Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00246 011959 21034069 na godz. na dobę w sumie
Roczna sprawozdawczość budżetowa w jednostkach oświatowych - ebook/pdf
Roczna sprawozdawczość budżetowa w jednostkach oświatowych - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 84
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7440-634-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W publikacji przedstawione zostały zagadnienia związane z obowiązkami, jakie wynikają z regulacji prawnych, w tym obowiązki sprawozdawcze w państwowych jednostkach budżetowych i jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego, jakimi są jednostki oświatowe (szkoły, przedszkola i inne placówki oświatowe). Ponadto przedstawione zostały zasady sporządzania sprawozdań budżetowych, terminy sprawozdawcze oraz zakres informacyjny wynikający ze sporządzonych sprawozdań.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

PORADNIK Oświatowy www.po.infor.pl MIESIĘCZNIK ISSN 2080–6116 NUMER INDEKSU 256927 luty 2016 Cena 53 zł (w tym 5 VAT) Nr 2 (77)/2016 RENATA NIEMIEC Roczna sprawozdawczość budżetowa w jednostkach oświatowych Przewodnik po zmianach przepisów 2015/2016 Najbardziej aktualna książka na rynku dla księgowych i kadrowych z sektora publicznego Hit Cena od 129zł zamiast 149 zł Ilość stron: 552 Publikacja to jedyne na rynku, unikatowe zestawienie wszystkich zmian w przepisach z komentarzami ekspertów. W Przewodniku znajdują się ujęte w przejrzystych tabelach, opatrzone komentarzami ekspertów zmiany, które zaczęły obowiązywać jednostki sektora finansów publicznych w IV kwartale 2015 r. i w 2016 r. Przedstawione zostały zmiany z zakresu:  rachunkowości, sprawozdawczości i klasyfikacji budżetowej,  finansów publicznych,  podatków,  zamówień publicznych,  prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,  pomocy społecznej,  oświaty. Informacje I zamówIenIa: www.sklep.Infor.pl 22 761 30 30, 801 626 666 bok@Infor.pl Spis treści Roczna sprawozdawczość budżetowa w jednostkach oświatowych 1. Ogólne zasady sporządzania sprawozdań budżetowych ... 3 1.1. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych .............................................................................. 3 1.2. Moment sporządzenia rocznego sprawozdania budżetowego .... 10 1.3. Obowiązek sporządzania sprawozdań budżetowych ............... 13 1.4. Rodzaje i formy sprawozdań budżetowych .............................. 14 1.5. Terminy przekazywania sprawozdań budżetowych .................. 19 2. Zakres informacyjny sprawozdań budżetowych................. 22 bankowych państwowych jednostek budżetowych z wyłączeniem rachunków izb celnych .................................... 22 budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego ......................................................... 25 2.1. Sprawozdanie Rb-23 o stanie środków na rachunkach 2.2. Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów 2.3. Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków 2.4. Sprawozdanie Rb-34S z wykonania dochodów i wydatków 2.5. Sprawozdanie Rb-50 o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami ........................................................... 45 budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego ......................................................... 33 na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 uofp ............... 38 2.6. Sprawozdania Rb-WSa i Rb-WSb o wydatkach strukturalnych ........................................................................... 48 3. Nieprawidłowości przy sporządzaniu sprawozdań budżetowych – w przykładach ............................................. 54 4. Nowe rozdziały w rocznych sprawozdaniach budżetowych jednostek oświatowych ......................................................... 61 INFORLEX.PL BAZA WIEDZY Z ZAKRESU PODATKÓW, RACHUNKOWOŚCI I PRAWA PO nr 2/2016 1 PO-02-2016_01-80.indd 1 1/15/2016 11:59:53 AM Renata niemiec Roczna sprawozdawczość budżetowa w jednostkach oświatowych 143a5b00-1be0-4bf1-ab77-f880c027f999 Wstęp Sprawozdawczość, niezależnie od jej zakresu i rodzaju, jest źród- łem informacji gospodarczej, a w przypadku jednostek sektora fi- nansów publicznych dotyczy realizacji procesów związanych z gro- madzeniem środków publicznych i ich rozdysponowywaniem na realizację ustawowo przypisanych zadań. Jednostki budżetowe, jakimi są szkoły, przedszkola i placówki oświatowe, zobowiązane zostały do sporządzania okresowych, w tym rocznych sprawozdań budżetowych i przedkładania ich uprawnionym odbiorcom w terminach wskazanych przepisami prawa. Warto zapamiętać, że sprawozdania budżetowe stanowią narzę- dzie kontroli wpływające na wzrost efektywności polityki finan- sowej, co ma przełożenie na sprawne funkcjonowanie jednostek oświatowych. Budowa sprawozdań budżetowych bazuje na przepisach rozpo- rządzenia Ministra Finansów z 16 stycznia 2014 r. w sprawie spra- wozdawczości budżetowej. W publikacji przedstawione zostały zagadnienia związane z obowiązkami, jakie wynikają z regulacji prawnych, w tym obo- wiązki sprawozdawcze w państwowych jednostkach budżetowych i jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego, jakimi są jednostki oświatowe (szkoły, przedszkola i inne placówki oświato- we). Ponadto przedstawione zostały zasady sporządzania sprawo- zdań budżetowych, terminy sprawozdawcze oraz zakres informa- cyjny wynikający ze sporządzonych sprawozdań. 2 luty 2016 r. www.po.infor.pl PO-02-2016_01-80.indd 2 1/15/2016 11:59:53 AM Roczna sprawozdawczość budżetowa w jednostkach oświatowych 1. Ogólne zasady sporządzania sprawozdań budżetowych Jednostki oświatowe (jako jednostki budżetowe) – to jednostki organiza- cyjne sektora finansów publicznych nieposiadające osobowości prawnej, pokrywające swoje wydatki bezpośrednio z budżetu i odprowadzające na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednost- ki samorządu terytorialnego pobrane dochody – art. 11 ustawy z 27 sierp- nia 2009 r. o finansach publicznych (dalej: uofp). Jednostki oświatowe działają na podstawie statutu określającego w szczególności: ●● nazwę, ●● siedzibę, ●● przedmiot działalności. ZAPAMIĘTAJ! Podstawą gospodarki finansowej jednostki oświatowej jest jej plan dochodów i wydatków, zwany planem finansowym. Jednostki oświatowe jako jednostki sektora finansów publicznych zobligowane są do opracowania i sporządzania sprawozdań z wykonania procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowywaniem środków publicznych. Zaniedbania w tym zakresie mogą narazić kierowników jed- nostek na zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych. 1.1. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych Sprawozdania budżetowe są sprawozdaniami z wykonania procesów gro- madzenia i rozdysponowania środków publicznych. Niesporządzenie ich lub nieprzekazanie w określonych terminach sprawozdań stanowi naru- szenie dyscypliny finansów publicznych, co potwierdza pismo Ministra Finansów (patrz: pismo). INFORLEX.PL BAZA WIEDZY Z ZAKRESU PODATKÓW, RACHUNKOWOŚCI I PRAWA PO nr 2/2016 3 PO-02-2016_01-80.indd 3 1/15/2016 11:59:54 AM PORADNIK Oświatowy ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU NIESPORZĄDZENIA LUB NIEPRZEKAZANIA SPRAWOZDANIA Pismo Ministerstwa Finansów (…) zgodnie z art. 18 pkt 2 uofp, naruszeniem dyscypliny finansów pub- licznych jest niesporządzenie lub nieprzekazanie w terminie sprawozda- nia z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich roz- dysponowania albo wykazanie w tym sprawozdaniu danych niezgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. Treść wskazanej normy sankcyjnej odpowiada regulacjom dotyczącym sporządzania sprawozdań, zawartym w przepisach o finansach publicznych. Mianowicie, w art. 41 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.) ustalono, że jednost- ki sektora finansów publicznych sporządzają sprawozdania z wykonania procesów, o których mowa w art. 3 tej ustawy, czyli związanych z groma- dzeniem środków publicznych oraz ich rozdysponowywaniem. W szcze- gólności chodzi o pobieranie i gromadzenie dochodów, wydatkowanie środków publicznych, finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu pań- stwa, zaciąganie zobowiązań angażujących środki publiczne, zarządzanie środkami publicznymi oraz zarządzanie długiem publicznym Pismo Biura Dyscypliny Finansów Publicznych Ministra Finansów Znak: BDF1/033/12/HKA/11/4352 Ustawa z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscy- pliny finansów publicznych (dalej: ustawa o odpowiedzialności za naru- szenie dyscypliny finansów publicznych) w art. 18 pkt 2 wymienia czyny stanowiące naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie spra- wozdawczości. W katalogu tych czynów wymieniono m.in.: wykazanie w sprawozdaniu budżetowym danych niezgodnych z wynikającymi z ewidencji księgowej. Nieprawidłowości tego rodzaju najczęściej stwierdzane są w trakcie porównywania ksiąg rachunkowych ze sprawozdaniami. Najczęściej wy- stępujące błędy to: ●● zawyżenie lub zaniżenie planu w podziałkach klasyfikacji budżetowej, 4 luty 2016 r. www.po.infor.pl PO-02-2016_01-80.indd 4 1/15/2016 11:59:54 AM Roczna sprawozdawczość budżetowa w jednostkach oświatowych ●● wykazywanie w sprawozdaniu budżetowym innych kwot w poszcze- gólnych kolumnach i rubrykach sprawozdania niż tych, które wynikają z ewidencji księgowej, ●● nieprzekazanie sprawozdań w terminie, a jedną z przyczyn przekro- czenia terminu przekazania sprawozdań jest nieobecność osób upraw- nionych do podpisywania sprawozdania, sporządzenie sprawozdania na tak zwaną „ostatnią chwilę”, różnorodność definiowania pojęcia „dzień wolny od pracy”, „dzień ustawowo wolny od pracy”, ●● niesporządzenie sprawozdań. Przedmiotem sprawozdawczości budżetowej jest dostarczanie danych liczbowych o wykonaniu planowanych: ●● dochodów i wydatków, ●● przychodów i rozchodów – wynikających z prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych jednost- ki oświatowej. Sporządzając i opracowując sprawozdania budżetowe, stosuje się róż- ne zasady, w zależności od tego, jakich składników majątkowych dotyczą i które mają wpływ na ostateczny ich wymiar, w tym: ●● ukierunkowanie na odbiorcę – sprawozdania powinny dostarczać adre- satowi wszystkich pożądanych informacji, ●● sprawozdania powinny zawierać tylko niezbędne informacje, ●● sprawozdania powinny być opracowane na podstawie aktualnych i jed- nolitych informacji, ●● dane do sporządzenia sprawozdania powinny być dostarczane z jedne- go pewnego źródła. Podstawowe zasady sporządzania sprawozdań budżetowych jednost­ ki oświatowej to: ●● przeprowadzenie prawidłowej ewidencji księgowej zgodnie z zasadami rachunkowości (dane wykazane w sprawozdaniach powinny być zgod- ne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej), ●● uzgodnienie i zamknięcie ksiąg rachunkowych na koniec okresu spra- wozdawczego – roku budżetowego, ●● sporządzenie poszczególnych sprawozdań budżetowych zgodnie z in- strukcją sporządzania tych sprawozdań. INFORLEX.PL BAZA WIEDZY Z ZAKRESU PODATKÓW, RACHUNKOWOŚCI I PRAWA PO nr 2/2016 5 PO-02-2016_01-80.indd 5 1/15/2016 11:59:54 AM PORADNIK Oświatowy Kierownicy właściwych jednostek oświatowych zobowiązani są do sporządzenia i przedłożenia organowi wykonawczemu jednostki samo- rządu terytorialnego (wójt, burmistrz, prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa) swoich sprawozdań budżetowych. W przypadku gdy obsługa księgowa jednostek oświatowych prowa- dzona jest przez Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół (dalej: ZEAS), to sprawozdania z poszczególnych jednostek oświatowych sporządzane są osobno na poszczególne jednostki i podpisywane przez kierownika (dyrektora szkoły, placówki ) danej jednostki oświatowej. Sprawozdań tych nie podpisuje kierownik ZEAS. Kierownik jednostki zespołu szkół obejmującego: ●● przedszkole, ●● szkołę podstawową, ●● gimnazjum – sporządza jedno sprawozdanie jednostkowe Rb-27S. Zespół szkół funkcjonuje jako samorządowa jednostka budżetowa, w związku z tym sprawozdanie obejmuje trzy rozdziały w dziale 801 „Oświa ta i wychowanie”: ●● 80101 „Szkoły podstawowe”, ●● 80104 „Przedszkola”, ●● 80110 „Gimnazja”. Kierownicy jednostek oświatowych mają obowiązek sporządzać spra- wozdania budżetowe rzetelnie i prawidłowo, zarówno pod względem merytorycznym, jak i formalno-rachunkowym. Sprawozdania budżetowe sporządza się w sposób czytelny i trwały. Dane w sprawozdaniach w zakresie planu wykazuje się w kwotach wynikających z planu finansowego jednostki oświatowej po ewentualnych zmianach dokonanych w trybie i na zasadach przewidzianych w rozporzą- dzeniu Ministra Finansów z 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowa- dzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (dalej: rozporządzenie w sprawie gospodarki fi- nansowej jednostek budżetowych). Natomiast w wykonaniu wykazuje się 6 luty 2016 r. www.po.infor.pl PO-02-2016_01-80.indd 6 1/15/2016 11:59:54 AM
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Roczna sprawozdawczość budżetowa w jednostkach oświatowych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: