Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00150 002476 22738883 na godz. na dobę w sumie
Rejestr Windows XP. Praktyczne przykłady - książka
Rejestr Windows XP. Praktyczne przykłady - książka
Autor: Liczba stron: 104
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0781-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> windows xp
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Podręcznik przydatny każdemu użytkownikowi systemu Windows

Rejestr Windows XP to baza danych, w której zapisane są parametry działania systemu, informacje o sprzęcie, zainstalowanym oprogramowaniu oraz użytkownikach komputera. Po raz pierwszy pojawił się w systemach Windows z rodziny 9x, zastępując pliki .ini, autoexec.bat i config.sys. Koncepcja przechowywania wszystkich danych o systemie operacyjnym w jednym miejscu, pomimo iż wydaje się doskonała, nie jest niestety pozbawiona wad -- rejestr jest bardzo podatny na uszkodzenia, błędne wpisy i nieumiejętne modyfikacje. Jednak odpowiednio przeprowadzona edycja rejestru jest sposobem na poprawienie wydajności systemu operacyjnego i dostosowanie jego działania do potrzeb użytkownika.

Dzięki wiadomościom z książki 'Rejestr Windows XP. Praktyczne przykłady' zmodyfikujesz rejestr w poprawny sposób. Dowiesz się, jak jest skonstruowany i gdzie szukać odpowiednich wpisów. Nauczysz się tworzyć jego kopię zapasową. Przeczytasz także o tym, jak zastępować uszkodzone fragmenty rejestru częściami kopii zapasowej. Poznasz sposoby zmiany wyglądu pulpitu, personalizowania systemu, podnoszenia jego bezpieczeństwa i optymalizowania wydajności za pomocą odpowiednich modyfikacji pliku rejestru.

W wielu przypadkach rejestr może być najlepszym narzędziem do poprawy działania systemu. Poznaj możliwości, jakie Ci oferuje.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREœCI SPIS TREœCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOœCIACH O NOWOœCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Rejestr Windows XP. Praktyczne przyk³ady Autor: Piot Czarny ISBN: 83-246-0781-1 Format: B5, stron: 104 Podrêcznik przydatny ka¿demu u¿ytkownikowi systemu Windows (cid:129) Zasady edycji rejestru (cid:129) Modyfikowanie dzia³ania systemu Rejestr Windows XP to baza danych, w której zapisane s¹ parametry dzia³ania systemu, informacje o sprzêcie, zainstalowanym oprogramowaniu oraz u¿ytkownikach komputera. Po raz pierwszy pojawi³ siê w systemach Windows z rodziny 9x, zastêpuj¹c pliki .ini, autoexec.bat i config.sys. Koncepcja przechowywania wszystkich danych o systemie operacyjnym w jednym miejscu, pomimo i¿ wydaje siê doskona³a, nie jest niestety pozbawiona wad — rejestr jest bardzo podatny na uszkodzenia, b³êdne wpisy i nieumiejêtne modyfikacje. Jednak odpowiednio przeprowadzona edycja rejestru jest sposobem na poprawienie wydajnoœci systemu operacyjnego i dostosowanie jego dzia³ania do potrzeb u¿ytkownika. Dziêki wiadomoœciom z ksi¹¿ki „Rejestr Windows XP. Praktyczne przyk³ady” zmodyfikujesz rejestr w poprawny sposób. Dowiesz siê, jak jest skonstruowany i gdzie szukaæ odpowiednich wpisów. Nauczysz siê tworzyæ jego kopiê zapasow¹. Przeczytasz tak¿e o tym, jak zastêpowaæ uszkodzone fragmenty rejestru czêœciami kopii zapasowej. Poznasz sposoby zmiany wygl¹du pulpitu, personalizowania systemu, podnoszenia jego bezpieczeñstwa i optymalizowania wydajnoœci za pomoc¹ odpowiednich modyfikacji pliku rejestru. (cid:129) Zadania rejestru (cid:129) Metody edycji rejestru (cid:129) Struktura pliku rejestru (cid:129) Ochrona rejestru i wykonywanie kopii zapasowych (cid:129) Personalizacja pulpitu (cid:129) Blokowanie dostêpu do napêdów (cid:129) Podnoszenie bezpieczeñstwa systemu (cid:129) Poprawa stabilnoœci systemu Windows (cid:129) Przeszukiwanie kluczy W wielu przypadkach rejestr mo¿e byæ najlepszym narzêdziem do poprawy dzia³ania systemu. Poznaj mo¿liwoœci, jakie Ci oferuje. Wprowadzenie .................................................................................. 7 Rozdział 1. FAQ ............................................................................................... 11 1.1. Po co jest rejestr? ...................................................................................................... 11 Jak działał Windows bez rejestru? ..................................................................... 11 Dlaczego rejestr zastąpił pliki *.ini? .................................................................. 11 Dlaczego nadal używane są pliki *.ini? ............................................................. 12 Co rejestruje rejestr? .......................................................................................... 12 Kiedy do rejestru wpisywana jest informacja o nowym programie? ................ 13 Czy rejestr nie ma wad? ..................................................................................... 13 1.2. Czy rejestr można edytować? ................................................................................... 13 Gdzie jest przechowywany rejestr? ................................................................... 13 Co oznacza zapis SystemRoot ? ................................................................... 14 Czy pliki *.evt zawierają dane rejestru? ............................................................ 14 Czy rejestr można edytować? ............................................................................ 14 Kto może edytować rejestr? ............................................................................... 14 Jak uruchamiać edytor rejestru? ........................................................................ 14 Czy w Windows XP jest edytor regedt32? ........................................................ 15 Co widać w oknie programu regedit? ................................................................ 15 Jak poruszać się w oknie programu regedit? ..................................................... 15 Jak znaleźć dane w rejestrze? ............................................................................ 16 1.3. Jaką strukturę ma rejestr? ......................................................................................... 16 Co to jest gałąź rejestru? .................................................................................... 17 Jakie nazwy noszą gałęzie rejestru? .................................................................. 17 Jakie informacje zawierają gałęzie rejestru? ..................................................... 17 Jakie typy wartości są najczęściej zapisywane w rejestrze? .............................. 17 Jaka jest rola kluczy rejestru? ............................................................................ 18 Gdzie znajdują się wartości rejestru? ................................................................ 18 Co to są typy wartości? ...................................................................................... 18 Co oznacza skrót HKEY? .................................................................................. 18 Czy wszystkie klucze są jednakowo ważne? ..................................................... 18 Gdzie zapisana jest konfiguracja komputera z Windows XP? .......................... 19 Co zawiera zestaw kontrolny? ........................................................................... 19 Do czego jest wykorzystywany zestaw CurrentControlSet? ............................. 19 Dlaczego nie można wyświetlać zawartości klucza SAM? ............................... 20 Co zrobić, aby oglądać zawartość klucza SAM? ............................................... 20 Jak odszukać w rejestrze dane programów? ...................................................... 20 Gdzie zapisane są powiązania plików z aplikacjami? ....................................... 20 Gdzie zapisane są ustawienia środowiska użytkowników? ............................... 21 4 Rejestr Windows XP. Praktyczne przykłady 1.4. Jak zabezpieczać system przed awarią rejestru? ...................................................... 21 Jakie narzędzia umożliwiają wykonanie kopii rejestru? ................................... 21 Na czym polega ochrona rejestru? ..................................................................... 21 Jak wykonać kopię nazwy wartości klucza? ..................................................... 21 Czy można zapisać klucze rejestru do pliku? .................................................... 22 Czym różni się eksportowanie od kopiowania? ................................................ 22 Jak wyeksportować klucz? ................................................................................ 23 Jak rozpoznać typ wartości rejestru? ................................................................. 23 Co oznaczają typy wartości rejestru? ................................................................ 23 Jaki format wybrać dla eksportowanego klucza? .............................................. 24 Jakie dane klucza są eksportowane w formacie *.txt, a jakie w formacie *.reg? ................................................................................ 24 Jak wyeksportować jedną gałąź rejestru? .......................................................... 25 Jak wyeksportować całą zawartość rejestru? ..................................................... 25 Czy wyeksportowane dane można wczytać do rejestru? ................................... 25 Czy można dołączać dane z plików *.reg bez edytora rejestru? ....................... 26 Jak można usuwać wpisy z rejestru? ................................................................. 26 Jak wykorzystywać pliki *.reg? ......................................................................... 26 1.5. Czy pliki *.reg można edytować? ............................................................................. 27 Czy wyeksportowane pliki rejestru można przeglądać i edytować? ................. 27 Co oznaczają zapisy w pliku wyeksportowanego rejestru? ............................... 27 Kto może wprowadzać zmiany w rejestrze? ..................................................... 28 Czy punkty przywracania systemu przechowują informacje rejestru? .............. 28 Ile miejsca na dysku twardym zajmują punkty przywracania? ......................... 28 Jak utworzyć punkt przywracania? .................................................................... 29 Jak odtworzyć konfigurację systemu, korzystając z punktu przywracania? ..... 29 Jak wykonać kopię zapasową systemu? ............................................................ 29 Jak odtworzyć system z konsoli odzyskiwania? ................................................ 30 Jak zastąpić klucz uszkodzony kluczem z kopii zapasowej? ............................ 30 Jak zabezpieczać rejestr przed zdalną modyfikacją? ......................................... 30 Jak wyłączać usługę Rejestr zdalny? ................................................................. 30 Jakie narzędzia do edycji rejestru zawiera Windows XP? ................................ 31 Jak uruchamiać program regedit? ...................................................................... 31 Jak uruchamiać program reg? ............................................................................ 31 Rozdział 2. Nieco praktyki ............................................................................... 33 2.1. Cudowne pliki *.reg ................................................................................................. 34 Dlaczego korzystanie z plików *.reg jest wygodne? ......................................... 34 Jak utworzyć plik *.reg? .................................................................................... 35 Co powinien zawierać plik *.reg? ..................................................................... 36 Co warto zapamiętać? ........................................................................................ 37 2.2. Kolory ...................................................................................................................... 38 Jak zmieniać kolor podświetlenia przycisków? ................................................. 38 Jak zmieniać kolor podświetlonych przycisków? .............................................. 40 Jak zmieniać kolor powierzchni przycisków? ................................................... 41 Jak zmieniać kolor tła? ...................................................................................... 42 Jak zmieniać kolor obramowania okna aktywnego programu? ......................... 43 Jak zmieniać kolor obszaru aktywnego programu? ........................................... 43 Jak zmieniać kolor paska tytułu aktywnego programu? .................................... 44 2.3. Personalizacja ........................................................................................................... 45 Jak na pulpicie wyświetlać wersję systemu operacyjnego? .............................. 45 Jak obok ikony Mój komputer wyświetlać nazwę komputera i użytkownika? ................................................................................................ 47 Jak zmieniać ekran logowania na taki, jak w Windows NT lub 2000? ............. 48 Spis treści 5 Jak uruchamiać wiersz poleceń w trybie pełnoekranowym? ............................. 49 Jak zmieniać dane użytkownika? ....................................................................... 51 Jak zmieniać domyślną ścieżkę dostępu do plików instalacyjnych systemu Windows? .......................................................................................... 53 Jak zmieniać ścieżkę dostępu do domyślnego katalogu instalacyjnego? .......... 54 Jak ustawiać czas zwłoki przed włączeniem wygaszacza ekranu? .................... 55 Jak włączać wbudowany głośnik? ..................................................................... 57 Jak włączać automatyczne czyszczenie pulpitu? ............................................... 58 2.4. Bezpieczeństwo ........................................................................................................ 60 Jak czyścić listę ostatnio otwieranych dokumentów? ....................................... 61 Jak włączać automatyczne usuwanie plików tymczasowych w Internet Explorerze? .................................................................................... 63 Jak włączać czyszczenie pliku wymiany przy zamykaniu systemu? ................ 64 Jak usuwać polecenie Uruchom z Menu start? .................................................. 65 Jak usuwać wpis z listy DodajUsuń programy? ............................................... 66 Jak wyłączać menu podręczne? ......................................................................... 68 Jak zapewniać uruchamianie programów umieszczonych w Autostarcie? ....... 70 Jak włączać ochronę wygaszacza ekranu hasłem? ............................................ 70 Jak wyłączać możliwość zamykania Windows? ............................................... 72 Jak włączać automatyczne usuwanie plików do Kosza? ................................... 73 Jak zablokować dostęp do Panelu sterowania? ................................................. 74 Jak zablokować dostęp do wybranych napędów? ............................................. 76 Jak zablokować edycję rejestru? ........................................................................ 77 2.5. Ukrywanie ikon i okien ............................................................................................ 78 Jak ukrywać kartę Ustawienia? ......................................................................... 78 Jak ukrywać karty Kompozycje i Wygląd? ....................................................... 80 Jak ukrywać okno Właściwości: Ekran? ........................................................... 81 Jak ukrywać pulpit? ........................................................................................... 83 Jak ukrywać wygaszacz ekranu? ....................................................................... 84 Jak zmieniać czas rozwijania poziomów w menu Start? ....................................... 84 2.6. Stabilność ................................................................................................................. 85 Jak włączać wyświetlanie statystyki błędów sieci? ........................................... 86 Jak zablokować możliwość dodawania sterowników drukarek? ....................... 86 Jak zablokować możliwość usuwania sterowników drukarek? ......................... 88 Jak automatycznie usuwać z pamięci nieużywane biblioteki? .......................... 89 Jak automatycznie zamykać nieodpowiadające aplikacje? ............................... 89 Co warto zapamiętać? ........................................................................................ 90 Dodatek A ABC operacji .................................................................................. 93 Jak sprawdzać zmiany wprowadzone w rejestrze bez ponownego uruchamiania systemu? ................................................................................................. 93 Jak znaleźć klucz, podklucz lub wartość rejestru? .......................................................... 95 Jak odszukać klucz zawierający dane aplikacji? ............................................... 95 Jak dodać nowy klucz? ...................................................................................... 96 Jak dodać nowy podklucz? ................................................................................ 98 Jak usunąć wartość z podklucza? ...................................................................... 99 Skorowidz .................................................................................... 101 Rozdział 2. Liczba opcji systemu Windows XP, które można ustawić za pośrednictwem rejestru, jest olbrzymia. Omówienie roli każdego klucza w jednej drukowanej książce spowo- dowałoby, że książki nie można byłoby... unieść. Konieczne było dokonanie ostrej selekcji tematów. Zakres zmian w systemie, wprowadzanych za pośrednictwem mody- fikacji rejestru, ograniczyłem do pięciu obszarów: t kolory — modyfikacje kolorów przycisków, podświetleń itp., t personalizacja — dostosowanie systemu do własnych upodobań, t bezpieczeństwo — utrudnienie dostępu do danych, które komputer gromadzi podczas pracy użytkownika, t stabilność — poprawa stabilności i wydajności systemu, t ukrywanie ikon i okien — ograniczanie możliwości konfigurowania systemu przez ukrywanie jego elementów. Tematy zostały uporządkowane w kolejności od najprostszych do najtrudniejszych. Zmia- na koloru klawiszy jest łatwa do stwierdzenia i mało groźna dla systemu. Zablokowa- nie możliwości edycji rejestru jest trudniejsze do jednoznacznego stwierdzenia, a może zablokować możliwość cofnięcia zmian. W rozdziale pierwszym zostało podane minimum wiedzy, które powinno wystarczyć do pracy z rejestrem. W tej części książki znajdziesz gotowe pliki *.reg, które pozwolą ma modyfikowanie rejestru. Nie musisz wpisywać plików *.reg. Możesz je wszystkie ściągnąć z ftp wydawnic- twa Helion. Dokładny adres archiwum z plikami znajdziesz na stronie z informacją o tej książce. 34 Rejestr Windows XP. Praktyczne przykłady 2.1. Cudowne pliki *.reg Tam, gdzie było to możliwe, podawałem sposób wprowadzenia zmiany w systemie z wy- korzystaniem zestawu plików *.reg. Pierwszy z nich umożliwia wprowadzenie zmiany. Drugi przywraca ustawienia domyślne. W pozostałych, na szczęście nielicznych, przy- padkach podawałem sposób modyfikacji rejestru. Dlaczego korzystanie z plików *.reg jest wygodne? Ręczna edycja rejestru jest żmudna (rysunek 2.1). Jeżeli nie znamy dokładnie nazwy szukanego ciągu, odnalezienie go jest czasochłonne. Gdy już znajdziemy właściwe miej- sce w rejestrze, łatwo o popełnienie błędu podczas wpisywania wartości. Wystarczy pominąć znak lub zamienić dwa znaki miejscami i wpis będzie błędny. Rysunek 2.1. Ręczna edycja rejestru jest żmudna Pliki *.reg mogą zawierać gotowe ustawienia. Uruchomienie pliku *.reg spowoduje, że: t jeżeli wpis nie istnieje w rejestrze — zostanie dodany, t jeżeli wpis istnieje, lecz ma inną wartość — zostanie ona nadpisana. Dla pliku *.reg można utworzyć plik, którego uruchomienie spowoduje cofnięcie zmian wprowadzonych przez pierwszy plik. Dlatego korzystanie z plików jest tak wygodne. Rozdział 2. ¨ Nieco praktyki 35 Jak utworzyć plik *.reg? Pliki *.reg można tworzyć na wiele sposobów. Najczęściej spotykane są dwa: t eksportowanie klucza rejestru (rysunek 2.2), Rysunek 2.2. Polecenie Eksportuj znajduje się w menu podręcznym t wpisywanie sekwencji znaków w Notatniku i zapisywanie jej do pliku. W pierwszym przypadku wykonywana jest kopia istniejącego, sprawdzonego klucza rejestru. W drugim przypadku dane wpisywane są z klawiatury. Przed rozpoczęciem stosowa- nia pliku na komputerach przeznaczonych do pracy należy go przetestować na kom- puterze doświadczalnym. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby połączyć obie metody. Po wyeksportowaniu klucza z rejestru do pliku można przeglądać i edytować go w Notatniku (rysunek 2.3). Każda ingerencja w zawartość pliku *.reg implikuje konieczność jego przetestowania. Rysunek 2.3. Plik *.reg otworzony w Notatniku Eksportowanie rejestru i jego gałęzi, edytowanie plików *.reg zostało opisane w roz- dziale pierwszym. 36 Rejestr Windows XP. Praktyczne przykłady Aby utworzyć plik *.reg w Notatniku: 1. Otwórz Notatnik. 2. Wpisz klucze i wartości. 3. Wybierz napęd i folder docelowy. 4. Wybierz polecenia Plik/Zapisz jako. 5. Z listy Zapisz jako typ wybierz Wszystkie pliki. 6. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę pliku z rozszerzeniem reg. 7. Kliknij przycisk Zapisz (rysunek 2.4). Rysunek 2.4. Plik edytowany w Notatniku można zapisać w formacie *.reg Co powinien zawierać plik *.reg? Hm... właściwie o tym, co powinny zawierać pliki *.reg, będzie mowa w dalszej części książki. Nie można całej wiedzy zawrzeć w jednym punkcie. Od czegoś jednak trzeba zacząć. Plik *.reg może mieć postać: Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftOffice9.0WordOptions] PROGRAMDIR = D:\Aplikacje\Microsoft Office\Office\ AutoGrammar =dword:00000000 FirstRun =dword:00000000 AUTOSAVE-PATH =hex( A:TTS00S-aS00S5cS00STTS00S0,S00S0eS00S05S00S5cS00S00S00 DOC-PATH =hex( A:TTS00S-aS00S5cS00STTS00S0,S00S0eS00S05S00S5cS00S00S00 [HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftOffice9.0WordOptionsOutlookEditor] @= Rozdział 2. ¨ Nieco praktyki 37 Co oznaczają te linie? Już wyjaśniam. W pierwszej linii znajduje się nazwa edytora (Windows Registry Editor Version 5.00). W trzeciej linijce podana została ścieżka dostępu do ścieżki dostępu do elementu ([HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftOffice9.0WordO[tionsC). W następnych liniach zapisane są kolejne nazwy i wartości elementów. W czwartej linii znajdują się wartości ciągu ( PROGRAMDIR = D:\A[likacje\Microsoft Office\Office\ ). W liniach AutoGrammar =dword:00000000 i FirstRun =dword:00000000 zapisana jest war- tość dword. Zawsze znajduje się w niej siedem zer. Ósma cyfra jest zerem albo jedynką. W liniach AUTOSAVETPATH =PeTH =:ee(00(4a(00(5c(00(ee(00(44(00(4e(00(45(00(5c(00( 00(00 oraz DOCTPATH =PeTH =:ee(00(4a(00(5c(00(ee(00(44(00(4e(00(45(00(5c(00(00( 00 zapisana jest wartość binarna. W jednym pliku *.reg może znajdować się kilka ścieżek dostępu do różnych elementów. W omawianym pliku znajduje się ścieżka ([HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoft Office9.0WordO[tionsOutlookEditorC @= ). Znak @ oznacza wartość domyślną. Na końcu pliku *.reg musi znajdować się linia pusta. W przeciwnym razie zapisane w nim polecenia są ignorowane. Pierwszy kontakt z plikiem *.reg mamy już za sobą. Wyeksportuj z rejestru kilka pli- ków *.reg. Zapoznaj się z ich zawartością. Zwróć uwagę na ich różnorodność. Co warto zapamiętać? t Aby otworzyć pliki *.reg w Notatniku, kliknij go prawym przyciskiem myszy i z podręcznego menu wybierz Edytuj (rysunek 2.5). Rysunek 2.5. Polecenie edycji pliku *.reg znajduje się w menu podręcznym t Dwukrotnie kliknięcie pliku *.reg spowoduje wprowadzenie zapisanej w nim zmiany w rejestrze (rysunek 2.6 i 2.7). t Aby zmiany wprowadzone w rejestrze zostały uwzględnione, konieczne jest ponowne zalogowanie. 38 Rejestr Windows XP. Praktyczne przykłady Rysunek 2.6. Wprowadzenie zmiany do rejestru wymaga potwierdzenia Rysunek 2.7. Komunikat o wprowadzeniu zmiany w rejestrze 2.2. Kolory Kolory okien, pasków, przycisków itd. można zmienić bez bezpośredniej modyfikacji rejestru. Wystarczy: 1. Kliknąć pulpit prawym przyciskiem myszy. 2. Z podręcznego menu wybrać polecenie Właściwości (rysunek 2.8). Rysunek 2.8. Menu wyświetlane po kliknięciu pulpitu prawym przyciskiem myszy 3. Wyświetlone zostało okno Właściwości: Ekran. Kliknij kartę Wygląd, a następnie przycisk Zaawansowane (rysunek 2.9). 4. Po wyświetleniu okna Wygląd zaawansowany rozwiń listę elementów i wybierz z niej ten, którego kolor chcesz zmienić (rysunek 2.10). 5. Rozwiń paletę widoczną w prawym dolnym rogu okna Wygląd zaawansowany. Wybierz z niej kolor. 6. Kliknij przycisk OK. Opisana metoda wymaga wybierania wielu poleceń. Jest czasochłonna. Aby skonfigu- rować wiele komputerów lub mieć zagwarantowaną identyczność ustawień, po każ- dym wykonaniu konfiguracji należy skorzystać z plików *.reg. Jak zmieniać kolor podświetlenia przycisków? Kolor podświetlenia przycisków zależny jest od wartości klucza HKCUControl Panel Colors.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Rejestr Windows XP. Praktyczne przykłady
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: