Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00186 007455 22944157 na godz. na dobę w sumie
Rejestr Windows XP. Leksykon kieszonkowy - książka
Rejestr Windows XP. Leksykon kieszonkowy - książka
Autor: , Liczba stron: 112
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-722-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> windows xp
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Podręczny przewodnik po sercu systemu Windows XP

Rejestr jest najważniejszym elementem systemów operacyjnych z rodziny Windows. Nie inaczej jest w przypadku Windows XP -- systemu łączącego w sobie znaną z Windows 98 łatwość obsługi ze stabilnością systemów Windows NT/2000. W rejestrze Windows XP gromadzone są informacje dotyczące konfiguracji systemu, zainstalowanych w komputerze urządzeń i oprogramowania oraz profili użytkowników. Dla większości osób korzystających z systemu Windows XP rejestr jest zagadnieniem tajemniczym i trudnym do zrozumienia.

Książka 'Rejestr Windows XP. Leksykon kieszonkowy' to krótki przewodnik po najważniejszych funkcjach rejestru systemu. Opisuje strukturę rejestru i metody jego edycji. Pokazuje, jak bezpiecznie zmieniać ustawienia, jak zadbać o jego poprawne funkcjonowanie, jak wykonać kopię zapasową rejestru i jak go przywrócić.

Dzięki wiadomościom zawartych w tym przewodniku sprawisz, że Windows XP będzie wyglądał i działał tak, jak chcesz.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK Rejestr Windows XP. Leksykon kieszonkowy Autorzy: Miros³aw Chor¹¿ewski, Dorota Ziêba ISBN: 83-7361-722-1 Format: B6, stron: 112 DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA Podrêczny przewodnik po sercu systemu Windows XP CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Rejestr jest najwa¿niejszym elementem systemów operacyjnych z rodziny Windows. Nie inaczej jest w przypadku Windows XP — systemu ³¹cz¹cego w sobie znan¹ z Windows 98 ³atwoġæ obs³ugi ze stabilnoġci¹ systemów Windows NT/2000. W rejestrze Windows XP gromadzone s¹ w informacje dotycz¹ce konfiguracji systemu, zainstalowanych w komputerze urz¹dzeñ i oprogramowania oraz profili u¿ytkowników. Dla wiêkszoġci osób korzystaj¹cych z systemu Windows XP rejestr jest zagadnieniem tajemniczym i trudnym do zrozumienia. Ksi¹¿ka „Rejestr Windows XP. Leksykon kieszonkowy” to krótki przewodnik po najwa¿niejszych funkcjach rejestru systemu. Opisuje strukturê rejestru i metody jego edycji. Pokazuje, jak bezpiecznie zmieniaæ ustawienia, jak zadbaæ o jego poprawne funkcjonowanie, jak wykonaæ kopiê zapasow¹ rejestru i jak go przywróciæ. • G³ówne elementy rejestru • Narzêdzia do edycji rejestru • Rejestr Windows XP w porównaniu z wczeġniejszymi wersjami systemu • Tworzenie kopii zapasowej rejestru • Usuwanie zbêdnych wpisów i kluczy • Skrypty rejestru • Optymalizacja systemu Windows XP poprzez modyfikacje rejestru Dziêki wiadomoġciom zawartych w tym przewodniku sprawisz, ¿e Windows XP bêdzie wygl¹da³ i dzia³a³ tak, jak chcesz. Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Przedmowa .................................................................................... 5 1. Co to jest rejestr ............................................................................. 7 7 Geneza rejestru Rola rejestru podczas startu systemu operacyjnego Windows XP Budowa rejestru Windows XP Professional PL Edycja i modyfikowanie rejestru Zdalny rejestr 9 13 18 28 2. Porównanie rejestru Windows XP z poprzednimi wersjami systemów rodziny Windows ............. 32 32 Windows 98 Windows Millenium 33 Windows NT/2000 Rejestr Windows XP w systemie 64-bitowym 34 34 3. Kopia zapasowa i porządkowanie rejestru ............................... 36 36 Tworzenie kopii zapasowej Usuwanie zbędnych i błędnych wpisów z rejestru Skrypty rejestru Obsługa rejestru z poziomu wiersza poleceń 55 60 64 3 4. Optymalizacja systemu Windows XP poprzez modyfikację rejestru......................................................68 Modyfikacja wyglądu systemu Windows XP 68 Poprawa wydajności systemu Windows XP Professional Modyfikacja narzędzi systemowych Bezpieczeństwo systemu Windows XP Internet Sprzęt 77 83 90 102 106 Podsumowanie........................................................................... 108 Bibliografia................................................................................. 109 109 Książki i publikacje Strony internetowe 109 Skorowidz ................................................................................... 110 4 | Spis treści Rejestr Windows XP Leksykon kieszonkowy Przedmowa System operacyjny Windows XP łączy w sobie wygodę, kompaty- bilność i łatwość obsługi znane z Windows 98, 98SE i Millennium oraz pewność i stabilność Windows NT i 2000. Jego podstawą nie jest już DOS, tylko nowe jądro systemu zastosowane w wersji Windows NT/2000. Najważniejszą częścią każdego systemu operacyjnego Windows jest rejestr. Gromadzone są w nim wszelkie informacje o konfigu- racji systemu operacyjnego oraz zainstalowanych w komputerze urządzeniach i oprogramowaniu. Zapisywane są w nim również profile każdego użytkownika zawierające dane na temat ustawień pulpitu, aplikacji i sieci, które ładowane są każdorazowo podczas startu systemu. W rejestrze przechowywane są tysiące ustawień, które można modyfikować za pomocą apletów znajdujących się w Panelu Ste- rowania, Zasadach Grupy (Policy Group) lub innych programów do konfiguracji systemu. Jest jednak ogromna ilość ustawień, które możemy modyfikować ręcznie. Większość użytkowników uważa jednak rejestr za bardzo tajemniczy i trudny do zrozumienia. Wyjaśnimy więc jak zbudowany jest rejestr, jak go edytować, jak bezpiecznie zmieniać ustawienia, jak zadbać o jego poprawne funkcjonowanie, jak wykonać kopię zapasową rejestru i jak go przywrócić. 5 Wszystkie przedstawione w niniejszej książce propozycje ope- racji na rejestrze zostały przez autorów przetestowane, jednak autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieumiejętne mody- fikacje rejestru. 6 | Rejestr Windows XP. Leksykon kieszonkowy Rozdział 1. Co to jest rejestr Geneza rejestru Inicjalizacja systemu Windows w wersji 3.1 opierała się na plikach: • win.ini — zawierał podstawowe informacje dotyczące kon- figuracji oprogramowania. Plik miał ograniczony rozmiar (do 64 K). Kiedy wielkość pliku osiągnęła już swój maksy- malny rozmiar, wszystkie modyfikacje dodane do ostatnich sekcji były ignorowane przez system (Windows 3.1 nie ostrzegał użytkownika, że kończy się limit pliku win.ini). Powodowało to wiele problemów, dlatego Microsoft pole- cił producentom oprogramowania tworzenie prywatnych plików ini, • system.ini — zawierał informacje o konfiguracji sprzętu kom- puterowego i sterownikach ładowanych podczas startu systemu, • progman.ini — zawierał ustawienia inicjalizacji dla Manager Program, natomiast winfile.ini — dla File Program. Jeśli brako- wałoby któregokolwiek z tych plików, system nadal mógłby się uruchomić, jednak tylko w standardowej konfiguracji bez wprowadzonych ustawień, • control.ini — zawierał ustawienia wprowadzone w Panelu Sterowania, • protocol.ini — zawierał ustawienia sieci dla Windows, • reg.dat — przechowywane w nim były skojarzenia plików i informacje OLE (Object Linking Embedding). Dzięki niemu można było obejrzeć listę zainstalowanych aplikacji i roz- wiązywać problemy z niewłaściwym łączeniem i osadzaniem obiektów w zarejestrowanych aplikacjach. Był to duży krok Rozdział 1. Co to jest rejestr | 7 naprzód w usprawnieniu konfiguracji systemu i pomoc w przypadku problemów. W porównaniu do plików ini, które były plikami tekstowymi, łatwymi do edytowania, plik reg.dat był plikiem binarnym. Do jego edycji potrzebny był Editor Registry (registry.exe). Struktura tego pliku była dużo prostsza niż struktura dzisiejszego rejestru. Ponieważ plik reg.dat pozwalał już na pewne modyfikacje, Micro- soft postanowił dalej rozwijać ten pomysł, jako jego zalety podając: • jedno miejsce przechowywania danych konfiguracyjnych urządzeń, ich sterowników, aplikacji i samego systemu, • automatyczne tworzenie kopii ostatniej poprawnej konfi- guracji pozwalającej na uruchomienie systemu w razie problemów, • tworzenie indywidualnych profili konfiguracyjnych użyt- kowników, • możliwość korzystania ze specjalnych narzędzi pozwalają- cych administratorom sieci na wprowadzenie wszelkich zmian konfiguracyjnych z dowolnego komputera. I tak w wersji Windows 95 po raz pierwszy zaistniał rejestr jako centralna baza danych. Instalowane urządzenia (wraz ze swoimi sterownikami w postaci plików inf) oraz aplikacje umieszczały w nim swoje adnotacje. Jego budowa przypominała budowę pli- ków ini — sekcjom odpowiadały klucze, wpisom — wartości. Ich nazwy nie były już ograniczone do ośmiu znaków. Pozwoliło to znacznie łatwiej wykrywać problemy i odszukiwać informacje. Ponadto umożliwiło to wprowadzenie do rejestru preferencji użytkownika, czego nie można było dokonać w poprzednich wersjach. Wprowadzenie rejestru nie było jednak równoznaczne z pozbyciem się plików ini. Powodem tego było zachowanie zgod- ności z aplikacjami 16-bitowymi przeznaczonymi dla środowi- ska MS-DOS i Windows 3.x. 8 | Rejestr Windows XP. Leksykon kieszonkowy W systemie Windows XP Professional PL rejestr składa się z pli- ków sam.dat, security.dat, software.dat, system.dat, default.dat umiesz- czonych w katalogu c:WindowsSystem32Config oraz z pliku ntu- ser.dat umieszczonego w katalogu profilu danego użytkownika. Rola rejestru podczas startu systemu operacyjnego Windows XP Znajomość i zrozumienie procesów zachodzących podczas startu komputera i systemu operacyjnego ma duże znaczenie. Pozwala wykryć i naprawić potencjalne błędy i problemy związane z łado- wanymi sterownikami i oprogramowaniem. Początkowy etap startu komputera kontrolowany jest przez BIOS i test POST — Power On Self Test, odpowiedzialny głównie za testo- wanie karty graficznej i pamięci RAM. Ostatnim etapem realizo- wanym przez BIOS jest odszukanie pierwszego sektora dysku star- towego MBR — Master Boot Record i wczytanie z niego do pamięci RAM programu inicjującego ładowanie tzw. bootloadera, który z kolei odpowiedzialny jest za ładowanie do pamięci pliku starto- wego NTLDR (NT Loader) uruchamiającego system operacyjny. Pierwszym etapem startu systemu jest odczytanie przez NTLDR pliku Boot.ini. W przypadku, gdy mamy zainstalowanych kilka systemów operacyjnych, wyświetlone zostaje menu startowe wy- boru systemu, natomiast gdy posiadamy tylko system Wrindows XP Professional, menu startowe jest pomijane. Po wybraniu opcji startu Windows XP, uruchamiany jest program NTDETECT.COM, który analizuje konfigurację portów komunikacyjnych, zainstalo- wanych kart rozszerzeń w magistralach PCI, EISA i ISA, napędów dyskowych i myszki. Wszystkie te informacje zapisywane są w klu- czu HKEY_LOCAL_MACHINEHARDWARE DESCRIPTION. Następny etap startu systemu operacyjnego związany jest z ła- dowaniem przez NTLDR jądra systemowego, NTOSKRNL.EXE. Rozdział 1. Co to jest rejestr | 9 W dalszej kolejności odszukiwane są sterowniki uruchamianych urządzeń. Informacje na temat tych sterowników umieszczone są w rejestrze w kluczu HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCur- rent ControlSetServices. Jeśli któryś ze sterowników posiada war- tość Start 0×0, oznacza to, że zostanie on załadowany, ale nie uru- chomiony, jak w przypadku PCIIde (rysunek 1.1). Rysunek 1.1. Sterownik PCIIde Jeśli wartość Start ustawiona jest na 0×1, to oznacza, że zostanie on załadowany i jednocześnie uruchomiony, np.: sterownik Cd-rom (rysunek 1.2). Rysunek 1.2. Sterownik Cd-rom 10 | Rejestr Windows XP. Leksykon kieszonkowy Kolejnym etapem startu systemu jest menadżer sesji Smss.exe. Informacje na jego temat znajdują się w kluczu HKEY_LOCAL_MA- CHINESYSTEMCurrentControlSetControlSession Manager. Me- nadżer sesji odpowiedzialny jest za uruchamianie programów znajdujących się w wartości BootExecute. W wartości BootExecute domyślnie znajduje się autochk uruchamiający program Autochk.exe, który sprawdza dysk twardy w momencie startu Windows. Menadżer sesji odpowiedzialny jest również za uruchamianie menadżera logowania Winlogon.exe, zarządzającego logowaniem użytkownika do systemu. Podczas uruchamiania procesu Winlogon pobierana jest zawartość z klucza HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWAREMicrosoftWindowsNTCurrentVersionWinlogon. Po udanym zalogowaniu użytkownika do systemu, w rejestrze nastę- puje modyfikacja wpisu o ostatniej poprawnej konfiguracji sys- temu. Jeśli wszystko przebiegło prawidłowo, pojawia się pulpit. Z punktu widzenia użytkownika najistotniejsze są informacje, które klucze rejestru są aktywowane i odpowiadają za urucho- mienie programów i skryptów podczas startu systemu opera- cyjnego. Wiąże się to w głównej mierze z niebezpieczeństwami wynikającymi na przykład z uruchamiania się dialerów. Poniżej zamieszczono listę istotnych kluczy: • W kluczach Run znajdują się uruchamiane programy: • dla wszystkich użytkowników: HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoft WindowsCurrentVersionRun. • dla obecnie zalogowanego użytkownika: HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoft WindowsCurrentVersionRun Rozdział 1. Co to jest rejestr | 11 • W kluczach RunOnce i RunOnceEx zawarte są programy ładowane jednorazowo podczas startu systemu: • dla wszystkich użytkowników: HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoft WindowsCurrentVersionRunOnce HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoft WindowsCurrentVersionRunOnceEx • dla obecnie zalogowanego użytkownika: HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoft WindowsCurrentVersionRunOnce HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoft WindowsCurrentVersionRunOnceEx • W kluczach RunServices i RunServicesOnce zawarte są infor- macje na temat ładowanych i uruchamianych usług syste- mowych: • dla wszystkich użytkowników: HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoft WindowsCurrentVersionRunServices HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoft WindowsCurrentVersionRunServicesOnce • dla obecnie zalogowanego użytkownika: HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoft WindowsCurrentVersionRunServices HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoft WindowsCurrentVersionRunServicesOnce Ponadto, aby mieć całkowitą pewność i kontrolę nad uruchamiany- mi programami podczas startu systemu, warto sprawdzać wpisy 12 | Rejestr Windows XP. Leksykon kieszonkowy w pliku Win.ini w sekcji Load= i Run= oraz sprawdzać, jakie skróty znajdują się w folderze Autostart umiejscowionym w katalogach C:Documents and SettingsAll UsersMenu StartProgramyAuto- start i C:Documents and Settings azwa użytkownikaMenu Start ProgramyAutostart. Rozdział 1. Co to jest rejestr | 13
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Rejestr Windows XP. Leksykon kieszonkowy
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: