Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00406 006839 20280786 na godz. na dobę w sumie
Rachunkowość w jednostkach samorządu terytorialnego.Plany kont, ewidencja, sprawozdawczość - ebook/pdf
Rachunkowość w jednostkach samorządu terytorialnego.Plany kont, ewidencja, sprawozdawczość - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 162
Wydawca: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3883-3591-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> finanse
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Książka składa się z pięciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym przedstawione zostały podstawowe pojęcia i zagadnienia z zakresu rachunkowości  jednostek  sektora  finansów  publicznych,  których  znajomość  jest  konieczna dla zrozumienia materiału prezentowanego w dalszej części opracowania. Trzy kolejne rozdziały mają zbliżoną strukturę
, mimo że dotyczą zasad  prowadzenia  rachunkowości  w  różnych  organach  jednostek  samorządu terytorialnego (dalej: JST), tj. rachunkowości budżetów w JST jako organie finansowym, rachunkowości samorządowych jednostek i zakładów
budżetowych w JST jako jednostce budżetowej oraz rachunkowości organów podatkowych w JST jako organie podatkowym w odniesieniu do podatków lokalnych i opłat. Zaprezentowano w nich plany kont stosowane we wspomnianych jednostkach oraz sposób dekretowania typowych operacji.
Podkreślić  należy,  że  dekretacja  celowo  została  przedstawiona  w  formie
tabel, a nie na tzw. kontach teowych, jak ma to miejsce w większości tego typu  opracowań.  Z  jednej  strony  założono  bowiem,  że  Czytelnik  posiada podstawową wiedzę z zakresu rachunkowości, z drugiej natomiast rozwiązanie to jest zbieżne ze sposobem wprowadzania dokumentów księgowych
w  różnego  rodzaju  systemach  informatycznych  wykorzystywanych w rachunkowości.  W  rozdziałach  drugim,  trzecim  i  czwartym
zawarte  zostały również zadania obrazujące poruszane w nich kwestie, które pozwolą usystematyzować  i  utrwalić  wiedzę.  Rozdział  piąty  poświęcono  problematyce sprawozdań  budżetowych  i  finansowych  sporządzanych  przez  jednostki sektora  samorządowego.  Wszystkie  rozdziały  zostały  zakończone  zestawem pytań kontrolnych dotyczących przedstawionej w nich problematyki.
Dołączona  bibliografia  przedmiotu  powinna  ułatwić  zainteresowanym  pogłębienie wiedzy poprzez dotarcie do innych, nielicznych opracowań z zakresu rachunkowości sektora finansów publicznych.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

WSTĘP Literatura dotycząca rachunkowości sektora finansów publicznych jest bardzo skromna. W skali całego kraju tylko nieliczni autorzy podejmują tę tematykę. Problem braku literatury, w szczególności tej aktualnej, potęgu- je fakt, że w 2010 r. regulacje prawne w odniesieniu do rachunkowości prowadzonej przez jednostki sektora finansów publicznych (dalej: JSFP) uległy zasadniczym zmianom. Od 1 stycznia 2010 r. obowiązuje bowiem nowa ustawa o finansach publicznych1, a w ciągu roku wchodziły w życie kolejne akty wykonawcze do niej. Tym samym od 1 stycznia 2011 r. ra- chunkowość prowadzona przez JSFP w pełni opiera się na nowych rozwią- zaniach, w wielu przypadkach znacznie różniących się od poprzednich roz- wiązań wynikających z poprzedniej ustawy o finansach publicznych2 i ak- tów wykonawczych do niej3. Ponadto należy podkreślić, że nieliczne do- stępne opracowania przedstawiają rachunkowość w odniesieniu do wszyst- kich kategorii JSFP, a więc zarówno jednostek sektora rządowego, sektora samorządowego, jak i jednostek funkcjonujących w obszarze ubezpieczeń społecznych. Niniejsza książka jest zatem próbą wypełnienia tej luki w omawianym zakresie, w szczególności w obszarze rachunkowości prowa- dzonej przez jednostki sektora samorządowego. Książka składa się z pięciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym przed- stawione zostały podstawowe pojęcia i zagadnienia z zakresu rachunkowo- ści jednostek sektora finansów publicznych, których znajomość jest ko- nieczna dla zrozumienia materiału prezentowanego w dalszej części opra- cowania. Trzy kolejne rozdziały mają zbliżoną strukturę, mimo że dotyczą zasad prowadzenia rachunkowości w różnych organach jednostek samo- rządu terytorialnego (dalej: JST), tj. rachunkowości budżetów w JST jako organie finansowym, rachunkowości samorządowych jednostek i zakładów budżetowych w JST jako jednostce budżetowej oraz rachunkowości orga- nów podatkowych w JST jako organie podatkowym w odniesieniu do po- datków lokalnych i opłat. Zaprezentowano w nich plany kont stosowane we wspomnianych jednostkach oraz sposób dekretowania typowych operacji. Podkreślić należy, że dekretacja celowo została przedstawiona w formie tabel, a nie na tzw. kontach teowych, jak ma to miejsce w większości tego typu opracowań. Z jednej strony założono bowiem, że Czytelnik posiada podstawową wiedzę z zakresu rachunkowości, z drugiej natomiast rozwią- zanie to jest zbieżne ze sposobem wprowadzania dokumentów księgowych w różnego rodzaju systemach informatycznych wykorzystywanych w ra- 1 Dz.U. z 2009 r., nr 157, poz. 1240. 2 Dz.U. z 2005 r., nr 249, poz. 2104. 3 Rozwiązania te uległy zmianom w 2012 r. w wyniku wejścia w życie rozporzą- dzenia Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2012 r. Dz.U. z 2012 r., poz. 121. chunkowości. W rozdziałach drugim, trzecim i czwartym zawarte zostały również zadania obrazujące poruszane w nich kwestie, które pozwolą usys- tematyzować i utrwalić wiedzę. Rozdział piąty poświęcono problematyce sprawozdań budżetowych i finansowych sporządzanych przez jednostki sektora samorządowego. Wszystkie rozdziały zostały zakończone zesta- wem pytań kontrolnych dotyczących przedstawionej w nich problematyki. Dołączona bibliografia przedmiotu powinna ułatwić zainteresowanym po- głębienie wiedzy poprzez dotarcie do innych, nielicznych opracowań z za- kresu rachunkowości sektora finansów publicznych. Opracowanie zostało sporządzone na podstawie aktualnie obowiązują- cych aktów prawnych, a szczególnie ustawy o rachunkowości, ustawy o fi- nansach publicznych oraz rozporządzeń Ministra Finansów. Wydanie drugie uwzględnia zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządo- wych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz pań- stwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rze- czypospolitej Polskiej. Ponadto zostało ono wzbogacone o polsko-angielski słownik terminów z zakresu rachunkowości, ze szczególnym uwzględnie- niem jednostek sektora finansów publicznych. Opracowanie jest przezna- czone przede wszystkim dla studentów kierunków ekonomicznych oraz osób rozpoczynających pracę w księgowości jednostek sektora samorzą- dowego. Mam nadzieję, że spełni ono swój cel. Jednocześnie, mając świa- domość, że zapewne nie jest pozbawione błędów i nieścisłości, będę wdzięczny za ich wskazanie4, co pozwoli na wprowadzenie odpowiednich udoskonaleń i modyfikacji. Artur Zimny 4 E-mail autora: artur_zimny@tlen.pl 6
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Rachunkowość w jednostkach samorządu terytorialnego.Plany kont, ewidencja, sprawozdawczość
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: