Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00117 008860 22996043 na godz. na dobę w sumie
Reguły polityki pieniężnej w Polsce. Podejście ilościowe - ebook/pdf
Reguły polityki pieniężnej w Polsce. Podejście ilościowe - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 157
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7969-202-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> bankowość i finanse
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja podejmuje problematykę reguł polityki pieniężnej w Polsce, zwłaszcza reguł stopy procentowej ‒ rozszerzeń reguły Taylora. Reguły te stanowią najczęściej spotykany sposób opisu polityki pieniężnej we współczesnych modelach makroekonomicznych, w tym w nowokeynesistowskich modelach dynamicznej stochastycznej równowagi ogólnej (DSGE). Wśród najważniejszych zagadnień przedstawionych w książce znalazły się: omówienie roli reguł polityki gospodarczej; przegląd badań wykorzystujących koncepcję reguły Taylora; empiryczna analiza reguł Taylora poszerzonych o wygładzanie stóp procentowych (trzy warianty reguł: adaptacyjna, bieżąca i antycypacyjna); empiryczna ocena skutków zacieśnienia polityki pieniężnej w gospodarce Polski, na podstawie reguły Taylora będącej elementem nowokeynesistowskiego modelu DSGE.

 

Książka jest kompleksowym ujęciem problematyki reguł polityki pieniężnej. Może ona zainteresować przedstawicieli instytucji państwowych odpowiedzialnych za kształt polityki makroekonomicznej, pracowników instytucji finansowych, a także doktorantów i pracowników naukowych. Może także stanowić uzupełnienie podręczników do makroekonomii na poziomie średnio zaawansowanym i zaawansowanym.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Paweł Baranowski – Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Katedra Ekonometrii, 90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39 RECENZENT Michał Brzoza-Brzezina REDAKTOR WYDAWNICTWA UŁ Elżbieta Marciszewska-Kowalczyk SKŁAD I ŁAMANIE AGENT PR OKŁADKĘ PROJEKTOWAŁA Karolina Józwik © Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2014 Wydane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Wydanie I. W.06317.13.0.H ISBN (wersja drukowana) 978-83-7969-070-1 ISBN (ebook) 978-83-7969-202-6 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego tel. (42) 665 58 63, faks (42) 665 58 62 90-131 Łódź, ul. Lindleya 8 www.wydawnictwo.uni.lodz.pl e-mail: ksiegarnia@uni.lodz.pl SPIS TREŚCI Spis treści ............................................................................................................ 5 Wstęp .................................................................................................................. 7 Podziękowania .................................................................................................. 13 1. Wybrane kategorie i metody opisu polityki pieniężnej ............................... 14 Niespójność polityki pieniężnej w czasie .................................................... 14 Reguły polityki pieniężnej ........................................................................... 16 Pomiar inflacji .............................................................................................. 19 Pomiar luki produkcyjnej ............................................................................ 26 Uogólniona metoda momentów ................................................................... 28 Załącznik 1.1. Model niespójności polityki gospodarczej Kydlanda i Prescotta ..................................................................................................... 33 Załącznik 1.2. Niespójność polityki pieniężnej w modelach Barro i Gordona ..................................................................................................... 34 2. Reguła Taylora oraz jej rozszerzenia – przegląd badań ............................... 37 Wprowadzenie ............................................................................................. 37 Reguła stopy procentowej J.B. Taylora ....................................................... 37 Reguła Taylora – przegląd dotychczasowych badań ................................... 38 Zastosowania reguły Taylora ....................................................................... 54 Podsumowanie ............................................................................................. 56 3. Reguła Taylora dla Polski – adaptacyjna, bieżąca i antycypacyjna ............. 59 Wprowadzenie ............................................................................................. 59 Reguła Taylora dla Polski – analizowane warianty ..................................... 59 Podejście data-rich w analizie reguł polityki pieniężnej ............................. 61 Wykorzystane dane statystyczne ................................................................. 62 Wyniki estymacji – reguła adaptacyjna ....................................................... 67 Wyniki estymacji – reguła bieżąca .............................................................. 69 Wyniki estymacji – reguła antycypacyjna ................................................... 70 Badanie stabilności parametrów .................................................................. 73 5 Podsumowanie ............................................................................................. 80 Załącznik 3.1. Opis zmiennych użytych do analizy czynnikowej ............... 82 Załącznik 3.2. Wrażliwość wyników – reguła adaptacyjna ......................... 83 Załącznik 3.3. Wrażliwość wyników – reguła antycypacyjna ..................... 84 Załącznik 3.4. Wrażliwość wyników – luka produkcyjna wyznaczona za pomocą filtru HP ..................................................................................... 86 4. Oczekiwane i nieoczekiwane zacieśnienie polityki pieniężnej dla gospodarki Polski – analiza w warunkach różnych reguł ...................... 87 Wprowadzenie ............................................................................................. 87 Modele DSGE – uwagi ogólne .................................................................... 88 Podstawy teoretyczne i specyfikacja modelu ............................................... 90 Dane i wyniki estymacji .............................................................................. 97 Badanie stabilności parametrów ................................................................ 100 Rozwiązanie modelu i założenia symulacji – uwagi ogólne ..................... 103 Wyniki symulacji – reguła adaptacyjna ..................................................... 107 Wyniki symulacji – reguła bieżąca ............................................................. 110 Wyniki symulacji – reguła antycypacyjna .................................................. 112 Dyskusja i porównanie wyników ................................................................ 114 Symulacja w warunkach „przełączania reguł” .......................................... 121 Podsumowanie ........................................................................................... 126 Załącznik 4.1. Wyprowadzenie równania hybrydowej krzywej IS ........... 128 Załącznik 4.2. Wyprowadzenie równania hybrydowej krzywej Phillipsa ... 129 Załącznik 4.3. Analiza wrażliwości funkcji reakcji na szok polityki pieniężnej ................................................................................................... 133 Zakończenie .................................................................................................... 140 Bibliografia ..................................................................................................... 144 Od redakcji ...................................................................................................... 156 6 WSTĘP Powszechnie uznanym nadrzędnym celem polityki pieniężnej jest zapew- nienie stabilnej siły nabywczej pieniądza poprzez utrzymanie niskiej inflacji, a w miarę możliwości również łagodzenie wahań koniunktury gospodarczej. Ta- kie cele ustanowiono m.in. dla Narodowego Banku Polskiego oraz Europejskiego Banku Centralnego. Kluczowa część dyskusji o polityce pieniężnej dotyczy sposobu realizacji tych celów. Ekonomiści przez długi czas spierali się m.in. o to, czy bank centralny powinien działać wedle stałych reguł, czy też w sposób uznaniowy. Wydaje się, że od czasu przedstawienia przez Kydlanda i Prescotta (1977) problemu niespój- ności polityki gospodarczej w czasie i reguł jako jednego z możliwych rozwiązań, przeważa pogląd o korzyściach ze stosowania reguł. Do połowy lat osiemdziesiątych XX wieku analizy reguł polityki pieniężnej ograniczały się niemal wyłącznie do reguł celów, które można utożsamiać ze stra- tegiami polityki pieniężnej (deklaracjami banku centralnego co do sposobu długo- falowej kontroli realizacji jego celów). W późniejszych pracach zwrócono uwagę na reguły opisujące kształtowanie się instrumentów banku centralnego. Najwięk- szą popularność zyskał prosty model opisujący nominalną stopę procentową w zależności od inflacji i luki produkcyjnej, zaproponowany przez J.B. Taylora (1993) oraz jego rozszerzenia. Reguły tego typu stanowią najczęściej spotykany sposób opisu polityki pieniężnej we współczesnych modelach makroekonomicz- nych, w tym w nowokeynesistowskich modelach dynamicznej stochastycznej równowagi ogólnej (DSGE), wykorzystywanych również w niniejszej pracy. Coraz dłuższe szeregi czasowe, licząc od wprowadzenia strategii bezpośred- niego celu inflacyjnego, umożliwiają bardziej precyzyjną ilościową analizę poli- tyki pieniężnej. Głównym celem książki jest więc ekonometryczna analiza reguł polityki pieniężnej w Polsce w okresie realizacji strategii bezpośredniego celu inflacyjnego (od 1999 roku). W pracy argumentujemy, że restrykcyjność polityki pieniężnej może być wyrażona za pomocą nominalnej rynkowej stopy procento- wej o krótkim okresie zapadalności. Stopę tę modelujemy za pomocą rozszerzeń reguły Taylora. Główne pytania badawcze, na które próbujemy odpowiedzieć, brzmią nastę- pująco: 1. W jaki sposób nominalna stopa procentowa – główna miara stopnia re- strykcyjności polskiej polityki pieniężnej, reaguje na zmiany inflacji i luki pro- dukcyjnej? 7 2. Jak zmienia się inflacja i luka produkcyjna w Polsce pod wpływem szoku polityki pieniężnej – rozumianego jako krótkookresowe podwyższenie stopy pro- centowej ponad wartość wynikającą z reguły? Powyższe pytania badawcze dotyczą więc kształtu reguł w Polsce oraz skut- ków krótkookresowego odejścia od tych reguł. tezy: Uszczegółowieniem pierwszego pytania badawczego są następujące hipo- H1) wzrost inflacji i luki produkcyjnej powoduje wzrost stopy procentowej, H2) występuje mechanizm wygładzania stóp procentowych, H3) parametry reguły stopy procentowej są stabilne w czasie. Pewną trudność w poszukiwaniu odpowiedzi na te pytania i weryfikacji po- stawionych hipotez sprawia fakt, że przedstawiciele banków centralnych (w tym członkowie ciał decyzyjnych) niechętnie wypowiadają się co do stosowanych przez nich reguł instrumentów, w szczególności do tego czy decyzje dotyczące polityki pieniężnej podejmowane są z wykorzystaniem: przeszłych, bieżących czy oczekiwanych wartości zmiennych makroekonomicznych. Specyfikacji dy- namicznej równań reguł instrumentów nie możemy również określić na podsta- wie przesłanek teoretycznych. Co ciekawe, również w modelach DSGE, gdzie równania opisujące zmienne makroekonomiczne ściśle wynikają z formalnego rozwiązania problemów optymalizacji pojedynczych mikropodmiotów, w zdecy- dowanej większości przypadków działalność banku centralnego opisują reguły o specyfikacji przyjmowanej ad hoc. Z tego względu analizy prowadzimy wielowariantowo – spośród wielu mo- dyfikacji reguły Taylora, do estymacji i porównania wybieramy następujące po- stacie reguł: a) adaptacyjną – z opóźnioną inflacją i luką produkcyjną (backward looking), b) bieżącą – z bieżącą inflacją i luką produkcyjną, c) antycypacyjną – z przyszłą, oczekiwaną inflacją i luką produkcyjną (for- ward looking). Dokonując porównania otrzymanych wyników dla poszczególnych warian- tów, skupiamy się na analizie odpowiedzi na szok polityki pieniężnej. Stawiamy w tym przypadku następującą hipotezę badawczą: H4) skutki szoku polityki pieniężnej dla inflacji i luki produkcyjnej różnią się znacząco, w zależności od przyjętej reguły. Po omówieniu zamierzeń badawczych możemy umieścić je na tle literatury przedmiotu. Reguły polityki pieniężnej oparte o koncepcję zaproponowaną przez Taylora były wykorzystywane w licznych badaniach empirycznych i teoretycz- nych (przegląd najważniejszych znajduje się w rozdz. 2). Nowokeynesistowskie 8 modele typu DSGE, w formie zbliżonej do tej jaką stosujemy w pracy, są znane od końca lat dziewięćdziesiątych XX wieku (Clarida, Gali, Gertler, 1999). Reguła Taylora lub jej modyfikacje stanowią najczęściej spotykaną kotwicę nominalną modeli DSGE, sprowadzającą modelowaną gospodarkę do punktu długookreso- wej równowagi (zob. np. Woodford, 2003; Gali, 2008). Jak sądzimy, wartością do- daną pracy jest oszacowanie trzech wariantów reguł dla gospodarki Polski, a na- stępnie porównanie skutków szoku polityki pieniężnej w ramach modelu DSGE małej skali, w zależności od reguły. Według naszej wiedzy, poza wkładem o cha- rakterze empirycznym (oszacowanie reguł i pozostałych równań modeli DSGE dla gospodarki Polski), nowością jest również zbadanie skutków szoku oczekiwa- nego w zależności od każdej z trzech przyjętych specyfikacji reguły. W literaturze krajowej i zagranicznej badania skutków szoku oczekiwanego są wciąż rzadko spotykane i nie znajdujemy wśród nich analiz z użyciem różnych reguł (zob. np. Schmitt-Grohe, Uribe, 2009, 2012; Milani, Treadwell, 2011). Nowym elemen- tem są również symulacje modelu, w którym dopuszczamy „przełączanie” reguły Taylora – dotychczasowe badania uwzględniały jedynie zmiany parametrów a nie zmiany specyfikacji dynamicznej reguły (zob. np. Davig, Leeper, 2007). W lite- raturze polskiej nowe elementy obejmują również: reinterpretację modelu DSGE z podmiotami nieoptymalizującymi (wzorowanego na pracy: Amato, Laubach, 2003) oraz wielowariantowe badanie skutków szoku polityki pieniężnej. Czynimy również następujące komentarze do użytych metod badawczych. Po pierwsze – w książce unikamy analiz o charakterze normatywnym, które mogłyby sprawić wrażenie dawania „prostych recept” co do sposobu prowadzenia polityki pieniężnej. Reguły stopy procentowej nigdy nie mają charakteru ścisłego, lecz stanowią opis „komponentu systematycznego” polityki pieniężnej (od którego dopuszcza się odchylenia). Innym naturalnym ograniczeniem jest warunkowość analiz (zarówno ekonomicznych, jak i ekonometrycznych) ze względu na przy- jęty model. Z tego względu, naszym zdaniem, analizy modelowe prezentowane w niniejszym opracowaniu nie mogą w pełni opisać w jaki sposób była prowadzo- na polityka pieniężna (odpowiedź na pierwsze pytanie badawcze, co do kształtu reguł) oraz jakich zmian luki produkcyjnej i inflacji możemy oczekiwać na skutek krótkookresowego odejścia od reguły (odpowiedź na drugie pytanie badawcze, co do skutków szoku polityki pieniężnej). Próbą zobiektywizowania wniosków są dodatkowe analizy, które miały na celu przedstawienie odporności1 wyników. Po drugie – podstawą analiz prowadzonych w rozdziale 4 jest model DSGE. W modelach tego typu przyjmuje się, że gospodarstwa domowe i przedsiębior- stwa zachowują się tak, jak wynika z rozwiązania matematycznego problemu maksymalizacji użyteczności lub zysku. W prezentowanym modelu częściowo uchylamy te założenia, poprzez uwzględnienie podmiotów nieoptymalizujących. 1 Mamy tu na myśli odpowiednik angielskiego słowa robustness. 9 Jednocześnie model ten zawiera jedynie podstawowe mechanizmy występują- ce w gospodarce. Abstrahuje się w nim od zagadnień gospodarki otwartej, nie- mal całkowicie pomija się rynek pracy i rynki finansowe, a także upraszczająco zakłada się, że kształtowanie się produkcji w długim okresie może być opisane w sposób egzogeniczny, za pomocą deterministycznego trendu. Mamy nadzieję, że prostota przyjętego modelu jest nie tylko ograniczeniem, ale i zaletą. Pozwala bowiem z jednej strony na dokonanie przejrzystej oceny ekonomicznej i inter- pretacji wyników symulacji, a z drugiej strony – ułatwia analizy empiryczne, dzięki mniejszej liczbie parametrów (co ma znaczenie w kontekście stosunkowo krótkiej próby – 55 kwartałów, licząc od wprowadzeniu strategii bezpośredniego celu inflacyjnego). Po trzecie – w książce koncentrujemy się na tradycyjnie rozumianej funkcji polityki pieniężnej, jaką jest utrzymanie niskiej i stabilnej inflacji oraz stabilizacja cyklu koniunkturalnego. Od czasów kryzysu finansowego w 2008 roku, tak rozu- miane cele polityki pieniężnej częściowo straciły na znaczeniu, na rzecz stabilno- ści szeroko rozumianego systemu finansowego (tzw. polityka makroostrożnościo- wa). W przeciwieństwie do krajów z bardziej rozwiniętym sektorem finansowym, Polska nie doświadczyła tak silnych skutków kryzysu, co spowodowało, że NBP nie stosował na szeroką skalę nadzwyczajnych instrumentów polityki pieniężnej. Wydaje się więc, że pominięcie elementów polityki makroostrożnościowej nie zmniejsza wartości prowadzonych badań. Przyjęto następujący układ pracy. Pierwszy rozdział stanowi wprowadzenie do zagadnień i metod stosowanych w książce. Przedstawione tu treści mają głównie na celu prezentację tematu pracy i motywacji dla podjęcia badań nad regułami oraz zrelacjonowanie Czytelnikowi kilku najważniejszych „szczegółów technicznych” używanych w kolejnych częś- ciach pracy. W szczególności podejmujemy kwestię niespójności polityki pienięż- nej w czasie oraz reguły tejże polityki (jako jednego z jego rozwiązań). Ponadto przedstawiamy metody pomiaru dwu najważniejszych zmiennych warunkujących politykę pieniężną, tj. inflacji i luki produkcyjnej. Opierając się na tej prezenta- cji dokonamy wyboru metod pomiaru, które wykorzystujemy w dalszej części pracy. Przedstawiamy również uogólnioną metodę momentów, z której korzysta- my w celu oszacowania parametrów antycypacyjnej reguły Taylora (w rozdz. 3) oraz pozostałych równań modelu DSGE (w rozdz. 4). W rozdziale drugim szerzej omawiamy regułę zaproponowaną przez J.B. Tay- lora oraz dokonujemy krytycznego przeglądu badań wykorzystujących tę kon- cepcję. Przegląd ten pozwala określić sposób, w jaki przeprowadzamy empirycz- ną weryfikację reguł w kolejnym rozdziale. Na tej podstawie zdecydowaliśmy, że miarą restrykcyjności polityki pieniężnej jest nominalna rynkowa stopa pro- centowa o krótkim okresie zapadalności. W wyjściowych postaciach reguł wpro- wadzimy mechanizm wygładzania stóp procentowych, co pozwala uwzględnić 10
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Reguły polityki pieniężnej w Polsce. Podejście ilościowe
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: