Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01102 025616 21116865 na godz. na dobę w sumie
Rodzina niejedno ma oblicze – refleksja o współczesnej rodzinie - ebook/pdf
Rodzina niejedno ma oblicze – refleksja o współczesnej rodzinie - ebook/pdf
Autor: , , , Liczba stron: 172
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-226-3315-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> edukacja >> socjologia
Porównaj ceny (książka, ebook (-18%), audiobook).

Rodzina jest jedną z podstawowych instytucji we wszystkich społeczeństwach. Jest grupą społeczną, która stanowi pas transmisyjny integrujący jednostki z szerszymi układami społecznymi. Jej sprawne funkcjonowanie przekłada się zarówno na dobrostan jednostek, jak i na efektywne funkcjonowanie złożonych systemów makrospołecznych. Systematycznie prowadzone badania naukowe wskazują na dynamiczne zmiany zachodzące w obrębie tego podstawowego układu mikrospołecznego. Obserwowane przemiany ujawniają się przede wszystkim w zakresie struktury - pozycji i ról małżeńsko-rodzinnych. Dotyczą również funkcji, jakie współcześnie realizowane są przez rodziny i ich funkcjonalne ekwiwalenty. Zmiany w relacjach łączących partnerów, zorientowane na wymiar osobowy wynikają przede wszystkim z postępującego procesu indywidualizacji życia. Życie rodzinne warunkowane jest wieloma czynnikami o charakterze społeczno-ekonomicznym, religijnym kulturowym oraz demograficznym.

Teksty zebrane w niniejszej monografii prezentują autorskie, interdyscyplinarne spojrzenia na różne aspekty życia rodzinnego w zmieniającej się rzeczywistości społecznej. Niniejsza książka wydaje się być istotnym wkładem do dyskusji na temat współczesnej rodziny i wyzwań, jakie przed nią stoją.

 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

refleksja o współczesnej rodzinie pod redakcją Katarzyny Juszczyk-Frelkiewicz, Grzegorza Libora, Andrzeja Górnego, Agaty Zygmunt Rodzina niejedno ma oblicze R o d zin a n ie je d n o m a o b licze (cid:674) re fl e k sja o w sp (cid:269) łcze sn e j ro d zin ie p o d re d ak cją K atarzy y Ju szczyk n (cid:674)F re lk ie w icz, G rze g o rza L ib o ra, A n d rze ja G (cid:269) rn e g o , A g aty Z yg m u n tt Rodzina niejedno ma oblicze – refleksja o współczesnej rodzinie Rodzina niejedno ma oblicze – refleksja o współczesnej rodzinie pod redakcją Katarzyny Juszczyk ‑Frelkiewicz Grzegorza Libora Andrzeja Górnego Agaty Zygmunt Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego • Katowice 2017 Redaktor serii: Socjologia Tomasz Nawrocki Recenzent Anna Barska Spis treści Wstęp | 7 Magdalena Stankowska Dzienny opiekun – nowa forma wsparcia rodziców małych dzieci | 13 Grażyna Mikołajczyk ‑Lerman Rodzina jako naturalny i (nie)jedyny system wsparcia dzieci i młodzieży z nie‑ pełnosprawnością | 23 Maja Drzazga ‑Lech, Marta Ir Zaburzenia ze spectrum autyzmu jako piętno jednostki i jej rodziny. Socjolo‑ giczna analiza jednostek zrzeszonych w Regionalnym Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Autystycznych i ich Rodzin | 35 Izabela Kaźmierczak ‑Kałużna Wielodzietność – wybór czy konieczność? Perspektywa ubogich matek | 47 Katarzyna Walentynowicz ‑Moryl Zachowania wspierające i niewspierające osoby doświadczające trudności pro‑ kreacyjnych – perspektywa kobiet niepłodnych | 65 Kinga Hoffmann ‑Burdzińska Równowaga praca – życie w opinii pracowników. Wyniki Barometru Równo‑ wagi Życiowej 2015 | 79 Monika Żak Między pracą a rodziną. O trudnościach godzenia ról pracowniczych i rodzin‑ nych w życiu polskiego policjanta | 91 6 Spis treści Rafał Cekiera Rodzina w perspektywie sakralnej – obrazy z życia rodzinnego we wpisach do ksiąg wotywnych | 105 Monika Štrbová, Denisa Selická, Marcela Šarvajcová Problems of the Roma families in Slovakia | 121 Viera Kurincova, Tatiana Slezakova, Anna Klimentova Family and school: preparing parents for parenthood of school ‑age child | 131 Viera Kurincová Rodina a prvé kontakty dieťaťa s médiami | 144 Katarzyna Juszczyk ‑Frelkiewicz Support for Multicultural Families in South Korea | 154 Summary | 169 Résumé | 170 Wstęp Rodzina jest jedną z podstawowych instytucji we wszystkich spo‑ łeczeństwach. Jest grupą społeczną, która stanowi pas transmisyjny integrujący jednostki z szerszymi układami społecznymi. Jej sprawne funkcjonowanie przekłada się zarówno na dobrostan poszczególnych jednostek, jak i na efektywne funkcjonowanie złożonych systemów makrospołecznych. Systematycznie prowadzone badania naukowe wskazują na dyna‑ miczne zmiany zachodzące w obrębie tego podstawowego układu mi‑ krospołecznego. Obserwowane przemiany ujawniają się przede wszyst‑ kim w zakresie struktury – pozycji i ról małżeńsko ‑rodzinnych. Dotyczą również funkcji, jakie współcześnie realizowane są przez rodziny i ich funkcjonalne ekwiwalenty. Zmiany w relacjach łączących partnerów, zorientowane na wymiar osobowy wynikają przede wszystkim z po‑ stępującego procesu indywidualizacji życia – coraz częściej jednostki podejmują działania wynikające z partykularnych motywacji, szczegól‑ nie ceniąc autonomię, samorealizację i możliwość zaspokojenia potrzeb emocjonalnych, materialnych, seksualnych etc. Życie rodzinne warunkowane jest wieloma czynnikami o charakterze społeczno ‑ekonomicznym, religijnym, kulturowym oraz demograficz‑ nym. Wielowymiarowe przemiany, jakim podlega współczesna rodzina, sprawiają, że koniecznością staje się wypracowanie efektywnych form wsparcia instytucjonalnego ich funkcjonowania i rozwoju. Nie jest możliwe, aby w jednej książce przedstawić funkcjonowanie rodziny współczesnej w różnych aspektach życia oraz aby przedstawić wszystkie problemy i wyzwania, z jakimi się boryka i mierzy. Teksty zebrane w niniejszej monografii prezentują autorskie, interdyscyplinarne spojrzenia na różne aspekty życia rodzinnego, realizowanego w zmie‑ niającej się rzeczywistości społecznej. Niniejsza książka wydaje się być 8 Wstęp istotnym wkładem do dyskusji na temat współczesnej rodziny i wyzwań, jakie przed nią stoją. Monografię rozpoczyna rozdział pt.: Dzienny opiekun – nowa forma wsparcia rodziców małych dzieci, napisany przez Magdalenę Stankowską. W rozdziale tym autorka przedstawia działania samorządu miasta sto‑ łecznego Warszawy dotyczące formy opieki nad dziećmi do lat trzech w charakterze dziennego opiekuna. Dzienny opiekun to forma, która została wprowadzona w Polsce do systemu opieki nad małym dzieckiem na mocy Ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 4 lu‑ tego 2011 roku, jako jedna z czterech form opieki. Dzienny opiekun zajmuje się maksymalnie piątką dzieci w wieku do trzech lat. Pomimo iż z roku na rok przybywa osób zatrudnionych w charakterze dziennego opiekuna, to nadal nie jest to forma opieki dostatecznie wypromowana. Rozdział drugi pt.: Rodzina jako naturalny i (nie)jedyny system wsparcia dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, którego autorką jest Grażyna Mikołajczyk ‑Lerman, stanowi głos w szerokiej i niezmiennie aktualnej dyskusji nad rolą rodziny jako naturalnego i często jedynego źródła wsparcia dla niesamodzielnych członków tej podstawowej grupy społecznej. Funkcjonowanie rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym zwykle wiąże się z problemami i zakłóceniami w realizacji jej funkcji. Dlatego taka rodzina potrzebuje kompleksowej opieki i pomocy w ra‑ dzeniu sobie z trudną sytuacją, jaką jest niepełnosprawność dziecka lub choćby zagrożenie nieprawidłowym rozwojem. Rodzina bliższa i dalsza w wielu przypadkach staje się często jednym z wielu lub jedynym źród‑ łem pomocy osobom niepełnosprawnym, dając szansę na realizowanie podstawowych funkcji w rodzinie i stwarzanie możliwości rozwoju dla dziecka nie w pełni sprawnego. Kolejny rozdział autorstwa Mai Drzazgi ‑Lech oraz Marty Ir, zatytuło‑ wany Zaburzenia ze spectrum autyzmu jako piętno jednostki i jej rodziny. Socjologiczna analiza jednostek zrzeszonych w Regionalnym Stowarzysze‑ niu na Rzecz Osób Autystycznych i ich Rodzin, przedstawia wyniki badań jakościowych przeprowadzonych wśród rodzin i ekspertów zrzeszonych w Regionalnym Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Autystycznych i Ich Ro‑ dzin. Analiza zebranych danych potwierdziła hipotezę, że w długotrwa‑ łej perspektywie terapeutycznej autyzm staje się faktem społecznym dla wszystkich osób należących do najbliższej rodziny osoby z zaburzeniem rozwoju. Rozdział czwarty autorstwa Izabeli Kaźmierczak ‑Kałużnej pt.: Wie‑ lodzietność – wybór czy konieczność? Perspektywa ubogich matek koncen‑ truje się wokół problematyki wielodzietności z perspektywy planowania rodziny. W oparciu o badania zrealizowane wśród wielodzietnych kobiet, korzystających z pomocy społecznej, autorka stawia pytanie, na Wstęp 9 ile w środowisku osób ubogich, dotkniętych rozlicznymi deprywacjami, wielodzietność jest efektem świadomej decyzji i wyboru określonego modelu rodziny, na ile zaś pokłosiem życiowej konieczności, wynikają‑ cej z braku odpowiedzialności czy kompetencji w zakresie planowania dzietności lub preferowania płodności naturalnej. Analizy uzupełniają rozważania na temat stosunku badanych matek do własnych dzieci i percypowania przez nie własnej wielodzietności. Kolejny rozdział zatytułowany: Zachowania wspierające i niewspiera‑ jące osoby doświadczające trudności prokreacyjnych – perspektywa kobiet niepłodnych, którego autorką jest Katarzyna Walentynowicz ‑Moryl stanowi prezentację oraz analizę wybranych fragmentów jakościowych wywiadów asynchronicznych on ‑line z pięćdziesięcioma kobietami doświadczającymi niepłodności. Autorka przedstawiła listę zachowań wspierających i niewspierających w stosunku do osób, które znalazły się w sytuacji utrudnionej prokreacji. W trakcie analizy autorka wyszcze‑ gólniła siedem zachowań, które zdaniem badanych są wspierające dla osób doświadczających trudności prokreacyjnych. Rozdział szósty zatytułowany: Równowaga praca – życie w opinii pracowników. Wyniki Barometru Równowagi Życiowej 2015, którego autorka Kinga Hoffmann ‑Burdzińska przedstawia zagadnienie równo‑ wagi praca – życie, omawia temat od strony teoretycznej i empirycznej. Opracowanie przedstawia sposoby pojmowania kategorii work ‑life balance, a także traktuje o czynnikach, które determinują postrzeganie równowagi życiowej przez pracowników. Wyniki badań stanowią infor‑ macje przydatne kierownictwu różnych organizacji do podejmowania decyzji o zmianach w obszarze systemów motywowania, które muszą zostać ukierunkowane na cel, jakim jest osiąganie przez pracowników równowagi między pracą a życiem prywatnym. Rozdział siódmy, którego autorką jest Monika Żak, nosi tytuł: Między pracą a rodziną. O trudnościach godzenia ról pracowniczych i rodzinnych w życiu polskiego policjanta. Przedstawia wyniki badań dotyczące opinii polskich policjantów na temat możliwości godzenia ich służby z życiem rodzinnym, a więc realiów związanych z zachowaniem równowagi na linii praca – rodzina. Konieczność godzenia różnorakich ról społecznych jest wpisana w codzienną egzystencję człowieka. Szczególnie widoczne i znaczące są dwa rodzaje ról społecznych: rodzinne i pracownicze. Jest to ściśle związane z wagą pracy i rodziny jako dwóch podstawowych sfer aktywności ludzkiej. Zachowanie równowagi między życiem osobistym i zawodowym stało się w ostatnich latach przedmiotem zainteresowania przedstawicieli wielu nauk. Jest to istotne tym bardziej, że w czasach pogoni za karierą coraz trudniej jest odnaleźć się w rzeczywistości związanej z życiem rodzinnym. Nierzadko realizacja ról pracowniczych 10 Wstęp odbywa się kosztem rodziny, życia osobistego pracownika. Odpowiedzią na ten problem są liczne programy tworzone w organizacjach, zakładach pracy, które mają skutkować umożliwieniem realizacji przez pracowni‑ ków wielu różnorakich ról (szczególnie rodzinnych, pozazawodowych). Istnieją jednak profesje, których wykonywanie obarczone jest specyficz‑ nymi warunkami i tutaj zdecydowanie trudniej o zachowanie balansu. Kolejny rozdział autorstwa Rafała Cekiery pt.: Rodzina w perspekty‑ wie sakralnej – obrazy z życia rodzinnego we wpisach do ksiąg wotywnych przedstawia portrety życia rodzinnego zamieszczone w księgach wotyw‑ nych w kaplicy św. Wendelina w Rudzicy. Ten rzadko wykorzystywany w badaniach specyficzny rodzaj dokumentów osobistych gwarantuje wyjątkowo wysoki poziom autentyczności, co w szczególny sposób skłania do wykorzystywania go do badań kwestii intymnych, do któ‑ rych zaliczyć możemy życie rodzinne. Spośród zamieszczonych przez pielgrzymów i turystów w 24 księgach 4667 wpisów, największa część dotyczyła kwestii związanych z rodziną. Przeprowadzana w rozdziale analiza zogniskowana została wokół czterech często pojawiających się kategorii: wchodzenie w związek małżeński, życie małżeńskie, ro‑ dzicielstwo jako dar oraz solidarność wewnątrzrodzinna. Całość jest przyczynkiem do analiz rozumienia życia rodzinnego w sakralnym skrypcie. Rozdział dziewiąty, którego autorkami są: Monika Štrbová, Denisa Selická, Marcela Šarvajcová, zatytułowany Problems of the Roma fami‑ lies in Slovakia, przedstawia problemy Romów w Słowacji na przykła‑ dzie Romów żyjących w dzielnicy Orechov Dvor w Nitrze. Są to m.in.: problemy związane z niską jakością mieszkalnictwa, niewystarczającą edukacją oraz prawie 100 bezrobociem wśród Romów. Problemy te są charakterystyczne dla wszystkich wydzielonych mieszkań, w których żyją Romowie. Dziesiąty rozdział, którego autorkami są Viera Kurincova, Tatiana Slezakova i Anna Klimentova, nosi tytuł: Family and school: preparing parents for parenthood of school ‑age child. Autorki koncentrują się na dziedzinach życia rodzinnego i cechach rodzicielskich, które ułatwiają uczniom pierwszej klasy adaptację do środowiska szkolnego oraz pozna‑ nie nowych obowiązków. Poza tłem teoretycznym autorki zaprezento‑ wały również wybrane wyniki badań empirycznych. Następny rozdział, którego autorką jest Viera Kurincová, nosi tytuł: Rodina a prvé kontakty dieťaťa s mediami. W pracy przedstawiono wybrane wyniki mapowania pierwszych kontaktów dzieci w wieku przedszkolnym ze środkami masowego przekazu w ich środowisku domowym. Zawartość niniejszej pracy jest związana z projektem badawczym VEGA MŠVVaŠ SR nr 1/0244/15 (wykrywanie i rozwiązy‑ Wstęp 11 wanie cyberprzemocy), który jest realizowany na Wydziale Pedagogiki, Wydziału Edukacji CPU w Nitrze. Monografię kończy artykuł autorstwa Katarzyny Juszczyk ‑Frelkiewicz pt. Support for Multicultural Families in South Korea. Rozdział ten koncentruje się na aspekcie polityki wsparcia dla imigrantów i rodzin wielokulturowych w Korei. Ostatnie zmiany demograficzne, jakie na‑ stępują w Korei dotyczące niskiej płodności, coraz bardziej starzejącego się społeczeństwa oraz coraz mniejszej liczby zawieranych małżeństw, wzrostu liczby rozwodów i małżeństw multikulturowych (szczególnie w okresie od 2000 do 2005 roku) przyczyniły się do pojawienia się wielu problemów społecznych, które wymagały bardziej kompleksowego i uniwersalnego dopracowania polityki wobec imigrantów oraz rodzin multikulturowych. Przez ostatnie 10 lat wprowadzono wiele aktów prawnych, które mają na celu wsparcie, oferowanie usług dla rodzin wielokulturowych i imigrantów, integrację społeczną oraz prowadzenie działań w celu większej świadomości oraz zrozumienia wielokulturowo‑ ści występującej w Korei. Different facets of the family – reflection on the contemporary family Summar y The family is one of the basic institutions in every society. It is the social group that constitutes a transmission belt integrating individuals into broader social systems. Its efficient functioning brings about both the well‑being of individuals and the effec‑ tive functioning of complex macro‑social systems. Systematically conducted scientific research indicates the dynamic changes that take place within this basic microsocial system. The observed changes occur primarily within an extend of the structure – in the positions and roles of the marriage and family. They also relate to the functions that are currently carried out by families and their functional equivalents. The changes in the connections between partners, directed towards the personal dimension, result primarily from the progressive process of the individualization of life. Family life is conditioned by many factors of a socio‑economic, cultural, and demographic nature. The texts comprised in this monograph present interdisciplinary views of the aut‑ hors on various aspects of family life in the changing social reality. This book seems to be an important contribution to the discussion about the contemporary family and the challenges it is to face. Key words: family, problems, prospects, Poland, Europe La famille a plusieurs visages – réflexion sur la famille contemporaine Résumé La famille est l’une des institutions fondamentales dans toutes les sociétés. C’est un groupe social qui constitue une courroie de transmission unissant les unités avec des systèmes sociaux plus larges. Son fonctionnement efficace se reflète aussi bien dans le bien‑être des individus que dans le fonctionnement efficace des systèmes marcosociaux complexes. Les études scientifiques systématiquement menées dénotent les change‑ ments dynamiques se produisant à l’intérieur de ce système microsocial fondamental. Les transformations observées apparaissent avant tout dans la structure – des positions et des rôles conjugaux et familiaux. Elles concernent également les fonctions qui sont aujourd’hui réalisées par les familles et par leurs équivalents fonctionnels. Les changements dans les relations qui unissent les partenaires, orientés sur la dimension personnelle résultent avant tout du procédé de l’individualisation de la vie qui conti‑ nue à progresser. La vie familiale est conditionnée par nombre de facteurs à caractère socioéconomique, religieux, culturel et démographique. Les textes réunis dans la monographie présentent des regards interdisciplinaires sur différents aspects de la vie familiale dans la réalité sociale changeante. Le présent livre semble être une contribution importante à la discussion sur la famille contemporaine et sur les défis qui s’y posent. Mots clés : famille, problèmes, perspectives, Pologne, Europe Redaktorzy Agnieszka Markowska Lidia Falkowska‑Winder Projektant okładki Damian Frania Redaktor techniczny Małgorzata Pleśniar Korektorzy Jadwiga Gaździcka Krystian Wojcieszuk Marta Buczek Łamanie Bogusław Chruściński Copyright © 2017 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208 ‑6336 ISBN 978 ‑83 ‑226 ‑3314‑4 (wersja drukowana) ISBN 978 ‑83 ‑226‑3315‑1 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40‑007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e‑mail: wydawnictwo.us.edu.pl Wydanie I. Ark. druk. 10,75. Ark. wyd. 12,0. Papier offset. kl. III, 90 g Cena 20 zł (+ VAT) Druk i oprawa: „TOTEM.COM.PL Sp. z o.o.” Sp.K. ul. Jacewska 89, 88 ‑100 Inowrocław refleksja o współczesnej rodzinie pod redakcją Katarzyny Juszczyk-Frelkiewicz, Grzegorza Libora, Andrzeja Górnego, Agaty Zygmunt Rodzina niejedno ma oblicze R o d zin a n ie je d n o m a o b licze (cid:674) re fl e k sja o w sp (cid:269) łcze sn e j ro d zin ie p o d re d ak cją K atarzy y Ju szczyk n (cid:674)F re lk ie w icz, G rze g o rza L ib o ra, A n d rze ja G (cid:269) rn e g o , A g aty Z yg m u n tt
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Rodzina niejedno ma oblicze – refleksja o współczesnej rodzinie
Autor:
, , ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: