Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00062 004307 21714502 na godz. na dobę w sumie
Reprezentacja Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego - ebook/pdf
Reprezentacja Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 249
Wydawca: Lexis Nexis Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-278-0418-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> cywilne
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).
Reprezentacja Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego to ważne i złożone zagadnienie, a jego znajomość jest nieodzowna przy rozstrzyganiu w sprawach, w których podmioty te mają status strony.

W obecnym, trzecim już wydaniu książki uwzględniono wszystkie dotychczasowe zmiany ustawodawcze w wielu aktach prawnych zawierających regulacje odnoszące się do reprezentacji Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego.

W monografii poruszono wiele istotnych zagadnień związanych z reprezentowaniem Skarbu Państwa w powszechnym obrocie cywilnym, tj. zarówno reprezentację materialnoprawną, jak i sposoby zastępstwa procesowego. W szczególności chodzi o ustalenie państwowej jednostki organizacyjnej właściwej do reprezentowania Skarbu Państwa oraz zastępstwo procesowe Skarbu Państwa wykonywane przez Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa, a także reprezentację w procesie cywilnym jednostek samorządu terytorialnego.

Publikacja zawiera trzy aneksy. Pierwszy to graficzny schemat jednostek właściwych do reprezentowania Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego w poszczególnych kategoriach spraw. Drugi to wybrane orzeczenia Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych dotyczące problematyki omawianej w książce, trzeci aneks zawiera ujednolicone teksty ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa oraz ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

Publikacja zainteresuje tych, którzy spotykają się w postępowaniu cywilnym z reprezentantami jednostek organizacyjnych Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. Będzie szczególnie przydatna prawnikom – sędziom, adwokatom, notariuszom, radcom prawnym i radcom Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, a także aplikantom aplikacji ogólnej, adwokackiej i radcowskiej.

Książka została napisana przez znanych prawników cywilistów – sędziów Sądu Najwyższego.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Reprezentacja Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego / monografie / prawo cywilne Gerard Bieniek Henryk Pietrzkowski Wydanie 3 Warszawa 2013 Poszczególne części książki napisali: Gerard Bieniek i Henryk Pietrzkowski: rozdział III Gerard Bieniek: Uwagi wprowadzające, rozdział I, rozdział II, rozdział V, Uwagi końcowe (części te zaktualizował Henryk Pietrzkowski) Henryk Pietrzkowski: rozdział IV, aneks 1 i 2 Redaktor prowadzący: Joanna Pastuszka Opracowanie redakcyjne: Robert Stępień Opracowanie techniczne: Agnieszka Dymkowska Projekt okładki i stron tytułowych: Agnieszka Tchórznicka © Copyright by Lexis Nexis Polska Sp. z o.o. Warszawa 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych – bez pisemnej zgody Autorów i wydawcy. ISBN 978-83-278-0418-1 Lexis Nexis Polska Sp. z o.o. Ochota Offi ce Park 1, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa tel. 022 572 95 00, faks 022 572 95 68 Infolinia: 022 572 99 99 Redakcja: tel. 022 572 83 26, 022 572 83 28, 022 572 83 11, faks 022 572 83 92 www.lexisnexis.pl, e-mail:biuro@lexisnexis.pl Księgarnia Internetowa: dostępna ze strony www.lexisnexis.pl Spis treści Spis treści Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Słowo wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uwagi wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZDZIAŁ I. Skarb Państwa jako szczególna osoba prawna . . . . . . ROZDZIAŁ II. Materialnoprawna reprezentacja Skarbu Państwa . . ROZDZIAŁ III. Reprezentacja Skarbu Państwa w postępowaniu cywilnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Sposoby zastępstwa procesowego Skarbu Państwa (ewolucja unormowań) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Zagadnienia procesowe związane z reprezentacją Skarbu Państwa . . 3. Ustalenie państwowej jednostki organizacyjnej właś ciwej do reprezentowania Skarbu Państwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 9 11 17 25 56 56 61 83 ROZDZIAŁ IV. Zastępstwo procesowe Skarbu Państwa wykonywane przez Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 2. Niewykonywanie przez Prokuratorię Generalną zastępstwa procesowego państwowych osób prawnych, Skarbu Państwa w postępowaniu karnym, a także państwowych jednostek organizacyjnych mających zdolność sądową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 3. Zastępstwo procesowe Skarbu Państwa w sprawach wymienionych w art. 1891, art. 6101–6105, art. 6106–6107, art. 635 § 2, art. 655 § 1 oraz art. 922 k.p.c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 4. Rodzaje zastępstwa procesowego wykonywanego przez Prokuratorię Generalną . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 4.1. Obowiązkowe zastępstwo procesowe Skarbu Państwa wykonywane przez Prokuratorię Generalną. Przekazanie spraw innemu podmiotowi reprezentującemu Skarb Państwa . . . . . . . . 149 5 Spis treści 4.2. Fakultatywne zastępstwo procesowe wykonywane przez Prokuratorię Generalną. Przejęcie zastępstwa procesowego w sprawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 4.3. Wyłączne zastępstwo procesowe wykonywane przez Prokuratorię Generalną. Możliwość przekazania spraw innemu podmiotowi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 4.4. Zastępstwo procesowe Rzeczypospolitej Polskiej wykonywane przez Prokuratorię Generalną . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 4.5. Zasady współdziałania Prokuratorii Generalnej z podmiotami reprezentującymi Skarb Państwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 5. Koszty postępowania w sprawach z udziałem Prokuratorii Generalnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 ROZDZIAŁ V. Reprezentacja jednostek samorządu terytorialnego w postępowaniu cywilnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 Uwagi końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 Aneks nr 1. Reprezentacja Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego w postępowaniu cywilnym (opracowanie grafi czne) . . . 187 Aneks nr 2. Wybrane orzeczenia Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych, dotyczące reprezentacji Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego w postępowaniu cywilnym . . . . . . . . . . . . . . 195 Aneks nr 3 1. Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 1224) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 2. Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (Dz.U. Nr 169, poz. 1417 ze zm.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 6 www.lexisnexis.pl Wykaz skrótów Wykaz skrótów Wykaz skrótów a.rz.w. – ustawa z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr 31, poz. 206 ze zm.) Biul.Inf.SN dz.a.rz. – Biuletyn Informacyjny Sądu Najwyższego – ustawa z 4 wrześ nia 1997 r. o działach administracji rządowej (tekst f.a.p. k.c. k.k. jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 743) – ustawa z 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz.U. Nr 12, poz. 136 ze zm.) – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) – ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) Konstytucja – ustawa z 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej k.p. k.p.a. k.p.c. k.p.k. k.s.h. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze sprost. i zm.) – ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) – ustawa z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyj- nego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 267) – ustawa z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) – ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) – ustawa z 15 wrześ nia 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) Lex Lexis Nexis MOP NP NSA ONSAiWSA – system informacji prawnej Wydawnictwa Wolters Kluwer – Lexis.pl – Serwis Prawniczy Lexis Nexis Polska – „Monitor Prawniczy” – „Nowe Prawo” – Naczelny Sąd Administracyjny – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych OSA OSNC – Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna 7 Wykaz skrótów OSNCP – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych OSP p.g.s.p. – Orzecznictwo Sądów Polskich – ustawa z 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (Dz.U. Nr 169, poz. 1417 ze zm.) – „Państwo i Prawo” – „Przegląd Notarialny” – „Prokuratura i Prawo” – „Przegląd Prawa Handlowego” PiP PN PP PPH przep. wprow. – ustawa z 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 ze zm.) PS PUG p.u.s.p. RPEiS RPr SN ST TK u.d.l. u.g.n. – „Przegląd Sądowy” – „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” – ustawa z 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 427 ze zm.) – „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” – „Radca Prawny” – Sąd Najwyższy – „Samorząd Terytorialny” – Trybunał Konstytucyjny – ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 217) – ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) u.k.w.h. – ustawa z 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst u.s.c. u.s.g. u.s.p. u.s.w. z.w.u. zm.p.g.s.p. jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 707 ze zm.) – ustawa z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. Nr 227, poz. 1505 ze zm.) – ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) – ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.) – ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 596 ze zm.) – ustawa z 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 1224) – ustawa z 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o Prokuratorii Gene- ralnej Skarbu Państwa (Dz.U. Nr 79, poz. 660) 8 www.lexisnexis.pl Słowo wstępne Słowo wstępne Słowo wstępne Zakres tematyczny trzeciego wydania Reprezentacji Skarbu Państwa i jed- nostek samorządu terytorialnego został poszerzony przez omówienie stanu prawnego wynikającego z licznych zmian legislacyjnych dotyczących za- gadnień omówionych w publikacji, które weszły w życie po ostatnim wy- daniu książki, tj. w minionych trzech latach. Opracowanie uwzględnia ak- tualne piśmiennictwo i orzecznictwo Sądu Najwyższego. Za aprobatą następców prawnych śp. Gerarda Bieńka podjąłem się konty- nuacji i aktualizacji opracowanej przez Niego części książki. Henryk Pietrzkowski 9 Uwagi wprowadzające Uwagi wprowadzające Uwagi wprowadzające 1. Skarb Państwa jest szczególną państwową osobą prawną, cywilno- prawną personifi kacją państwa. Podstawą prawną istnienia i działania Skarbu Państwa – jako osoby prawnej – są art. 33 i 34 k.c., w których za- mieszczono swoistą defi nicję Skarbu Państwa. Jak dotychczas nie uchwa- lono ustawy o organizacji Skarbu Państwa. Mimo braku ustawy Skarb Państwa z mocy art. 33 k.c. jest osobą prawną. W znaczeniu potocznym utożsamia się pojęcie Skarbu Państwa z pojęciem państwa. W istocie o Skarbie Państwa – jako osobie prawnej – mówi się wówczas, gdy państwo jako fi skus wykonuje za pomocą jednostek organizacyjnych (stationes fi sci) niemających osobowości prawnej, swoje zadania społeczne i gospodarcze (dominium) pozbawione cech działania publicznoprawnego (działanie władcze – imperium). Chodzi więc o działanie Skarbu Państwa w sferze stosunków cywilnoprawnych, o charakterze majątkowym, z innymi podmiotami na zasadzie równorzędności. W takich przypadkach Skarb Państwa – zgodnie z art. 34 k.c. – jest w stosunkach cywilnoprawnych podmiotem praw i obowiązków, które dotyczą mienia państwowego nie- należącego do innych państwowych osób prawnych. W rezultacie każda czynność cywilnoprawna państwowej jednostki organizacyjnej jest de iure civili czynnością Skarbu Państwa. Jak to wyjaśnił Sąd Najwyższy w orze- czeniu z 11 maja 1999 r., I CKN 1148/971, Skarb Państwa stanowi jedno- lity podmiot; niezależnie od liczby wskazanych w pozwie i w orzeczeniu sądowym jednostek organizacyjnych, stroną jest zawsze Skarb Państwa, a nie wskazane jednostki. Jeżeli państwo działa jako władza na podstawie prawa konstytucyj- nego i ustaw o charakterze ustrojowym, niebędących normami prawa 1 OSNC 1999, nr 12, poz. 205, LexisNexis nr 342797. 11 Uwagi wprowadzające cywilnego, to nie występuje jako Skarb Państwa – osoba prawna. Pań- stwo, działając w ramach imperium, nie wkracza w stosunki cywil- noprawne. Nie ma przy tym żadnego znaczenia, że te same państwowe jednostki organizacyjne mogą występować zarówno wówczas, gdy pań- stwo działa w ramach imperium, jak i wówczas, gdy działa w ramach dominium (por. uchwałę składu 7 sędziów SN z 21 wrześ nia 1993 r., III CZP 72/932). Jeżeli Skarb Państwa okreś la się mianem szczególnej państwowej osoby prawnej, to dlatego, że w porównaniu z innymi osobami prawnymi, w tym państwowymi osobami prawnymi, Skarb Państwa nie musi mieć ustawy ustrojowej; nie ma organów3, statutu ani siedziby4. Zagadnieniom tym poświęcono rozdział I opracowania. 2. Zgodnie z art. 34 k.c. Skarb Państwa jest w stosunkach cywilno-praw- nych podmiotem praw i obowiązków, które dotyczą mienia państwowego nienależącego do innych państwowych osób prawnych. Jednocześnie, według art. 441 § 1 k.c., własność i inne prawa majątkowe, stanowiące mienie państwowe, przysługują Skarbowi Państwa albo innym pań- stwowym osobom prawnym. Wynika z tego jednoznacznie, że mienie państwowe (własność i inne prawa majątkowe) może – po dniu 1 lutego 1989 r. – przysługiwać albo Skarbowi Państwa, albo innym państwowym osobom prawnym. Przy stosowaniu tych przepisów należy mieć na względzie art. 3 ust. 2 z.w.u. Zgodnie z jego treścią, jeżeli z odrębnych przepisów nie wynika, jakiej państwowej osobie prawnej przysługują prawa majątkowe do składnika mienia państwowego, prawa te przysłu- gują Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez ministra właś ciwego do spraw Skarbu Państwa. 3. W przepisach Kodeksu cywilnego nie doprecyzowano właś ciwej dla Skarbu Państwa konstrukcji statio fi sci o treści materialnoprawnej. Brak konstrukcji prawnej będącej odpowiednikiem art. 67 § 2 k.p.c., w której zawarto by wyraźne stwierdzenie, że Skarb Państwa występuje w stosun- 2 OSNCP 1994, nr 3, poz. 49, LexisNexis nr 300662. 3 Tak Sąd Najwyższy w postanowieniu z 28 marca 1995 r., I CRN 24/95, OSP 1995, nr 12, poz. 251, LexisNexis nr 304416; odmiennie Z. Radwański, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 1997, s. 167. 4 Tak Sąd Najwyższy w postanowieniu z 28 marca 1995 r., I CRN 24/95, OSP 1995, nr 12, poz. 251. 12 www.lexisnexis.pl Uwagi wprowadzające kach cywilnoprawnych przez jednostki organizacyjne Skarbu Państwa. Innymi słowy, brakuje unormowania pojęcia reprezentacji Skarbu Państwa, dotyczącego czynności materialnoprawnych. Stwierdza się jednak zgodnie, że w obrocie cywilnoprawnym Skarb Państwa uczestniczy przez organy kompetentnych, w okreś lonym zakresie, państwowych jedno- stek organizacyjnych5. Można zatem przyjąć, że reprezentowanie Skarbu Państwa w zakresie czynności materialnoprawnych wyprowadzano z dwóch źródeł: 1) z konstrukcji art. 67 § 2 k.p.c., w którym przyjęto, że za Skarb Państwa podejmuje czynności procesowe organ państwowej jednostki organi- zacyjnej, z której działalnością wiąże się dochodzone roszczenie, lub organ jednostki nadrzędnej. W zakresie okreś lonym odrębną ustawą za Skarb Państwa czynności procesowe podejmuje Prokuratoria Gene- ralna Skarbu Państwa; 2) z przepisów dotyczących przedmiotu i zakresu działania poszczegól- nych państwowych jednostek organizacyjnych. Pogląd ten należy zweryfi kować, uwzględniając zmianę stanu prawnego dokonanego ustawą z 5 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o zasadach wy- konywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, ustawy o ko- mercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz niektórych innych ustaw6. W szczególności w ustawie z 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa7 dodano przepisy art. 17a i 17b, zgodnie z którymi „organy administracji publicznej oraz inne podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów do re- prezentowania Skarbu Państwa reprezentują Skarb Państwa zgodnie z ich właś ciwością i w zakresie okreś lonym w przepisach odrębnych” (art. 17a ust. 1), jednostki budżetowe zaś „gospodarują na zasadach racjonalnej i oszczędnej gospodarki mieniem Skarbu Państwa, w które zostały wypo- sażone, zapewniają ochronę tego mienia, mogą zbywać składniki rzeczowe majątku ruchomego” (art. 17b). Można więc przyjąć, że te przepisy oraz obowiązujący uprzednio art. 17 tej ustawy stanowią ogólną normatywną podstawę okreś lenia prawnoma- 5 M. Pazdan, w: Kodeks cywilny – komentarz, t. I, pod red. K. Pietrzykowskiego, War- szawa 2005, s. 135. 6 Dz.U. Nr 240, poz. 2055 ze zm. 7 Tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 1224. 13 Uwagi wprowadzające terialnej reprezentacji Skarbu Państwa. Tej problematyce poświęcono roz- dział II opracowania. 4. Prawnomaterialna koncepcja Skarbu Państwa jako jednolitej osoby prawnej, o szczególnym charakterze i cechach, oraz wynikające z niej konsekwencje są źródłem wielu wątpliwości i trudności natury czysto praktycznej. Ogólnie można wyróżnić dwie grupy zagadnień. Pierwsza wiąże się niewątpliwie z faktem przeniesienia na forum procesowe jed- nolitej materialnoprawnej koncepcji Skarbu Państwa, za który – zgodnie z art. 67 § 2 zd. 1 k.p.c. – czynności procesowe podejmują różne pań- stwowe jednostki organizacyjne, bez uwzględnienia tego, że często jed- nostki te mają odrębne interesy. Powoduje to kłopoty w prawidłowym stosowaniu różnych konstrukcji procesowych w postępowaniu cywilnym toczącym się z udziałem Skarbu Państwa jako strony (uczestnika postę- powania). Druga grupa zagadnień dotyczy trudności związanych z pra- widłowym ustaleniem statio fi sci, z której działalnością wiąże się docho- dzone roszczenie. Trudności te są potęgowane – z jednej strony – licznymi zmianami doty- czącymi zakresu działania różnych państwowych jednostek organizacyj- nych, będącymi następstwem wprowadzonych reform (administracji pu- blicznej, ubezpieczenia zdrowotnego, oświaty i ubezpieczeń społecznych), z drugiej – wejściem w życie z dniem 15 marca 2006 r. ustawy z 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa8. Te zagadnienia wy- znaczają zakres i przedmiot rozważań dotyczących reprezentacji Skarbu Państwa w postępowaniu cywilnym, zamieszczonych w rozdziałach III i IV opracowania. 5. Z dniem 1 stycznia 1999 r. dokonano reformy administracji pu- blicznej, obejmującej administrację rządową i samorządową. Zmiany te są następstwem wejścia w życie kilku zasadniczych aktów praw- nych, do których należy przede wszystkim zaliczyć: ustawę z 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie9, zastąpioną ustawą z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w wojewódz- 8 Dz.U. Nr 169, poz. 1417 ze zm. 9 Tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872 ze zm. Ustawa utraciła moc 1 kwietnia 2009 r. na podstawie art. 82 ustawy z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr 31, poz. 206 ze zm.). 14 www.lexisnexis.pl
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Reprezentacja Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: