Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00103 005817 22565174 na godz. na dobę w sumie
Rachunkowość w otoczeniu nowych technologii - ebook/pdf
Rachunkowość w otoczeniu nowych technologii - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 234
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-0378-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Współczesne przedsiębiorstwa na coraz większą skalę korzystają z nowoczesnych technologii. Nowe technologie informatyczne oznaczają radykalne zmiany w sposobie prowadzenia rachunkowości - ogromne bazy dostępnych danych, coraz bardziej przyjazne aplikacje, szybko generowane sprawozdania i raporty, łatwy i zdalny dostęp do wyników analiz stanowią widoczne efekty tych zmian. Dzięki rozwojowi Internetu dane rachunkowe przesyłane są błyskawiczne na ogromne odległości do centrów rozliczeniowych lub bezpośrednio do użytkowników informacji.

Zmiany we współczesnych przedsiębiorstwach i ich systemach rachunkowości nie zachodzą jedynie pod wpływem nowych technologii informatycznych. Nowe otoczenie i oczekiwania klientów wymagają od przedsiębiorstw elastyczności postępowania i szybkiej reakcji na działania konkurentów. Coraz więcej działań realizowanych w przedsiębiorstwach ma charakter działań projektowych, jednorazowych unikalnych, tworzonych przez specjalnie powoływane zespoły projektowe.

Książka prezentuje różnorodne aspekty, wpływy zmian technologicznych w otoczeniu współczesnych organizacji na systemy rachunkowości finansowej i zarządczej. Autorzy książki reprezentują ważne polskie i zagraniczne ośrodki badawcze.

Najważniejsze problemy poruszane w książce dotyczą:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

RACHUNKOWOÂå RACHUNKOWOÂå W OTOCZENIU NOWYCH W OTOCZENIU NOWYCH TECHNOLOGII TECHNOLOGII ksià˝ka pod redakcjà Moniki ¸ada i Aliny Kozarkiewicz RACHUNKOWOÂå W OTOCZENIU NOWYCH TECHNOLOGII RACHUNKOWOÂå W OTOCZENIU NOWYCH TECHNOLOGII ksià˝ka pod redakcjà Moniki ¸ada i Aliny Kozarkiewicz WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2008 Redakcja: Agnieszka Bereźnicka-Serai n Projekt okładki i stron tytułowych: Maryna Wiśniewska Ilustracja na okładce: © 2008 iStock International Inc. © Wydawnictwo C. H. Beck 2008 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: DTP Service Druk i oprawa: Cyfrowe Centrum Druku, Bydgoszcz ISBN 978-83-255-0378-9 Spis treści Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII Część I Rachunkowość i nowe technologie, Monika Łada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 h e possibilities of accounting in the global context : critical rel ections on accounting and the internet as a new technology of communication, Sonja Gallhofer, Jim Haslam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 XBRL – nowy standard sprawozdawczości elektronicznej, Anna Surowiec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Wymogi jakościowe informatycznego programu i nansowo-księgowego, Halina Buk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Praktyczne aspekty wykorzystania systemów informatycznych w rachunkowości, Joanna Sawicka, Elżbieta Marcinkowska . . . . . . . . . . . . . . 61 Rola informacji z rachunkowości w ocenie niepewności i ryzyka działalności, Edward Nowak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Opcje menedżerskie w spółkach informatycznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Anna Karmańska . . 79 Rachunkowość niezakończonych kontraktów długoterminowych w usługach informatycznych, Angelika Sadłoń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Rachunek kosztów działań w procesach logistycznych przedsiębiorstwa, Marta Kołodziej-Hajdo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Część II Projects and accounting – relations, requirements and challenges, Alina Kozarkiewicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 V Spis treści When management accounting becomes project management and vice versa. A study of a project based company, Henrik CJ Linderoth . . . . . 125 Helping the management accountant evolve? A Case Study of a Change Project in the Corrugated Container Sector, Martin J. Quinn . . . . . . . . . . . 139 Ocena portfeli projektów, Alina Kozarkiewicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Real options as the dynamic method to determine the fair-market value of investment property in energy sector, Alicja Byrska-Rapala . . . . . . . . . . . 179 In search for project value, Monika Łada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 Methodology of Performance Measures Design: A Conceptual Framework, Bartłomiej Nita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 VI Wprowadzenie Trudno sobie wyobrazić współczesny świat bez komputerów, Internetu czy te- lefonów komórkowych. Rozwój technologii komunikacyjnych, a przede wszystkim technologii informatycznych, zmienił sposoby naszej komunikacji z innymi – ko- munikujemy się szybciej i częściej, łatwiej i szybciej docieramy do potrzebnych nam informacji, przekazujemy informacje innym indywidualnym odbiorcom lub ano- nimowym czytelnikom blogów i stron internetowych, korzystamy z internetowych banków, sklepów oraz bibliotek. Istotnie zmienia się także sposób funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw i organizacji non-proi t, zmienia się handel, nauka, oświata oraz rozrywka. Przedsiębiorstwa rozmaitych branż i o różnej wielkości korzystają z technologii informatycznych na coraz większą skalę. Technologie informatyczne nie tylko sta- nowią podstawę nowoczesnych systemów sterowania produkcją, ale także wspierają wszystkie inne sfery, w tym rachunkowość. Nowe technologie oznaczają przede wszystkim ułatwienie w prowadzeniu rachunkowości przedsiębiorstw – coraz bardziej przyjazne systemy księgowe, szybko generowane sprawozdania i raporty, sprawna kontrola budżetów stanowią widoczne efekty tych zmian. Dzięki rozwojowi Internetu dane rachunkowe przesyłane są błyskawicznie na ogromne odległości, mogą być tworzone centra rozliczeniowe w dowolnym punkcie na świecie, dostęp do informacji jest możliwy w czasie wymaganym przez użytkownika, a coraz więcej użytkowników może też korzystać z przywileju dostępu do danych rachunkowych. Nadal wprawdzie debet równa się kredytowi, pasywa aktywom, a ujemny wynik i nansowy spędza sen z powiek menedżerom, jednak bez wątpienia współczesna rachunkowość przeobraża się wraz ze zmianami w jej otoczeniu technologicznym. Problematyka zmian, jakie zachodzą w rachunkowości pod wpływem nowego otoczenia technologicznego, stanowi temat rozważań podjętych przez autorów w pierwszej części tego opracowania. Zmiany we współczesnych przedsiębiorstwach i ich systemach rachunkowości nie zachodzą jedynie pod wpływem nowych technologii. Nowe otoczenie wymaga od przedsiębiorstw elastyczności działania, szybkiej reakcji na działania konkurentów VII Wprowadzenie i coraz to nowe oczekiwania klientów. Zwiększa się liczba działań realizowanych w przedsiębiorstwach, które mają charakter działań projektowych, jednorazowych, unikalnych, tworzonych przez specjalnie powoływane zespoły projektowe. Rozwój organizacji projektowych, zarządzania projektami i przez projekty nie pozostaje bez wpływu na rozwój systemów rachunkowości. Druga część książki poświęcona jest problematyce z pogranicza rachunkowości i projektów – zgromadzone tu prace analizują zmiany w rachunkowości pod wpływem projektów i pokazują projekty związane z wdrażaniem nowych rozwiązań w systemach rachunkowości. Analiza wpływu Internetu i nowoczesnych możliwości przetwarzania informacji oraz wpływu zarządzania przez projekty na zmiany w systemach rachunkowości i nansowej i zarządczej to ogromnie istotne problemy. Na temat każdego z nich pewnie można by przygotować ogromne, kompleksowe opracowanie. Poruszana w książce problematyka często stanowi przyczynek do dyskusji i pokazuje wybrane aspekty rozważanej problematyki. Mamy jednak nadzieję, że stanie się interesującą lekturą dla Czytelników, cennym materiałem dydaktycznym w nauczaniu współ- czesnej rachunkowości, a także inspiracją do dalszych badań naukowych. Książka ta jest efektem wysiłku wielu osób. Nie powstałaby przede wszystkim bez zaangażowania autorów poszczególnych rozdziałów, recenzentów, sponsorów oraz Wydawnictwa C. H. Beck. Serdecznie dziękujemy wszystkim autorom, którzy zechcieli się podzielić swoimi przemyśleniami dotyczącymi zmian we współczesnej rachunkowości. Słowa podziękowania kierujemy także do recenzentów, których cenne uwagi wpłynęły na ostateczny kształt tej książki. Dziękujemy za wsparcie ze strony i rm Browar Żywiec SA oraz Comarch SA, które od lat aktywnie wspomagają działalność naukową polskich ośrodków akademickich. Szczególne podziękowania składamy Wydawnictwu C.H. Beck, które nadało tej pracy i nalną formę. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej pracy. Życzymy miłej i inspirującej lektury. Monika Łada i Alina Kozarkiewicz VIII Część RACHUNKOWOŚĆ I NOWE TECHNOLOGIE I Monika Łada Wydział Zarządzania, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Rachunkowość i nowe technologie 1. Wprowadzenie Dynamiczny rozwój nowych technologii i wynikające z niego zmiany społeczno-gospodarcze nie pozostają bez wpływu na kierunki ewolucji rachunkowości. Transformacja głównych gospodarek światowych z orien- tacji przemysłowej w kierunku gospodarki opartej na wiedzy przejawia się rozwojem zupełnie nowych modeli biznesowych adaptowanych przez współczesne organizacje. W procesie nieustannego dążenia do poprawy efektywności oraz zapewnienia odpowiedniej elastyczności – czynników niezbędnych, by przetrwać i odnieść sukces w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu – organizacje poszukują coraz to nowszych i bardziej zaawan- sowanych metod przetwarzania informacji wykorzystywanej do podejmo- wania decyzji. Tendencje te wpływają na obraz współczesnej rachunkowości wielokierunkowo i wielopłaszczyznowo. Z perspektywy rachunkowości, jako kluczowego systemu informacyjnego niezbędnego dla efektywnego funkcjonowania zarówno pojedynczych orga- nizacji, jak i całych systemów gospodarczych, niewątpliwie najistotniejszą tendencją jest powszechne wykorzystywanie technologii informatycznych. Trend ten odnotowywany na świecie od kilku dziesięcioleci w Polsce nabrał szczególnej dynamiki w ostatnich 2 dekadach. Systematyczne zwiększanie parametrów technicznych sprzętu komputerowego i rozpowszechnienie zestandaryzowanego oprogramowania oraz relatywnie szybko obniżające się koszty pozyskania i wykorzystania całych systemów sprawiły, że syste- my informatyczne rachunkowości na stałe zagościły również w polskich przedsiębiorstwach. W ostatnim okresie dodatkowej dynamiki w zakresie 3 Monika Łada zastosowania systemów informatycznych rachunkowości nadaje rozwój i upowszechnienie Internetu, otwierając nowe pole dla rozwiązań w zakresie wymiany informacji pomiędzy organizacjami gospodarczymi. 2. Technologie informatyczne a kierunki zmian w rachunkowości Technologie informatyczne przeobraziły bardzo radykalnie sposób funk- cjonowania rachunkowości w praktyce i – jak się wydaje – będą jednym z podstawowych czynników nadających kierunek zmianom w najbliższej przyszłości. Na rysunku 1 zestawiono podstawowe 4 kierunki oddziaływa- nia technologii informatycznych na rozwój rachunkowości. Wyróżniono następujące kierunki zmian: 1) zmiany w sposobie ewidencjonowania i udostępniania informacji rachun- kowej w relacjach między organizacjami a otoczeniem gospodarczym (rachunkowość i nansowa), 2) zmiany w zakresie wykorzystania informacji rachunkowej na potrzeby zarządzania organizacjami (rachunkowość zarządcza), 3) zmiany w podejściach i metodach stosowanych w badaniach naukowych w obszarze rachunkowości, 4) zmiany zakresu i metod nauczania rachunkowości. Rys. 1. Wpływ technologii informatycznych na rachunkowość Rachunkowość i nansowa Badania naukowe w zakresie rachunkowości Technologie informatyczne Rachunkowość zarządcza Edukacja rachunkowości Źródło: Opracowanie własne. Coraz bardziej powszechne zastosowanie informatycznych systemów rachunkowości oraz możliwość ich włączania w ogólnodostępną sieć Inter- netu otwierają zupełnie nowe możliwości wymiany informacji rachunko- wej między pojedynczymi organizacjami a ich otoczeniem gospodarczym. Z technicznego punktu widzenia zanikają tradycyjnie bariery dostępu in- teresariuszy zewnętrznych do danych z ewidencji rachunkowej, stwarzając 4 Rachunkowość i nowe technologie możliwości zapewniania większej przejrzystości działalności danego pod- miotu oraz lepszego dostosowania zakresu udostępnianych informacji do indywidualnych potrzeb. Niebagatelne znaczenie mają przy tym malejące krańcowe koszty uzyskania i przekazania informacji stwarzające szanse na znaczne poszerzenie zakresu, częstotliwości i szybkości przekazywania informacji otoczeniu. Prawidłowe pełnienie przez rachunkowości swoich funkcji w tych nowych uwarunkowaniach technologicznych wymaga wielu dodatkowych działań skierowanych na zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa oraz prawidłowości merytorycznej stosowanych systemów informatycznych. Zmniejszające się bariery techniczne w dostępie do danych o działalności organizacji sprzyjają również poszerzeniu zakresu informacji wykorzysty- wanej na potrzeby zarządzania. Niższe koszty dostępu do danych wpływają pozytywnie na efektywność wykorzystania coraz to bardziej szczegółowych analiz zarządczych. Ponadto rosnąca ilość danych przetwarzanych w syste- mach informatycznych, dotycząca nie tylko i nansowej strony funkcjonowa- nia organizacji, stwarza dogodne warunki do łączenia analiz o charakterze ilościowym, jakościowym z analizami tradycyjnie skoncentrowanymi na i nansowym aspekcie działalności. Prowadzone analizy zarządcze, dzięki łatwiejszemu dostępowi do informacji, coraz częściej wykraczają poza granice działalności pojedynczego podmiotu i obejmują wiele współpracujących lub rywalizujących ze sobą podmiotów. We współczesnej rachunkowości zarząd- czej nastąpił bardzo radykalny zwrot od tradycyjnego podejścia – zgodnie z którym podstawową barierą rozwoju i zastosowania nowych metod były wysoka pracochłonność oraz koszty przygotowania informacji – do warun- ków, w których głównym problemem jest nadmiar informacji i występuje przede wszystkim potrzeba jej odpowiedniego doboru oraz przetworzenia adekwatnie do oczekiwań osób zarządzających. Zmiany obserwowane w praktyce rachunkowości przekładają się na kształcenie oraz prowadzenie badań naukowych w zakresie rachunkowo- ści. W programach kształcenia profesjonalistów z zakresu rachunkowości technologie informatyczne zajmują coraz więcej miejsca, nie tylko w for- mie odrębnych przedmiotów lub kursów z zakresu informatyki, ale przede wszystkim poprzez nauczanie rachunkowości przy wykorzystaniu systemów informatycznych stosowanych w praktyce. Komputery są więc obecne na co dzień nie tylko na biurkach rachunkowców-praktyków, ale również na ławkach studentów rachunkowości. Są one również nieodzownym narzę- dziem badaczy prowadzących badania naukowe w ośrodkach akademickich. Zastosowanie nowych technologii to nie tylko nowy obszar badań nad 5 Monika Łada rachunkowością, które przyczyniają się do lepszej weryi kacji istniejących teorii oraz stymulują opracowanie nowych. Komputery i Internet to również podstawowe sposoby pozyskiwania wiedzy o rachunkowości, jej przetwa- rzania i udostępniania szerokiemu gronu odbiorców. 3. Nowe technologie a rachunkowość Cel pierwszej części książki to przedstawienie, jak złożona i wieloaspek- towa jest problematyka wpływu wykorzystania nowych technologii na teorię oraz praktykę rachunkowości. Zaprezentowane w kolejnych rozdziałach artykuły i podejmowana przez autorów problematyka potwierdzają, że od- działywanie nowych technologii obejmuje nie tylko wykorzystanie systemów informatycznych w przetwarzaniu i udostępnianiu danych prezentujących sytuację i nansową podmiotów gospodarczych, ale również jest związane z transformacją współczesnych organizacji gospodarczych i stosowaniem nowych modeli biznesowych. W artykule zamieszczonych w rozdziale 2 pod tytułem Możliwości rachun- kowości w kontekście globalnym. Krytyczne rel eksje na temat rachunkowości i Internetu jako nowej technologii komunikowania Sonja Galhof er i Jim Haslam poddają dyskusji społeczne znaczenie możliwych zmian, jakie otwiera przed rachunkowością coraz bardziej powszechne wykorzystanie Internetu. W tej bardzo wnikliwej analizie szans i zagrożeń związanych z zastosowa- niem nowych, tańszych technologii umożliwiających globalne dostarczanie informacji o sytuacji podmiotów gospodarczych autorzy przyjmują podej- ście krytyczne, koncentrując się na czynnikach istotnych z perspektywy możliwości zwiększenia dobrobytu społecznego. W podsumowaniu debaty autorzy stwierdzają, że rozwój Internetu stwarza możliwości zapewnienia powszechnego i równoprawnego dostępu do informacji nie tylko specjalistom, ale również przeciętnym obywatelom, a tym samym rachunkowość może od- grywać potencjalnie znacznie większą rolę w procesie zmiany świata na lepszy. Kolejne 3 artykuły stanowią kontynuację problematyki wykorzystania technologii informatycznych dla potrzeb rachunkowości. Ich autorzy kon- centrują się na praktycznej stronie tego zagadnienia. W rozdziale 3 zapre- zentowano artykuł pod tytułem XBRL – nowy standard sprawozdawczości elektronicznej, w którym Anna Surowiec przedstawia podstawowe założenia, cele oraz elementy standardu pozwalającego zapisywać, a także przesyłać informacje zawarte w sprawozdaniach i nansowych w postaci elektronicz- nej. Dopracowanie i powszechne wprowadzenie standardu XBRL stanowi punkt wyjścia do swobodnego transferu informacji rachunkowej między nadawcami a odbiorcami przy wykorzystaniu sieci komputerowej. 6 Rachunkowość i nowe technologie W rozdziale 4 problematyka systemów informatycznych rachunkowości przedstawiona została z punktu widzenia kryteriów oceny przydatności i efektywności systemu informatycznego. Halina Buk w artykule pt. Wymogi jakościowe informatycznego programu i nansowo-księgowego przedstawiła różne kryteria oceny przydatności i efektywności systemów informatycznych prowadzone w momencie podejmowania decyzji o wprowadzeniu nowego oprogramowania. Autorka zwróciła szczególną uwagę na wyzwanie, jakim jest konieczność odpowiedniego przełożenia technicznych aspektów na kategorie merytoryczne, ekonomiczne i bezpieczeństwa funkcjonowania programów komputerowych rachunkowości. Warunkom i korzyściom z zastosowania systemów komputerowych w obszarze rachunkowości i nansowej poświęcony jest również rozdział 5 pod tytułem Praktyczne aspekty wykorzystania systemów informatycznych w rachunkowości. Joanna Sawicka i Elżbieta Marcinkowska przedstawiają ak- tualne regulacje prawne dotyczące wykorzystania systemów informatycznych w polskich przedsiębiorstwach oraz omawiają możliwości dalszej poprawy efektywności systemów rachunkowości poprzez zastosowanie elektronicznej wymiany danych (EDI). Autorki – po przedstawieniu podstawowych korzy- ści związanych z zastosowaniem systemów EDI – stwierdzają, że mają one głównie charakter jakościowy, co stanowi wyzwanie przy ocenie i nansowej efektywności tych systemów. Kolejne rozdziały dotyczą problematyki rachunkowości i nansowej i za- rządczej we współczesnych organizacjach gospodarczych. Rozwój i wykorzy- stanie nowych technologii, w tym szczególnie technologii informatycznych, w warunkach ciągłego dążenia do poprawy efektywności i umocnienia pozycji strategicznej daje efekt w postaci nowych modeli biznesowych, we- dług których funkcjonują największe przedsiębiorstwa światowe. Modele te rozpowszechniane poprzez liczne opracowania – wzorce najlepszych praktyk – znajdują naśladowców na całym świecie, przyczyniając się do popularyzacji nowych form działalności i dostosowanych do nich metod zarządzania. Działalność współczesnych podmiotów działających w branżach nowych technologii charakteryzuje przede wszystkim wysoki poziom ryzyka. Prob- lematyki tej dotyczy rozdział 6 pod tytułem Rola informacji z rachunkowości w ocenie niepewności i ryzyka działalności. W rozdziale tym Edward Nowak wskazuje, jak istotna dla współczesnych organizacji jest umiejętność od- powiednio szybkiego rozpoznania ryzyka oraz uwzględnienia go w podej- mowanych decyzjach. Przytoczone w opracowaniu argumenty i przykłady potwierdzają kluczową rolę informacji pochodzącej z systemu rachunko- 7 Monika Łada wości, zarówno do oceny skali ryzyka, jak również rozpoznania sposobów zabezpieczenia się przed ryzykiem. Kolejny rozdział autorstwa Anny Karmańskiej pod tytułem Opcje me- nedżerskie w spółkach informatycznych notowanych na giełdzie papierów wartościowych dotyczy już znacznie węższego zagadnienia rachunkowości w i rmach nowych technologii. Autorka wskazuje na kluczowe znaczenie, jakie mają dla i rm nowych sektorów pracownicy – ich wiedza oraz za- angażowanie w działalność organizacji. W opracowaniu przedstawiono opcje menedżerskie jako jeden ze stosowanych aktualnie instrumentów mających na celu motywowanie pracowników do zwiększania zaangażowania w osią- ganie oczekiwanych wyników i nansowych. Kolejny przykład wpływu specyi ki działalności i rm nowych technologii na stosowane rozwiązania w zakresie rachunkowości zawarty jest w roz- dziale 8 pt. Rachunkowość niezakończonych kontraktów długoterminowych w usługach informatycznych. Angelika Sadłoń przedstawiła obowiązujące aktualnie w rachunkowości i nansowej zasady wyceny przychodów i kosztów kontraktów długoterminowych oraz przeanalizowała skalę tej problematyki w wybranych dużych polskich i rmach informatycznych. Uzyskane wyniki potwierdzają, że problematyka wyceny długoterminowych kontraktów in- formatycznych realizowanych przy wykorzystaniu metod rachunkowości zarządczej ma istotne znaczenie z perspektywy zapewnienia prawidłowego obrazu sytuacji i nansowej realizujących je i rm. Kwestia wiarygodnego obrazu sytuacji i nansowej organizacji to prob- lem kluczowy z punktu widzenia użytkowników informacji. W rozdziale 9 Małgorzata Białas omawia problematykę wpływu zastosowania MSSF na ocenę zdolności kredytowej podmiotów gospodarczych. Autorka, analizując procedurę oceny zdolności kredytowej stosowanej przez banki, wskazu- je na kluczową rolę sprawozdań i nansowych jako podstawowego źródła wykorzystywanej informacji. Wpływ różnic w zasadach rachunkowości ujętych w polskim prawodawstwie oraz w międzynarodowych standardach na możliwość wiarygodnej oceny zdolności kredytowej autorka zilustrowa- ła przykładem i rmy Bioton, zajmującej się produkcją leków i preparatów farmaceutycznych. Wpływ metod, tym razem rachunkowości zarządczej, na efektywność funkcjonowania współczesnych organizacji to temat kolejnego rozdzia- łu. Rachunek kosztów działań należy aktualnie do najpopularniejszych i najchętniej wprowadzanych instrumentów rachunkowości zarządczej. Zastosowanie tego instrumentu związane jest zwykle z aplikacją nowego modułu oprogramowania integrującego dane z systemu rachunkowości 8 Rachunkowość i nowe technologie z danymi pochodzącymi z innych ewidencji ilościowych. W rozdziale 10 Marta Kołodziej-Hajdo przedstawiła zastosowanie rachunku kosztów działań do kontroli i efektywnego podejmowania decyzji w procesach logistycznych przedsiębiorstwa, wskazując, jak istotny jest obszar logistyki dla sprawnego funkcjonowania współczesnych organizacji. Cześć pierwszą niniejszej książki kończy rozdział 11 pt. Systemy infor- matyczne w przedsiębiorstwie. W rozdziale tym Tomasz Rutkowski omawia podstawowe rodzaje systemów informatycznych wykorzystywanych do wspomagania zarządzanie organizacjami gospodarczymi, wskazując na wyraźnie obserwowaną w praktyce tendencję do integracji różnych syste- mów w jednolity. Omawiane systemy ilustrowane są przykładami rozwiązań oferowanych przez i rmę Comarch. 9 Sonja Gallhofer and Jim Haslam School of Accounting and Finance, University of Dundee h e possibilities of accounting in the global context : critical rel ections on accounting and the internet as a new technology of communication h e emergence of the Internet as a new technology of communication constituted a new possibility or dimension in the provision and accessibility of information globally. Information that previously had been costly and time consuming to disseminate might now be made available to a global audi- ence at a fraction of the cost and time. Information might now be cheaply and quickly accessed globally. h is new technology revolutionised the way people were able to communicate and engage as citizens. Of interest to us here is how the availability of the Internet has af ected the provision and usage as well as the content and form of accounting information and how the accounting/Internet interrelationship has impacted upon the ability of individuals, groups and organisations (including notably not-for-proi t organisations or NGOs) to participate in the democratic process through active citizenship. Further, it is of interest to consider the opportunities that such an active citizenship opens up in terms of attempts to enhance well-being globally. In our paper we address these issues through a critical social analysis. h e structure of our paper is as follows: brief summary of our theoretical approach; discussion of key consequences of the accounting/ Internet interrelationship; concluding comments. 11
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Rachunkowość w otoczeniu nowych technologii
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: