Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00019 002771 23546826 na godz. na dobę w sumie
Rodzina w prawie administracyjnym - ebook/pdf
Rodzina w prawie administracyjnym - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 420
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3801-2600-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> konstytucyjne
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).

Monografia jest zbiorem artykułów z zakresu prawa administracyjnego, w których poszczególni autorzy przybliżają rozwiązania prawne związane z rodziną oraz jej członkami, w tym dotyczące uprawnień i obowiązków zarówno rodziny,  jak i jej członków. W prawie administracyjnym problem rodziny częstokroć ograniczany jest wyłącznie do problematyki pomocy społecznej. Tymczasem prawo administracyjne w szerszy sposób odnosi się do kwestii rodziny regulując różnorodne materie co starano się wskazać w niniejszej publikacji (m.in.: obowiązek szkolny, obowiązek szczepień, wybór imienia dla dziecka, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, itd.).

Przedmiotowa publikacja adresowana jest do urzędników administracji publicznej, a także studentów studiów prawniczych i administracyjnych oraz studiów podyplomowych obejmujących zagadnienia administracyjnoprawne dotyczące szeroko rozumianej rodziny, w tym pomocy społecznej.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

(...) przedłożone do recenzji opracowanie poświęcone jest szalenie istotnemu zagadnieniu, jakim jest rodzina. Współcześnie rodzinie poświęca się dużo uwagi, co wynika z kryzysu rodziny, a zarazem ze zmiany ról społecznych osób ją tworzących. Sygnalizowane zjawiska związane z funkcjonowaniem rodziny stanowią przedmiot badań nauk społecznych, a w szczególności socjologii, jednakże rodzina jest również podmiotem, który funkcjonuje w obrębie unormowań prawnych, a zwłaszcza na gruncie prawa administracyjnego. (...) opracowanie zasługuje na uwagę, ponieważ porusza w sposób szeroki problemy związane z rodziną, widziane z perspektywy normatywnej. Takie podejście do problematyki rodziny uznać należy za nowatorskie, a pomysłodawcom należy podziękować za trud związany z podjęciem tak wielu zagadnień dotyczących rodziny. Z recenzji dr. hab. prof. UO Stanisława Niteckiego R o d z i n a w w p p r r a a w w i i e e a a d d m m n n i i i i s s t t r r a a c c y y j j n n y y m m Rodzina w prawie administracyjnym w prawie administracyjnym 46 8012-600-8 5 Rodzina w prawie administracyjnym NR 3353 Rodzina w prawie administracyjnym pod redakcją Agnieszki Ziółkowskiej, Anny Gronkiewicz Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego • Katowice 2015 Redaktor serii: Prawo ANdRzej MAtAN Recenzent StaniSław nitecki Spis treści CZĘŚĆ I Rodzina w prawie AGniesZKA ZiółKoWsKA, AnnA GronKieWicZ rodzina w prawie administracyjnym — prolegomena . . . . . . . . . . . . . . . AndrZej MAtAn Podmiotowość administracyjno-prawna rodziny w prawie pomocy społecznej . . . łUKAsZ FolAK dobro rodziny jako wartość w prawie administracyjnym . . . . . . . . . . . . . CZĘŚĆ II Narodziny i  opieka nad dzieckiem MArtA PUtyrA Granice swobody wyboru imienia dla dziecka w świetle ustawy — Prawo o aktach stanu cywilnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KAtArZynA osiAK, AnnA sZWed interwencyjny ośrodek preadopcyjny jako szczególna forma instytucjonalnej pieczy zastępczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ArKAdiUsZ BAłA Administracyjno-prawne zagadnienia postępowania adopcyjnego . . . . . . . . . PAUlinA KroPisZ, sABinA nieWiAdoMsKA Prowadzenie rodzinnych domów dziecka, jako przejaw prywatyzacji zadań pub- licznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 25 41 59 73 83 95 6 spis treści CZĘŚĆ III Oświata i  medycyna AnnA GronKieWicZ rodzina a obowiązek szkolny — wybrane zagadnienia . . . . . . . . . . . . . . sylWiA łAZUK Pomoc socjalna dla uczniów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PAWeł jAKoKtocHce obowiązkowe szczepienia ochronne w  Polsce ze szczególnym uwzględnieniem szczepień osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych . . . . AGniesZKA ZiółKoWsKA Prawo pacjenta do udzielenia informacji na temat jego zdrowia członkom rodziny ArtUr AleKsAnder dĄBroWsKi Zgoda rodziców na leczenie dziecka w świetle unormowań prawa polskiego . . . CZĘŚĆ IV Wsparcie pieniężne rodziny jAKUB sZreMsKi Karta dużej rodziny — podstawowe założenia nowej ustawy . . . . . . . . . . dorotA lesZcZyŃsKA Karty dużej rodziny jako element polityki prorodzinnej, a  także ich następstwa podatkowe i fi nansowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MAciej tyłA nabycie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego . . . . . . . . . . . . toMAsZ MiZiocH nienależnie pobrane świadczenie z funduszu alimentacyjnego . . . . . . . . . . . MAreK sUsKA Zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego . . . . . . . . . . . . . . . MAGdAlenA KrZysZtoFiK Wybrane świadczenia pieniężne z zakresu pomocy społecznej . . . . . . . . . . . Piotr cZArnojAŃcZyK Błąd w  rozumieniu art. 31 ustawy o  świadczeniach rodzinnych — wątpliwości i kontrowersje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Piotr sołtys Polityka rodzinna w prawie lokalnym na przykładzie wybranych miast konurbacji górnośląskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 129 137 149 163 177 187 193 205 217 229 243 257 spis treści CZĘŚĆ V Wsparcie niepieniężne rodziny 7 MArtynA PodsiAdło, AGniesZKA WAnKAt status prawny pracownika socjalnego i asystenta rodziny . . . . . . . . . . . . . MAGdAlenA jAnKoWsKA działania gminy w  zakresie prowadzenia placówek wsparcia dziennego jako jednostek organizacyjnych niosących pomoc rodzinie w  sprawowaniu jej pod- stawowych funkcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . eWelinA MolAsy rzecznik Praw dziecka jako instytucja wspierająca prawidłowe funkcjonowanie rodziny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WojciecH isKrA ośrodek interwencji Kryzysowej w sytuacji kryzysowej rodziny . . . . . . . . . . CZĘŚĆ VI Problemy szczególne WojciecH MAciejKo, AnetA BrZeŹnA Gminny zespół interdyscyplinarny Administracyjno-prawne aspekty przemocy w rodzinie? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KAtArZynA sUrMiAK Procedura „niebieskiej Karty” jako instrument przeciwdziałania przemocy w rodzinie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WeroniKA sZAFrAŃsKA niemiecki Urząd ds. dzieci i Młodzieży (jugendamt) . . . . . . . . . . . . . . . MAriA jĘdrZejcZAK, lUcynA stAnisZeWsKA Uprzywilejowanie rodziny w świetle administracyjno-prawnych uregulowań doty- czących cudzoziemców . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PAtrycjA BonA Zaświadczenie o  możności zawarcia związku małżeńskiego / związku partner- skiego za granicą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lidiA ZAcHArKo, AdriAn ZAcHArKo Model pomocy społecznej we Francji — wybrane zagadnienia . . . . . . . . . . . Bibliografi a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . noty o autorach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 287 297 309 323 333 347 359 371 383 391 417 Noty o  autorach Arkadiusz Bała — student prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, członek Koła naukowego Prawa Administracyjnego UŚ. Patrycja Bona — magister, doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uni- wersytetu Gdańskiego. Aneta Brzeźna — magister, doktorantka w Wyższej szkole Prawa i Administracji w Przemyślu. Piotr Czarnojańczyk — student prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uni- wersytetu Śląskiego w Katowicach, członek Koła naukowego Prawa Administra- cyjnego UŚ. Artur A. Dąbrowski — magister, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu jagiellońskiego. Łukasz Folak — magister, doktorant na Wydziale Prawa i  Administracji Uni- wersytetu jagiellońskiego. Anna Gronkiewicz — doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Postępowania Administracyjnego i sądowoadministracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wojciech Iskra — student prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, członek Koła naukowego Prawa Administracyjnego UŚ. Paweł Jakoktochce — magister, doktorant na Wydziale Prawa i  Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 418 noty o autorach Magdalena Jankowska — magister administracji, studentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w toruniu. Maria Jędrzejczak — magister, doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Paulina Kropisz — studentka administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w  Katowicach, członek Koła naukowego Prawa Admi- nistracyjnego UŚ. Magdalena Krzysztofi k — studentka administracji na Wydziale Prawa i Admi- nistracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, członek Koła naukowego Prawa Administracyjnego UŚ. Dorota Leszczyńska — magister, doktorantka na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Sylwia Łazuk — studentka prawa i  administracji na Wydziale Prawa Uniwer- sytetu w Białymstoku. Wojciech Maciejko — doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwy- czajny Wyższej szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu, Katedra Prawa Ad- ministracyjnego i nauki Administracji. Andrzej Matan — doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt w  Katedrze Postępowania Administracyjnego i  sądowoadministracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Tomasz Mizioch — student prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersyte- tu Śląskiego w Katowicach, członek Koła naukowego Prawa Administracyjnego UŚ. Ewelina Molasy — studentka administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w  Katowicach, członek Koła naukowego Prawa Admi- nistracyjnego UŚ. Sabina Niewiadomska — studentka administracji na Wydziale Prawa i  Admi- nistracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, członek Koła naukowego Prawa Administracyjnego UŚ. Katarzyna Osiak — studentka prawa na Wydziale Prawa i  Administracji Uni- wersytetu Marii curie-skłodowskiej w lublinie. Martyna Podsiadło — studentka administracji na Wydziale Prawa i  Admini- stracji Uniwersytetu Śląskiego w  Katowicach, członek Koła naukowego Prawa Administracyjnego UŚ. noty o autorach 419 Marta Putyra — magister, doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uni- wersytetu Śląskiego w Katowicach. Piotr Sołtys — student prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, członek Koła naukowego Prawa Administracyjnego UŚ. Lucyna Staniszewska — magister, doktorantka na Wydziale Prawa i  Admini- stracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Katarzyna Surmiak — studentka prawa na Wydziale Prawa i  Administracji Uniwersytetu Śląskiego w  Katowicach, członek Koła naukowego Prawa Admi- nistracyjnego UŚ. Marek Suska — student prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, członek Koła naukowego Prawa Administracyjnego UŚ. Weronika Szafrańska — magister, doktorantka na Wydziale Prawa i  Admini- stracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jakub Szremski — magister, doktorant na Wydziale Prawa, Administracji i eko- nomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Anna Szwed — studentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersy- tetu Marii curie-skłodowskiej w lublinie. Maciej Tyła — student prawa na Wydziale Prawa i  Administracji Uniwer- sytetu Śląskiego w Katowicach, członek Koła naukowego Prawa Administra- cyjnego UŚ. Agnieszka Wankat — studentka administracji na Uniwersytecie Śląskim w Ka- towicach, członek Koła naukowego Prawa Administracyjnego UŚ. Adrian Zacharko — student prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwer- sytetu Śląskiego w Katowicach. Lidia Zacharko — profesor doktor habilitowana nauk prawnych, profesor nad- zwyczajna w Katedrze Prawa Administracyjnego i nauki Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Agnieszka Ziółkowska — doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Postępo- wania Administracyjnego i sądowoadministracyjnego Wydziału Prawa i Admi- nistracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Projekt okładki: Aleksandra Gaździcka redakcja techniczna: Małgorzata Pleśniar Korekta: lidia szumigała łamanie: damian Walasek copyright © 2015 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-8012-599-5 (wersja drukowana) ISBN 978-83-8012-600-8 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40-007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e-mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie i. Ark. druk. 26,25. Ark. wyd. 36,5. Papier offset kl. iii, 90 g cena 46 zł (+VAt) druk i oprawa: eXPol, P. rybiński, j. dąbek spółka jawna, ul. Brzeska 4, 87-800 Włocławek (...) przedłożone do recenzji opracowanie poświęcone jest szalenie istotnemu zagadnieniu, jakim jest rodzina. Współcześnie rodzinie poświęca się dużo uwagi, co wynika z kryzysu rodziny, a zarazem ze zmiany ról społecznych osób ją tworzących. Sygnalizowane zjawiska związane z funkcjonowaniem rodziny stanowią przedmiot badań nauk społecznych, a w szczególności socjologii, jednakże rodzina jest również podmiotem, który funkcjonuje w obrębie unormowań prawnych, a zwłaszcza na gruncie prawa administracyjnego. (...) opracowanie zasługuje na uwagę, ponieważ porusza w sposób szeroki problemy związane z rodziną, widziane z perspektywy normatywnej. Takie podejście do problematyki rodziny uznać należy za nowatorskie, a pomysłodawcom należy podziękować za trud związany z podjęciem tak wielu zagadnień dotyczących rodziny. Z recenzji dr. hab. prof. UO Stanisława Niteckiego R o d z i n a w w p p r r a a w w i i e e a a d d m m n n i i i i s s t t r r a a c c y y j j n n y y m m Rodzina w prawie administracyjnym w prawie administracyjnym 46 8012-600-8 5
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Rodzina w prawie administracyjnym
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: