. 16 ust. 1 Traktatu o funkcjo- nowaniu Unii Europejskiej (TFUE) stanowią, że każda osoba ma prawo do ochrony danych osobowych jej dotyczących. Przetwarzanie danych osobowych należy zorgani- zować w taki sposób, aby służyło ludzkości. Prawo do ochrony danych osobowych nie jest prawem bez- względnym; należy je postrzegać w kontekście jego funkcji społecznej i wyważyć względem innych praw podstawowych w myśl zasady proporcjonalności. Niniejsze rozporządzenie nie narusza praw podsta- wowych, wolności i zasad uznanych w Karcie praw podstawowych – zapisanych w Traktatach – w szcze- gólności prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, domu oraz komunikowania się, ochrony danych osobowych, wolności myśli, sumienia i religii, wolności wypowiedzi i informacji, wolności prowa- dzenia działalności gospodarczej, prawa do skutecz- nego środka prawnego i dostępu do bezstronnego sądu oraz różnorodności kulturowej, religijnej i języ- kowej. Komentarz: Zmienia się filozofia podejścia do przetwarzania danych osobowych. RODO kładzie bardzo duży nacisk na przestrzeganie praw osób, których dane są przetwarzane. Takie podejście odzwierciedla możliwość nakładania kar administracyjnych na administratorów, którzy nie respektują praw osób, których dane są przetwarzane. 2. Przetwarzanie danych osobowych może mieć miej- sce ze względu na dobro publiczne, dobro osoby, której dane dotyczą, lub dobro osób trzecich w zakresie i trybie określonym ustawą. 3. Nie ogranicza się ani nie zakazuje swobodnego przepływu danych osobowych w Unii z powodów od- noszących się do ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Uzasadnienie: Integracja społeczno-gospodarcza wynikająca z funkcjonowania rynku wewnętrznego doprowadziła do znacznego zwiększenia transgra- nicznych przepływów danych osobowych. Wzrosła wymiana danych osobowych między podmiotami pub- licznymi i prywatnymi, w tym między osobami fizycz- nymi, zrzeszeniami i przedsiębiorstwami w Unii. Od organów krajowych państw członkowskich prawo Unii coraz częściej wymaga, by w celu wykonania swoich obowiązków lub w celu realizacji zadań w imieniu orga- nu innego państwa członkowskiego współpracowały ze sobą i wymieniały się danymi osobowymi. Aby zapewnić wysoki i spójny stopień ochrony osób fizycznych oraz usunąć przeszkody w przepływie da- nych osobowych w Unii, należy zapewnić równorzęd- ny we wszystkich państwach członkowskich stopień ochrony praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem takich danych. Należy zapewnić spójne i jednolite w całej Unii stosowanie przepisów o ochronie podstawowych praw i wolności osób fi- zycznych w związku z przetwarzaniem danych oso- bowych. Jeżeli chodzi o przetwarzanie danych osobo- wych w celu wypełnienia obowiązku prawnego, w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicz- nym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, państwa członkowskie powinny móc zachować lub wprowadzić krajowe prze- pisy doprecyzowujące stosowanie przepisów niniej- szego rozporządzenia. Obok ogólnego, horyzontalne- go prawa o ochronie danych wdrażającego dyrektywę 95/46/WE państwa członkowskie przyjęły uregulo- wania sektorowe w dziedzinach wymagających prze- pisów bardziej szczegółowych. Niniejsze rozpo- rządzenie umożliwia też państwom członkowskim doprecyzowanie jego przepisów, w tym w odniesieniu do przetwarzania szczególnych kategorii danych oso- bowych (zwanych dalej „danymi wrażliwymi”). W tym względzie niniejsze rozporządzenie nie wyklucza moż- liwości określenia w prawie państwa członkowskiego okoliczności dotyczących konkretnych sytuacji zwią- zanych z przetwarzaniem danych, w tym dookreślenia warunków, które decydują o zgodności przetwarzania z prawem. Art. 16 ust. 2 TFUE powierza Parlamentowi Europej- skiemu i Radzie określenie zasad ochrony osób fizycz- 7 RODO. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – PRZEWODNIK PO ZMIANACH 8 USTaWa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych rozPorzĄdzenie ParLaMenTU eUroPeJSKieGo i rady (Ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) USTaWa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych nych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz zasad swobodnego przepływu takich danych. Aby zapewnić spójny stopień ochrony osób fizycz- nych w Unii oraz zapobiegać rozbieżnościom ha- mującym swobodny przepływ danych osobowych na rynku wewnętrznym, należy przyjąć rozporzą- dzenie, które zagwarantuje podmiotom gospodar- czym – w tym mikroprzedsiębiorstwom oraz małym i średnim przedsiębiorstwom – pewność prawa i przejrzystość, a osobom fizycznym we wszystkich państwach członkowskich ten sam poziom prawnie egzekwowalnych praw oraz obowiązków i zadań ad- ministratorów i podmiotów przetwarzających, które pozwoli spójnie monitorować przetwarzanie danych osobowych, a także które zapewni równoważne kary we wszystkich państwach członkowskich oraz skuteczną współpracę organów nadzorczych z róż- nych państw członkowskich. Aby rynek wewnętrzny mógł właściwie funkcjonować, swobodny przepływ danych osobowych w Unii nie jest ograniczany ani zakazany z powodów odnoszących się do ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Z uwagi na szczególną sytuację mikro- przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsię- biorstw niniejsze rozporządzenie przewiduje wyjątek dotyczący rejestrowania czynności przetwarzania dla podmiotów zatrudniających mniej niż 250 pra- cowników. Ponadto zachęca się instytucje i organy Unii, państwa członkowskie i ich organy nadzorcze, by stosując niniejsze rozporządzenie, uwzględniały szczególne potrzeby mikroprzedsiębiorstw oraz ma- łych i średnich przedsiębiorstw. Rozumienie pojęcia mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przed- siębiorstw powinno opierać się na art. 2 załącznika do zalecenia Komisji 2003/361/WE. Komentarz: RODO nie wprowadza zmian w zasadach transferu danych.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

RODO. Ochrona danych osobowych. Przewodnik po zmianach z nową ustawą ODO
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: