Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00574 013662 21027073 na godz. na dobę w sumie
Regulamin ZFŚS na rok szkolny 2014/2015 - ebook/pdf
Regulamin ZFŚS na rok szkolny 2014/2015 - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 114
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-3032-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> pracy i ubezpieczeń społecznych
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Zakładowym funduszem świadczeń socjalnych administruje dyrektor szkoły. Zarządza w tym przypadku nawet kilkudziesięcioma tysiącami złotych z kont ZFŚS. Za pieniądze te ponosi odpowiedzialność także karną. Przyznanie świadczeń niezgodnie z przepisami może skończyć się płaceniem należnych składek do ZUS wraz z odsetkami. Publikacja pomoże każdemu dyrektorowi szkoły zarządzać funduszem i podejmować właściwe decyzje o podziale środków ZFŚS. Prezentuje sprawdzone triki, dzięki którym można uniknąć płacenia składek na ubezpieczenie społeczne. Zawiera gotowe zapisy do regulaminu ZFŚS wraz z wzorami niezbędnych dokumentów.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

„Regulamin ZFŚS na rok szkolny 2014/2015. 34 zapisy, które muszą się w nim znaleźć” to publikacja, która ułatwi prowadzenie działalności socjalnej w Państwa szkole. Pozwoli uniknąć niezgodnych z przepisami zapisów w regula minie ZFŚS. Pomoże wyeliminować dyskryminujące pracowników decyzje socjalne oraz sprawi, że środki z ZFŚS będą przydzielane w sposób niebudzący wątpliwości pracowników i ZUS. W broszurze wyjaśniamy m.in.: • Jakie 34 zapisy trzeba umieścić w regulaminie ZFŚS. • W jaki sposób prowadzić dokumentację socjalną zgodnie z najnowszymi wytycznymi. • Kto, poza nauczycielami i emerytami jest uprawniony do świadczeń ZFŚS w szkole. • Jakie świadczenia można sfinansować z ZFŚS w 2014 roku. Agnieszka Rumik, radca prawny, specjalista prawa oświatowego Polecamy także nasze pozostałe publikacje: „Świadczenie urlopowe i wynagrodzenie za wakacje 2013” to niezbędnik, który musi się znaleźć przed sezonem urlopowym w każdej szkole. Ułatwi naliczanie pensji wakacyjnej i świadczeń urlopowych. Pozwoli sprawdzić poprawność zastosowanych metod obliczeniowych. Dzięki zawartym w nim wskazówkom i przykładom szybko i bezbłędnie naliczą Państwo należne nauczycielom wakacyjne świadczenia. • Jak ustalić wysokość świadczenia przy niepełnym etacie i krótkiej umowie? • Którym nauczycielom należy się podwójne dofinansowanie do wakacji? • Czy świadczenie przysługuje za okresy nieobecności w pracy, np. z powodu urlopu zdrowotnego, macierzyńskiego, czy wychowawczego? Agnieszka Rumik, prawnik, specjalista prawa oświatowego Polecamy także nasze pozostałe publikacje: „Świadectwa pracy i świadczenia dla pracowników szkoły zwolnionych z pracy” to jedyna publikacja na rynku, która przedstawia, jak krok po kroku wypełnić świadectwo pracy nauczyciela. Praktyczne rady ekspertów pomogą także bezbłędnie rozliczyć się z pracownikami szkoły zwolnionymi z pracy. Broszura zawiera m.in.: • zasady wydawania świadectw pracy po umowie na czas określony, • przykładowe zapisy w świadectwie pracy nauczyciela, • podstawy prawne dla wszystkich możliwych przypadków ustania zatrudnienia nauczyciela, • przejrzysty wykaz odpraw i ich wysokości. Anna Trochimiuk, specjalista z zakresu prawa oświatowego Polecamy także nasze pozostałe publikacje: Świadczenie urlopowe i wynagrodzenie za wakacje 2014 i i Ś w a d c z e n e u r l o p o w e i i w y n a g r o d z e n e z a w a k a c e 2 0 1 4 j Znajdziesz je pod adresem: http://fabrykawiedzy.com Znajdziesz je pod adresem: http://fabrykawiedzy.com Wydanie II „Urlop uzupełniający i ekwiwalent za urlop nauczyciela. 30 najczęściej popełnianych błędów” to wyjątkowa publikacja, która w sposób jasny i przejrzysty przedstawia zasady rozliczania urlopów wypoczynkowych w szkole. Przykłady i procedury pomogą Państwu bez problemu ustalić wymiar urlopu nauczycieli, jak również wysokość przysługującego im ekwiwalentu za urlop. W szczególności polecam: • praktyczne wskazówki, jak prawidłowo uśredniać godziny ponadwymiarowe do ekwiwalentu, • analizę najczęściej popełnianych błędów przy rozliczaniu urlopów wraz ze wskazówkami, jak można było ich uniknąć, • ponad 50 przykładów zastosowania przepisów o urlopach w praktyce szkolnej. Anna Trochimiuk, prawnik specjalista z zakresu prawa oświatowego Polecamy także nasze pozostałe publikacje: Świadectwa pracy i świadczenia dla pracowników szkoły zwolnionych z pracy Znajdziesz je pod adresem: http://fabrykawiedzy.com Wydanie II Cena: 39,90 zł brutto j i i ł U r l o p u z u p e n a ą c y i e k w w a e n t z a u r l o p n a u c z y c e a l l i i i i Ś w a d e c t w a p r a c y i ś w a d c z e n a d a p r a c o w n k ó w s z k o l i i l ł y z w o n o n y c h z p r a c y UOO25 UOO26 UOO27 Urlop uzupełniający i ekwiwalent za urlop nauczyciela 30 najczęściej popełnianych błędów Wydanie II i l R e g u a m n Z F Ś S n a r o k s z k o n y 2 0 1 4 / 2 0 1 5 l Publikacja „Zamknięcie roku szkolnego 2013/2014. Zadania i obowiązki dyrektora” opisuje krok po kroku czerwcowe zadania dyrektora, wraz z konkretnymi przykładami, wzorami dokumentów, wskazanymi najczęstszymi błędami popełnianymi w szkołach. Dyrektor, który skorzysta z broszury „Zamknięcie roku szkolnego 2013/2014”: • niczego nie przeoczy i będzie mógł uporządkować swoje czerwcowe zadania, • bez żadnych wątpliwości wykona ciążące na nim obowiązki z każdej dziedziny pracy szkoły, • zapozna się ze szczegółowym, proponowanym przez eksperta, haromo nogramem prac – by zdążyć z wykonaniem czynności przed wakacjami. Teresa Krysztofiak, ekspert z zakresu prawa oświatowego Publikacja „Wychowawca i zespół wychowawców w nowym roku szkolnym” to praktyczny poradnik, który porządkuje zadania dyrektora, wychowawcy i zespołu wychowawców w szkole. W jednym miejscu zebrane są wszystkie problemowe sytuacje związane z powołaniem, odwołaniem, rezygnacją z funkcji wychowawcy klasy oraz szczegółowy harmonogram zadań na każdy miesiąc roku szkolnego, wraz z datami realizacji oraz podstawami prawnymi. Książka odpowiada m.in. na pytania: • Czy wniosek rodziców o wybór wychowawcy jest dla dyrektora wiążący? • Co zrobić, jeśli nauczyciel nie zgadza się na przyjęcie funkcji wychowawcy? • Czy nauczyciel religii, pedagog lub bibliotekarz mogą zostać wychowawcami? • Jakie korzyści przyniesie szkole utworzenie zespołu wychowawców? Teresa Krysztofiak, ekspert z zakresu prawa oświatowego Polecamy także nasze pozostałe publikacje: Polecamy także nasze pozostałe publikacje: i i Z a m k n ę c e r o k u s z k o n e g o 2 0 1 3 / 2 0 1 4 l Zamknięcie roku szkolnego 2013/2014 Zadania i obowiązki dyrektora Znajdziesz je pod adresem: http://fabrykawiedzy.com Wydanie II Znajdziesz je pod adresem: http://fabrykawiedzy.com Cena: 39,90 zł brutto W y c h o w a w c a i z e s p ó ł w y c h o w a w c ó w w n o w y m r o k u s z k o n y m l Wychowawca i zespół wychowawców w nowym roku szkolnym Powołanie, zadania, harmonogram prac Wydanie II UOO38 UOO39 Znajdziesz je pod adresem: http://fabrykawiedzy.com Cena: 39,90 zł brutto UOO24 Regulamin ZFŚS na rok szkolny 2014/2015 34 zapisy, które muszą się w nim znaleźć Wydanie II UOO24.indd 1 14-05-08 14:53 Regulamin ZFŚS na rok szkolny 2014/2015 34 zapisy, które muszą się w nim znaleźć UOO24.indd 1 14-05-08 22:08 Autorzy: Dariusz Dwojewski doradca prawny Anna Trochimiuk prawnik, specjalista prawa oświatowego Agnieszka Rumik radca prawny, specjalista prawa oświatowego Redakcja: Agnieszka Rumik Redaktor Naczelny Grupy Czasopism: Aldona Kapica Menedżer Produktu: Paulina Krzyżanowska Kierownik marketingu i sprzedaży: Julita Lewandowska-Tomasiuk Zdjęcie na okładce: Fotolia.pl Korekta: Zespół Koordynator produkcji: Mariusz Jezierski Druk: MDruk Skład i łamanie: Dariusz Ziach ISBN 978-83-269-3032-4 Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2014 Wydanie II Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa, tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10, e-mail: cok@wip.pl NIP: 526-19-92-256, KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Wysokość kapitału zakładowego 200.000 zł. Publikacja „Regulamin ZFŚS na rok szkolny 2014/2015” została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy oraz doświadczenia jej twórców. Zapropono- wane w niej wskazówki, porady i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Opublikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym autorzy, konsultanci oraz redakcja nie mogą ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w pub- likacji „Regulamin ZFŚS na rok szkolny 2014/2015” wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkret- nych przypadków. UOO24.indd 2 14-05-08 22:08 Spistreści Spis treści 1. PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ W SZKOLE ......................................... 5 1.1. Zasady prowadzenia działalności socjalnej .............................................. 5 1.2. Przeznaczenie środków z ZFŚS .................................................................. 6 1.3. Trzy zasady przyznawania świadczeń z ZFŚS w szkole .............................. 8 2. ADMINISTROWANIE ZFŚS ................................................................................ 9 2.1. Administrator funduszu ............................................................................ 9 2.2. Odpowiedzialność karna za administrowanie funduszem ..................... 10 2.3. Administrowanie funduszem przez upoważnionego pracownika .......... 10 3. OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA ZE ŚRODKÓW ZFŚS ...................... 13 3.1. Obowiązkowe objęcie funduszem .......................................................... 13 3.2. Dobrowolne objęcie funduszem ............................................................ 14 3.3. Wykluczenie części pracowników z dostępu do świadczeń z ZFŚS ......... 14 3.4. Prawo pracowników do ZFŚS .................................................................. 15 3.5. Prawo emerytów i rencistów do ZFŚS .................................................... 16 3.6. Prawo pracującego emeryta do ZFŚS ..................................................... 17 3.7. Zmiana szkoły, w której nauczyciel korzysta z ZFŚS ................................ 18 3.8. Członkowie rodzin uprawnieni do korzystania z ZFŚS ............................. 20 3.9. Warunki korzystania z ZFŚS przez członków rodziny .............................. 21 4. RODZAJE ŚWIADCZEŃ FINANSOWANYCH Z ZFŚS .......................................... 23 4.1. Dofinansowanie do wypoczynku ........................................................... 23 4.2. Termin na złożenie wniosku o dofinansowanie ...................................... 24 4.3. Termin rozpatrzenia wniosku pracownika .............................................. 25 4.4. Kryterium socjalne ................................................................................ 25 4.5. Oświadczenie o dochodzie na członka rodziny ....................................... 26 4.6. Częstotliwość składania oświadczeń ...................................................... 26 4.7. Udokumentowanie wykorzystania świadczenia socjalnego ................... 27 4.8. Dofinansowanie do wypoczynku wolne od podatku i składek ZUS ........ 27 4.9. Świadczenie urlopowe dla nauczycieli ................................................... 30 4.10. Wyłączenie kryterium socjalnego ........................................................... 30 4.11. Działalność kulturalno-oświatowa .......................................................... 31 4.12. Działalność sportowo-rekreacyjna ......................................................... 32 4.13. Dofinansowanie do żłobka, przedszkola ................................................ 33 4.14. Pomoc rzeczowa ..................................................................................... 34 4.15. Bony, talony ............................................................................................ 35 UOO24.indd 3 3 14-05-08 22:08 4.16. Pomoc finansowa ................................................................................... 36 4.17. Zapomogi losowe ................................................................................... 37 4.18. Bezzwrotna pomoc na cele mieszkaniowe ............................................. 39 4.19. Pożyczki mieszkaniowe ........................................................................... 40 5. PRZYZNAWANIE ŚWIADCZEŃ Z ZFŚS ............................................................ 43 5.1. Procedury przyznawania świadczeń socjalnych .................................... 44 5.2. Komisje socjalne ..................................................................................... 44 5.3. Ustalanie sytuacji socjalnej osób uprawnionych .................................... 45 5.4. Kryterium dochodowe ............................................................................ 46 5.5. Dokumentowanie dochodów osób uprawnionych do świadczeń socjalnych .............................................................................................. 47 6. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZAKŁADOWEJ DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ ........... 49 6.1. Naliczenie odpisu na emerytów i rencistów .......................................... 49 6.2. Odpis na emeryta, który zmarł w trakcie roku ....................................... 50 6.3. Odpis na nauczyciela, który przeszedł na emeryturę ............................. 50 6.4. Podwójny odpis na pracującego emeryta .............................................. 51 6.5. Niepodzielność środków zgromadzonych na koncie funduszu .............. 51 6.6. Ewidencjonowanie środków funduszu .................................................. 51 6.7. Ewidencjonowanie świadczeń przyznanych osobom uprawnionym ..... 52 7. ZWOLNIENIE ŚWIADCZEŃ Z ZFŚS OD SKŁADEK ZUS ...................................... 53 8. ZASADY RÓżNICOWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZFŚS .......................................... 57 8.1. Różnicowanie pulą i liczbą świadczeń ................................................... 59 8.2. Różnicowanie pożyczek ......................................................................... 60 9. OKRES OBOWIĄZYWANIA REGULAMINU, AKTUALIZACJA ZAPISÓW .......... 63 9.1. Ustalanie treści Regulaminu .................................................................. 63 9.2. Zmiany w Regulaminie ........................................................................... 64 9.3. Wzór regulaminu ZFŚS ............................................................................ 65 9.4. Wzory załaczników do regulaminu ZFŚS i dokumentów związanych z działalnością socjalną ........................................................................... 83 4 UOO24.indd 4 14-05-08 22:08 Regulamin ZFŚS na rok szkolny 2014/2015 1. PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ W SZKOLE 1.1. Zasady prowadzenia działalności socjalnej Podstawą działalności zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w szkole lub innej placówce oświatowej jest Regulamin (art. 8 ust. 2 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjal- nych, dalej jako: ustawa o ZFŚS). Regulamin powinien określać przede wszystkim: 1) szczegółowe zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finan- sowanych z funduszu, np.: „świadczenia udziela się na wniosek osób uprawnionych, przyznanie i wysokość świadczenia uzależnia się od sytuacji życiowej, materialnej i rodzinnej uprawnionego...”, 2) zasady przeznaczania środków funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej, np.: „środki funduszu przeznacza się na: dofi- nansowanie wypoczynku pracowników zorganizowanego we własnym zakresie, pożyczek zwrotnych na cele mieszkaniowe...”, 3) krąg osób uprawnionych do korzystania z funduszu w szkole, np.: „uprawnionymi do korzystania z funduszu działającego w szkole są: pracownicy i ich rodziny, emeryci (renciści) – byli pracownicy i ich rodziny, dzieci zmarłych pracowników lub byłych pracowników będą- cych emerytami lub rencistami”. UOO24.indd 5 5 14-05-08 22:08 W Regulaminie należy także zawrzeć wszystkie kwestie budzące wątpliwości, a związane z funkcjonowaniem funduszu w szkole, np. procedurę przy- znawania świadczeń dyrektorowi lub wicedyrektorowi placówki, funkcjo- nowanie komisji socjalnej i jej uprawnienia. UWAGA ZakresunormowańzawartychwRegulaminiezależyod ilościśrodkówpieniężnychfunduszudanejszkołyiprefe- rencjisocjalnychpracowników.Azatemzakresunormo- wańwRegulaminie,wtymrodzajeiwysokośćprzyznawanych świadczeń,możeróżnićsięmiędzyposzczególnymiplacówkami. 1.2. Przeznaczenie środków z ZFŚS Środki funduszu socjalnego mogą być przeznaczane, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, wyłącznie na działalność socjalną szkoły. Przez działalność socjalną należy rozumieć usługi świadczone przez pra- codawców na rzecz: z różnych form wypoczynku, z działalności kulturalno-oświatowej, z działalności sportowo-rekreacyjnej, z opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, z udzielania pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warun- kach określonych umową (art. 2 pkt 1 ustawy o ZFŚS). Aby ocenić, czy dane świadczenie można wprowadzić do Regulaminu ZFŚS, należy odnieść je do powyższej defi- nicji działalności socjalnej. Pozwoli to ocenić, czy dany wydatek można pokryć ze środków ZFŚS. Zgodnie z ustawą o funduszu świadczeń socjalnych ze środków tego fun- duszu można finansować różne formy wypoczynku, nie określono jednak 6 UOO24.indd 6 14-05-08 22:08 Regulamin ZFŚS na rok szkolny 2014/2015 1.Podstawydziałalnościsocjalnejwszkole dokładnie rodzaju tych form. Wypoczynek pracowników może więc obej- mować przykładowo: 1) wczasy, 2) wczasy profilaktyczne, 3) pobyt w sanatorium, 4) kolonie, 5) obozy, 6) zimowiska, 7) „zielone szkoły”, 8) „zielone przedszkola”, 9) oazy, 10) rajdy dla dzieci i młodzieży, 11) wycieczki, 12) wypoczynkowe lub rekreacyjne wyjazdy weekendowe (np. grzybobranie), 13) wypoczynek organizowany przez pracownika we własnym zakresie (np. „wczasy pod gruszą”, wczasy turystyczne). Formy wypoczynku, jak też miejsce ich realizacji powinny być określone w Regulaminie ZFŚS. Dla osoby uprawnionej do korzystania z funduszu podstawą prawną do ubiegania się o świadczenia socjalne jest bowiem Regulamin, a nie ustawa o ZFŚS. Jeżeli jakiegoś rodzaju świadczenia nie uwzględniono w Regulaminie, oznacza to, że nie można o nie wnioskować. UWAGA Nie wszystkie elementy działalności socjalnej muszą być ujęte w Regulaminie.Topracodawcaustalająctreść Regulaminuwnegocjacjachzezwiązkamizawodowymilub przedstawicielempracowników,określa,jakieformydziałalności socjalnejbędąfinansowanezfunduszuwdanejszkole.Rodzaje świadczeńprzyznawanychzfunduszuniemogąbyćjednakinneniż tewymienionewustawie.Przykładowo–może nie być pożyczek mieszkaniowych, ale nie może być świadczeń o charakterze upominkowym(np.ztytułujakiegośjubileuszu). UOO24.indd 7 7 14-05-08 22:08 1.3. Trzy zasady przyznawania świadczeń z ZFŚS w szkole Choć głównie treść regulaminu ZFŚS w szkole przesądza o tym, kto i w ja- kiej wysokości dostanie świadczenie z funduszu socjalnego, są jednak 3 zasady, których należy przestrzegać niezależnie od zapisów regulaminu. ZASADA 1 – każdy pracownik, bez względu na wymiar etatu i okres za- trudnienia, ma prawo do świadczeń z ZFŚS. Prawo do świadczeń mają wszyscy pracownicy niezależnie od podstawy zatrudnienia (tj. takie samo prawo do świadczeń mają osoby zatrudnione zarówno na zastępstwo, jak i na podstawie mianowania; w wymiarze 1/18 etatu, jak też w pełnym wymiarze czasu pracy). O statusie pracownika decyduje fakt pozostawania ze szkołą w stosunku pracy, a nie efektywne jej świadczenie (tj. prawo do świadczeń mają także osoby przebywające na urlopie zdrowotnym, macierzyńskim, wychowawczym itp.). ZASADA 2 – wysokość świadczenia jest uzależniona wyłącznie od sytuacji socjalnej pracownika. Jedynym kryterium wpływającym na wysokość świadczeń socjalnych może być zatem kryterium socjalne. Musi ono zostać doprecyzowane w Regu- laminie ZFŚS, który ustala pracodawca w uzgodnieniu ze związkami za- wodowymi lub przedstawicielem pracowników, jeśli nie działają w danym zakładzie związki zawodowe (art. 8 ust. 2 ww. ustawy). Regulamin musi więc określać sposób ustalania sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej. O prawie do świadczenia z ZFŚS określonej wartości nie mogą przesą- dzać takie okoliczności jak zatrudnienie na część etatu, krótki staż pracy czy zajmowane stanowisko, lecz wyłącznie sytuacja życiowa, materialna i rodzinna pracownika. ZASADA 3 – ze środków funduszu można przyznać tylko świadczenie przewidziane w regulaminie ZFŚS, o których mowa na str. 6. 8 UOO24.indd 8 14-05-08 22:08 Regulamin ZFŚS na rok szkolny 2014/2015 2. ADMINISTROWANIE ZFŚS 2.1. Administrator funduszu Środkami ZFŚS administruje pracodawca (art. 10 ustawy ZFŚS). Admi- nistrowanie przez pracodawcę zakładowym funduszem świadczeń socjal- nych oznacza wykonywanie obowiązków i uprawnień określonych dla pracodawcy w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, a w szczególności: z zapewnienie obsługi technicznej, kadrowej i finansowej, niezbędnej do funkcjonowania funduszu w placówce oraz z odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów ww. ustawy o zakłado- wym funduszu świadczeń socjalnych. Administrowanie nie jest tożsame z wyłącznym dysponowaniem. Zakła- dowy fundusz świadczeń socjalnych jest funduszem specjalnym, co oznacza, że pracodawca jest administratorem funduszu i nie może do- wolnie dysponować środkami socjalnymi, które są prawnie i rachunkowo wyodrębnione z innych jego środków finansowych. Właścicielem środków zgromadzonych na rachunku bankowym funduszu jest zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, a nie zakład pracy (wyrok WSA we Wrocławiu z 18 września 2009 r.). Pracodawca administrują- cy środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nie może ich UOO24.indd 9 9 14-05-08 22:08 wydatkować niezgodnie z Regulaminem zakładowej działalności socjalnej (wyrok SN z 20 sierpnia 2001 r.). Administrowanie ZFŚS musi być zgodne z: 1) przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, 2) postanowieniami Regulaminu ZFŚS obowiązującego w danej placówce, 3) rocznym planem rzeczowo-finansowym. 2.2. Odpowiedzialność karna za administrowanie funduszem Pracodawca ponosi odpowiedzialność karną za przestrzeganie przepisów ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (art. 12a ustawy o ZFŚS). Ponadto kierownik jednostki sektora finansów publicznych jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej, w tym za wykonywanie określonych ustawą obowiązków w zakresie kontroli finansowej (zgodnie z art. 53 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych). 2.3. Administrowanie funduszem przez upoważnionego pracownika Dyrektor szkoły nie musi samodzielnie i osobiście zarządzać środkami zgromadzonymi na koncie ZFŚS. W tym celu może powołać w Regulami- nie komisję socjalną. Należy jednak zaznaczyć, że ani ustawa o ZFŚS, ani inny powszechnie obowiązujący przepis prawa regulujący tę problematykę nie obligują do tworzenia tego organu. Dyrektor szkoły może także, zgodnie z prawem, w drodze polecenia służ- bowego powierzyć innemu pracownikowi obowiązki związane z admini- strowaniem ZFŚS (np. zbieranie i kwalifikowanie wniosków, rozliczanie funduszu), sobie pozostawiając wydawanie decyzji (oczywiście w uzgod- nieniu ze związkami zawodowymi). Podstawę prawną takiego powierzenia 10 UOO24.indd 10 14-05-08 22:08 Regulamin ZFŚS na rok szkolny 2014/2015
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Regulamin ZFŚS na rok szkolny 2014/2015
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: