Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00216 005780 22983273 na godz. na dobę w sumie
Realizacja prawa do sądu w postępowaniu cywilnym - ebook/pdf
Realizacja prawa do sądu w postępowaniu cywilnym - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 206
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 83-7387-616-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> monografie prawnicze
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Niniejsza monografia stanowi pierwszą na rynku wydawniczym próbę omówienia wykonania wyrażonej w Konstytucji i aktach prawa międzynarodowego zasady prawa do sądu, rzetelnego i sprawnego postępowania oraz uzyskania wiążącego orzeczenia - w postanowieniach sądowego postępowania cywilnego.
Piotr Pogonowski - pracownik naukowo-dydaktyczny Katolickiego Uniwersytetu Lebelskiego, znany z publikacji z zakresu postępowania cywilnego stara się omówić - poprzez pryzmat prawa dostępu do sądu, prawa do wysłuchania oraz prawa do uzyskania ostatecznego rozstrzygnięcia w rozsądnym terminie - węzłowe instytucje prawa postępowania cywilnego.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE Piotr Pogonowski • Realizacja prawa do s¹du w postêpowaniu cywilnym Polecamy nasze publikacje z tego zakresu: Maria Jêdrzejewska KODEKS POSTÊPOWANIA CYWILNEGO, 14 wydanie specjalne Teksty Ustaw Becka POLSKIE USTAWY Zbiór Przepisów Andrzej Zieliñski, Marcjusz Szczepañski POSTÊPOWANIE CYWILNE, wyd. 2, TOM 2a-b Warszawski Zbiór Pism Kazimierz Korzan POSTÊPOWANIE NIEPROCESOWE, wyd. 2 Studia Prawnicze Kazimierz Piasecki POSTÊPOWANIE SPORNE ROZPOZNAWCZE, Studia Prawnicze Agnieszka Góra-B³aszczykowska ORZECZENIA W PROCESIE CYWILNYM. ART. 316-366 KPC KOMENTARZ Krótkie Komentarze Becka KODEKS CYWILNY, KODEKS POSTÊPOWANIA CYWILNEGO, KODEKS RODZINNY I OPIEKUÑCZY, wyd. 12 Teksty Ustaw Becka KODEKS CYWILNY, KODEKS POSTÊPOWANIA CYWILNEGO, KODEKS RODZINNY I OPIEKUÑCZY, KOSZTY S¥DOWE CYWILNE, wyd. 3 Edycja S¹dowa www.sklep.beck.pl Piotr Pogonowski Realizacja prawa do s¹du w postêpowaniu cywilnym Redakcja: Aleksandra Olkowicz ã Wydawnictwo C. H. Beck 2005 Wydawnictwo C.H. Beck, Sp. z o.o. ul. Gen. Zaj¹czka 9, 01–518 Warszawa Sk³ad i ³amanie: Krzysztof Biesaga Druk i oprawa: Drukarnia WN ALFA-WERO Sp. z o.o. ISBN 83-7387-616-2 Spis treœci Spis treœci Spis treœci Wykaz wa¿niejszych skrótów ........................................................................ VII Wykaz podstawowej literatury ..................................................................... XI Uwagi wstêpne. Znaczenie i Ÿród³a prawa do s¹du. Zakreœlenie pola badañ ................................................................................................................ XXIII Rozdzia³ I. Definicja (treœæ) „prawa do s¹du” ...................................... § 1. Definicja i zakres prawa do s¹du...................................................... § 2. Treœæ prawa do s¹du ............................................................................. Rozdzia³ II. Wp³yw zasady „prawa do s¹du” na s¹dowe postêpo- wanie cywilne – za³o¿enia ogólne. Dostêp do s¹du cywilnego. Realizacja prawa do s¹du przy wszczynaniu postêpowania cywilnego – jurysdykcja krajowa, sprawa cywilna, droga s¹dowa, „prawo do s¹du” ................................................................................. § 1. Uwagi ogólne........................................................................................... § 2. Jurysdykcja krajowa .............................................................................. § 3. Sprawa cywilna i droga s¹dowa........................................................ § 4. Podsumowanie ....................................................................................... Rozdzia³ III. Koszty procesu, efektywnoœæ postêpowania cy- wilnego a prawo do s¹du.................................................................................. Rozdzia³ IV. Zasady postêpowania cywilnego a gwarancja re- alizacji prawa do s¹du. Uprawnienia prokuratora a realizacja prawa do s¹du......................................................................................................... § 1. Zasady postêpowania cywilnego...................................................... § 2. Efektywnoœæ postêpowania cywilnego ......................................... § 3. Formalizm procesowy.......................................................................... § 4. Uprawnienia prokuratora a prawo do s¹du................................. Rozdzia³ V. Zapewnienie bezstronnoœci sêdziego na gruncie postêpowania s¹dowego................................................................................... 1 1 7 17 17 18 20 43 45 55 55 58 68 73 77 V Spis treœci Rozdzia³ VI. W³aœciwoœæ s¹du w postêpowaniu cywilnym a re- alizacja prawa do s¹du....................................................................................... Rozdzia³ VII. Reprezentowanie uczestnika postêpowania przez fachowego pe³nomocnika, a realizacja prawa do s¹du. Przymus adwokacko-radcowski a prawo do s¹du ............................. Rozdzia³ VIII. Dorêczenia pism s¹dowych a realizacja prawa do s¹du ........................................................................................................................ 87 91 97 Rozdzia³ IX. Jawnoœæ posiedzeñ s¹du a realizacja prawa do s¹du (prawa do wys³uchania)........................................................................ 103 Rozdzia³ X. Zasady wyrokowania a realizacja prawa do s¹du .... 105 Rozdzia³ XI. Instancyjnoœæ postêpowania cywilnego a realiza- cja prawa do s¹du ................................................................................................. § 1. Instancyjnoœæ postêpowania i œrodki jej urzeczywistnienia.. § 2. Za¿alenie ................................................................................................... § 3. Interes prawny w zaskar¿eniu ........................................................... § 4. Apelacja ..................................................................................................... § 5. Istota sprawy i jej rozpoznanie przez s¹d ..................................... § 6. Zasada bezpoœrednioœci przed s¹dem wy¿szej instancji ......... § 7. Ograniczenie dostêpu do III instancji............................................ Rozdzia³ XII. Wzruszanie prawomocnych orzeczeñ s¹dowych a realizacja prawa do s¹du............................................................................... Rozdzia³ XIII. Realizacja zasady prawa do s¹du na gruncie po- stêpowania zabezpieczaj¹cego ..................................................................... 113 113 115 116 119 121 131 133 143 151 Rozdzia³ XIV. Egzekucja s¹dowa a realizacja prawa do s¹du....... 157 Uwagi koñcowe ...................................................................................................... 169 Indeks rzeczowy.................................................................................................... 175 VI Wykaz wa¿niejszych skrótów Wykaz wa¿niejszych skrótów Wykaz wa¿niejszych skrótów CZSNPCRiO ....................... Centralne Zaoczne Studium Nowego Prawa Cywilnego, Rodzinnego i Opiekuñczego Dz.U. ..................................... Dziennik Ustaw dKPC..................................... Kodeks postêpowania cywilnego z 1930 r. EKPC..................................... Europejska Komisja Praw Cz³owieka ETPC ..................................... Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka GP .......................................... G³os Prawa KC .......................................... Kodeks cywilny KH.......................................... Kodeks handlowy KPC ....................................... Kodeks postêpowania cywilnego KPP........................................ Kwartalnik Prawa Prywatnego KSH ....................................... Kodeks spó³ek handlowych m.in. ...................................... miêdzy innymi MP.......................................... Monitor Polski MoP ....................................... Monitor Prawniczy n. ............................................ nastêpne NP .......................................... Nowe Prawo NPC ....................................... Nowy Proces Cywilny op. cit. .................................. opus citatum (dz. cyt. – dzie³o cytowane) orz. ........................................ orzeczenie OSA........................................ Orzecznictwo S¹dów Apelacyjnych OSN ....................................... Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego OSNC .................................... Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego Izby Cy- wilnej OSNCP ................................. Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego Izby Ad- ministracyjnej oraz Izby Pracy i Ubezpie- czeñ Spo³ecznych OSP........................................ Orzecznictwo S¹dów Polskich VII Wykaz wa¿niejszych skrótów OSPiKA ................................ Orzecznictwo S¹dów Polskich i Komisji Arbitra¿owych ........................................ Palestra ....................................... porównaj OTK....................................... Orzecznictwo Trybuna³u Konstytucyjnego Pal. PiP.......................................... Pañstwo i Prawo PiZS ....................................... Praca i Zabezpieczenie Spo³eczne PL ........................................... Przegl¹d Legislacyjny por. post. ...................................... postanowienie PPC........................................ Polski Proces Cywilny PPH........................................ Przegl¹d Prawa Handlowego PPE ........................................ Przegl¹d Prawa Egzekucyjnego PPod...................................... Przegl¹d Podatkowy PS ........................................... Przegl¹d S¹dowy ProkPr .................................. Prokura i Prawo PrS.......................................... Prawo Spó³ek PrzSej.................................... Przegl¹d Sejmowy publ....................................... publikowany PUG....................................... Przegl¹d Ustawodawstwa Gospodarczego red. ........................................ redakcja, redaktor RPr......................................... Radca Prawny RNPKUL .............................. Roczniki Nauk Prawnych Katolickiego Uni- wersytetu Lubelskiego rozp. ..................................... rozporz¹dzenie RPEiS..................................... Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjolo- giczny s. ............................................. strona SA ........................................... S¹d Apelacyjny SC ........................................... Studia Cywilistyczne SN........................................... S¹d Najwy¿szy SP ........................................... Studia Prawnicze t.jedn. ................................... tekst jednolity TK .......................................... Trybuna³ Konstytucyjny t³. ............................................ t³umaczenie VIII Wykaz wa¿niejszych skrótów ................................... uchwa³a uchw. ww. ....................................... wy¿ej wymienione wyr. ....................................... wyrok v.............................................. (versus, contra) – przeciwko zd. .......................................... zdanie ZNUJ ..................................... Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagielloñ- skiego ZNU£ .................................... Zeszyty Naukowe Uniwersytetu £ódzkiego zob......................................... zobacz ZZP ........................................ Zeitschrift fûr Zivilprozess IX Wykaz podstawowej literatury 1. M. Allerhand, Kodeks postêpowania cywilnego. Komentarz, Lwów 1932. 2. I. A. Andolina, Il modello costituzionale del processo civile, [w:] Vitoldo Bronie- Wykaz podstawowej literatury Wykaz podstawowej literatury wicz dedicatae, £ódŸ 1998. 3. B. Banaszak, Porównawcze prawo konstytucyjne wspó³czesnych pañstw demo- kratycznych, Kraków 2004. 4. G. Bieniek, Reprezentacja Skarbu Pañstwa i jednostek samorz¹du terytorialnego w postêpowaniu cywilnym, wyd. 2, Warszawa 2003. 5. G. Bieniek, [w:] Kodeks postêpowania cywilnego. Komentarz, [red. K. Piasecki], wyd. 3, t. I, Warszawa 2002. 6. B. Bladowski, Za¿alenie w postêpowaniu cywilnym, wyd. 2, Kraków 1998. 7. O. Bogucki, Teoretyczne aspekty zasady prawdy materialnej w nowym modelu postêpowania cywilnego, RPEiS 2000, z. 1. 8. M. Borucka-Arctowa, Sprawiedliwoœæ proceduralna a orzecznictwo Trybuna³u Konstytucyjnego i jego rola w okresie przemian systemu prawa, [w:] Konstytucja i gwarancje jej przestrzegania. Ksiêga Pami¹tkowa ku Czci Prof. Janiny Zakrzew- skiej, [red. J. Trzciñski, A. Jankiewicz], Warszawa 1996. 9. W. Broniewicz, Czy potrzebny jest nowy Kodeks postêpowania cywilnego?, PiP 2004, z. 4. 10. W. Broniewicz, Dopuszczalnoœæ œrodków odwo³awczych w postêpowaniu cywil- nym ze wzglêdu na przedmiot zaskar¿enia, PiP 1997, z. 5. 11. W. Broniewicz, Istota i rodzaje za¿alenia w postêpowaniu cywilnym, PS 2001, Nr 1. 12. W. Broniewicz, Kognicja s¹du drugiej instancji w razie niewa¿noœci postêpowa- nia przed s¹dem pierwszej instancji lub nierozpoznania przez ten s¹d istoty spra- wy, PS 1997, Nr 4. 13. W. Broniewicz, Nastêpstwo procesowe w polskim procesie cywilnym, Warszawa 1971. 14. W. Broniewicz, Zasada kontradyktoryjnoœci procesu cywilnego w pogl¹dach na- uki polskiej (1880–1980), [w:] Studia z prawa postêpowania cywilnego, [red. M. Jêdrzejewska, T. Ereciñski], Warszawa 1985. 15. R. Caponi, Der italienische Kassationsgerichtshof vor dem Hintengrund des deut- schen Revisionsrechts, ZZP 2002, Nr 2. 16. H. Ciep³a, [w:] Kodeks postêpowania cywilnego. Komentarz, [red. K. Piasecki], wyd. 3, t. I, Warszawa 2001. 17. S. Cieœlak, Postêpowania przyspieszone w procesie cywilnym. Zarys postêpowa- nia nakazowego, upominawczego i uproszczonego, Warszawa 2004. 18. S. Cieœlak, Zasada formalizmu przy wnoszeniu œrodków odwo³awczych w postê- powaniu cywilnym, PS 2001, Nr 4. 19. M. Cieœliñski, W kwestii stosowania art. 5 KPC, PS 1999, Nr 4. XI Wykaz podstawowej literatury 20. J. Ciszewski, Europejskie prawo ma³¿eñskie. Komentarz, Warszawa 2004. 21. J. Ciszewski, Przyst¹pienie Polski do Konwencji lugañskiej i do Europejskiej Kon- wencji o dorêczaniu pism s¹dowych i pozas¹dowych, KPP 1999, z. 4. 22. L. P. Comoglio, Principi costituzionali e ,,giusto processo”, [w:] Vitoldo Bronie- wicz dedicatae. Ksiêga ku Czci Witolda Broniewicza, [red. A. Marciniak], £ódŸ 1998. 23. Z. Czeszejko-Sochacki, Konstytucyjna zasada prawa do s¹du a standardy europej- skie, [w:] Prawo i prawnicy w okresie przemian ustrojowych. Zagadnienia wybra- ne, Poznañ 1992. 24. Z. Czeszejko-Sochacki, Prawo do s¹du w œwietle Konstytucji RP (ogólna charakte- rystyka), PiP 1997, z. 11–12. 25. S. Dalka, Mo¿liwoœæ wy³¹czenia sêdziego w sprawie cywilnej jako gwarancja obiektywnoœci i bezstronnoœci s¹du powszechnego, [w:] Symbolae Vitoldo Bro- niewicz dedicatae. Ksiêga ku Czci Witolda Broniewicza, [red. A. Marciniak], £ódŸ 1998. 26. S. Dalka, [w:] Kodeks postêpowania cywilnego. Komentarz, [red. K. Piasecki], wyd. 3, t. I, Warszawa 2001. 27. W. Daszkiewicz, Naprawienie szkody w prawie karnym, Warszawa 1972. 28. W. Daszkiewicz, Powództwo cywilne w procesie karnym, Warszawa 1976. 29. W. Daszkiewicz, Proces adhezyjny na tle prawa polskiego, Warszawa 1961. 30. B. Dobrzañski, [w:] B. Dobrzañski, J. Krajewski, Œrodki odwo³awcze, wznowie- nie postêpowania, rewizja nadzwyczajna, CZSNPCRiO, Katowice 1965/66. 31. H. Dolecki, Ciê¿ar dowodu w procesie cywilnym, Warszawa 1998. 32. T. Ereciñski, Apelacja i kasacja w procesie cywilnym, Warszawa 1996. 33. T. Ereciñski, Dopuszczalnoœæ kasacji w sprawach cywilnych (kilka uwag de lege lata i de lege ferenda), [w:] Symbolae Vitoldo Broniewicz dedicatae. Ksiêga pami¹tkowa ku Czci Witolda Broniewicza, [red. A. Marciniak], £ódŸ 1998. 34. T. Ereciñski, O potrzebie nowego Kodeksu postêpowania cywilnego, PiP 2004, z. 4. 35. T. Ereciñski, O zabezpieczeniu nowacyjnym, PS 1992, nr 3. 36. T. Ereciñski, Ograniczenia w dostêpnoœci do kasacji w sprawach cywilnych, [w:] Prace z prawa prywatnego. Ksiêga pami¹tkowa ku Czci Sêdziego Janusza Pietrzy- kowskiego, [red. Z. Banaszczyk], Warszawa 2000. 37. T. Ereciñski, [w:] T. Ereciñski, J. Ciszewski, Miêdzynarodowe postêpowanie cywil- ne, Warszawa 2000. 38. T. Ereciñski, Zasada bezpoœrednioœci w postêpowaniu apelacyjnym, w: Studia z prawa cywilnego i gospodarczego. Ksiêga pami¹tkowa dedykowana Profesor Czes³awie ¯u³awskiej, [red. B. Gnela, J. Koczanowski, R. Szostak], Kraków 2000. 39. H. Fasching, Cele reformy w polskim i austriackim postêpowaniu cywilnym, [w:] Wspó³czesne tendencje rozwoju prawa procesowego cywilnego, [red. E. Warzo- cha], Warszawa 1990. 40. H. Fasching, Lehrbuch des österreichischen Zivilprozessrechts. Lehr- und Hand- buch für Studium und Praxis, 2. Auflage, Wien 1990. 41. F. Fierich, Œrodki skupienia materia³u procesowego, Kraków 1928. 42. H. Fruchs, [w:] Kodeks postêpowania cywilnego. Zbiór aktualnych pytañ praw- nych rozstrzygniêtych przez Komitet Redakcyjny Polskiego Procesu Cywilnego [w opracowaniu: J. J. Litauera i W. Œwiêcickiego], £ódŸ 1949. XII Wykaz podstawowej literatury 43. L. Garlicki, Prawo do s¹du (rozwa¿ania de lege fundamentale ferenda), Annales UMCS Sectio G, Lublin 1990. 44. H. F. Gaul, Ochrona prawna w egzekucji w œwietle podstaw konstytucyjnych i do- gmatycznych, [t³. W. Graliñski, J. Bodio], PPE 2003, Nr 1. 45. H. F. Gaul, M. Sawczuk, Obalanie prawomocnych orzeczeñ w systemie procesu cywilnego RFN i PRL (na tle prawnoporównawczym), [w:] Z zagadnieñ cywilne- go prawa materialnego i procesowego, [red. M. Sawczuk], Lublin 1988. 46. A. Gerecka-¯o³yñska, Powództwo cywilne w procesie karnym a obowi¹zek na- prawienia szkody. Uwagi na tle art. 62 KPK oraz art. 46 § 1 KPK, [w:] Wspó³czesny polski proces karny. Ksiêga ofiarowana Profesorowi Tadeuszowi Nowakowi, [red. St. Stachowiak], Poznañ 2002. 47. P. Gilles, Rechtsangleichung in Europa Geschäftigkeit ohne Theorie? [w:] Fest- schrift für Kostas E. Bayes, Athen 2003. 48. W. Godlewski, Austriackie prawo procesowe cywilne, Lwów 1900. 49. J. Goldschmidt, Der Prozess als Rechtslage, Berlin 1925. 50. J. Go³aczyñski, A. Krzywonos, Prawo do s¹du, [w:] Prawa i wolnoœci obywatelskie w Konstytucji RP, [red. B. Banaszak, A. Preisner], Warszawa 2002. 51. Z. Gostyñski, Obowi¹zek naprawienia szkody w nowym ustawodawstwie kar- nym, Kraków 1999. 52. A. Góra-B³aszczykowska, Orzeczenia s¹du w procesie cywilnym. Komentarz, Warszawa 2003. 53. W. Graliñski, Za¿alenie, [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, [red. E. Smoktunowicz, M. Sawczuk], Warszawa 2000. 54. B. Gronowska, Komentarz do wyroku ETPC z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie Kreuz v. Polska, Prok. i Pr. 2001, Nr 11. 55. T. Grzegorczyk, Kodeks postêpowania karnego. Komentarz, wyd. 3, Kraków 2003. 56. J. Gudowski, Kasacja w postêpowaniu cywilnym po zmianach dokonanych usta- wami z dnia 12 i 24 maja 2000 r., PS 2001, Nr 2. 57. J. Gudowski, Urz¹d sêdziego w prawie o ustroju s¹dów powszechnych, PS 1994, Nr 11–12. 58. J. Gudowski, [w:] Komentarz do Kodeksu postêpowania cywilnego. Czêœæ I – po- stêpowanie rozpoznawcze, [red. T. Ereciñski], wyd. 5, Warszawa 2004. 59. M. Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. Auflage, Zürich 1979. 60. H. Haak, Ochrona prawna udzielana przez s¹d opiekuñczy, Toruñ 2002. 61. W. J. Habscheid, Europeizacja prawa cywilnego procesowego, [w:] Jednolitoœæ prawa s¹dowego cywilnego a jego odrêbnoœci krajowe, [red. M. Sawczuk], wyd. 2, Lublin 1997. 62. S. Hanausek, Orzeczenie s¹du rewizyjnego w procesie cywilnym, Warszawa 1966. 63. P. Hartman, [w:] Zivilprozessordung, [red. A. Baumbach], 62. Auflage, München 2004. 64. P. Hofmañski, Prawo do s¹du w sprawach karnych..., [w:] Podstawowe prawa jed- nostki i s¹dowa ich ochrona, [red. L. Wiœniewski], Warszawa 1997. 65. F. C. Jacobs, The general principles of EC law, Oxford 1999. 66. J. Jagie³a, Brak zdolnoœci s¹dowej i procesowej – jako podstawy wznowienia po- stêpowania cywilnego, PS 2002, Nr 2. XIII Wykaz podstawowej literatury 67. A. Jakubecki, Kontradyktoryjnoœæ a poznanie prawdy w procesie cywilnym w œwietle zmian Kodeksu postêpowania cywilnego, PS 1998, Nr 10. 68. A. Jakubecki, Postêpowanie zabezpieczaj¹ce w sprawach z zakresu prawa w³asnoœci intelektualnej, wyd. 2, Kraków 2002. 69. A. Jakubecki, Restitutio in integrum w postêpowaniu cywilnym, Lublin 1982. 70. J. Jankowski, Nowelizacja Kodeksu postêpowania cywilnego. Cz. I – postêpowa- nie rozpoznawcze, MoP 2004, Nr 19, cz. II, MoP 2004, Nr 20. 71. J. Jankowski, Przebieg postêpowania egzekucyjnego, upad³oœciowego i uk³ado- wego. Struktura postêpowañ w ujêciu dynamicznym, Kraków 1999. 72. J. Jankowski, Uczestnicy s¹dowego postêpowania egzekucyjnego, £ódŸ 1992. 73. J. Jankowski, [w:] Kodeks postêpowania cywilnego, [red. K. Piasecki], wyd. 3, t. II, Warszawa 2002. 74. M. Jêdrzejewska, [w:] Komentarz do Kodeksu postêpowania cywilnego. Czêœæ I – postêpowanie rozpoznawcze, [red. T. Ereciñski], wyd. 4, t. I, Warszawa 2003. 75. J. Jod³owski, [w:] J. Jod³owski, Z. Resich, J. Lapierre, T. Misiuk -Jod³owska, Postê- powanie cywilne, wyd. 2, Warszawa 2000, s. 460. 76. J. Jod³owski, Z zagadnieñ polskiego procesu cywilnego, Warszawa 1961. 77. P. Julien, Reforma procedury cywilnej we Francji po 1970 r., [w:] Wspó³czesne tendencje rozwoju prawa procesowego cywilnego, [red. E. Warzocha], Warsza- wa 1990. 78. A. Kafarski, Akcja cywilna w procesie karnym, Warszawa 1972. 79. A. Kaftal, Powództwo cywilne w procesie karnym, Warszawa 1975. 80. K. D. Kerameus, Niektóre zagadnienia procedury cywilnej w Grecji, NP 1988, Nr 7–8. 81. J. Klich-Rump, Podstawa faktyczna rozstrzygniêcia s¹dowego w procesie cywil- nym, Warszawa 1977. 82. H. Koch, Wspó³czesne tendencje rozwojowe prawa cywilno – procesowego w Re- publice Federalnej Niemiec, [w:] Wspó³czesne tendencje rozwoju prawa proce- sowego cywilnego, [red. E. Warzocha], Warszawa 1990. 83. H. Koch, F. Diedrich, Civil procedure in Germany, München 1998. 84. K. Ko³akowski, Œrodki odwo³awcze po nowelizacji KPC z 2000 r., Warszawa 2000. 85. K. Ko³akowski, [w:] Kodeks postêpowania cywilnego. Komentarz, [red. K. Pia- secki], wyd. 3, t. I, Warszawa 2001. 86. F. Koneczny, Pañstwo i prawo, Kraków 1997. 87. K. Korzan, Niezawis³oœæ sêdziowska (s¹dów) w systemie trzeciej w³adzy, [w:] Fi- lozofia prawa a tworzenie i stosowanie prawa, [red. B. Czech], Katowice 1992. 88. K. Korzan, Roszczenie procesowe jako przedmiot postêpowania s¹dowego w kontekœcie prawa dostêpu do s¹du i prawa do powództwa, [w:] Vitoldo Bronie- wicz dedicatae. Ksiêga Pami¹tkowa ku Czci Witolda Broniewicza, [red. A. Marci- niak], £ódŸ 1998. 89. K. Korzan, Zagadnienia dostosowania polskiego systemu postêpowania cywilne- go do standardów europejskich, RPr 1996, Nr 5. 90. K. Korzan, Naczelne zasady wymiaru sprawiedliwoœci i naczelne zasady postêpo- wania nieprocesowego, Rejent 2004, Nr 7. 91. A. Koœæ, Podstawy filozofii prawa, Lublin 1998. 92. J. Krajewski, Za¿alenie w postêpowaniu cywilnym, Pal. 1973, Nr 11. 93. M. A. Kr¹piec, Cz³owiek i prawo naturalne, Lublin 1993. XIV Wykaz podstawowej literatury 94. J. Kropholler, Europäisches Zivilprozessrecht. Kommentar zu EuGVO und Luga- no – Ûbereinkommen, 7. Auflage, Heidelberg 2002. 95. M. Król, Teoretycznoprawna koncepcja prawomocnoœci, £ódŸ 1992. 96. R. Kulski, Charakter prawny umów procesowych, PiP 2002, z. 1. 97. J. S. Langrod, Instytucje prawa administracyjnego. Zarys czêœci ogólnej, Kraków 2003 (reprint). 98. J. S. Langrod, Res iudicata w prawie administracyjnem, Kraków 1931. 99. J. Lapierre, Angielska procedura cywilna w przededniu radykalnej reformy, [w:] Wokó³ problematyki cywilnoprocesowej. Studium teoretycznoprawne. Ksiêga Pami¹tkowa dla uczczenia pracy naukowej Profesora Kazimierza Korzana, [red. A. Nowak], Katowice 2001. 100. J. Lapierre, Prawo s¹du do instruowania procesu z urzêdu wed³ug Kodeksu postê- powania cywilnego na tle prawnoporównawczym, [w:] Symbolae Vitoldo Bronie- wicz dedicatae. Ksiêga Pami¹tkowa ku Czci Witolda Broniewicza, [red. A. Marci- niak], £ódŸ 1998. 101. G. J. Leœniak, Prawo tak¿e dla ubogich, Rzeczpospolita 2004, 173. 102. T. Liszcz, Paragrafy eleganckie, lecz bezduszne, Rzeczpospolita 2004, Nr 176. 103. T. Liszcz, Sprawiedliwoœæ dla bogatych, Rzeczpospolita 2004, Nr 174. 104. J. J. Litauer, Komentarz do Kodeksu postêpowania cywilnego, Warszawa 1933. 105. J. J. Litauer, Rektyfikacja wyroków w polskiej procedurze cywilnej, Poznañ 1933. 106. A. Lutkiewicz-Ruciñska, Odpowiedzialnoœæ maj¹tkiem wspólnym za zobowi¹za- nia cywilnoprawne wspó³ma³¿onka, Bydgoszcz–Gdañsk 2003. 107. K. Lutostañski, Z badañ nad pierwiastkiem prywatnym i publicznym w procesie cywilnym, Warszawa 1907. 108. E. £êtowska, Pozaprocesowe znaczenie uzasadnienia s¹dowego, PiP 1997, z. 5. 109. J. £opuski, Konwencja o jurysdykcji i uznawaniu orzeczeñ s¹dowych w sprawach cywilnych i handlowych (Lugano 1988) z uwzglêdnieniem orzecznictwa Europej- skiego Trybuna³u Sprawiedliwoœci, Bydgoszcz 2001. 110. P. Machnikowski, Glosa do postanowienia SN z dnia 16 kwietnia 2002 r. w spra- wie VCK 41/02, OSP 2003, z. 2, poz. 22. 111. A. Machowska, [w:] Prawo francuskie, [red. A. Machowska, K. Wojtyczek], t. I, Kraków 2004. 112. M. Manowska, Postêpowania odrêbne w procesie cywilnym, Warszawa 2003. 113. M. Manowska, Przedmiot zaskar¿enia kasacj¹ – wybrane zagadnienia, PrS 1998, Nr 7–8. 114. A. Marciniak, Podstawa egzekucji s¹dowej (tytu³ wykonawczy), £ódŸ 1991. 115. H. M¹drzak, Prawo do s¹du jako gwarancja ochrony praw cz³owieka (studium na tle polskiego prawa konstytucyjnego, prawa cywilnego materialnego i proceso- wego), [w:] Podstawowe prawa jednostki i ich s¹dowa ochrona, [red. L. Wiœniew- ski], Warszawa 1997. 116. H. M¹drzak, Przymusowe zaspokojenie wierzyciela z tytu³u d³ugu jednego z ma³¿onków, Warszawa 1977. 117. H. M¹drzak, [w:] Postêpowanie cywilne, [red. H. M¹drzak], wyd. 4, Warszawa 2003. 118. P. A. M. Meijknecht, Wspó³czesne tendencje rozwoju procedury cywilnej w Ho- landii, [w:] Wspó³czesne tendencje rozwoju prawa procesowego cywilnego, [red. E. Warzocha], Warszawa 1990. XV Wykaz podstawowej literatury 119. A. Meszorer, Stanowisko i czynnoœci prokuratora w postêpowaniu cywilnym, War- szawa 1957. 120. A. Mi¹czyñski, G³os w dyskucji, [w:] Wspó³czesne tendencje rozwoju prawa pro- cesowego cywilnego, [red. E. Warzocha], Warszawa 1990. 121. M. Michalska, Legitymacja do wniesienia kasacji w postêpowaniu cywilnym, Pal. 2003, Nr 5–6. 122. M. Michalska, Rozstrzygniêcia s¹du kasacyjnego w postêpowaniu cywilnym, Kra- ków 2004. 123. M. Michalska, Zakres rozpoznania sprawy przez S¹d Najwy¿szy w postêpowaniu cywilnym, PiP 2003, z. 10. 124. A. Mielcarek, Wnioski rewizji cywilnej, Warszawa 1973. 125. T. Misiuk-Jod³owska, Jod³owski, Z. Resich, [w:] J. J. Lapierre, T. Mi- siuk-Jod³owska, Postêpowanie cywilne, wyd. 2, Warszawa 2000. 126. M. Muliñski, Wszczêcie postêpowania klauzulowego, Problemy Egzekucji2001, Nr 17. 127. M. Muliñski, Zakoñczenie postêpowania klauzulowego, PrzSej 2001, Nr 1. 128. P. L. Murray, R. Stürner, German Civil Justice, Durham 2004. 129. A. Murzynowski, A. Zieliñski, Ustrój wymiaru sprawiedliwoœci w przysz³ej Kon- stytucji, PiP 1992, z. 9. 130. M. A. Nowicki, Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka. Orzecznictwo. T. I – prawo do rzetelnego procesu s¹dowego, Kraków 2001. 131. A. Oklejak, Apelacja w procesie cywilnym, Kraków 1994. 132. A. Oklejak, Z problematyki zaskar¿alnoœci orzeczeñ s¹dowych w postêpowaniu cywilnym, [w:] Zagadnienia prawa procesowego cywilnego, Studia Cywilistycz- ne, t. XXV–XXVI, Wroc³aw 1975. 133. J. Oniszczuk, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w orzecznictwie Trybuna³u Konstytucyjnego, Kraków 2000. 134. Organy i korporacje ochrony prawa, [red. S. Sagan], Warszawa 2001. 135. P. Osowy, Aktywnoœæ informacyjna s¹du a ustawowe granice pomocy stronie – rozwa¿ania na tle art. 5 KPC, Rejent 2003, Nr 7–8. 136. P. Osowy, Problemy dotycz¹ce dostosowania polskiego prawa s¹dowego cywilne- go do prawa europejskiego – ochrona praw i wolnoœci na przyk³adzie prawa do s¹du, Rejent 2000, Nr 12. 137. P. Osowy, Systemy zwyczajnych œrodków zaskar¿enia w prawie procesowym cy- wilnym w Europie – zagadnienia wybrane, Rejent 2003, Nr 11. 138. A. Pagiela, Zasada ,,fair trial” w orzecznictwie Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka, RPEiS 2003, z. 2. 139. S. Pawela, Zasada niezawis³oœci sêdziowskiej w pogl¹dach Trybuna³u Konstytu- cyjnego, [w:] Konstytucja i gwarancje jej przestrzegania. Ksiêga Pami¹tkowa ku Czci Prof. J. Zakrzewskiej, [red. J. Trzciñski, A. Jankiewicz], Warszawa 1996. 140. L. Peiper, Komentarz do Kodeksu postêpowania cywilnego, cz. I, t. II, Kraków 1934. 141. K. Piasecki, Antropologiczne i aksjologiczne podstawy prawa cywilnego proceso- wego, [w:] Filozofia prawa a tworzenie i stosowanie prawa, [red. B. Czech], Kato- wice 1992. 142. K. Piasecki, [w:] Kodeks postêpowania cywilnego. Komentarz, [red. K. Piasecki], wyd. 3, t. I, Warszawa 2001. 143. K. Piasecki, Wyrok pierwszej instancji w procesie cywilnym, Warszawa 1981. XVI Wykaz podstawowej literatury 144. W. Piasecki, J. Korzonek, Kodeks postêpowania cywilnego z komentarzem, Miej- sce Piastowe 1931. 145. N. Picardi, La succesione procesuale, Milano 1964. 146. M. Piekarski, Pozbawienie strony mo¿noœci obrony swych praw w postêpowaniu cywilnym, Warszawa 1984. 147. H. Pietrzkowski, Prawo do s¹du (wybrane zagadnienia), PS 1999, Nr 11–12. 148. J. Pietrzykowski, Powództwo adhezyjne oraz zas¹dzenie odszkodowania z urzê- du, Warszawa 1969. 149. S. Pilipiec, Teoretycznoprawne aspekty zasady prawa do s¹du, Annales UMC Sec- tio G, Lublin 2000. 150. S. P³a¿ek, M. Sawczuk, Uzasadnienie projektu ustawy o Prokuratorii Generalnej RP, [w:] Obywatelskie inicjatywy ustawodawcze Solidarnoœci 1980–1990, [red. K. Barczyk, S. Grodziski, S. Grzybowski], Warszawa 2001. 151. P. Pogonowski, Ma³¿onek d³u¿nika w postêpowaniu egzekucyjnym, MoP 2002, Nr 20. 152. P. Pogonowski, Organy postêpowania upad³oœciowego, Warszawa 2001. 153. P. Pogonowski, [w:] G. Jêdrejek, P. Pogonowski, Dzia³alnoœæ gospodarcza ma³¿on- ków, Warszawa 2002. 154. P. Pogonowski, Wartoœæ przedmiotu zaskar¿enia przy roz³o¿eniu zas¹dzonego œwiadczenia na raty, [red. F. Prusak], „Zeszyty Naukowe WSM SIG” z. 28, Warsza- wa 2004. 155. P. Pogonowski, Zakaz reformationis in peius w postêpowaniu cywilnym, Warsza- wa 2004. 156. Polska procedura cywilna. Projekty referentów z uzasadnieniami, t. II, Kraków 1923. 157. F. Prusak, Ustrój organów ochrony prawnej, Warszawa 1999. 158. H. Rabault, Granice wyk³adni sêdziowskiej, [t³. B. Janicka], Warszawa 1997. 159. W. H. Rechberger, Aspekty austriackiej reformy prawa procesowego lat osiem- dziesi¹tych, [w:] Wspó³czesne tendencje rozwoju prawa procesowego cywilne- go, [red. E. Warzocha], Warszawa 1990. 160. A. Redelbach, S¹dy a ochrona praw cz³owieka, Toruñ 1999. 161. Z. Resich, Istota procesu cywilnego, Warszawa 1985. 162. Z. Resich, Ocena za³o¿eñ kodyfikacyjnych Kodeksu postêpowania cywilnego, [w:] Funkcjonowanie Kodeksu postêpowania cywilnego w praktyce, Warszawa 1984. 163. Z. Resich, Poznanie prawdy w procesie cywilnym, Warszawa 1958. 164. Z. Resich, Trzeci etap reformy prawa procesowego cywilnego, [w:] Wspó³czesne tendencje rozwoju prawa procesowego cywilnego, [red. E. Warzocha], Warsza- wa 1990. 165. Z. Resich, [w:] J. Jod³owski, Z. Resich, J. Lapierre, T. Misiuk-Jod³owska, Postêpo- wanie cywilne, wyd. 2, Warszawa 2000. 166. Z. Resich, Zasada dyspozycyjnoœci i kontradyktoryjnoœci w procesie cywilnym PRL, PiP 1957, z. 7–8. 167. S. Ritterman, Pojêcia materialne w prawie cywilnym. Studium z zakresu metodo- logii nauki prawa cywilnego. Rozwa¿ania ogólne, Kraków 1962. 168. J. Rodziewicz, w: Kodeks postêpowania cywilnego. Komentarz, [red. K. Piasec- ki], wyd. 3, t. I, Warszawa 2001. XVII Wykaz podstawowej literatury 169. L. Rosenberg, K. H. Schwab, P. Gottwald, Zivilprozessrecht, 16. Auflage, München 2004. 170. T. Rowiñski, Interes prawny w procesie cywilnym i postêpowaniu nieproceso- wym, Warszawa 1971. 171. T. Rowiñski, Zakaz reformationis in peius a postêpowanie rewizyjne wytaczane przez prokuratora, [w:] Ksiêga Pami¹tkowa ku Czci K. Stefki, Wroc³aw 1967. 172. F. Rusek, Postêpowanie zaoczne w procesie cywilnym, Warszawa 1966. 173. J. Rundstein, Powództwo cywilne na podstawie Kodeksu postêpowania karnego, Warszawa 1929. 174. E. Samborski, Dochodzenie roszczeñ cywilnych w procesie karnym, Warszawa 2004. 175. W. Sanetra, Kilka uwag o uzasadnieniach orzeczeñ S¹du Najwy¿szego, PS 2002, Nr 2. 176. R. Sarkowicz, J. Stelmach, Teoria prawa, wyd. 2, Kraków 1998. 177. M. Sawczuk, W. Graliñski, Model za¿alenia, Problemy Egzekucji 2001, Nr 14. 178. M. Sawczuk, Idea ci¹g³oœci ustawodawstwa, [w:] Obywatelskie inicjatywy usta- wodawcze Solidarnoœci 1980–1990, [red. K. Barczyk, S. Grodziski, S. Grzybow- ski], Warszawa 2001. 179. M. Sawczuk, Kasacja podzielona, czy jednolita, Rzeczpospolita 1993, Nr 99. 180. M. Sawczuk, Konstytucyjne idee prawa s¹dowego cywilnego, [w:] Konstytucyjny ustrój pañstwa. Ksiêga jubileuszowa Profesora Wies³awa Skrzyd³y, [red. T. Bojar- ski, E. Gdulewicz, J. Szreniawski], Lublin 2000. 181. M. Sawczuk, Naruszenie prawa do wys³uchania podstaw¹ skargi konstytucyjnej, Annales UMCS, Sectio G, Lublin 1997. 182. M. Sawczuk, O celach i funkcjach postêpowania cywilnego procesowego i nie- [w:] Vitoldo Broniewicz dedicatae. Ksiêga procesowego (niespornego), Pami¹tkowa ku Czci Witolda Broniewicza, [red. A. Marciniak], £ódŸ 1998. 183. M. Sawczuk, Ponowne orzekanie w sprawie prawomocnie os¹dzonej, Warszawa 1975. 184. M. Sawczuk, Powództwo prokuratora, a prawo naturalne, [w:] Ecclesia et Status. Ksiêga Jublileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej Profesora Józefa Krukow- skiego, [red. A. Dêbiñski, K. Oneszyn, M. Sitan], Lublin 2004, s. 797 i n. 185. M. Sawczuk, Problem aktywnoœci stron (,,vigilantibus iura scripta sunt”) w po- stêpowaniu cywilnym, ZN UJ 1974, Prace z wynalazczoœci i ochrony w³asnoœci in- telektualnej, z. 1. 186. M. Sawczuk, Teoria prawdy w prawie cywilnym (procesowym i materialnym), [w:] Studia z prawa postêpowania cywilnego, [red. M. Jêdrzejewska, T. Ereciñ- ski], Warszawa 1985. 187. M. Sawczuk, Uwagi o europejskim prawie s¹dowym cywilnym i o odrêbnoœciach krajowego prawa s¹dowego, [w:] Jednolitoœæ prawa s¹dowego cywilnego a jego odrêbnoœci krajowe, [red. M. Sawczuk], wyd. 2, Lublin 1997. 188. M. Sawczuk, [w:] System prawa procesowego cywilnego. T. III – zaskar¿anie orze- czeñ s¹dowych, [red. W. Siedlecki], Wroc³aw–Warszawa 1986. 189. M. Sawczuk, Wyzwania p³yn¹ce z orzecznictwa Trybuna³u Sprawiedliwoœci w Luksemburgu w dziedzinie prawa s¹dowego cywilnego, Studia Iuridica Lubli- nensia 2003, t. II. 190. M. Sawczuk, Wznowienie postêpowania cywilnego, Warszawa 1970. XVIII Wykaz podstawowej literatury 191. M. Sawczuk, Zasady procesu cywilnego, [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, [red. B. Ho³yst, C. Kosikowski, E. Smoktunowicz, M. Sawczuk], Warszawa 2000. 192. K. H. Schwab, P. Gottwald, Vertassung und Zivilprozess, VII Intern. Kongress für Prozessrecht, Würzburg 1983. 193. W. Siedlecki, Dopuszczalnoœæ wznowienia postêpowania, NP 1983, Nr 3. 194. W. Siedlecki, Niewa¿noœæ procesu cywilnego, Warszawa 1965. 195. W. Siedlecki, O usprawnienie i zwiêkszenie efektywnoœci s¹dowego postêpowa- nia cywilnego, NP 1979, Nr 4. 196. W. Siedlecki, Uchybienia procesowe w s¹dowym postêpowaniu cywilnym, War- szawa 1971. 197. W. Siedlecki, [w:] System prawa procesowego cywilnego. T. III – zaskar¿anie orze- czeñ s¹dowych, [red. W. Siedlecki], Wroc³aw–Warszawa 1986. 198. W. Siedlecki, Z prac Komisji Kodyfikacyjnej nad Kodeksem postêpowania cywil- nego PRL, Studia Cywilistyczne 1961, Nr 1. 199. W. Siedlecki, Zasady wyrokowania w procesie cywilnym, Warszawa 1957. 200. W. Siedlecki, Z. Œwieboda, Postêpowanie cywilne. Zarys wyk³adu, Warszawa 1998. 201. J. Sk¹pski, Przyczynek do wyjaœnienia pojêcia „nierozpoznanie istoty sprawy”, PPC 1934, Nr 8. 202. W. Skrzyd³o, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Kraków 1998. 203. J. Sobkowski, Istota prawa do wys³uchania przez s¹d uczestnika postêpowania nieprocesowego w RFN, [w:] Vitoldo Broniewicz dedicatae. Ksiêga pami¹tkowa ku Czci Witolda Broniewicza, [red. A. Marciniak], £ódŸ 1998. 204. M. Sorysz, Dorêczenie i jego wp³yw na bieg terminów w postêpowaniu cywilnym MoP 2003, Nr 15. 205. A. Stefaniak, Onus probandi w procesie cywilnym, Lublin 1972. 206. R. K. H. Steffens, Zivilprozessreform 2001/2002 in der Bundesrepublik Deut- schland, ,,Deutsch–Polnische Juristen–Zeitschrift” 2002, Nr 1. 207. K. Stefko, Grundprobleme des Zivilprozessrechts, Kraków 1915. 208. K. Stefko, Udzia³ prokuratora w postêpowaniu cywilnym, Warszawa 1956. 209. A. Stelmachowski, Zarys teorii prawa cywilnego, Warszawa 1998. 210. M. Stypu³kowska, Zakres uprawnieñ prokuratora w postêpowaniu cywilnym, NP 1957, Nr 12. 211. Z. Œwieboda, Egzekucja przeciwko Skarbowi Pañstwa oraz podmiotom gospodar- czym (art. 1060–1062 KPC), PS 1994, Nr 9. 212. Z. Œwieboda, Komentarz do Kodeksu postêpowania cywilnego. Czêœæ druga – po- stêpowanie zabezpieczaj¹ce i egzekucyjne, wyd. 2, Warszawa 2001. 213. Z. Œwieboda, Komentarz do Kodeksu postêpowania cywilnego. Czêœæ druga – po- stêpowanie zabezpieczaj¹ce i egzekucyjne, wyd. 2, Warszawa 2001. 214. Z. Œwieboda, Zagadnienia wybrane z zakresu postêpowania egzekucyjnego, [w:] Funkcjonowanie Kodeksu postêpowania cywilnego w praktyce, Warszawa 1984. 215. J. Œwieczkowski, Zakres stosowania art. 5 KPC w postêpowaniu egzekucyjnym (zagadnienia wybrane), PPE 2003, Nr 9–10. 216. J. Tauber, Istota sprawy z § 2 art. 408 KPC, GP 1933, Nr 9. 217. J. Tauber, Kilka uwag na temat wznowienia postêpowania z art. 445 KPC, GP 1938, Nr 6–8. XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Realizacja prawa do sądu w postępowaniu cywilnym
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: