Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00150 002842 20664934 na godz. na dobę w sumie
Regulamin pracy. Tworzenie – Wprowadzanie – Ruchome rozkłady - ebook/pdf
Regulamin pracy. Tworzenie – Wprowadzanie – Ruchome rozkłady - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 346
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-5499-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> pracy i ubezpieczeń społecznych
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Potrzeba przygotowania opracowania na temat regulaminu pracy nasiliła się po 23.8.2013 r., tj. po wejściu w życie zmiany przepisów Kodeksu pracy wprowadzonej ustawą z 12.7.2013 r. o zmianie ustawy ‒ Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 896). Ustawa ta wprowadziła trzy ważne zmiany w zakresie czasu pracy, które znacznie uelastyczniają proces pracy i wymagają wprowadzenia zmian do regulaminu pracy.

Publikacja przeznaczona jest do wykorzystania przy opracowywaniu nowego regulaminu pracy lub zmian w regulaminie już obowiązującym.

Dlaczego warto mieć publikację Regulamin pracy pod ręką?

Ponadto w publikacji oprócz przykładowych zapisów regulaminu, wzorów dokumentów, odpowiedzi na pytania  zamieszczono tematyczne akty prawne.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Regulamin pracy Tworzenie – Wprowadzanie – Ruchome rozkłady Maciej Nałęcz l i R e g u a m n p r a c y GRATIS dostęp do portalu www.ekspertbeck.pl Kadry i płace Nabywając niniejszą książkę otrzymują Państwo informacje dotyczące: • obowiązku wprowadzenia regulaminu pracy • treści regulaminu pracy • wpływu zmiany przepisów wyższej rangi na postanowienia regulaminu • trybu uzgadniania treści regulaminu • wejścia w życie regulaminu pracy lub jego zmiany • procedury ujednolicania regulaminu • wpływu przejścia zakładu pracy na regulamin • utraty mocy obowiązującej regulaminu Dodatkowo opracowany został wzór regulaminu pracy w różnych wariantach przeznaczony do modyfikacji zgodnie z potrzebami Czytelnika. Maciej Nałęcz – redaktor serwisu Kadry, współautor komentarza do Kodeksu pracy (Wydawnictwo C.H. Beck sp. z o.o.), autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa pracy, doradca organizacji gospodarczych, konsultant w kancelarii Orłowski-Patulski- -Walczak Sp. z o.o. Regulamin pracy Tworzenie – Wprowadzanie – Ruchome rozkłady Potrzeba przygotowania książki na temat regulaminu pracy nasiliła się po 23.8.2013 r., czyli po wejściu w życie zmiany przepisów Kodeksu pracy w zakresie uelastycznienia czasu pracy. Wprowadzenie nowych rozwiązań wymaga m.in. zmiany regulaminu pracy, którego obowiązkowym elementem treści są sys­ temy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe czasu pracy. Książka stanowi praktyczną pomoc pod­ czas wprowadzania koniecznych zmian w regulaminie już obowiązującym, ale także ułatwi opracowanie nowego regulaminu pracy. Poradnik przydatny będzie również w sy tu­ acjach nietypowych, wymagających po­ dej mowania różnorodnych działań doty­ czących regulaminu pracy, np. w związku z przejściem zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, zmniejszeniem się liczby pracowników poniżej 20 osób albo decyzją o ujednoliceniu wielokrotnie zmienianej treści aktu. W książce przedstawiona została także procedura wprowadzania regulaminu pracy i jego wejścia w życie w wariantach zależnych od istnienia u pracodawcy orga­ nizacji związkowych lub ich braku. Ponadto w publikacji oprócz przykłado­ wych zapisów regulaminu, wzorów doku­ mentów, odpowiedzi na pytania zamiesz­ czono tematyczne akty prawne. Wydawnictwo C.H.Beck Beck Info Biznes ul. Bonifraterska 17 00­203 Warszawa tel.: 22 311 22 22 faks: 22 33 77 601 e­mail: bibredakcja@beck.pl www.beckinfobiznes.pl Regulamin pracy Maciej Nałęcz Regulamin pracy Tworzenie – Wprowadzanie – Ruchome rozkłady Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa 2014 Tworzenie – Wprowadzanie – Ruchome rozkłady Regulamin pracy wydanie I styczeń 2014 Autor: Maciej Nałęcz Redakcja: Marta Figuła Korekta: Monika Mielczarek Wszelkie prawa zastrzeżone. Opinie zawarte w niniejszej publikacji Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. stanowią osobisty punkt widzenia Autora Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk: Totem, Inowrocław ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa tel. 22 33 77 600, faks 22 33 77 602 www.beckinfobiznes.pl ISBN: 978-83-255-5498-9 ISBN e-book: 978-83-255-5499-6 SpiS TReści Wykaz skrótów ....................................................................................................... Wykaz piktogramów ............................................................................................. Wprowadzenie ....................................................................................................... 1. Zakres regulacji regulaminu pracy ............................................................. 1.1. Charakter prawny regulaminu pracy ................................................... 1.2. Umiejscowienie regulaminu pracy w hierarchii źródeł prawa ......... 1.3. Wpływ zmiany przepisów wyższej rangi na postanowienia regulaminu ................................................................................................ 1.4. Obowiązek wprowadzenia regulaminu pracy .................................... 1.5. Wprowadzenie regulaminu pracy przez pracodawcę zatrudniającego mniej niż 20 pracowników ......................................... 1.6. Wpływ układu zbiorowego pracy na regulamin pracy ..................... 1.7. Spadek liczby pracowników poniżej 20 osób ...................................... 1.8. Zakres podmiotowy regulaminu ........................................................... 2. Procedura wydania regulaminu ................................................................... 2.1. Wymóg uzgodnienia ................................................................................ 2.2. Tryb uzgadniania treści regulaminu ..................................................... 2.3. Podanie regulaminu do wiadomości i jego wejście w życie .............. 3. Zmiana treści regulaminu ............................................................................. 3.1. Tryb wprowadzania zmian ..................................................................... 3.2. Wejście w życie regulaminu pracy lub jego zmiany ........................... IX XI 1 5 5 6 9 12 17 19 20 23 27 27 28 33 36 36 38   Spis treści 4. Ujednolicenie treści regulaminu ................................................................. 4.1. Korzyści z ujednolicenia treści regulaminu ......................................... 4.2. Procedura ujednolicania regulaminu .................................................... 5. Działania szczególne ...................................................................................... 5.1. Wpływ przejścia zakładu pracy na regulamin .................................... 5.2. Zawieszenie stosowania .......................................................................... 5.3. Utrata mocy obowiązującej ..................................................................... 6. Zakres przedmiotowy regulaminu pracy ................................................... 6.1. Cel utworzenia regulaminu pracy ......................................................... 6.2. Podział treści regulaminu pracy ............................................................ 6.3. Powtarzanie w regulaminie przepisów Kodeksu pracy i innych aktów państwowych ............................................................................... 7. Szczegółowa treść regulaminu pracy .......................................................... 7.1. Postanowienia wstępne ........................................................................... 7.2. Obowiązki pracowników ....................................................................... 7.3. Tajemnica pracodawcy i tajemnica przedsiębiorstwa ......................... 7.4. Rażące naruszenia obowiązków służbowych ...................................... 7.5. Obowiązki pracodawcy .......................................................................... 7.6. Przeciwdziałanie mobbingowi ............................................................... 7.7. Prawa pracodawcy ................................................................................... 7.8. Organizacja procesu pracy ...................................................................... 7.8.1. Podległość służbowa ...................................................................... 7.8.2. Przyjęty w zakładzie sposób komunikowania .......................... 7.8.3. Zorganizowanie zastępstwa ......................................................... 7.8.4. Nowy pracownik ............................................................................ 7.8.5. Odzież służbowa reprezentacyjna ............................................... 7.8.6. Otoczenie miejsca pracy ............................................................... 7.8.7. Informowanie pracodawcy o wystąpieniu przestoju ............... 7.8.8. Przebywanie na terenie zakładu .................................................. 7.8.9. Monitoring pomieszczeń .............................................................. 7.8.10. Kontrola rzeczy osobistych i ubrań pracowników .................. 7.8.11. Potwierdzanie obecności w pracy .............................................. 7.8.12. Usprawiedliwianie nieobecności w pracy ................................ 7.8.13. Przyjmowanie skarg i wniosków ............................................... 7.8.14. Zawieranie i rozwiązywanie umów .......................................... I 39 39 40 42 42 43 44 45 45 48 49 52 52 54 57 63 64 65 69 70 71 72 73 74 77 80 82 82 83 84 86 86 88 88 Spis treści 7.9. Regulacja czasu pracy .............................................................................. 7.9.1. Podstawowe pojęcia czasu pracy ................................................. 7.9.2. System organizacji czasu pracy .................................................... 7.9.3. Rozkład czasu pracy ...................................................................... 7.9.4. Ruchome rozkłady czasu pracy ................................................... 7.9.5. Indywidualny rozkład czasu pracy ............................................. 7.9.6. Okres rozliczeniowy czasu pracy ................................................ 7.9.7. Okres rozliczeniowy przedłużony maksymalnie do 12 miesięcy ................................................................................. 7.9.8. Przerwa na posiłek ......................................................................... 7.9.9. Praca w godzinach nadliczbowych ............................................. 7.9.10. Podróż służbowa .......................................................................... 7.9.11. Praca w niedziele, święta i „wolne soboty” ............................. 7.9.12. Wykazy stanowisk objętych ochroną ........................................ 7.9.13. Pora nocna ..................................................................................... 7.9.14. Pracownicy pracujący w nocy .................................................... 7.10. Urlop wypoczynkowy .......................................................................... 7.11. Urlop bezpłatny ...................................................................................... 7.12. Zwolnienia okolicznościowe ................................................................. 7.13. Zasady udzielania fakultatywnych zwolnień od pracy i ich „odpracowywania” .................................................................................. 7.14. Zagadnienia płacowe ............................................................................. 7.14.1. Termin wypłaty ............................................................................ 7.14.2. Czas i częstotliwość wypłaty wynagrodzenia ......................... 7.14.3. Miejsce wypłaty ............................................................................ 7.11.4. Nabycie prawa do wynagrodzenia ............................................ 7.15. Szczególna regulacja pracy kobiet ........................................................ 7.16. Uprawnienia rodzicielskie ..................................................................... 7.17. Szczególna regulacja pracy młodocianych ......................................... 7.18. Określenie obowiązków z zakresu bhp ............................................... 7.18.1. Obowiązki pracodawcy i pracowników ................................... 7.18.2. Badania lekarskie, szkolenia okresowe, odzież, obuwie robocze i środki ochrony indywidualnej, powstrzymanie się od wykonywania pracy ................................................................ 7.18.3. Ochrona przeciwpożarowa ......................................................... 7.18.4. Poinformowanie o ryzyku zawodowym .................................. 90 91 96 104 124 147 150 153 161 161 168 170 171 171 172 175 181 182 184 187 188 190 190 192 193 197 198 203 204 206 209 211 II  Spis treści 212 7.18.5. Palarnia tytoniu w zakładzie pracy ........................................... 213 7.18.6. Przestrzeganie obowiązku trzeźwości ...................................... 218 7.18.7. Okulary korekcyjne ...................................................................... 220 7.19. Informacja o karach porządkowych .................................................... 224 7.20. Odpowiedzialność materialna .............................................................. 226 7.21. Nagrody i wyróżnienia .......................................................................... 226 7.22. Ograniczenie dodatkowej pracy i działalności konkurencyjnej ...... 7.22.1. Obowiązek uzyskania zgody na podjęcie dodatkowej pracy ... 226 7.22.2. Zakaz podejmowania działalności konkurencyjnej w stosunku do 229 231 232 233 234 235 pracodawcy ..................................................................................... 7.23. Telefon służbowy .................................................................................... 7.23.1. Powierzenie pracownikowi telefonu służbowego .................. 7.23.2. Monitorowanie korzystania z telefonu ..................................... 7.23.3. Korzystanie z telefonu służbowego w celach prywatnych .... 7.23.4. Dyżur telefoniczny ....................................................................... 7.24. Korzystanie ze służbowego komputera, oprogramowania, Internetu i poczty elektronicznej ........................................................... 7.25. Postanowienia końcowe regulaminu ................................................... 7.26. Kontrola treści regulaminu .................................................................. 8. Wzór regulaminu pracy ................................................................................... 9. Akty prawne ...................................................................................................... 9.1. Ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) – wyciąg ....................................................................................... 9.2. Rozporządzenie MPiPS z 15.5.1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U. Nr 60, poz. 281 ze zm.) .... 9.3. Rozporządzenie RM z 10.9.1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz.U. Nr 114, poz. 545 ze zm.) .............................................................. 9.4. Rozporządzenie RM z 1.12.2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym (Dz.U. Nr 200, poz. 2047 ze zm.) ........ 9.5. Rozporządzenie MPiPS z 5.12.2002 r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum (Dz.U. Nr 214, poz. 1808) ................................................................................................... 238 241 245 246 270 270 299 305 311 328 III Wykaz SkRóTóW art. ..................... artykuł Dz.U. .................. Dziennik Ustaw ew. ...................... ewentualnie FEP .................... Fundusz Emerytur Pomostowych KC ....................... ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny KK ...................... ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny KP ....................... ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy KPA .................... ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania ad- ministracyjnego lit. ....................... litera MF ...................... Minister Finansów m.in. .................. między innymi MoPr ................. Monitor Prawa Pracy MPiPS ............... Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej MZ ...................... Minister Zdrowia np. ...................... na przykład NSA .................... Naczelny Sąd Administracyjny Nr ....................... numer OSNAPiUS ....... Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Izba Administra- OSNP ................. Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Izba Pracy, Ubez- cyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych pieczeń Społecznych i Spraw Publicznych  IX Wykaz skrótów PIP ..................... Państwowa Inspekcja Pracy PIS ...................... Państwowa Inspekcja Sanitarna pkt ...................... punkt pkt. .................... punkty por. ..................... porównaj poz. .................... pozycja r. .......................... rok red. .................... redakcja RM ..................... Rada Ministrów rozdz. ................ rozdział rozp. .................. rozporządzenie s. ......................... strona (y) SN ....................... Sąd Najwyższy t.j. ....................... tekst jednolity tj. ......................... to jest tzn. ..................... to znaczy ust. ..................... ustęp w zw. ................. w związku wg ...................... według ww. .................... wyżej wymieniony (a, e) zd. ....................... zdanie ze zm. ................ ze zmianami zob. .................... zobacz ZUS .................... Zakład Ubezpieczeń Społecznych § ........................... paragraf X Wykaz pikTogRaMóW – WaŻNe – pyTaNie – pRzykŁaD Wprowadzenie Opracowanie regulaminu pracy to nie tylko kolejny obowią- zek narzucony przepisami Kodeksu pracy dla pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników. Regulamin ten ustala organizację i porządek w procesie pracy, przez co konkretyzuje – stosownie do istniejących u pracodawcy wa- runków – obowiązki pracowników i pracodawcy. Jego posta- nowienia muszą być przy tym zgodne z aktami prawa pracy wyższego rzędu. Mogą też zawierać treści informacyjne do- stosowane do poziomu znajomości prawa pracy wśród za- łogi.Potrzeba przygotowania kompleksowego opracowania na temat regulaminu pracy nasiliła się po 23.8.2013 r., tj. po wejściu w życie zmiany przepisów Kodeksu pracy wpro- wadzonej ustawą z 12.7.2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 896). Ustawa ta wprowadziła trzy ważne zmiany w zakresie czasu pracy, które znacznie uelastyczniają proces pracy. Polegają one w szczególności na ustaleniu: 1) możliwości przedłużania okresów rozliczeniowych czasu pracy maksymalnie do 12 miesięcy (art. 129 § 2 KP), z jednoczesnym dopuszczeniem możliwości opra- cowywania rozkładów czasu pracy pracowników na okres krótszy niż okres rozliczeniowy, ale nie krótszy niż 1 miesiąc (art. 129 § 3 KP); 2) dopuszczalności stosowania tzw. ruchomego czasu pracy polegającego na: • ustalaniu przez pracodawcę rozkładów czasu pracy przewidujących różne godziny rozpoczynania pracy w kolejnych dniach pracy pracowników (art. 1401 § 1 KP), albo na  1 Wprowadzenie 2 2 • określaniu przedziału czasu, w którym pracownik de- cydowałby o godzinie rozpoczęcia pracy w poszcze- gólnych dniach pracy (art. 1401 § 2 KP) z jednoczesnym przyjęciem w obu przypadkach, że po- nowna praca w tej samej dobie pracowniczej nie jest pracą nadliczbową; 3) możliwości odpracowywania prywatnych wyjść pra- cowników z pracy bez zagrożenia powstania z tego po- wodu pracy w godzinach nadliczbowych (art. 151 § 21 KP). Pierwowzorem tych rozwiązań była ustawa antykryzysowa obowiązująca do końca 2011 r. Obecnie podstawa ich stoso- wania została na stałe przeniesiona do Kodeksu pracy, a ich wykorzystanie wymaga zmiany organizacji pracy utrwalo- nej w zakładzie najczęściej na podstawie regulaminu pracy. Wprowadzenie nowych rozwiązań, np. w zakresie prze- dłużonych okresów rozliczeniowych wymaga porozumie- nia z zakładową organizacją związkową albo – jeśli taka nie działa w zakładzie – z przedstawicielami pracowników. Oprócz porozumienia z organizacjami związkowymi lub przedstawicielami pracowników, do wykorzystania nowych rozwiązań w zakresie czasu pracy konieczna jest też zmia- na regulaminu pracy, którego obowiązkowym elementem treści są m.in. systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe czasu pracy. Niniejsza publikacja przeznaczona jest do wykorzystania przy opracowywaniu nowego regulaminu pracy lub zmian w regulaminie już obowiązującym. Przedstawiona zosta- ła też procedura wprowadzania regulaminu w życie w wa- riantach zależnych od istnienia u pracodawcy organizacji związkowych lub ich braku. Książka przydatna będzie rów- nież w sytuacjach nietypowych, wymagających podejmowa- nia różnorodnych działań dotyczących regulaminu pracy, np. w związku z przejściem zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, zmniejszeniem się liczby pracowników poniżej 20 osób albo decyzją o ujednoliceniu wielokrotnie zmienianej treści aktu. W celu ułatwienia pracy w książce zawarto nie tylko omó- wienie możliwości ukształtowania poszczególnych elemen- tów regulaminu, ale do każdego opisywanego zagadnienia przygotowany został przykładowy zapis postanowienia re- gulaminu wyróżniony innym niż treść całości pismem, do- datkowo opatrzony jest wyróżnikiem graficznym na mar- ginesie. Kwestie najważniejsze oraz sprawy wymagające szczególnej uwagi, w których w praktyce najczęściej po- pełniane są błędy, podkreślone zostały ujęciem w ramki. Graficznie wyróżnione są ponadto przyporządkowane do poszczególnych obszarów tematycznych odpowiedzi na au- tentyczne pytania praktyków, pochodzące w przeważającej mierze z maili i dyżurów telefonicznych przygotowanych dla użytkowników portalu EkspertBeck.pl. Ponadto dla szybkie- go odnalezienia poszukiwanych treści na marginesach stron umieszczono informacje o tematyce poruszanej w danym fragmencie. Podkreślenia wymaga, że opracowanie nie ogranicza się tylko do obowiązkowych treści regulaminu pracy skatalogo- wanych w art. 1041 KP. Uwzględniono w nim również pro- pozycje regulacji zagadnień umieszczanych w regulaminach fakultatywnie, obejmujących przykładowo zasady zachowa- nia poufności informacji pozyskiwanych w związku z wyko- nywaniem obowiązków służbowych, zakładową procedurę antymobbingową, czy też sposób korzystania ze służbowe- go telefonu, komputera, oprogramowania, poczty elektro- nicznej, i wiele innych. W części ostatniej przedstawiono wybór przepisów Kodek- su pracy i przepisów wykonawczych, których wykorzysta- nie jest niezbędne lub użyteczne przy opracowywaniu re- gulaminu. Funkcji tej służy też zamieszczony na końcu wzór regulaminu. Wzór ten powinien być jednak traktowany jako przykładowy. Ustalone przez pracodawców regulaminy pracy, przy udziale zakładowych organizacji związkowych lub bez ich udziału, powinny być dostosowane do konkret- nych warunków w ich zakładach pracy. Konkretyzacja or- ganizacji pracy powinna następować w oparciu o specyfikę  Wprowadzenie  Wprowadzenie działalności prowadzonej przez pracodawcę. Przy opraco- wywaniu regulaminu należy więc skupiać się na potrzebach i wymaganiach danego pracodawcy. Ustalając regulamin pracy należy mieć na uwadze, że jest to akt prawny o doniosłym znaczeniu. Jego postanowienia wchodzą bowiem w skład norm obowiązującego u praco- dawcy prawa pracy (art. 9 § 1 KP). Kształtują więc treść sto- sunków pracy zatrudnionych u pracodawcy pracowników i mogą być podstawą roszczeń pracownika, dochodzonych na drodze sądowej. Maciej Nałęcz 4 1. zakres regulacji regulaminu pracy 1.1. charakter prawny regulaminu pracy Regulamin pracy jest aktem prawnym o charakterze orga- nizacyjno-porządkowym obowiązującym u konkretnego pracodawcy. Jego funkcją jest dostosowanie ogólnych prze- pisów prawa pracy do specyfiki warunków panujących w danym zakładzie, zabezpieczenie prawidłowej organiza- cji pracy oraz informowanie o treści obowiązujących prze- pisów. WaŻNe Regulamin pracy dostosowuje ogólne przepisy pra- wa pracy do specyfiki prowadzonej przez pracodawcę działal- ności. Wprowadzenie w życie regulaminu pracy jest korzystne dla pracodawcy. Jest to bowiem podstawowy akt zakła- dowy określający organizację i porządek w procesie pracy, takie jak np.: warunki przebywania na terenie zakładu pracy w czasie pracy i po jej zakończeniu, systemy i rozkłady czasu prac, czy też sposób zgłaszania nieobecności w pracy, itp. Jego zadaniem jest konkretyzacja określonych ogólnie w przepisach prawa pracy obowiązków pracodawcy i pra- cowników w warunkach istniejących u pracodawcy, tak by zagwarantować właściwą organizację pracy oraz informo- wać o przyjętych regułach organizacyjnych. Postanowienia regulaminu pracy wchodzą w skład obowią- zującego u pracodawcy prawa pracy (art. 9 § 1 KP), przez co kształtują treść indywidualnych stosunków pracy za-  Konkretyzacja Konkretyzacja obowiązków obowiązków pracodawcy pracodawcy i pracowników i pracowników Znaczenie Znaczenie regulaminu regulaminu pracy pracy  1. Zakres regulacji regulaminu pracy Zasada Zasada uprzywilejowa­ uprzywilejowa­ nia pracownika nia pracownika Relacje między Relacje między źródłami prawa źródłami prawa pracy pracy   1.2. Umiejscowienie regulaminu pracy w hierarchii źródeł prawa trudnionych u pracodawcy pracowników. Ustalenia regula- minu zobowiązują zatem pracowników do przestrzegania określonego porządku pracy, np. w zakresie godziny roz- poczynania pracy, ale mogą być też źródłem roszczeń pra- cowników, dochodzonych na drodze sądowej, np. w zakresie koniecznych okularów korekcyjnych. Regulamin pracy ma więc doniosłe znaczenie prawne zarówno dla pracodawcy, jak i pracowników. Regulamin pracy należy do kategorii wewnątrzzakłado- wych (swoistych) źródeł prawa pracy. Obszar jego regula- cji ogranicza się przedmiotowo do obowiązków pracodaw- cy i pracowników w zakresie organizacji i porządku pracy w zakładzie. Zgodnie z zasadą wyrażoną w przepisach art. 9 § 2 i § 3 KP postanowienia normatywne regulaminu nie mogą być mniej korzystne dla pracowników niż przepi- sy znajdujące się, w myśl przepisu art. 9 § 1 KP, na wyższym szczeblu w hierarchii źródeł prawa pracy, tj. Kodeksu pracy oraz innych ustaw i aktów wykonawczych, a także układów zbiorowych pracy i porozumień zbiorowych. Przepisy powszechnie obowiązującego prawa pracy mają przede wszystkim semiimperatywny charakter, a więc wy- znaczone w nich standardy świadczeń mogą być w aktach prawnych wewnątrzzakładowych przekraczane w kierunku korzystnym dla pracownika. Akt hierarchicznie niższy, lecz korzystniejszy dla pracownika, ma zatem w prawie pracy pierwszeństwo zastosowania przed aktem hierarchicznie wyższym (post. SN z 27.2.2003 r., I PK 361/02, OSNP 2003, Nr 14, poz. 7). Tak samo jest też ukształtowana relacja po- między postanowieniami regulaminu pracy oraz umową o pracę lub pozostałymi podstawami nawiązania stosun- ku pracy (art. 18 KP), dla których regulamin jest źródłem prawa wyższego rzędu. 1.2. Umiejscowienie regulaminu pracy w hierarchii źródeł prawa WaŻNe Kolizja Kolizja przepisów przepisów Przepis art. 9 KP ustanawia zakaz zawierania w przepi- sach wewnątrzzakładowych rozstrzygnięć mniej korzystnych dla pracownika niż zawarte w aktach państwowych (wyższej rangi). Wnioskując a contrario w aktach niższej rangi dopusz- cza się możliwość wprowadzenia postanowień korzystniej- szych dla pracownika niż przepisy państwowe. Powyższą re- gulację określa się zasadą uprzywilejowania pracownika. nu pracy z zasadą równego traktowania pracowników Postanowienia regulaminu pracy nie mogą być mniej ko- rzystne dla pracowników niż regulacje ustalone w prawie państwowym (Kodeks pracy i rozporządzenia wykonawcze) oraz w prawie wewnątrzzakładowym wyższej rangi (układ zbiorowy pracy, porozumienia zbiorowe) (art. 9 § 2 i 3 KP). W przypadku sprzeczności postanowień regulami- w zatrudnieniu, z uwagi na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przyna- leżność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orien- tację seksualną, a także bez względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy, postanowienia regulaminu pracy są nieważne (art. 9 § 4 KP). Może w tej sytuacji powstać py- tanie o relację między postanowieniami regulaminu „mniej korzystnymi dla pracownika niż przepisy prawa pracy wyż- szego rzędu” (art. 9 § 2 i § 3 KP), a postanowieniami „na- ruszającymi zasadę równego traktowania w zatrudnieniu” (art. 9 § 4 KP). W obu przypadkach postanowienia takie nie mają mocy wiążącej. Można więc stwierdzić, że ich charak- ter jest bardzo zbliżony. pRzykŁaD Pracodawca wprowadził regulamin pracy przewidują- cy system czasu pracy w ruchu ciągłym, w którym dopuszcza się możliwość niepłatnej dwugodzinnej przerwy w dobowym  
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Regulamin pracy. Tworzenie – Wprowadzanie – Ruchome rozkłady
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: