Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00162 005437 22956864 na godz. na dobę w sumie
Refakturowanie usług - ebook/pdf
Refakturowanie usług - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron:
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-264-4288-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> zarządzanie i marketing
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
W praktyce gospodarczej często zdarza się, że podmioty prowadzące działalność dokonują odsprzedaży usług, które wcześniej nabyły, a które stanowią część innej (zasadniczej) usługi świadczonej na rzecz osoby trzeciej. Operacje te, zwane również refakturowaniem, budzą wiele wątpliwości w zakresie ich opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Jest to zagadnienie problematyczne nie tylko dla podatników, ale również dla aparatu skarbowego, o czym świadczą rozbieżne interpretacje i orzeczenia, a także ostatni wyrok TSUE w sprawie C-224/11 BGŻ Leasing sp. z o.o.

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją 'Refakturowanie usług', jeśli chcesz się dowiedzieć:
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

E-PORADNIK REFAKTUROWANIE USŁUG Stan prawny na 1 lutego 2013 r. Autorzy Część I: Mariusz Jabłoński Części II i III: Tomasz Krywan Część IV: Adam Bartosiewicz, Piotr Florys, Marek Jurek, Artur Kowalski, Tomasz Krywan, Karol Różycki, Rafał Styczyński, Michał Wojtas, Edyta Zaniewicz, Paweł Ziółkowski Redaktor merytoryczny Magdalena Stankiewicz Ta książka jest wspólnym dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, byś przestrzegał przysługujących im praw. Książkę możesz udostępnić osobom bliskim lub osobiście znanym, ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. A jeśli musisz skopiować część, rób to jedynie na użytek osobisty. Szanujmy prawo i cudzą własność. Więcej na www.legalnakultura.pl Polska Izba Książki © Copyright by Wolters Kluwer Polska SA, 2013 ISBN (e-book PDF): 978-83-264-4288-9 Wydane przez: Wolters Kluwer Polska SA 01-231 Warszawa, ul. Płocka 5a tel. 22 535 82 00, fax 22 535 81 35 e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl www.wolterskluwer.pl księgarnia internetowa www.profinfo.pl SPIS TREŚCI Część I Refakturowanie usług złożonych ............................................................... 1. Wprowadzenie ................................................................................... 2. Orzecznictwo dotyczące refakturowania usług złożonych ................ 3. Zasady refakturowania usług złożonych ............................................ 4. Ustalenie która usługa ma charakter świadczenia głównego ............. 5. Ustalenie podstawy opodatkowania ................................................... 6. Przyporządkowanie stawki VAT właściwej dla usługi głównej do 5 5 6 7 9 9 całości świadczenia, które ma być refakturowane ............................. 11 7. Prawidłowe ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego ...................................................................................... 11 8. Wystawienie faktury VAT ................................................................. 12 9. Podsumowanie ................................................................................... 12 Część II Refakturowanie na przykładach ............................................................... 13 1. Co to jest refakturowanie? ................................................................. 13 2. Dopuszczalność refakturowania ........................................................ 14 3. Przypadki, gdy refakturowanie jest niedopuszczalne ........................ 16 4. Refakturowanie kosztów mediów na najemców i dzierżawców ........ 17 5. Wysokość podatku przy refakturowaniu ............................................ 18 6. Zasady wystawiania refaktur ............................................................. 20 Część III Refakturowanie kosztów ubezpieczenia samochodu stanowiącego przedmiot leasingu – linia orzecznicza ...................................................... 23 1. Linia orzecznicza dopuszczająca refakturowanie kosztów ubezpieczenia ze zwolnieniem od podatku ........................................ 23 2. Linia orzecznicza niedopuszczająca refakturowania kosztów ubezpieczenia ze zwolnieniem od podatku ........................................ 25 3. Uchwała NSA .................................................................................... 27 4. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ...................... 29 4 SPIS TREŚCI Część IV Refakturowanie w pytaniach i odpowiedziach ......................................... 32 1. Czy w przypadku dostawy wody dla najemcy lokalu, wartość zużytej wody należy opodatkować stawką 8 , czy 23 , tak jak usługa najmu? .................................................................................... 32 2. Czy w celu refakturowania usług na inny podmiot wystarczające jest oświadczenie, w którym podmiot ten wyrazi zgodę na taką formę wzajemnych rozliczeń? ........................................................... 35 3. Czy można obciążyć kontrahenta zagranicznego opłatami, jakie podatnik poniósł we Włoszech, a które zgodnie z umową powinien ponieść nabywca usługi? .................................................................... 36 4. Czy osoba fizyczna ma prawo zastosować stawkę VAT 0 przy refakturze kosztów biletu lotniczego? ................................................ 38 5. Czy podatnik powinien rozliczyć świadczenia stomatologiczne na rzecz jego pracowników? ................................................................... 40 6. Czy przy refakturowaniu przez kancelarie prawne opłat skarbowych i sądowych należy wystawić notę księgową, czy też fakturę VAT z wyszczególnionymi opłatami zwolnionymi z VAT? ...................... 42 7. Czy refaktura za koszty podróży pracownika w Polsce wystawiona na kontrahenta w Holandii w deklaracji VAT powinna być wykazana w pozycji 21? .................................................................... 44 9. 8. Czy spółdzielnia powinna opodatkować refakturę usługi malowania budynku mieszkalnego? ..................................................................... 46 Jak refakturować nabycie usługi hotelowej w Wielkiej Brytanii dla kontrahenta krajowego? ..................................................................... 47 10. Czy spółka ma prawo uwzględnić w refakturze za styczeń 2013 r. koszty roku 2012? .............................................................................. 48 11. Czy wystawiając refakturę za energię elektryczną, należy przyjąć wartość netto czy wartość brutto jako podstawę naliczenia podatku VAT? .................................................................................................. 50 12. Czy zamiast refaktury kosztów eksploatacyjnych możemy wystawić notę obciążeniową? ............................................................ 53 13. Jak należy fakturować sprzedaż kart Multi Sport? ............................ 54 14. Jaką stawkę należy zastosować do refakturowania przez podatnika na rzecz pracowników usług szkoleniowych? ................................... 57 Część I REFAKTUROWANIE USŁUG ZŁOŻONYCH W związku z tym, że dokonywane przez podatników transakcje mogą składać się z szeregu świadczeń i czynności mogących być przedmiotem odrębnych sto- sunków prawnych, powstaje problem, w jaki sposób refakturować usługi złożone (kompleksowe). Komentarz zawiera opis zasad refakturowania usług złożonych ze wskazaniem orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz orzecznictwa polskiego. 1. Wprowadzenie W praktyce zdarza się, że podmioty prowadzące działalność gospodarczą często dokonują odsprzedaży usług, zwanej również refakturowaniem. Od 1 kwietnia 2011 r. obowiązuje art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) – dalej: u.p.t.u., który potwierdza powszechną w tym zakresie prak- tykę podatkową. W myśl tego przepisu, w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi. Mamy więc tutaj do czynienia ze swego rodzaju fikcją prawną, polegającą na tym, że usługa, która w rzeczywistości świadczona jest tylko raz, dla celów podatkowych trak- towana jest tak, jakby była przedmiotem dwóch odrębnych transakcji. 6 CZĘŚĆ I 2. Orzecznictwo dotyczące refakturowania usług złożonych W dniu 8 listopada 2010 r. została podjęta uchwała w składzie siedmiu sę- dziów NSA, I FPS 3/10, w której odniesiono się do koncepcji usług złożonych (kompleksowych). W jej uzasadnieniu stwierdzono, że podmiot świadczący usługi leasingu powinien włączyć do podstawy opodatkowania tych usług koszty ubezpieczenia przedmiotu leasingu. Sędziowie NSA zwrócili uwagę, że podsta- wę do uwzględnienia koncepcji świadczeń złożonych stanowi również art. 29 ust. 1 u.p.t.u., w szczególności w zdaniu trzecim (kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy). W związku z wątpliwościami pojawiającymi się po publikacji tego wyroku, NSA postanowił skierować w powyższej kwestii pytanie prejudycjalne do Try- bunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (I FSK 460/10, sygnatura sprawy przed TSUE: C-224/11, BGŻ Leasing), obejmujące następujące wątpliwości: a) czy przepis art. 2 ust. 1 lit. c Dyrektywy 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347., str. 1, z późn. zm.) – dalej: dyrektywa VAT, należy interpre- tować w ten sposób, że usługę ubezpieczenia przedmiotu leasingu oraz usługę leasingu należy traktować jako usługi odrębne, czy jako jedną kompleksową usługę złożoną leasingu, b) w przypadku odpowiedzi na powyższe pytanie, że usługę ubezpieczenia przedmiotu leasingu oraz usługę leasingu należy traktować jako usługi od- rębne, czy art. 135 ust. 1 lit. a w zw. z art. 28 dyrektywy VAT należy inter- pretować w ten sposób, że korzysta ze zwolnienia usługa ubezpieczenia przedmiotu leasingu, gdy to leasingodawca ubezpiecza ten przedmiot, ob- ciążając kosztami tego ubezpieczenia leasingobiorcę? Po rozpatrzeniu powyższych pytań Trybunał Sprawiedliwości Unii Europej- skiej w wyroku z dnia 17 stycznia 2013 r., BGŻ Leasing, C-224/11, orzekł, że usługa ubezpieczenia przedmiotu leasingu i usługa leasingu co do zasady stano- wią usługi odrębne i niezależne do celów podatku od wartości dodanej. Ponadto, jeżeli leasingodawca ubezpiecza przedmiot leasingu, obciążając dokładnym kosztem tego ubezpieczenia leasingobiorcę, w okolicznościach takich jak w po- stępowaniu głównym taka czynność stanowi transakcję ubezpieczeniową w ro- zumieniu art. 135 ust. 1 lit. a) dyrektywy VAT.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:


Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: