Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00271 004791 20650992 na godz. na dobę w sumie
Regulamin pracy i regulamin wynagrodzenia - ebook/pdf
Regulamin pracy i regulamin wynagrodzenia - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 12
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7677-033-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Jeśli zatrudniasz co najmniej 20 osób, musisz mieć w zakładzie zarówno regulamin pracy, jak i regulamin wynagradzania.

Jednakże nawet wówczas, gdy nie musisz mieć ww. regulaminów, ich wprowadzenie może Ci się opłacić. Bywają one bowiem bardzo przydatne. Dobrze ustalony regulamin pracy czy wynagradzania pozwala bowiem wyjaśnić i uporządkować wiele kwestii w jednym miejscu oraz pomaga unikać konfliktów w firmie.

Pomoże Ci w tym wszystkim numer specjalny „Aktualności kadrowych” pt. „Regulamin pracy i regulamin wynagradzania”!

Jeżeli zastanawiasz się:

Skorzystaj z informatora „Regulamin pracy i regulamin wynagradzania”.

Nie zwlekaj!

Sprawdź, które zapisy regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania mogą być dla Ciebie korzystne i zastosuj je!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Numer specjalny Regulamin pracy i regulamin wynagradzania Jeśli zatrudniasz co najmniej 20 osób, musisz mieć w zakładzie zarówno regulamin pracy, jak i regulamin wynagradzania. Jednakże nawet wówczas, gdy nie musisz wprowadzać ww. regulaminów, ich wprowadzenie może Ci się opłacić. Dobrze ustalony regulamin pra- cy czy wynagradzania pozwala bowiem wyjaśnić i uporządkować wiele kwestii w jednym miejscu oraz pomaga unikać konfliktów w firmie. (cid:190) Jak sprawić, aby wprowadzenie obu regulaminów nie było wypełnieniem bezsen- sownego obowiązku, lecz stało się skutecznym narzędziem prowadzenia polityki kadrowej? (cid:190) Jak uniknąć błędów? (cid:190) Jak oszczędzić sobie pracy przy wprowadzaniu regulaminów? Przeczytaj ten numer i zastosuj porady oraz gotowe wzory! W numerze: Tryb wprowadzenia oraz zmiany regulaminów Regulamin pracy str. 1 str. 2 Prawa i obowiązki pracodawcy str. 2 Prawa i obowiązki pracownika str. 3 Czas pracy Wynagrodzenie za pracę Urlop str. 3 str. 5 str. 6 Organizacja i porządek w firmie str. 6 Odpowiedzialność porządkowa pracowników str. 7 Bezpieczeństwo i higiena pracy str. 8 Postanowienia końcowe str. 8 Regulamin wynagradzania Określenie systemu wynagradzania Dodatki do wynagrodzenia – obowiązkowe Odprawy str. 9 str. 9 str. 10 str. 10 Koszty związane z delegacjami str. 11 Dodatki do wynagrodzenia – nieobowiązkowe Premie i nagrody Postanowienia końcowe str. 11 str. 11 str. 12 Kilka zasad dotyczących regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania: 1. Pracodawca ma obowiązek wprowadzenia regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania, jeśli zatrudnia co najmniej 20 pracowników. Mniejsze zakłady mogą jednak również wprowadzić ww. regulaminy. 2. Regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania nie wprowadza się, jeżeli organizacja i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawców i pracowników ustalone są w układzie zbiorowym. 3. Każdego Pracownika przed rozpoczęciem przez niego pracy musisz zapoznać z treścią regulaminu pracy (nie dotyczy to regulaminu wynagradzania). Pracownik musi to potwierdzić na piśmie. Takie potwierdzenie przechowuj w części „B” akt osobowych. 4. Postanowienia regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania mniej korzystne dla pracowników niż przepisy i posta- nowienia prawa pracy nie mają mocy wiążącej. 5. Regulaminy możesz zmienić lub uzupełnić – w trybie przewidzianym dla ich wprowadzenia. Tryb wprowadzenia oraz zmiany regulaminów Gdy nie ma związków… Gdy w Twojej fi rmie nie ma związków zawodowych, treść regulaminu pracy oraz regulaminu wynagrodzenia usta- lasz sam, podając ją do wiadomości pracowników. Gdy są związki… Wprowadzając regulamin pracy: – przesyłasz im do uzgodnienia projekt regulaminu pracy, – organizacja związkowa przesyła swoje uwagi, do któ- rych się odnosisz, lub organizujecie spotkanie, podczas którego uzgadniacie treść zapisów budzących kontro- wersje, – uzgodniony regulamin podajesz do wiadomości pra- cowników. Po upływie 2 tygodni od podania go do wiadomości regu- lamin zaczyna obowiązywać. Gdy nie uzgodnisz ze związkami regulaminu w wyzna- czonym terminie lub kilka związków nie przedstawi Ci uzgodnionego wspólnie stanowiska co do treści regula- minu, regulamin pracy wprowadzasz sam. Numer specjalny – Regulamin pracy i regulamin wynagradzania Tryb wprowadzenia oraz zmiany regulaminów Gdy wprowadzasz regulamin wynagradzania: Możesz wprowadzić regulamin wynagradzania samo- dzielnie, gdy nie działają u Ciebie związki zawodowe lub działa kilka organizacji, ale nie przedstawiły w terminie 30 dni od przedłożenia im projektu regulaminu wspólne- go stanowiska co do jego treści (wówczas wprowadzając regulamin, rozpatrujesz ich odrębne stanowiska). Jednak w przypadku gdy w Twoim zakładzie jest tylko jed- na organizacja związkowa (międzyzwiązkowa), aby regu- lamin mógł zostać wprowadzony, musisz uzgodnić z nią jego treść. Gdy nie uda się porozumieć, regulamin nie wejdzie w życie; nie wejdzie w życie także wtedy, gdy kilka organizacji związkowych przedstawi wspólnie uzgodnione negatywne stanowisko co do projektu regulaminu. Zmiana regulaminu – tak jak jego wprowadzenie Procedura powyższa ma zastosowanie także w przypadku zmian w obowiązujących już regulaminach. Uwaga! Jeżeli zmiana regulaminu wynagradzania jest niekorzystna dla pracowników, aby zmiany mogły wejść w życie – konieczne jest dokonanie zmian warunków umów o pracę pracowników poprzez wypowiedzenia lub porozumienia zmieniające. Takiego wymogu nie ma w przypadku regulaminu pracy. Decyzja wprowadzająca regulamin Jeżeli wydajesz zarządzenia w sprawach związanych z funkcjonowaniem fi rmy, wprowadzając regulamin pracy lub wynagradzania, możesz posłużyć się tego typu pismem: WZÓR ZARZĄDZENIE Dyrektora Generalnego w sprawie ustalenia Regulaminu pracy IKS sp. z o.o. z dnia ………………….. 2009 r. nia za Spółkę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy: § 1. Niniejszym ustalam Regulamin pracy IKS sp. z o.o. o treści wskazanej w załączniku do niniejszego Za- rządzenia. § 2. Kwestie wdrożenia w życie Regulaminu pracy, zgodnie z załącznikiem do niniejszego Zarządzenia, powierzam: 1) ……………………………. – w zakresie kwestii prawa pracy oraz 2) ……………………………. – w zakresie zapewnie- nia prawidłowego funkcjonowania systemu infor- matycznego. § 3. Regulamin pracy wchodzi w życie po upływie 2 tygo- dni od dnia podania go do wiadomości pracowników przez rozesłanie do pracowników Spółki pocztą elek- troniczną za zwrotnym potwierdzeniem przeczytania oraz przez umieszczenie jej w intranecie. ……………………………….. Dyrektor Generalny Regulamin wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników, w sposób zwy- czajowo przyjęty w zakładzie, np. poprzez wywieszenie go na tablicy, rozesłanie go e-mailem do wszystkich pracow- ników itp. Zdaniem Sądu Najwyższego wystarczy podać treść regulaminu w sposób zwyczajowo przyjęty, nie jest jednak wymagane zapoznanie się z nim pracowników (tak Sąd Najwyższy rozstrzygnął co do regulaminu wyna- gradzania w wyroku z 5 grudnia 2006 r., II PK 124/06, M.Prawn. 2007/4/174). Uwaga! W identyczny sposób dokonuje zmian w regula- minie, które wprowadzasz w formie aneksu. Działając na podstawie art. 1042 § 2 kp, wobec faktu, że w IKS sp. z o.o. (dalej „Spółka” lub „Pracodawca”) nie działa zakładowa organizacja związkowa, zgodnie z przysługującymi mi uprawnieniami do dokonywa- Zatrudnienie spada, regulamin nie umiera Wprowadzony w fi rmie regulamin nie przestaje obo- wiązywać mimo zmniejszenia zatrudnienia poniżej 20 pracowników. Regulamin pracy WZÓR Rozdział I Przepisy wstępne § 1. Regulamin ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki Praco- dawcy i pracowników. § 2. Postanowienia regulaminu obowiązują wszystkich pracowników, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, wymiar czasu pracy oraz zajmowane stanowi- sko. § 3. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1. Pracodawcy – należy przez to rozumieć „IKS” sp. z o.o. 2. Pracowniku – należy przez to rozumieć osobę po- zostającą z Pracodawcą w stosunku pracy. 2 Strona • Regulamin pracy i regulamin wynagradzania PRAWA I OBOWIĄZKI PRACODAWCY W rozdziale drugim regulaminu pracy określa się często podstawowe obowiązki pracodawcy. WZÓR Rozdział II Podstawowe prawa i obowiązki Pracodawcy 1. Pracodawca ma w szczególności obowiązek: 1. Zaznajamiania pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywa- nia pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami. 2. Organizowania pracy w sposób zapewniający peł- ne wykorzystanie czasu pracy oraz osiąganie przez Ciąg dalszy na stronie → 3
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Regulamin pracy i regulamin wynagrodzenia
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: