Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00016 005846 21332611 na godz. na dobę w sumie
Rejestr Windows 2003. Leksykon kieszonkowy - książka
Rejestr Windows 2003. Leksykon kieszonkowy - książka
Autor: , Liczba stron: 200
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-926-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> windows server
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

System operacyjny Windows 2003 jest najnowszą wersją Windows, przeznaczoną dla serwerów sieciowych. Zbudowany w oparciu o Windows 2000 Server system jest stabilny, niezawodny i skalowalny. Za jego pomocą można udostępniać użytkownikom sieci usługi udostępniania plików i drukarek, funkcje serwera WWW oraz serwera aplikacji. Najważniejszym narzędziem służącym do konfigurowania i optymalizowania pracy systemu Windows 2003 jest rejestr. Od rejestru zależy stabilność działania systemu, ilość obsługiwanych urządzeń i kont użytkowników oraz wydajność serwera. Jednak do samodzielnych modyfikacji rejestru niezbędna jest znajomość jego struktury, sposobów tworzenia kopii zapasowych i narzędzi, za pomocą których można go bezpiecznie zmieniać.

'Rejestr Windows 2003. Leksykon kieszonkowy' to podręczne zestawienie najważniejszych informacji związanych z rejestrem systemu Windows 2003 w wersji Enterprise Edition. Opisuje budowę rejestru i narzędzia służące do jego edycji. Przedstawia sposoby tworzenia kopii zapasowych rejestru i odzyskiwania go w razie awarii. Pokazuje również metody konfigurowania systemu Windows 2003 za pomocą odpowiednich modyfikacji.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Rejestr Windows 2003. Leksykon kieszonkowy Autorzy: Miros³aw Chor¹¿ewski, Dorota Ziêba ISBN: 83-7361-926-7 Format: B6, stron: 200 System operacyjny Windows 2003 jest najnowsz¹ wersj¹ Windows, przeznaczon¹ dla serwerów sieciowych. Zbudowany w oparciu o Windows 2000 Server system jest stabilny, niezawodny i skalowalny. Za jego pomoc¹ mo¿na udostêpniaæ u¿ytkownikom sieci us³ugi udostêpniania plików i drukarek, funkcje serwera WWW oraz serwera aplikacji. Najwa¿niejszym narzêdziem s³u¿¹cym do konfigurowania i optymalizowania pracy systemu Windows 2003 jest rejestr. Od rejestru zale¿y stabilnoġæ dzia³ania systemu, iloġæ obs³ugiwanych urz¹dzeñ i kont u¿ytkowników oraz wydajnoġæ serwera. Jednak do samodzielnych modyfikacji rejestru niezbêdna jest znajomoġæ jego struktury, sposobów tworzenia kopii zapasowych i narzêdzi, za pomoc¹ których mo¿na go bezpiecznie zmieniaæ. „Rejestr Windows 2003. Leksykon kieszonkowy” to podrêczne zestawienie najwa¿niejszych informacji zwi¹zanych z rejestrem systemu Windows 2003 w wersji Enterprise Edition. Opisuje budowê rejestru i narzêdzia s³u¿¹ce do jego edycji. Przedstawia sposoby tworzenia kopii zapasowych rejestru i odzyskiwania go w razie awarii. Pokazuje równie¿ metody konfigurowania systemu Windows 2003 za pomoc¹ odpowiednich modyfikacji. • Obs³uga rejestru za pomoc¹ edytora i skryptów • Struktura rejestru • G³ówne klucze rejestru • Narzêdzia do zarz¹dzania, monitoringu i edycji rejestru • Tworzenie kopii zapasowych • Poprawa bezpieczeñstwa systemu • Podnoszenie wydajnoġci Windows • Konfiguracja ustawieñ internetowych Spis treści Przedmowa .................................................. ................................. 5 1. Obsługa rejestru ................................................... ........................ 9 13 29 34 43 Edytor rejestru Skrypty rejestru Wiersz poleceń Zabezpieczanie rejestru Konsola MMC (Microsoft Management Console) a zasady bezpieczeństwa 47 2. Budowa rejestru ................................................... ...................... 52 52 54 73 Wiadomości ogólne Główne klucze rejestru Związek rejestru ze startem systemu 3. Programy do zarządzania i monitoringu rejestru .................... 75 75 75 78 79 79 80 80 82 Process Explorer Regmon Startup Organizer Custom StartUp ActiveStartup Deluxe Absolute StartUp EF StartUp Manager HijackThis 3 4. Kopie zapasowe ................................................... ......................84 84 104 Tworzenie kopii zapasowych Odzyskiwanie systemu po awarii 5. Programy do tworzenia kopii zapasowych ............................ 140 140 142 EruNT O O BlueCon XXL 6. Dostosowywanie Windows Server 2003 za pomocą rejestru ................................................... ................ 144 144 Ustawienia internetowe 164 Poprawa bezpieczeństwa systemu Poprawa wydajności systemu 180 188 Inne Podsumowanie ................................................... ...................... 190 Bibliografia ................................................... ............................. 191 Skorowidz ................................................... ...............................192 4 | Spis treści Rozdział 4. Kopie zapasowe Windows 2003 Server jest platformą serwerową przeznaczoną głównie do obsługi przedsiębiorstw. W przypadku awarii sprzętu komputerowego, błędu systemu, ludzkiego, oprogramowania lub ataku wirusa może nastąpić utrata danych i komunikacji w ob- rębie przedsiębiorstwa. Dlatego też ważną rzeczą jest nie tylko zapobieganie błędom, ale regularne tworzenie kopii zapasowych danych znajdujących się na serwerze i stacjach roboczych. W przy- padku awarii odtworzenie stanu serwera sprzed niej będzie pro- cesem krótkotrwałym i niezakłócającym zbytnio pracy przedsię- biorstwa. Wskazówka Zalecane jest zapisywanie plików użytkowników i folderów aplikacji w lokalizacji innej niż systemowa. W przypadku awarii systemu te pliki i foldery mogą ulec zniszczeniu. Tworzenie kopii zapasowych Narzędzie Kopia zapasowa Narzędzie Kopia zapasowa obsługuje dyski twarde z systemami plików FAT32 i NTFS. Uruchamiamy je, wybierając kolejno menu Start/Programy/Akcesoria/Narzędzia systemowe/Kopia zapasowa. Aby utworzyć kopię zapasową przy użyciu tego narzędzia w syste- mie plików NTFS, należy mieć prawo Tworzenie kopii zapasowych plików i katalogów (Backup Files and Directories) lub uprawnienia NTFS Odczyt (Read). Uprawnienia te przydzielane są dla grupy Administratorzy (Administrators) lub Operatorzy kopii zapasowych (Backup Operators). 80 Narzędzie Kopia zapasowa współdziała z usługami RSM odpowie- dzialnymi za prawidłowe zamontowanie i załadowanie oraz auto- matyczną obsługę napędów taśmowych, napędów CD-ROM bądź dysków Iomega. Obsługuje napędy taśmowe za pomocą usługi RSM z wykorzystaniem czterech puli nośników: • Nierozpoznane (Unrecognized) — nośnik taśmowy pusty lub przed sformatowaniem. • Wolne (Free) — nośnik taśmowy nowo sformatowany. • Kopii zapasowej (Backup) — nośnik taśmowy zapisany przez program Kopia zapasowa. • Importu (Import) — nośnik taśmowy nieskatalogowany na dysku lokalnym. Narzędzie Kopia zapasowa podczas archiwizacji plików tworzy tzw. wykaz, w którym zawarta jest lista kopiowanych plików i fol- derów. Wykaz ten jest przechowywany jednocześnie na dysku twardym i na samym nośniku. Ułatwia on sprawne wyszukiwa- nie plików potrzebnych do odtworzenia. Wskazówka Aby efektywnie wykorzystać narzędzie Kopia zapasowa, nale- ży włączyć Kopie w tle (rysunek 4.1), ponieważ w momencie wykonywania kopii zapasowej mogą zostać pominięte pliki otwarte w tym czasie lub pliki używane podczas tworzenia kopii zapasowej. Są dwa sposoby uruchomienia Kopii zapasowej: za pomocą kreatora (rysunek 4.2) i Trybu zaawansowanego. • Tryb kreatora Mamy tu do wyboru dwie opcje: Wykonaj kopię zapasową pli- ków i ustawień oraz Przywróć pliki i ustawienia (rysunek 4.3). Rozdział 4. Kopie zapasowe | 81 Rysunek 4.1. Kopie w tle Rysunek 4.2. Kreator Kopii zapasowej 82 | Rejestr Windows 2003. Leksykon kieszonkowy Rysunek 4.3. Opcje trybu kreatora Kopia zapasowa plików i ustawień może zawierać wszystkie dane na tym komputerze oraz utworzyć dysk odzyskiwania systemu lub zawierać wybrane foldery czy pliki (rysunek 4.4). • Tryb zaawansowany Możemy tu skorzystać z następujących kreatorów (rysu- nek 4.5): • kopii zapasowej, • przywracania, • automatycznego odzyskiwania systemu. Przy użyciu Kreatora kopii zapasowych (rysunek 4.6) możemy wy- konać: • kopię wszystkich danych na komputerze, • kopię zapasową wybranych plików, dysków lub danych sie- ciowych, Rozdział 4. Kopie zapasowe | 83 Rysunek 4.4. Kopia zapasowa plików i ustawień Rysunek 4.5. Możliwości Kopii zapasowej 84 | Rejestr Windows 2003. Leksykon kieszonkowy Rysunek 4.6. Zawartość Kopii zapasowej • jedynie kopię zapasową danych o stanie systemu. Tworzenie kopii zapasowej danych o stanie systemu (System State) Kopia zapasowa danych o stanie systemu obejmuje: • rejestr, • bazę danych rejestracji klasy COM+, • pliki rozruchowe (boot.ini, ntdetect.com, ntldr, bootsect.dos i nt- bootdd.sys), • pliki systemowe chronione usługą Ochrona plików systemu Windows (WFP), • usługę Active Directory oraz folder Sysvol, • informacje usługi klastra dla serwera klastra, • metabazę programu IIS. Rozdział 4. Kopie zapasowe | 85 Podczas tworzenia kopii zapasowej o stanie systemu należy pa- miętać, że: • nie można wykonać kopii pojedynczych elementów węzła; • węzeł ten nie wykonuje kopii całego systemu (nie tworzy kopii danych i aplikacji); • nie można utworzyć kopii zapasowej o stanie systemu kom- putera zdalnego. Są dwa sposoby tworzenia kopii zapasowej danych o stanie sys- temu. Pierwszy to wybór opcji Wykonaj jedynie kopię zapasową da- nych o stanie systemu tak jak na rysunku 4.6. Ten sposób zostanie omówiony szczegółowo poniżej. Drugi sposób to utworzenie kopii danych o stanie systemu wraz z kopią zapasową innych elemen- tów (rysunek 4.7). Rysunek 4.7. Kopia System State Korzystając z Kreatora kopii zapasowych, wybieramy opcję Wyko- naj jedynie kopię zapasową danych o stanie systemu (rysunek 4.6), a następnie nadajemy nazwę plikowi kopii zapasowej i określamy jego lokalizację (rysunek 4.8). 86 | Rejestr Windows 2003. Leksykon kieszonkowy Rysunek 4.8. Nazwa i lokalizacja pliku kopii zapasowej W oknie Kończenie pracy Kreatora kopii zapasowych pod przyciskiem Zaawansowane możemy określić dodatkowe opcje kopii zapasowej (rysunek 4.9). Możemy wybrać typ kopii zapasowej (rysunek 4.10): • normalna — tworzy kopię zapasową wybranych plików i oznacza dla każdego pliku wykonanie kopii zapasowej — każdy plik jest kopiowany i archiwizowany bez względu na to, czy został zmieniony od czasu utworzenia ostatniej kopii czy też nie. Odzyskiwanie plików z tak utworzonej kopii wymaga posiadania tylko zapisu ostatniej kopii; • kopia — tworzy kopię zapasową wybranych plików, ale nie oznacza dla nich wykonania kopii zapasowej — każdy plik jest kopiowany; wykonywana pomiędzy tworzeniem kopii zapasowych normalnych i przyrostowych nie zmienia listy archiwizowanych przez nie plików; Rozdział 4. Kopie zapasowe | 87 Rysunek 4.9. Przełączenie do ekranu dodatkowych opcji kopii zapasowej Rysunek 4.10. Typ kopii zapasowej 88 | Rejestr Windows 2003. Leksykon kieszonkowy • przyrostowa — tworzy kopię zapasową wybranych plików, tylko jeżeli zostały utworzone lub zmodyfikowane po wy- konaniu poprzedniej kopii zapasowej — kopiowane są tylko pliki zmienione lub utworzone po wykonaniu ostatniej kopii normalnej lub, jeśli były tworzone kopie przyrostowe — od czasu wykonania ostatniej kopii przyrostowej; odzyskiwa- nie plików z tego typu kopii wymaga posiadania ostatniej utworzonej kopii normalnej oraz wszystkich kolejnych kopii przyrostowych; • różnicowa — tworzy kopię zapasową wybranych plików, tylko jeżeli zostały utworzone lub zmodyfikowane po wykonaniu poprzedniej kopii zapasowej, ale nie oznacza dla nich wyko- nania kopii — kopiowane są tylko pliki zmienione lub utwo- rzone od czasu wykonania ostatniej kopii normalnej lub przy- rostowej; odzyskiwanie plików z tego typu kopii wymaga posiadania ostatniej utworzonej kopii normalnej oraz ostat- niej kopii różnicowej; • codzienna — tworzy kopię zapasową tylko plików, które zo- stały utworzone lub zmodyfikowane dzisiaj. Istnieje również możliwość utworzenia kopii zapasowej zmigro- wanych danych Magazynu zdalnego. Możemy określić sposób wykonania kopii zapasowej (rysunek 4.11). Możemy określić, czy wykonywana kopia ma zastąpić poprzed- nio wykonaną, czy ma być do niej dołączona (rysunek 4.12). W przypadku zamiany istniejących kopii mamy możliwość wy- boru administratora lub właściciela jako jednej osoby uprawnionej do dostępu do tworzonej kopii zapasowej. Możemy określić, kiedy ma być wykonana kopia zapasowa (ry- sunek 4.13). Rozdział 4. Kopie zapasowe | 89 Rysunek 4.11. Sposób wykonania kopii zapasowej Rysunek 4.12. Opcje kopii zapasowej 90 | Rejestr Windows 2003. Leksykon kieszonkowy Rysunek 4.13. Termin wykonania kopii zapasowej Po wybraniu opcji Teraz rozpoczyna się tworzenie kopii zapa- sowej o stanie systemu (rysunek 4.14), a następnie zostanie wy- świetlona informacja o zakończeniu tworzenia kopii zapasowej (rysunek 4.15). Wykonanie kopii zapasowej o stanie systemu powoduje utworze- nie zaktualizowanych plików rejestru w katalogu systemowym w folderze Repair. Automatyczne tworzenie kopii zapasowych Narzędzie Kopia zapasowa ma opcję Planowanie zadań. Jest to bar- dzo wygodne rozwiązanie dla administratorów, które pozwala zautomatyzować tworzenie kopii zapasowych (rysunek 4.16). Przycisk Dodaj zadanie uruchamia Kreatora kopii zapasowych i po- zwala określić, co ma zawierać kopia zapasowa (rysunek 4.17). Rozdział 4. Kopie zapasowe | 91 Rysunek 4.14. Postęp tworzenia kopii zapasowej o stanie systemu Rysunek 4.15. Informacja o zakończeniu tworzenia kopii zapasowej Dalej postępujemy tak samo jak przy tworzeniu kopii zapasowej o stanie systemu aż do okna, w którym określamy termin wyko- nania kopii (rysunek 4.18). 92 | Rejestr Windows 2003. Leksykon kieszonkowy Rysunek 4.16. Planowanie zadań Rysunek 4.17. Elementy kopii zapasowej Rozdział 4. Kopie zapasowe | 93 Rysunek 4.18. Termin wykonania kopii zapasowej Następnie ustawiamy harmonogram (rysunek 4.19), wybierając odpowiednią opcję. Możemy również dokonać dodatkowych ustawień, a następnie musimy podać informacje o koncie (ry- sunek 4.20). Aby zakończyć pracę kreatora kopii zapasowych, należy podać hasło do konta. Wskazówka Należy pamiętać, aby w ustalonych w harmonogramie zadań dniach umieścić w napędach odpowiednie nośniki. Eksport kluczy rejestru Inną formą kopii zapasowej jest eksport kluczy rejestru. Wyko- nuje się go w Edytorze rejestru za pomocą polecenia Eksportuj. 94 | Rejestr Windows 2003. Leksykon kieszonkowy Rysunek 4.19. Planowanie zadania Rysunek 4.20. Ustawianie informacji o koncie Jest to dobre rozwiązanie dla administratorów, którzy często do- konują zmian w rejestrze. Edytor rejestru daje możliwość zachowania kluczy w kilku forma- tach (rysunek 4.21). Rozdział 4. Kopie zapasowe | 95 Rysunek 4.21. Formaty eksportu kluczy rejestru Pliki rejestru (*.reg) — są to pliki tekstowe edytowane w Notatniku lub innym edytorze tekstu. Wskazówka Pliki .reg należy edytować prawym przyciskiem myszy, wybie- rając z menu podręcznego aplikację, która je otworzy. Dwu- krotne kliknięcie na plik .reg spowoduje scalenie go z rejestrem. Pliki gałęzi rejestru (*.*) — są to binarne obrazy wybranych gałęzi rejestru; mogą słu- żyć jako kopie zapasowe, gdy podczas modyfikacji rejestru popełnimy pomyłkę lub usuniemy klucz potrzebny do pra- widłowego działania systemu. Pliki tekstowe (*.txt) — są to pliki tekstowe przeznaczone do tworzenia zapisu stanu rejestru w określonym czasie. 96 | Rejestr Windows 2003. Leksykon kieszonkowy Pliki rejestru Win9x/NT4 (*.reg) — są to pliki używane do przenoszenia fragmentów reje- stru Windows Server 2003 do systemów starszego typu. Eksportowane klucze możemy przywrócić za pomocą polecenia Importuj. Jak widać na rysunku 4.22, nie wszystkie formaty eks- portowanych kluczy można włączyć do rejestru. Rysunek 4.22. Formaty importu kluczy rejestru Pliki rejestracji (*.reg) i pliki gałęzi rejestru (*.*) — są jedynymi formatami wcześniej eksportowanych kluczy, które mogą być importowane. Wskazówka Import wcześniej eksportowanych kluczy przywróci tylko wartości zmienione, natomiast nie usunie dodanych. Rozdział 4. Kopie zapasowe | 97 Polecenie Ntbackup Polecenie Ntbackup służy do tworzenia skryptu zadań wykony- wania kopii zapasowych w wierszu poleceń. Wskazówka Należy zaznaczyć, iż w wierszu poleceń nie można wybrać trybu przywracania. Składnia tego polecenia jest następująca: Ntbackup backup ( ścieżka dostępu do udziału, folderu, pliku itp., który będzie umieszczony w tworzonej kopii zapasowej lub @plik_wyboru_kopii_zapasowej.bks ) /J opisowa nazwa wykonywanego zadania / przełączniki Objaśnienia: Ntbackup — polecenie wykonania kopii zapasowej; Backup — określa tryb polecenia (jest jedynym trybem polecenia wy- konania kopii zapasowej); ścieżka dostępu do udziału, folderu, pliku itp. — określa, co będzie archiwizowane; @plik_wyboru_kopii_zapasowej.bks — określa ścieżkę dostępu do pliku wykonanego poprzez narzędzie Kopia zapasowa; symbol @ musi poprzedzać nazwę pliku wyboru zawierającego informacje o plikach i folderach, na których podstawie zostanie utworzona kopia zapasowa; /J opisowa nazwa wykonywanego zadania — określa opisową nazwę zadania, która jest wykorzy- stywana w raporcie kopii zapasowych; 98 | Rejestr Windows 2003. Leksykon kieszonkowy przełączniki — jest ich wiele, w zależności od typu wykonywanej kopii zapasowej. Rodzaje przełączników: /F nazwa_pliku — określa wykonanie kopii zapasowej do pliku, gdzie nazwa_pliku jest pełną ścieżką dostępu do określonego pliku, np.: ntbackup backup \server01Moje doku- menty /J kopia zapasowa Moje dokumenty Server 01 /F E:kopia01.bkf . Przełącznik ten może być stosowany z przełącznikiem /A, natomiast nie może być stosowany z przełącznikami /T, /P, /G. /A — określa dołączenie pliku do taśmy, np.: ntbackup bac- kup \server01Moje dokumenty /J kopia zapasowa Moje dokumenty Server 01 /F E:kopia01.bkf /A. Jeżeli kopia jest dołączana do taśmy, a nie jest wykony- wana do pliku, należy użyć przełączników /G lub /T. Nie mogą być stosowane przełączniki /N i /P. /N nazwa_nośnika — określa tworzenie kopii zapasowej na nowej taśmie lub zastąpienie zawartości istniejącej taśmy, gdzie „nazwa_no- śnika” jest nazwą nadawaną nowej taśmie; przełącznik ten nie może być stosowany z przełącznikiem /A. /P nazwa_puli — określa tworzenie na napędzie taśmy kopii zapasowej plików i folderów wymienionych w pliku wyboru kopii zapasowej, gdzie nazwa_puli określa pulę nośników (najczęściej 4-milimetrowe taśmy DDS) zawierającą no- śnik kopii zapasowej, np.: ntbackup backup @E:ko- pia01.bks /J kopia01 /N server01 /P 4mm DDS . Rozdział 4. Kopie zapasowe | 99 Przełącznik nie może być stosowany z przełącznikami /A, /G, /F i /T. /T nazwa_taśmy — określa taśmę, która będzie użyta podczas dołącza- nia (przełącznik /A) lub zastępowania (przełącznik /N), gdzie nazwa_taśmy specyfikuje zarejestrowaną taśmę puli nośników, np.: ntbackup backup E:kopia02.bks /J kopia02 /A /T server01 . Przełącznik nie może być stosowany z przełącznikiem /P. /G nazwa_GUID — określa taśmę, gdzie nazwa_GUID wskazuje jej iden- tyfikator (zarejestrowaną taśmę puli nośników). Dane konfiguracyjne dotyczące programu Ntbackup możemy mo- dyfikować w rejestrze w kluczu HKEY_CURRENT_USERSoft- wareMicrosoftNtbackup (rysunek 4.23). Jeżeli chcemy wykonać kopię zapasową o stanie systemu poprzez polecenie ntbackup, musimy wpisać w wierszu poleceń: Ntbackup backup systemstate /J kopia systemu /E nazwa_pliku Jeżeli kopia zapasowa nie będzie zapisana do pliku, zamiast prze- łącznika /F muszą być zastosowane inne odpowiednie przełączniki. Odzyskiwanie systemu po awarii Przywracanie systemu z kopii zapasowej System State Przywracanie danych z kopii zapasowej odbywa się również po- przez narzędzie Kopia zapasowa w trybie zaawansowanym. Należy jednak mieć prawa Przywracania plików i katalogów (Restore Files and Directories) lub uprawnienia NTFS Zapis (Write). Uprawnienia te przydzielane są dla grupy Administratorzy (Administrators) lub Ope- ratorzy kopii zapasowych (Backup Operators). 100 | Rejestr Windows 2003. Leksykon kieszonkowy Rysunek 4.23. Ntbackup w rejestrze Wybieramy Kreator przywracania (rysunek 4.24), a następnie wska- zujemy plik kopii zapasowej (rysunek 4.25). W oknie Kończenie pracy Kreatora przywracania pod przyciskiem Zaawansowane (rysunek 4.26) możemy określić, gdzie przywrócić plik (rysunek 4.27). Do wyboru mamy trzy lokalizacje: oryginalną, alternatywną lub pojedynczy folder. Wybierając lokalizację oryginalną, otrzymamy ostrzeżenie o zastąpieniu bieżącego stanu systemu (rysunek 4.28). Akceptując ostrzeżenie, możemy określić sposób przywracania plików (rysunek 4.29), a następnie wybrać zaawansowane opcje przywracania (rysunek 4.30). Po zakończeniu pracy Kreatora przywracania następuje przywró- cenie plików (rysunek 4.31). Rozdział 4. Kopie zapasowe | 101 Rysunek 4.24. Kreator przywracania Rysunek 4.25. Kopia zapasowa do przywrócenia 102 | Rejestr Windows 2003. Leksykon kieszonkowy Rysunek 4.26. Kończenie pracy Kreatora przywracania Rysunek 4.27. Lokalizacja dla przywróconych plików Rozdział 4. Kopie zapasowe | 103 Rysunek 4.28. Ostrzeżenie o zastąpieniu bieżącego stanu systemu Rysunek 4.29. Sposób przywracania plików Odtwarzanie danych o stanie systemu kontrolera domeny Jak już zostało wspomniane wcześniej, kopia zapasowa danych o stanie systemu zawiera dane o usłudze Active Directory oraz folder Sysvol i może być wykorzystana do odtworzenia danych o stanie systemu kontrolera domeny. Aby odtworzyć dane o stanie systemu kontrolera domeny, na- leży ponownie uruchomić komputer, a następnie nacisnąć kla- wisz F8 przed rozpoczęciem ładowania systemu i z Menu opcji zaawansowanych systemu Windows wybrać Tryb przywracania usług 104 | Rejestr Windows 2003. Leksykon kieszonkowy Rysunek 4.30. Zaawansowane opcje przywracania Rysunek 4.31. Postęp przywracania plików katalogowych (tylko kontrolery domen Windows) (rysunek 4.32). Tryb ten jest odmianą trybu awaryjnego. Rozdział 4. Kopie zapasowe | 105 Rysunek 4.32. Tryb przywracania usług katalogowych Uruchamia się wówczas kontroler domeny, ale usługa Active Directory pozostaje niedostępna. Należy się zalogować się jako administrator, używając hasła podanego podczas desygnowania serwera do roli kontrolera domeny. Jeżeli po utworzeniu kopii zapasowej zostały wprowadzone zmia- ny w usłudze Active Directory, np. usunięto z niej obiekty, na- leży przeprowadzić przywracanie autorytatywne, które wymusza replikację z odtworzonego kontrolera domeny do jego partnerów. W tym celu uruchamiamy narzędzie Kopia zapasowa i przywra- camy nieautorytatywne dane o stanie systemu, a następnie po zakończeniu przywracania nie uruchamiamy komputera ponow- nie. Uruchamiamy poprzez wiersz poleceń program Ntdsutil i za- znaczamy całą przywracaną bazę danych lub wybrane obiekty jako autorytatywne. Teraz możemy uruchomić komputer. Ostatnia znana dobra konfiguracja Windows Server 2003 automatycznie zapisuje ustawienia usług, sterowników i urządzeń, które pozwoliły na prawidłowy start sys- temu. Dane bieżącej sesji przechowywane są w rejestrze w kluczu 106 | Rejestr Windows 2003. Leksykon kieszonkowy HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSet, natomiast poprzedniej — CurrentControlSet001. Wywołanie tej funkcji odbywa się poprzez naciśnięcie klawisza F8 przed rozpoczęciem ładowania systemu (rysunek 4.33). Rysunek 4.33. Ostatnia znana dobra konfiguracja Ostatnia znana dobra konfiguracja przywraca ustawienia rejestru systemu, odczytując zestaw kontrolny zapisany przed ostatnim pomyślnym logowaniem do systemu. Wskazówka Metoda ta nie sprawdza się niestety w przypadku uszkodze- nia, braku plików systemowych, bibliotek dll czy nieprawidło- wej modyfikacji rejestru. Przywracane są jedynie ustawienia usług, sterowników i urządzeń do stanu pozwalającego na start systemu i zalogowanie. Usługa Przywracanie systemu W Windows Server 2003 brakuje narzędzia Przywracanie systemu (rysunek 4.34). Rozdział 4. Kopie zapasowe | 107 Rysunek 4.34. Przywracanie systemu Możemy je doinstalować z płyty instalacyjnej systemu Windows XP+SP1, wykonując następujące polecenia: 1. Odnajdujemy na płycie instalacyjnej plik o nazwie sr.in_, który znajduje się w katalogu H:i386, gdzie H to litera na- pędu CD-ROM (rysunek 4.35), i rozpakowujemy jego zawar- tość na dysk twardy za pomocą np. programu Total Com- mander. 2. W utworzonym katalogu zaznaczamy plik sr.inf i wybie- ramy polecenie Zainstaluj z menu podręcznego. 3. Na monity instalatora o wskazanie lokalizacji plików potrzeb- nych do instalacji należy wskazać literę napędu, w którym znajduje się płyta z systemem operacyjnym Windows XP z SP1, i katalog i386. 108 | Rejestr Windows 2003. Leksykon kieszonkowy Rysunek 4.35. Lokalizacja pliku sr.in_ 4. Uruchamiamy ponownie komputer; po restarcie pojawi się komunikat o błędzie (rysunek 4.36), który oznacza, że sr.inf nie zarejestrował usługi Przywracanie systemu (rysunek 4.37). Rysunek 4.36. Menedżer sterowania usługami 5. Aby naprawić powyższy błąd, uruchamiamy Edytor reje- stru i w kluczu HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMi- crosoftWindows NTCurrentVersionSvcHost odnajdujemy wartość netsvcs (rysunek 4.38). 6. Edytujemy wielociąg i na końcu dopisujemy SRService (ry- sunek 4.39). Ręczną edycję rejestru możemy zastąpić skryptem: Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindows NT CurrentVersionSvcHost] netsvcs =hex(7):41,00,70,00,70,00,4d,00,67,00,6d, 00,74,00,00,00,41,00,75,00, Rozdział 4. Kopie zapasowe | 109 Rysunek 4.37. Komunikat o błędzie usługi Przywracanie systemu Rysunek 4.38. Wartość netsvcs 64,00,69,00,6f,00,53,00,72,00,76,00,00,00,42,00,72, 00,6f,00,77,00,73,00,65, 00,72,00,00,00,43,00,72,00,79,00,70,00,74,00,53, 00,76,00,63,00,00,00,44,00, 4d,00,53,00,65,00,72,00,76,00,65,00,72,00,00,00,45, 00,76,00,65,00,6e,00,74, 00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,00,00,48,00, 69,00,64,00,53,00,65,00, 110 | Rejestr Windows 2003. Leksykon kieszonkowy Rysunek 4.39. Edycja wielociągu 72,00,76,00,00,00,49,00,61,00,73,00,00,00,49,00,70, 00,72,00,69,00,70,00,00, 00,49,00,72,00,6d,00,6f,00,6e,00,00,00,4c,00,61,00, 6e,00,6d,00,61,00,6e,00, 53,00,65,00,72,00,76,00,65,00,72,00,00,00,4c,00,61, 00,6e,00,6d,00,61,00,6e, 00,57,00,6f,00,72,00,6b,00,73,00,74,00,61,00,74,00, 69,00,6f,00,6e,00,00,00, 4d,00,65,00,73,00,73,00,65,00,6e,00,67,00,65,00,72, 00,00,00,4e,00,65,00,74, 00,6d,00,61,00,6e,00,00,00,4e,00,6c,00,61,00,00,00, 4e,00,74,00,6d,00,73,00, 73,00,76,00,63,00,00,00,4e,00,57,00,43,00,57,00,6f, 00,72,00,6b,00,73,00,74, 00,61,00,74,00,69,00,6f,00,6e,00,00,00,4e,00,77,00, 73,00,61,00,70,00,61,00, 67,00, 65,00,6e,00,74,00,00,00,52,00,61,00,73,00,61, 00,75,00,74,00,6f,00,00, 00,52,00,61,00,73,00,6d,00,61,00,6e,00,00,00,52,00, 65,00,6d,00,6f,00,74,00, 65,00,61,00,63,00,63,00,65,00,73,00,73,00,00,00,53, 00,61,00,63,00,73,00,76, 00,72,00,00,00,53,00,63,00,68,00,65,00,64,00,75,00, 6c,00,65,00,00,00,53,00, 65,00,63,00,6c,00,6f,00,67,00,6f,00,6e,00,00,00,53, 00,45,00,4e,00,53,00,00, 00,53,00,68,00,61,00,72,00,65,00,64,00,61,00,63,00, 63,00,65,00,73,00,73,00, Rozdział 4. Kopie zapasowe | 111 00,00,54,00,68,00,65,00,6d,00,65,00,73,00,00,00,54, 00,72,00,6b,00,57,00,6b, 00,73,00,00,00,54,00,72,00,6b,00,53,00,76,00,72,00, 00,00,57,00,33,00,32,00, 54,00,69,00,6d,00,65,00,00,00,57,00,5a,00,43,00,53, 00,56,00,43,00,00,00,57, 00,6d,00,69,00,00,00,57,00,6d,00,64,00,6d,00,50,00, 6d,00,53,00,70,00,00,00, 77,00,69,00,6e,00,6d,00,67,00,6d,00,74,00,00,00,77, 0000,75,,61,00,75,00,73, 00,65,00,72,00,76,00,00,00,42,00,49,00,54,00,53,00, 00,00,53,00,68,00,65,00, 6c,00,6c,00,48,00,57,00,44,00,65,00,74,00,65,00,63, 00,74,00,69,00,6f,00,6e, 00,00,00,68,00,65,00,6c,00,70,00,73,00,76,00,63,00, 00,00,75,00,70,00,6c,00, 6f,00,61,00,64,00,6d,00,67,00,72,00,00,00,57,00,6d, 00,64,00,6d,00,50,00,6d, 00,53,00,4e,00,00,00,53,00,52,00,53,00,65,00,72,00, 76,00,69,00,63,00,65,00, 00,00,00,00 7. Ponownie uruchamiamy komputer. Przywracanie systemu możemy uruchomić poprzez menu Start/ Programy/Akcesoria/Narzędzia systemowe lub odnajdujemy plik rstrui.exe znajdujący się w katalogu systemowych F:Windows system32Restore, gdzie F oznacza literę partycji systemowej (ry- sunek 4.40). Wskazówka Tworzenie punktów przywracania systemu jest przydatne w przypadku awarii, kiedy system nie uruchamia się nawet w trybie awaryjnym. Wykorzystywane są one w Konsoli odzy- skiwania systemu. Konsola odzyskiwania systemu Konsola odzyskiwania systemu Windows jest szczególnie przydatnym narzędziem pomagającym odzyskać system. W przypadku gdy 112 | Rejestr Windows 2003. Leksykon kieszonkowy Rysunek 4.40. Ścieżka dostępu do usługi Przywracanie systemu komputer z systemem Windows Server 2003 nie uruchamia się poprawnie lub wcale się nie uruchamia, bądź jeśli tryb awaryjny i inne opcje startowe nie działają, w celu przywrócenia systemu po awarii można użyć Konsoli odzyskiwania. Instalowanie Konsoli odzyskiwania Konsolę odzyskiwania systemu możemy uruchomić bezpośrednio z płyty instalacyjnej systemu Windows Server 2003. Modyfiku- jemy ustawienia BIOS-u tak, aby komputer startował z napędu CD-ROM, a następnie, podczas rozruchu systemu, wybieramy opcję R (rysunek 4.41). Aby uniknąć dość długiego oczekiwania na dostęp do Konsoli odzyskiwania systemu, możemy zainstalować ją na dysku twardym. W tym celu umieszczamy płytę instalacyjną systemu Windows Server 2003 w napędzie CD-ROM i wybieramy menu Start/Uruchom. Wpisujemy polecenie h:i386winnt32.exe /cmdcons, gdzie h oznacza literę napędu CD-ROM (rysunek 4.42). Po zaakceptowaniu polecenia instalacji pojawi się komunikat, że konsola odzyskiwania systemu zostanie wprowadzona do opcji startowych (rysunek 4.43). Rozdział 4. Kopie zapasowe | 113 Rysunek 4.41. Instalator Systemu Windows Rysunek 4.42. Polecenie instalacji Konsoli odzyskiwania systemu Rysunek 4.43. Komunikat Instalatora systemu Windows Podczas instalowania konsoli instalator sprawdza najnowsze aktu- alizacje (rysunek 4.44), które można pominąć, a następnie wyświe- tla komunikat o zakończeniu instalacji konsoli (rysunek 4.45). 114 | Rejestr Windows 2003. Leksykon kieszonkowy Rysunek 4.44. Instalacja konsoli odzyskiwania Rysunek 4.45. Komunikat o zakończeniu instalacji konsoli Po zakończeniu instalacji konsoli zostaje zmodyfikowany plik boot.ini, co w efekcie zmienia menu startowe komputera (rysu- nek 4.46). Po uruchomieniu Konsoli odzyskiwania systemu wybieramy sys- tem, do którego chcemy się zalogować, i podajemy hasło admi- nistratora lokalnego (rysunek 4.47). Rozdział 4. Kopie zapasowe | 115 Rysunek 4.46. Menu startowe Rysunek 4.47. Konsola odzyskiwania systemu Korzystanie z listy poleceń dla konsoli odzyskiwania systemu Konsola odzyskiwania ma kilka ograniczeń wynikających z pozio- mu zabezpieczeń — pozwala na wykonywanie operacji tylko w obrębie katalogu systemowego i głównego folderu dysku. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, możemy pozbyć się tych ograniczeń. Należy przed użyciem konsoli odzyskiwania włączyć jej opcję Zezwalaj na kopiowanie na dyskietkę oraz dostęp do wszystkich dysków i folderów 116 | Rejestr Windows 2003. Leksykon kieszonkowy znajdującą się w Edytorze obiektów zasad grupy (gpedit.msc) — Kon- figuracja komputera/Ustawienia systemu/Ustawienia zabezpieczeń/ Za- sady lokalne/Opcje zabezpieczeń (rysunek 4.48) lub zmienić w reje- strze dane wartości DWORD o nazwie SetCommand na 1 w kluczu HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsNT CurrentVersionSetupRecoveryConsole. Rysunek 4.48. Zezwalaj na kopiowanie na dyskietkę oraz dostęp do wszystkich dysków i folderów Po usunięciu ograniczeń w edytorze obiektów zasad grupy należy w Konsoli odzyskiwania systemu wpisać następujące polecenia: set AllowAllPaths = true — co pozwoli na dostęp do wszystkich plików i folderów na dysku; set AllowRemovableMedia = true — co pozwoli na dostęp do nośników wymiennych takich jak dyskietka lub płyta CD; set AllowWildCards = true — co pozwoli na wykorzystywanie symboli wieloznacz- nych (*, ?). Wszystkie polecenia obsługiwane przez Konsolę odzyskiwania systemu możemy wyświetlić poleceniem help, natomiast informa- cje na temat konkretnego polecenia uzyskamy, wpisując jego nazwę po poleceniu help, np.: help map (rysunek 4.49). Rozdział 4. Kopie zapasowe | 117 Rysunek 4.49. Polecenie help Większość poleceń Konsoli odzyskiwania systemu jest taka sama jak wiersza poleceń, jednak kilka zasługuje na szczególną uwagę: • Attrib — zmienia atrybuty pliku lub katalogu; + — ustawia atrybut; – — usuwa atrybut; R — plik tylko do odczytu; S — plik systemowy; H — plik ukryty. • Batch — uruchamia plik wykonywalny z rozszerzeniem bat; składnia: batch [nazwa_pliku], gdzie [nazwa_pliku] okre- śla plik wykonywalny; przykład: batch kopia.bat • Bootcfg — służy do naprawiania i odzyskiwania konfigu- racji rozruchowej zawartej w pliku boot.ini; bootcfg /list — przełącznik list wyświetla listę systemów operacyj- nych, jakimi zarządza plik boot.ini; 118 | Rejestr Windows 2003. Leksykon kieszonkowy bootcfg /scan — przełącznik scan wyszukuje systemy operacyjne na wszystkich dyskach i partycjach; bootcfg /rebuild — przełącznik rebuild uzupełnia plik boot.ini o wykryte instalacje Windows. Chkdsk — sprawdza dysk w poszukiwaniu błędów i wyświetla raport o jego stanie; chkdsk /p — przełącznik /p naprawia napotkane podczas spraw- dzania dysku błędy; chkdsk /r — przełącznik /r lokalizuje uszkodzone sektory i odzy- skuje informacje możliwe do odczytania. Jeżeli ustawimy przełącznik /r, wtedy przełącznik /p zo- stanie ustawiony automatycznie, natomiast jeżeli nie wpi- szemy żadnego przełącznika, nie zostaną naprawione błędy wyszukane na dysku. Polecenie chkdsk wymaga pliku AUTOCHK.EXE, który po- winien znajdować się w katalogu rozruchowym. Jeżeli go nie znajdzie, potrzebna będzie płyta instalacyjna systemu Windows Server 2003. • Copy — kopiuje pojedynczy plik do lokalizacji docelowej; składnia: copy [źródło] [miejsce docelowe], gdzie [źró- dło] określa plik do skopiowania, natomiast [miejsce do- celowe] określa folder, do którego kopiujemy plik; przykład: copy f:windowssystem32configsystem e: kopiasystem.bak Rozdział 4. Kopie zapasowe | 119 • Del (Delete) — usuwa pojedynczy plik; składnia: delete [dysk:] [ścieżka dostępu] [nazwa pliku], gdzie [dysk:] określa literę napędu, [ścieżka dostępu] określa, w którym miejscu w strukturze folde- rów znajduje się plik, [nazwa pliku] określa nazwę pliku do usunięcia; przykład: del f:windowssystem32configsystem • Expand — pozwala na kopiowanie plików skompresowanych z automatyczną dekompresją; przykład: expand h:i386explorer.ex_ f:Windowsexplorer.exe • Fixboot — naprawia sektor rozruchowy partycji syste- mowej; składnia: fixboot [nazwa dysku], gdzie [nazwa dysku] to litera napędu dysku systemowego. • Fixmbr — naprawia główny rekord rozruchowy MBR (Master Boot Record) dysku twardego; składnia: fixmbr [nazwa urządzenia], gdzie [nazwa urzą- dzenia] określa urządzenie, które wymaga nowego rekordu rozruchowego; nazwę tę można wyświetlić poleceniem map; przykład: fixmbr deviceharddisk0 (harddisk0 określa pierwszy dysk twardy, kolejne dyski bę- dą oznaczone kolejnymi cyframi, np.: harddisk1, hard- disk2 itp.) 120 | Rejestr Windows 2003. Leksykon kieszonkowy • Listsvc — wyświetla listę wszystkich zainstalowanych usług i sterowników na komputerze; podaje nazwę, opis i typ ich uruchomienia. Z poleceniem tym związane są dwa inne: enable [nazwa_usługi] [typ_uruchomienia] — jest używane do włączenia usługi lub sterownika koniecznego do rozruchu komputera lub systemu. Typy uruchomień: service_boot_start — określa włączenie usługi lub sterownika podczas startu komputera, service_system_start — określa włączenie usługi lub sterownika podczas startu systemu. W przypadku niepodania nowej wartości typu urucho- mienia polecenie enable wyświetli tylko starą wartość. disable — jest używane do wyłączenia usługi lub sterownika powodującego problemy przy rozruchu komputera lub systemu; • Map — wyświetla aktualne mapowania urządzeń (rysunek 4.50). Rysunek 4.50. Polecenie map Rozdział 4. Kopie zapasowe | 121 Map arc — przełącznik arc określa wyświetlanie ścieżki urządzeń systemu Advanced RISC Computing (ARC), czyli ścieżki w formacie dla pliku boot.ini (rysunek 4.51). Rysunek 4.51. Polecenie map arc • Systemroot — pozwala ustawić katalog bieżący na katalog systemowy SystemRoot . Tworzenie dyskietki startowej trybu MS-DOS W przypadku awarii systemu do uruchomienia komputera z sys- temem plików FAT32 stosujemy specjalnie przygotowaną dys- kietkę startową. Jest to dyskietka trybu MS-DOS, która umoż- liwia korzystanie z poleceń takich jak w Konsoli odzyskiwania systemu. Istnieje kilka sposobów utworzenia dyskietki startowej trybu MS-DOS. Jednym z nich jest wykorzystanie opcji Utwórz dysk startowy systemu MS-DOS podczas formatowania dyskietki w Windows Server 2003 (rysunek 4.52). Najkorzystniejszym sposobem tworzenia dyskietki startowej jest jednak wykorzystanie płyty instalacyjnej systemu Windows 98. W tym celu należy włożyć pustą dyskietkę do stacji dyskietek i uruchomić program Fat32ebd.exe znajdujący się na płycie insta- lacyjnej systemu w katalogu H: oolsMTSUTILFAT32EBD (ry- sunek 4.53), gdzie H oznacza literę napędu CD-ROM. 122 | Rejestr Windows 2003. Leksykon kieszonkowy Rysunek 4.52. Tworzenie dyskietki startowej w Windows Server 2003 Rysunek 4.53. Ścieżka dostępu do programu Fat32ebd.exe Tak przygotowana dyskietka startowa zawiera sterowniki do ob- sługi CD-ROM-u, których brakuje na dyskietce utworzonej w sys- temie Windows Server 2003. Wykorzystanie Konsoli odzyskiwania w celu przywrócenia systemu Uruchamiamy Konsolę odzyskiwania, wybieramy system, do którego chcemy się zalogować, i podajemy hasło administratora. Następnie tworzymy katalog kopia, do którego skopiujemy pliki aktualnego Rozdział 4. Kopie zapasowe | 123 Wskazówka W przypadku systemu operacyjnego zainstalowanego na par- tycji FAT32 w celu utworzenia kopii zapasowej rejestru syste- mowego należy komputer uruchomić z dyskietki startowej utworzonej w Windows 98. Jeśli system oparty jest na systemie plików NTFS, należy skorzystać z Konsoli odzyskiwania. rejestru znajdujące się na partycji systemowej w folderze windows/ system32/config. W tym celu użyjemy następujących poleceń: e: cd md kopia copy f:windowssystem32configsystem e:kopiasystem.bak copy f:windowssystem32configsoftware e:kopia software.bak copy f:windowssystem32configsam e:kopiasam.bak copy f:windowssystem32configsecurity e:kopia security.bak copy f:windowssystem32configdefault e:kopiadefault.bak Wygodniej będzie utworzyć plik wsadowy (możemy to zrobić w Notatniku), np. o nazwie kopia.bat, zawierający powyższe pole- cenia. Uruchamiamy go poleceniem batch kopia.bat. Jeżeli komputer uruchamiany jest z dyskietki startowej Win- dows 98, należy w wierszu poleceń wpisać następujące polecenia: e: cd md kopia copy f:windowssystem32configsystem e:kopiasystem.bak copy f:windowssystem32configsoftware e:kopia software.bak copy f:windowssystem32configsam e:kopiasam.bak copy f:windowssystem32configsecurity e:kopia security.bak copy f:windowssystem32configdefault e:kopiadefault.bak W tym przypadku również możemy utworzyć plik wsadowy np. o nazwie kopia.bat. Plik ten uruchamiamy, wpisując w wierszu poleceń kopia.bat. 124 | Rejestr Windows 2003. Leksykon kieszonkowy Ponieważ naszym celem jest przywrócenie rejestru z pierwszej poinstalacyjnej kopii, musimy usunąć pliki rejestru z katalogu windows/system32/config poleceniem del. Następnie kopiujemy do niego pliki rejestru z katalogu Repair. W Konsoli odzyskiwania systemu użyjemy następujących poleceń: del f:windowssystem32configsystem del f:windowssystem32configsoftware del f:windowssystem32configsam del f:windowssystem32configsecurity del f:windowssystem32configdefault copy f:windows epairsystem f:windowssystem32config copy f:windows epairsoftware f:windowssystem32config copy f:windows epairsam f:windowssystem32config copy f:windows epairsecurity f:windowssystem32config copy f:windows epairdefault f:windowssystem32config Wpisując polecenie Exit, kończymy pracę w konsoli. Uruchamiając komputer z dyskietki startowej Windows 98 w wier- szu poleceń wpisujemy kolejno: f: del f:windowssystem32configsystem del f:windowssystem32configsoftware del f:windowssystem32configsam del f:windowssystem32configsecurity del f:windowssystem32configdefault copy f:windows epairsystem f:windowssystem32config copy f:windows epairsoftware f:windowssystem32config copy f:windows epairsam f:windowssystem32config copy f:windows epairsecurity f:windowssystem32config copy f:windows epairdefault f:windowssystem32config Zestawy powyższych poleceń możemy również zapisać jako pliki wsadowe np. o nazwie ratuj.bat. Uruchamiane one będą tak sa- mo jak plik wsadowy kopia.bat. Po ponownym włączeniu komputera system powinien uruchomić się już poprawnie, ale z domyślnymi ustawieniami (bez infor- macji o zainstalowanych programach i zmianach wprowadzonych do systemu). Rozdział 4. Kopie zapasowe | 125 Jeżeli mieliśmy doinstalowaną usługę Przywracania systemu i utwo- rzony niedawno Punkt przywracania, możemy je teraz wykorzystać. Ponieważ informacje o tej usłudze zostały wykasowane wraz ze starą wersją rejestru, możemy skorzystać z plików Punktu przy- wracania zapisanych na dysku w folderze System Volume Infor- mation. Jeżeli folder ten jest niewidoczny — w oknie Eksploratora z menu Narzędzia wybieramy Opcje folderów. Na zakładce Widok odznaczamy opcję Ukryj chronione pliki systemu operacyjnego (zale- cane) i zaznaczamy Pokaż ukryte pliki i foldery (rysunek 4.54). Rysunek 4.54. Opcje folderów — Widok W przypadku wystąpienia problemu z otwarciem powyższego folderu wykonujemy poniższe polecenia: cacls F:System Volume Information /E /G nazwa_aktualnie_zalogowanego_użytkownika :F gdzie F: oznacza partycję z zainstalowanym systemem Windows Server 2003. 126 | Rejestr Windows 2003. Leksykon kieszonkowy W folderze System Volume Information otwieramy katalog _Restore. W zależności od liczby utworzonych wcześniej Punktów przy- wracania będzie on zawierał kilka katalogów oznaczonych RPx, gdzie x to kolejny numer Punktu przywracania systemu. Wybieramy interesujący nas katalog (zwracając uwagę na datę jego utworze- nia), otwieramy go i z katalogu Snapshot kopiujemy pliki _REGI- STRY_USER_.DEFAULT, _REGISTRY_MACHINE_SYSTEM, _RE- GISTRY_MACHINE_SOFTWARE, _REGISTRY_MACHINE_SECU- RITY i _REGISTRY_MACHINE_SAM (rysunek 4.55) do utworzo- nego w Konsoli odzyskiwania folderu kopia. Rysunek 4.55. Katalog Snapshot Zmieniamy nazwy tych plików odpowiednio na Default, System, Software, Security i Sam. Uruchamiamy ponownie system z dyskietki startowej Windows 98 lub wracamy do Konsoli odzyskiwania systemu. Zamieniamy znowu pliki rejestru w katalogu windows/system32/config na pliki skopiowane przed chwilą do katalogu kopia. W Konsoli odzyski- wania systemu wykonujemy następujące polecenia: del f:windowssystem32configsystem del f:windowssystem32configsoftware del f:windowssystem32configsam Rozdział 4. Kopie zapasowe | 127 del f:windowssystem32configsecurity del f:windowssystem32configdefault copy e: kopiasystem f:windowssystem32config copy e: kopiasoftware f:windowssystem32config copy e: kopiasam f:windowssystem32config copy e: kopiasecurity f:windowssystem32config copy e: kopiadefault f:windowssystem32config Wychodzimy z Konsoli odzyskiwania systemu poleceniem exit i uru- chamiamy ponownie komputer. W przypadku uruchomienia komputera z dyskietki startowej Windows 98 wykonujemy następujące polecenia: f: del f:windowssystem32configsystem del f:windowssystem32configsoftware del f:windowssystem32configsam del f:windowssystem32configsecurity del f:windowssystem32configdefault copy e:kopiasystem f:windowssystem32config copy e:kopiasoftware f:windowssystem32config copy e:kopiasam f:windowssystem32config copy e:kopiasecurity f:windowssystem32config copy e:kopiadefault f:windowssystem32config Pliki wsadowe z zestawami powyższych poleceń możemy zapi- sać jako np. odzysk.bat. Będą one uruchamiane poleceniem batch odzysk.bat w Konsoli odzyskiwania systemu lub tylko odzysk.bat w przypadku uruchomienia komputera z dyskietki startowej Win- dows 98. Po wykonaniu wszystkich operacji stan systemu będzie odpowia- dał konfiguracji z najlepszego punktu przywracania. Usuwanie Konsoli odzyskiwania systemu Usuwanie Konsoli odzyskiwania systemu odbywa się w bardzo prosty sposób. 128 | Rejestr Windows 2003. Leksykon kieszonkowy Jeżeli pliki ukryte są widoczne w oknie Eksploratora, odnajdujemy w katalogu głównym dysku systemowego folder o nazwie Cmd- cons oraz plik o nazwie Cmldr i usuwamy je. Jeżeli pliki ukryte nie są widoczne — w oknie Eksploratora z menu Narzędzia wybie- ramy Opcje folderów. Na zakładce Widok odznaczamy opcję Ukryj chronione pliki systemu operacyjnego (zalecane) i zaznaczamy Pokaż ukryte pliki i foldery (jak na rysunek 4.52). Kolejnym krokiem jest zmodyfikowanie pliku boot.ini. Poprzez Panel sterowania/System/Zaawansowane/Uruchamianie i odzyskiwanie/ Ustawienia w ramce Uruchamianie systemu edytujemy plik boot.ini (rysunek 4.56). Rysunek 4.56. Plik boot.ini Usuwamy wpis C:CMDCONSBOOTSECT.DAT= Konsola odzyskiwa- nia systemu Microsoft Windows /cmdcons i zapisujemy zmo- dyfikowany plik. Po ponownym uruchomieniu Konsola odzyskiwania systemu znika z menu startowego komputera. Automatyczne odzyskiwanie systemu (ASR) Windows Server 2003 jest wyposażony w usługę o nazwie Auto- matyczne Odzyskiwanie Systemu (ASR), która znacznie upraszcza proces odtwarzania uszkodzonego serwera. Aby wykorzystać usługę do przywrócenia systemu po awarii, należy wcześniej Rozdział 4. Kopie zapasowe | 129 utworzyć zestaw ASR. Składa się on z kopii zapasowej najważniej- szych plików systemowych, rejestru oraz dyskietki ASR zawierają- cej listę plików systemu Windows zainstalowanych w komputerze. Wskazówka Zestaw ASR nie tworzy kopii zapasowej całego systemu (pli- ków użytkownika i aplikacji zainstalowanych w systemie), dlatego zaleca się, przed użyciem Automatycznego Odzyskiwania Systemu, utworzenie kopii zapasowych tych plików i zapisanie ich w lokalizacji innej niż system. Tworzenie zestawu ASR Zestaw ASR tworzymy, uruchamiając Kreator automatycznego odzy- skiwania systemu dostępny w trybie zaawansowanym Kopii zapa- sowej (rysunek 4.57). Określamy lokalizację i nazwę pliku kopii za- pasowej (rysunek 4.58). Lokalizacja musi mieć tyle wolnego miejsca, ile obecnie zajmuje partycja systemowa. Wskazówka Dla bezpieczeństwa danych kopii zapasowej ASR należy wy- brać inną partycję niż systemowa, inny dysk lub nośnik. Pod- czas przywracania systemu z użyciem ASR partycja systemo- wa jest formatowana. Po utworzeniu kopii zapasowej (rysunek 4.59) kreator poprosi o przygotowanie sformatowanej dyskietki (rysunek 4.60), na której zostaną zapisane dane o układzie dysków, partycji, plikach sys- temowych i wykrytym sprzęcie (asr.sif, asrpnp.sif i setup.log). Rozpocznie się zapis danych na dyskietkę (rysunek 4.61), a następ- nie pojawi się komunikat o zakończeniu tworzenia dyskietki auto- matycznego odzyskiwania systemu (rysunek 4.62). 130 | Rejestr Windows 2003. Leksykon kieszonkowy Rysunek 4.57. Automatyczne odzyskiwanie systemu Wyjmujemy dyskietkę i kończymy pracę Kreatora automatycznego odzyskiwania systemu. Wskazówka Dyskietka ASR oraz utworzona kopia zapasowa powinny być dokładnie opisane i przechowywane razem w bezpiecznym miejscu. Odzyskiwanie systemu przy użyciu zestawu ASR Do odtworzenia systemu z użyciem zestawu ASR potrzebna jest płyta instalacyjna systemu Windows Server 2003, dyskietka ASR, na której zapisana jest lista plików systemowych, oraz pełna kopia zapasowa ASR. Rozdział 4. Kopie zapasowe | 131 Rysunek 4.58. Kreator przygotowania automatycznego odzyskiwania systemu Rysunek 4.59. Tworzenie kopii zapasowej 132 | Rejestr Windows 2003. Leksykon kieszonkowy Rysunek 4.60. Komunikat Kreatora automatycznego odzyskiwania systemu Rysunek 4.61. Tworzenie dyskietki ASR Rysunek 4.62. Komunikat o utworzeniu dyskietki ASR Odtwarzanie uszkodzonego systemu za pomocą zestawu ASR od- bywa się następująco: • wkładamy płytę instalacyjną systemu do napędu CD-ROM i zmieniamy ustawienia Biosu tak, aby komputer startował z płyty; • podczas odpowiedniego monitu Instalatora wciskamy kla- wisz F2; • po pojawieniu się informacji (rysunek 4.63) wkładamy dys- kietkę ASR do stacji dyskietek; Rozdział 4. Kopie zapasowe | 133 Rysunek 4.63. Informacja instalatora • po odczytaniu plików z dyskietki Instalator formatuje party- cję systemową; • rozpoczyna się kopiowanie plików do folderów instalacji Windows z płyty instalacyjnej; • po pojawieniu się komunikatu o ponownym rozruchu kom- putera wyjmujemy dyskietkę ASR; • zmieniamy ustawienia Biosu tak, aby komputer uruchamiał się z dysku twardego; • po ponownym uruchomieniu rozpoczyna się instalacja sys- temu Windows; • po pojawieniu się Kreatora automatycznego odzyskiwania systemu wybieramy lokalizację pliku kopii zapasowej ASR; • rozpoczyna się automatyczne odzyskiwanie systemu z kopii zapasowej; • po ponownym uruchomieniu komputera system jest goto- wy do pracy. Odzyskiwanie zagubionej dyskietki ASR Jeżeli dyskietka ASR zostanie zagubiona lub zniszczona, istnieje prosty sposób na jej odzyskanie. 134 | Rejestr Windows 2003. Leksykon kieszonkowy Uruchamiamy narzędzie Kopia zapasowa i wkładamy nośnik z za- pisem pliku kopii ASR. Następnie przechodzimy na zakładkę Przy- wracanie i zarządzanie nośnikiem. Z listy nośników wybieramy ten właściwy i otwieramy jego drugi egzemplarz. Przechodzimy do katalogu WINDOWSRepair i zaznaczamy pliki asr.sif oraz asrp- np.sif (rysunek 4.64). Rysunek 4.64. Odzyskiwanie dyskietki ASR W polu Przywróć pliki do wybieramy Lokalizacja alternatywna, wska- zując napęd dyskietki, i rozpoczynamy przywracanie. Rozdział 4. Kopie zapasowe | 135
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Rejestr Windows 2003. Leksykon kieszonkowy
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: