Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00171 002812 23545555 na godz. na dobę w sumie
Rachunkowość zarządcza. Nauka, badania, kształcenie, zastosowania - ebook/pdf
Rachunkowość zarządcza. Nauka, badania, kształcenie, zastosowania - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 186
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8142-240-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> ekonomia, biznes, finanse
Porównaj ceny (książka, ebook (-15%), audiobook).

Jubileusz 45‑lecia pracy naukowej prof. dr hab. Ireny Sobańskiej jest wyjątkowy. Działalność akademicka Jubilatki zasługuje na uznanie w wielu różnych wymiarach – teoretycznym i praktycznym, naukowym i dydaktycznym, krajowym i zagranicznym.

W książce zaprezentowano zarówno najnowsze, jak i już wcześniej wydane artykuły prof. Sobańskiej. Zamieszczono też syntetyczne ujęcie dokonań naukowych Jubilatki wraz z kompletnym wykazem publikacji Jej autorstwa.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Irena Sobańska – Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowości 90-237 Łódź, ul. Jana Matejki 22/26 RECENZENT Teresa Kiziukiewicz REDAKTOR INICJUJĄCY Monika Borowczyk REDAKTOR Monika Poradecka SKŁAD I ŁAMANIE Mateusz Poradecki PROJEKT OKŁADKI Katarzyna Turkowska Zdjęcie wykorzystane na okładce: © Depositphotos.com/stori W publikacji wykorzystano zdjęcia pochodzące z prywatnego archiwum profesor I. Sobańskiej W monografii zostały zawarte przedruki artykułów opublikowanych wcześniej w innych oficynach wydawniczych Wydrukowano z gotowych materiałów dostarczonych do Wydawnictwa UŁ © Copyright by Irena Sobańska, Łódź 2018 © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2018 Wydane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Wydanie I. W08621.18.0.M Ark. druk. 11,625 ISBN 978-83-8142-239-0 e-ISBN 978-83-8142-240-6 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego tel. (42) 665 58 63 90-131 Łódź, ul. Lindleya 8 www.wydawnictwo.uni.lodz.pl e-mail: ksiegarnia@uni.lodz.pl Spis treści Przedmowa Jubileusz 45‑lecia pracy naukowej prof. dr hab. Ireny Sobańskiej Wstęp Część I. Problemy naukowo‑badawcze, metody kształcenia, dokonania, relacje z praktyką Curriculum vitae – synteza dokonań w nauce, badaniach, kształceniu i współpracy z otoczeniem (ujęcie chronologiczne) Inne dokonania naukowo‑dydaktyczne Nagrody Rozpoznawanie problemów pomiaru kosztów przedsiębiorstw w teorii i praktyce gospodarki planowej Zdobywanie wiedzy o rozwoju teorii i praktyki rachunku kosztów oraz innych metod rachunkowości zarządczej w gospodarce rynkowej Poznawanie i analiza nowych metod rachunkowości zarządczej stosowanych w organizacjach światowych w kontekście podejść w zarządzaniu strategicznym i etapów globalizacji Załącznik 1 Załącznik 2 Załącznik 3 Część II. Współczesne problemy rachunkowości zarządczej – wybór pism Wpływ MSR na integrację rachunkowości: rachunkowość finansowa i rachunkowość zarządcza Wprowadzenie Cel, fundamentalne zasady i funkcje sprawozdania finansowego 9 9 13 19 21 22 23 33 43 60 61 62 65 65 67 6 Spis treści Wykorzystanie informacji z systemu rachunkowości zarządczej w stosowaniu wymogów niektórych MSR Nowa orientacja systemu rachunkowości w praktyce polskiej w kontekście wdrażania MSR/MSSF Wprowadzenie Proces wdrażania MSR/MSSF – uwagi ogólne Zakres i charakter odpowiedzialności kierownictwa spółek publicznych za sprawozdanie finansowe Zakres informacji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym według MSR/MSSF oraz ich agregacja i dezagregacja Nowe rodzaje informacji i horyzont czasowy sprawozdania finansowego Konwergencja informacji z obszaru rachunkowości zarządczej do sprawozdań finansowych sporządzanych według MSR/MSSF Potrzeba zmiany relacji między specjalistami rachunkowości w procesie sporządzania sprawozdania finansowego według MSR/MSSF i jego rewizji Relacje międzyorganizacyjne – nowe spektrum rachunkowości zarządczej Wprowadzenie Pojęcie i cele open book accounting Rachunek kosztów celu (target costing) Podsumowanie Granice organizacyjne systemu rachunkowości Wprowadzenie Pojęcie i specyfika transakcji w teorii kosztów transakcyjnych Rodzaje transakcji a granice systemu rachunkowości Zakończenie Jedność systemu rachunkowości Wprowadzenie Rachunkowość w kontekście ogólnej teorii systemów i teorii sytuacyjnej Jednorodność a jedność systemu rachunkowości Podsumowanie 69 75 75 76 79 80 82 84 89 95 95 98 100 102 105 105 107 109 114 117 117 118 122 126 Spis treści 7 Część III. Obszary asymetrii w rozwoju teorii i praktyki rachunkowości w Polsce Wieloaspektowa analiza rozwoju systemu rachunkowości w Polsce w latach 1990–2014 Wstęp Metodyka badań Analiza regulacji prawnych o znaczeniu fundamentalnym dla rozwoju systemów rachunkowości w praktyce w okresie transformacji gospodarki Analiza struktury wiedzy zawartej w publikacjach z dziedziny rachunkowości w latach 1990–2011 Analiza tematyki badań naukowych w dziedzinie rachunkowości Analiza programów kształcenia akademickiego i zawodowego w zakresie rachunkowości Analiza procesu transformacji systemu rachunkowości w praktyce polskiej (1991–2015) Wnioski końcowe Wykaz publikacji z lat 1976–2017 131 131 132 133 138 142 146 154 158 163 Nie istnieje nauka narodowa, podobnie jak nie istnieje narodowa tabliczka mnożenia; to co narodowe, nie jest nauką. Antoni Czechow Mojej Kochanej Rodzinie i Wspaniałym Przyjaciołom Przedmowa Jubileusz 45‑lecia pracy naukowej prof. dr hab. Ireny Sobańskiej Jubileusz 45-lecia pracy naukowej prof. dr hab. Ireny Sobańskiej jest szczególny, niepowtarzalny, tak jak sama Pani Profesor. Jej dokonania zasługują na uznanie w różnych wymiarach – teoretycznym i praktycznym, naukowym i dydaktycznym, krajowym i zagranicznym. Profesor Irena Sobańska całe swoje zawodowe życie związała z Uniwersytetem Łódzkim, który był dla niej pierwszym i jedynym miejscem pracy. Badania i za- interesowania naukowe prof. Ireny Sobańskiej koncentrują się na: systemach ra- chunku kosztów i wyników w teorii i praktyce przedsiębiorstw, a także rozwoju rachunkowości zarządczej/controlingu w powiązaniu z procesami zarządzania operatywnego i strategicznego. Prowadziła badania w zakresie rozwoju rachunkowości zarządczej/controlingu w praktyce polskiej oraz teorii i praktyce przedsiębiorstw globalnych (międzynaro- dowych); projektowała i wdrażała systemy rachunku kosztów dla potrzeb rachun- kowości zarządczej/controlingu w warunkach zintegrowanych systemów informa- tycznych dla przedsiębiorstw polskich oraz dla potrzeb rachunkowości zarządczej na uniwersytetach publicznych. W swojej karierze naukowej odbyła wiele staży za- granicznych – w latach 1980, 1984, 1988, 1990 w Ruhr-Universität Bochum (RFN), a w latach 1979–1984 w Justus-Liebig-Universität w Giessen. Profesor Irena Sobańska ukończyła studia magisterskie w 1971 r. na kierunku ekonomika przemysłu na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersyte- tu Łódzkiego. W 1972 r. została zatrudniona w Katedrze Rachunkowości, która do 1994 r. funkcjonowała w ramach Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ, a od 1994 r. działa w nowym wydziale UŁ, tj. Wydziale Zarządzania. W 1980 r. obroniła pracę doktorską pt. Rachunek kosztów a modele kosztów, której promo- torem była prof. dr hab. Alicja Jarugowa, a w 1998 r. pracę habilitacyjną zatytu- łowaną Tendencje rozwoju rachunku kosztów w Niemczech. W 2014 r. prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski nadał Pani Profesor tytuł pro- fesora nauk ekonomicznych. Po kolokwium habilitacyjnym została powołana w 1998 r. na stanowisko kie- rownika Katedry Rachunkowości. Kierując Katedrą w latach 1998–2012, zmieniła 12 Przedmowa styl zarządzania na tzw. partnerski, co sprzyjało rozwojowi kadry naukowo-ba- dawczej (stopień doktora uzyskało trzynaście osób, a osiem stopień doktora habi- litowanego w dziedzinie ekonomii, w zakresie nauk o zarządzaniu; został również nadany jeden tytuł profesora zwyczajnego). Zarządzała Katedrą do 2012 r., kiedy to złożyła rezygnację z tego stanowiska. Pani Profesor to nie tylko wieloletni kierownik Katedry, opiekun naukowy dok- torantów (wypromowała sześć osób, które uzyskały stopień doktora), to także ak- tywny członek społeczności akademickiej, z uporem i determinacją potrafiący wal- czyć o jej interesy, nawet wtedy, gdy Jej stanowisko nie znajdywało zrozumienia i poparcia wśród innych. Dzięki postawie i determinacji Pani Profesor rachunko- wość na Wydziale Zarządzania UŁ znalazła swoje miejsce i ugruntowała pozycję wśród nauk o zarządzaniu. Pani Profesor ma także ogromne zasługi dla całego uniwersytetu. Była pomy- słodawcą, wykonawcą i osobą kierującą projektem Kompleksowego Systemu Zarzą- dzania UŁ – unikatowego rozwiązania wspomagającego doskonalenie decentra- lizacji finansów uniwersytetu. W latach 2004–2007, na zlecenie rektora UŁ, wraz z zespołem pracowników z Katedry Rachunkowości opracowała pierwszy w Polsce projekt systemu informacyjnego do zdecentralizowanego zarządzania Uniwersy- tetem Łódzkim. Dokonania Pani Profesor sięgają także daleko poza Uniwersytet. Jako lider wdrożeń systemu rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwach pol- skich w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku tworzyła fundamenty gospo- darki rynkowej – aktywnie uczestniczyła we wprowadzaniu zmian w regulacjach prawnych rachunkowości w Polsce. Opracowała pierwsze w naszym kraju tłuma- czenie niemieckojęzycznej wersji IV dyrektywy UE w sprawie układu sprawozdań rocznych spółek o określonych formach prawnych z dnia 25.07.1978 (1991). Zosta- ła ona wdrożona do pierwszej w Polsce ustawy o rachunkowości, zatwierdzonej w 1994 r. W 1991 r., w okresie działalności rządu premiera Jana Krzysztofa Biele- ckiego, przygotowała ekspertyzę dla Urzędu Rady Ministrów w sprawie wdraża- nia metod rachunkowości właściwych dla funkcjonowania gospodarki rynkowej. Była także (w 1991 r.) konsultantem w V Nadzwyczajnej Komisji Sejmowej przy- gotowującej pierwszą w Polsce ustawę o biegłych rewidentach i ich samorządzie. Profesor Irena Sobańska od początku swojej kariery naukowej umiejętnie łączy- ła dorobek naukowy rachunkowości z wyzwaniami i potrzebami praktyki bizne- sowej, o czym świadczy osiemdziesiąt projektów systemów rachunku kosztów i sy- stemów rachunkowości zarządczej w jednostkach krajowych i międzynarodowych działających w Polsce, opracowanych i wdrożonych pod jej kierownictwem. Pani Profesor to osoba ciekawa świata, lubiąca podróże, poznawanie nowych miejsc, ludzi, ich kultury i zwyczajów. Zawsze wierna wartościom ponadczaso- wym, nieuznająca „układów”, mówiąca to, co myśli, postępująca zgodnie ze swoimi Przedmowa 13 przekonaniami. Barwna osobowość, czasami nieprzewidywalna, ale zawsze uczci- wa, otwarta na argumenty, skora do dyskusji, szanująca różnorodność swoich pod- władnych. Jako badacza i naukowca cechuje Ją dociekliwość, wytrwałość, nowatorskie i in- nowacyjne spojrzenie na problem badawczy. Jako kierownika zespołu – dbałość o interesy jego członków, tolerancja i umiejętność koncentracji na istotnych prob- lemach. Jako koleżankę z pracy – szczerość w kontaktach międzyludzkich, chęć niesienia pomocy innym, a także troska o wspólne dobro. Z okazji jubileuszu, w imieniu własnym oraz wszystkich pracowników Katedry Rachunkowości Wydziału Zarządzania UŁ, składam Pani Profesor najserdecz- niejsze życzenia dalszych sukcesów na polu naukowym, spełnienia tych marzeń, na których realizację dotychczas brakowało czasu, radości i uśmiechu na każdy dzień, zadowolenia w życiu osobistym oraz możliwości wdrażania w życie innowa- cyjnych pomysłów, których w przyszłości z pewnością Pani Profesor będzie miała jeszcze bardzo dużo. Prof. dr hab. Ewa Walińska Wstęp Drodzy Czytelnicy, minęło czterdzieści pięć lat mojej pracy naukowo-dydaktycznej na Uniwersyte- cie Łódzkim w Katedrze Rachunkowości, która długo funkcjonowała w struktu- rze Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, a od 2004 r. weszła w skład nowego wydziału – Wydziału Zarządzania – jako jedna z pięciu katedr założycielskich. W latach 1972–2017 przeszłam wszystkie stanowiska obowiązujące w działalno- ści naukowo-dydaktycznej uczelni, a więc od asystenta stażysty do profesora zwy- czajnego. W niniejszej monografii, podzielonej na trzy części, przedstawione są treści uję- te w różne formy edytorskie. Są to zarówno nowe teksty, jak i wcześniej publiko- wane artykuły, a także syntetyczne ujęcie dokonań i wykaz publikacji. W części pierwszej monografii przedstawione zostały istotne fakty objaśnia- jące w sposób syntetyczny przebieg mojej drogi zawodowej i dokonania w nauce, badaniach, kształceniu i współpracy z otoczeniem (forma curriculum vitae) oraz tekst przedstawiający moją drogę poznawczą i zainteresowania badawcze w obsza- rze rachunkowości zarządczej, uwarunkowane zmianami systemu społeczno-go- spodarczego w Polsce i rozwojem procesów globalizacji w gospodarce światowej. W objaśnieniu procesu poznawczego uwzględniono wiele problemów, począwszy od rachunku kosztów w przedsiębiorstwach państwowych, po rachunkowość za- rządczą, stanowiącą integralny element zarządzania strategicznego wielkimi or- ganizacjami w globalnej gospodarce. Część druga zawiera, ułożone w porządku chronologicznym, teksty kilku moich artykułów opublikowanych w wydawnictwie SKwP w latach 2003–2012 – w zwar- tej i uporządkowanej formie ukazują się one po raz pierwszy. W selekcji artykułów uwzględniłam tylko te, których treści objaśniają zmiany w systemie rachunkowo- ści i znaczenie informacji z podsystemu rachunkowości zarządczej w sporządza- niu sprawozdań finansowych i procesach zarządzania organizacjami działającymi w warunkach globalizacji. W pracach tych po raz pierwszy w literaturze przedmio- tu zwracałam uwagę na następujące problemy: • konieczność rozwoju w systemach rachunkowości w podmiotach, obok pod- systemu rachunkowości finansowej, również podsystemu rachunkowości za- rządczej (strategicznej) i ich funkcjonowanie w sposób zintegrowany dla pra- widłowego wdrażania zasad sporządzania sprawozdań finansowych według 16 Wstęp ustawy o rachunkowości (obowiązujących od 2002 r.) lub według MSR/MSSF (od 2005 r.), w celu prezentowania w tych sprawozdaniach rzetelnego pomia- ru wartości podmiotów i tworzenia informacji do efektywnego zarządzania wartością przedsiębiorstwa w długim okresie; • nowe metody strategicznej rachunkowości zarządczej, dostosowane do po- miaru kosztów produktów w łańcuchu dostawców, w kontekście teorii kosz- tów transakcyjnych (transakcje struktury, transakcje hybrydowe i mechani- zmy współpracy podmiotów) i zarządzania międzyorganizacyjnego; • zmiany granic organizacyjnych systemów rachunkowości przez ich przesu- wanie poza granice prawne podmiotów w wyniku dekompozycji i delokali- zacji wielu działań z procesu rachunkowości, przez ich lokowanie w centrach usług wspólnych lub centrach usług biznesowych; • objaśnienie jedności systemu rachunkowości w kontekście ogólnej teorii sy- stemów społecznych w polemice z określeniami „jedna rachunkowość” lub „jednorodna rachunkowość”, występującymi w literaturze przedmiotu. W części trzeciej znajduje się nowy tekst, dotychczas nigdzie niepublikowany, sta- nowiący rozdział zatytułowany Wieloaspektowa analiza rozwoju systemu rachunko‑ wości w Polsce w latach 1991–2017. Została w nim przedstawiona analiza rozwoju ta- kich czynników, jak: wiedza, badania naukowe, kształcenie akademickie i zawodowe oraz regulacje prawne w zakresie rachunkowości w kontekście procesu transformo- wania systemów rachunkowości w praktyce polskiej w okresie zmian ustrojowych. Na końcu monografii zamieszczony jest wykaz książek i artykułów mojego au- torstwa lub współautorstwa, które zostały opublikowane w wydawnictwach krajo- wych i zagranicznych, oraz abstraktów referatów wygłaszanych na konferencjach zagranicznych (w tym międzynarodowych) w latach 1976–2017. Wykaz ten zawie- ra łącznie 214 pozycji. Analizując ten długi okres pracy, uświadomiłam sobie, jak wiele mądrych i życz- liwych osób miało wpływ na mój rozwój naukowy. Za dyskusje naukowe, czasa- mi krytyczne, ale słuszne uwagi, formułowane opinie i recenzje moich opracowań naukowych oraz oceny całego dorobku naukowo-badawczego jestem niezmiernie wdzięczna i składam serdeczne podziękowania profesorom z krajowych ośrodków uniwersyteckich, zwłaszcza prof. Alicji Jarugowej (UŁ), prof. Januszowi Gościńskie- mu (UW), prof. Wiesławowi Lewczyńskiemu (UG), prof. Kazimierzowi Sawickiemu (USz), prof. Elżbiecie Burzym (AEKr), prof. Stanisławie Surdykowskiej (UJ), prof. Jackowi Stankiewiczowi i dr Janinie Stankiewicz (UMK), dr. Jerzemu S. Czarne- ckiemu (UŁ), prof. Czesławowi Sikorskiemu (UŁ), prof. Teresie Martyniuk (UG), prof. Gertrudzie Świderskiej (SGH) oraz prof. Waltherowi Busse von Colbe i prof. Gertowi Lasmannowi z Ruhr-Universität Bochum (Niemcy), a także prof. Ceslo- vasowi Christauskasowi z Uniwersytetu Technologicznego w Kownie (Litwa). Wstęp 17 Dużym wyzwaniem było dla mnie przejęcie kierowania Katedrą Rachunkowo- ści po długoletnim zarządzaniu nią przez prof. Alicję Jarugową. Nie miałam wy- boru, nie było to moim marzeniem, ale byłam wtedy jedynym samodzielnym pra- cownikiem naukowym w tej Katedrze. Wszystkim współpracownikom serdecznie dziękuję za pomoc i życzliwość okazywaną mi w sprawowaniu tej funkcji w latach 1998–2012. Szczególnie chcę podziękować prof. Annie Szychcie za bezcenne dysku- sje, oparte na jej głębokiej wiedzy, oraz za wytrwałość w „ogarnianiu” rozbudowa- nej i czasochłonnej sprawozdawczości z działalności naukowej Katedry. Wspaniałe było to, że byliście odpowiedzialni nie tylko za rozwój własny, ale także za rozwój Katedry. Dziękuję, życzę wszystkim pracownikom i kierownikowi Katedry – prof. Ewie Walińskiej – wielu dalszych sukcesów naukowych, szczęśliwego życia i licz- nych okazji do kontynuowania wspólnych ciekawych dyskusji, wymiany poglądów, które zawsze były dla mnie ważne i inspirujące. Serdeczne podziękowania składam prof. dr hab. Teresie Kiziukiewicz za wnikli- wą opinię, uwagi i „dobre słowa” zawarte w recenzji tej monografii. Bardzo dziękuję pani Agnieszce Skotowskiej za pomoc w przygotowaniu do druku tej książki i ogromną cierpliwość przy wprowadzaniu wielu zmian. Irena Sobańska Łódź, 8 marca 2018 r. Część I Problemy naukowo‑badawcze, metody kształcenia, dokonania, relacje z praktyką Curriculum vitae – synteza dokonań w nauce, badaniach, kształceniu i współpracy z otoczeniem (ujęcie chronologiczne) • 1967 – technik ekonomista, Technikum Ekonomiczne w Radomsku; • 1971 – magister ekonomii, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ, kieru- nek studiów: ekonomika przemysłu, tytuł pracy magisterskiej: Stan i organi‑ zacja zaplecza naukowo‑badawczego przedsiębiorstw przemysłu bawełnianego (napisana w Instytucie Organizacji i Zarządzania, Wydział Ekonomicz- no-Socjologiczny UŁ); • 1971 – uczestniczka Asystenckich Studiów Przygotowawczych; • 1972 – asystent w Zakładzie Rachunkowości Instytutu Organizacji i Zarzą- dzania, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ; • 1973–1980 – starszy asystent w Zakładzie Rachunkowości Instytutu Organi- zacji i Zarządzania, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ; • 1974 – półroczny staż zawodowy w ZPO „Wólczanka” w Łodzi; • 1975 – półroczny staż naukowy w SGPiS w Warszawie pod opieką naukową prof. dr. hab. Tadeusza Peche; • 1979–1984 – miesięczne staże naukowe w Justus-Liebig-Universität w Gies- sen (umowa bezpośrednia o współpracy z UŁ); • 1980 – doktor nauk ekonomicznych na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Modele kosztów a rachunek kosztów, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ, Łódź 1979 (promotor: prof. zw. dr hab. Alicja Jaruga); • 1980, 1984, 1988, 1990 – trzymiesięczne pobyty naukowe w Ruhr-Universität Bochum (RFN) pod opieką naukową prof. dr. hab. Gerta Lassmmana i prof. dr. hab. dr. h.c. Walthera Busse von Colbe; 22 Problemy naukowo‑badawcze, metody kształcenia, dokonania, relacje z praktyką • 1980–1994 – adiunkt w Katedrze Rachunkowości, Wydział Ekonomiczno- -Socjologiczny UŁ; • 1980 – członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce; • 1980–1985 – członek Komitetu Redakcyjnego „Zeszytów Teoretycznych Rady Naukowej SKwP” (od 2000 r. nowa nazwa czasopisma – „Zeszyty Teoretycz- ne Rachunkowości”); • 1990–1993 – p.o. kierownika Zakładu Informatycznych Technik Rachun- kowości oraz kierownik Pracowni Dydaktycznych Technik Rachunkowo- ści w Katedrze Rachunkowości, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ; • 1991 – konsultant V Nadzwyczajnej Komisji Sejmowej przy projekcie pierw- szej w Polsce ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, wdrażającej VIII dyrektywę EWG; • 1991–1993 – członek Rady Nadzorczej Fundacji Rozwoju Rachunkowości • 1991 – prezes zarządu Towarzystwa Gospodarczego Rafib Sp. z o.o. w Łodzi w Polsce (Warszawa); oraz konsultant; • 1994–1996 – adiunkt w Katedrze Rachunkowości, Wydział Zarządzania UŁ; • 1994–2016 – członek European Accounting Association (EAA); • 1996–1997 – starszy wykładowca w Katedrze Rachunkowości, Wydział Za- rządzania UŁ; • 1997 – doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarzą- dzaniu, Wydział Zarządzania UŁ, tytuł rozprawy habilitacyjnej: Tendencje rozwoju rachunku kosztów w Niemczech, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódz- kiego, Łódź 1997; • 1998–2000 – adiunkt w Katedrze Rachunkowości, Wydział Zarządzania UŁ; • 1998–2000 – profesor nadzwyczajny w Wyższej Szkole Finansów, Bankowo- ści i Ubezpieczeń w Łodzi; • 1998–2012 – kierownik Katedry Rachunkowości, Wydział Zarządzania UŁ; • od 1998 – członek Komisji ds. przewodów doktorskich, Wydział Zarzą- dzania UŁ; • 1999 – Srebrny Krzyż Zasługi; • 1999–2008 – członek American Accounting Association (AAA); • 2000–2004 – członek zarządu Oddziału Okręgowego SKwP w Łodzi; • 2000–2014 – członek Rady Naukowej Zarządu Głównego SKwP w Warszawie; • 2000–2015 – profesor nadzwyczajny, Wydział Zarządzania UŁ; • 2001 – Medal „Uniwersytet Łódzki w służbie społeczeństwu i nauce”; • od 2001 – kierownik Zakładu Rachunkowości Zarządczej w Katedrze Ra- chunkowości; Curriculum vitae – synteza dokonań w nauce, badaniach… 23 • 2001–2004 – członek Rady Programowej czasopisma „Controling i Rachun- kowość Zarządcza”, Grupa Wydawnicza INFOR; • 2001–2008 – członek Rady Programowej corocznego Ogólnopolskiego Kon- kursu „Księgowy Roku” (organizatorzy: Zarząd Główny SKwP, Grupa Wy- dawnicza INFOR, Matrix pl./Sage Symfonia); • 2003 – Medal Komisji Edukacji Narodowej; • 2003 – Złoty Krzyż Zasługi; • 2003 – członek zespołu Państwowej Komisji Akredytacyjnej do oceny jakości kształcenia na kierunku zarządzanie i marketing w Wyższej Szkole Zarzą- dzania w Częstochowie i Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu; • 2004–2014 – przewodnicząca Komisji Rachunkowości Zarządczej/Control- lingu Rady Naukowej Zarządu Głównego SKwP w Warszawie; • 2006 – Złota Odznaka „Zasłużony w rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce”; • 2011–2014 – członek Komitetu Sterującego do spraw wdrożenia komplekso- wego systemu informacyjnego dla wspomagania zarządzaniem UŁ na mocy zarządzenia nr 59 rektora UŁ z 21 kwietnia 2011 r.; • 2012–2014 – przewodnicząca Komisji ds. Opracowania Zasad Certyfikacji Specjalisty Rachunkowości Zarządczej, powołana uchwałą Prezydium Za- rządu Głównego SKwP z 4 czerwca 2012 r.; • 2012–2014 – członek Kapituły Odznaczeń Krajowej Izby Biegłych Rewiden- tów, powołanej przez zarząd Krajowej Izby Biegłych Rewidentów (KIBR) w Warszawie; • 2013 – Medal Krajowej Izby Biegłych Rewidentów; • 2014 – nadanie przez prezydenta RP tytułu profesora nauk ekonomicznych; • 2015 – stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze Rachunkowości, Wy- dział Zarządzania UŁ; • 2016–2018 – członek Rady Naukowej na Wydziale Zarządzania UŁ; • 2018 – Medal „Universitas Lodziensis Merentibus” (za szczególne zasługi dla UŁ). Inne dokonania naukowo‑dydaktyczne • 214 publikacji (książki, artykuły, referaty); • 16 redagowanych publikacji; • 50 rozdziałów w monografiach; • 14 referatów na konferencjach zagranicznych; 24 Problemy naukowo‑badawcze, metody kształcenia, dokonania, relacje z praktyką • 5 recenzji prac doktorskich, w tym dwie prace w języku obcym (j. niemie- cki, j. angielski); • 4 recenzje prac habilitacyjnych i dorobku naukowego; • 4 recenzje książek i monografii; • recenzje 16 artykułów naukowych zleconych przez redakcję periodyku „Ze- szyty Teoretyczne Rachunkowości”, wydawanego przez Radę Naukową Za- rządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce; • 6 recenzji projektów badawczych zgłoszonych do KBN, w tym 5 projektów promotorskich (2004–2005 – zlecenie Ministerstwa Nauki i Informatyzacji, Departament Badań Naukowych); • promotor 6 zakończonych przewodów doktorskich; • ponad 800 ukończonych prac magisterskich i dyplomowych. Nagrody • 2 nagrody SKwP im. prof. St. Skrzywana za prace: doktorską i habilitacyjną, przyznawane przez Zarząd Główny i Radę Naukową SKwP za najlepsze pra- ce z dziedziny rachunkowości; • 13 nagród indywidualnych i zespołowych rektora UŁ za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne w latach: 1972, 1982, 1983, 1984, 1986, 1989, 1992, 1998, 1999, 2008, 2010, 2011, 2012; • Pierwsza Nagroda rektora UŁ za najlepszy podręcznik akademicki w 2004 r. (Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2003). Rozpoznawanie problemów pomiaru kosztów przedsiębiorstw w teorii i praktyce gospodarki planowej W 1972 r. podjęłam pracę na Uniwersytecie Łódzkim na etacie asystenta staży- sty w Zakładzie Rachunkowości Instytutu Organizacji i Zarządzania na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym. W pracy naukowej, po krótkim okresie studiów literaturowych, skoncentrowa- łam się na poznawaniu istoty kosztów jako kategorii ekonomicznej oraz proble- mów i koncepcji pomiaru kosztów w przedsiębiorstwach przemysłowych. W teorii rachunkowości pomiarem kosztów w mikropodmiotach zajmuje się wyodrębnio- ny obszar wiedzy, określany mianem rachunku kosztów. Z prowadzonych ba- dań literaturowych wynikało, że termin „rachunek kosztów” odnosi się zarówno do subdyscypliny zajmującej się poszukiwaniem sposobów prawidłowego odzwier- ciedlenia zjawiska kosztów w podmiotach, jak i do modelu informacji o kosztach mierzonych w konkretnych podmiotach gospodarczych, istotnych w procesach zarządzania. W badaniach naukowych zastosowałam podejście interdyscyplinarne. W stu- diach literaturowych, oprócz nielicznych wówczas publikacji polskich z zakre- su rachunku kosztów, uwzględniłam również rozwój teorii kosztów produkcji, wyróżnianej w dziedzinie ekonomii (funkcje produkcji typu A i typu B według Gutenberga oraz funkcja produkcji typu C według Heinena) w zachodnionie- mieckiej literaturze ekonomicznej (Heinen, 1965) oraz publikacje z zakresu dy- namicznie wówczas rozwijających się dyscyplin, takich jak modelowanie cyberne- tyczne zjawisk ekonomicznych, badania operacyjne, ogólna teoria systemów von Bertalanffy’ego, teorie przedsiębiorstwa (teoria uwarunkowań, teoria podejmowa- nia decyzji, analiza systemowa). Wiedza ta pozwalała na pogłębioną analizę problemów teoretyczno-metodolo- gicznych i instrumentalnych w zakresie badania ilościowych i jakościowych cech
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Rachunkowość zarządcza. Nauka, badania, kształcenie, zastosowania
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: