Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00047 002872 20676450 na godz. na dobę w sumie
Rachunkowość zarządcza. Zadania i testy - ebook/pdf
Rachunkowość zarządcza. Zadania i testy - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 408
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8088-072-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> finanse
Porównaj ceny (książka, ebook (-15%), audiobook).
Publikacja jest integralnie związana z „Rachunkowością zarządczą”, wyd. II rozszerzone i zaktualizowane, autorstwa A. A. Jarugi, P. Kabalskiego, A. Szychty, z 2014 r., i stanowi cenną pomoc w poszerzeniu wiedzy i umiejętności przez osoby zainteresowane problematyką rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej/controllingu oraz w kształtowaniu postaw zawodowych i społecznych osób ubiegających się o zatrudnienie w różnych podmiotach gospodarczych. Autorzy zamieścili w niej przykłady objaśniające wybrane zagadnienia z zakresu operacyjnej i strategicznej rachunkowości zarządczej, a także zadania problemowe i pytania testowe, umożliwiające zarówno uzupełnienie, utrwalenie, jak i sprawdzenie posiadanej wiedzy. Przedstawiony zbiór zadań będzie szczególnie przydatny dla studentów przygotowujących się do egzaminów i prac zaliczeniowych na kierunkach finanse i rachunkowość, zarządzanie, logistyka oraz na kierunkach ekonomicznych. Sprawdzi się też jako narzędzie dydaktyczne dla słuchaczy studiów podyplomowych i szkoleń oraz osób samodzielnie doskonalących swoje umiejętności z zakresu rachunkowości zarządczej (operacyjnej i strategicznej). 
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Anna Szychta, Justyna Dobroszek, Przemysław Kabalski – Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowości, 90-237 Łódź, ul. Matejki 22/26 REDAKTOR NAUKOWY Anna Szychta RECENZENT Bartłomiej Nita REDAKTOR INICJUJĄCY Monika Borowczyk REDAKTOR WYDAWNICTWA UŁ Katarzyna Gorzkowska SKŁAD I ŁAMANIE Munda – Maciej Torz PROJEKT OKŁADKI Katarzyna Turkowska Zdjęcie wykorzystane na okładce: © Depositphotos.com/theromb AUTORZY Anna Szychta – przykłady do rozdz. 2–9, 11–14 i 16–18, oprócz przykładu 6.2 testy do rozdz. 1–14 i 16–18; zadania do rozdz. 2–14 i 16–18 Justyna Dobroszek – przykład 6.2; testy – cz. II w rozdz. 3, cz. I w rozdz. 15 i 17 Przemysław Kabalski – przykłady 10.1, 15.1 i 19.1; testy do rozdz. 8, 10, 15 i 19 zadania do rozdz. 2–3 i 5–12 i 14–18 zadania do rozdz. 3, 6–12, 15–16 i 19 © Copyright by Authors, Łódź 2016 © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016 Wydane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Wydanie I. W.07320.16.0.K Ark. wyd. 15,0; ark. druk. 25,5 ISBN 978-83-8088-071-9 e-ISBN 978-83-8088-072-6 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 90-131 Łódź, ul. Lindleya 8 www.wydawnictwo.uni.lodz.pl e-mail: ksiegarnia@uni.lodz.pl tel. (42) 665 58 63 Spis treści Wstęp Rozdział 1 Istota, rola i rozwój rachunkowości zarządczej Testy Rozdział 2 Koncepcje kosztów i efektów Przykłady i zadania Testy Rozdział 3 Klasyczne systemy rachunku kosztów i wyników Przykłady i zadania Testy Rozdział 4 Rozliczanie i ewidencja kosztów działalności operacyjnej a potrze- by sprawozdawczości finansowej Przykłady i zadania Testy Rozdział 5 Rozliczanie kosztów świadczeń podmiotów pomocniczych Przykłady i zadania Testy Rozdział 6 Kalkulacja kosztów produktów w rachunku kosztów pełnych i ra- chunku kosztów zmiennych Przykłady i zadania Testy Rozdział 7 Rachunek kosztów standardowych Spis treści 9 13 13 17 17 34 37 37 64 69 69 87 91 91 103 107 107 126 129 5 Przykłady i zadania Testy Rozdział 8 Analiza relacji „koszty – wielkość sprzedaży – wynik” Przykłady i zadania Testy Rozdział 9 Decyzyjne rachunki kosztów i wyników w zarządzaniu operacyjnym Przykłady i zadania Testy Rozdział 10 Rachunek odpowiedzialności i ceny transferowe Przykłady i zadania Testy Rozdział 11 Budżetowanie operacyjne jako instrument planowania i kontroli Przykłady i zadania Testy Rozdział 12 Pomiar i kalkulacja kosztów w rachunku kosztów działań Przykłady i zadania Testy Rozdział 13 Metody rachunkowości zarządczej w warunkach stosowania ra- chunku kosztów działań Przykłady i zadania Testy Rozdział 14 Systemy rachunku kosztów w strategicznym zarządzaniu kosztami i wynikami w cyklu życia produktu oraz w szczupłym zarządzaniu przedsiębiorstwem Przykłady i zadania Testy 129 146 151 151 171 175 175 196 199 199 211 213 213 228 233 233 252 257 257 271 275 275 293 6 Spis treści Rozdział 15 Koszty jakości i koszty środowiskowe jako parametry zarządzania kosztami i wynikami Przykłady i zadania Testy Rozdział 16 Budżetowanie kapitałowe: planowanie i ocena efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych Przykłady i zadania Testy Rozdział 17 Metody i systemy pomiaru wyników działalności jednostek gospo- darczych. Zbilansowana karta wyników Rozdział 18 Wybrane organizacyjne i etyczne aspekty praktyki rachunkowości zarządczej Rozdział 19 Rola rachunkowości zarządczej w procesie sprawozdawczości fi- nansowej Przykłady i zadania Testy Przykłady i zadania Testy Przykłady i zadania Testy Liczby kontrolne do zadań Odpowiedzi do pytań testowych Wykaz zalecanej literatury Spis treści 297 297 308 311 311 330 335 335 351 355 355 362 367 367 371 373 405 407 7 Wstęp Prezentowana publikacja jest integralnie związana z książką pt. Ra- chunkowość zarządcza, wyd. II rozszerzone i zaktualizowane, autorstwa A. A. Jarugi, P. Kabalskiego i A. Szychty, pod redakcją naukową A. Szych- ty, opublikowaną w 2014 r. przez Oficynę a Wolters Kluwer business. Sta- nowi jej uzupełnienie oraz podstawę do pogłębienia wiedzy i umiejętno- ści z zakresu rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej/controllingu. Może także stanowić pozycję wydawniczą towarzyszącą innym podręcz- nikom akademickim z obszaru rachunkowości zarządczej lub rachunku kosztów. Celem książki, przeznaczonej do wykorzystania w procesie dydak- tycznym, jest pomoc w osiągnięciu przez studiujących efektów kształce- nia dotyczących wiedzy, umiejętności i postaw zawodowych z zakresu rachunkowości zarządczej/controllingu, a w szczególności: – umożliwienie zrozumienia i rozszerzenia wiedzy z obszaru rachunko- wości zarządczej, zarówno operacyjnej, jak i strategicznej, zdobywanej podczas zorganizowanych zajęć lekcyjnych lub samodzielnego stu- diowania zagadnień z tego zakresu z wykorzystaniem wspomnianej wyżej książki lub innych podręczników polskich albo zagranicznych autorów; – dostarczenie materiału liczbowego, opisowego i kontrolnego do zdo- bycia lub doskonalenia umiejętności pomiaru, kalkulacji i analizy kosztów, przychodów i wyników działalności gospodarczej, sporzą- dzania i interpretacji budżetów, rachunków decyzyjnych i sprawozdań wewnętrznych, pomiaru i oceny dokonań podmiotów gospodarczych oraz ich jednostek wewnętrznych; – prezentacja przykładów i zadań problemowych, ułatwiających kształ- towanie postaw zawodowych i społecznych niezbędnych praktykom rachunkowości zarządczej/controllingu oraz kandydatom ubiegają- cym się o zatrudnienie w różnych podmiotach gospodarczych na sta- nowiskach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu rachunko- wości zarządczej/controllingu; Wstęp 9 – ułatwienie nauczycielom akademickim, zwłaszcza rozpoczynającym pracę zawodową, przygotowanie się do prowadzenia zajęć w formie ćwiczeń i laboratoriów na tematy uwzględnione w publikacji. Oferowana pozycja wydawnicza zawiera 19 rozdziałów zatytułowa- nych identycznie jak rozdziały polecanego podręcznika. We wszystkich zastosowano następującą strukturę prezentacji poszczególnych za- gadnień: 1) przykłady i zadania, 2) testy. Cześć pierwsza każdego rozdziału (oprócz pierwszego) przedstawia co najmniej jedno zadanie wraz z rozwiązaniem, oznaczone jako przy- kład. Następnie są zamieszczone zadania – o różnym stopniu trudno- ści – do samodzielnego rozwiązania przez użytkownika książki albo pod kierunkiem prowadzącego zajęcia. Dla trudniejszych zadań danego rodzaju zostały podane liczby kontrolne na końcu opracowania, które powinny służyć sprawdzeniu poprawności wyników samodzielnego lub ukierunkowanego rozwiązania zadania. W części drugiej poszcze- gólnych rozdziałów zawarto pytania testowe jednokrotnego wyboru, a w niektórych rozdziałach również pytania testowe typu: prawda–fałsz. Odpowiedzi do wszystkich pytań testowych są podane w końcowej czę- ści publikacji. Niniejsze opracowanie obejmuje 22 przykłady, 240 zadań i ponad 240 pytań testowych. Proponując studentom, słuchaczom studiów po- dyplomowych i szkoleń oraz osobom samodzielnie doskonalącym swoją wiedzę i umiejętności taki zestaw przykładów, zadań i testów, ich autorzy dostarczają narzędzie dydaktyczne ułatwiające przygotowanie się stu- dentom i praktykom do zdania egzaminów oraz napisania prac zalicze- niowych z zagadnień rachunkowości zarządczej, objętych programami kształcenia zarówno na poziomie podstawowym, jak i zaawansowanym. Prezentowany zbiór zadań i pytań został bowiem pomyślany jako pomoc dydaktyczna dla studentów zdobywających wiedzę z zakresu rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej/controllingu na kierunkach finanse i rachunkowość, zarządzanie, logistyka oraz na kierunkach ekonomicz- nych. Wraz z głównym podręcznikiem będzie także pozycją wydawniczą przydatną praktykom – specjalistom rachunkowości zarządczej (control- lingu) i menedżerom. 10 Wstęp Autorzy wyrażają nadzieję, że prezentowana publikacja będzie chętnie wykorzystywana przez studentów, słuchaczy studiów podyplomowych i nauczycieli akademickich w procesie dydaktycznym, a wszelkie uwagi otrzymane od jej użytkowników – o które prosimy – przyczynią się do jej udoskonalenia w kolejnym wydaniu. Prosimy o ich przysyłanie na adres: aszychta@uni.lodz.pl. Łódź, 6 listopada 2015 r. Anna Szychta Redaktor naukowy ROZDZIAŁ 1 Istota, rola i rozwój rachunkowości zarządczej Testy Proszę wybrać jedną prawidłową odpowiedź. 1.1.  Najbardziej charakterystyczną cechą współczesnej rachunkowości za- rządczej jest: a) postrzeganie jej jako zbioru metod zapewniających podejmowanie wyłącznie optymalnych decyzji operacyjnych, b) postrzeganie jej jako integralnej części procesu zarządzania opera- cyjnego przedsiębiorstwem, c) procesowe i strategiczne ukierunkowanie jej koncepcji i metod, d) żadna z powyższych odpowiedzi. 1.2.  Operacyjna rachunkowość zarządcza: a) objaśnia zależność „koszty – rozmiary działalności – zysk” w od- niesieniu do jednego (krótkiego) okresu działalności przedsię- biorstwa, b) wspiera informacjami menedżerów jednostki w podejmowaniu c) jest stosowana w przedsiębiorstwach w Polsce od lat 50. decyzji długookresowych, XX wieku, d) wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne. 1.3.  Strategiczna rachunkowość zarządcza: a) wymaga bezwzględnego sporządzania w przedsiębiorstwie budże- b) dostarcza informacji do podejmowania przez menedżerów decyzji tu globalnego, bieżących, Testy 13 c) stosuje metody wspierające podejmowanie decyzji długookreso- wych, d) wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne. 1.4.  Strategiczna rachunkowość zarządcza: a) objaśnia np. zależność „koszty – rozmiary działalności – zysk” w odniesieniu do jednego okresu działalności, b) wspiera menedżerów jednostki informacjami wyłącznie w podej- mowaniu decyzji bieżących, c) obejmuje m.in. budżetowanie kapitałowe, d) żadna z powyższych odpowiedzi. 1.5. Rachunek kosztów w przedsiębiorstwie: a) jest odrębną częścią systemu rachunkowości zarządczej, b) stanowi wspólną część rachunkowości zarządczej i rachunkowości finansowej, c) jest jednolicie prowadzony na potrzeby sprawozdawczości finanso- wej, niezależnie od rodzaju przedsiębiorstwa, d) wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne. 1.6.  Które z poniższych stwierdzeń charakteryzuje relację między rachun- kowością zarządczą a rachunkowością finansową: a) rachunkowość zarządcza wykorzystuje w szerokim zakresie dane i informacje generowane przez system rachunkowości finansowej, b) zarówno rachunkowość finansowa, jak i rachunkowość zarządcza są prowadzone w podmiocie gospodarczym na podstawie regulacji prawnych, c) rachunkowość zarządcza obejmuje metody i procesy, które składają się na przygotowanie i komunikowanie informacji niefinansowych, a rachunkowość finansowa – informacji finansowych, d) wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne. 1.7.  Rachunkowość zarządcza w  praktyce podmiotów gospodarczych w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii rozwija się od: a) około połowy XIX wieku, b) początku lat 50. XX wieku, c) początku lat 80. XX wieku. d) żadna z powyższych odpowiedzi. 1.8.  Rachunkowość zarządcza w  praktyce podmiotów gospodarczych w Polsce jest stosowana od początku: a) lat 50. XX wieku, 14 Istota, rola i rozwój rachunkowości zarządczej 1.9.  Współcześnie nowe tendencje w rozwoju rachunkowości zarządczej charakteryzuje koncentracja jej metod i narzędzi na: a) procesach produkcyjnych i pomiarze krótkookresowych doko- nań przedsiębiorstwa, b) zadowoleniu klientów, pomiarze i analizie dokonań łączących wyniki operacyjne z celami strategicznymi przedsiębiorstwa, c) ustalaniu „czystych” kosztów produktów oraz normalnych kosz- tów pośrednich i stabilizowanych narzutów tych kosztów, d) wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne. 1.10.  Sprawdzianem przydatności rachunkowości zarządczej w zarządza- niu przedsiębiorstwem jest: a) utrzymanie stałego udziału w rynku przez przedsiębiorstwo, b) wpływ na podejmowanie decyzji przez inwestorów w przedsię- b) lat 90. XX wieku, c) początku XX wieku, d) żadna z powyższych odpowiedzi. biorstwo, c) realny wpływ na podejmowanie decyzji przez zarząd i kierowni- ków niższych szczebli zarządzania w przedsiębiorstwie, d) odpowiedzi a) i b) są poprawne. ROZDZIAŁ 2 Koncepcje kosztów i efektów Przykłady i zadania Przykład 2.1 W oddziale I przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego SEREX wypro- dukowano w drugim półroczu ubiegłego roku obrotowego nowy rodzaj sera z ziołami, oznaczony jako rex1. Wyprodukowane ilości i poniesione koszty wytworzenia przedstawiono w tab. 1. Tabela 1. Wielkość i koszty produkcji Wyszczególnienie Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Wielkość produkcji (w kg) Koszy wytworzenia (w zł) 127 125 140 145 130 135 1 580 1 550 1 670 1 710 1 620 1 650 Polecenia 1. Zadaniem pracownika działu kosztów w przedsiębiorstwie jest przedsta- wienie kierownictwu przedsiębiorstwa funkcji kształtowania się kosztów wytworzenia sera, zakładając prostoliniową zależność między wielkoś- cią produkcji a kosztami całkowitymi wytworzenia, wyrażoną wzorem: KC = kz × x + KS. Może on dokonać wyodrębnienia kosztów stałych i kosztów zmiennych z całkowitych kosztów wytworzenia metodą: a) matematyczną, zwaną metodą dwóch punktów albo krańcowych odchyleń, Przykłady i zadania 17 b) metodą statystyczną najmniejszych kwadratów. Należy pomóc pracownikowi ustalić parametry funkcji kosztów wy- tworzenia obiema metodami. 2. Wynik którego rozwiązania powinien stanowić podstawę do planowa- nia poziomu kosztów produkcji sera w przyszłym miesiącu? Rozwiązanie  Ad 1a) Metoda dwóch punktów W tej metodzie należy wybrać z szeregu czasowego w analizowanym okresie dwie wielkości produkcji, tzn. maksymalną (xmax) i minimalną (xmin), tj. xmax = 145 kg i xmin = 125 kg oraz uwzględnić odpowiadające im koszty produkcji, tj. KC1 = 1710 zł i KC2 = 1550 zł. Wiedząc, że w przypadku funkcji kosztów produkcji wyrażonej wzo- rem KC = kz × x + KS krańcowe koszty produkcji są równe jednostko- wym kosztom zmiennym, należy następująco obliczyć jednostkowy koszt zmienny wytworzenia jednej jednostki wyrobu (w tym przypadku 1 kg sera): k’ = kz = (KC1 – KC2) : (xmax – xmin) = ΔKC : Δx = (1710 zł – 1550 zł) : (145 kg – 125 kg) = 160 zł : 20 kg = 8 zł/kg Teraz, gdy wiadomo, że KC = 8zł/kg × x +KS, można obliczyć kwotę kosztów stałych KS, podstawiając do wzoru wielkość produkcji i odpo- wiadające jej koszty, jakie wystąpiły w miesiącu o minimalnej albo mak- symalnej produkcji, czyli: 1550 zł = 8zł/kg × 125 kg + KS, zatem KS = 550 zł/miesiąc albo 1710 zł = 8zł/kg × 145 kg +KS, zatem KS = 550 zł/miesiąc Funkcja kosztów wytworzenia sera rex1 ma postać: KC = 8zł/kg × x +550 zł/miesiąc 18 Koncepcje kosztów i efektów
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Rachunkowość zarządcza. Zadania i testy
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: