Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00251 004090 21517273 na godz. na dobę w sumie
Rejestracja zmian w spółce w KRS. Bez błędów i zbędnych kosztów - ebook/pdf
Rejestracja zmian w spółce w KRS. Bez błędów i zbędnych kosztów - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3269-2830-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zarządzanie
Porównaj ceny (książka, ebook (-22%), audiobook).

Eksperci wyjaśnią w jakim terminie od uchwalenia zmian należy je zarejestrować w KRS i jakie konsekwencje grożą, jeśli zmiany nie zostaną zgłoszone. Porady zawarte w publikacji pozwolą na bezproblemowe wypełnienie stosownych formularzy, a przygotowanie stosownych załączników nie będzie problemem. W publikacji wskażemy także, z jakimi opłatami trzeba się liczyć przy rejestrowaniu zmian w sądzie. Dzięki poradom zawartym w broszurze czytelnik dowie się, jakie dokumenty i w jakiej formie powinien dołączyć do wniosków o rejestrację zmian. Czytelnik znajdzie w publikacji porady, jak zgłaszać zmiany do KRS nie tylko w tradycyjnej (tzw. papierowej) formie, ale także przez Internet. Nasz ekspert wyjaśni, w jaki sposób składać wnioski drogą elektroniczną i uniknąć ewentualnych błędów. Dzięki naszym wskazówkom rejestracja zmian w KRS nie będzie się wiązała ze stresem i ryzykiem dodatkowych kosztów.


Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

biblioteczka spółki z o.o. Rejestracja zmian w spółce w KRS BEZ BŁĘDÓW I ZBĘDNYCH KOSZTÓW R e j e s t r a c j a z m i a n w s p ó ł c e w K R S . B e z b ł ę d ó w i z b ę d n y c h k o s z t ó w 39,90 zł brutto UOQ 12 Rejestracja zmian w spółce w KRS Bez błędów i zbędnych kosztów Autorzy: Michał Kuryłek, radca prawny Maciej Szupłat, adwokat Marcin Sarna, radca prawny Dyrektor wydawniczy: Marek Kutarba Wydawca: Weronika Wota Redaktor naczelny: Urszula Wróblewska Redaktor: Joanna Banasiak-Lach Projekt okładki: Piotr Fedorczyk Korekta: Zespół Skład i łamanie: Igawa Druk: MDruk ISBN: 978-83-269-2830-7 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. 03-918 Warszawa, ul. Łotewska 9a Tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10, e-mail: spolkazoo@wip.pl NIP: 526-19-92-256 Numer KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy. Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2014 Rejestracja zmian w spółce w KRS wraz z przysługującymi Czytelnikom innymi elementami dostępnymi w subskrypcji (e-letter, strona WWW i inne) chronione są prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w Rejestracja zmian w spółce w KRS oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji – bez zgody wydawcy – jest zabroniony. Zakaz nie do- tyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Publikacja Rejestracja zmian w spółce w KRS została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifi kacji, wiedzy i doświadczenia autorów oraz konsultantów. Zaproponowane w publikacji Rejestracja zmian w spółce w KRS oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówki, porady i interpretacje nie mają charakteru porady prawnej. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako ofi cjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji Rejestracja zmian w spółce w KRS lub w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. Centrum Obsługi Klienta: Tel.: 22 518 29 29 e-mail: cok@wip.pl Spis treści Rozdział I Rejestracja spółki z o.o. drogą tradycyjną ............................................................................. 7 Osoby uprawnione do rejestracji ........................................................................................ 8 Forma wniosku oraz załączniki .......................................................................................... 9 Czas i koszty rejestracji ........................................................................................................ 11 Rozdział II Rejestracja spółki z o.o. za pomocą wzorca umowy ............................................................ 13 Procedura rejestracji spółki z o.o. w trybie S24 ................................................................ 14 Etapy rejestracji spółki w trybie S24 .................................................................................. 16 Koszt założenia spółki w trybie S24 ................................................................................... 22 Pokrycie kapitału zakładowego w spółce założonej za pomocą wzorca ....................... 22 Zgłoszenie spółki przez pełnomocnika ............................................................................. 24 Pisma i zamówienia handlowe spółki utworzonej w systemie S24 ................................ 24 Zmiana umowy spółki z o.o. zawartej za pomocą wzorca .............................................. 25 E-rejestracja spółki z o.o. – korzyści dla przedsiębiorców .............................................. 25 Niedogodności i wady e-rejestracji ..................................................................................... 26 Rozdział III Rejestracja zmian w spółce ....................................................................................................... 31 Wnioski do KRS .................................................................................................................... 33 Opłaty związane ze zgłaszaniem zmian do KRS .............................................................. 40 Rozdział IV Elektroniczny dostęp do KRS .................................................................................................. 43 Portal Ministerstwa Sprawiedliwości ................................................................................. 43 Uzyskiwanie odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego .................................................. 46 Składanie wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego ................................................. 48 Wymogi formalne i organizacja elektronicznego dostępu do KRS ............................... 52 Korzystanie z pozyskanych dokumentów elektronicznych ............................................. 52 Zagraniczne rejestry spółek handlowych .......................................................................... 53 Załącznik Wzorzec umowy spółki ............................................................................................................. 58 Wstęp Po odbyciu zwyczajnego zgromadzenia wspólników za- rząd ma obowiązek złożyć w Krajowym Rejestrze Sądo- wym m.in. wzmiankę o złożeniu uchwały, postanowienia o podziale zysku lub pokryciu straty oraz informację o zło- żeniu sprawozdania z działalności zarządu. Członkowie zarządu muszą także pamiętać o wielu załącznikach, nie- zbędnych do skutecznego zgłoszenia. Ale to tylko część obowiązków spoczywających na zarządzie w związku ze zmianami w spółce. O tym, jakie inne zmiany należy zgłaszać do KRS, przeczytają Państwo w kolejnej z broszur z serii „Biblioteczka spółki z o.o.”. Wyjaśniamy w niej, ja- kie formularze należy przygotować w związku z zaistnia- łymi zmianami, jakie są obowiązujące terminy i opłaty. Krajowy Rejestr Sądowy to także długie kolejki po odpis z rejestru i konieczność uiszczenia opłaty 30 zł za każdym razem, gdy członkowie zarządu muszą wykazać prawid- łową reprezentację swojej spółki przed kontrahentem czy organem. Od 2012 roku fi rmy mają możliwość załatwia- nia wielu spraw związanych z KRS drogą elektroniczną. Muszą tylko mieć komputer z przeglądarką internetową, a także dostęp do sieci. Dokument otrzymany z KRS w formie elektronicznej można wykorzystać zarówno w postaci elektronicznej, jak i wersji papierowej. Przy czym w tym drugim przy- padku po wydrukowaniu dokumentu elektronicznego należy do niego dołączyć oświadczenie o zgodności wy- druku z wersją elektroniczną. Otrzymany w ten sposób odpis można zweryfi kować na stronie internetowej KRS. Biblioteczka spółki z o.o. www.doradcaprezesa.wip.pl 6 Rejestracja zmian w spółce w KRS Informatyzacji komunikacji z KRS nie sposób uniknąć, zwłaszcza że taka forma wymiany informacji między KRS a spółką jest nie tylko wygodna, ale i tańsza. Dlatego też w niniejszej publikacji nasi eksperci bardzo szeroko oma- wiają kwestie związane z tą formą komunikacji z KRS. W tym miejscu należy wspomnieć o możliwości rejestra- cji spółki w trybie S24. W obrocie gospodarczym pojawia się coraz więcej form założonych w tym trybie. Ponadto planowane jest rozszerzenie możliwości zakładania spó- łek tą drogą również na inne ich rodzaje. Może się rów- nież zdarzyć, że kilka istniejących spółek z o.o. (lub jedna wraz z osobami fi zycznymi) zechcą założyć kolejną fi rmę – takie sytuacje nie należą do rzadkości. Dlatego warto rozważyć, czy nowej spółki nie założyć w trybie elektro- nicznym. W podjęciu decyzji z pewnością pomogą pora- dy zawarte w tej pozycji, a także w innej naszej publikacji z serii Biblioteczka spółki z o.o. – „Umowa spółki z o.o.”. Jeśli w spółce pojawią się wątpliwości, czy i w jaki sposób zgłaszać zmiany drogą elektroniczną, informacje zawarte w publikacji pomogą je rozwiać. Porady naszych eksper- tów na ten temat będą przydatnym narzędziem w każdej spółce zgłaszającej zmiany do KRS. Z poważaniem Joanna Banasiak-Lach redaktor prowadzący www.doradcaprezesa.wip.pl Biblioteczka spółki z o.o. Rozdział I Rejestracja spółki z o.o. drogą tradycyjną Utworzenie spółki z o.o. i jej rejestracja w KRS jest skomplikowanym procesem. Wniosek do KRS wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami to obszer- ny pakiet dokumentów. Zanim będzie możliwe zare- jestrowanie spółki z o.o., musi ona już istnieć. Aby założyć spółkę z o.o., należy kolejno dokonać nastę- pujących czynności: 1) zawrzeć umowę spółki. Umowa spółki musi być za- warta w formie aktu notarialnego, inaczej będzie nieważna. Z chwilą zawarcia umowy spółki powstaje spółka z o.o. w organizacji. Reprezentuje ją zarząd lub pełnomocnik powołany uchwałą wspólników. Spółka w organizacji może we własnym imieniu na- bywać prawa, zaciągać zobowiązania, a także wystę- pować przed sądem; 2) powołać zarząd. Zarząd jest organem, który obo- wiązkowo musi istnieć w spółce z o.o. Wspólnicy mogą go powołać w umowie spółki lub uchwałą wspólników. Uchwała o powołaniu członków za- rządu musi być dołączona do dokumentów skła- danych w Krajowym Rejestrze Sądowym; 3) wnieść (przez wspólników) wkłady na pokrycie całego kapitału zakładowego. Wszyscy członkowie zarządu zobowiązani są do złożenia oświadczenia, że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego zostały w całości wniesione przez wszystkich wspólników. Biblioteczka spółki z o.o. www.doradcaprezesa.wip.pl 8 Rejestracja zmian w spółce w KRS Oświadczenie należy dołączyć do wniosków o wpis spółki do KRS; 4) ustanowić radę nadzorczą lub komisję rewizyjną, jeżeli wymaga tego ustawa lub umowa spółki; 5) wpisać spółkę z o.o. do Krajowego Rejestru Sądowego. WAŻNE Osoby działające w imieniu spółki z o.o. w organizacji, czyli w okresie między zawarciem umowy spółki a jej zarejestrowaniem w  KRS, odpowiadają osobiście za zobowiązania spółki (art. 13 § 1 ksh). Takimi osoba- mi są członkowie zarządu. Zostaną oni zwolnieni z tej odpowiedzialności dopiero po  zarejestrowaniu spół- ki i zatwierdzeniu ich czynności przez zgromadzenie wspólników (art. 161 § 3 ksh). OSOBY UPRAWNIONE DO REJESTRACJI Obowiązek zgłoszenia spółki z o.o. do sądu rejestrowe- go w celu wpisania jej do rejestru spoczywa na zarzą- dzie spółki. Wniosek o wpis spółki do rejestru podpisują wszyscy członkowie zarządu. Zarząd jest zobowiązany zarejestrować spółkę w ciągu 6 miesięcy od dnia zawar- cia umowy spółki. Jeżeli spółki nie zgłoszono do sądu re- jestrowego w przepisanym terminie, umowa spółki ulega rozwiązaniu. W przypadku jednoosobowej spółki w organizacji jedy- ny wspólnik nie ma prawa reprezentowania spółki. Nie dotyczy to jednak zgłoszenia spółki do sądu rejestrowe- go. A zatem w przypadku jednoosobowej spółki w orga- nizacji jedyny wspólnik będący jednocześnie jedynym członkiem zarządu ma prawo dokonać zgłoszenia faktu zawiązania spółki do sądu rejestrowego. www.doradcaprezesa.wip.pl Biblioteczka spółki z o.o.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Rejestracja zmian w spółce w KRS. Bez błędów i zbędnych kosztów
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: