Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00183 008764 23017842 na godz. na dobę w sumie
Rachunkowość Budżetowa. Prewspółczynnik w jednostkach budżetowych. Wskaźnik roczny i korekta - ebook/pdf
Rachunkowość Budżetowa. Prewspółczynnik w jednostkach budżetowych. Wskaźnik roczny i korekta - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 88
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8137-666-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Od 1 stycznia 2016 r. jednostki sektora finansów publicznych będące podatnikami VAT, dokonując zakupów towarów i usług – wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza – obliczają kwoty podatku naliczonego na podstawie tzw. prewspółczynnika. Obliczenia te mają charakter wstępny. Po zakończeniu roku należy dokonać korekty odliczonego podatku z uwzględnieniem prewspółczynnika obliczonego na podstawie ostatecznych danych. 
Publikacja szczegółowo omawia:
• zasady wyznaczania preproporcji,
• odliczanie za jej pomocą podatku naliczonego,
• zasady prowadzenia ewidencji,
• stosowanie podzielonej płatności w jednostkach odliczających VAT według prewspółczynnika,
• zasady korekty rocznej.
Całość jest opatrzona bogatym orzecznictwem administracyjnym i sądowym, przykładami oraz licznymi fragmentami interpretacji indywidualnych obrazujących problemy, z którymi jednostki rozliczające VAT przy użyciu prewspółczynnika spotkały się w swojej codziennej działalności.
Publikacja skierowana jest przede wszystkim do osób, które w ramach wykonywanych obowiązków są zobligowane do stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w jednostkach budżetowych. Są to w szczególności osoby zatrudnione w jednostkach samorządu terytorialnego i w centrach usług wspólnych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Rozdział 3 Odliczenie częściowe – zagadnienia ogólne 3.1. Wzorzec normatywny proporcji W przypadku, gdy podatnik wykonuje zarówno czynności z prawem do obniżenia kwoty VAT należnego o naliczony, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługu- je (np. zwolnione), podatek naliczony przy nabywaniu towarów i usług związanych z czyn- nościami z prawem do rozliczenia musi być oddzielony od VAT zawartego w cenie towarów i usług powiązanych z czynnościami bez prawa do rozliczenia. W pierwszej kolejności po- datnik powinien przyporządkować podatek naliczony od sprzedaży z prawem i bez prawa do odliczenia. Dopiero gdy nie jest możliwe jednoznaczne przyporządkowanie podatku na- liczonego do jednej lub drugiej grupy, odliczenie VAT powinno być dokonane przy zastoso- waniu proporcji wyznaczonej zgodnie z art. 90 ust. 3 lub 8 uptu. Przy wyznaczaniu proporcji obowiązuje wzorzec normatywny, tj. podatnik nie może zastoso- wać innej metody niż ta, która została przewidziana w przepisach ustawy o podatku od towa- rów i usług. Jak wynika z art. 90 ust. 3 uptu, proporcję stosowaną przy odliczaniu częściowym ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługu- je prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo (je- dynie wyjątkowo w drodze protokołu sporządzanego z organem podatkowym). Oczywiście proporcja wyrażona jest w procentach (zaokrąglenie w górę do najbliższej licz- by całkowitej). Przy identyfikacji proporcji nie uwzględnia się: ■■ obrotu uzyskanego z dostawy towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niema- 26 Rozdział 3. Odliczenie częściowe – zagadnienia ogólne terialnych i prawnych podlegających amortyzacji, oraz gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli są zaliczane do środków trwałych podatnika – używanych przez podatnika na potrzeby jego działalności; ■■ z tytułu transakcji dotyczących: – pomocniczych transakcji w zakresie nieruchomości i pomocniczych transakcji finan- sowych; – usług finansowych wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38–41 uptu, w zakresie, w jakim transakcje te mają charakter pomocniczy; ■■ kwoty VAT. W przypadku, gdy proporcja: ■■ przekroczyła 98 oraz kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynika- jąca z zastosowania tej proporcji, w skali roku, była mniejsza niż 500 zł – podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 100 ; ■■ nie przekroczyła 2 – podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 0 . Inaczej niż to jest w przypadku preproporcji (o czym w dalszej części), nie ma możliwości identyfikacji proporcji dla poszczególnych części działalności firmy (oddziałów, zakładów, nieruchomości etc.). Powyższe wynika z faktu, iż tym razem prawodawca nie godzi się na to, by proporcja była wyznaczana w dowolny sposób, byle tylko jak najbardziej odpowiadała stanowi faktycz- nemu. Wyjątkiem są jednostki samorządu terytorialnego. Od 2018 r. w przepisach jest wprost za- pisane, że jednostki samorządu terytorialnego mają wyznaczać proporcje odrębnie dla każ- dej z jednostek. Skoro znalazł się w nich taki zapis, a nie ma analogicznej legitymacji dla in- nych podatników, należy przyjąć, iż oni nie mogą zastosować takiego rozwiązania. Przy czym przez jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego rozumie się: ■■ utworzone przez jednostkę samorządu terytorialnego samorządową jednostkę budże- tową lub samorządowy zakład budżetowy; ■■ urząd gminy, starostwo powiatowe, urząd marszałkowski. Pomimo braku rocznego charakteru podatku od towarów i usług, ale z uwzględnieniem braku memoriału (w znaczeniu np. CIT) przy rozliczaniu VAT prawodawca wprowadził za- sadę, według której po zakończeniu roku podatnik stosujący odliczanie częściowe zobo- wiązany jest do przeprowadzenia korekty z uwzględnieniem danych rzeczywistych roku korygowanego. 3.2. Korekta 27
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Rachunkowość Budżetowa. Prewspółczynnik w jednostkach budżetowych. Wskaźnik roczny i korekta
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: