Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00048 006435 20227195 na godz. na dobę w sumie
Regulacje wewnętrzne w przedsiębiorstwach - ebook/pdf
Regulacje wewnętrzne w przedsiębiorstwach - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 232
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-264-2004-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> administracyjne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Przedsiębiorstwa oraz innego rodzaju organizacje opierają swoje funkcjonowanie na wewnętrznym porządku normatywnym, który reguluje proces pracy i różne aspekty zarządzania pracownikami. Regulacje te odnoszą się zarówno do obszarów tradycyjnych, tzw. twardych (organizacja, podział i porządek pracy, wynagrodzenia), jak i tzw. obszarów miękkich (kreowanie postaw i zachowań, rozwój i szkolenia pracowników, oceny).

Publikacja opisuje najważniejsze elementy kluczowych regulacji, zawiera też wiele przykładów umożliwiających samodzielne tworzenie lub zmianę istniejących już dokumentów.

Jest ona przeznaczona przede wszystkim dla menedżerów i pracowników działów personalnych przedsiębiorstw oraz organizacji, których rola w opracowywaniu wewnętrznych regulacji i procedur jest coraz większa.
Opracowanie to może być również użyteczne dla pracowników działów organizacyjno - prawnych przedsiębiorstw, instytucji oraz jednostek różnego typu, a także dla osób z firm doradczych i konsultingowych, które zajmują się problematyką dokumentów regulujących wewnętrzny porządek przedsiębiorstwa.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

SpiS treści Wstęp.................................................................................................................7 Część I RegulaCje podstaWoWe – odnosząCe sIę do oRganIzaCjI I poRządku pRaCy..........................................11 Rozdział 1. Regulamin organizacyjny jako podstawa funkcjonowania firmy............................................................................13 Hierarchia.i.struktura.aktów.prawnych.w.organizacji...........................13 Zawartość.i.zakres.oddziaływania.regulaminu.organizacyjnego..........15 Zasady.budowy.regulaminu.organizacyjnego.dostosowanego.. do.specyfiki.firmy................................................................................16 Przykłady.regulaminów.organizacyjnych.dla.przedsiębiorstw.. różnego.typu.i.różnej.wielkości..........................................................18 Rozdział 2. Regulamin pracy – „konstytucja” dla pracowników.........74 Regulamin.pracy.w.hierarchii.aktów.prawnych.zakładu.pracy.............74 Zasady.tworzenia.i.zmiany.regulaminów.pracy......................................75 Kluczowe.elementy.w.regulaminie.pracy................................................77 Przykład.regulaminu.pracy.......................................................................83 Rozdział 3. Regulacje dotyczące wynagrodzeń......................................105 Systemy.wynagradzania.–.regulowanie.obszaru.wynagrodzeń.. w.organizacji......................................................................................105 Regulamin.wynagradzania.–.ustalenie.warunków.wynagradzania.. za.pracę..............................................................................................111 Regulaminy.wynagradzania.a.układy.zbiorowe.–.podobieństwa.. i.różnice..............................................................................................114 Przykłady.regulaminów.wynagradzania.dla.przedsiębiorstw.. różnego.typu......................................................................................118 Regulaminy.premiowania.i.regulacje.odnoszące.się.do.motywacji.. płacowej.i.pozapłacowej...................................................................129 6 SPiS.tReści Błędy.w.stosowaniu.regulacji.odnoszących.się.. do.wynagradzania..............................................................................135 Przykłady.rozwiązań.–.regulaminy.premiowania.i.system.. motywacji...........................................................................................140 Część II RegulaCje Innego typu – kodeksy etyCzne oRaz pozostałe RegulaCje........................................................151 Rozdział 1. kodeksy etyczne i dotyczące relacji społecznych............153 Regulacje.etyczne.i.dotyczące.relacji.społecznych.–.czy.są.aktami.. normatywnymi?.................................................................................153 Praktyka.i.cele.tworzenia.kodeksów.etycznych.w.polskich.. przedsiębiorstwach............................................................................156 Normy.i.regulacje.dotyczące.odpowiedzialności.społecznej.. przedsiębiorstw..................................................................................158 Standaryzacja.norm.odpowiedzialności.społecznej... Aktualne.trendy................................................................................160 Zasady.opracowywania.„miękkich”.regulacji.w.przedsiębiorstwie.. –.na.przykładzie.budowy.systemu.odpowiedzialności.. społecznej...........................................................................................168 Procedury.i.regulacje.związane.z.przeciwdziałaniem.. dyskryminacji.oraz.mobbingowi.......................................................173 Regulacje.etyczne.dotyczące.określonych.profesji.. i.grup.zawodowych.–.przykład.współczesnych.księgowych...........182 Przykłady.regulacji.dotyczących.relacji.pracowniczych.......................189 Rozdział 2. Regulacje specyficzne: szkolenia, oceny, sprawy socjalne......................................................................................200 Procedury.i.regulacje.odnoszące.się.do.szkoleń.i.rozwoju.. pracowników......................................................................................200 Normowanie.procesu.oceniania.pracowników.. w.przedsiębiorstwie...........................................................................209 Regulacje.socjalne.–.specyficzny.rodzaj.zakładowych.przepisów......... 216 WStęp W. przedsiębiorstwach,. instytucjach. i.organizacjach. innego. typu. nie- zwykle.istotne.znaczenie.mają.formalne.regulacje.wewnętrzne.odnoszą- ce.się.do.kluczowych.aspektów.związanych.z.zarządzaniem.pracą.–.kwe- stii.podziału.pracy,.uprawnień.poszczególnych.osób,.struktury.organi- zacyjnej,.organizacji.i.porządku.w.procesie.pracy.oraz.praw.i.obowiązków. pracodawcy.i.pracowników..Dział.personalny,.jako.komórka.odpowia- dająca.za.formalno-prawne.aspekty.zatrudnienia,.w.większości.przed- siębiorstw.przygotowuje.regulaminy.pracy.i.wynagradzania,.a.także.–.w.du- żej.mierze.–.pozostałe.regulacje.dotyczące.stosunków.i.organizacji.pracy. (regulaminy.organizacyjne,.regulacje.socjalne,.regulacje.dotyczące.szko- leń.itp.). W.związku.z.rosnącym.znaczeniem.obszaru.organizacji.pracy.i.re- lacji.pomiędzy.różnymi.podmiotami.w.przedsiębiorstwie.wzrastają.wy- magania.wobec.jednostek.i.komórek.obsługowych..W.szczególności.do- tyczy.to.działów.kadrowych.(personalnych)..Wskazane.jest,.aby.aktywnie. uczestniczyły.one.w.opracowaniu.dokumentów.porządkujących.proces. pracy.i.relacje.w.organizacji..Odnosi.się.to.zarówno.do.regulaminów.or- ganizacyjnych,.regulaminów.dotyczących.spraw.socjalnych.(na.przykład. regulaminów.wynagradzania).i.regulacji.odnoszących.się.na.przykład.do. szkoleń,.jak.i.pozostałych.uregulowań.(na.przykład.kodeksów.etycznych. i.norm.o.podobnym.charakterze)..W.przedsiębiorstwach.nieposiadających. wyspecjalizowanej.komórki.organizacyjnej.lub.organizacyjno-prawnej.re- gulaminy.takie.często.są.przygotowywane.przez.podmioty.lub.osoby.z.ze- wnątrz.i.co.za.tym.idzie,.nie.odzwierciedlają.rzeczywistej.specyfiki.i.po- trzeb.przedsiębiorstwa,.nie.uwzględniają.też.„niuansów”.wynikających. z.kultury.organizacyjnej.ani.pewnych.informacji.wynikających.ze.zna- jomości.faktycznego.podziału.pracy..Udział.komórki.personalnej.w.przy- gotowywaniu.różnych.regulacji.wewnętrznych.jest.znaczący.szczególnie. w.kontekście.jej.rosnących.możliwości,.odnoszących.się.do.działań.zwią- zanych.z.analizą.pracy,.badaniem.jej.podziału.pomiędzy.pracownikami. i.faktycznych.funkcji.realizowanych.przez.poszczególne.struktury.. 8 WStęP Dla.kwestii.sprawnego.zarządzania.organizacją.ważny.jest.również. fakt,.że.część.z.wymienionych.wyżej.regulacji.stanowi.wewnętrzne.źró- dło.szeroko.rozumianego.prawa.pracy..Oznacza.to,.że.uregulowania.te. obowiązują.wyłącznie.u.konkretnego.pracodawcy..ich.ideą.jest.dostoso- wanie.ogólnych.przepisów.prawa.pracy.do.warunków.panujących.w.za- kładzie.i.potrzeb.pracodawcy.oraz.pracowników..Regulacje.te.określają. prawa.i.obowiązki.osób.wchodzących.w.skład.danej.organizacji..Na.ich. podstawie.zarówno.pracodawca,.jak.i.pracownicy.mogą.dochodzić.swo- ich.praw.i.egzekwować.obowiązki,.nawet.przed.sądem.pracy..Z.tego.wzglę- du.regulaminy.powinny.być.przygotowywane.ze.szczególną.starannością. przez.osoby.czy.też.podmioty.bardzo.dobrze.znające.specyfikę.i.cha- rakter.danej.organizacji. Regulaminy.wydawane.w.zakładach.pracy.mają.najczęściej.swoją.pod- stawę.prawną.w.ogólnie.obowiązujących.przepisach,.co.powoduje,.że.ich. treść.ma.charakter.wiążący.dla.wszystkich.(bądź.zdecydowanej.większo- ści).podmiotów,.na.przykład.w.przypadku.regulaminów.pracy,.regulami- nów.wynagradzania.czy.regulaminów.zakładowego.funduszu.świadczeń. socjalnych..Ponadto.obowiązek.tworzenia.regulaminów.dla.pewnej.gru- py.przedsiębiorstw.może.wynikać.z.niektórych.przepisów.branżowych.. Przykładowo.można.tu.wymienić.regulaminy.premiowania.czy.też.na- gradzania.(regulaminy.nagród).. Dokumenty.te.przede.wszystkim.powinny.w.pełni.uwzględniać.spe- cyfikę.każdego.zakładu.pracy.oraz.być.dostosowane.do.jego.warunków. i.potrzeb,.i.nie.mogą.być.mniej.korzystne.dla.pracowników.niż.ogólnie. obowiązujące.przepisy.prawa..Prawidłowo.opracowane.regulaminy.sta- nowią.podstawę.efektywnej,.zgodnej.z.obowiązującymi.przepisami.dzia- łalności.danej.organizacji,.niezależnie.od.jej.rodzaju.i.wielkości. Uczestnictwo. działu. personalnego. w.opracowaniu. wszystkich. tych. regulacji.ma.również.znaczenie.w.kontekście.późniejszego.przygotowy- wania.przez.tę.komórkę.poszczególnych,.szczegółowych.procedur.zwią- zanych.z.zatrudnieniem.i.procesem.pracy. Odrębną.grupę.przepisów.stanowią.kodeksy.i.regulacje.społeczno- etyczne..Dla.wielu.organizacji.są.one.utrwalonym.na.piśmie.zespołem. standardów.działania,.których.przestrzegania.wymaga.się.od.kierownic- twa.i.pracowników..Programy.tego.rodzaju.mają.na.celu.przeciwdziała- nie.stratom.firmy,.na.które.mogą.wpłynąć.czynniki,.takie.jak.zła.repu- tacja,.utrata.zaufania,.brak.konkurencyjności.i.demoralizacja.personelu.. często.indywidualne.wartości.i.zasady.uczciwego.postępowania.nie.wy- WStęP 9 starczały.do.pełnienia.w.zadowalający.sposób.ról.zawodowych.i.„nor- malnego”.funkcjonowania.pracowników.w.przedsiębiorstwach..Prawo. chroni.do.pewnego.stopnia.przed.korupcją,.nadużyciami.i.patologiami. w.organizacjach,.ale.jeśli.dotychczasowe.formy.regulacji.wewnętrznych.są. niewystarczające,.to.konieczne.są.dodatkowe.normy.–.standardy.postę- powania.w.firmach,.odwołujące.się.do.sfery.wartości,.emocji.i.uczuć.. W.niniejszej.publikacji.omówione.zostały.najważniejsze.regulacje.we- wnętrzne.dotyczące.zarządzania.pracą.i.pracownikami..W.rozdziale.1. przedstawiono.uregulowania.organizacyjne,.rozdziały.2.i.3.prezentują. regulaminy.pracy.oraz.regulacje.dotyczące.wynagrodzeń..W.części.dru- giej.rozdział.1.przedstawia.kodeksy.i.inne.dokumenty.wewnętrzne.do- tyczące.obszaru.etycznego.w.organizacjach,.natomiast.rozdział.2.odnosi. się.do.regulacji.socjalnych.i.porządkujących.kwestie.szkoleń.oraz.rozwoju. pracowników. Publikacja.przekrojowo.opisuje.najważniejsze.elementy.podstawo- wych.regulacji.wewnętrznych,.zawiera.też.wiele.przykładów.umożliwia- jących.samodzielne.tworzenie.lub.zmianę.istniejących.już.dokumentów.. Jest.ona.przede.wszystkim.przeznaczona.dla.menadżerów.i.pracowników. działów. personalnych. przedsiębiorstw. oraz. organizacji,. których. rola. w.opracowywaniu.wewnętrznych.regulacji.i.procedur.jest.coraz.większa.. celem. wiodącym. publikacji. jest. umożliwienie. wzrostu. jakości. i.stan- dardów.pracy.działów.personalnych..Odpowiednio.przygotowane.roz- wiązania.dotyczące.regulacji.i.organizacji.procesu.pracy.oraz.stosunków. społecznych.są.również.odzwierciedleniem.wyższych.standardów.pracy. kadrowej.. Praca.ta.może.być.również.użyteczna.dla.innych.czytelników,.na.przy- kład.pracowników.działów.organizacyjno-prawnych.przedsiębiorstw,.in- stytucji.oraz.jednostek.różnego.typu.lub.osób.z.firm.doradczych.i.kon- sultingowych,.które.zajmują.się.problematyką.dokumentów.regulujących. wewnętrzny.porządek.przedsiębiorstwa.. część i regulacje podStaWoWe – odnoSzące Się do organizacji i porządku pracy rozdział 1 regulamin organizacyjny jako podStaWa funkcjonoWania firmy Hierarchia i struktura aktów prawnych w organizacji Każdy.podmiot.gospodarczy.funkcjonuje.na.podstawie.swoich.wewnętrz- nych.norm,.które.zazwyczaj.są.zebrane.i.przedstawione.w.postaci.oficjalnych. dokumentów..Dotyczy.to.przede.wszystkim.dokumentów.podstawowych,. rozumianych.jako.system.regulacji.wewnętrznych,.które.powstają.z.chwilą. rozpoczęcia.działalności.każdego.podmiotu..Wprowadzanie.i.późniejsze. doskonalenie.wewnętrznych.aktów.prawnych.w.przedsiębiorstwie.jest. ściśle.związane.z.pojęciem.rozwoju.organizacyjnego, który.dokonuje.się. poprzez: 1). optymalizację.struktury.organizacyjnej; 2). poprawę. metod. zarządzania,. technik. i.narzędzi. pracy. oraz. instru- mentów.prawnych; 3). podnoszenie.kompetencji.pracowników; 4). doskonalenie.kultury.organizacji. efektywne.i.jakościowo.satysfakcjonujące.funkcjonowanie.podsta- wowych. procesów. w.organizacji. powinno. zostać. dokładnie. określone. i.skodyfikowane.. W.zakładach.pracy.funkcjonuje.wiele.różnych.regulaminów,.z.któ- rych. większość. powstała. na. skutek. nałożonego. na. określony. organ.. obowiązku. ich. wydania. (ustawy,. rozporządzenia. czy. statutu. organi- zacji).. typowymi.przykładami.takich.aktów.są.między.innymi: 1). regulamin.organizacyjny; 2). regulamin.pracy; 3). regulamin.wynagradzania.. 14 ROZDZiAł.1 Podstawą.wydania.niektórych.regulaminów.są.również.przepisy.we- wnętrzne.organów.założycielskich.lub.nadrzędnych,.powołujące.dany. zakład.pracy.i.równocześnie.nakładające.na.niego.obowiązek.opraco- wania.i.wprowadzenia.w.życie.określonych.uregulowań.(na.przykład.re- gulaminu.organizacyjnego.czy.wynagradzania)..Akty.te.są.tworzone.tak- że.w.celu.usprawnienia.funkcjonowania.i.zarządzania.zakładem.pracy. lub.określonymi.środkami.finansowymi,.na.przykład.regulaminy.dzia- łalności.organów.spółki.(zgromadzenia.wspólników,.rady.nadzorczej,. zarządu),.regulamin.kontroli.wewnętrznej,.regulamin.oceny.pracowni- ków,.instrukcja.obiegu.dokumentów,.instrukcja.kancelaryjna.itp. Sposób.i.forma.podania.do.wiadomości.ich.treści.jest.wewnętrzną. sprawą.zakładu.pracy..Natomiast.terminy.wejścia.w.życie.mogą.niejed- nokrotnie.wynikać.z.przepisów.prawa.albo.regulacji.dotyczących.two- rzenia.określonego.regulaminu.(na.przykład.regulaminu.pracy)..Należy. pamiętać, że musi.on.zostać.podpisany.przez.prezesa.zarządu.(dyrekto- ra).oraz.uzyskać.akceptację.upoważnionego.organu.. Ponieważ.punktem.wyjścia.do.przeprowadzenia.kontroli.jest.zgod- ność. z.przyjętym. wzorcem. oraz. zatwierdzonymi. planami,. w.każdym. przedsiębiorstwie.podstawą.w.tym.względzie,.także.w.zakresie.tzw..„go- spodarki. kadrowej”. oraz. organizacji. i.porządku. pracy,. są. liczne. akty. prawne.–.regulujące.wszystkie.obszary.funkcjonowania.firmy..Do.do- kumentów.o.charakterze.normatywnym,.odnoszących.się.do.zarządzania. pracą.i.pracownikami,.należą.na.przykład: 1). kodeks.pracy, 2). statut.spółki, 3). uchwały.zgromadzenia.wspólników, 4). uchwały.rady.nadzorczej, 5). uchwały.zarządu, 6). regulamin.organizacyjny, 7). regulamin.pracy, 8). regulamin.wynagradzania, 9). zatwierdzony.budżet, 10).zarządzenia.wewnętrzne, 11).poszczególne.procedury, 12).decyzje... RegUlAmiN.ORgANiZAcyJNy.JAKO.PODStAWA.fUNKcJONOWANiA.fiRmy 15 Powyższe.regulacje.mają.dla.wybranych.poziomów.zarządzania.cha- rakter.obligatoryjny..Większość.z.nich.odnosi.się.bezpośrednio.lub.po- średnio.do.sposobów.kierowania.ludźmi,.organizacji.i.podziału.pracy.. zawartość i zakres oddziaływania regulaminu organizacyjnego Aktem. mającym. podstawowe. znaczenie. dla. prawidłowej. działalności. przedsiębiorstwa.jest.zazwyczaj.regulamin.organizacyjny..Jest.on.typowym. przykładem.tzw..formalizacji,.czyli.określenia.w.formie.dokumentacji. realizowanych.przez.organizację.celów,.struktur,.norm.i.wzorców.dzia- łania..formalizacja.organizacji.polega.na.ustalaniu.wzorców.zachowań. człowieka.niezależnie.od.tego,.czy.działa.on.samodzielnie,.czy.w.grupie.. Opracowanie. tych. wzorców. (standardów). postępowania,. a.następnie. skłonienie.jednostki.do.postępowania.zgodnie.z.nimi.ma.na.celu1: 1). zapewnienie.ładu.wewnętrznego; 2). zapewnienie.pożądanego.poziomu.zgodności.współdziałania; 3). zapewnienie.pożądanego.poziomu.pewności.wyniku.i.sposobu.dzia- łania.poszczególnych.składowych; 4). zmniejszenie.poziomu.napięć.między.członkami.organizacji,.które. powstają.na.tle.kompetencyjnym; 5). zmniejszenie.poczucia.niepewności.miejsca.i.roli.jednostki.w.organi- zacji; 6). umożliwienie.ustalenia.i.wycenienia.wielkości.wpływu.poszczególnych. członków.organizacji.na.jej.funkcjonowanie. Regulamin.ten.określa.przede.wszystkim.strukturę.organizacyjną.za- kładu.oraz.wzajemne.stosunki.między.ogniwami.organizacyjnymi,.a.tak- że.zakres.działania,.podział.czynności.i.odpowiedzialności.osób.pełnią- cych.funkcje.kierownicze..chociaż.przepisy.nie.nakładają.na.pracodaw- ców.bezpośrednio.obowiązku.tworzenia.regulaminów.organizacyjnych,. nie.stanowi.to.żadnej.przeszkody.w.powołaniu.takich.aktów.prawnych. w.zakładzie.pracy,.zapewniają.one.bowiem.prawidłową.organizację.pra- cy.i.usprawniają.funkcjonowanie.organów.i.jednostek.organizacyjnych. 1. R..Rutka,.Jak budować regulamin organizacyjny w przedsiębiorstwie. Poradnik orga­ nizatora,.Wydawnictwo.ODDK,.gdańsk.2002. 16 ROZDZiAł.1 tego.zakładu..Regulaminy.mają.również.istotny.wpływ.na.prawidłowy. przepływ.dokumentów,.a.także.szybkość.i.prawidłowość.podejmowanych. decyzji.. Przepisy.takiego.aktu.wiążą.strony,.podobnie.jak.w.przypadku.re- gulaminu.pracy.czy.wynagradzania..Regulamin.organizacyjny.to.zbiór. norm,.instrukcji.oraz.zasad.określających.sposób.działania.struktur.or- ganizacyjnych.występujących.w.zakładzie.pracy..integralną.częścią.two- rzonego.regulaminu.powinien.być.schemat.organizacyjny.danego.przed- siębiorstwa..Dokument.ten.może.ponadto.zawierać.upoważnienia.do. wydania.określonych.instrukcji..Z.uwagi.na.znaczenie.tego.aktu.i.rolę,. jaką.spełnia.w.zakładzie.pracy,.powinien.on.funkcjonować.w.każdym. większym.przedsiębiorstwie.. Przy.opracowywaniu.regulaminu.należy.pamiętać,.aby.zawierał.on.ele- menty.niezbędne.do.precyzyjnego.określenia.zakresu.jego.działania. zasady budowy regulaminu organizacyjnego dostosowanego do specyfiki firmy Przygotowanie.regulaminu.organizacyjnego.warto.rozpocząć.od.okreś- lenia.modelu.struktury.organizacyjnej,.a.więc.od.przedstawienia.wszyst- kich.rodzajów.komórek.organizacyjnych,.samodzielnych.stanowisk.pra- cy,.ich.układu.hierarchicznego.oraz.wzajemnych.powiązań..Prawidłowo. opracowany.schemat.organizacyjny.ułatwia.pracę.zakładu,.zapewniając. sprawny. obieg. dokumentów. oraz. właściwy. podział. kompetencji. po- między.poszczególne.komórki.organizacyjne.i.nie.dopuszczając.do.prze- kraczania.posiadanych.uprawnień..Ponadto,.opracowując.taki.akt,.należy. pamiętać,.że.jest.on.ściśle.związany.z.organizowaniem.pracy.i.zarządza- niem.zakładem,.dlatego.nie.może.być.sprzeczny.z.regulaminem.pracy. Regulamin.organizacyjny.i.regulamin.pracy.powinny.decydować.o.or- ganizacji.zakładu.i.podziale.oraz.sposobie.pracy.w.tym.zakładzie,.a.tym. samym.stanowić.nierozerwalną.całość. Regulamin.organizacyjny.może.przybierać.różne.formy,.w.zależności. od.rodzaju.i.wielkości.przedsiębiorstwa..Najczęściej.zawiera.on.nastę- pujące,.wyodrębnione.elementy: 1). nazwę.przedsiębiorstwa; 2). siedzibę.przedsiębiorstwa; RegUlAmiN.ORgANiZAcyJNy.JAKO.PODStAWA.fUNKcJONOWANiA.fiRmy 17 3). organy.przedsiębiorstwa; 4). strukturę.organizacyjną.zawierającą.wyszczególnienie.komórek.or- ganizacyjnych,.samodzielnych.stanowisk.pracy,.innymi.słowy.sche- mat.organizacyjny.przedstawiający.w.ujęciu.graficznym.strukturę.przed- siębiorstwa; 5). organizację. pracy. i.zakres. działania. danego. przedsiębiorstwa. (lub. jednostki.organizacyjnej),.w.tym: a).zasady.działania.komórek.organizacyjnych,. b). zakres.ich.uprawnień.i.obowiązków,.a.także.kompetencje.kierowni- ków.danych.komórek; 6). przepisy.końcowe,.wśród.których.zamieszcza.się:. .a).datę.wejścia.w.życie.regulaminu,. b). sposób.zapoznania.się.z.jego.treścią.przez.pracowników.przedsię- biorstwa.lub.komórek.organizacyjnych. Regulamin.powinien.ponadto.zawierać.w.miarę.szczegółowe.okreś- lenie.zakresu.działań.oraz.odpowiedzialności.osób.pełniących.kluczowe. funkcje.kierownicze.. Pracodawcy,.którzy.prowadzą.przedsiębiorstwo.o.niezbyt.rozbudo- wanej.strukturze.i.zatrudniają.niewielu.pracowników,.mogą.również.za- mieszczać.postanowienia.dotyczące.zakresu.obowiązków.dla.poszcze- gólnych.stanowisk.pracy..Przy.większej.liczbie.stanowisk.lub.rozbudo- wanej. strukturze. organizacyjnej. informacje. na. temat. przydzielonych. obowiązków.powinny.być.przekazywane.indywidualnie,.a.w.regulaminie. powinny.znaleźć.się.jedynie.postanowienia.ramowe.dotyczące.większych. struktur.. 18 ROZDZiAł.1 przykłady regulaminów organizacyjnych dla przedsiębiorstw różnego typu i różnej wielkości przykład 1. regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa średniej wiel­ kości. Regulamin.organizacyjny........................... §.1 1..„Regulamin.organizacyjny”..................spółki.z.o.o.,.zwany.dalej.„regula- minem”,.jest.podstawowym,.wewnętrznym.dokumentem.spółki,.regulującym.za- sady.działania.przedsiębiorstwa,.jego.kierownictwa.i.podległych.pracowników.. 2..celem.regulaminu.jest.określenie.organizacji.przedsiębiorstwa................. ...........(ze.szczególnym.uwzględnieniem.struktury.służbowej.i.funkcjonalnej),. określenie.zasad.stanowienia.prawa.wewnętrznego.(tworzenia.wewnętrznych. aktów.prawnych).oraz.zasad.i.form.sprawowania.kontroli.w.przedsiębiorstwie. 3..Regulamin.organizacyjny.przedsiębiorstwa.stanowi.załącznik.do.uchwały. zarządu.uchwalającej.regulamin. 4..treść.niniejszego.regulaminu.jest.skierowana.do.wszystkich.pracowników. przedsiębiorstwa.i.jednocześnie.stanowi.dla.nich.tajemnicę.służbową. §.2 1..Strukturę.organizacyjną.spółki.określają.następujące,.wewnętrzne.akty. prawne. (które. są. integralnymi. załącznikami. wchodzącymi. w.skład. regula- minu): a). schemat.organizacyjny.przedsiębiorstwa,. b). wykaz.stanowisk.pracy. 2..Akt.prawa.wewnętrznego,.o.którym.mowa.w.punkcie.a),.winien.wydawać. zarząd.przedsiębiorstwa.w.formie.uchwały,.a.akty,.o.których.mowa.w.punkcie.b),. powinien.wydawać.prezes.zarządu.w.formie.zarządzenia.wewnętrznego.(w.wy- padku,.gdy.nie.są.one.załącznikami.do.regulaminu). W.zakresie.organizacji.i.porządku.pracy.w............................obowiązują.prze- pisy.„regulaminu.pracy”,.odpowiadające.przepisom.niniejszego.regulaminu. §.3 §.4 1..Regulamin.określa,.że.zarządzanie.w.przedsiębiorstwie.spółki.należy.do. prezesa.zarządu.spółki,.a.poszczególne.sfery.działania.przedsiębiorstwa.stanowią. samodzielne.piony.organizacyjne,.którymi.zarządzają.dyrektorzy.departamen- tów. 2..Regulamin.określa.następujące.funkcjonalne.piony.organizacyjne.–.de- partamenty: RegUlAmiN.ORgANiZAcyJNy.JAKO.PODStAWA.fUNKcJONOWANiA.fiRmy 19 a). Departament.Rozwoju,. b). Departament.it, c). Departament.Kadr.i.Organizacji, d). Departament.Handlu.i.marketingu, e). Departament.finansów, f). Departament.Współpracy.z.Zagranicą. 3.. Regulamin. ustala,. że. w.ramach. poszczególnych. departamentów. funk- cjonują.następujące.komórki.organizacyjne.(działy,.zespoły),.kierowane.przez. kierowników.lub.koordynatorów.tych.jednostek. Departament.Rozwoju: a). Dział.…………………………………… b). Dział.…………………………………… c). Zespół.…………………………….…… Departament.it: a). Dział.…………………………………… b). Dział.…………………………………… c). Zespół.…………………………….…… Departament.Kadr.i.Organizacji: a). Dział.…………………………………… b). Zespół.…………………………….…… Departament.Handlu.i.marketingu: a). Dział.…………………………………… b). Dział.…………………………………… c). Dział.…………………………………… Departament.finansów: a). Dział.…………………………………… b). Zespół.…………………………….…… c). Zespół.…………………………….…… Departament.Współpracy.z.Zagranicą: a). Zespół.…………………………….…… b). Zespół.…………………………….…… 4..Schemat.organizacyjny.przedsiębiorstwa,.stanowiący.integralną.część.ni- niejszego.regulaminu,.określa.zależność.i.drogę.służbową.obowiązującą.w.spółce. Wewnętrzną.strukturę.organizacyjną.danego.departamentu.funkcjonalnego. określa.prezes.zarządu.spółki.samodzielnie.lub.na.wniosek.kierownika.danego. departamentu. §.5 20 ROZDZiAł.1 1..Do.podstawowych.zadań.kierownika.departamentu.należy: §.6 a). realizacja.zadań.departamentu; b). analiza.wewnętrznych.i.zewnętrznych.warunków.działania.oraz.przewidywa- nie.zmian,.w.szczególności.dostrzeganie.zagrożeń.i.szans; c). planowanie.bieżące.i.perspektywiczne; d). budżetowanie.i.raportowanie.do.zarządu.spółki,.zarówno.merytoryczne,.jak. i.z.wykonania.budżetu; e). organizowanie.przedsięwzięć.i.zadań,.wykonawców.i.ich.współdziałania; f). tworzenie.i.stosowanie.systemu.skutecznego.motywowania.pracowników; g). tworzenie.i.doskonalenie.procedur.działania; h). rejestracja.i.dokumentowanie.operacji.handlowych.wynikających.z.działal- ności.spółki; i). utrzymywanie.systemu.terminowej.i.wiarygodnej.informacji.obejmującego. w.szczególności:.dopływ.informacji.do.odpowiednich.jednostek.organizacyj- nych.kontrolę.i.syntezę.informacji,.informowanie.prezesa.zarządu.w.zakresie. określonym.indywidualnie. 2..Do.podstawowych.zadań.kierownika.działu.należy: a). realizacja.zadań.działu.określonych.przez.akty.wewnętrzne.spółki.oraz.dy- rektora.departamentu;. b). organizowanie.pracy.działu.i.podległych.pracowników; c). planowanie.pracy.działu.w.określonych.przedziałach.czasowych; d). planowanie.pracy.i.ocenianie.podległych.pracowników; e). prowadzenie.przedsięwzięć.oraz.wykonywanie.zadań,.wynikających.z.poleceń. dyrektora.departamentu; f). stosowanie.systemu.skutecznego.motywowania.pracowników; g). przestrzeganie.ustalonych.procedur.działania; h). rejestracja.i.dokumentowanie.prowadzonych.operacji.handlowych,.w.których. bierze.udział.komórka.organizacyjna; i). raportowanie.do.dyrektora.departamentu.i.przestrzeganie.budżetu. 3..Szczegółowe.zadania.kierownika.komórki.organizacyjnej.powinien.okreś- lać.kierownik.departamentu.w.drodze.decyzji. §.7 Kierownik.departamentu.w.ramach.otrzymanego.od.zarządu.spółki.pełno- mocnictwa.szczególnego.jest.uprawniony.do.podejmowania.samodzielnych.de- cyzji.wywołujących.skutki.finansowe,.związanych.z.przydzieloną.sferą.działalno- ści,.w.zakresach.przewidzianych.innymi.wewnętrznymi.regulacjami. 1..W............................struktura.służbowa.jest.trzypoziomowa,.a.kompetencje. służbowe.osób.reprezentujących.poszczególne.poziomy.są.następujące: §.8 RegUlAmiN.ORgANiZAcyJNy.JAKO.PODStAWA.fUNKcJONOWANiA.fiRmy 21 a). pracownik.–.posiada.prawa.i.obowiązki.określone.kodeksem.pracy,.z.tytułu. nawiązanego.stosunku.pracy; b). bezpośredni.przełożony.–.organizuje.pracę,.ustala.jej.harmonogram,.rozlicza. pracownika.podwładnego.z.czasu.pracy.oraz.wykonania.zadań,.a.także.oce- nia.jego.pracę; c). przełożony.zarządzający.–.wykonuje.zarząd.operacyjny.danego.pionu.(kie- rownik.departamentu.funkcjonalnego).i.w.ramach.tego.zarządu.motywuje. podległych.pracowników,.stosując.nagrody.i.wyróżnienia.oraz.sankcje.służ- bowe.na.wniosek.bezpośredniego.przełożonego.lub.z.własnej.inicjatywy. 2..Oprócz.wyżej.wymienionych.trzech.poziomów.struktury.służbowej.w.po- szczególnych.departamentach.funkcjonalnych.mogą.występować.pracownicy.peł- niący.dodatkowe.funkcje.koordynujące,.obejmujące.wybranych.pracowników.lub. wybrane.zadania.realizowane.w.poszczególnych.komórkach.organizacyjnych. 3..Zakresy.działania.i.kompetencje.osób.pełniących.dodatkowe.funkcje.koor- dynujące.są.każdorazowo.określane.w.formie.zarządzenia.prezesa.zarządu.spółki. 1..Kompetencje.przełożonego.bezpośredniego.i.zarządzającego.mogą.być. łączone.(gdy.przełożony.zarządzający.sprawuje.równocześnie.funkcje.przełożo- nego.bezpośredniego). 2..W.stosunkach.służbowych.pracowników.obowiązuje.droga.służbowa.okreś- lona.przez.poziomy.struktury.. §.9 §.10 W....................................obowiązują.cztery.rodzaje.wewnętrznych.aktów.nor- matywnych.ustalających.obowiązujące.prawo.wewnętrzne,.których.hierarchia. powinna.być.następująca: a). uchwała.zarządu.spółki; b). zarządzenie.wewnętrzne.prezesa.zarządu; c). procedura.(samoistna.lub.wynikająca.z.aktu.wyższego.rzędu,.na.przykład.za- rządzenia.wewnętrznego); d). decyzja.dyrektora.departamentu.funkcjonalnego; e). decyzja.kierownika.komórki.organizacyjnej.. §.11 1..Jeżeli.w.normatywnym.akcie.wewnętrznym.nie.określono.jednoznacznie. czasu.jego.obowiązywania,.powinno.to.oznaczać,.że.akt.ten.obowiązuje.do.od- wołania. 2..Każdy.wewnętrzny.akt.normatywny.powinien.posiadać.następujące.cechy: a). nazwę.aktu; b). numer.łamany.przez.symbol.organizacyjny.wydającego; c). datę.wydania; d). zapis.tytułowy.(czego.dotyczy); 22 ROZDZiAł.1 e). cel.lub.krótkie.uzasadnienie.wydania.(w.razie.potrzeby.także.przywołanie. innej.uprawnionej.osoby,.w.porozumieniu.z.którą.został.on.wydany); f). podstawę.prawną.danego.unormowania.(odniesienie.do.przepisów.wyższego. rzędu); g). część.merytoryczną; h). określenie.rozdzielnika.dla.doręczeń.(adresatów); i). imię,.nazwisko.oraz.funkcję.osoby.podpisującej.akt.. §.12 Oprócz.aktów.normatywnych.wymienionych.w.§.10.niniejszego.regulaminu. w..................funkcję.podstawowych.aktów.normatywnych,.wydawanych.w.formie. pisemnej,.spełniają.instrukcje.służbowe.(technologiczne.lub.stanowiskowe).oraz. polecenia.służbowe.wydawane.przez.dowolnego.kierownika.komórki.organiza- cyjnej.w.stosunku.do.bezpośrednio.podległych.mu.pracowników,.niezależnie.od. stosowanej.formy.tych.poleceń.–.pisemnej.lub.ustnej. §.13 Osoba.zarządzająca.ma.prawo.wydać.samodzielnie.akt.normatywny.doty- czący.pracowników.zatrudnionych.w.podległych.jej.komórkach.organizacyjnych.. W.przypadku.gdy.akt.normatywny.ma.obejmować.pracowników.zatrudnionych. w.komórkach.organizacyjnych.podległych.innej.osobie.zarządzającej,.wówczas. akt. taki. powinien. być. wydany. w.porozumieniu. z.tą. osobą.. Uzyskanie. wspo- mnianego.porozumienia.powinno.być.zapisane.w.przepisach.wstępnych.aktu. Procedury.są.określane.w.drodze.zarządzenia.prezesa.zarządu.i.nie.mogą. być.uzupełniane.w.drodze.innych.wewnętrznych.aktów.normatywnych.(innych. procedur.oraz.decyzji). §.14 Oryginały.aktów.normatywnych.powinien.przechowywać.i.archiwizować.kie- rownik.komórki.organizacyjnej,.który.dany.akt.wydał.. §.15 §.16 §.17 Oprócz.aktów.normatywnych.wewnętrznych.w............................przestrzega- ne.i.stosowane.są.ogólnie.obowiązujące.przepisy.prawa.. 1..Regulamin.wchodzi.w.życie.z.dniem.............................................................. 2..Wszelkie.zmiany.niniejszego.regulaminu.wymagają.dla.swej.ważności.za- twierdzenia.przez.zarząd.spółki.w.drodze.uchwały.zarządu. RegUlAmiN.ORgANiZAcyJNy.JAKO.PODStAWA.fUNKcJONOWANiA.fiRmy 23 przykład 2. regulamin organizacyjny urzędu (przykład dotyczy fikcyjnego urzędu na szczeblu administracji rządowej). Regulamin.organizacyjny.urzędu........................... Rozdział.i Postanowienia.ogólne Urząd................................................,.jako.państwowa.jednostka.organizacyjna,. działa.na.podstawie................................................................................................... §.1 Regulamin.określa.organizację.wewnętrzną,.zakres.zadań.komórek.organi- zacyjnych.i.tryb.pracy.urzędu.................................................oraz.podstawowe.obo- wiązki,.uprawnienia.i.odpowiedzialność.pracowników. §.2 ilekroć.w.regulaminie.jest.mowa.o: §.3 a). urzędzie.–.rozumie.się.przez.to.urząd..............................................................; b). komórkach.organizacyjnych.–.rozumie.się.przez.to.departamenty.urzędu. ..............................................................................................................................; c). kierownictwie.urzędu.–.rozumie.się.przez.to.prezesa.urzędu......................... ..........................,.wiceprezesów.urzędu.oraz.dyrektora.generalnego.urzędu; d). kierujących.komórkami.organizacyjnymi.–.rozumie.się.przez.to.dyrektorów. departamentów.urzędu. Urząd.działa,.przestrzegając.następujących.zasad: §.4 a). legalności,. b). sprawności,. c). oszczędności,. d). przejrzystości.. §.5 1..Urząd.działa.pod.kierownictwem.prezesa.urzędu........................................ .....................................,.zgodnie.z.jego.zarządzeniami,.decyzjami.i.poleceniami. 2..Wykonując.powierzone.przez.prezesa.urzędu............................................... zadania,.wiceprezesi.urzędu.zapewniają.ich.realizację.we.współdziałaniu.z.dy- rektorem. generalnym. urzędu. oraz. przy. pomocy. podmiotów. kierujących. ko- mórkami.organizacyjnymi.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Regulacje wewnętrzne w przedsiębiorstwach
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: