Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00199 012528 22970450 na godz. na dobę w sumie
Real World Adobe InDesign CS2. Edycja polska - książka
Real World Adobe InDesign CS2. Edycja polska - książka
Autor: , Liczba stron: 968
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0617-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> dtp >> indesign
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poznaj profesjonalne techniki projektowania publikacji

Adobe InDesign CS2 to jeden z najpopularniejszych i najbardziej rozbudowanych programów służących do projektowania i składu publikacji. Za jego pomocą można przygotować prostą ulotkę, tysiącstronicową książkę, dokument w formacie PDF oraz elementy witryny WWW. Do każdego z tych zastosowań InDesign oferuje doskonale dopracowane narzędzia i funkcje przyspieszające i ułatwiające pracę projektantów. Do jego niezaprzeczalnych atutów należy zaliczyć niesamowitą precyzję, ogromną kontrolę nad wyglądem projektowanej publikacji oraz pełną integrację z innymi produktami firmy Adobe. InDesign otwiera przed projektantami zupełnie nowe horyzonty.

W książce 'Real World Adobe InDesign CS2. Edycja polska' znajdziesz szczegółowe omówienie tej znakomitej aplikacji. Poznasz stosowane przez profesjonalistów techniki, dzięki którym Twoja praca będzie przebiegała szybciej i efektywniej. Nauczysz się korzystać z narzędzi InDesigna i określać właściwości projektowanej publikacji. Dowiesz się również, w jaki sposób umieszczać w niej tekst i odpowiednio go formatować. Przeczytasz o wstawianiu do projektu elementów graficznych tworzonych za pomocą narzędzi rysunkowych oraz importowanych z plików zewnętrznych. Dobierzesz odpowiedni model barw, przygotujesz pracę do naświetlania i druku oraz wyeksportujesz ją do formatu PDF.

Poznaj już dziś narzędzia przyszłości.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREœCI SPIS TREœCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOœCIACH O NOWOœCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Real World Adobe InDesign CS2. Edycja polska Autorzy: Olav Martin Kvern, David Blatner T³umaczenie: Marcin Karbowski ISBN: 83-246-0617-3 Tytu³ orygina³u: Real World Adobe InDesign CS2 Format: B5, stron: 968 Poznaj profesjonalne techniki projektowania publikacji (cid:129) Zdefiniuj format publikacji (cid:129) Wykorzystaj narzêdzia edycji i formatowania tekstu (cid:129) Umieœæ w publikacji elementy graficzne (cid:129) Przygotuj publikacjê do druku Adobe InDesign CS2 to jeden z najpopularniejszych i najbardziej rozbudowanych programów s³u¿¹cych do projektowania i sk³adu publikacji. Za jego pomoc¹ mo¿na przygotowaæ prost¹ ulotkê, tysi¹cstronicow¹ ksi¹¿kê, dokument w formacie PDF oraz elementy witryny WWW. Do ka¿dego z tych zastosowañ InDesign oferuje doskonale dopracowane narzêdzia i funkcje przyspieszaj¹ce i u³atwiaj¹ce pracê projektantów. Do jego niezaprzeczalnych atutów nale¿y zaliczyæ niesamowit¹ precyzjê, ogromn¹ kontrolê nad wygl¹dem projektowanej publikacji oraz pe³n¹ integracjê z innymi produktami firmy Adobe. InDesign otwiera przed projektantami zupe³nie nowe horyzonty. W ksi¹¿ce „Real World Adobe InDesign CS2. Edycja polska” znajdziesz szczegó³owe omówienie tej znakomitej aplikacji. Poznasz stosowane przez profesjonalistów techniki, dziêki którym Twoja praca bêdzie przebiega³a szybciej i efektywniej. Nauczysz siê korzystaæ z narzêdzi InDesigna i okreœlaæ w³aœciwoœci projektowanej publikacji. Dowiesz siê równie¿, w jaki sposób umieszczaæ w niej tekst i odpowiednio go formatowaæ. Przeczytasz o wstawianiu do projektu elementów graficznych tworzonych za pomoc¹ narzêdzi rysunkowych oraz importowanych z plików zewnêtrznych. Dobierzesz odpowiedni model barw, przygotujesz pracê do naœwietlania i druku oraz wyeksportujesz j¹ do formatu PDF. (cid:129) Korzystanie z interfejsu u¿ytkownika, menu i palet (cid:129) Konfigurowanie programu (cid:129) Definiowanie parametrów nowej publikacji (cid:129) Projektowanie stron wzorcowych (cid:129) Korzystanie z warstw (cid:129) Importowanie tekstu do publikacji (cid:129) Formatowanie tekstu (cid:129) Definiowanie stylów (cid:129) Tworzenie i importowanie elementów graficznych (cid:129) Eksport do formatu PDF (cid:129) Tworzenie spisów treœci i skorowidzów (cid:129) Praca z kolorami (cid:129) Drukowanie publikacji (cid:129) Automatyzacja zadañ za pomoc¹ skryptów Poznaj ju¿ dziœ narzêdzia przysz³oœci. Spis treści Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Jak powstała ta książka? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Podziękowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Rozdział 1 . Przestrzeń robocza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Okna układu i wątku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Pasek tytułowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Obszar roboczy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Paski przewijania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Pole i przyciski strony. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Pole Magnification (Powiększenie). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Rozwijane menu statusu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Miarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Punkt zerowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Zarządzanie wieloma oknami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Palety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Wszystko o uaktywnieniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Wyświetlanie i ukrywanie palet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Krótki przegląd palet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Zapisywanie i wczytywanie przestrzeni roboczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Paleta Tools (Narzędzia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Strona domowa programu InDesign . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Narzędzie Selection (zaznaczanie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Narzędzie Direct Selection (zaznaczanie bezpośrednie) . . . . . . . . . . . . 82 Narzędzie Position (Pozycja) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Narzędzie Pen (Pióro) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Narzędzie Type (Tekst) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Narzędzie Path Type (Tekst na ścieżce). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 7 8 Real World Adobe InDesign CS2 . Edycja polska Narzędzie Pencil (Ołówek) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Narzędzie Smooth (Wygładzanie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Narzędzie Eraser (Gumka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Narzędzie Line (Linia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Narzędzie Ellipse (Elipsa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Narzędzie Rectangle (Prostokąt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Narzędzie Polygon (Wielokąt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Narzędzie Rotate (Obrót). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Narzędzie Scale (Skalowanie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Narzędzie Shear (Pochylenie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Narzędzie Free Transform (Przekształć swobodnie). . . . . . . . . . . . . . . . 87 Narzędzie Eyedropper (Kroplomierz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Narzędzie Measure (Miarka). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Narzędzie Gradient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Narzędzie Button (Przycisk) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Narzędzie Scissors (Nożyczki) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Narzędzie Hand (Rączka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Narzędzie zoom (Lupka). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Przyciski Fill (Wypełnienie) i Stroke (Obrys) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Menu kontekstowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Skróty klawiszowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Definiowanie preferencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Preferencje ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Preferencje typografii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Preferencje typografii zaawansowanej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Preferencje składu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Preferencje jednostek i skoków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Preferencje siatek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Preferencje linii pomocniczych i obszaru roboczego. . . . . . . . . . . . . . . 111 Preferencje słownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Preferencje pisowni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Preferencje autokorekty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Preferencje wyświetlania edytora wątku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Preferencje wydajności wyświetlania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Ustawienia wyglądu czerni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Ustawienia obsługi plików. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Ustawienia domyślne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Przywracanie ustawień domyślnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Nawigacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Powiększanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Przewijanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 Przeskakiwanie między stronami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Ikony umieszczania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 Zarządzanie rozszerzeniami InDesign . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Pomoc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Dalszy ciąg wycieczki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Spis treści 9 Rozdział 2 . Układ graficzny strony . . . . . . . . . . . . . . . 135 Tworzenie nowej publikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Ustawienia dokumentu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 zmienianie domyślnych rozmiarów stron. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 Definiowanie ustawień domyślnych nowego dokumentu. . . . . . . . . . . 140 Otwieranie publikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 Pliki programu QuarkXPress . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 Pliki programu PageMaker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 Zapisywanie publikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 Szablony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 zapisywanie plików w wersji InDesign CS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 Odzyskiwanie danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 Podstawowe opcje układu graficznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Rozmiar i orientacja strony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Marginesy i łamy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 Linie pomocnicze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 Ukrywanie i wyświetlanie linii pomocniczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 Linie pomocnicze łamów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 Blokowanie i odblokowywanie linii pomocniczych łamów . . . . . . . . . 155 Tworzenie nowej linii pomocniczej miarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 Polecenie Create Guides (Utwórz linie pomocnicze) . . . . . . . . . . . . . . 156 znikające linie pomocnicze? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Przyciąganie linii pomocniczych do obiektów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Dodawanie linii pomocniczych miarek wokół obiektów. . . . . . . . . . . . 157 zaznaczanie linii pomocniczych miarek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 Edycja linii pomocniczych miarek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 Przenoszenie linii pomocniczej miarki do wybranej warstwy . . . . . . . . . 159 Opcje linii pomocniczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 Blokowanie linii pomocniczych miarek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 Kasowanie linii pomocniczych miarek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 Kopiowanie linii pomocniczych miarek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 Siatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 Strony i rozkładówki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 zaznaczanie stron i rozkładówek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 Dodawanie stron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 Rozmieszczanie stron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 Rekonfigurowanie stron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 Definiowanie sekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170 Numerowanie stron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .172 Wprowadzanie tekstu znacznika sekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .174 Rozkładówki wzorcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .175 Tworzenie rozkładówek wzorcowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 Tworzenie rozkładówki wzorcowej na podstawie innego wzorca. . . . 177 10 Real World Adobe InDesign CS2 . Edycja polska Nadawanie stron i rozkładówek wzorcowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .178 Edycja rozkładówek wzorcowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 Usuwanie rozkładówek wzorcowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 Ukrywanie elementów wzorca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 Kopiowanie rozkładówek wzorcowych między dokumentami . . . . . . . 181 Przesłanianie elementów stron wzorcowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 Warstwy i strony wzorcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 Dopasowywanie układów graficznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 Zaznaczanie i usuwanie zaznaczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 zaznaczanie przez obiekty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 zaznaczanie obiektów za pomocą skrótów klawiszowych . . . . . . . . . . 190 zaznaczanie wewnątrz obiektów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 zaznaczanie obiektów osadzonych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 Tworzenie stosów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .193 Oblewanie tekstem i kolejność obiektów na stosie . . . . . . . . . . . . . . . . 196 Warstwy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .197 Informacje podstawowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 Paleta Layers (Warstwy). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 Opcje warstwy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 Kasowanie warstw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 zmienianie kolejności warstw w stosie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 łączenie warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 Przenoszenie warstw między publikacjami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 Grupowanie obiektów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 Blokowanie pozycji obiektów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 Kasowanie obiektów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 Solidne podstawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 Rozdział 3 . Tekst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 Tworzenie ramek tekstowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 Opcje ramki tekstowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 łamy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 Ustalanie marginesów wewnętrznych ramek tekstowych . . . . . . . . . . 216 Określanie pozycji pierwszej linii bazowej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 Ignorowanie oblewania tekstem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 Vertical Justification (Justowanie pionowe). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 Łączenie i odłączanie ramek tekstowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 łączenie ramek tekstowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 zrywanie łączy między ramkami tekstowymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 Wycinanie i wklejanie ramek tekstowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 Dodawanie nowej ramki do wątku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 Wlewanie tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 Spis treści 11 Wpisywanie tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 Wstawianie znaków specjalnych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 Wstawianie glifów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 Tekst zastępczy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 Importowanie tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 Opcje importu plików Microsoft Word i RTF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 Opcje importu zwykłego tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 Opcje importu programu Microsoft Excel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 Opcje importu tekstu oznakowanego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 Pliki tekstowe i tworzenie łączy do plików . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 Eksportowanie tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 Edycja tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 Przemieszczanie kursora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 Wyświetlanie i ukrywanie „niewidzialnych znaków”. . . . . . . . . . . . . . 252 Przeciąganie i upuszczanie tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 Edytor wątków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 Otwieranie wielu okien naraz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 Przypisy dolne w edytorze wątków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 Opcje edytora wątków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 Adobe InCopy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 Sprawdzanie pisowni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 Dodawanie słów do słownika użytkownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 Usuwanie słów ze słownika użytkownika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 Przypisy dolne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 Tworzenie przypisu dolnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 Opcje przypisu dolnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 Find/Change (Znajdź/Zastąp) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 Wyszukiwanie tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 Wieloznaczne metaznaki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 zastępowanie tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 Skróty klawiszowe ułatwiające wyszukiwanie i zmienianie tekstu. . . . . . 276 Wyszukiwanie i zmienianie atrybutów formatowania . . . . . . . . . . . . . 277 Automatyczne tworzenie nagłówków w wierszu. . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 Żegnajcie akapity! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 Tekst oznakowany Adobe InDesign . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 ziemie zapomniane przez WYSIWYG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 Po co zawracać sobie głowę znacznikami? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 Na początek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 Co mogą zawierać znaczniki? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 Struktura znaczników. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 znaczniki stylów akapitowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 znaczniki XPress . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 Podsumowując . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 12 Real World Adobe InDesign CS2 . Edycja polska Rozdział 4 . Czcionki i style . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 zaznaczanie i formatowanie tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 Formatowanie typografii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 Elementy sterujące formatowania typografii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 Rodziny czcionek i czcionki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 Rozmiar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294 Interlinia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 Kerning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298 Ręczne definiowanie kerningu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298 Kerning automatyczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 Światło. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 Skalowanie poziome i pionowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 Przesunięcie linii bazowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 Pochylanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 Język. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 Wielkość znaków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 zmienianie wielkości znaków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 Podkreślanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308 Przekreślanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 Ligatury. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311 Indeks górny i indeks dolny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312 Bez dzielenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313 Czcionki Open Type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314 znaki alternatywne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 znaki podniesione i opuszczone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316 Formatowanie cyfr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 Wypełnianie i nadawanie obrysu znakom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318 Formatowanie akapitów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 Wyrównanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 Wcięcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 Tworzenie wcięcia wiszącego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 Tabulatory. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 Tabulatory, myszy i historia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 Kilka dogmatów odnośnie tabulatorów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325 Wyrównywanie tabulatora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325 Tworzenie tabulatorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 Dodawanie odstępów przed i po akapitach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 Wyrównywanie do siatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 Inicjały. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334 Style zagnieżdżone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336 Inicjały. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336 Układanie wielu wierszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 Dzielenie wyrazów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 Kontrolowanie odstępów między literami i wyrazami . . . . . . . . . . . . . 344 Polecenie Balance Ragged Lines (Balans nierównych wierszy) . . . . . . . . 347 Spis treści 13 Wyróżnianie problemów typograficznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348 Opcje przenoszenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348 Punktory i numeracja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 Wstawianie punktorów i numeracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 Punktory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 Numeracja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 Pozycja punktora i numeru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353 Usuwanie punktorów i numeracji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353 Konwertowanie punktorów i numeracji na zwykły tekst . . . . . . . . . . . 353 Style . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354 Style znakowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 Style akapitowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362 Tworzenie związków między stylami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 Kopiowanie stylów z innych publikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372 Optyczne wyrównanie marginesu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373 Pewne rzeczy nigdy się nie zmienią… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374 Rozdział 5 . Rysowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375 Rysowanie podstawowych kształtów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377 Punkty i ścieżki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378 Myśleć jak linia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379 Rodzaje punktów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380 Kierunek ścieżki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381 Uchwyty kontrolne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381 Rysowanie ścieżek narzędziem Pencil (Ołówek) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382 Rysowanie ścieżek narzędziem Pen (Pióro) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383 Techniki rysowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384 Porady dotyczące rysowania ścieżek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384 Uchwyty kontrolne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385 Dodawanie punktów do ścieżki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386 Usuwanie punktów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386 zaznaczanie i przesuwanie punktów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387 Otwieranie i zamykanie ścieżek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387 łączenie otwartych ścieżek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389 Ścieżki złożone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390 Edycja ścieżek złożonych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391 Dzielenie ścieżek złożonych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391 Wypełnianie ścieżek złożonych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391 Wygładzanie ścieżek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392 Usuwanie ścieżek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394 Operacje na ścieżkach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394 Korzystanie z palety Pathfinder (Filtry ścieżek) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395 Add (Dodaj) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396 14 Real World Adobe InDesign CS2 . Edycja polska Operacje na ścieżkach Substract (Odjęcie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396 Intersect (Przecięcie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397 Exclude Overlap (Wyłączenie nakładki) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397 Minus Back (Odjęcie spodu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398 Operacje Convert Shape (Konwersja kształtu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398 Efekty narożne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Obrysy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Weight (Grubość) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402 Wyrównanie obrysu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403 Cap (Koniec) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404 Join (złączenie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404 Miter Limit (Próg ścięcia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404 Obrysy kreskowane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405 Tworzenie obrysów warstwowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406 Strzałki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406 Nadruk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408 Kolor i tinta odstępu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408 Dopasowywanie narożników. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408 Edycja obrysu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409 Usuwanie obrysu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410 Style obrysu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410 Stosowanie stylów obrysu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413 Edytowanie stylów obrysu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413 Usuwanie stylów obrysu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414 zapisywanie stylów obrysu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414 Wczytywanie stylów obrysu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414 Wypełnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414 Usuwanie wypełnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417 Gradienty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .417 Nadawanie gradientów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418 Elementy sterujące gradientów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418 Tworzenie próbki gradientu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420 Paleta Gradient. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421 Edycja gradientu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422 Nadawanie gradientu wielu ścieżkom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423 Przezroczystość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424 Nadawanie przezroczystości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425 Tryby mieszania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425 Opcje przezroczystości. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428 Nadawanie przezroczystości grupom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428 Cienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430 Elementy sterujące cieni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430 Wtapianie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434 Menu Corner (Narożniki). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435 Podsumowując . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436 Spis treści 15 Rozdział 6 . Łączenie tekstu z grafiką . . . . . . . . . . . . . . 437 Linie akapitowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437 Wstawianie linii akapitowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438 Podstawowe zasady dotyczące linii akapitowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . 438 Tworzenie kolorowego tła akapitu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440 Umieszczanie akapitu w ramce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441 Umieszczanie nagłówka w ramce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442 Dwie linie górne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443 Więcej niż dwie linie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444 Tabele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445 Anatomia tabeli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445 Tabele w programie InDesign. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445 Tworzenie tabeli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447 Tekst zakryty w komórkach tabeli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449 Konwertowanie tabel na tekst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449 Edycja tabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 zaznaczanie i edycja elementów tabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451 Wstawianie tabulatorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452 Umieszczanie grafiki w komórkach tabeli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452 Elementy sterujące tabeli na palecie Control (Sterowanie) . . . . . . . . . 453 Nagłówki i stopki tabel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454 Edycja wierszy nagłówka i stopki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456 zmienianie rozmiaru tabeli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457 zmienianie rozmiarów wierszy i kolumn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 458 Dodawanie wierszy lub kolumn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461 Usuwanie wierszy, kolumn i tabel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463 łączenie i rozłączanie komórek tabeli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465 Dzielenie komórek tabeli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466 Obracanie zawartości komórek tabeli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466 Dwie sztuczki z wykorzystaniem tabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467 Tworzenie ramki wokół akapitu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467 Tworzenie wiszącego nagłówka bocznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467 Skróty klawiszowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470 Formatowanie tabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471 Obrysy i wypełnienia komórek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471 Oblewanie tekstem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484 Opcje konturu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484 Ignorowanie oblewania tekstem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 486 Odwrócone oblewanie tekstem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 486 Edytowanie oblewania tekstem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 486 Konwertowanie tekstu na krzywe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488 Jeśli konwersja znaków jest niemożliwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491 16 Real World Adobe InDesign CS2 . Edycja polska Ramki w wierszu oraz obiekty zakotwiczone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491 Tworzenie ramki w wierszu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492 Ramki w wierszu a interlinia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494 Tworzenie wiszących nagłówków bocznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496 zaznaczanie i usuwanie obiektów zakotwiczonych oraz umieszczonych w wierszu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 498 Tworzenie obiektów nad wierszem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 498 Tworzenie obiektów zakotwiczonych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Oblewanie tekstem a obiekty zakotwiczone i umieszczone w wierszu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504 Tworzenie wiszących nagłówków bocznych za pomocą obiektów zakotwiczonych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505 Umieszczanie tekstu w ramce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507 Style obiektowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 508 Tworzenie stylów obiektowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 508 Style domyślne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511 Nadawanie stylów obiektowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 512 Edytowanie stylów obiektowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513 Usuwanie stylów obiektowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 514 Importowanie stylów obiektowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 514 Umieszczanie tekstu na ścieżce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 514 Opcje ścieżki tekstowej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517 Usuwanie tekstu ze ścieżki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 522 Szybkie nadawanie stylów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 524 Alternatywna rzeczywistość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525 Rozdział 7 . Importowanie i eksportowanie . . . . . . . . . . 527 Importowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 528 Umieszczanie dowolnych obiektów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529 Ikona umieszczania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532 Kilka słów o formatach graficznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532 Kilka uwag natury filozoficznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 534 Pliki EPS i PDF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 535 Który format plików najlepiej wykorzystać? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 535 Tworzenie własnych grafik EPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 538 Właściwości wyświetlania grafiki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540 Lokalne przesłanianie ustawień wyświetlania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 541 Opcje importu obrazów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 541 Grafiki rastrowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543 Pliki EPS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 544 Pliki PDF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 545 Łączenie i osadzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 548 Paleta Links (łącza) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 548 Informacje o łączu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 549 Spis treści 17 Informacje o pliku łącza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 551 Wyszukiwanie łączy na dysku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 551 Aktualizowanie łącza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 552 Tworzenie łącza do kolejnego pliku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 553 Edytowanie oryginału. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 554 Osadzanie grafiki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 554 Usuwanie osadzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 555 Nawigacja za pomocą palety Links (łącza) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 555 Praca z obrazami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 556 Obrazy i rastry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 556 Poziomy szarości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 556 Częstotliwość i rozdzielczość rastra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 556 Grafika wektorowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 557 Skalowanie w programie InDesign . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 558 Ramki graficzne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 558 zaznaczanie ramek i grafik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 558 zmienianie rozmiarów zaimportowanych grafik . . . . . . . . . . . . . . . . . . 560 Przesuwanie grafiki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 560 Dopasowywanie ramek i grafik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561 Informacje o pliku i metadane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 563 Dodawanie metadanych do plików InDesign. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 563 Odczytywanie metadanych zaimportowanych obrazów. . . . . . . . . . . . 564 Wyszukiwanie metadanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 564 Opcje warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 565 Ścieżki odcinania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 567 Do czego przydają się ścieżki odcinania? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 567 zaznaczanie ścieżki odcinania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 568 Tworzenie ścieżki odcinania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 568 Usuwanie ścieżki odcinania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 571 Konwertowanie ścieżek odcinania na ramki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 571 Nadawanie koloru zaimportowanej grafice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 572 Eksportowanie dokumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573 Eksportowanie plików JPEG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573 Eksportowanie plików EPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 574 Krótka dygresja związana z formatem EPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 578 Eksportowanie plików PDF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 578 General (Ogólne) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 579 Compression (Kompresja) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 583 Marks Bleeds (znaczniki i spady) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 587 Output (Wyjście) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 587 Advanced (zaawansowane) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 590 Security (zabezpieczenia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 592 Summary (Podsumowanie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 594 Definiowanie ustawień eksportu PDF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 595 zarządzanie ustawieniami eksportu PDF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 596 18 Real World Adobe InDesign CS2 . Edycja polska Data Merge (Łączenie danych) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 597 Przygotowywanie danych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 597 Tworzenie szablonu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 598 łączenie danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Opcje łączenia danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 602 Aktualizowanie danych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 603 Format InDesign Interchange (INX) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 604 Urywki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 605 Package for GoLive (Pakiet dla GoLive) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 606 Do czego służy GoLive?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 607 Aktualizowanie pliku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 608 Inne techniki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 609 Eksportowanie plików SVG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 610 Podstawowe opcje eksportu plików SVG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 610 More Options (Więcej opcji). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 613 Najlepszy z możliwych światów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 614 Rozdział 8 . Długie dokumenty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 615 Książki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 616 Tworzenie książki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 617 Dodawanie i usuwanie dokumentów książki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 618 Konwertowanie książek z programu InDesign 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 619 Nawigacja z wykorzystaniem książki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 620 Edycja książki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 620 Status pliku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 621 Książki w sieci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 622 Synchronizowanie dokumentów książki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 622 Dokument wzorcowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 623 Polecenie Synchronize (Książka — Synchronizuj) . . . . . . . . . . . . . . . . 623 Numerowanie stron i sekcje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 624 Strony parzyste kontra nieparzyste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625 Drukowanie i eksportowanie książek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625 Spis treści . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 626 Tworzenie spisu treści . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 626 Dodatkowe opcje spisu treści . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 629 Wykorzystywanie tekstu zastępczego w listach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 631 Tworzenie i edycja spisów treści . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 631 Style spisów treści. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 632 Skorowidze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 633 Dodawanie nowej pozycji pierwszego poziomu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 634 Przyciski Add (Dodaj) oraz Add All (Dodaj wszystkie) . . . . . . . . . . . 638 Odsyłacze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 639 Dodawanie nowego odsyłacza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 641 Dodawanie nowej pozycji drugiego poziomu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 642 Spis treści 19 Importowanie tematów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 642 Usuwanie pozycji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 643 Edytowanie pozycji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 643 Edytowanie odsyłaczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 644 Wyszukiwanie pozycji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 644 Generowanie skorowidza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 644 Podsumowując . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 648 Rozdział 9 . Przekształcanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 649 Podstawy przekształcania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650 Wyznaczanie punktu początkowego przekształcenia . . . . . . . . . . . . . . 651 Przekształcanie segmentów i punktów ścieżki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 651 Przekształcanie zawartości ścieżki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 653 Liczby to Wasi przyjaciele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 653 Schemat zaznaczenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 654 Współrzędne strony. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 655 Powielanie w trakcie przekształcania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 655 Opcje menu palety. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 655 Przesuwanie obiektów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 659 Przemieszczanie obiektów przez przeciąganie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 659 Przesuwanie obiektów za pomocą palet Transform (Przekształć) i Control (Sterowanie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 660 Przesuwanie obiektów za pomocą okna dialogowego Move (Przesuń) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 661 Narzędzie Free Transform (Przekształć swobodnie). . . . . . . . . . . . . . . 662 Przesuwanie obiektów za pomocą klawiszy ze strzałkami. . . . . . . . . . 662 Powielanie i przesuwanie obiektów z wykorzystaniem narzędzia Step and Repeat (Powielanie z przesunięciem) . . . . . . . . 662 Skalowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 663 Skalowanie za pomocą narzędzia Scale (Skalowanie). . . . . . . . . . . . . . 664 Skalowanie z wykorzystaniem narzędzia Selection (zaznaczanie). . . . . . 664 Skalowanie z zastosowaniem narzędzia Free Transform (Przekształć swobodnie). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 665 Skalowanie za pomocą palet Transform (Przekształć) i Control (Sterowanie). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 665 Skalowanie z wykorzystaniem okna dialogowego Scale (Skaluj) . . . . . . . . .666 Skalowanie obiektów za pomocą skrótów klawiszowych . . . . . . . . . . . 667 Skalowanie obrysów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 668 Przywracanie poprzednich wymiarów obrysu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 669 Obracanie obiektów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 669 Obracanie obiektów narzędziem Rotate (Obrót) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 669 Obracanie z wykorzystaniem narzędzia Free Transform (Przekształć swobodnie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 669 Obracanie za pomocą palety Transform (Przekształć) . . . . . . . . . . . . . 671 Obracanie z zastosowaniem okna dialogowego Rotate (Obróć) . . . . . 672 Obracanie wielu obiektów jednocześnie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 673 20 Real World Adobe InDesign CS2 . Edycja polska Odbijanie obiektów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 673 Pochylanie obiektów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 674 Pochylanie za pomocą narzędzia Shear (Pochylenie) . . . . . . . . . . . . . . 674 Pochylanie z wykorzystaniem palety Transform (Przekształć). . . . . . 675 Pochylanie z zastosowaniem okna dialogowego Shear (Pochyl) . . . . . 675 Powtarzanie przekształceń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 676 Bl
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Real World Adobe InDesign CS2. Edycja polska
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: