Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00150 002842 20664933 na godz. na dobę w sumie
Refaktoryzacja do wzorców projektowych - książka
Refaktoryzacja do wzorców projektowych - książka
Autor: Liczba stron: 320
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-930-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> techniki programowania
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Zmodernizuj kod swoich aplikacji
pod kątem stosowania wzorców projektowych

Refaktoryzacja to zmiana konstrukcji kodu bez modyfikowania jego działania. Najczęstszym powodem refaktoryzowania kodu jest konieczność jego 'uporządkowania' lub usunięcia z niego funkcji niewykorzystywanych w projekcie. Często również stosuje się refaktoryzację, aby zmodernizować kod pod kątem zastosowania w nim wzorców projektowych. Wprowadzenie wzorców projektowych do kodu znacznie ułatwia jego późniejsze modyfikacje i ewentualne rozbudowy. Stosowanie technik programowania ekstremalnego nierozerwalnie wiąże ze sobą wzorce projektowe i refaktoryzację kodu.

Książka 'Refaktoryzacja do wzorców projektowych' opisuje teoretyczne i praktyczne zagadnienia związane z refaktoryzowaniem kodu pod kątem wzorców projektowych. Przedstawia opisy niskopoziomowych przekształceń, które umożliwiają programiście bezpieczną zmianę konstrukcji kodu prowadzącą do zaimplementowania bądź usunięcia określonych wzorców z programu. Zawiera również szczegółowy opis łączenia tych przekształceń w procesie refaktoryzacji oraz sposobów implementowania wzorców w kodzie. Każde z omówionych w książce przekształceń zostało zilustrowane praktycznymi przykładami.

Jeśli chcesz zmodernizować kod swoich aplikacji,
w tej książce znajdziesz wszystkie informacje na ten temat.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH O NOWOŒCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Refaktoryzacja do wzorców projektowych Autor: Joshua Kerievsky T³umaczenie: Pawe³ Koronkiewicz ISBN: 83-7361-930-5 Tytu³ orygina³u: Refactoring to Patterns Format: B5, stron: 320 Zmodernizuj kod swoich aplikacji pod k¹tem stosowania wzorców projektowych (cid:129) Dowiedz siê, czym jest refaktoryzacja (cid:129) Poznaj zasady stosowania wzorców projektowych (cid:129) WprowadŸ wzorce projektowe do kodu Ÿród³owego aplikacji Refaktoryzacja to zmiana konstrukcji kodu bez modyfikowania jego dzia³ania. Najczêstszym powodem refaktoryzowania kodu jest koniecznoœæ jego „uporz¹dkowania” lub usuniêcia z niego funkcji niewykorzystywanych w projekcie. Czêsto równie¿ stosuje siê refaktoryzacjê, aby zmodernizowaæ kod pod k¹tem zastosowania w nim wzorców projektowych. Wprowadzenie wzorców projektowych do kodu znacznie u³atwia jego póŸniejsze modyfikacje i ewentualne rozbudowy. Stosowanie technik programowania ekstremalnego nierozerwalnie wi¹¿e ze sob¹ wzorce projektowe i refaktoryzacjê kodu. Ksi¹¿ka „Refaktoryzacja do wzorców projektowych” opisuje teoretyczne i praktyczne zagadnienia zwi¹zane z refaktoryzowaniem kodu pod k¹tem wzorców projektowych. Przedstawia opisy niskopoziomowych przekszta³ceñ, które umo¿liwiaj¹ programiœcie bezpieczn¹ zmianê konstrukcji kodu prowadz¹c¹ do zaimplementowania b¹dŸ usuniêcia okreœlonych wzorców z programu. Zawiera równie¿ szczegó³owy opis ³¹czenia tych przekszta³ceñ w procesie refaktoryzacji oraz sposobów implementowania wzorców w kodzie. Ka¿de z omówionych w ksi¹¿ce przekszta³ceñ zosta³o zilustrowane praktycznymi przyk³adami. (cid:129) Podstawowe zasady refaktoryzacji (cid:129) Zasady stosowania wzorców projektowych (cid:129) Najczêstsze powody wprowadzania wzorców do kodu (cid:129) Implementowanie wzorców projektowych (cid:129) Zmiany sposobów tworzenia obiektów (cid:129) Upraszczanie i uogólnianie kodu Jeœli chcesz zmodernizowaæ kod swoich aplikacji, w tej ksi¹¿ce znajdziesz wszystkie informacje na ten temat Spis treści Przedmowa Ralpha Johnsona ...............................................................................11 Przedmowa Martina Fowlera ................................................................................13 Wstęp ....................................................................................................................15 O czym jest ta książka? ...................................................................................................................................15 Jaki jest cel tej książki? ...................................................................................................................................15 Dla kogo jest ta książka? .................................................................................................................................16 Co trzeba wiedzieć? ........................................................................................................................................16 Jak korzystać z tej książki? .............................................................................................................................17 Historia tej książki ..........................................................................................................................................17 Na ramionach gigantów ..................................................................................................................................18 Podziękowania ................................................................................................................................................18 1. Dlaczego napisałem tę książkę .............................................................................21 Planowanie na wyrost .....................................................................................................................................21 Wzorce jako panaceum ...................................................................................................................................22 Brak właściwego planowania ..........................................................................................................................23 Programowanie sterowane testami i ciągła refaktoryzacja ..............................................................................24 Refaktoryzacja i wzorce ..................................................................................................................................25 Projektowanie jako proces ewolucyjny ...........................................................................................................26 2. Refaktoryzacja ......................................................................................................27 Czym jest refaktoryzacja? ...............................................................................................................................27 Dlaczego refaktoryzujemy? ............................................................................................................................28 Co dwie głowy… ............................................................................................................................................29 !spis-03.doc 05-08-25 5 6 SPIS TREŚCI Kod czytelny dla człowieka ............................................................................................................................29 Porządek .........................................................................................................................................................30 Zasada małych kroków ...................................................................................................................................31 Dług konstrukcyjny .........................................................................................................................................32 Rozwijanie architektury ..................................................................................................................................33 Przekształcenia złożone i oparte na testach .....................................................................................................33 Zalety przekształceń złożonych ......................................................................................................................34 Narzędzia do refaktoryzacji ............................................................................................................................35 3. Wzorce ..................................................................................................................37 Czym jest wzorzec projektowy? .....................................................................................................................37 Fan wzorców ...................................................................................................................................................38 Jest wiele sposobów implementowania każdego wzorca ................................................................................40 Zmiana „do”, „w stronę” i „od” wzorca ..........................................................................................................42 Czy wzorce zwiększają złożoność kodu? ........................................................................................................43 Znajomość wzorców .......................................................................................................................................44 Rozpoczynanie pracy od pełnego projektu .....................................................................................................45 4. Zapachy kodu ........................................................................................................47 Duplicated Code (powtórzenia kodu) .............................................................................................................48 Long Method (długa metoda) ..........................................................................................................................49 Conditional Complexity (złożoność warunków) .............................................................................................50 Primitive Obsession (pierwotna obsesja) ........................................................................................................50 Indecent Exposure (nieprzyzwoite obnażanie się) ..........................................................................................51 Solution Sprawl (rozrzucanie rozwiązania) ....................................................................................................51 Alternative Class with Different Interfaces (podobna klasa o innych interfejsach) ........................................51 Lazy Class (leniwa klasa) ...............................................................................................................................52 Large Class (duża klasa) .................................................................................................................................52 Switch Statements (instrukcje switch) ............................................................................................................52 Combinatorial Explosion (eksplozja kombinatoryczna) .................................................................................52 Oddball Solution (osobliwe rozwiązanie) .......................................................................................................53 5. Katalog refaktoryzacji ukierunkowanych na wzorce ............................................55 Format opisu przekształceń .............................................................................................................................55 Przykłady ........................................................................................................................................................56 Obsługa XML .....................................................................................................................................57 HTML Parser ......................................................................................................................................57 Kalkulator ryzyka kredytu ..................................................................................................................58 Punkt wyjścia ..................................................................................................................................................58 Jak wykorzystać tę książkę do nauki ...............................................................................................................58 6 05-08-25 !spis-03.doc SPIS TREŚCI 7 6. Tworzenie obiektów .............................................................................................61 Replace Constructors with Creation Methods (zastąp konstruktory metodami tworzącymi egzemplarze) .....62 Motywacja ..........................................................................................................................................62 Mechanika ..........................................................................................................................................64 Przykład ..............................................................................................................................................64 Odmiany .............................................................................................................................................69 Move Creation Knowledge to Factory (przenieś operację tworzenia obiektów do fabryki) ...........................71 Motywacja ..........................................................................................................................................73 Mechanika ..........................................................................................................................................75 Przykład ..............................................................................................................................................75 Encapsulate Classes with Factory (zahermetyzuj klasy, wprowadzając fabrykę) ...........................................81 Motywacja ..........................................................................................................................................82 Mechanika ..........................................................................................................................................82 Przykład ..............................................................................................................................................83 Odmiany .............................................................................................................................................86 Introduce Polymorphic Creation with Factory Method (wprowadź polimorficzne tworzenie obiektów — wzorzec Factory Method) .......................................88 Motywacja ..........................................................................................................................................89 Mechanika ..........................................................................................................................................90 Przykład ..............................................................................................................................................91 Encapsulate Composite with Builder (użyj klasy Builder do hermetyzacji obiektów Composite) .................95 Mechanika ..........................................................................................................................................97 Przykład ..............................................................................................................................................98 Odmiany ...........................................................................................................................................108 Inline Singleton (wstaw kod klasy Singleton w miejscu wywołania) ...........................................................111 Motywacja ........................................................................................................................................111 Mechanika ........................................................................................................................................114 Przykład ............................................................................................................................................114 7. Upraszczanie kodu ..............................................................................................117 Compose Method (zbuduj metodę z kilku elementów) .................................................................................118 Motywacja ........................................................................................................................................118 Mechanika ........................................................................................................................................120 Przykład ............................................................................................................................................120 Replace Conditional Logic with Strategy (zastąp wyrażenia warunkowe wzorcem Strategy) ......................123 Motywacja ........................................................................................................................................123 Mechanika ........................................................................................................................................125 Przykład ............................................................................................................................................126 Move Embellishment to Decorator (przenieś upiększenia do klasy Decorator) ............................................136 Motywacja ........................................................................................................................................136 Mechanika ........................................................................................................................................139 Przykład ............................................................................................................................................140 Replace State-Altering Conditionals with State (zastąp wyrażenia warunkowe zmiany stanu klasami State) ................................................................154 Motywacja ........................................................................................................................................155 Mechanika ........................................................................................................................................156 Przykład ............................................................................................................................................156 !spis-03.doc 05-08-25 7 8 SPIS TREŚCI Replace Implicit Tree with Composite (zastąp niejawne drzewo strukturą Composite) ...............................165 Motywacja ........................................................................................................................................165 Mechanika ........................................................................................................................................168 Przykład ............................................................................................................................................169 Replace Conditional Dispatcher with Command (zastąp dyspozycje oparte na warunkach obiektami Command) .........................................................177 Motywacja ........................................................................................................................................177 Mechanika ........................................................................................................................................179 Przykład ............................................................................................................................................180 8. Uogólnianie kodu ................................................................................................187 Form Template Method (utwórz metodę szablonową) ..................................................................................188 Motywacja ........................................................................................................................................189 Mechanika ........................................................................................................................................190 Przykład ............................................................................................................................................190 Extract Composite (wyodrębnij kompozyt) ..................................................................................................195 Motywacja ........................................................................................................................................195 Mechanika ........................................................................................................................................196 Przykład ............................................................................................................................................197 Replace One/Many Distinctions with Composite (zastąp zróżnicowanie jeden-wiele wzorcem Composite) ...................................................................203 Motywacja ........................................................................................................................................203 Mechanika ........................................................................................................................................205 Przykład ............................................................................................................................................206 Replace Hard-Coded Notifications with Observer (zastąp powiadomienia zapisane w kodzie wzorcem Observer) ..........................................................214 Motywacja ........................................................................................................................................214 Mechanika ........................................................................................................................................216 Przykład ............................................................................................................................................217 Unify Interfaces with Adapter (zunifikuj interfejsy, wprowadzając adapter) ................................................223 Motywacja ........................................................................................................................................224 Mechanika ........................................................................................................................................224 Przykład ............................................................................................................................................226 Extract Adapter (wyodrębnij adapter) ...........................................................................................................233 Motywacja ........................................................................................................................................234 Mechanika ........................................................................................................................................235 Przykład ............................................................................................................................................236 Odmiany ...........................................................................................................................................242 Replace Implicit Language with Interpreter (zastąp niejawny język interpreterem) .....................................243 Motywacja ........................................................................................................................................244 Mechanika ........................................................................................................................................245 Przykład ............................................................................................................................................246 9. Ochrona ...............................................................................................................257 Replace Type Code with Class (zastąp kod typu klasą) ................................................................................258 Motywacja ........................................................................................................................................258 Mechanika ........................................................................................................................................260 Przykład ............................................................................................................................................261 8 05-08-25 !spis-03.doc SPIS TREŚCI 9 Limit Instantiation with Singleton (ogranicz tworzenie egzemplarzy, stosując singleton) ...........................267 Motywacja ........................................................................................................................................267 Mechanika ........................................................................................................................................268 Przykład ............................................................................................................................................269 Introduce Null Object (wprowadź obiekt pusty) ...........................................................................................271 Motywacja ........................................................................................................................................271 Mechanika ........................................................................................................................................273 Przykład ............................................................................................................................................274 10. Akumulacja .........................................................................................................279 Move Accumulation to Collecting Parameter (przenieś operacje gromadzenia danych do parametru zbierającego) ..................................................280 Motywacja ........................................................................................................................................280 Mechanika ........................................................................................................................................281 Przykład ............................................................................................................................................282 Move Accumulation to Visitor (przenieś operacje gromadzenia danych do inspektora) ..............................286 Motywacja ........................................................................................................................................287 Mechanika ........................................................................................................................................290 Przykład ............................................................................................................................................294 11. Narzędzia ............................................................................................................301 Chain Constructors (połącz konstruktory w łańcuch) ...................................................................................302 Motywacja ........................................................................................................................................303 Mechanika ........................................................................................................................................303 Przykład ............................................................................................................................................303 Unify Interfaces (zunifikuj interfejsy) ...........................................................................................................305 Motywacja ........................................................................................................................................305 Mechanika ........................................................................................................................................306 Przykład ............................................................................................................................................306 Extract Parameter (wyodrębnij parametr) .....................................................................................................307 Motywacja ........................................................................................................................................307 Mechanika ........................................................................................................................................308 Przykład ............................................................................................................................................308 Posłowie ..............................................................................................................311 Bibliografia .........................................................................................................313 Skorowidz ...........................................................................................................315 !spis-03.doc 05-08-25 9 4 Zapachy kodu Gdy nauczysz się patrzeć na swoje słowa z krytycznym dystansem, zauważysz, że czytając ten sam fragment po pięć czy sześć razy z rzędu, za każdym razem odkrywasz nowy problem [Barzun, 229]. Refaktoryzację, a więc poprawianie konstrukcji kodu, rozpoczynamy od określenia, który kod wymaga poprawienia. Katalogi refaktoryzacji są tu pomocne, ale nie opisują wszystkich sytuacji. Aby rozpoznać problemy we własnych rozwiązaniach, musimy zawczasu dobrze poznać typowe problemy konstrukcyjne. Problemy konstrukcyjne mają swoje źródło w kodzie, który jest: • wielokrotnie powtarzany, • niejasny, • skomplikowany. Tak określone kryteria na pewno ułatwią wyszukiwanie miejsc, w których można wprowadzić ulepszenia. Z drugiej strony, wielu programistów uważa, że taka lista jest zbyt ogólna. Nie wiedzą, jak wykryć duplikacje w kodzie, który nie jest w oczywisty sposób identyczny. Nie są pewni, czy dany kod w jasny sposób informuje o swoim celu. Nie potrafią odróżnić kodu prostego i złożonego. W rozdziale „Brzydkie zapachy w kodzie” książki Refactoring [F] Martin Fowler i Kent Beck dają dodatkowe wskazówki dotyczące identyfikowania problemów konstrukcyjnych. Porównują te problemy do zapachów i wyjaśniają, które przekształcenia lub połączenia przekształceń najskutecz- niej likwidują zapach. Zapachy kodu Fowlera i Becka pojawiają się wszędzie: w metodach, klasach, hierarchiach, pakietach (przestrzeniach nazw, modułach) i całych systemach. Ich nazwy, takie jak Feature Envy (zazdrość o funkcje), Primitive Obsession (obsesja na punkcie wartości prostych albo prymitywna obsesja) czy Speculative Generality (ogólność spekulatywna), to propozycja bogatego i kolorowego słownictwa, które programiści mogą wykorzystać do sprawnej wymiany informacji o problemach konstrukcyjnych. Uznałem, że warto rozważyć, które z 22 zapachów kodu Fowlera i Becka są związane z prze- kształceniami omawianymi w tej książce. W trakcie pracy zdefiniowałem pięć kolejnych, które po- winny skłonić do przekształceń ukierunkowanych na wzorce. W sumie przekształcenia w tej książce powiązałem z 12 zapachami kodu. Tabela 4.1 wymienia wszystkie 12 zapachów, wraz z przekształceniami, które mogą pomóc w ich usunięciu. Na kolejnych kilku stronach omówię każdy z zapachów i zalecane refaktoryzacje. 48 TABELA 4.1. Zapacha Duplicated Code (48) [F] Long Method (49) [F] Conditional Complexity (50) Primitive Obsession (50) [F] 4. ZAPACHY KODU Przekształcenie Form Template Method (188) Introduce Polymorphic Creation with Factory Method (88) Chain Constructors (302) Replace One/Many Distinctions with Composite (203) Extract Composite (195) Unify Interfaces with Adapter (223) Introduce Null Object (271) Compose Method (118) Move Accumulation to Collecting Parameter (280) Replace Conditional Dispatcher with Command (177) Move Accumulation to Visitor (286) Replace Conditional Logic with Strategy (123) Replace Conditional Logic with Strategy (123) Move Embellishment to Decorator (136) Replace State-Altering Conditionals with State (154) Introduce Null Object (271) Replace Type Code with Class (258) Replace State-Altering Conditionals with State (154) Replace Conditional Logic with Strategy (123) Replace Implicit Tree with Composite (165) Replace Implicit Language with Interpreter (243) Move Embellishment to Decorator (136) Encapsulate Composite with Builder (95) Encapsulate Classes with Factory (81) Move Creation Knowledge to Factory (71) Inline Singleton (111) Replace Conditional Dispatcher with Command (177) Replace State-Altering Conditionals with State (154) Replace Implicit Language with Interpreter (243) Replace Conditional Dispatcher with Command (177) Move Accumulation to Visitor (286) Replace Implicit Language with Interpreter (243) Unify Interfaces with Adapter (223) Indecent Exposure (51) Solution Sprawl (51) Alternative Classes with Different Interfaces (51) [F] Unify Interfaces with Adapter (223) Lazy Class (52) [F] Large Class (52) [F] Switch Statements (52) [F] Combinatorial Explosion (53) Oddball Solution (45) a Numery stron wskazują stronę książki, na której omawiam zapach. [F] oznacza, że zapach został omówiony przez Martina Fowlera i Kenta Becka w rozdziale „Brzydkie zapachy w kodzie” książki Refactoring [F]. Duplicated Code (powtórzenia kodu) Duplicated CodeZduplikowany kod to najbardziej rozpowszechniony i najostrzejszy z zapachów. Bywa wyraźny lub subtelny. Jawna duplikacja to identyczne fragmenty kodu. Powtórzenia ukryte znajdziemy w struktu- rach lub procedurach przetwarzania, które jedynie zewnętrznie różnią się od siebie. Oba rodzaje duplikacji, pojawiające się w podklasach pewnej hierarchii, można usunąć prze- kształceniem Form Template Method (188). Jeżeli metoda jest podobnie implementowana w podkla- sach, a głównym wyróżnikiem jest etap tworzenia obiektu, przekształcenie Introduce Polymorphic Creation with Factory Method (88) otworzy drogę do usunięcia duplikacji przy użyciu wzorca Tem- plate Method. LONG METHOD 49 Jeżeli kod powtarza się w konstruktorach klasy, można odwołać się do przekształcenia Chain Constructors (302). Jeżeli inny kod przetwarza pojedynczy obiekt, a inny kolekcję, można usunąć duplikację prze- kształceniem Replace One/Many Distinctions with Composite (203). Jeżeli każda podklasa hierarchii implementuje własny obiekt Composite, kod może okazać się identyczny. Wówczas niezbędne jest przekształcenie Extract Composite (195). Jeżeli przetwarzamy obiekty w różny sposób tylko dlatego, że mają inne interfejsy, przekształ- cenie Unify Interfaces with Adapter (223) zapoczątkuje proces usuwania powtarzającego się kodu logiki przetwarzania. Jeżeli korzystamy z pewnego kodu warunkowego do obsługi sytuacji, gdy obiekt ma wartość null, i taki kod powtarza się w wielu różnych miejscach, przekształcenie Introduce Null Object (271) pozwoli usunąć duplikację i uprościć system. Long Method (długa metoda) Long MethodW swoim opisie tego zapachu Fowler i Beck [F] przytaczają kilka ważkich argumentów przemawia- jących za wyższością krótkich metod nad długimi. Podstawowym argumentem jest podział logiki. Gdy mamy dwie długie metody, szanse na powtórzenia kodu są duże. Gdy podzielimy je na mniej- sze, znajdziemy wiele sposobów na przejrzysty podział logiki między nimi. Fowler i Beck zwracają też uwagę na to, że małe metody funkcjonują jako naturalny opis kodu. Jeżeli nie jest oczywiste, co robi pewien fragment kodu, wyłączenie go do niewielkiej, odpowiednio nazwanej metody na pewno zwiększy przejrzystość kodu. Systemy zbudowane głównie na pod- stawie niewielkich metod zazwyczaj łatwiej rozbudowywać i konserwować, bo są przejrzyste i jest w nich niewiele powtórzeń kodu. Jaki jest optymalny rozmiar takiej niewielkiej metody? Rzekłbym, że do dziesięciu wierszy kodu, przy czym większość metod nie powinna mieć więcej niż pięć. Gdy podążamy tą ścieżką, możemy wprowadzić też kilka metod bardziej rozbudowanych, o ile tylko ich konstrukcja będzie przejrzysta i nie pojawi się duplikacja kodu. Niektórzy programiści unikają pisania małych metod w obawie przed spadkiem wydajności, który może pojawić się w efekcie wielokrotnego przekazywania wywołań. Podejście nie sprawdza się z kilku powodów. Po pierwsze, dobry projektant nie dąży do przedwczesnej optymalizacji kodu. Po drugie, łączenie kilku niewielkich metod nie wpływa zazwyczaj na wydajność — łatwo to po- twierdzić, korzystając z narzędzia do profilowania. Po trzecie, gdy faktycznie pojawiają się proble- my z szybkością pracy, można przeprowadzić refaktoryzację ukierunkowaną na wydajność i wcale nie rezygnować z zasady ograniczania rozmiaru metod. Gdy natrafiam na długą metodę, jednym z moich pierwszych odruchów jest przekształcenie jej do postaci określanej jako Composed Method [Beck, SBPP]. Prowadzi do tego przekształcenie Com- pose Method (118). Jednym z niezbędnych etapów jest zazwyczaj przekształcenie Extract Method [F]. Jeżeli kod przekształcany do postaci metody złożonej gromadzi dane w pewnej wspólnej zmien- nej, warto rozważyć przekształcenie Move Accumulation to Collecting Parameter (280). Jeżeli metoda jest długa, ponieważ zawiera rozbudowaną instrukcję switch, odpowiedzialną za dyspozycję i obsługę żądań, można ją nieco „odchudzić” przekształceniem Replace Conditional Dispatcher with Command (177). Jeżeli instrukcja switch służy do gromadzenia danych z wielu klas o różnych interfejsach, można zmniejszyć jej rozmiary, stosując przekształcenie Move Accumulation to Visitor (286). Jeżeli metoda jest długa, ponieważ zawiera wiele wersji pewnego algorytmu i instrukcje wa- runkowe, określające właściwą wersję w czasie wykonywania, dobrą techniką zmniejszenia jej rozmiarów będzie przekształcenie Replace Conditional Logic with Strategy (123). 50 4. ZAPACHY KODU Conditional Complexity (złożoność warunków) Logika wyrażeń warunkowych jest niewinna w swojej surowości, o ile tylko pozostaje prosta i nie jest bardziej rozbudowana niż kilka wierszy kodu. Niestety, nie służy jej czas i rozwój. Proste po- czątkowo wyrażenia mogą zamienić się w nieprzenikniony gąszcz, gdy tylko dodamy kilka nowych funkcji. Jeżeli wyrażenia warunkowe służą do wybierania jednego z wariantów obliczeń, rozważamy przekształcenie Replace Conditional Logic with Strategy (123). Jeżeli wyrażenia warunkowe służą do wybierania pomiędzy różnymi nietypowymi zachowa- niami klasy, możemy skorzystać z Move Embellishment to Decorator (136). Jeżeli problem złożoności dotyczy wyrażeń, które decydują o zmianie stanu obiektu, można uprościć kod przekształceniem Replace State-Altering Conditionals with State (154). Wyrażenia warunkowe służą często do rozpatrywania przypadku wartości null. Jeżeli ten sam schemat powtarza się w wielu miejscach aplikacji, można skrócić kod, wprowadzając obiekt null, a więc stosując przekształcenie Introduce Null Object (271). Primitive Obsession (pierwotna obsesja) Typy pierwotne albo, inaczej, typy proste — liczby całkowite, ciągi, wartości zmiennoprzecinkowe, tablice i inne elementy niskiego poziomu — mają charakter ogólny i są wykorzystywane w wielu różnych aplikacjach. Klasy, w przeciwieństwie do nich, są tworzone odpowiednio do potrzeb i mogą być dowolnie wyspecjalizowane. W wielu przypadkach są one prostszym i bardziej naturalnym mo- delem rzeczywistości. Dodatkowo, gdy już stworzymy pewną klasę, często odkrywamy, że możemy w niej umieścić kod z innych części systemu. Fowler i Beck [F] piszą o zapachu Primitive Obsession, który pojawia się wtedy, gdy typy proste są stosowane w kodzie nadzwyczaj często. Zjawisko to występuje najczęściej, gdy nie zde- cydowaliśmy jeszcze, jakie abstrakcje wysokiego poziomu mogą uczynić kod bardziej prostym i przejrzystym. Przekształcenia przedstawione przez Fowlera zawierają wiele rozwiązań takiego problemu. Wykorzystuję je w tej książce, proponując też inne. Jeżeli wartość prosta decyduje o wykorzystywanej logice klasy i nie zapewnia zarazem bez- pieczeństwa typów (tj. klient może przypisać wartość niebezpieczną lub niewłaściwą), rozważamy przekształcenie Replace Type Code with Class (258). Uzyskamy w ten sposób zabezpieczenie typu wartości i możliwość wprowadzania nowych zachowań (na co nie pozwalają typy pierwotne). Jeżeli o zmianach stanu obiektu decyduje złożona logika z wyrażeniami warunkowymi, oparta na wartościach prostych, można skorzystać z przekształcenia Replace State-Altering Conditionals with State (154). Wynikiem będą osobne klasy reprezentujące poszczególne stany i uproszczona logika zmian stanu. Jeżeli skomplikowana logika z wyrażeniami warunkowymi decyduje o wykorzystywanym algo- rytmie i ta logika opiera się na wartościach prostych, stosujemy przekształcenie Replace Conditional Logic with Strategy (123). Jeżeli niejawnie tworzymy strukturę drzewiastą, ograniczając się do wartości prostych, takich jak ciąg znakowy, praca z kodem może być utrudniona i podatna na błędy. Może też prowadzić do powtórzeń kodu. Rozwiązaniem jest przekształcenie Replace Implicit Tree with Composite (165). Jeżeli wiele metod klasy zapewnia obsługę licznych kombinacji wartości prostych, możemy mieć do czynienia z niejawnym językiem. Wówczas pomocne jest przekształcenie Replace Implicit Language with Interpreter (243). ALTERNATIVE CLASS WITH DIFFERENT INTERFACES 51 Jeżeli wartości proste pojawiają się w klasie tylko po to, aby uzupełnić podstawowe funkcje obiektu, można rozważyć przekształcenie Move Embellishment to Decorator (136). Nawet jeżeli utworzyliśmy pewną klasę, jej konstrukcja może być zbyt prosta, aby faktycznie ułatwić budowanie klientów. Tak może być w przypadku skomplikowanego w obsłudze obiektu Composite [DP]. Pomocą może być usprawnienie budowy obiektów uzyskane przez przekształcenie Encapsulate Composite with Builder (95). Indecent Exposure (nieprzyzwoite obnażanie się) Ten zapach sygnalizuje brak tego, co David Parnas nazwał „ukrywaniem informacji” [Parnas]. Po- jawia się, gdy metody lub klasy, które nie powinny być widoczne dla klientów, są dla nich w pełni dostępne. Takie niefrasobliwe ujawnianie kodu powoduje, że klienty dowiadują się o elementach programu, które nie są dla nich ważne lub są ważne tylko pośrednio. Wpływa to na złożoność systemu. Zapach usuwa przekształcenie Encapsulate Classes with Factory (81). Nie każda klasa, z której korzystają klienty, musi być publiczna (nie musi mieć publicznego konstruktora). Do niektórych klas można odwoływać się poprzez ogólniejsze interfejsy. Warunkiem jest właśnie ukrycie konstrukto- rów klasy i budowanie egzemplarzy za pośrednictwem klasy Factory. Solution Sprawl (rozrzucanie rozwiązania) Gdy kod i (lub) dane związane z pewnym zakresem odpowiedzialności są rozrzucone po wielu kla- sach, czuć zapach Solution Sprawl. Jest on często wynikiem szybkiego dodawania funkcji do systemu, z pominięciem niezbędnego etapu upraszczania i konsolidowania projektu. Solution Sprawl to brat bliźniak Shotgun Surgery (chirurgia śrutówką), zapachu opisanego przez Fowlera i Becka [F]. Piszą oni, że poczujemy go, gdy okaże się, że wprowadzenie lub zmo- dyfikowanie pewnej funkcji wymaga zmian w wielu różnych miejscach w kodzie. Oba zapachy to ten sam problem, choć nieco inaczej rozpoznawany. Solution Sprawl pojawia się w trakcie obser- wacji i analizy, a Shotgun Surgery — w trakcie pracy z kodem. Move Creation Knowledge to Factory (71) to przekształcenie, które rozwiązuje problem roz- rzuconego kodu tworzenia egzemplarzy. Alternative Class with Different Interfaces (podobna klasa o innych interfejsach) Alternative Class with Different InterfacesKolejny zapach opisany przez Fowlera i Becka [F] pojawia się, gdy dwie podobne klasy mają różne interfejsy. Jeżeli w projekcie znajdziemy dwie zbliżone klasy, można często przekształcić je tak, aby korzystały ze wspólnego interfejsu. W pewnych przypadkach nie można bezpośrednio zmienić interfejsu klasy, bo nie można mo- dyfikować jej kodu. Najbardziej typową sytuacją tego rodzaju jest korzystanie z różnego rodzaju bibliotek. Wówczas możemy skorzystać z przekształcenia Unify Interfaces with Adapter (223). 52 4. ZAPACHY KODU Lazy Class (leniwa klasa) Fowler i Beck piszą o tym zapachu: „Klasa, która nie zarabia na siebie, powinna zostać usunięta” [F, 83]. Jakże często można spotkać Singleton [DP], który „nie zarabia na siebie”. W rzeczywisto- ści schemat Singleton może być dodatkowym kosztem, prowadzącym do pogłębienia uzależnienia od danych udostępnianych globalnie. Inline Singleton (111) to szybka i humanitarna metoda elimi- nacji singletonów. Large Class (duża klasa) Fowler i Beck [F] zauważają, że obecność zbyt wielu zmiennych egzemplarza sygnalizuje zazwy- czaj, że klasa ma zbyt wiele obowiązków. Duże klasy mają zazwyczaj zbyt wiele zakresów odpo- wiedzialności. Extract Class [F] i Extract Subclass [F] to podstawowe przekształcenia usuwające ten zapach i prowadzące do przeniesienia odpowiedzialności. Są one elementem opisywanych w tej książce złożonych przekształceń ukierunkowanych na wzorce. Ich celem jest zmniejszenie rozmiaru klasy. Replace Conditional Dispatcher with Command (177) to przekształcenie wyłączające zacho- wania do osobnych klas Command [DP]. Jeżeli klasa realizuje wiele zachowań w odpowiedzi na bardzo zróżnicowane żądania, jej rozmiar można w ten sposób zmniejszyć kilkakrotnie. Replace State-Altering Conditionals with State (154) pozwala zmniejszyć dużą klasę ze znaczną ilością kodu zmieniającego jej stan poprzez wprowadzenie delegacji do rodziny klas State [DP]. Przekształcenie Replace Implicit Language with Interpreter (243) zmniejsza rozmiar klasy w wyniku przekształcenia pełnego powtórzeń kodu, który w istocie emuluje pewien język, w klasę Interpreter [DP]. Switch Statements (instrukcje switch) Instrukcje switch (i równoważne struktury if...elseif...elseif...) nie są z gruntu złe. Są szko- dliwe tylko wtedy, gdy sprawiają, że kod jest nadmiernie skomplikowany lub sztywny. Wówczas powinniśmy dążyć do przekształcenia instrukcji warunkowych w konstrukcję opartą na obiektach. Przekształcenie Replace Conditional Dispatcher with Command (177) to opis rozbijania dużej instrukcji switch na kolekcję obiektów Command [DP], które mogą być wywoływane bez korzy- stania z wyrażeń warunkowych. Przekształcenie Move Accumulation to Visitor (286) to przykład programu, w którym instrukcje switch służą do pobierania danych z obiektów, które różnią się interfejsami. Wprowadzenie wzorca Visitor [DP] umożliwia usunięcie instrukcji warunkowych i zapewnia większą ogólność kodu. Combinatorial Explosion (eksplozja kombinatoryczna) Combinatorial ExplosionTen zapach to subtelny przypadek duplikacji kodu. Pojawia się, gdy w wielu miejscach kodu imple- mentowane są te same czynności, operujące na różnych rodzajach lub ilościach danych albo obiektów. ODDBALL SOLUTION 53 Przykładem może być zbiór metod do generowania zapytań. Każda z nich wykonuje zapytanie oparte na pewnych warunkach i danych. Aby zapewnić obsługę większej liczby wyspecjalizowanych zapytań, dodajemy nowe metody. W efekcie uzyskujemy eksplozję metod obsługujących najróż- niejsze operacje dostępu do bazy danych — niejawny język zapytań. Metody te, jak i cały zapach, można usunąć przekształceniem Replace Implicit Language with Interpreter (243). Oddball Solution (osobliwe rozwiązanie) Oddball SolutionGdy pewien problem jest rozwiązywany w systemie w określony sposób, ale w pewnym miejscu pojawia się inne podejście do tej samej kwestii, jedno z nich należy uznać za niespójne. Ten zapach sygnalizuje zazwyczaj subtelne powtórzenia kodu. Usuwanie tego rodzaju duplikacji rozpoczynamy od wybrania jednego z rozwiązań. W pew- nych przypadkach to, które jest używane rzadziej, może być w istocie lepsze. Można wówczas przeprowadzić przekształcenie Substitute Algorithm [F], prowadzące do ujednolicenia rozwiązania w całym systemie. Gdy rozwiązanie jest stosowane spójnie, pojawia się możliwość zgromadzenia przetwarzania w jednym miejscu. Zapach Oddball Solution pojawia się często tam, gdzie istnieje pewna uznana metoda wywo- ływania zbioru klas, których interfejsy nie są jednolite. Można wówczas rozważyć przekształcenia Unify Interfaces with Adapter (223) i osłonić klasy wspólnym interfejsem. Wówczas odkryjemy nowe możliwości usunięcia duplikacji kodu.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Refaktoryzacja do wzorców projektowych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: