Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00185 003512 21002118 na godz. na dobę w sumie
Rachunkowość i podatki w publicznych jednostkach oświaty - ebook/pdf
Rachunkowość i podatki w publicznych jednostkach oświaty - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 350
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-6206-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> finansowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja stanowi kompleksowy zbiór informacji związanych z prowadzeniem księgowości jednostek oświatowych, ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania sprawozdań budżetowych zgodnie ze zmienionymi przepisami, a także omówieniem najważniejszych zmian w podatku VAT.

Jednostki oświatowe, jako jednostki budżetowe, są obciążone szeregiem obowiązków nałożonych na nie przepisami prawa. Niniejsze opracowanie ma za zadanie przybliżyć czytelnikowi zakres obowiązków związanych z prowadzeniem jednostki oświatowej oraz zakresem odpowiedzialności w przypadku ich niewykonania, bądź nieprawidłowego wykonania, jak również wyjaśnić zagadnienia związane z opodatkowaniem działalności prowadzonej przez placówki oświatowe.

Omówienie zagadnień związanych z opodatkowaniem działalności jednostek jest niezwykle istotne ze względu na częste zmiany przepisów prawa. Jedną z ważniejszych nowości obowiązujących od 1.1.2014 r. jest nowelizacja ustawy o podatku VAT. Nowe przepisy wprowadziły szereg zmian m.in. w zakresie rozpoznawania momentu powstawania obowiązku podatkowego oraz zasad wystawiania faktur VAT. Zapoznanie się z przedmiotowymi zmianami jest niezwykle istotne dla kierowników jednostek oraz służb finansowo-księgowych działających w szkołach. Wiąże się to z faktem, że jednostki oświatowe bardzo często poza działalnością edukacyjną dokonują również dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz podmiotów prywatnych prowadzących, bądź nieprowadzących, działalności gospodarczej. Może to być m.in. wynajem pomieszczeń bądź sprzedaż posiłków osobom, które nie uczą się w szkole. W takich przypadkach jednostki oświatowe często mają wątpliwości, czy muszą opodatkować tą działalność podatkiem VAT.

Nie należy również zapominać, że na jednostkach oświatowych ciążą także obowiązki wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednostki te, jako płatnicy składek, mają obowiązek m.in. do naliczenia, pobrania oraz odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy. Zagadnienie to z pozoru nie powoduje trudności. Niemniej jednak pracownicy często poza wynagrodzeniem zasadniczym otrzymują również inne świadczenia takie jak premie, nagrody, bądź świadczenia socjalne. W sytuacji, gdy pracownik otrzyma dodatkowe świadczenie od pracodawcy, wówczas powstaje wątpliwość, czy jednostka powinna opodatkować takie świadczenie podatkiem dochodowym.

W książce uwzględnione zostały także najnowsze zmiany w przepisach dotyczące zasad sporządzania sprawozdań budżetowych, a także sprawozdań z operacji finansowych przez publiczne jednostki oświaty. Opracowanie to zawiera:

Ponadto opracowanie to przybliża wiele ciekawych zagadnień związanych z prowadzeniem gospodarki finansowej, w tym m.in. z przygotowywaniem planów finansowych, przeprowadzaniem inwentaryzacji, prowadzeniem wydzielonego rachunku dochodów oraz przygotowywaniem sprawozdań budżetowych.

Nie należy również zapominać, że prowadzenie rachunkowości jednostek oświatowych może zostać powierzone zespołowi ekonomiczno-administracyjnemu (ZEAS-owi). W takiej sytuacji kierownicy jednostek niejednokrotnie mają wątpliwości, jakie czynności jednostki mają obowiązek wykonywać samodzielnie, a jakie powinny zostać przekazane do wykonania ZEAS-owi. Powstaje również wątpliwość, czy przekazanie ZEAS-owi czynności związanych prowadzeniem rachunkowości powoduje również przekazanie odpowiedzialności za ich niewykonanie, bądź nienależyte wykonanie.

 

 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

okladka:okladka_1_klasyfikacja.qxd 14-02-23 14:11 Page 1 Rachunkowość i podatki w publicznych jednostkach oświaty Jednostki oświatowe, jako jednostki budżetowe, są obciążone szeregiem obowiązków nałożonych na nie przepisami prawa, w tym ustawą o rachun - kowości i ustawą o finansach publicznych. Niniejsza publikacja ma za zadanie przybliżyć czytelnikowi zakres obowiązków związanych z prowadze- niem księgowości jednostki oświatowej oraz zakres odpowiedzialności w przypadku ich niewykonania, bądź nieprawidłowego wykonania, jak rów - nież wyjaśnić zagadnienia związane z opodatkowaniem działalności prowa - dzonej przez placówki oświatowe. Omówienie zagadnień związanych z opodatkowaniem działalności jednostek jest niezwykle istotne ze względu na częste zmiany przepisów prawa. Jedną z ważniejszych nowości obowiązujących od 1.1.2014 r. jest nowe- lizacja ustawy o podatku VAT. Nowe przepisy wprowadziły szereg zmian m.in. w zakresie rozpoznawania momentu powstawania obowiązku podat - kowego oraz zasad wystawiania faktur VAT. Zapoznanie się z przedmio- towymi zmianami jest niezwykle istotne dla kierowników jednostek oraz służb finansowo-księgowych działających w szkołach. Ponadto opracowanie to przybliża wiele ciekawych zagadnień związanych z prowadzeniem gospodarki finansowej, w tym m.in. związanych z: n przygotowywaniem planów finansowych, n przeprowadzaniem inwentar yzacji, n prowadzeniem wydzielonego rachunku dochodów oraz n przygotowywaniem sprawozdań budżetowych i sprawozdań z operacji finan- sowych – z uwzględnieniem zmian w prawie, które miały miejsce na koniec 2013 r. i na początku 2014 r. Dzięki kompleksowemu ujęciu zagadnień związanych z prowadzeniem jed - nostki oświatowej opracowanie to będzie przydatne nie tylko dla kierow- ników jednostek oświatowych i służb finansowo-księgowych działających w szkołach, lecz również dla pracowników i kierowników ZEAS-ów. Urszula Winkowska-Zakrzewska – prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Eksper t z zakresu finansów publicznych ze szczególnym uwzględnieniem rachunkowości budżetowej. Posiada kilkuletnie doświadczenie jako eksper t wśród jednostek z sek- tora finansów publicznych. Jest autorką wielu publikacji z zakresu obo- wiązków podatkowych oraz rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych oraz współautorką wielu książek i opracowań skierowanych do tej grupy. ISBN 978-83-255-6205-2 cena 139 zł W Ó K Y T K A R P A L D E N Z C I L B U P E S N A N I F i k t a d o p i ć ś o w o k n u h c a R i y t a w ś o h c a k t s o n d e j h c y n z c i l b u p w j i e k s w e z r k a Z - j i e k s w o k n W i i l u z s r U . d e r d o p pod redakcją Urszuli Winkowskiej-Zakrzewskiej Rachunkowość i podatki w publicznych jednostkach oświaty Zmiany w podatku VAT w 2014 r. Sprawozdania budżetowe po zmianach Obowiązki płatnika podatku dochodowego Przygotowywanie planów finansowych Przeprowadzanie inwentaryzacji Prowadzenie wydzielonego rachunku dochodów pod red. Urszuli Winkowskiej-Zakrzewskiej Rachunkowość i podatki w publicznych jednostkach oświaty Wzory dokumentów z wyjaśnieniami Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa 2014 Rachunkowość i podatki w publicznych jednostkach oświaty 1. wydanie Stan prawny: marzec 2014 Redakcja: Marcin Majchrzak © Wydawnictwo C.H.Beck 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Opinie zawarte w niniejszej publikacji wyrażają osobisty punkt widzenia Autorów. Wydawnictwo C.H.Beck nie ponosi odpowiedzialności za zawarte w niej informacje. Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa tel.: 22 31 12 222 faks: 22 33 77 601 www.beck.pl www.beckinfobiznes.pl Skład i łamanie: PanDawer Druk: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-6205-2 ISBN e-book 978-83-255-6206-9 Spis treści Wykaz autorów ........................................................................................................................................................... Wykaz skrótów ........................................................................................................................................................... Wprowadzenie ............................................................................................................................................................ IX XIII XVII Dział I. Rachunkowość ............................................................................................................................................. 1. Wstęp ................................................................................................................................................................. 2. Zadania i odpowiedzialność dyrektora jednostki oświatowej za rachunkowość i finanse .... 2.1. Zakres odpowiedzialności gmin za szkoły i przedszkola ........................................................ 2.2. Zadania i obowiązki dyrektorów jednostek oświatowych w zakresie finansów i rachunkowości .................................................................................................................................... 2.3. Formy organizacyjno-prawne jednostek organizacyjnych w oświacie ............................. 2.4. Zadania kierownika jednostki organizacyjnej systemu oświaty w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych i przepisów wykonawczych ........................ 2.5. Zadania kierownika jednostki w zakresie rachunkowości ..................................................... 2.6. Regulacje wewnętrzne w zakresie rachunkowości wprowadzane przez kierownika jednostki ........................................................................................................................... 2.7. Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych .................................... 2.8. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ................................. 3. Upoważnienie dyrektora gminnej szkoły lub placówki oświatowej do zaciągania zobowiązań w imieniu gminy ................................................................................................................... 3.1. Upoważnienie do zaciągania zobowiązań w sferze prawa cywilnego .............................. 3.2. Źródło upoważnienia do zaciągania rocznych zobowiązań finansowych ....................... 3.3. Dopuszczalność zaciągnięcia zobowiązania na rok następny lub zobowiązania wieloletniego ......................................................................................................................................... 3.4. Pełnomocnictwo dla dyrektora samorządowej szkoły lub placówki do prowadzenia spraw bieżących .................................................................................................. 3.4.1. Omówienie wzoru pełnomocnictwa ogólnego ............................................................. 4. Obsługa placówek oświatowych przez ZEAS oraz określenie wzajemnych relacji pomiędzy placówkami ................................................................................................................................ 4.1. Zadania związane z realizacją obsługi administracyjnej szkół ............................................. 4.2. Tworzenie jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej .............................................. 4.3. Funkcjonowanie jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej ................................. 4.4. Formy obsługi szkół i placówek oświatowych ............................................................................ 4.5. Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli – ZEO ..................................................................................... 4.6. Porozumienie między dyrektorem ZEO, a dyrektorem szkoły lub przedszkola ............ 4.7. Sprawozdawczość ................................................................................................................................. 4.7.1. Sprawozdawczość budżetowa ............................................................................................. 4.8. Przykładowy zakres czynności pracownika ZEO prowadzącego księgi rachunkowe szkoły lub przedszkola ........................................................................................................................ 1 1 2 2 3 4 5 11 14 50 67 70 71 72 73 75 75 76 77 77 78 79 80 80 81 81 82 IIIIII Spis treści 4.9. Odpowiedzialność dyrektora szkoły lub przedszkola za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ............................................................................................................................................. 5. Zasady sporządzania planu finansowego ............................................................................................ 5.1. Terminy do przygotowania planu finansowego ....................................................................... 5.2. Przygotowanie planu finansowego przez ZEAS ....................................................................... 5.3. Elementy planu finansowego szkoły ............................................................................................ 5.4. Zmiany w planach finansowych ...................................................................................................... 5.5. Plany finansowe wydzielonego rachunku dochodów ............................................................ 6. Wydzielony rachunek dochodów ............................................................................................................ 6.1. Jednostki budżetowe, w których może zostać utworzony wydzielony rachunek dochodów ............................................................................................................................................... 6.2. Tworzenie wydzielonych rachunków dochodów ...................................................................... 6.2.1. Źródła dochodów ...................................................................................................................... 6.2.2. Wydatki dokonywane z wydzielonego rachunku ......................................................... 6.2.3. Pozostałe elementy funkcjonowania wydzielonego rachunku dochodów ......... 6.3. Wydzielone rachunki dochodów a dyscyplina finansów publicznych .............................. 6.4. Przykłady wzorów dokumentów związanych z wydzielonym rachunkiem dochodów ............................................................................................................................................... 6.4.1. Przykład uchwały organu stanowiącego .......................................................................... 6.4.2. Przykładowy załącznik do uchwały budżetowej gminy na 2014 r. ......................... 6.4.3. Przykładowe plany finansowe wydzielonego rachunku dochodów placówki oświatowej ................................................................................................................ 6.4.4. Przykładowe plany finansowe wydzielonego rachunku dochodów przedszkola na 2014 r. ............................................................................................................. 7. Kontrola zarządcza w jednostce oświatowej ...................................................................................... 7.1. Definicja kontroli zarządczej ............................................................................................................. 7.2. Odpowiedzialność za kontrolę zarządczą w jednostce oświatowej ................................... 7.3. Znaczenie i rola kontroli zarządczej w jednostce oświatowej .............................................. 7.4. Funkcjonowanie kontroli zarządczej w jednostce oświatowej ............................................ 7.5. Kontrola zarządcza a kontrola finansowa ..................................................................................... 7.5.1. Główny księgowy ...................................................................................................................... 7.5.2. Kontrola zarządcza .................................................................................................................... 7.6. System kontroli zarządczej w jednostce oświatowej ............................................................... 7.6.1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ................................................................................. 7.6.2. Organizacja systemu kontroli zarządczej w jednostce ................................................ 7.6.2.1. Współudział pracowników ...................................................................................... 7.6.2.2. Spójność systemu ...................................................................................................... 7.6.2.3. Zespół ds. kontroli ...................................................................................................... 7.6.2.4. Skład zespołu ............................................................................................................... 7.6.3. Mechanizmy kontrolne ........................................................................................................... 7.6.3.1. Koszty wdrożenia ....................................................................................................... 7.7. Standardy kontroli zarządczej .......................................................................................................... 7.7.1. Grupy standardów .................................................................................................................... 7.7.2. Środowisko wewnętrzne ........................................................................................................ 7.7.3. Ustalanie mierników ................................................................................................................ 7.7.4. Akceptowalny poziom ryzyka .............................................................................................. 7.7.5. Procedury zarządzania ryzykiem ......................................................................................... 7.7.6. Mechanizmy kontroli ............................................................................................................... 7.7.7. Informacja i komunikacja ....................................................................................................... IV 82 83 83 89 89 93 94 96 96 100 100 103 105 108 110 110 114 115 116 118 118 119 119 120 121 123 124 124 125 126 126 126 127 127 127 127 127 128 129 131 131 131 132 134 Spis treści 7.7.8. Monitorowanie i ocena ........................................................................................................... 7.7.9. Samoocena kontroli zarządczej ........................................................................................... 7.8. Procedury kontroli zarządczej .......................................................................................................... 7.8.1. Zasady tworzenia procedur ................................................................................................... 7.8.2. Zespół koordynujący ............................................................................................................... 7.8.3. Reakcja na ryzyko ...................................................................................................................... 7.8.4. Podział obowiązków ................................................................................................................ 7.9. Dokumentacja związana z prowadzeniem kontroli zarządczej w placówkach oświaty ..................................................................................................................................................... 7.9.1. Zasady kontroli zarządczej ..................................................................................................... 7.9.2. Procedura zarządzania ryzykiem ......................................................................................... 7.10. Plan działalności i sprawozdanie z jego wykonania ............................................................... 7.10.1. Budowa planu działalności ................................................................................................. 7.10.2. Sprawozdanie z wykonania planu działalności ........................................................... 7.11. Procedury kontroli w jednostce oświatowej wynikające z ustawy o rachunkowości ................................................................................................................................... 7.11.1. System kontroli należności .................................................................................................. 7.11.2. System kontroli zobowiązań krótkoterminowych ...................................................... 7.11.3. Kontrola dowodów księgowych ........................................................................................ 7.11.4. Zadania kontroli formalno-rachunkowej ....................................................................... 8. Inwentaryzacja w jednostkach organizacyjnych oświaty .............................................................. 8.1. Zasady ogólne ........................................................................................................................................ 8.2. Istota inwentaryzacji ............................................................................................................................ 8.3. Cel inwentaryzacji bilansowej .......................................................................................................... 8.4. Zakres inwentaryzacji .......................................................................................................................... 8.5. Terminy i częstotliwość ....................................................................................................................... 8.6. Metody inwentaryzacji ........................................................................................................................ 8.6.1. Spis z natury ................................................................................................................................ 8.6.2. Uzgadnianie sald ....................................................................................................................... 8.6.3. Porównanie danych ksiąg ...................................................................................................... 8.7. Inwentaryzacja w drodze spisu z natury ....................................................................................... 8.8. Komisja inwentaryzacyjna ................................................................................................................. 8.9. Dokumentacja czynności inwentaryzacyjnych przeprowadzonych w drodze spisu z natury ......................................................................................................................................... 8.10. Przykładowa instrukcja inwentaryzacyjna ................................................................................ 8.11. Rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych ...................................................................................... 8.11.1. Różnice zawinione oraz niezawinione ............................................................................ 8.11.2. Ubytki naturalne mieszczące się w granicy limitów ................................................... 8.11.3. Kompensata niedoborów .................................................................................................... 8.12. Ewidencja nadwyżki środka trwałego ujawnionego w trakcie inwentaryzacji ............ 8.13. Inwentaryzacja w drodze potwierdzenia salda ....................................................................... 8.14. Inwentaryzacja drogą weryfikacji ................................................................................................. 8.15. Rozliczenie inwentaryzacji i ujęcie jej wyników w księgach rachunkowych ................ 8.16. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych .............................. 9. Sprawozdania budżetowe w jednostkach oświaty ........................................................................... 9.1. Ogólne zasady sporządzania sprawozdań budżetowych ...................................................... 9.2. Zakres informacyjny i zasady sporządzania sprawozdania Rb-27S .................................... 9.3. Zakres informacyjny i zasady sporządzania sprawozdania Rb-28S .................................... 135 136 136 136 137 137 137 138 138 141 146 146 147 147 148 149 150 153 153 153 153 154 154 155 157 158 158 158 159 160 161 161 167 169 171 171 172 173 174 175 175 176 177 178 181 V Spis treści 9.4. Zasady konstrukcji sprawozdania Rb-34S z wykonania dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku ...................................................................................................................... 9.5. Terminy sprawozdania oraz odbiorcy sprawozdania ............................................................... 9.6. Sprawozdanie Rb-28 NWS z wykonania planu wydatków samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ............................................................................................................................... 10. Sprawozdania w zakresie operacji finansowych samorządowych placówek oświatowych ................................................................................................................................................... 10.1. Rodzaje sprawozdań ......................................................................................................................... 10.2.Terminy sporządzania i przekazywania sprawozdań ............................................................ 10.3. Formy sporządzania i przekazywania sprawozdań ................................................................ 10.4. Korekty sprawozdań ......................................................................................................................... 10.5. Podstawowe zasady sporządzania sprawozdań w zakresie operacji finansowych .... 10.6. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie sprawozdawczości ............. 10.7. Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji ............................................................................................................... 10.8. Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych Rb-UZ .................................................................................................................................. 10.9. Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych – Rb-N ........................................................................................................................... 11. Wydatki strukturalne w jednostkach oświatowych .......................................................................... 11.1. Ewidencja wydatków strukturalnych .......................................................................................... 11.1.1. Dodatkowa klasyfikacja ...................................................................................................... 11.1.2. Wydatki strukturalne – definicja ..................................................................................... 11.1.3. Sposób klasyfikowania ....................................................................................................... 11.1.4. Dodatkowa ewidencja ........................................................................................................ 11.1.5. Data wprowadzenia do ewidencji .................................................................................. 11.2. Sporządzenie sprawozdania Rb-WSa .......................................................................................... 11.3. Przykład poprawnie wypełnionego sprawozdania RB-WSa ............................................... Dział II. Prawo podatkowe ..................................................................................................................................... 1. Wstęp ................................................................................................................................................................. 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych ............................................................................................. 2.1. Opodatkowanie podatkiem dochodowym dodatkowych świadczeń powiązanych ze stosunkiem pracy ............................................................................................................................ 2.1.1. Opodatkowanie podatkiem dochodowym premii ....................................................... 2.1.2. Opodatkowanie podatkiem dochodowym nagród przyznawanych pracownikom .............................................................................................................................. 2.1.3. Opodatkowanie diet przyznawanych z tytułu podróży służbowej ......................... 2.1.4. Opodatkowanie imprez integracyjnych ........................................................................... 2.1.5. Opodatkowanie podatkiem dochodowym posiłków spożywanych przez nauczycieli w trakcie rad pedagogicznych .......................................................... 2.2. Świadczenia socjalne nabywane na rzecz pracowników ....................................................... 2.2.1. Zakres opodatkowania świadczeń pracowniczych w myśl PDOFizU ..................... 2.2.2. Zwolnienie świadczeń pracowniczych od podatku dochodowego ....................... 2.3. Zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym i motywacyjnym .......................................................... 2.3.1. Regulacje zawarte w ustawie o systemie oświaty ......................................................... 2.3.2. Skutki podatkowe otrzymania przez uczniów świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz motywacyjnym ........................................ VI 186 189 190 192 192 193 193 194 195 196 196 203 208 216 216 217 217 217 217 218 218 232 241 241 242 242 242 244 246 247 251 253 253 254 258 258 262 Spis treści 2.4. Następstwa uchwały NSA dotyczącej opodatkowania przychodu ze świadczeń medycznych podatkiem dochodowym od osób fizycznych – skutki dla pracowników jednostek oświatowych .................................................................................. 2.4.1. Możliwość skorzystania z usług medycznych na skutek wykupu przez pracodawcę pakietu tych usług ............................................................................... 2.4.2. Skutki w podatku dochodowym od osób fizycznych .................................................. 2.4.3. Skutki w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne .................................................................................................................................... 2.4.4. Schemat korekt deklaracji/informacji w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz deklaracji i raportów w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne .......................................... 3. Podatek VAT ..................................................................................................................................................... 3.1. Uchwała NSA w sprawie uznania za podatników podatku VAT gminnych jednostek budżetowych ..................................................................................................................... 3.2. Zwolnienie podmiotowe w podatku VAT ..................................................................................... 3.3. Zasady wystawiania faktur VAT oraz ich rodzaje na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług .............................................................................................................................. 3.3.1. Podmioty zobowiązane do wystawiania faktur VAT ..................................................... 3.3.2. Podatnicy zwolnieni ................................................................................................................. 3.3.3. Obowiązek wystawiania faktur VAT .................................................................................... 3.3.4. Regulacje wspólnotowe ......................................................................................................... 3.3.5. Elementy faktur VAT ................................................................................................................. 3.3.6. Nowe terminy wystawiania faktur VAT .............................................................................. 3.3.7. Zasady wcześniejszego wystawiania faktur .................................................................... 3.3.8. Przeliczanie kwot wyrażonych na fakturach VAT .......................................................... 3.3.9. Rodzaje faktur VAT .................................................................................................................... 3.3.9.1. Faktury korygujące .................................................................................................... 3.3.9.2. Noty korygujące .......................................................................................................... 3.3.9.3. Faktury zaliczkowe ..................................................................................................... 3.3.9.4. Faktury wystawiane na żądanie ............................................................................ 3.3.9.5. Faktury wystawiane w formie elektronicznej ................................................... 3.3.9.6. Faktury wystawiane w języku obcym ................................................................. 3.4. Refakturowanie usług .......................................................................................................................... 3.4.1. Zagadnienia wstępne .............................................................................................................. 3.4.2. Definicja refakturowania ........................................................................................................ 3.4.3. Refakturowanie w świetle ustawy o podatku VAT – niezbędne elementy refaktury ....................................................................................................................................... 3.4.3.1. Konsekwencje podatkowe ...................................................................................... 3.4.3.2. Marża pośrednika ....................................................................................................... 3.5. Najem w podatku od towarów i usług .......................................................................................... 3.5.1. Zagadnienia wstępne .............................................................................................................. 3.5.2. Instytucja najmu ........................................................................................................................ 3.5.3. Podatek VAT należny ................................................................................................................ 3.5.4. Moment powstania obowiązku podatkowego .............................................................. 3.5.5. Refakturowanie usług powiązanych z najmem .............................................................. 3.5.6. Podatek VAT naliczony ............................................................................................................. 3.5.7. Obniżenie podatku należnego ............................................................................................. 3.6. Opodatkowanie usług świadczonych na stołówkach szkolnych w świetle ustawy o podatku VAT ......................................................................................................................... 3.6.1. Zwolnienie od opodatkowania podatkiem VAT usług stołówkowych ................... 265 265 266 271 271 272 272 273 274 274 274 275 275 276 278 279 280 280 280 281 282 284 284 286 287 287 287 289 289 291 293 293 293 293 294 295 297 297 298 298 VII Spis treści 3.6.1.1. Zwolnienie usług stołówkowych świadczonych pomiędzy szkołami publicznymi .................................................................................................................. 3.6.1.2. Zwolnienie usług stołówkowych jako zakwalifikowanych do usług związanych z edukacją ............................................................................................. 3.6.2. Opodatkowanie usług stołówkowych świadczonych w szkołach ........................... 3.6.3. Obowiązek umieszczania dodatkowych informacji na fakturach dokumentujących sprzedaż zwolnioną ............................................................................ 3.7. Dotacje, subwencje oraz dopłaty o podobnym charakterze w świetle ustawy o podatku od towarów i usług ......................................................................................................... 3.7.1. Pojęcie dotacji, subwencji oraz dopłaty o podobnym charakterze ........................ 3.7.2. Obowiązek podatkowy ........................................................................................................... 3.7.3. Podstawa opodatkowania ..................................................................................................... 3.7.4. Stawka podatku VAT ................................................................................................................. 3.7.5. Dokumentowanie otrzymania oraz zwrotu dotacji ...................................................... 3.7.6. Następstwa zwrotu dotacji lub subwencji ....................................................................... 3.8. Zakupy inwestycyjne oraz remonty w świetle przepisów prawa podatkowego ........... 3.8.1. Definicja środków trwałych ................................................................................................... 3.8.2. Środki trwałe w budowie ....................................................................................................... 3.8.3. Rozliczanie środków trwałych – wartość początkowa ................................................. 3.8.4. Zakupy inwestycyjne zaliczane u podatnika do środków trwałych ........................ 3.8.4.1. Remonty ........................................................................................................................ 3.8.4.2. Modernizacja obiektów już istniejących ............................................................ 3.8.4.3. Wznoszenie oraz zakup nowych obiektów ....................................................... 3.8.5. Zakupy środków trwałych niestanowiących nieruchomości .................................... 3.9. Proporcja w podatku VAT oraz roczna korekta podatku ......................................................... 3.9.1. Czynności uprawniające do odliczenia podatku dochodowego ............................. 3.9.2. Kwota podatku naliczonego ................................................................................................. 3.9.3. Ograniczenia w odliczeniach podatku .............................................................................. 3.9.4. Rozszerzenia w odliczeniach podatku ............................................................................... 3.9.5. Podział zakupów ze względu na charakter ich wykorzystania ................................. 3.9.5.1. Zakup bezpośredni .................................................................................................... 3.9.5.2. Zakup pośredni ........................................................................................................... 3.9.6. Zakup związany z działalnością ........................................................................................... 3.9.7. Zakup niezwiązany z działalnością ..................................................................................... 3.9.8. Działalność mieszana ............................................................................................................... 3.9.9. Struktura sprzedaży .................................................................................................................. 3.9.10. Ustalenie proporcji ................................................................................................................. 3.9.11. Sposób określania wskaźnika proporcji ......................................................................... 3.9.12. Sprzedaż dokonana ............................................................................................................... 3.9.13. Orientacyjne określenie proporcji .................................................................................... 3.9.14. Korekta podatku naliczonego od zakupów związanych z działalnością mieszaną .................................................................................................................................... 3.9.15. Zmiana przeznaczenia towarów i usług ......................................................................... 298 300 302 304 305 305 305 307 309 309 309 310 310 311 311 313 313 314 314 315 315 315 316 317 318 318 318 319 319 319 319 320 320 321 321 322 323 326 VIII Wykaz autorów Monika Dragańczuk – ekonomistka, absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w War- szawie oraz Podyplomowych Studiów Administrowania Funduszami Unijnymi Kole- gium Zarządzania i Finansów w Szkole Głównej Handlowej. Główny specjalista w Wy- dziale Polityki Regionalnej w  Departamencie Polityki Regionalnej i  Rolnictwa w Ministerstwie Finansów. Specjalistka ds. weryfikacji zasady dodatkowości w jednost- kach budżetowych oraz klasyfikacji wydatków strukturalnych w jednostkach sektora fi- nansów publicznych. Znajomość specyfiki funkcjonowania sektora finansów publicz- nych nabyła w praktyce podczas długoletniej pracy zarówno w Departamencie Budżetu Państwa, jak i na obecnym stanowisku w Wydziale Polityki Regionalnej. Posiada prak- tyczną wiedzę z zakresu planowania i sprawozdawczości budżetowej oraz zasad stosowa- nia zarówno klasyfikacji budżetowej, jak i  klasyfikacji wydatków strukturalnych. Jest bezpośrednio zaangażowana w proces wdrażania funduszy strukturalnych w Polsce oraz odpowiedzialna za prawidłową realizację i rozliczenie kilku projektów współfinansowa- nych ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007–2013, które są reali- zowane w  ramach Jednostki odpowiedzialnej za weryfikację zasady dodatkowości, a także za sprawny przebieg procesu planowania i sprawozdawczości budżetowej, w za- kresie zaplanowanych środków. Prowadzi szkolenia z zakresu prawidłowego klasyfiko- wania przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych wydatków struktural- nych. Autorka publikacji nt. wydatków strukturalnych. Elżbieta Garczarek – praktyk, audytor wewnętrzny – posiada zaświadczenie MF, certy- fikat CFE, CICA. Naczelnik Wydziału Kontroli Wewnętrznej w  Urzędzie Miejskim w Kaliszu. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w kontroli i audycie w sektorze finansów publicznych: Nadzór Farmaceutyczny, RIO, samorząd terytorialny. Wykładow- ca na licznych kursach i szkoleniach w zakresie finansów publicznych, audytu i kontroli organizowanych przez firmy komercyjne, jednostki samorządowe, Stowarzyszenie Księ- gowych w Polsce, w formach otwartych i zamkniętych. Wykładowca na Studiach pody- plomowych w zakresie audytu, kontroli i finansów publicznych, autorka wielu publikacji z problematyki finansów publicznych. Wojciech Lachiewicz – jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Do połowy lat 90. był pracownikiem naukowym Katedry Prawa Admi- IX Wykaz autorów nistracyjnego UJ, a od powstania samorządów gminnych, równolegle pracownikiem sa- morządowego kolegium odwoławczego, a potem urzędu wojewódzkiego. Od 1993 r. jest zatrudniony w  Regionalnej Izbie Obrachunkowej w  Krakowie. Od końca lat 80-tych współpracuje z praktyką administracyjną, w tym w tematyce finansów publicznych, or- ganizacji administracji i gospodarki przestrzennej. Brał udział w zespołach opracowują- cych projekty ustaw i rozporządzeń z ww. tematyki. Jest autorem licznych publikacji. Joanna Marczewska – ekonomista, absolwent Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Wieloletni pracownik Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach. Pełniła funkcję Na- czelnika Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej, obecnie Członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach, posiada szero- ką wiedzę z zakresu finansów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem dochodów i  wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Pełniła funkcję asystenta szkoleniowców Chartered Institue of Public Finance and Accountancy w czasie kursów organizowanych przez Program Wspierania Samorządów Lokalnych (LGAP) Brytyj- skiego Funduszu Know-How dla inspektorów Regionalnych Izb Obrachunkowych War- szawa 1998 r. Tematyka kursów obejmowała: nowe podejście do kontroli w RIO, badanie gospodarności, korupcję i nieprawidłowości, kontrolę procesów skomputeryzowanych, metody doboru próby (kierownikiem programu LGAP był Paweł Swianiewicz). Jest współautorem części polskiej poradnika przygotowanego przez konsultantów z  Audit Commission i  pracowników regionalnych izb obrachunkowych w  ramach Programu Wspierania Samorządów Lokalnych, sponsorowanego ze środków brytyjskiego Fundu- szu Know-How, jak również autorem i współautorem wielu publikacji w Finansach Ko- munalnych. Stale współpracuje z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej w Kielcach i Świętokrzyską Agencją Rozwoju Regionu S.A., jako ekspert w dziedzinie planowania i realizacji budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Stanisława Szlachta – jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w  Krakowie. Posiada uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz certyfikat audytora wewnętrznego sektora finansów publicznych. Specjalista-praktyk w zakresie gospodarki finansowej jednostek sektora finansów pu- blicznych, sprawozdawczości i rachunkowości budżetowej. Do grudnia 1998 r. praco- wała w administracji rządowej, a od 1.7.1999 r. jest Dyrektorem Wydziału Finansowego Urzędu Miasta. Jest członkiem Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o narusze- nie dyscypliny finansów publicznych. Współpracuje jako trener z firmami szkolenio- wymi. Wydała książkę „Wzorcowa instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finanso- wo-księgowych w jednostkach sektora finansów publicznych”. Ponadto autor licznych publikacji. Izabela Świderek – doktor nauk ekonomicznych w specjalności: analiza ekonomiczno- -finansowa i finanse publiczne. Od dwunastu lat związana zawodowo z jednostkami sa- morządu terytorialnego. Od 2007 r. pełni funkcję skarbnika jednostki samorządu teryto- X Wykaz autorów rialnego. Autorka i współautorka publikacji z zakresu finansów publicznych. Prowadzi szkolenia z zakresu finansów publicznych. Urszula Winkowska-Zakrzewska – prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administra- cji Uniwersytetu Warszawskiego. Ekspert z zakresu finansów publicznych ze szczególnym uwzględnieniem rachunkowości budżetowej. Posiada kilkuletnie doświadczenie jako eks- pert wśród jednostek z sektora finansów publicznych. Jest autorką wielu publikacji z zakre- su obowiązków podatkowych oraz rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych oraz współautorką wielu książek i opracowań skierowanych do tej grupy. XI Wykaz skrótów 2005FinansePublU ..... DyscFinU ..................... DochJSTU .................... FundŚwSocU ............... FinansePublU .............. KC .................................. KN ................................. MinWynNauczR ......... PDOFizU ...................... PomSpołU .................... PożPublU ..................... ustawa z dnia 30.6.2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) ustawa z 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscy- pliny finansów publicznych (Dz.U. z  2005  r. Nr  14, poz.  114 ze zm.) ustawa z 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu teryto- rialnego (Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 ze zm.) ustawa z 4.3.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjal- nych (Dz.U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm.) ustawa z  27.8.2009  r. o  finansach publicznych (Dz.U. Nr  157, poz. 1240 ze zm.) ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.) ustawa z  26.1.1982  r. – Karta Nauczyciela (t.j.  Dz.U. z  2006  r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) rozporządzenie MENiS z 31.1.2005 r. w sprawie wysokości mini- malnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogól- nych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia za- sadniczego oraz wynagradzania za pracę w  dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181 ze zm.) ustawa z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) ustawa z 12.3.2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) ustawa z 24.4.2003 o działalności pożytku publicznego i o wolon- tariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536. ze zm.) XIII ustawa z 27.8.2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finan- sach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) ustawa z 20.4.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach ryn- ku pracy, (Dz.U. Nr 99, poz. 1001 ze zm.) ustawa z 29.9.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, ze zm.) ustawa z  8.3.1990  r. o  samorządzie gminnym (Dz.U. z  2001  r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) ustawa z 5.6.1989 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, ze zm.) ustawa z 5.6.1989 r. o samorządzie wojewódzkim (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, ze zm.) rozporządzenie Ministra Finansów z 3.2.2010 r. w sprawie spra- wozdawczości budżetowej (Dz.U. z  2010  r. Nr  20, poz.  103 ze zm.) rozporządzenie MEN z 21.5.2001 r. w sprawie ramowych statu- tów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. Nr 61, poz. 624 ze zm.) ustawa z 7.9.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) rozporządzenie MF z 5.7.2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, sa- morządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 128, poz. 861, ze zm.) ustawa z  11.3.2004  r. o  podatku od towarów i  usług (Dz.U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535, ze zm.) ustawa z 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdzia- łaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.) ustawa o  związkach zawodowych (t.j.  Dz.U. z  2001  r. Nr  79, poz. 854 ze zm.) Wykaz skrótów PrezWprowU ............... PromZatrU .................. RachunkU .................... SamGminU .................. SamPowU ..................... SamWojU ..................... SprBudżR ..................... StatPublR ...................... SysOśwU ...................... SzczegZasRachR ......... VATU ............................ WychTrzPzeciwAlkU .. ZwZawU ....................... XIV Pozostałe skróty art ................................... artykuł BIP ................................. Biuletyn Informacji Publicznej Dz.U. ............................. Dziennik Ustaw JST ................................. jednostka samorządu terytorialnego MEN .............................. Ministerstwo Edukacji Narodowej NSA ............................... Naczelny Sąd Administracyjny RIO ................................ Regionalna Izba Obrachunkowa SN .................................. Sąd Najwyższy t.j. ................................... tekst jednolity WSA .............................. wojewódzki sąd administracyjny w zw. .............................. w związku ze zm. ............................ ze zmianami ZFŚS .............................. zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wykaz skrótów XV Wprowadzenie Jednostki oświatowe, jako jednostki budżetowe, są obciążone szeregiem obowiązków nałożonych na nie przepisami prawa. Niniejsze opracowanie ma za zadanie przybliżyć czytelnikowi zakres obowiązków związanych z prowadzeniem jednostki oświatowej oraz zakresem odpowiedzialności w  przypadku ich niewykonania, bądź nieprawidłowego wykonania, jak również wyjaśnić zagadnienia związane z opodatkowaniem działalności prowadzonej przez placówki oświatowe. Omówienie zagadnień związanych z opodatkowaniem działalności jednostek jest niezwy- kle istotne ze względu na częste zmiany przepisów prawa. Jedną z ważniejszych nowości obowiązujących od 1.1.2014  r. jest nowelizacja ustawy o  podatku VAT. Nowe przepisy wprowadziły szereg zmian m.in. w zakresie rozpoznawania momentu powstawania obo- wiązku podatkowego oraz zasad wystawiania faktur VAT. Zapoznanie się z przedmiotowy- mi zmianami jest niezwykle istotne dla kierowników jednostek oraz służb finansowo-księ- gowych działających w szkołach. Wiąże się to z faktem, że jednostki oświatowe bardzo często poza działalnością edukacyjną dokonują również dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz podmiotów prywatnych prowadzących, bądź nieprowadzących, działalno- ści gospodarczej. Może to być m.in. wynajem pomieszczeń bądź sprzedaż posiłków oso- bom, które nie uczą się w szkole. W takich przypadkach jednostki oświatowe często mają wątpliwości, czy muszą opodatkować tą działalność podatkiem VAT. Nie należy również zapominać, że na jednostkach oświatowych ciążą także obowiązki wynikające z ustawy o  podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednostki te, jako płatnicy składek, mają obowiązek m.in. do naliczenia, pobrania oraz odprowadzenia zaliczek na podatek docho- dowy. Zagadnienie to z pozoru nie powoduje trudności. Niemniej pracownicy często poza wynagrodzeniem zasadniczym otrzymują również inne świadczenia takie jak: premie, na- grody, bądź świadczenia socjalne. W sytuacji gdy pracownik otrzyma dodatkowe świad- czenie od pracodawcy, wówczas powstaje wątpliwość, czy jednostka powinna opodatkować takie świadczenie podatkiem dochodowym. Ponadto opracowanie to przybliża wiele ciekawych zagadnień związanych z prowadze- niem gospodarki finansowej, w tym m.in. z przygotowywaniem planów finansowych, przeprowadzaniem inwentaryzacji, prowadzeniem wydzielonego rachunku dochodów oraz przygotowywaniem sprawozdań budżetowych. XVII Wprowadzenie Nie należy również zapominać, że prowadzenie rachunkowości jednostek oświatowych może zostać powierzone zespołowi ekonomiczno-administracyjnemu (ZEAS-owi). W takiej sytuacji kierownicy jednostek niejednokrotnie mają wątpliwości, jakie czynno- ści jednostki mają obowiązek wykonywać samodzielnie, a jakie powinny zostać przeka- zane do wykonania ZEAS-owi. Powstaje również wątpliwość, czy przekazanie ZEAS-owi czynności związanych prowadzeniem rachunkowości powoduje również przekazanie odpowiedzialności za ich niewykonanie, bądź nienależyte wykonanie. Dzięki kompleksowemu ujęciu zagadnień związanych z prowadzeniem jednostki oświa- towej opracowanie to będzie przydatne nie tylko dla kierowników jednostek oświato- wych i służb finansowo-księgowych działających w szkołach, lecz również dla pracowni- ków i kierowników ZEAS-ów. Urszula Winkowska-Zakrzewska XVIII Dział I. Rachunkowość 1. Wstęp Urszula Winkowska-Zakrzewska Jednostki systemu oświaty (szkoły, przedszkola, gimnazja itp., zwane dalej: placówkami oświatowym, szkołami, placówkami) jako jednostki budżetowe muszą wykonywać sze- reg obowiązków nałożonych na nie przepisami prawa. Obowiązki te niejednokrotnie wywołują wątpliwości w zakresie ich prawidłowego wykonania, bądź ponoszenia odpo- wiedzialności w przypadku ich niewykonania lub niewłaściwego wykonania. Niejedno- krotnie pracownicy placówek oświatowych nie wiedzą, czy wykonując określone czyn- ności ponoszą za nie odpowiedzialność, oraz czy odpowiedzialność za wykonywanie tych czynności w ogóle została im powierzona. W przypadku, gdy rachunkowość jed- nostki prowadzona jest przez zespół ekonomiczno-administracyjny, kierownicy jedno- stek mają wątpliwości. w jakim zakresie określone czynności np. związane z przeprowa- dzaniem inwentaryzacji, przygotowywaniem planów finansowych lub sprawozdań, powinien wykonywać ten zespół, a w jakim kierownik jednostki. Powstaje również pro- blem, kto w takiej sytuacji ponosi odpowiedzialność: ZEAS, czy kierownik jednostki? Niniejszy dział ma za zadanie przybliżenie czytelnikowi problematyki prowadzenia ra- chunkowości w szkołach oraz wskazanie obowiązków jakie ciążą na kierownikach oraz pracownikach jednostek oświatowych oraz skutki ich niewykonania bądź nienależytego wykonania. 1
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Rachunkowość i podatki w publicznych jednostkach oświaty
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: