Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00252 008654 23007714 na godz. na dobę w sumie
Rejestr Windows Vista. Leksykon kieszonkowy - książka
Rejestr Windows Vista. Leksykon kieszonkowy - książka
Autor: , Liczba stron: 144
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2127-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> windows vista
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Odkryj możliwości Windows Vista!

Windows Vista na dobre rozgościł się w naszych komputerach. Podobnie jak w przypadku jego poprzednika, głównym miejscem składowania wszelkich informacji o systemie, zainstalowanych programach, parametrach pracy jest rejestr. Jest to element systemu niezwykle wrażliwy na wszelkie zakłócenia. Jednak drzemią w nim ogromne możliwości. Niewielkie zmiany potrafią dodać systemowi skrzydeł oraz ułatwić naszą codzienną pracę. Rejestr systemu Windows XP został rozpracowany do ostatniego klucza. Teraz przyszedł czas na Windows Vista!

Książka 'Rejestr Windows Vista. Leksykon kieszonkowy' wprowadzi Cię w świat rejestru i jego kluczy w systemie operacyjnym Windows Vista. Poznasz budowę oraz sposób obsługi tego elementu. Nauczysz się tworzyć kopię zapasową rejestru -- przyda Ci się ona, gdy na przykład nieudany eksperyment okaże się katastrofą dla całego systemu. Po omówieniu podstaw autorzy podręcznika przechodzą do konkretnych zmian oraz przedstawiają ich wpływ na system. Dzięki temu dowiesz się więcej o tych elementach rejestru, które mają wpływ na narzędzia, interfejs oraz wydajność oprogramowania. Ogromnym atutem tej książki jest również i to, że możesz zawsze mieć ją przy sobie. W końcu to leksykon kieszonkowy, choć odkrywa przed Tobą tyle tajemnic!

Dodaj skrzydeł Twojemu systemowi!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Rejestr Windows Vista. Leksykon kieszonkowy Autorzy: Dorota Ziêba, Miros³aw Chor¹¿ewski ISBN: 978-83-246-2127-9 Format: 115×170, stron: 144 Odkryj mo¿liwoœci Windows Vista! (cid:129) Jak wykonaæ kopiê zapasow¹ rejestru? (cid:129) Jak poprawiæ wydajnoœæ systemu? (cid:129) Jak zmodyfikowaæ interfejs u¿ytkownika? Windows Vista na dobre rozgoœci³ siê w naszych komputerach. Podobnie jak w przypadku jego poprzednika, g³ównym miejscem sk³adowania wszelkich informacji o systemie, zainstalowanych programach, parametrach pracy jest rejestr. Jest to element systemu niezwykle wra¿liwy na wszelkie zak³ócenia. Jednak drzemi¹ w nim ogromne mo¿liwoœci. Niewielkie zmiany potrafi¹ dodaæ systemowi skrzyde³ oraz u³atwiæ nasz¹ codzienn¹ pracê. Rejestr systemu Windows XP zosta³ rozpracowany do ostatniego klucza. Teraz przyszed³ czas na Windows Vista! Ksi¹¿ka „Rejestr Windows Vista. Leksykon kieszonkowy” wprowadzi Ciê w œwiat rejestru i jego kluczy w systemie operacyjnym Windows Vista. Poznasz budowê oraz sposób obs³ugi tego elementu. Nauczysz siê tworzyæ kopiê zapasow¹ rejestru – przyda Ci siê ona, gdy na przyk³ad nieudany eksperyment oka¿e siê katastrof¹ dla ca³ego systemu. Po omówieniu podstaw autorzy podrêcznika przechodz¹ do konkretnych zmian oraz przedstawiaj¹ ich wp³yw na system. Dziêki temu dowiesz siê wiêcej o tych elementach rejestru, które maj¹ wp³yw na narzêdzia, interfejs oraz wydajnoœæ oprogramowania. Ogromnym atutem tej ksi¹¿ki jest równie¿ i to, ¿e mo¿esz zawsze mieæ j¹ przy sobie. W koñcu to leksykon kieszonkowy, choæ odkrywa przed Tob¹ tyle tajemnic! (cid:129) Praca z Edytorem rejestru (cid:129) Obs³uga i budowa rejestru (cid:129) Tworzenie kopii zapasowej rejestru (cid:129) Przywracanie rejestru z kopii (cid:129) Pielêgnacja rejestru systemu Windows Vista (cid:129) Modyfikacje interfejsu (cid:129) Poprawa wydajnoœci (cid:129) Modyfikacja kluczy dotycz¹cych sieci Internet Dodaj skrzyde³ Twojemu systemowi! Spis treści Wstęp ............................................................................................5 1. Edytor rejestru ............................................................................ 10 10 Polecenia Edytora rejestru 2. Rejestr — obsługa ...................................................................... 19 19 23 Plik reg Wiersz polecenia 3. Budowa rejestru .........................................................................35 35 40 Wprowadzenie Główne gałęzie rejestru 4. Kopie zapasowe i ich przywracanie ......................................... 49 49 52 57 68 72 Eksport kluczy rejestru Funkcja Przywracanie systemu Narzędzie Stan i konfiguracja kopii zapasowej Wiersz polecenia Ostatnia znana dobra konfiguracja 5. Programy do pielęgnacji rejestru i tworzenia kopii zapasowych ...................................................73 73 WinRescue Vista 77 Wise Registry Cleaner CCleaner 78 3 Eusing Free Registry Cleaner RegVac Registry Cleaner Desktop Maestro Auslogics Registry Defrag Comodo Registry Cleaner ERUNT — The Emergency Recovery Utility NT 80 81 82 84 85 86 6. Przykładowe modyfikacje rejestru ............................................90 90 101 108 114 136 137 Modyfikowanie narzędzi Modyfikowanie interfejsu Poprawa wydajności Internet Podsumowanie Bibliografia Skorowidz .................................................................................138 4 | Spis treści Rozdział 4. Kopie zapasowe i ich przywracanie Rejestr Windows Vista jest podstawą systemu, ponieważ zawiera wszystkie informacje, które są potrzebne do prawidłowego funk- cjonowania komputera. Po pierwszej instalacji systemu wielkość rejestru jest mała. Jednak z czasem, kiedy instalujemy nowe apli- kacje, zmieniamy konfigurację systemu, tworzymy nowe pliki i foldery czy przeglądamy strony WWW, rejestr się rozrasta. Wiele wpisów staje się nieprawidłowymi i nieaktualnymi, co sprzyja awarii systemu. Dlatego ważne jest, aby regularnie tworzyć kopie zapasowe rejestru, które w przypadku awarii pomogą odzyskać sprawność systemu. Pliki osobiste użytkownika i foldery programów (oprócz programów systemu) należy umieszczać w lokalizacji innej niż system, co zapobiegnie utracie danych w przypadku awarii systemu. Eksport kluczy rejestru Jedną z najprostszych metod wykonania kopii zapasowej rejestru jest eksport kluczy rejestru bezpośrednio z Edytora rejestru za po- mocą polecenia Eksportuj (rysunek 4.1) dostępnego w menu Plik. Podczas eksportu istnieje możliwość wybrania, czy chcemy ko- piować wszystko, czy tylko wybraną gałąź rejestru. Plik kopii zapasowej można zapisać w kilku formatach (rysunek 4.2): • Pliki rejestru (*.reg) — są to pliki tekstowe do edytowania w Notatniku lub innym edytorze tekstu. • Pliki gałęzi rejestru (*.*) — są to binarne obrazy wybra- nych gałęzi rejestru. Rozdział 4. Kopie zapasowe i ich przywracanie | 49 Rysunek 4.1. Polecenie Eksportuj Rysunek 4.2. Formaty zapisu eksportowanego pliku 50 | Rejestr Windows Vista. Leksykon kieszonkowy • Pliki tekstowe (*.txt) — są to pliki tekstowe, w których zapi- sywany jest stan rejestru w określonym czasie. • Pliki rejestru Win9x/NT4 (*.reg) — są to pliki używane do przenoszenia fragmentów rejestru Windows Vista Ultimate do starszych systemów Windows. Aby edytować plik reg, należy użyć prawego przycisku myszy i wybrać z menu podręcznego aplikację, która go otworzy. Dwu- krotne kliknięcie na plik reg skutkuje scaleniem pliku z rejestrem. Eksportowane klucze przywracamy za pomocą polecenia Importuj bezpośrednio z Edytora rejestru (rysunek 4.3). Jednak zaimportować można tylko dwa formaty kopii zapasowej rejestru: Pliki rejestracji (*.reg) i pliki gałęzi rejestru (*.*). Rysunek 4.3. Polecenie Importuj Import wyeksportowanych kluczy przywróci tylko wartości zmienione. Wartości dodane nie będą usunięte. Rozdział 4. Kopie zapasowe i ich przywracanie | 51 Funkcja Przywracanie systemu W przypadku gdy instalacja aplikacji lub sterownika spowoduje nieprawidłowe działanie systemu, a ich odinstalowanie nie przy- niesie oczekiwanego rezultatu, pomocna jest funkcja Przywracanie systemu. Służy ona do przywracania plików systemowych bez na- ruszania plików osobistych użytkownika. Tworzenie punk- tów przywracania systemu odbywa się automatycznie podczas pierwszego logowania do systemu danego dnia oraz przed waż- nymi zdarzeniami systemowymi, takimi jak instalacja aplikacji lub sterownika urządzenia. Można również tworzyć punkty przywracania systemu ręcznie. W tym celu otwieramy Panel sterowania i wybieramy aplet System. Następnie przechodzimy na zakładkę Ochrona Systemu, zaznaczamy dysk, którego ma dotyczyć punkt przywracania, i wybieramy Utwórz (rysunek 4.4). Rysunek 4.4. Tworzenie punktu przywracania 52 | Rejestr Windows Vista. Leksykon kieszonkowy Wpisujemy nazwę dla tworzonego punktu przywracania (rysu- nek 4.5) i wybieramy Utwórz. Rysunek 4.5. Nadawanie nazwy punktowi przywracania Pojawi się komunikat o tworzeniu punktu przywracania (rysu- nek 4.6), a następnie informacja o jego pomyślnym utworzeniu (rysunek 4.7). Rysunek 4.6. Komunikat o tworzeniu punktu Rysunek 4.7. Informacja o utworzeniu punktu Rozdział 4. Kopie zapasowe i ich przywracanie | 53 W Windows Vista zainstalowanym w systemie plików FAT32 funkcja Przywracanie systemu nie działa. Powodem tego jest fakt, że dyski w systemie FAT32 nie obsługują kopiowania w tle, na którym opiera się tworzenie punktów przywracania systemu w Windows Vista. Do przechowywania punktów przywracania systemu potrzeba minimum 300 MB wolnego miejsca na dysku, dla którego włączono funkcję Przywracanie systemu. W miarę zapełniania miejsca prze- znaczonego do przechowywania punktów przywracania systemu, funkcja Przywracanie systemu usuwa najstarsze z nich. Windows Vista rezerwuje sporą ilość miejsca na dysku twardym na kopie zapasowe. Na przykład dla dysku o pojemności 500 GB jest to około 80 GB, co wydaje się być sporą stratą wolnej prze- strzeni. W Windows Vista brak jest, w przeciwieństwie do Win- dows XP, prostej konfiguracji z użyciem suwaka pozwalającego zwiększyć lub zmniejszyć ilość miejsca na dysku dla Przywracania systemu. Polecenie vssadmin resize shadowstorage wydane w Wierszu polecenia pozwala użytkownikowi określić ilość miejsca na dysku dla punktów przywracania. Parametr: /on= określa dysk, na którym tworzone są punkty przywra- cania systemu. /for= określa dysk, na którym zainstalowany jest system. /maxsize= określa w gigabajtach liczbę rezerwowanego miejsca dla punktów przywracania. Przykładowe polecenie rezerwuje 10 GB miejsca na dysku J:, tj. na tej samej partycji, na której zainstalowano system: vssadmin resize shadowstorage /on=J: /for=J: /maxsize=10GB 54 | Rejestr Windows Vista. Leksykon kieszonkowy Funkcja Przywracanie systemu nie działa na dyskach o po- jemności mniejszej niż 1 GB. W przypadku gdy na komputerze zainstalowana jest starsza wersja systemu Windows, jej uruchomienie spowoduje usunięcie wszystkich punktów przywracania systemu Windows Vista. Aby przywrócić system z utworzonego punktu przywracania sys- temu, należy uruchomić funkcję Przywracanie systemu dostępną z menu Start/Programy/Akcesoria/Narzędzia systemowe (rysunek 4.8). Rysunek 4.8. Przywracanie systemu z punktu przywracania Następnie należy wybrać utworzony punkt przywracania (ry- sunek 4.9). Po potwierdzeniu chęci przywrócenia wybranego punktu (ry- sunek 4.10) pojawi się komunikat (rysunek 4.11), a następnie roz- pocznie się przywracanie. Rozdział 4. Kopie zapasowe i ich przywracanie | 55 Rysunek 4.9. Wybieranie punktu do przywrócenia Rysunek 4.10. Potwierdzenie punktu do przywrócenia 56 | Rejestr Windows Vista. Leksykon kieszonkowy Rysunek 4.11. Komunikat Po ponownym uruchomieniu komputera zostanie wyświetlona informacja o pomyślnym ukończeniu operacji (rysunek 4.12). Rysunek 4.12. Informacja o ukończeniu przywracania punktu Jeżeli operacja przywracania nie spełnia naszych oczekiwań, mo- żemy ją cofnąć, uruchamiając ponownie funkcję Przywracanie sys- temu i wybierając opcję Cofnij przywracanie systemu, lub wybrać inny punkt przywracania, o ile istnieje (rysunek 4.13). Nie można użyć opcji Cofnij przywracanie systemu podczas pracy komputera w trybie awaryjnym. Narzędzie Stan i konfiguracja kopii zapasowej Podczas awarii systemu, sprzętowej lub ataku wirusa zagrożone są pliki osobiste, takie jak zdjęcia, dokumenty, projekty, dane fi- nansowe, muzyka czy filmy video. Aby uniknąć ich utraty, należy wykonać ich kopię zapasową. Rozdział 4. Kopie zapasowe i ich przywracanie | 57 Rysunek 4.13. Opcja Cofnij przywracanie systemu Do tworzenia kopii zapasowej plików osobistych służy kreator Kopia zapasowa plików dostępny z narzędzia Stan i konfiguracja kopii zapasowej dostępnego z menu Start\Programy\Akcesoria\Narzędzia systemowe (rysunek 4.14). Kreator ten pozwala nam na zautomatyzowanie wykonywania kopii zapasowej plików osobistych. Po wykonaniu pierwszej kopii i ustawieniu harmonogramu jej wykonywania każda na- stępna operacja kopii zapasowej będzie nadpisywać pliki zmie- nione i dodawać nowe pliki do istniejącej kopii zapasowej. 58 | Rejestr Windows Vista. Leksykon kieszonkowy Rysunek 4.14. Kreator Kopia zapasowa plików Automatyczna kopia zapasowa plików nie jest dostępna w systemie Windows Vista Home Basic. Kreator wyszuka urządzenia, na których możliwe będzie zapisanie kopii zapasowej plików (rysunek 4.15). Może to być inna partycja niż systemowa (rysunek 4.16), inny dysk twardy zainstalowany w komputerze, stacja dysków DVD-RW lub lokalizacja sieciowa, o ile lokalizacja ta nie znajduje się na komputerze z zainstalowa- nym Windows XP Home Edition. Następnie wybieramy dyski twarde, które mają być uwzględnione w kopii zapasowej (rysunek 4.17), i zaznaczamy rodzaje plików do kopiowania (rysunek 4.18). Rozdział 4. Kopie zapasowe i ich przywracanie | 59 Rysunek 4.15. Wyszukiwanie urządzeń kopii zapasowej Rysunek 4.16. Lokalizacja kopii zapasowej 60 | Rejestr Windows Vista. Leksykon kieszonkowy Rysunek 4.17. Wybór dysków uwzględnianych w kopii zapasowej Rysunek 4.18. Rodzaje plików do kopiowania Rozdział 4. Kopie zapasowe i ich przywracanie | 61 Kreator Kopia zapasowa plików nie obsługuje następujących plików: • systemowych (wymaganych do poprawnego działania sys- temu); • plików programów; • plików przechowywanych na dyskach twardych z systemem plików FAT; • plików znajdujących się w Koszu; • plików tymczasowych; • ustawień profilu użytkownika; • plików zaszyfrowanych za pomocą szyfrowania plików EFS (Encrypting File System). Pliki te są uwzględniane w kopiach po zainstalowaniu dodatku Service Pack 1. Szyfrowanie plików EFS nie jest dostępne w systemach Win- dows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium i Windows Vista Starter. Harmonogram wykonywania kopii zapasowej (rysunek 4.19) pozwoli na automatyczne wykonywanie kopii. Jeżeli wskazaną lokalizacją będzie stacja dysków DVD-RW, będziemy proszeni o włożenie nośnika z dotychczasową kopią. Podczas tworzenia kopii zapasowej w lokalizacji kopii zapasowej pod nazwą komputera tworzony jest folder o nazwie Backup Set z odpowiednią datą i godziną, np.: D:\DOM-PC\Backup Set 2008- 10-16 201143. Gdy dodawane są aktualizacje, data pozostaje ta sama, ale kopia zapasowa jest aktualna, np.: D:\DOM-PC\Backup Set 2008- 10-16 201143\Backup Files 2008-11-10 110603. Przywracanie plików z tak utworzonej kopii odbywa się również poprzez kreatora Kopii zapasowej plików. Do tego celu należy użyć opcji Przywracanie plików (rysunek 4.20). 62 | Rejestr Windows Vista. Leksykon kieszonkowy Rysunek 4.19. Harmonogram wykonywania kopii zapasowej plików Rysunek 4.20. Opcja Przywracanie plików Rozdział 4. Kopie zapasowe i ich przywracanie | 63 Wybieramy kopię zapasową (rysunek 4.21) oraz pliki do przywró- cenia (rysunek 4.22). Rysunek 4.21. Wybór kopii zapasowej Określamy, gdzie wskazane pliki mają być przywrócone (rysu- nek 4.23). Podczas kopiowania plików wybieramy akcję dla każde- go pliku lub zaznaczamy opcję Wykonaj dla wszystkich konfliktów (rysunek 4.24). Po skopiowaniu wszystkich plików wyświetlony zostanie ko- munikat o pomyślnym przywróceniu plików. Z tego samego narzędzia dostępna jest również funkcja kopii zapa- sowej całego komputera — Complete PC Backup (rysunek 4.25). Użycie tej funkcji utworzy obraz systemu zawierający pliki syste- mowe, programy oraz pliki osobiste. Kopia ta może być użyta w przypadku, kiedy komputer przestanie działać. 64 | Rejestr Windows Vista. Leksykon kieszonkowy Rysunek 4.22. Wybór plików do przywrócenia Rysunek 4.23. Lokalizacja dla przywracanych plików Rozdział 4. Kopie zapasowe i ich przywracanie | 65 Rysunek 4.24. Akcje dla przywracanych plików Rysunek 4.25. Funkcja Windows Complete PC Backup 66 | Rejestr Windows Vista. Leksykon kieszonkowy Funkcja Complete PC Backup jest dostępna tylko w wersjach Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise oraz Win- dows Vista Ultimate. Wybieramy lokalizację dla obrazu systemu (rysunek 4.26). Rysunek 4.26. Lokalizacja dla obrazu systemu Następnie potwierdzamy wykonanie kopii zapasowej (rysunek 4.27). Po utworzeniu obrazu systemu zostanie wyświetlony komunikat o pomyślnym wykonaniu kopii zapasowej. Wybierając lokalizację dla kopii zapasowej całego systemu, na- leży pamiętać o tym, że plik obrazu (w zależności od posia- danych danych) może zająć nawet kilkadziesiąt gigabajtów. Rozdział 4. Kopie zapasowe i ich przywracanie | 67 Rysunek 4.27. Potwierdzenie wykonania kopii zapasowej Kopię zapasową plików i całego komputera, jak również ich przywracanie można wykonać, korzystając z narzędzia Centrum kopii zapasowych i przywracania dostępnego z Panelu sterowania lub poprzez menu Start\Konserwacja (rysunek 4.28). Mając przygotowaną kopię całego komputera, jesteśmy pewni, że po każdej awarii uda się przywrócić sprawność systemu. Wiersz polecenia Windows Vista nie posiada konsoli odzyskiwania systemu, ale tworzenie kopii zapasowej rejestru oraz jej odzyskiwanie umożli- wia Wiersz polecenia. 68 | Rejestr Windows Vista. Leksykon kieszonkowy Rysunek 4.28. Centrum kopii zapasowych i przywracania Kopia zapasowa Windows Vista regularnie tworzy kopie zapasowe rejestru i za- pisuje je w katalogu Windows\System32\Config\RegBack. Jednak kopie te są niekompletne, nie jest w nich uwzględniany klucz HKEY_CURRENT_USER, w którym przechowywane są dane użytkownika (plik NTUSER.DAT). Aby klucz ten został uwzględ- niony w kopii zapasowej, należy utworzyć w bezpiecznej lokalizacji katalog, w którym zapisywana będzie kopia zapasowa rejestru, np.: E:\kopia_rejestru. Następnie trzeba utworzyć w Notatniku plik z poniższymi poleceniami: cd.. cd.. del E:\kopia_rejestru\COMPONENTS.OLD Rozdział 4. Kopie zapasowe i ich przywracanie | 69 del E:\kopia_rejestru\SAM.OLD del E:\kopia_rejestru\SECURITY.OLD del E:\kopia_rejestru\SOFTWARE.OLD del E:\kopia_rejestru\SYSTEM.OLD del E:\kopia_rejestru\NTUSER.OLD ren E:\kopia_rejestru\COMPONENTS COMPONENTS.OLD ren E:\kopia_rejestru\SAM SAM.OLD ren E:\kopia_rejestru\SECURITY SECURITY.OLD ren E:\kopia_rejestru\SOFTWARE SOFTWARE.OLD ren E:\kopia_rejestru\SYSTEM SYSTEM.OLD ren E:\kopia_rejestru\NTUSER.DAT NTUSER.OLD REG SAVE HKLM\COMPONENTS E:\kopia_rejestru\COMPONENTS REG SAVE HKLM\SAM E:\kopia_rejestru\SAM REG SAVE HKLM\SECURITY E:\kopia_rejestru\SECURITY REG SAVE HKLM\SOFTWARE E:\kopia_rejestru\SOFTWARE REG SAVE HKLM\SYSTEM E:\kopia_rejestru\SYSTEM REG SAVE HKCU E:\kopia_rejestru\NTUSER.DAT Plik składa się z czterech sekcji. W pierwszej sekcji użyte jest dwa razy polecenie cd.., ponieważ Wiersz polecenia otwarty z menu Start\Programy\Akcesoria z opcją Uruchom jako Administrator auto- matycznie przechodzi do katalogu J:\Windows\System32. Polecenie to pozwala wycofać się bezpośrednio do partycji J:\. Druga sekcja dotyczy już kolejnej kopii zapasowej rejestru, ponieważ usuwa stare pliki kopii. Trzecia sekcja zmienia nazwy plików poprzedniej kopii zapasowej przed utworzeniem nowych plików. Czwarta sekcja zapisuje do pliku wskazane klucze rejestru. Tak utworzony plik należy zapisać jako typ Wszystkie pliki z rozsze- rzeniem .bat. Jeśli umieścimy skrót do pliku w menu Start\Programy\Autostart, kopia zapasowa rejestru będzie tworzona z każdym startem systemu. 70 | Rejestr Windows Vista. Leksykon kieszonkowy Odzyskiwanie systemu Jeśli system Windows Vista nie uruchamia się, możemy przywró- cić rejestr z utworzonej kopii na dwa sposoby. Pierwszy sposób to bezpośrednie przywrócenie kluczy z utworzonych za pomocą polecenia REG SAVE plików. W tym celu należy uruchomić kom- puter z dysku instalacyjnego, wybierając polecenie Napraw komputer. Następnie w oknie Opcje odzyskiwania systemu należy wybrać Wiersz polecenia i wpisać kolejno następujące komendy: REG RESTORE HKLM\COMPONENTS E:\kopia_rejestru\COMPONENTS REG RESTORE HKLM\SAM E:\kopia_rejestru\SAM REG RESTORE HKLM\SECURITY E:\kopia_rejestru\SECURITY REG RESTORE HKLM\SOFTWARE E:\kopia_rejestru\SOFTWARE REG RESTORE HKLM\SYSTEM E:\kopia_rejestru\SYSTEM REG RESTORE HKCU E:\kopia_rejestru\NTUSER.DAT Ponownie uruchamiamy komputer. Może się zdarzyć, że najnowsza kopia rejestru jest uszkodzona, wówczas można skorzystać ze starszych plików kopii z roz- szerzeniem OLD z tego samego katalogu. Drugi sposób to podmiana oryginalnych plików kluczy rejestru plikami utworzonymi za pomocą polecenia REG SAVE. W tym celu należy uruchomić komputer z dysku instalacyjnego, wybierając polecenie Napraw komputer. Następnie w oknie Opcje odzyskiwania systemu należy wybrać Wiersz polecenia i wpisać kolejno następujące komendy: copy E:\kopia_rejestru\COMPONENTS J:\Windows\System32\config copy E:\kopia_rejestru\SAM J:\Windows\System32\config copy E:\kopia_rejestru\SECURITY J:\Windows\System32\config copy E:\kopia_rejestru\SOFTWARE J:\Windows\System32\config copy E:\kopia_rejestru\SYSTEM J:\Windows\System32\config copy E:\kopia_rejestru\NTUSER.DAT J:\Users\nazwa_użytkownika Jeżeli w nazwie użytkownika występuje spacja, należy ją ująć w cudzysłów, np.: „J:\Users\Pan Zenek”. Rozdział 4. Kopie zapasowe i ich przywracanie | 71 Ostatnia znana dobra konfiguracja Za każdym razem, gdy użytkownik kończy pracę z systemem, w rejestrze zapisywane są ważne ustawienia systemowe, takie jak ustawienia usług, sterowników i urządzeń. Dane ostatniej sesji są zapisywane w kluczu HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ CurrentControlSet, natomiast poprzedniej — CurrentControlSet001. W przypadku kiedy nie można uruchomić komputera, ale po- przednia sesja zakończyła się poprawnie, możemy skorzystać z funkcji Ostatnia znana dobra konfiguracja. Uruchomienie tej opcji odbywa się poprzez naciśnięcie klawisza F8 przed rozpoczęciem ładowania systemu (rysunek 4.29). Rysunek 4.29. Ostatnia znana dobra konfiguracja Opcja Ostatnia znana dobra konfiguracja przywraca tylko ustawienia systemu z ostatniej pomyślnie zamkniętej sesji, nie ingerując w pliki osobiste użytkownika. 72 | Rejestr Windows Vista. Leksykon kieszonkowy
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Rejestr Windows Vista. Leksykon kieszonkowy
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: