Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00803 022047 23593976 na godz. na dobę w sumie
Rażąco niska cena po nowelizacji ustawy Pzp - ebook/pdf
Rażąco niska cena po nowelizacji ustawy Pzp - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron:
Wydawca: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3269-3968-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> zamówienia publiczne
Porównaj ceny (książka, ebook (-22%), audiobook).
 Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych uchwalona 29 sierpnia 2014r. dała zamawiającym praktyczne narzędzie - wyznacznik tego, kiedy należy wezwać wykonawcę do składania wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny. 
 
Dopiero praktyka pokazała, z jakimi trudnościami najczęściej spotykają się uczestnicy postępowań o zamówienia publiczne. W książce prezentujemy szczegółowe omówienie problematyki rażąco niskiej ceny, odpowiedzi ekspertów na pytania zamawiających i wykonawców oraz najnowsze orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

O c e n a o f e r t : R a ż ą c o n i s k a c e n a p o n o w e l i z a c j i u s t a w y P z p B I B L I O T E K A ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH §§ Andrzela Gawrońska-Baran Klaudyna Saja-Żwirkowska RAŻĄCO NISKA CENA PO NOWELIZACJI USTAWY PZP Seria: Ocena ofert B I B L I O T E K A ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH §§ Andrzela Gawrońska-Baran Radca prawny, wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2007–2008, obecnie kieruje departamentem za- mówień publicznych w dużej instytucji zamawiającej, dok- tor nauk prawnych z kilkunastoletnim do świad czeniem w dziedzinie zamówień publicznych, specjalizujący się rów- nież w kwestiach legislacyjnych. Autorka licznych profe- sjonalnych publikacji poświęconych problematyce zamó- wień publicznych. Klaudyna Saja-Żwirkowska Prawnik specjalizujący się w prawie zamówień publicznych. Redaktor naczelna publikacji z zakresu zamówień pub- licznych: „Zamówienia publiczne w orzecznictwie” oraz „Vademecum zamówień publicznych”. Autorka omówieni wyroków Krajowej Izby Odwoławczej oraz licznych arty- kułów poświęconych problematyce zamówień publiczny ch. 978-83-269-3968-6 UOX 21 Cena 47,52 zł netto 49,90 zł brutto UOX21 okladka.indd 1 15.05.2015 10:54 Andrzela Gawrońska-Baran Klaudyna Saja-Żwirkowska RAŻĄCO NISKA CENA PO NOWELIZACJI USTAWY PZP UOX21.indd 1 15.05.2015 11:17 Autorzy: Andrzela Gawrońska-Baran (str. 7-16) Agata Hryc-Ląd (str. 17) Klaudyna Saja-Żwirkowska (str. 50-62) Redaktor prowadzący: Klaudyna Saja-Żwirkowska Wydawca: Katarzyna Czech Korekta: Zespół Projekt okładki: Piotr Fedorczyk ISBN: 978-83-269-3968-6 Copyright by Wiedza i Praktyka sp. z o.o., Warszawa 2015 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10 e-mail: zamowieniapubliczne@wip.pl Skład i łamanie: Dariusz Ziach Druk: Miller Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania zmian i skrótów w nadesłanych artyku- łach i ich tytułach. Artykułów ani jakichkolwiek innych materiałów niezamówionych Redakcja nie zwraca. Wszelkie prawa do niniejszej publikacji, w tym do jej tytułu oraz do treści zawartych w zamieszczonych w niej artykułach, podlegają ochronie prawnej przewidzianej w szcze- gólności prawem autorskim. Ich przedruk oraz rozpowszechnianie bez wiedzy i zgody Redakcji są zabronione. Zakaz ten nie dotyczy cytowania ww. materiałów w granicach dozwolonego użytku, z powołaniem się na źródło. Wszelkie materiały zawarte w niniejszej publikacji mają charakter wyłącznie populary- zacyjno-informacyjny i nie mogą być traktowane w sposób prawnie wiążący pomiędzy Czytelnikiem a Wydawcą lub Redakcją. Redakcja dokłada wszelkich starań, aby informacje i dane zamieszczone w tych materia- łach były poprawne merytorycznie i aktualne, jednakże informacje te nie mają charakteru porady czy opinii prawnej, jako że Wydawca ani Redakcja nie świadczą żadnych usług prawnych. Nie mogą być one również traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. Zastosowanie tych informacji w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji lub opinii prawnej. Wobec powyższego Wydawca, Redakcja, redaktorzy ani autorzy ww. materiałów nie ponoszą odpowiedzialności prawnej w szczególności za skutki zastosowania się lub wykorzystania w jakikolwiek sposób informacji zawartych w tych materiałach. UOX21.indd 2 15.05.2015 11:17 Spis treści Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Rażąco niska cena po nowelizacji ustawy Pzp . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Nowy mechanizm badania rażąco niskiej ceny . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Ustawa wskazuje, kiedy trzeba wezwać wykonawcę . . . . . . . . . . . 8 Trzeba uwzględnić minimalne wynagrodzenie . . . . . . . . . . . . . . . 13 Wyjaśnienia muszą dać pewność zamawiającemu . . . . . . . . . . . . 14 Wykonawca musi udowodnić, że właściwie skalkulował ofertę . . . 15 Rażąco niska cena w pytaniach i odpowiedziach . . . . . . . . . . . . . . . 18 Najpierw wezwanie do wyjaśnienia ceny, a potem do uzupełnienia dokumentów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Zamawiający zawsze ma prawo zażądać od wykonawcy informacji o kosztach pracy wkalkulowanych w cenę oferty. . . . . . . . . 19 Zamawiający musi porównać cenę oferty ze średnią wartością innych ofert i szacunkową kwotą zamówienia . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Zamawiający musi odrzucić ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień co do rażąco niskiej ceny . . . . . . . . . . . 25 Brak wystarczających wyjaśnień na temat rażąco niskiej ceny powoduje odrzucenie oferty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Zamawiający bada rażąco niską cenę dopiero po poprawieniu oczywistych omyłek rachunkowych . . . . . . . . . . . 28 Zamawiający może kilkakrotnie zażądać wyjaśnień na temat podejrzenia rażąco niskiej ceny oferty. . . . . . . . . . . . . . . . 31 To zamawiający decyduje o formie wyjaśnie, że cena nie jest rażąco niska. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Samo podejrzenie wystąpienia rażąco niskiej ceny nie może skutkować automatycznie odrzuceniem oferty . . . . . . . . . 36 Wiedza i Praktyka UOX21.indd 3 3 15.05.2015 11:17 Rażąco niska cena Zamawiający może odrzucić ofertę, jeśli nie otrzyma od wykonawcy wyjaśnień na temat rażąco niskiej ceny . . . . . . . . . 38 Ekspertyza biegłego może być dowodem na potwierdzenie, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Dowodem w wyjaśnianiach może być dokument potwierdzający nabycie towarów po określonych cenach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Wyjaśnienia co do rażąco niskiej ceny powinny zawierać dowody wskazujące co wpłynęło na wysokość ceny . . . . . . . . . . . . 43 Aby wezwać wykonawcę do wyjaśnień, wystarczy, że cena oferty będzie niższa o 30 od wartości zamówienia . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Zamawiający ma obowiązek wezwać wykonawcę do wyjaśnień elementów ceny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Rażąco niska cena w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej . . . . 50 Wykonawca musi wiedzieć, jakie elementy ceny budzą wątpliwości zamawiającego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 KIO wskazuje, kiedy należy wezwać wykonawcę do wyjaśnień ceny oferty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Wezwanie do wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny – wzór dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 4 UOX21.indd 4 Wiedza i Praktyka 15.05.2015 11:17 Rażąco niska cena Wstęp Przed 19 października 2014 r. ustawa Pzp nie definiowała, co należy rozumieć przez rażąco niską cenę i nie określała, jakimi kryteriami należało się kierować, aby ustalić, czy dana oferta faktycznie zawiera rażąco niską cenę. Brak było wytycznych, w jakich przypadkach zamawiający powinien wszczynać procedurę wyjaśniającą i wzywać wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Nowelizacja ustawy Pzp uchwalona 29 sierpnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1232) dała zamawiającym praktyczne narzędzie – wyznacznik tego, kiedy należy wezwać wykonawcę do składania wyjaśnień. Jednak uznaniowość w zakresie wzywania do składania przez wykonawców stosownych wyjaśnień została utrzy- mana, ponieważ punktem wyjścia dla dalszych działań każdorazowo jest ocena przez zamawiającego, czy cena nie wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i czy budzi wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia. Jednak dopiero praktyka pokazała, z jakimi trudnościami odnośnie do zagadnienia rażąco niskiej ceny po noweli- zacji przepisu art. 90 ustawy Pzp najczęściej spotykają się uczestnicy postępowań o zamówienia publiczne. W publi- kacji prezentujemy szczegółowe omówienie problematyki rażąco niskiej ceny, odpowiedzi ekspertów na pytania za- mawiających i wykonawców oraz najnowsze orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej. Z poważaniem Klaudyna Saja-Żwirkowska redaktor prowadząca Wiedza i Praktyka UOX21.indd 5 5 15.05.2015 11:17 Rażąco niska cena UOX21.indd 6 15.05.2015 11:17 Rażąco niska cena po nowelizacji ustawy Pzp Nowy mechanizm badania rażąco niskiej ceny Znowelizowany art. 90 ust. 1 ma zapewnić zamawiają- cemu sprawny oraz przejrzysty mechanizm badania ofert dotkniętych niepewnością rażąco niskiej ceny. Wszczęcie procedury wyjaśniającej służy wyeliminowaniu podejrzenia rażąco niskiej ceny zaproponowanej przez wykonawcę. Nadal obowiązuje reguła dotycząca potrzeby każdora- zowej oceny przez zamawiającego podstawy do żądania wyjaśnień w celu wyeliminowania podejrzenia rażąco niskiej ceny. Może to być zarówno wynik własnej analizy zamawiającego, jak i argumentacji przedstawionej przez innego (konkurencyjnego) wykonawcę. W świetle znowelizowanego przepisu zamawiający ma w związku z tym obowiązek dokonać kilku czynności. Musi przede wszystkim ocenić, czy cena oferty wydaje się (a więc nie ma pewności, choć jest to wielce prawdo- podobne) rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamó- wienia i budzi wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określo- nymi przez zamawiającego lub wynikającymi z przepisów odrębnych. P r z y k ł a d Zamawiający ustalił wartość zamówienia w wyso- kości 38.070.556 zł. Konsorcjum, którego oferta okazała się najkorzystniejsza, wyceniło wykonanie przedmiotu zamówienia na kwotę 35.295.699 zł. Wykonawca zajmujący drugą pozycję po ocenie ofert złożył ofertę z ceną 42.060.242 zł. Według Wiedza i Praktyka UOX21.indd 7 7 15.05.2015 11:17 Rażąco niska cena niego cena konsorcjum była rażąco niska – była o ok. 8 niższa w stosunku do wartości zamówienia. Zauważył, że różnica w stosunku do drugiej w ran- kingu ceny oferty, tj. jego oferty, wynosi ok. 19 , zaś w stosunku do trzeciej ok. 20 . Nie skorzy- stał jednakże z możliwości wniesienia odwołania, a jedynie poinformował zamawiającego pisemnie o swoich wątpliwościach. W ocenie zamawiającego ceny ofert nie odbiegały w zasadniczy sposób od wartości zamówienia. Tej wielkości różnice cenowe stanowiły naturalny przejaw mechanizmu rynko- wej konkurencji i nie uzasadniały zwrócenia się do wykonawców o wyjaśnienia w trybie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp. Ustawa wskazuje, kiedy trzeba wezwać wykonawcę Podejrzenie rażąco niskiej ceny powinno pojawić się po- nadto zawsze u zamawiającego – na co wprost wskazuje znowelizowany art. 90 ust. 1 ustawy Pzp – w szczególności, gdy cena jest niższa o 30 od: ● wartości zamówienia (całkowitego szacunkowego wynagrodzenia wykonawcy bez podatku od towarów i usług) lub ● średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Określono zatem wprost w ustawie Pzp różnicę poziomu wobec średniej arytmetycznej cen ofert wykonawców oraz różnicę pomiędzy wartością szacunkową zamówie- nia a ceną oferty, od której przekroczenia trzeba mieć podejrzenie ceny rażąco niskiej. Użyty w przepisie wy- raz „lub” oznacza, że wystarczy zaistnienie jednej z tych okoliczności, aby niezbędne było uruchomienie wezwania do wykonawcy. 8 UOX21.indd 8 Wiedza i Praktyka 15.05.2015 11:17 Rażąco niska cena
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Rażąco niska cena po nowelizacji ustawy Pzp
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: