Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00185 002826 22420692 na godz. na dobę w sumie
Rewizor GT. Ewidencja księgowa bez tajemnic - książka
Rewizor GT. Ewidencja księgowa bez tajemnic - książka
Autor: Liczba stron: 192
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-3371-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> komputer w biurze
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Nowy, lepszy świat rozliczeń w firmie!

Dla księgowego, dla przedsiębiorcy

Rewizor GT to profesjonalny system finansowo-księgowy dla małych i średnich przedsiębiorstw. Program stworzony został w oparciu o Ustawę o Rachunkowości. Jest dostosowany do wymogów Unii Europejskiej, a przeznaczony zarówno dla samodzielnych księgowych, jak i biur rachunkowych. Jego niewątpliwe zalety to bardzo intuicyjny interfejs użytkownika, prostota obsługi i pełna gama funkcji potrzebnych do sprawnego prowadzenia księgi handlowej.

Niniejsza publikacja dedykowana jest zarówno właścicielom małych firm, jak i księgowym, którzy chcą rozpocząć pracę z Rewizorem GT. Autor - główny księgowy jednostki budżetowej i wieloletni nauczyciel z dziedziny ekonomii i handlu, poleca program jako narzędzie, które usprawni i uporządkuje wszelkie kwestie związane z rachunkowością komputerową. Krok po kroku prowadzi Czytelnika przez poszczególne zagadnienia związane z pracą z programem.


Patronem merytorycznym wydania jest:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Barbara Gancarz-Wójcicka Projekt okładki: Jan Paluch Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/rewiek Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-246-3371-5 Copyright © Helion 2012 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treľci Zamiast wstÿpu 1. Rozpoczÿcie pracy z Rewizorem 1.1. Wprowadzenie podstawowych informacji o firmie Od czego zaczîð? 1.2. ŀrodki trwaĪe oraz wartoŁci niematerialne i prawne i ich dotychczasowe umorzenie 1.3. Konta ksiĂgi gĪównej i ksiîg pomocniczych oraz ich powiîzanie 1.4. Kartoteki kontrahentów, pracowników, instytucji Kartoteka kontrahentów Kartoteka pracowników Kartoteki instytucji 1.5. Rejestry ksiĂgowe 1.6. PozostaĪe parametry i sĪowniki Rewizora 2. BieŞëce ksiÿgowania operacji gospodarczych 2.1. Wprowadzenie wybranych danych do bilansu otwarcia dla biešîcej kontroli poprawnoŁci ksiĂgowaĬ 2.2. Dekretacja i ksiĂgowanie dokumentów 2.3. Rejestry VAT — ewidencja i rozliczanie podatku 2.4. Wprowadzanie rozrachunków i ich rozliczanie 2.5. Wykorzystanie zestawieĬ do samokontroli — poprawianie bĪĂdów w ewidencji ksiĂgowej W jaki sposób zbudowað system samokontroli? 2.6. Kopie zapasowe — czĂstotliwoŁð tworzenia, miejsca przechowywania i sposób wykorzystania 3. Bilans zamkniÿcia w „starym” programie i bilans otwarcia w Rewizorze 3.1. Definicja bilansu w Rewizorze 3.2. Wprowadzenie B.O. na podstawie B.Z. minionego roku 3.3. Zatwierdzenie bilansu otwarcia po przyjĂciu sprawozdaĬ za rok ubiegĪy 4. Rozliczenie okresu sprawozdawczego — deklaracje podatkowe i sprawozdania finansowe w Rewizorze 4.1. Tworzenie deklaracji rozliczajîcej podatek VAT 4.2. Definiowanie i obliczenie deklaracji rozliczajîcej podatek dochodowy od osób prawnych CIT-2 4.3. Definiowanie rachunku zysków i strat 5 9 9 10 14 25 34 34 35 36 38 42 47 47 56 77 84 95 95 105 111 111 119 121 125 125 140 146 4 Rewizor GT. Ewidencja ksiāgowa bez tajemnic 4.4. Tworzenie sprawozdaĬ finansowych za biešîce okresy 4.5. ZamkniĂcie miesiîca — wydruk obowiîzkowych zestawieĬ 4.6. Storno czarne i czerwone — poprawianie bĪĂdów ksiĂgowych w zamkniĂtych okresach sprawozdawczych. CzystoŁð zapisów ksiĂgowych 5. Inwentaryzacja i jej rozliczenie 5.1. Dokumentacja inwentaryzacji 5.2. KsiĂgowanie niedoborów i nadwyšek 5.3. Rozliczenie róšnic inwentaryzacyjnych 6. Zamkniÿcie roku 6.1. Odpisy aktualizujîce i rezerwy 6.2. KsiĂgowania zamykajîce rok obrotowy 6.3. Ustalenie wyniku bilansowego i podatkowego 6.4. Utworzenie i wydruk sprawozdaĬ finansowych 6.5. Archiwizacja roku obrotowego 6.6. Otwieranie nowego roku obrachunkowego Podsumowanie 149 153 157 159 159 161 163 169 169 173 177 182 184 187 191 Rozdziaĩ 2. BieŞëce ksiÿgowania operacji gospodarczych 2.1. WPROWADZENIE WYBRANYCH DANYCH DO BILANSU OTWARCIA DLA BIEŝêCEJ KONTROLI POPRAWNOĽCI KSIþGOWAĨ Poczîtek roku w ksiĂgowoŁci zawsze powoduje spiĂtrzenie prac, a nowy program finansowo- -ksiĂgowy nie uĪatwia tych zadaĬ. Najlepszym jednak rozwiîzaniem, mimo wszystko, jest wprowadzenie go od poczîtku roku obrotowego. Jest to w dziale ksiĂgowym okres wzmošonej pracy zwiîzanej z zamkniĂciem poprzedniego roku oraz sporzîdzaniem sprawozdaĬ finan- sowych. JednoczeŁnie nalešy prowadzið biešîcî ewidencjĂ dokumentów. ZakĪadajîc, še udaĪo nam siĂ wprowadzið do tej pory niektóre elementy z poprzedniego programu (kartoteki kontra- hentów, Łrodków trwaĪych, pracowników i inne), musimy przygotowað siĂ do otwarcia nowych ksiîg rachunkowych. W myŁl Ustawy o rachunkowoŁci najdalej 15 stycznia (w przypadku zrów- nania roku obrotowego z kalendarzowym) musi nastîpið to otwarcie. Zapewne przyjdzie nam ušywað przez pewien czas obydwu programów: poprzednio wykorzystywanego oraz Rewizora. Mam nadziejĂ, še ponišsze wskazówki pomogî PaĬstwu przebrnîð przez ten etap pracy bez wiĂkszych komplikacji. Zacznijmy od wprowadzenia bilansu otwarcia (B.O.). Poniewaš poprzedni rok nie jest jesz- cze zamkniĂty, nie dysponujemy peĪnymi danymi zwiîzanymi z bilansem zamkniĂcia — nie mošemy wiĂc wprowadzið wszystkich informacji. Niektóre z nich sî jednak juš dostĂpne i stanowiî, biorîc pod uwagĂ otwierane ksiĂgi, newralgiczne dane. Do takich zaliczyð trzeba salda rachunków bankowych, prowadzonych w firmie kas, stanów magazynowych oraz rozra- chunków. One bowiem sî wykorzystywane na biešîco do wewnĂtrznej kontroli (samokontroli) poprawnoŁci ksiĂgowaĬ. Program Rewizor pozwala na wprowadzenie niepeĪnych danych do B.O. i uzupeĪnienie ich póşniej. Ostateczne zatwierdzenie bilansu otwarcia nastîpi po zamkniĂciu 48 Rewizor GT. Ewidencja ksiāgowa bez tajemnic poprzedniego roku, po wprowadzeniu wszystkich bilansujîcych siĂ stanów kont. Operacja ta jest nieodwracalna — nalešy wiĂc podejŁð do niej z rozwagî. Opis tej procedury zostanie za- mieszczony w trzecim rozdziale. Dla uspokojenia jednak dodam, še skorygowanie B.O., konieczne np. ze wzglĂdu na bĪĂdy ujawnione w bilansie zamkniĂcia starego roku, jest mošliwe. Mechanizm wprowadzania bilansu otwarcia zostanie zaprezentowany na przykĪadzie da- nych znanej nam juš firmy BUD-MAR. Tabela 1.1 (rozdziaĪ 1.) wskazuje stany poczîtkowe oraz dotychczasowe umorzenie Łrodków trwaĪych — mošemy zatem wprowadzið te informacje na odpowiednie konta analityczne. Wykorzystujemy do tego celu funkcjĂ Plan kont/Bilans otwarcia. Okno z przygotowanym polem do wprowadzania wartoŁci pokazane jest na rysunku 2.1. Rysunek 2.1. Funkcja Plan kont/Bilans otwarcia Funkcja ta jest oczywiŁcie dostĂpna równieš z innego poziomu, np. z rozwiniĂtej Listy moduĪów/Konta/Plan kont/Bilans otwarcia. Do ušytkownika programu bĂdzie nalešaĪo wybranie odpowiedniej Łcieški. W oknie Bilans otwarcia nie nalešy od razu wczytywað wszystkich kont bilansowych, a jedy- nie te, których salda chcemy obecnie wprowadzið, np. Łrodków trwaĪych, umorzeĬ Łrodków trwaĪych, rachunków bankowych i kas oraz rozrachunków z kontrahentami. Po zaznaczeniu pola Konto nalešy wpisað znany numer konta analitycznego lub wywoĪað listĂ kont klawiszem funkcyjnym F2 i wybrað odpowiednie, akceptujîc ostatecznie klawiszem Enter lub podwójnym klikniĂciem lewym klawiszem myszy. Saldo konto nalešy wpisað do odpowiedniej kolumny Kwota Wn lub Kwota Ma. Warto w tym miejscu przypomnieð, še wartoŁci na kontach mošna wpisað tylko na ostatnim poziomie analityki. Ješeli konto 071 ma konta analityczne, to nie mošna (program na to nie zezwoli) wprowadzið stanu poczîtkowego na koncie syntetycznym. Do Bilansu otwarcia moše- my wracað wielokrotnie, zmieniajîc lub uzupeĪniajîc odpowiednie salda w miarĂ uzyskiwania informacji pĪynîcych z zamkniĂcia poprzedniego roku obrotowego. Nie nalešy przy tym przej- mowað siĂ brakiem bilansowania siĂ wprowadzanych danych, a po kašdorazowym uaktualnieniu Bilansu otwarcia powinno siĂ wykorzystað funkcjĂ Zapisz. Rysunek 2.2 obrazuje tĂ sytuacjĂ. BieŠíce ksiāgowania operacji gospodarczych 49 Rysunek 2.2. Wprowadzanie danych do Bilansu otwarcia Po wprowadzeniu danych do bilansu otwarcia mošna sprawdzið poprawnoŁð zapisów, wy- korzystujîc do tego zestawienie obrotów i sald, które w programie Rewizor przyjmuje symbol ZSO. Raport ten mošemy uzyskað drogî Dekretacja i ksiĂgowanie/Operacje/Zestawienia/ZSO lub poprzez rozwiniĂcie Listy moduĪów i wybranie funkcji Zestawienia. SpoŁród parametrów umiesz- czonych w górnej czĂŁci okna ZSO nalešy wybrað zakres kont, klikajîc wszystkie konta, oraz poziom kont, wskazujîc konta analityczne. NastĂpnie w prawym górnym rogu okna nalešy wybrað funkcjĂ Wylicz. Efekt naszych poczynaĬ zobaczymy w postaci zestawienia prezentowa- nego na rysunku 2.3. Rysunek 2.3. Prezentacja danych z B.O. w zestawieniu obrotów i sald (ZSO) Elementem samokontroli w zakresie poprawnoŁci wprowadzanych danych moše byð rów- nieš raport Zapisy na koncie dostĂpny tak jak ZSO. Rysunek 2.4 przedstawia sposób wprowa- dzania informacji o chĂci wyboru wszystkich kont aktywnych w tym zestawieniu. Jak widað, nalešy ušyð znaku specjalnego * (klawisz z gwiazdkî) zastĂpujîcego dowolny ciîg znaków — w tym przypadku numery wszystkich kont, których obroty chcemy zobaczyð. Znak ten w opisanym powyšej znaczeniu jest powszechnie wykorzystywany w programach komputero- wych, a jego funkcja zostaĪa przejĂta z systemów operacyjnych komputerów typu PC. Najpierw byĪ to system DOS, a póşniej przejîĪ go w tym znaczeniu równieš system Windows. 50 Rewizor GT. Ewidencja ksiāgowa bez tajemnic Rysunek 2.4. Wybór zakresu kont do zestawienia Zapisy na koncie Raport ten domyŁlnie uwzglĂdnia zapisy z bilansu otwarcia, wystarczy zatem wybrað wszystkie konta i wskazað funkcjĂ Wylicz, aby uzyskað efekt widoczny na rysunku 2.5. Do Zapisów na koncie jako podstawowego narzĂdzia samokontroli bĂdziemy wracað jeszcze wielokrotnie. Oprócz wspomnianego znaku specjalnego * bĂdziemy mogli posĪušyð siĂ takše innymi uĪatwia- jîcymi nam wybór kont do zestawienia. I tak: x — dowolny ciîg o dĪugoŁci zero lub wiĂcej znaków, np. 2 znajdzie wszystkie konta zaczynajîce siĂ od 2, z kolei 3 znajdzie wszystkie konta koĬczîce siĂ na 3. x _ (podkreŁlnik) — dowolny pojedynczy znak, np. 40_ znajdzie wszystkie konta, które zaczynajî siĂ od 40 i majî dĪugoŁð 3 znaków. x [ ] — dowolny znak wewnîtrz zadanego zakresu, np. 010-0000[2-3] znajdzie zapisy na kontach analitycznych do konta 010 z zakresu 2 – 3. Rysunek 2.5. Prezentacja danych z B.O. w zestawieniu Zapisy na koncie BieŠíce ksiāgowania operacji gospodarczych 51 W odmienny sposób wprowadza siĂ do bilansu otwarcia dane pochodzîce z rozrachunków, np. niezapĪacone faktury z grudnia do dostawców czy nalešnoŁci, których termin pĪatnoŁci przypada na styczeĬ biešîcego roku. Na rysunku 2.6 prezentowane sî przykĪadowe konta analityczne dostawców (Alfa) oraz odbiorców (ZETA). Przypomnijmy, še dodawanie nowego konta analitycznego dla kontrahenta odbywa siĂ poprzez funkcjĂ Kontrahenci, a wskazanie w karcie kontrahenta na jego typ (odbiorca/dostawca) powoduje przyĪîczenie do konta synte- tycznego Rozrachunki z dostawcami tylko dostawców, natomiast do konta Rozrachunki z odbior- cami — tylko odbiorców. WczeŁniej oczywiŁcie nalešy przyĪîczyð odpowiednie kartoteki do kont syntetycznych, co zostaĪo opisane w pierwszym rozdziale. Rysunek 2.6. Struktura kont analitycznych dla rozrachunków z kontrahentami Firma BUD-MAR posiada nierozliczone rozrachunki z tymi kontrahentami na dzieĬ 31.12.2010 r. W oknie Bilans otwarcia, analogicznie jak w przypadku wczeŁniejszych zapisów dotyczîcych Łrodków trwaĪych, nalešy uzupeĪnið wybrane konta bilansowe, dla których chcemy wprowadzið stany poczîtkowe. Pojawiî siĂ zatem konta 201-00001 oraz 202-00002 (rysunek 2.7). Przy- pomnieð nalešy, še numeracja kont analitycznych dla dostawców moše byð prowadzona od- rĂbnie i wtedy otrzymamy konta z tymi samymi numerami analitycznymi dla róšnych kontra- hentów albo numeracja dostawców i odbiorców bĂdzie wspólna, co wykluczy pojawienie siĂ róšnych kontrahentów na kontach 201 i 202 z tymi samymi numerami. Ten sam numer analityki moše w takim przypadku wystîpið tylko dla kontrahenta, który jest naszym dostawcî, ale i rów- noczeŁnie odbiorcî, a karta kontrahenta jest tylko jedna, ze wskazaniem typu firmy dostawca/ odbiorca. O przyjĂtych zasadach numerowania analityk kontrahentów zdecydujemy, wybierajîc ListĂ moduĪów/Parametry/Analityki kontrahentów. LiczbĂ znaków w symbolu kontrahenta mošemy ograniczyð lub zwiĂkszyð w stosunku do proponowanych 5 znaków. Ten parametr odnajdziemy w funkcji Lista moduĪów/Parametry/Kontrahenci. Próba wprowadzenia wartoŁci w bilansie otwarcia dla kontrahenta spowoduje wyŁwie- tlenie komunikatu potwierdzajîcego, še tego rodzaju dane mogî byð wprowadzone tylko poprzez zmodyfikowanie rozrachunków. JednoczeŁnie program proponuje przekierowanie do odpowiedniego okna programu celem wprowadzenia wartoŁci nierozliczonych transakcji (rysunek 2.8). 52 Rewizor GT. Ewidencja ksiāgowa bez tajemnic Rysunek 2.7. UzupeĪnianie danych w B.O. o konta kontrahentów Rysunek 2.8. Komunikat przy próbie wprowadzenia wartoŁci rozrachunków bezpoŁrednio w B.O. Rysunek 2.9 przedstawia okno z danymi dotyczîcymi nierozliczonej transakcji, którî chce- my wprowadzið do bilansu otwarcia. Okno odnosi siĂ do wskazanego w Bilansie otwarcia kontrahenta. PRZYKĪAD Firma BUD-MAR dokonaĪa w grudniu zakupu od przedsiĂbiorstwa Alfa. Kolejno nalešy uzupeĪnið wszystkie najwašniejsze informacje dla nierozliczonego dokumentu: x numer dokumentu — FVS 123/12/2010, x rodzaj transakcji — zakup towarów, x datĂ powstania — 31/12/2010, x termin pĪatnoŁci — 14/01/2011, BieŠíce ksiāgowania operacji gospodarczych 53 Rysunek 2.9. Wprowadzanie danych o nierozliczonych zobowiîzaniach na koniec roku obrotowego x typ rozrachunku — zobowiîzanie, x kwotĂ i walutĂ — 12 200,00 PLN, x oraz opcjonalnie: kategoriĂ. Analogicznie nalešy wprowadzið dane do bilansu otwarcia, modyfikujîc rozrachunki dla nierozliczonych nalešnoŁci (rysunek 2.10). Firma BUD-MAR sprzedaĪa w grudniu towary firmie ZETA. Kolejno nalešy uzupeĪnið wszystkie najwašniejsze informacje dla nierozliczonego dokumentu: x numer dokumentu — FS 1442/12/2010, x rodzaj transakcji — sprzedaš towarów, x datĂ powstania — 29/12/2010, x termin pĪatnoŁci — 06/01/2011, x typ rozrachunku — nalešnoŁci, x kwotĂ i walutĂ — 6100,00 PLN, x oraz opcjonalnie: kategoriĂ. Obraz poprawnie wprowadzonych do bilansu otwarcia danych o rozrachunkach na koniec roku obrotowego przedstawia rysunek 2.11. Zwróðmy uwagĂ na kolumnĂ Nazwa, w której pojawiajî siĂ nazwy kont, w tym np. nazwy kontrahentów. Napisy sî wyszarzone — sî niedo- stĂpne do edycji i pojawiajî siĂ tylko po prawidĪowym wybraniu istniejîcego konta bilansowego. 54 Rewizor GT. Ewidencja ksiāgowa bez tajemnic Rysunek 2.10. Wprowadzanie danych o nierozliczonych nalešnoŁciach na koniec roku obrotowego Rysunek 2.11. Wprowadzone do bilansu otwarcia dane dotyczîce kont rozrachunkowych Próba wprowadzenia niewĪaŁciwego konta zawsze zostanie rozpoznana i program zapropo- nuje przejŁcie do planu kont w celu dodania nowego konta. Jak widað, dane do bilansu otwarcia mogî byð wprowadzane nawet wtedy, gdy jeszcze nie uzupeĪniliŁmy wszystkich danych w na- szym planie kont. Zastosowanie opisanego sposobu wprowadzania danych o stanach poczîtkowych zobo- wiîzaĬ i nalešnoŁci da prawidĪowy rezultat pod warunkiem, še konta 201 i 202 zostanî zdefi- niowane jako rozrachunkowe. Brak tego parametru w definicji konta da co prawda mošliwoŁð wprowadzenia wartoŁci bezpoŁrednio w oknie Bilans otwarcia, ale nie bĂdziemy dysponowað raportami o nierozliczonych transakcjach. Nie wygenerujemy równieš w programie monitów i not odsetkowych. Do konta, do którego istniejî juš zapisy, np. pochodzîce z bilansu otwarcia, BieŠíce ksiāgowania operacji gospodarczych 55 nie bĂdzie mošna juš podĪîczyð kartoteki po to, by móc korzystað z raportów o zobowiîzaniach i nalešnoŁciach w ciîgu roku. MusielibyŁmy wiĂc mieð odrĂbne konta na potrzeby B.O. i zapisów w ciîgu roku dotyczîce tych samych rodzajów zdarzeĬ — np. rozrachunków z kontrahentami, pozostaĪych rozrachunków z pracownikami i innych rozrachunków. Nie nalešy jednak, moim zdaniem, przesadzað z liczbî kont rozrachunkowych. KsiĂgowanie biešîce dokumentów i tak zwiîzane bĂdzie z koniecznoŁciî wprowadzenia wielu elementów, takich jak: numery, daty, opisy zdarzeĬ, wartoŁci, odniesienia do rejestrów VAT, terminy pĪatnoŁci. Nalešy siĂ zastanowið, czy konieczne jest wprowadzenie jeszcze jednej informacji o rozrachunkach. Pomimo še istnieje mošliwoŁð skorzystania z kartotek róšnych instytucji (urzĂdy skarbowe, ZUS) i mošna by w zwiîzku z tym uznað konta syntetyczne rozliczajîce podatki czy skĪadki ZUS za konta rozrachunkowe, to jednak wydaje siĂ, še w tym przypadku gra nie jest warta Łwieczki. Ze- stawienia z tych kont, na pewno czĂsto wykonywane dla sprawdzenia poprawnoŁci zapisów, porównywane ponadto z odpowiednimi deklaracjami, dajî nam poglîd na temat nierozliczo- nych pĪatnoŁci bez potrzeby wprowadzania rozrachunków. Niektóre programy finansowo- -ksiĂgowe popularne na naszym rynku pozwalajî na przypisanie salda Wn i salda Ma do odpowiednich pozycji bilansu tylko wtedy, gdy konto jest rozrachunkowe. PrzykĪadem moše byð konto Rozliczenie zakupu, które moše wykazywað zarówno saldo Wn, jak i Ma. Rewizor po- zwala na odpowiednie zdefiniowanie pozycji bilansu bez potrzeby okreŁlania tego konta jako rozrachunkowego. Liczba tzw. pozostaĪych transakcji jest czasami tak znikoma, še uznanie konta PozostaĪe rozrachunki wĪaŁnie za konto rozrachunkowe mija siĂ z celem. ProszĂ jednak przyjîð, še jest to poglîd autora, a przyzwyczajenie jest drugî naturî — ješeli ktoŁ ušywaĪ do tej pory wielu kont rozrachunkowych i nastĂpnie rozliczaĪ transakcje z wykorzystaniem funkcji rozrachunków, to pewnie bĂdzie tak robiĪ dalej. Aby sprawdzið poprawnoŁð danych wprowadzonych w B.O. na kontach rozrachunko- wych, nalešy wybrað funkcjĂ Lista moduĪów/Rozrachunki/Rozrachunki wg kontrahentów (rysunek 2.12). Rysunek 2.12. Wybór funkcji Rozrachunki wg kontrahentów
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Rewizor GT. Ewidencja księgowa bez tajemnic
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: