Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00071 012863 23472077 na godz. na dobę w sumie
Rechnungslegungsgesetz. Ustawa o rachunkowości - ebook/pdf
Rechnungslegungsgesetz. Ustawa o rachunkowości - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 307
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-2884-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> podatkowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Trzecie wydanie niemieckiego tłumaczenia polskiej ustawy o rachunkowości, ukazuje się w zupełnie nowej serii tłumaczeń polskich ustaw na języki niemiecki i angielski. Uwzględnia ono najnowsze zmiany w ustawie o rachunkowości, obowiązujące od 1.1.2009 r.

Książka powstała we współpracy z kancelarią Rödl & Partner i jest efektem wieloletniego doświadczenia zawodowego jej twórców, zdobytego w krajach niemieckojęzycznych.

Rödl & Partner powstał w 1977 r., zatrudnia ponad 2500 pracowników w 80 oddziałach na całym świecie. Zaliczany jest do największych niezależnych kancelarii audytorskich, doradztwa podatkowego i prawnego. W Polsce od 1992 r. świadczy usługi audytorskie oraz oferuje doradztwo podatkowe, prawne, personalne i informatyczne.


Die dritte Auflage der deutschen Übersetzung des polnischen Rechnungslegungsgesetzes wird im Rahmen der neuen Übersetzungsserie von polnischen Gesetzen ins Deutsche und ins Englische veröffentlicht. Sie beinhaltet die neuesten Änderungen des Rechnungslegungsgesetzes, die am 1.1.2009 in Kraft getreten sind.

Dieses Buch, das in Zusammenarbeit mit der Kanzlei Rödl & Partner entstanden ist, ist die Frucht langjähriger Berufserfahrung mit Mandanten aus dem deutschen Sprachraum

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

y n z c y z ´ j u w d t s k e T e b a g s u a t x e T e g i h c a r p s i e w Z I I I e i n a d y W Rechnungslegungs- Rechnungslegungs- gesetz gesetz Ustawa Ustawa o rachunkowoÊci o rachunkowoÊci T∏umaczenie Ekkehard Grube Magdalena Kordyla El˝bieta Suchocka Opracowanie redakcyjne Przemys∏aw Fil Jens Jungmann Liliane Preußer Rechnungslegungsgesetz Ustawa o rachunkowoÊci T∏umaczenie / Textübersetzung Ekkehard Grube Magdalena Kordyla El˝bieta Suchocka Opracowanie redakcyjne / redaktionelle Bearbeitung Przemys∏aw Fil Jens Jungmann Liliane Preußer y n z c y z ´ j u w d t s k e T e b a g s u a t x e T e g i h c a r p s i e w Z I I I e i n a d y W Rechnungslegungs- gesetz Ustawa o rachunkowoÊci We wspó∏pracy z / in Zusammenarbeit mit WYDAWNICTWO C.H. BECK WARSZAWA 2009 Rechnungslegungsgesetz Ustawa o rachunkowości Stan prawny: / Rechtsstand: 1.1.2009 Ochrona praw autorskich: tłumaczenia tekstów ustawowych, jak również ich opracowania w ujednoliconej wersji, są chronione krajowym i międzynarodowym prawem autorskim. Ochrona ta dotyczy również pochodzących od Wydawnictwa tytułów artykułów, a także przypisów oraz opracowania redakcyjnego. Urheberrechtlicher Schutz: die Übersetzungen der amtlichen Texte einschließlich der Einarbeitung von Aktualisierungen stehen unter dem Schutz des nationalen und internationalen Urheberrechts. Dies gilt auch für die nicht amtlichen Artikelüberschriften, für Anmerkungen in nicht amtlichen Fußnoten und für die sonstige redaktionelle Bearbeitung. Redaktor prowadzący: Aleksandra Burba Korekta: Anna Romaniuk Projekt okładki: Maryna Wiśniewska © Wydawnictwo C.H. Beck 2009 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład: Editio, Pruszków (www.editio.eu) Druk i oprawa: Studio Spartan, Gdynia ISBN: 978-83-255-0626-1 ISBN e-book: 978-83-255-2884-3 Spis treści / Inhaltsübersicht Wstęp ................................................................ VI Einleitung ........................................................... VII Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości .............. 2 3 Rechnungslegungsgesetz vom 29. September 1994 .............. V Wstęp Niniejsza publikacja jest efektem naszego wieloletniego doświad- czenia zawodowego oraz kontaktów z klientami z kręgu krajów nie- mieckojęzycznych. Podczas spotkań z klientami stwierdziliśmy, iż w Polsce znaczącą barierą dla inwestorów zagranicznych jest brak znajomości polskich aktów prawnych. Wynika to głównie z braku ich tłumaczenia na język niemiecki. Mamy zatem nadzieję, że niniejsze tłumaczenie oraz przekład wybranych aktów prawnych, które pojawią się w ramach serii, przyczynią się do lepszej znajomości polskiego usta- wodawstwa przez inwestorów. Mamy również nadzieję, że przyczynią się one do zwiększenia zainteresowania Polską jako krajem, w którym można dobrze zainwestować kapitał. Zamierzeniem autorów jest systematyczna publikacja zaktualizo- wanych aktów prawnych. W związku z tym bylibyśmy wdzięczni Pań- stwu za wszelkie uwagi odnośnie niniejszego tłumaczenia. Jens Jungmann Przemysław Fil Warszawa, luty 2009 VI Einleitung Das Buch, das Sie in Händen halten, ist die Frucht langjähriger Be- rufserfahrung sowie intensiver Kontakte mit Mandanten aus dem deut- schen Sprachraum. Bei diesen Kontakten haben wir festgestellt, dass eines der Haupthindernisse für ausländische Investoren in Polen in der Unkenntnis der polnischen Rechtsvorschriften besteht; dies wiederum ist darauf zurückzuführen, dass diese Rechtsvorschriften nicht ins Deut- sche übersetzt wurden. Wir haben die Hofnung, dass diese Übersetzung sowie eine Serie von Übersetzungen weiterer ausgewählter Rechtsakte dazu beitragen, dass potentielle ausländische Investoren sich mit der pol- nischen Gesetzgebung vertraut machen und Polen in immer stärkerem Maße als ein Land betrachten werden, in dem es sich lohnt, zu investie- ren. Die Autoren beabsichtigen, regelmäßig eine Sammlung aktualisierter Rechtsvorschriften herauszubringen. Deshalb danken wir Ihnen im Vo- raus für alle Anmerkungen zu der vorliegenden Übersetzung. Jens Jungmann Przemysław Fil Warschau, Februar 2009 VII Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. Nr 121, poz. 591 ze zm.) Rechnungslegungsgesetz vom 29. September 1994 (Dz.U. Nr. 121, Pos. 591 m.Ä.) 1 Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. Nr 121, poz. 591) tekst jednolity z dnia 27 marca 2002 r. (Dz.U. Nr 76, poz. 694) (zm.: Dz.U. 2003 Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324, Nr 229, poz. 2276; Dz.U. 2004 Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546, Nr 213, poz. 2155; Dz.U. 2005 Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539, Nr 267, poz. 2252; Dz.U. 2006 Nr 157, poz. 1119, Nr 208, poz. 1540; Dz.U. 2008 Nr 63, poz. 393, Nr 144, poz. 900, Nr 171, poz. 1056, Nr 214, poz. 1343) Spis treści Rozdział  1. Przepisy  ogólne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział  2. Prowadzenie ksiąg rachunkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział  3. Inwentaryzacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział  4. Wycena aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku 1–8 9–25 26–27 inansowego  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28–44 Rozdział 4a. Łączenie się spółek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44a–44d Rozdział  5. Sprawozdania  inansowe  jednostki  . . . . . . . . . . . . . . . 45–54 Rozdział  6. Skonsolidowane sprawozdania inansowe grupy  kapitałowej  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55–63d Rozdział  7. Badanie i ogłaszanie sprawozdań inansowych . . . . . . . . 64–70 Rozdział  8. Ochrona  danych  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71–76 Rozdział 8a. Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych . . . . . . . . . 76a–76i 77–79 Rozdział 9. Odpowiedzialność  karna  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 10. Przepisy szczególne i przejściowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80–83 Rozdział 11. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy końcowe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84–86 Odnośnik 1. 2 Rechnungslegungsgesetz vom 29. September 1994 (Dz.U. Nr. 121, Pos. 591) Einheitstext vom 27. März 2002 (Dz.U. Nr. 76, Pos. 694) (Änderungen in: Dz.U. 2003 Nr. 60, Pos. 535, Nr. 124, Pos. 1152, Nr. 139, Pos. 1324, Nr. 229, Pos. 2276; Dz.U. 2004 Nr. 96, Pos. 959, Nr. 145, Pos. 1535, Nr. 146, Pos. 1546, Nr. 213, Pos. 2155; Dz.U. 2005 Nr. 10, Pos. 66, Nr. 184, Pos. 1539, Nr. 267, Pos. 2252; Dz.U. 2006 Nr. 157, Pos. 1119, Nr. 208, Pos. 1540; Dz.U. 2008 Nr. 63, Pos. 393, Nr. 144, Pos. 900, Nr. 171, Pos. 1056, Nr. 214. Pos. 1343) Inhaltsübersicht Abschnitt  1. Allgemeine  Vorschriften  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Abschnitt  2. Führung der Handelsbücher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Abschnitt  3. Inventur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Abschnitt  4. Bewertung der Aktiva und Passiva sowie Ermittlung 1–8 9–25 26–27 des Finanzergebnisses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28–44 Abschnitt 4a. Verschmelzung  von  Gesellschaften  . . . . . . . . . . . . . . . . . 44a–44d Abschnitt  5. Jahresabschluss einer Einheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45–54 Abschnitt  6. Konzernabschlüsse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55–63d 64–70 Abschnitt  7. Prüfung und Veröfentlichung von Jahresabschlüssen . . Abschnitt  8. Datenschutz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71–76 Abschnitt 8a. Dienstleistungstätigkeit im Bereich Buchführung . . . . . 76a–76i 77–79 Abschnitt  9. Strafrechtliche  Verantwortung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Abschnitt 10. Sonder-  und  Übergangsvorschriften  . . . . . . . . . . . . . . . . 80–83 Abschnitt 11. Änderungen geltender Vorschriften, Fußnote 1. Schlussbestimmungen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84–86 3 1–2 Rozdział 1. Przepisy ogólne Rozdział 1. Przepisy ogólne Art. 1.  Przedmiot Ustawa określa zasady rachunkowości, tryb badania sprawozdań i- nansowych przez biegłych rewidentów oraz zasady wykonywania działal- ności w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Art. 2.  Zakres przedmiotowy 1. Przepisy ustawy o rachunkowości, zwanej dalej „ustawą”, stosuje się, z zastrzeżeniem ust. 3, do mających siedzibę lub miejsce sprawowania za- rządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 1) spółek handlowych (osobowych i kapitałowych, w tym również w or- ganizacji) oraz spółek cywilnych, z zastrzeżeniem pkt 2, a także innych osób prawnych, z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Pol- skiego, 2) osób izycznych, spółek cywilnych osób izycznych, spółek jawnych osób izycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprze- daży towarów, produktów i operacji inansowych za poprzedni rok ob- rotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 800 000 euro, 3) jednostek organizacyjnych działających na podstawie Prawa bankowe- go, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o fundu- szach inwestycyjnych, przepisów o działalności ubezpieczeniowej lub przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, bez względu na wielkość przychodów, 4) gmin, powiatów, województw i ich związków, a także państwowych, gminnych, powiatowych i wojewódzkich: a) jednostek budżetowych, b) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych, c) zakładów budżetowych, d) funduszy celowych niemających osobowości prawnej, 5) jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, z wyjąt- kiem spółek, o których mowa w pkt 1 i 2, 6) osób zagranicznych, oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców za- granicznych, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospo- darczej, 7) jednostek niewymienionych w pkt 1–6, jeżeli otrzymują one na realiza- cję zadań zleconych dotacje lub subwencje z budżetu państwa, budże- tów jednostek samorządu terytorialnego lub funduszów celowych – od początku roku obrotowego, w którym dotacje lub subwencje zostały im przyznane. 4 Abschnitt 1. Allgemeine Vorschriften Abschnitt 1. Allgemeine Vorschriften Gegenstand Dieses Gesetz legt die Grundsätze der Rechnungslegung, die Art und Weise der Prüfung von Jahresabschlüssen durch Wirtschaftsprüfer sowie die Grundsätze für die Dienstleistungstätigkeit im Bereich Buchführung fest. Anwendungsbereich 1–2 Art. 1. Art. 2. 1.  Die Vorschriften des Rechnungslegungsgesetzes, im Folgenden „Ge- setz” genannt, inden, vorbehaltlich Abs. 3, auf folgende Einheiten Anwen- dung, die ihren Sitz oder ihre Geschäftsleitung auf dem Territorium der Re- publik Polen haben: 1) Handelsgesellschaften (Personen- und Kapitalgesellschaften, darunter auch solche in Gründung) sowie Gesellschaften bürgerlichen Rechts, vorbehaltlich Pkt. 2, sowie andere juristische Personen, mit Ausnahme des Fiskus und der Polnischen Nationalbank; 2) natürliche Personen, Gesellschaften bürgerlichen Rechts, deren Gesell- schafter natürliche Personen sind, ofene Handelsgesellschaften, deren Gesellschafter natürliche Personen sind und Partnerschaftsgesellschaf- ten, wenn ihre Nettoeinkünfte aus dem Verkauf von Waren und Er- zeugnissen sowie aus Finanzgeschäften im vorhergehenden Geschäfts- jahr sich mindestens auf den Gegenwert in polnischer Währung von 800.000 EUR beliefen; 3) Organisationseinheiten, deren Tätigkeit auf der Grundlage des Bank- gesetzes, des Wertpapiergesetzes, des Investmentfondsgesetzes, des Versicherungsgesetzes sowie des Pensionsfondsgesetzes erfolgt; die Höhe der Einnahmen spielt in diesem Fall keine Rolle; 4) Gemeinden, Kreise, Wojewodschaften und Zusammenschlüsse dieser Verwaltungseinheiten sowie folgende Einheiten, die vom Staat, den Gemeinden, den Kreisen und Wojewodschaften eingerichtet wurden: a) vom Fiskus inanzierte Anstalten; b) Hilfsbetriebe vom Fiskus inanzierter Anstalten; c) Anstalten des öfentlichen Rechts; d) zweckgebundene Fonds ohne Rechtspersönlichkeit; 5) Organisationseinheiten ohne Rechtspersönlichkeit, mit Ausnahme der in Pkt. 1 und 2 genannten Gesellschaften; 6) ausländische Personen, Niederlassungen und Repräsentanzen ausländi- scher Unternehmer im Sinne der Vorschriften über die Gewerbefreiheit; 7) Einheiten, die in Pkt. 1 – 6 nicht genannt sind, sofern sie für die Er- füllung ihnen übertragener Aufgaben Zuwendungen oder Subventio- nen aus dem Fiskus, den Haushalten von Gebietskörperschaften sowie zweckgebundenen Fonds erhalten; das Gesetz indet in diesen Fällen von Beginn desjenigen Geschäftsjahres an Anwendung, in dem die Zu- wendungen oder Subventionen diesen Einheiten zuerkannt wurden. 5 3 Art. 3.  Rozdział 1. Przepisy ogólne 2. Osoby izyczne, spółki cywilne osób izycznych, spółki jawne osób izycznych oraz spółki partnerskie mogą stosować zasady rachunkowości określone ustawą również od początku następnego roku obrotowego, jeże- li ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji inan- sowych za poprzedni rok obrotowy są niższe niż równowartość w walucie polskiej 800 000 euro. W tym przypadku osoby te lub wspólnicy przed rozpoczęciem roku obrotowego są obowiązani do zawiadomienia o tym urzędu skarbowego, właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym. 3. Jednostki sporządzające sprawozdania inansowe zgodnie z Mię- dzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europej- skiej, zwanymi dalej „MSR”, stosują przepisy ustawy oraz przepisy wy- konawcze wydane na jej podstawie, w zakresie nieuregulowanym przez MSR. Słowniczek 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1) jednostce – rozumie się przez to podmioty i osoby określone w art. 2 ust. 1, sów Prawa bankowego, 2) banku – rozumie się przez to jednostkę działającą na podstawie przepi- 3) zakładzie ubezpieczeń – rozumie się przez to jednostkę prowadzącą działalność ubezpieczeniową na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej, 3a) przepisach o obrocie papierami wartościowymi – rozumie się przez to przepisy ustawy o obrocie instrumentami inansowymi, ustawy o nad- zorze nad rynkiem kapitałowym, ustawy o ofercie publicznej i warun- kach wprowadzania instrumentów inansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, 4) udziałach lub udziałowcach – rozumie się przez to również odpowied- nio akcje lub akcjonariuszy, 5) krajowych środkach płatniczych, walutach obcych i dewizach – rozumie się przez to krajowe środki płatnicze, waluty obce i dewizy, o których mowa w przepisach Prawa dewizowego, 5a) członku organu jednostki – rozumie się przez to osobę izyczną, pełnią- cą funkcję członka zarządu lub innego organu zarządzającego, członka rady nadzorczej lub innego organu nadzorującego, jak również innego organu administrującego jednostki, powołaną do pełnienia tej funkcji zgodnie z postanowieniami umowy spółki, statutu lub innymi obowią- zującymi jednostkę przepisami prawa, 6 Abschnitt 1. Allgemeine Vorschriften 2.  Natürliche Personen, Gesellschaften bürgerlichen Rechts, deren Ge- sellschafter natürliche Personen sind, ofene Handelsgesellschaften, deren Gesellschafter natürliche Personen sind und Partnerschaftsgesellschaften können die im Rechnungslegungsgesetz enthaltenen Grundsätze auch ab dem folgenden Geschäftsjahr anwenden, sofern ihre Netto-Umsätze aus dem Verkauf von Waren und Erzeugnissen sowie aus Finanzgeschäften unter dem Limit von 800.000 EUR (als Gegenweit in PLN) liegen. In diesem Fall sind diese Personen oder ihre Gesellschafter verplichtet, vor Beginn dieses Geschäftsjahres das für ihre ertragssteuerlichen Angelegenheiten zuständige Finanzamt von der Inanspruchnahme dieser Möglichkeit zu informieren. 3.    Die Einheiten, die Jahresabschlüsse nach den International Ac- counting Standards, International Financial Reporting Standards und den damit verbundenen Interpretationen, die in Form von Verordnungen der Europäischen Kommission verkündet werden, erstellen, im Folgenden „IAS“ genannt, haben die Vorschriften des Gesetzes und die auf dessen Grundlage erlassenen Durchführungsvorschriften auf den von den IAS nicht geregelten Bereich anzuwenden. Begrifsbestimmungen 1. Begrifsbestimmungen: sonen; 1) Einheit – die in Art. 2 Abs. 1 genannten Wirtschaftssubjekte und Per- 2) Bank – eine auf der Grundlage des Bankgesetzes tätige Einheit; 3) Versicherungsgesellschaft – eine Einheit, die ihre Geschäftstätigkeit auf der Grundlage des Versicherungsgesetzes ausübt; 3a) Vorschriften über den Wertpapierhandel – Vorschriften des Gesetzes über den Handel mit Finanzinstrumenten, des Gesetzes über die Auf- sicht über den Kapitalmarkt, des Gesetzes über öfentliche Angebote und Bedingungen für die Einbringung der Finanzinstrumente in das organisierte Handelssystem sowie über börsennotierte Gesellschaften; 4) Anteile oder Anteilseigner – hierunter sind auch Aktien oder Aktionäre zu verstehen; 5) inländische Zahlungsmittel, Fremdwährungen und Devisen – hierun- ter sind die im Devisengesetz genannten inländischen Zahlungsmittel, Fremdwährungen und Devisen zu verstehen; 5a) Mitglied des Organs einer Einheit – eine natürliche Person, die die Funkti- on des Geschäftsführers oder Mitglieds eines anderen Leitungsorgans, des Aufsichtsrates oder eines anderen Aufsichtsorgans, wie auch eines anderen Verwaltungsorgans der Einheit ausübt und zur Ausübung der Funktion gemäß den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages, der Satzung oder anderer bei der Einheit geltender Rechtsvorschriften bestellt wurde; 3  Art. 3. 7 Rozdział 1. Przepisy ogólne 6) kierowniku jednostki – rozumie się przez to członka zarządu lub in- nego organu zarządzającego, a jeżeli organ jest wieloosobowy – człon- ków tego organu, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez jednostkę. W przypadku spółki jawnej i spółki cywilnej za kierownika jednostki uważa się – wspólników prowadzących sprawy spółki, w przy- padku spółki partnerskiej – wspólników prowadzących sprawy spółki albo zarząd, a w odniesieniu do spółki komandytowej i spółki koman- dytowo-akcyjnej – komplementariuszy prowadzących sprawy spółki. W przypadku osoby izycznej prowadzącej działalność gospodarczą za kierownika jednostki uważa się tę osobę; przepis ten stosuje się odpo- wiednio do osób wykonujących wolne zawody. Za kierownika jednostki uważa się również likwidatora, a także syndyka lub zarządcę ustanowio- nego w postępowaniu upadłościowym, 07) organie zatwierdzającym – rozumie się przez to organ, który zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, statutem, umową lub na mocy prawa własności jest uprawniony do zatwierdzania sprawoz- dania inansowego jednostki. W przypadku spółki osobowej, z wyjąt- kiem spółki komandytowo-akcyjnej, oraz spółki cywilnej przez organ zatwierdzający rozumie się jej wspólników, 08) okresie sprawozdawczym – rozumie się przez to okres, za który spo- rządza się sprawozdanie inansowe w trybie przewidzianym ustawą lub inne sprawozdania sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych, 09) roku obrotowym – rozumie się przez to rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stoso- wany również do celów podatkowych. Rok obrotowy lub jego zmiany określa statut lub umowa, na podstawie której utworzono jednostkę. Jeżeli jednostka rozpoczęła działalność w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego, to można księgi rachunkowe i sprawozdanie inan- sowe za ten okres połączyć z księgami rachunkowymi i sprawozda- niem inansowym za rok następny. W przypadku zmiany roku obro- towego pierwszy po zmianie rok obrotowy powinien być dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy, 10) dniu bilansowym – rozumie się przez to dzień, na który jednostka spo- rządza sprawozdanie inansowe, 11) przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości – rozumie się przez to wybrane i stosowane przez jednostkę rozwiązania dopuszczone ustawą, w tym także określone w MSR, zapewniające wymaganą jakość spra- wozdań inansowych, 3 8 Abschnitt 1. Allgemeine Vorschriften 6) Leiter der Einheit – ein Geschäftsführer oder Mitglied eines anderen Leitungsorgans und – falls das Organ aus mehreren Personen besteht – Mitglieder dieses Organs, mit Ausnahme von durch die Einheit bestellten Bevollmächtigten. Bei ofenen Handelsgesellschaften und Gesellschaften bürgerlichen Rechts gelten als Leiter der Einheit die Gesellschafter, denen die Führung der Geschäfte der Gesellschaft obliegt; bei Partnerschafts- gesellschaften gelten als Leiter der Einheit die Gesellschafter, denen die Führung der Geschäfte der Gesellschaft obliegt oder die Geschäftsfüh- rung; bei Kommanditgesellschaften oder Kommanditgesellschaften auf Aktien gelten als Leiter der Einheit die Komplementäre, denen die Füh- rung der Geschäfte der Gesellschaft obliegt. Übt eine natürliche Person eine Geschäftstätigkeit aus, so gilt als Leiter der Einheit diese Person; diese Vorschrift indet auf freiberulich Tätige entsprechende Anwendung. Als Leiter der Einheit gilt auch ein Abwickler, ebenso wie ein Insolvenz- verwalter oder ein in einem Insolvenzverfahren bestellter Verwalter; 07) feststellendes Organ – ein Organ, das gemäß den für die betrefende Einheit geltenden Rechtsvorschriften, der Satzung bzw. dem Vertrag der Einheit oder kraft Eigentumsrechtes zur Feststellung des Jahres- abschlusses der Einheit befugt ist. Bei Personengesellschaften, mit Ausnahme von Kommanditgesellschaften auf Aktien, sowie bei Gesell- schaften bürgerlichen Rechts sind unter dem feststellenden Organ die Gesellschafter zu verstehen; 08) Berichtszeitraum – der Zeitraum, für den der Jahresabschluss gemäß den gesetzlichen Vorschriften oder andere Abschlüsse aufgrund der Handelsbücher erstellt werden; 09) Geschäftsjahr – das Kalenderjahr oder ein anderer Zeitraum von 12 vollen, aufeinander folgenden Kalendermonaten, der auch für Steu- erzwecke angewandt wird. Das Geschäftsjahr bzw. seine Änderung werden in der Satzung oder dem Vertrag, durch die/den die Einheit ge- gründet wurde, festgelegt. Hat die Gesellschaft ihre Geschäftstätigkeit in der zweiten Hälfte des festgelegten Geschäftsjahres aufgenommen, so können die Handelsbücher und der Jahresabschluss für diesen Zeit- raum mit den Handelsbüchern und dem Jahresabschluss für das Folge- jahr verbunden werden. Bei einer Änderung des Geschäftsjahres muss das erste Geschäftsjahr nach der Änderung sich über einen Zeitraum erstrecken, der länger ist als 12 aufeinander folgende Monate; 10) Bilanzstichtag – der Tag, zu dem der Jahresabschluss erstellt wird; 11) angenommene Rechnungslegungsgrundsätze (-politik) – die von der Einheit ausgewählten und angewandten Verfahrensweisen – darunter auch diejenigen, die in den IAS bestimmt sind, deren Anwendung die erforderliche Qualität des Jahresabschlusses gewährleistet; 3 9 Rozdział 1. Przepisy ogólne 12) aktywach – rozumie się przez to kontrolowane przez jednostkę zaso- by majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych, 13) aktywach trwałych – rozumie się przez to aktywa jednostki, które nie są zaliczane do aktywów obrotowych, o których mowa w pkt 18, 14) wartościach niematerialnych i prawnych – rozumie się przez to, z za- strzeżeniem pkt 17, nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzy- stania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, a w szcze- gólności: a) autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje, b) prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych, c) know-how. W przypadku wartości niematerialnych i prawnych oddanych do uży- wania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu, wartości niematerialne i prawne zalicza się do aktywów trwałych jednej ze stron umowy, zgodnie z warunkami określonymi w ust. 4. Do wartości nie- materialnych i prawnych zalicza się również nabytą wartość irmy oraz koszty zakończonych prac rozwojowych, 15) środkach trwałych – rozumie się przez to, z zastrzeżeniem pkt 17, rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okre- sie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności: a) nieruchomości – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lo- kale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, b) maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy, c) ulepszenia w obcych środkach trwałych, d) inwentarz żywy. Środki trwałe oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzier- żawy lub leasingu zalicza się do aktywów trwałych jednej ze stron umo- wy, zgodnie z warunkami określonymi w ust. 4, 3 10
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Rechnungslegungsgesetz. Ustawa o rachunkowości
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: