Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00645 022036 23594067 na godz. na dobę w sumie
Rachunkowość w oświacie - ebook/pdf
Rachunkowość w oświacie - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 273
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8137-363-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Specyfika wymagań wobec rachunkowości jednostek oświatowych sprawia, że osoby zajmujące się finansami tych podmiotów nierzadko borykają się z trudnościami i poszukują specjalistycznej i aktualnej informacji na ten temat. „Rachunkowość w oświacie” wychodzi naprzeciw temu zapotrzebowaniu.
Jednostki oświatowe należące do sektora finansów publicznych zobowiązane są do prowadzenia rachunkowości na zasadach określonych w ustawie z 29 września 1994 r. o rachunkowości, z uwzględnieniem szczególnych uregulowań wynikających z ich przynależności do sektora finansów publicznych, zawartych w ustawie z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych.
Przepisy te zobowiązują jednostki oświatowe do posiadania właściwej dokumentacji regulującej gospodarkę finansową jednostki, opisującej zasady rachunkowości obowiązujące w jednostce, w tym zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Podstawowym aktem wykonawczym, który determinuje zasady ewidencji księgowej w jednostkach oświatowych, jest rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej. 
W publikacji przedstawiono pełny zakres spraw związanych z rachunkowością szkół i placówek. Tematyka ta obejmuje:
• gospodarkę finansową jednostek oświatowych (m.in. plan finansowy, wydzielony rachunek dochodów),
• szczególne zasady rachunkowości dla tych jednostek,
• zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych,
• ewidencję typowych zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych.
W książce zostały także omówione obowiązki wynikające z regulacji prawnych, w tym obowiązki sprawozdawcze w państwowych jednostkach budżetowych i jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego, jakimi są jednostki oświatowe (szkoły, przedszkola i inne placówki oświatowe). Ponadto zostały przedstawione zasady sporządzania sprawozdań budżetowych, terminy sprawozdawcze oraz zakres informacji wynikający ze sporządzanych sprawozdań

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

rozdział iV. ewidencja księgowa typowych operacji gospodarczych – ZeSPół 2 Przykład ewidencja księgowa – uregulowanie należności z tytułu dochodów budżetowych w formie wpłaty do kasy w szkole lub placówce oświatowej 101 Kasa 1 221 należności z tytułu dochodów budżetowych objaśnienie do schematu: 1. uregulowanie należności budżetowych (wpłata do kasy) – wn 221, Ma 101. Konto 222 „Rozliczenie dochodów budżetowych” Do konta 221 powinno prowadzić się ewidencję analityczną według dłużników i po- działek klasyfikacji budżetowej. Konto 221 może wykazywać saldo: ■■ po stronie Wn – oznacza stan należności z tytułu dochodów budżetowych, ■■ po stronie Ma – stan zobowiązań szkoły lub placówki oświatowej z tytułu nadpłat w tych dochodach. Na koncie 222 ujmuje się rozliczenia szkoły lub placówki oświatowej z tytułu pobra- nych przez nią dochodów budżetowych. Jednostka oświatowa na stronie Wn konta 222 powinna ujmować zapisy księgowe związane z przelewem zrealizowanych uprzednio dochodów budżetowych przez jed- nostkę oświatową na rachunek budżetu jednost ki samorządu terytorialnego: ■■ strona Ma konto 130 „Rachunek bieżący jednostki”. Jednostka oświatowa na stronie Ma konta 222 powinna ujmować zapisy księgowe związane z przeniesieniem, na podstawie sprawozdania budżetowego o dochodach jednostki oświatowej, sumy zrealizowanych wydatków: ■■ strona Wn konto 800 „Fundusz jednostki”. Przykład ewidencja księgowa – przekazanie środków (dochodów budżetowych) przez szkołę lub placówkę oświatową na rachunek budżetu gminy, powiatu lub woje- wództwa 130 rachunek bieżący jednostki 222 rozliczenie dochodów budżetowych 1 objaśnienie do schematu: 1. Przekazanie środków na rachunek budżetu gminy – wn 222, Ma 130. 101 rachunkowość w oświacie Przykład ewidencja księgowa – przeksięgowanie na podstawie okresowego sprawozdania budżetowego sumy zrealizowanych dochodów budżetowych przez szkołę lub placówkę oświatową: 800 Fundusz jednostki 222 rozliczenie dochodów budżetowych 1 objaśnienie do schematu: 1. Przeksięgowanie sumy zrealizowanych dochodów budżetowych – wn 800, Ma 222. Przykład ewidencja księgowa przekazanych przez szkołę lub placówkę oświatową na ra- chunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 31 grudnia danego roku dochodów własnych 132 rachunek dochodów jednostek budżetowych 222 rozliczenie dochodów budżetowych 1 objaśnienie do schematu: 1. Przekazanie przez szkołę dochodów własnych na rachunek budżetu JST – wn 222, Ma 132. Konto 223 „Rozliczenie wydatków budżetowych” Konto 222 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan zrealizowanych a nieprze- kazanych na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego dochodów budże- towych. Zrealizowane dochody budżetowe jednostki oświatowej przekazuje się okre- sowo na rachunek jednostki samorządu terytorialnego. Konto 223 służy do ujmowania w ewidencji rozliczenia szkoły lub placówki oświa- towej ze środków budżetowych otrzymanych na realizację wydatków budżetowych przewidzianych w jej planie finansowym. Jednostka oświatowa na stronie Wn konta 223 powinna ujmować zapisy księgowe zwią- zane ze zwrotem na rachunek dysponenta wyższego stopnia (jednostki samorządu tery- torialnego) niewykorzystanych do 31 grudnia danego roku środków na wydatki: ■■ strona Ma konto 130 „Rachunek bieżący jednostki”. 102 rozdział iV. ewidencja księgowa typowych operacji gospodarczych – ZeSPół 2 Jednostka oświatowa na stronie Ma konta 223 powinna ujmować zapisy księgowe związane z wpływem środków na rachunek bankowy szkoły lub placówki oświatowej przekazanych od dysponenta wyższego stopnia (jednostki samorządu terytorialnego). Przykład ewidencja księgowa w szkole lub placówce oświatowej wpływu środków na wy- datki z rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego 130 rachunek bieżący jednostki 223 rozliczenie wydatków budżetowych 1 objaśnienie do schematu: 1. wpływ środków z rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego – wn 130, Ma 223. Przykład ewidencja księgowa przeniesienia zrealizowanych przez szkołę lub placówkę oświatową wydatków budżetowych na podstawie okresowych sprawozdań bu- dżetowych 223 rozliczenie wydatków budżetowych 800 Fundusz jednostki 1 objaśnienie do schematu: 1. Przeniesienie zrealizowanych wydatków budżetowych – wn 223, Ma 800. Konto 225 „Rozrachunki z budżetami” Konto 223 może wykazywać saldo po stronie Ma, które oznacza stan środków na ra- chunku bankowym jednostki oświatowej otrzymanych od dysponenta wyższego stop- nia na pokrycie wydatków, lecz niewykorzystanych i niezwróconych do końca roku. W rozrachunkach, na koncie 225 w szkołach lub placówkach oświatowych, występują rozrachunki z instytucjami publicznoprawnymi. W większości są to zobowiązania na- liczone, w tym: ■■ podatki, ■■ składki na ubezpieczenia społeczne, ■■ składki na ubezpieczenia zdrowotne. Konto 225 służy do ujmowania w ewidencji księgowej rozrachunków z budżetem pań- stwa i budżetami samorządu terytorialnego z tytułu dotacji, zobowiązań podatkowych 103
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Rachunkowość w oświacie
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: