Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00170 003798 21776611 na godz. na dobę w sumie
Refundacja kosztów zatrudnienia z urzędów pracy i PFRON po zmianie przepisów - ebook/pdf
Refundacja kosztów zatrudnienia z urzędów pracy i PFRON po zmianie przepisów - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Infor Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7440-475-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> pracy i ubezpieczeń społecznych
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Pracodawcy, którzy zatrudnią bezrobotnych, mogą korzystać z wielu form bezpośredniego wsparcia finansowego z urzędu pracy. Wsparcie może dotyczyć zarówno kosztów kursowi szkoleń takich osób, jak i kosztów ich wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne opłacanych przez pracodawcę.Ponadto w przypadku bezrobotnych do 30. roku życia oraz 50+ pracodawca może uzyskać 12-miesięczne zwolnienie z opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Sporo z tych rozwiązań
to albo nowości (m.in. granty na telepracę, bony zatrudnieniowe, pożyczki) wprowadzone w ubiegłym roku, albo – najczęściej – zmienione rozwiązania w stosunku do regulacji obowiązujących przed 27 maja 2014 r. Równie wymierne korzyści może przynieść zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Wynagrodzenia tych osób są bowiem dofinansowywane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych, podobnie jak zorganizowanie dla nich stanowisk pracy. Do uzyskania dofinansowania niezbędne jest spełnianie przez pracodawcę wymaganych warunków, m.in. zatrudnianie odpowiedniej liczby osób niepełnosprawnych oraz wypłacanie i przekazywanie wynagrodzenia niepełnosprawnym pracownikom. Konieczne jest także składanie odpowiednich formularzy.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

PRACA ZBIOROWA REFUNDACJA KOSZTÓW ZATRUDNIENIA – Z URZĘDÓW PRACY PFRON SPIS TREŚCI WSTĘP .................................................................................................................................5 DOFINANSOWANIE ZATRUDNIANIA BEZROBOTNYCH ......................................6 Pomoc de minimis ...............................................................................................................6 Zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP ................................................................7 Programy wsparcia dla pracodawców...............................................................................11 Prace interwencyjne.............................................................................................................12 Roboty publiczne..................................................................................................................14 Wnioski o prace interwencyjne i roboty publiczne..........................................................15 Staż z urzędu pracy.............................................................................................................21 Praktyczna nauka zawodu..................................................................................................22 Refundacja wynagrodzenia bezrobotnych 50+.................................................................23 Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy............................................24 Świadczenie aktywizacyjne.................................................................................................30 Refundacja składek ZUS.....................................................................................................31 Dofinansowanie utworzenia stanowiska pracy..................................................................33 Pożyczki na utworzenie stanowiska pracy oraz na podjęcie działalności gospodarczej.........................................................................................................................33 Profile pomocy.....................................................................................................................34 Aktywizacja i integracja......................................................................................................36 Bon szkoleniowy i stażowy dla bezrobotnego oraz premia dla pracodawcy..................37 Kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców......................................................39 ZASADY DOFINANSOWANIA PRACOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH........41 Warunki uzyskania dofinansowania do wynagrodzenia .................................................41 Zatrudnianie odpowiedniej liczby osób niepełnosprawnych ...........................................42 Stan.zatrudnienia...........................................................................................................42 Orzekanie o niepełnosprawności........................................................................................43 Orzeczenie.o.niepełnosprawności.................................................................................43 Orzeczenie.o.stopniu.niepełnosprawności....................................................................43 Orzeczenie.o.całkowitej.lub.częściowej.niezdolności.do.pracy....................................44 Orzeczenie.o.zaliczeniu.do.grupy.inwalidztwa.............................................................44 Orzeczenie.o.stałej.albo.długotrwałej.niezdolności.do.pracy.w.gospodarstwie.. rolnym............................................................................................................................45 Schorzenia.szczególne..................................................................................................46 Ewidencja.PFRON........................................................................................................47 20 stycznia 2015 r. 3 Refundacja kosztów zatrudnienia z urzędów pracy i PFRON po zmianie przepisów Wypłacenie wynagrodzenia.................................................................................................47 Dofinansowanie.do.wynagrodzeń.nowo.zatrudnionych.pracowników.. niepełnosprawnych.(od.1.stycznia.2015.r.)...................................................................48 Terminowe.wypełnianie.wymaganych.formularzy.......................................................49 Spełnienie.dodatkowych.warunków..............................................................................49 Wysokość dofinansowania ..................................................................................................51 Procedura ubiegania się o dofinansowanie ......................................................................52 Terminowe.złożenie.formularzy....................................................................................52 Dokumenty.dołączane.do.wniosku.Wn-D....................................................................52 Wybór.formy.składania.formularzy..............................................................................53 Weryfikacja.formularzy.przez.PFRON.........................................................................54 Postępowanie.w.przypadku.zwrotu.środków.PFRON...................................................55 Postępowanie.sprawdzające.u.pracodawcy...................................................................55 Kontrola.przez.PFRON.................................................................................................56 Dodatkowe.obowiązki...................................................................................................57 Zasady wypełniania formularzy ........................................................................................57 Wniosek.Wn-D..............................................................................................................58 Sekcja.A.–.dane.o.dokumencie................................................................................58 Sekcja.B.–.dane.ewidencyjne.pracodawcy..............................................................58 Sekcja.C.–.wniosek.o.dofinansowanie.....................................................................59 Sekcja.D.–.dodatkowe.informacje.o.pracodawcy....................................................59 Informacja.INF-D-P......................................................................................................62 Sekcja.A.–.dane.ewidencyjne.i.adres.pracownika...................................................62 Sekcja.B.–.dane.o.informacji.INF-D-P....................................................................62 Sekcja.C.–.informacje.o.stopniu.niepełnosprawności,.zatrudnieniu.. i.wynagrodzeniu.......................................................................................................62 ODPOWIEDZI NA PYTANIA CZYTELNIKÓW ..........................................................67 Czy zwolnienie ze składek na Fundusz Pracy pozbawia przedsiębiorcę możliwości uzyskania zasiłku dla bezrobotnych ..................................................................................67 Kiedy za pracownika niepełnoetatowego nie opłaca się składki na Fundusz Pracy.....68 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (wyciąg) .....................................................................................................................72 4 20 stycznia 2015 r. REFUNDACJA KOSZTÓW ZATRUDNIENIA Z URZĘDÓW PRACY I PFRON PO ZMIANIE PRZEPISÓW WSTĘP Pracodawcy,.którzy.zatrudnią.bezrobotnych,.mogą.korzystać.z.wielu.form.bezpośredniego. wsparcia.finansowego.z.urzędu.pracy..Wsparcie.może.dotyczyć.zarówno.kosztów.kursów. i.szkoleń.takich.osób,.jak.i.kosztów.ich.wynagrodzeń.oraz.składek.na.ubezpieczenia.spo- łeczne.opłacanych.przez.pracodawcę..Ponadto.w.przypadku.bezrobotnych.do.30..roku.ży- cia.oraz.50+.pracodawca.może.uzyskać.12-miesięczne.zwolnienie.z.opłacania.składek.na. Fundusz.Pracy.i.Fundusz.Gwarantowanych.Świadczeń.Pracowniczych..Sporo.z.tych.roz- wiązań.to.albo.nowości.(m.in..granty.na.telepracę,.bony.zatrudnieniowe,.pożyczki).wpro- wadzone.w.ubiegłym.roku,.albo.–.najczęściej.–.zmienione.rozwiązania.w.stosunku.do.re- gulacji.obowiązujących.przed.27.maja.2014.r. Równie.wymierne.korzyści.może.przynieść.zatrudnianie.osób.niepełnosprawnych..Wy- nagrodzenia.tych.osób.są.bowiem.dofinansowywane.przez.Państwowy.Fundusz.Rehabilitacji. Osób.Niepełnosprawnych,.podobnie.jak.zorganizowanie.dla.nich.stanowisk.pracy..Do.uzy- skania.dofinansowania.niezbędne.jest.spełnianie.przez.pracodawcę.wymaganych.warunków,. m.in..zatrudnianie.odpowiedniej.liczby.osób.niepełnosprawnych.oraz.wypłacanie.i.przekazy- wanie.wynagrodzenia.niepełnosprawnym.pracownikom..Konieczne.jest.także.składanie.od- powiednich.formularzy. 20 stycznia 2015 r. 5 Refundacja kosztów zatrudnienia z urzędów pracy i PFRON po zmianie przepisów DOFINANSOWANIE ZATRUDNIANIA BEZROBOTNYCH Pracodawcy,.którzy.zatrudnią.osobę.bezrobotną,.po.spełnieniu.określonych.warunków.mają. prawo. do. ubiegania. się. o. wsparcie. finansowe. z. urzędu. pracy.. Kwestie. te. reguluje. ustawa.. z.20.kwietnia.2004.r..o.promocji.zatrudnienia.i.instytucjach.rynku.pracy.(Dz.U..z.2013.r.. poz..674;.ost..zm..Dz.U..z 2014.r..poz..1877;.dalej:.ustawa.o.promocji.zatrudnienia).. Pomoc de minimis Pomoc. udzielana. pracodawcom. na. podstawie. przepisów. ustawy. o. promocji. zatrudnienia. w.wielu.przypadkach.udzielana.jest.zgodnie.z.warunkami.dopuszczalności.pomocy.de mini- mis..Dotyczy.to.wsparcia.w.ramach.prac.interwencyjnych,.robót.publicznych.lub.skierowania. na.zasadach.robót.publicznych.(o.których.mowa.w.art..51,.art..56,.art..57.i.art..59.ustawy. o.promocji.zatrudnienia).oraz.w.ramach.jednorazowej.refundacji.kosztów.z.tytułu.opłaco- nych.składek.na.ubezpieczenia.społeczne.(o.której.mowa.w.art..47.ustawy)..Dotyczy.to.rów- nież.np..wsparcia.w.formie.grantu.na.utworzenie.stanowiska.pracy.w.ramach.telepracy.czy. refundacji.kosztów.składek.na.ubezpieczenia.społeczne.. Podmiotom,.które.nie.są.beneficjentami.pomocy.w.rozumieniu.ustawy.z.30.kwietnia.2004.r.. o. postępowaniu. w. sprawach. dotyczących. pomocy. publicznej. (j.t.. Dz.U.. z. 2007. r.. Nr. 59,. poz..404;.ost..zm..Dz.U..z.2011.r..Nr.233,.poz..1381),.można.udzielać.wsparcia.na.tych.samych. zasadach,.które.ustawa.o.promocji.zatrudnienia.przewiduje.w.stosunku.do.beneficjentów.po- mocy.publicznej,.z.wyłączeniem.ograniczeń.i.wymogów.wynikających.z.zasad.udzielania.po- mocy.de minimis..A.zatem.taki.podmiot.nie.jest.ograniczony.dopuszczalnym.poziomem.pomo- cy.oraz.nie.składa.informacji,.oświadczeń.i.zaświadczeń.o.uzyskanej.pomocy.. Podmiot.ubiegający.się.o.pomoc.de minimis.jest.zobowiązany.do.przedstawienia.podmio- towi.udzielającemu.pomocy,.wraz.z.wnioskiem.o.udzielenie.pomocy: ■■ wszystkich.zaświadczeń.o.pomocy.de minimis,.jakie.otrzymał.w.roku,.w.którym.ubiega.się. o.pomoc,.oraz.w.ciągu.2.poprzedzających.go.lat,.albo.oświadczenia.o.wielkości.pomocy.de minimis. otrzymanej. w. tym. okresie,. albo. oświadczenia. o. nieotrzymaniu. takiej. pomocy. w.tym.okresie, ■■ informacji. niezbędnych. do. udzielenia. pomocy. de minimis,. dotyczących. w. szczególności. wnioskodawcy.i.prowadzonej.przez.niego.działalności.gospodarczej.oraz.wielkości.i.przezna- czenia.pomocy.publicznej.otrzymanej.w.odniesieniu.do.tych.samych.kosztów.kwalifikujących. się.do.objęcia.pomocą,.na.pokrycie.których.ma.być.przeznaczona.pomoc.de minimis. Beneficjentem. pomocy. publicznej. jest. podmiot. prowadzący. działalność. gospodarczą,. w.tym.podmiot.prowadzący.działalność.w.zakresie.rolnictwa.lub.rybołówstwa,.bez.względu. na.formę.organizacyjno-prawną.oraz.sposób.finansowania,.który.otrzymał.pomoc.publiczną. (art..2.pkt.16.ustawy.o.postępowaniu.w.sprawach.dotyczących.pomocy.publicznej)..Praco- dawcy.typowo.budżetowi.nie.są.zatem.beneficjentami.pomocy.publicznej.. . Podmiot prowadzący działalność gospodarczą może być beneficjentem pomocy publicznej. 6 20 stycznia 2015 r. Refundacja kosztów zatrudnienia z urzędów pracy i PFRON po zmianie przepisów Zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP Płatnik.składek.ma.obowiązek.opłacania.składek.na.Fundusz.Pracy.(FP).i.Fundusz.Gwaran- towanych.Świadczeń.Pracowniczych.(FGŚP).za.ubezpieczonego,.który.podlega.obowiązko- wo.ubezpieczeniom.społecznym..Składki.na.FP.i.FGŚP.należy.opłacać.m.in..za.pracowni- ków.i.zleceniobiorców.w.okresie.trwania.obowiązkowych.ubezpieczeń.społecznych,.przy. czym.obowiązek.opłacania.składek.na.FP.powstaje.wówczas,.gdy.podstawa.wymiaru.skła- dek.na.ubezpieczenia.społeczne.wynosi: ■■ co.najmniej.minimalne.wynagrodzenie.za.pracę.(tj..w.2015.r..–.1750.zł).lub ■■ 80 .minimalnego.wynagrodzenia.w.przypadku.pracowników.w.pierwszym.roku.pracy. (w.2015.r..–.1400.zł), w.przeliczeniu.na.okres.miesiąca. W.sytuacji.gdy.pracownik.lub.zleceniobiorca.osiąga.wynagrodzenie.w.niższej.kwocie,. nie.ma.obowiązku.opłacania.za.niego.składek.na.FP,.z.tym,.że.jeżeli.ubezpieczony.podlega. obowiązkowo.ubezpieczeniom.emerytalnemu.i.rentowym.z.więcej.niż.jednego.tytułu,.to.obo- wiązek.opłacania.składek.na.FP.powstaje.z.każdego.z.tych.tytułów.wtedy,.gdy.łączna.kwota. stanowiąca.podstawę.wymiaru.składek.na.ubezpieczenia.emerytalne.i.rentowe.wyniesie.co. najmniej.minimalne.wynagrodzenie.za.pracę..Ubezpieczony.musi.złożyć.każdemu.z.płatni- ków.oświadczenie.w.powyższym.zakresie. Pracodawcy.oraz.inne.jednostki.organizacyjne.nie.opłacają.składek.na.FP.i.FGŚP.przez. 12.miesięcy,.począwszy.od.pierwszego.miesiąca.po.zawarciu.umowy.o.pracę,.za.osoby.za- trudnione,.które.ukończyły.50..rok.życia.i.w.ciągu.30.dni.przed.zatrudnieniem.pozostawały. w.ewidencji.bezrobotnych.powiatowego.urzędu.pracy. Okres.12.miesięcy.zwolnienia.z.opłacania.składek.na.FP.i.FGŚP.należy.liczyć.od.pierw- szego.dnia.miesiąca.następującego.po.miesiącu,.w.którym.została.zawarta.umowa.o.pracę.. Dotyczy.to.tylko.pracowników,.a.zwolnienie.nie.obejmuje.zleceniobiorców. Zwolnienie. przysługuje,. jeżeli. w. dniu. nawiązania. stosunku. pracy. pracownik. miał. ukończone.50.lat,.a.więc.gdy.50..urodziny.przypadają.najpóźniej.w.dniu.zawarcia.umowy. o.pracę. Przykład Marcin W. został zatrudniony 16 grudnia 2014 r. na podstawie umowy o pracę w firmie budowla- nej. W okresie od 15 września do 15 grudnia 2014 r. był zarejestrowany w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. 17 grudnia 2014 r. skończył 50 lat. W tym przypadku zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP nie przysługuje, gdyż pracownik nie miał ukończonych 50 lat w dniu zawar- cia umowy o pracę. Od.27.maja.2014.r..pracodawca.nie.opłaca.również.składek.na.FP.i.FGŚP.przez.12.mie- sięcy,.począwszy.od.pierwszego.miesiąca.po.zawarciu.umowy.o.pracę,.za.skierowanych.za- trudnionych.bezrobotnych,.którzy.nie.ukończyli.30..roku.życia. 20 stycznia 2015 r. 7 Refundacja kosztów zatrudnienia z urzędów pracy i PFRON po zmianie przepisów Pismo ZUS z 18 czerwca 2014 r. Zgodnie z art. 104 c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r. poz. 674 ze zm.) oraz z art. 9 c ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. z 2014 r. poz. 272), obowiązującymi od 27 maja 2014 r., pracodawca nie opłaca składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przez okres 12 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę, za skierowanych zatrudnionych bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30. roku życia. Zgodnie z powołanym przepisem okres 12 miesięcy, za który płatnik zwolniony będzie z obowiązku opłacania składek na FP i FGŚP za danego pracownika, powinien być liczony począwszy od pierwsze- go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarta została umowa o pracę. Radosław Milczarski Biuro Prasowe ZUS Niezależnie.od.wysokości.osiąganego.dochodu.i.niezależnie.od.tytułu.ubezpieczenia,. a.więc.w.przypadku.zarówno.umowy.o.pracę,.jak.i.umowy.zlecenia,.zwolnione.z.opłacania. składek..na.FP.i.FGŚP.są.przychody.kobiet.powyżej.55..roku.życia.oraz.mężczyzn.powyżej. 60..roku.życia. W.sytuacji.gdy.osiągnięcie.powyższego.wieku.następuje.w.trakcie.miesiąca.kalendarzowe- go,.zwolnienie.z.obowiązku.opłacania.tych.składek.następuje.dopiero.od.następnego.miesiąca. Przykład Maria P. jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę i w połowie stycznia 2015 r. skończy 55 lat. Począwszy od lutego, pracodawca nie będzie za nią opłacał składek na FP i FGŚP. Jedynie.w.przypadku.osób,.których.55..lub.60..urodziny.przypadają.pierwszego.dnia.da- nego.miesiąca,.zwolnienie.z.obowiązku.opłacania.tych.składek.przysługuje.już.od.tego.mie- siąca,.ponieważ.w.dniu.swoich.55..czy.60..urodzin.dana.osoba.jest.osobą,.która.osiągnęła. odpowiednio.wiek:.55.lub.60.lat. Przykład Jan C. skończy 60 lat 1 lutego 2015 r. Od 1 lutego 2015 r. wykonuje w firmie umowę zlecenia z miesięcznym wynagrodzeniem 1800 zł. W tej sytuacji od lutego br. zleceniodawca nie będzie miał obowiązku opłacania za niego składek na FP i FGŚP. Składek.na.FP.i.FGŚP.nie.opłaca.się.m.in..za.pracowników.powracających.z: ■■ urlopu.macierzyńskiego, ■■ urlopu.na.warunkach.urlopu.macierzyńskiego, 8 20 stycznia 2015 r. Refundacja kosztów zatrudnienia z urzędów pracy i PFRON po zmianie przepisów ■■ dodatkowego.urlopu.macierzyńskiego, ■■ dodatkowego.urlopu.na.warunkach.urlopu.macierzyńskiego, ■■ urlopu.rodzicielskiego, ■■ urlopu.wychowawczego przez.36.miesięcy,.począwszy.od.pierwszego.miesiąca.po.powrocie.z.tego.urlopu..Należy. podkreślić,.że.zwolnienie.z.obowiązku.opłacania.składek.na.FP.i.FGŚP.przysługuje.praco- dawcy.tylko.w.odniesieniu.do.tych.pracowników,.którzy.powrócili.po.urlopie,.jaki.został.im. udzielony.przez.tego.pracodawcę. Przykład Anna B. przebywała na urlopie rodzicielskim do 7 czerwca 2014 r. Pracodawca nie opłaca skła- dek na FP i FGŚP za pracownicę przez 36 miesięcy, tj. licząc od 1 lipca 2014 r. do czerwca 2017 r. Zwolnienia.z.opłacania.składek.na.FP.i.FGŚP.przez.36.miesięcy.biegnie.w.każdym.okre- sie.po.powrocie.z: ■■ urlopu.macierzyńskiego, ■■ dodatkowego.urlopu.macierzyńskiego, od.pierwszego.dnia.miesiąca.następującego.po.miesiącu,.w.którym.nastąpiło.zakończenie. urlopu,.do.miesiąca,.w.którym.następuje.rozpoczęcie.urlopu.wychowawczego.lub.jego.czę- ści,.a.także.–.po.powrocie.z.każdej.części.wykorzystanego.urlopu.wychowawczego,.od.pierw- szego.dnia.miesiąca.następującego.po.powrocie.do.miesiąca.rozpoczęcia.kolejnej.części.urlo- pu. wychowawczego,. aż. do. wyczerpania. (w. wyniku. sumowania). 36-miesięcznego. okresu. zwolnienia.z.opłacania.tych.składek. Przykład Joanna P. wróciła do pracy z urlopu macierzyńskiego 20 stycznia 2014 r. Następnie pracodawca udzielił tej pracownicy urlopu wychowawczego na okres od 1 marca 2014 r. do 15 sierpnia 2014 r., a od 1 grudnia 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. dalszą część tego urlopu. W tym przypadku pracodaw- ca jest zwolniony z opłacania składek na FP i FGŚP za tę pracownicę w następujących okresach: ■ od 1 lutego 2014 r. do 28 lutego 2014 r. (1 miesiąc), ■ od 1 września 2014 r. do 30 listopada 2014 r. (3 miesiące), ■ od 1 lipca 2015 r. do 28 lutego 2018 r. (32 miesiące). Do.okresu.36.miesięcy.wlicza.się.wszystkie.okresy.zwolnienia.z.opłacania.składek,.które. będą.miały.miejsce.po.powrocie.z.urlopu.udzielonego.z.tytułu.urodzenia.dziecka.lub.dzieci. przy.jednym.porodzie. Urodzenie.kolejnego.dziecka.lub.dzieci.przy.kolejnym.porodzie.powoduje,.że.pracodawca. nabywa.nowe.uprawnienie.do.zwolnienia.z.opłacania.składek.na.FP.po.powrocie.tej.osoby. 20 stycznia 2015 r. 9
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Refundacja kosztów zatrudnienia z urzędów pracy i PFRON po zmianie przepisów
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: