Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00348 009774 21037287 na godz. na dobę w sumie
Reforma oświaty - praktyczne rady. 38 zmian w ustawie o systemie oświaty. 30 planowanych nowości w Karcie Nauczyciela. 29 problemów dotycząc... - ebook/pdf
Reforma oświaty - praktyczne rady. 38 zmian w ustawie o systemie oświaty. 30 planowanych nowości w Karcie Nauczyciela. 29 problemów dotycząc... - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron:
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-6674-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> oświatowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Materiał opisuje nowe zadania dyrektora, nauczycieli oraz organów szkoły związane z wprowadzeniem nowych przepisów oświatowych. Publikacja szczegółowo omawia reformę oświaty, nową ustawę Prawo oświatowe oraz jak ona powiązana jest z obowiązującą do września ustawą o systemie oświaty. Ekspert zebrał konkretne wątpliwości i pytania dyrektorów szkół i udziela na nie szczegółowej odpowiedzi - opisuje krok po kroku zasady postępowania, ważne terminy w nowym roku szkolnym, nowe kompetencje organów.  Publikacja pozwoli Państwu usystematyzować wiedzę oraz wskaże gotowe, praktyczne i prawidłowe rozwiązanie.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Polecamy nasze pozostałe publikacje: Bożena Winczewska, Wanda Pakulniewicz, Dariusz Skrzyński, Leszek Zaleśny REFORMA OŚWIATY praktyczne rady •   38 zmian w ustawie o systemie oświaty •   30 planowanych nowości w Karcie  Nauczyciela •   29 problemów dotyczących reformy z rozwiązaniami P r o f eSj o n aLn e PuB Li k a c j e D La S Zk ó ł i P La c ó We k o śWi a t o Wy c h Dostępne pod adresem: http://fabrykawiedzy.com 4 1 1 o o u Cena brutto 39,00 zł UOO114 reforma oświaty OK.indd 1 03.08.2017 15:01 RefoRma oświaty – pRaktyczne Rady • 38 zmian w ustawie o systemie oświaty • 30 planowanych nowości w karcie nauczyciela • 29 problemów dotyczących reformy z rozwiązaniami Bożena winczewska, wanda pakulniewicz, dariusz Skrzyński, Leszek zaleśny UOO 114.indd 1 27.07.2017 18:06 Autorzy: Bożena Winczewska, Wanda Pakulniewicz, Dariusz Skrzyński, Leszek Zaleśny Redaktor publikacji Agnieszka Stebelska Menedżer produktu: Paulina Krzyżanowska Kierownik marketingu i sprzedaży: Julita Lewandowska-Tomasiuk Zdjęcie na okładce: fotolia.pl Projekt graficzny okładki: Piotr Fedorczyk Korekta: Zespół Koordynator produkcji: Magdalena Huta Druk: Miller Druk Skład i łamanie: Dariusz Ziach ISBN 978-83-269-6674-3 Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2017 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa, tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10, e-mail: cok@wip.pl NIP: 526-19-92-256, KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Wysokość kapitału zakładowego 200.000 zł. Publikacja „Reforma oświaty – praktyczne rady” została przygotowana z zachowaniem najwyższej sta- ranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy oraz doświadczenia jej twórców. Zaproponowane w niej wskazówki, porady i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Opublikowane rozwiązania nie mogą być trakto- wane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z po wyższym autorzy, konsul- tanci oraz redakcja nie mogą ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji „Reforma oświaty – praktyczne rady” wskazówek, przykładów, infor macji itp. do konkretnych przypadków. UOO 114.indd 2 27.07.2017 18:06 Spis treści Spis treści Wstęp ....................................................................................................................... 4 Część I. Zmiany w ustawie o systemie oświaty i Karcie Nauczyciela ..................... 5 Ustawa o systemie oświaty nadal aktualna ........................................................... 5 Zmiany w ustawie o systemie oświaty od 1 września 2017 r. ................................ 6 Niezbędna modyfikacja dokumentów szkolnych ................................................. 16 Uchwały dotyczące roku szkolnego 2017/2018 ................................................... 18 Wykaz zmian w Karcie Nauczyciela ..................................................................... 20 Część II. Reforma w praktyce – pytania i odpowiedzi .......................................... 25 Organizacja pracy szkoły ...................................................................................... 25 Dokumentacja nauczania .................................................................................... 41 Sprawy kadrowe .................................................................................................. 50 Podstawa prawna .................................................................................................. 63 UOO 114.indd 3 3 27.07.2017 18:06 wStĘp Od 1 września szkoły czeka bardzo dużo zmian. Nowe przepisy oświa- towe i nowa sieć szkół sprawiły, że wśród dyrektorów pojawia się wiele wąt- pliwości dotyczących zarówno prawidłowego postępowania, jak i podstaw prawnych podejmowanych działań, np.: z czy po 1 września nadal będzie obowiązywała ustawa o systemie oświaty?, z jaka jest zależność między ustawą o systemie oświaty a ustawą – Prawo oświatowe?, z czy nauczyciele muszą przejść szkolenie z nowej podstawy programowej?, z jak prowadzić arkusze ocen i księgę uczniów?, z czy wydawać uczniom nowe legitymacje szkolne?, z jak wygląda procedura zmiany patrona szkoły?, z jak postępować, nadając nowy statut i do kiedy trzeba to zrobić?, z kto powołuje drugiego wicedyrektora przekształconej szkoły?, z czy organ prowadzący może bez zgody dyrektora przenieść pracow- ników między szkołami? To tylko niektóre problemy, które czekają na dyrektorów od nowego roku szkolnego. Zebraliśmy najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości z różnych dziedzin pracy szkoły. Eksperci udzielają na nie wyczerpują- cych odpowiedzi, z przykładami, procedurami, wskazanymi terminami poszczególnych czynności – dzięki temu będzie można uporządkować nowe zagadnienia, łatwiej i szybciej wykonać wrześniowe obowiązki. 4 UOO 114.indd 4 27.07.2017 18:06 czĘść i. zmiany w uStawie o SyStemie oświaty i kaRcie nauczycieLa Dnia 1 września wchodzą w życie nowe przepisy oświatowe. Dlatego należy zastanowić się, jaka jest zależność między ustawą o systemie oświaty a ustawą – Prawo oświatowe. Czy ustawa o systemie oświaty przestanie obowiązywać 1 września 2017 r.? Jakie zmiany zaszły w Karcie Nauczyciela w okresie 2014–2017, a jakie są planowane? Odpowiedzi na te pytania pozwolą usystematyzować wiedzę oraz poznać właściwą podstawę prawną podejmowanych w szkole działań. ustawa o systemie oświaty nadal aktualna Ustawa o systemie oświaty dalej będzie obowiązywała w okrojonym kształcie, do czasu uchwalenia dwóch ustaw: o finansowaniu oświaty oraz ustawy o ocenianiu, klasyfikowaniu i promowaniu oraz egzaminach zewnętrz- nych. Ustawa Prawo oświatowe jest to nowy akt o znaczeniu systemowym w obszarze oświaty. Obejmuje swoim zakresem przedmiotowym część materii regulowanych dotychczas przez ustawę o systemie oświaty. Ustawa otwiera drogę do dalszych uregulowań prawnych systemu oświaty. Przewiduje się, że oprócz niej przygotowane zostaną dwie odrębne ustawy dotyczące: 1) finansowania oświaty, 2) sposobu oceniania osiągnięć uczniów, w tym systemu ich egzaminowania. UOO 114.indd 5 5 27.07.2017 18:06 W tym zakresie do czasu uchwalenia tych dwóch ustaw dalej obo- wiązują przepisy ustawy o systemie oświaty dotyczące tych zagadnień. Ustawa o systemie oświaty nie znika jeszcze z porządku prawnego i nadal obowiązuje, nawet po 1 września 2017 r., w okrojonym kształcie. Ustawa Prawo oświatowe wraz z ustawą Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, nowelizującej m.in. ustawę z o systemie oświaty oraz Kartę Nauczyciela, opisuje zmiany w organizacji oświaty w Polsce. Równolegle zatem będą obowiązywały: 1) ustawa – Prawo oświatowe, 2) ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, 3) ustawa o systemie oświaty ze zmianami wprowadzonymi reformą (m.in. rozdział dotyczący oceniania, klasyfikowania i promowania, finansowania oświaty, pomocy materialnej, itd.), 4) ustawa – Karta Nauczyciela ze zmianami wprowadzonymi reformą. zmiany w ustawie o systemie oświaty od 1 września 2017 r. Ustawa Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe wprowadza również zmiany w treści tych przepisów ustawy o systemie oświaty, które nadal będą obowiązywały od roku szkolnego 2017/2018. W ustawie o systemie oświaty: 1) uchylono preambułę (preambuła została zamieszczona w ustawie – Prawo oświatowe), 2) uchylono 4 rozdziały (2a – rekrutacja, 4 – społeczne organy szkoły, 5 – organizacja kształcenia, wychowania i opieki w szkołach i placów- kach publicznych, 6 – placówki doskonalenia nauczycieli), 3) dodatkowo uchylono 79 artykułów, 4) zmieniono 127 artykułów, 5) dodano 4 nowe artykuły (22e, 44zzna, 44zzzua, 90sa). Zmiany w ustawie o systemie oświaty wprowadzone na stałe przed- stawia tabela: 6 UOO 114.indd 6 27.07.2017 18:06 Reforma oświaty – praktyczne rady
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Reforma oświaty - praktyczne rady. 38 zmian w ustawie o systemie oświaty. 30 planowanych nowości w Karcie Nauczyciela. 29 problemów dotycząc...
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: