Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00225 003959 24126981 na godz. na dobę w sumie
Rekrutacja do przedszkoli 2016/2017 - ebook/pdf
Rekrutacja do przedszkoli 2016/2017 - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron:
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-264-8614-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> oświatowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

PRAWO NIE MUSI BYĆ TRUDNE

Od roku szkolnego 2016/2017 obowiązują zmienione zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli. Publikacja Rekrutacja do przedszkoli 2016/2017 zawiera praktyczne wyjaśnienia i wskazówki specjalistów oraz procedury i wzory dokumentów, które ułatwią przeprowadzenie krok po kroku postępowania rekrutacyjnego z uwzględnieniem wszystkich najważniejszych terminów, kompetencji organu prowadzącego i dyrektora oraz praw i obowiązków rodziców. Wersja on-line pozwoli na szybkie przygotowanie odpowiedniej dokumentacji.

Dyrektorze, dowiesz się m.in.:
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

W SERII ABC PRAKTYKI PRAWA OŚWIATOWEGO UKAZAŁY SIĘ: ZESZYT 1: REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI 2016/2017 ZESZYT 2: KONTROLA ZARZĄDCZA W OŚWIACIE ZESZYT 3: RUCH KADROWY W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH ZESZYT 4: REKRUTACJA DO SZKÓŁ REKRUTACJA DO SZKÓŁ 2016/2017 ZESZYT 5: URLOPY WYPOCZYNKOWE NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI ZESZYT 6: URLOPY WYPOCZYNKOWE NAUCZYCIELI PLACÓWEK NIEFERYJNYCH ZESZYT 7: ORGANIZACJA WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY ZESZYT 8: NADZÓR PEDAGOGICZNY W SZKOLE I PRZEDSZKOLU Rekrutacja do przedszkoli 2016/2017 ■ ZESZYT 1 Warszawa 2016 Stan prawny na 1 stycznia 2016 r. Redakcja merytoryczna Lidia Marciniak Elżbieta Piotrowska-Albin Wydawca Izabella Małecka Redaktor prowadzący Ewa Fonkowicz Opracowanie i łamanie JustLuk Układ typografi czny Kamila Tomecka Jeśli w zeszycie nie ma zdrapki z kodem aktywacyjnym, prosimy o kontakt tel. 0 801 04 45 45 Ta książka jest wspólnym dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, byś przestrzegał przysługujących im praw. Książkę możesz udostępnić osobom bliskim lub osobiście znanym, ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. A jeśli musisz skopiować część, rób to jedynie na użytek osobisty. SZANUJMY PRAWO I WŁASNOŚĆ Więcej na www.legalnakultura.pl Polska Izba Książki © Copyright by Wolters Kluwer SA, 2016 ISBN: 978-83-8092-258-7 Wydane przez: Wolters Kluwer SA Dział Praw Autorskich 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33 tel. 22 535 82 19 e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl www.wolterskluwer.pl księgarnia internetowa www.profi nfo.pl Spis treści Akty prawne • 7 Wykaz skrótów • 9 Słowo wstępne • 11 KOMENTARZ 1. Wprowadzenie • 15 2. Przebieg rekrutacji • 17 2.1. Postępowanie rekrutacyjne • 17 2.2. Terminy rekrutacji • 18 2.3. Wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola • 20 2.4. Działania komisji rekrutacyjnej • 21 2.5. Procedura odwoławcza • 25 2.6. Postępowanie uzupełniające • 26 2.7. Obowiązki informacyjne • 27 2.8. Sytuacja dzieci powracających z zagranicy • 28 3. Ochrona danych osobowych dzieci i ich rodzin • 30 4. Kompetencje poszczególnych organów w związku z rekrutacją • 32 5. Podsumowanie • 34 PROCEDURA 1. Czynności poprzedzające rekrutację • 37 2. Przebieg rekrutacji • 38 3. Środki zaskarżenia w postępowaniu rekrutacyjnym • 46 4. Przyjęcie dziecka w trakcie roku szkolnego • 48 WZORY DOKUMENTÓW 1. Deklaracja rodziców o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego dziecka w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego • 51 2. Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole, innej formy wychowania przedszkolnego • 53 3. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata • 58 4. Oświadczenie o wysokości dochodu w rodzinie dziecka • 59 @ DOSTĘP ON-LINE @ DOSTĘP ON-LINE 5 5. Zarządzenie dyrektora przedszkola w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej • 60 6. Protokół posiedzenia komisji rekrutacyjnej • 61 7. Wniosek o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka • 63 8. Uzasadnienie rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w sprawie odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola • 64 9. Decyzja dyrektora dotycząca odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej • 66 10. Regulamin komisji rekrutacyjnej • 68 11. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym • 70 12. Zarządzenie dyrektora przedszkola w sprawie informacji o terminach rekrutacji • 72 13. Zobowiązanie rodziców przez komisję rekrutacyjną do przedłożenia dokumentów w postępowaniu rekrutacyjnym • 73 14. Pismo do organu prowadzącego w sprawie potwierdzenia spełniania przez kandydata kryterium rekrutacyjnego • 74 15. Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola • 75 16. Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola • 76 17. Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola • 77 18. Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym • 78 19. Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym • 79 20. Informacja do organu prowadzącego o nieprzyjęciu dzieci do przedszkola • 80 21. Odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej • 81 22. Skarga rodzica do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję dyrektora o utrzymaniu w mocy rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej • 82 23. Decyzja dyrektora w sprawie przyjęcia ucznia w trakcie roku szkolnego • 84 Autorzy • 85 i c ś e r t s i p S 66 Akty prawne @ DOSTĘP ON-LINE Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1072) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych przed- szkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, któ- rzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia (Dz. U. poz. 1202) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegóło- wych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. poz. 1942) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyj- nego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.) Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 827 z późn. zm.) Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7 z późn. zm.) Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 35) 7 Wykaz skrótów Akty prawne k.p.a. nowela z dnia 13 czerwca 2013 r. nowela z dnia 6 grudnia 2013 r. r.p.p.k. u.o.d.o. u.s.o. u.ś.r. Inne skróty ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postę- powania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23) ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 827 z późn. zm.) ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7 z późn. zm.) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyj- nej, szczegółowego trybu i terminów przeprowa- dzania postępowania rekrutacyjnego oraz postę- powania uzupełniającego (Dz. U. poz. 1942) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie da- nych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadcze- niach rodzinnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.) GIODO MEN Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych Minister Edukacji Narodowej 9
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Rekrutacja do przedszkoli 2016/2017
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: