Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00116 002574 22737826 na godz. na dobę w sumie
Rootkity. Sabotowanie jądra systemu Windows - książka
Rootkity. Sabotowanie jądra systemu Windows - książka
Autor: , Liczba stron: 312
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0257-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> hacking >> bezpieczeństwo systemów
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Chcesz ochronić swój system?
Poznaj jedno z najpoważniejszych zagrożeń

Rootkit to zestaw programów i kodów pozwalający hakerowi na niewykrywalny dostęp do komputera, a tym samym na korzystanie z cudzego systemu operacyjnego. Narzędzie takie można stworzyć, znając luki w zabezpieczeniach jądra systemu operacyjnego i dysponując odpowiednimi umiejętnościami. Ale można również uchronić się przed jego działaniem, co dla osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo komputera jest zdecydowanie ważniejsze.

Dzięki książce 'Rootkity. Sabotowanie jądra systemu Windows' poznasz swojego przeciwnika i nauczysz się z nim walczyć, tworząc własny arsenał. Greg Hoglund i James Butler przedstawiają sposoby, z jakich korzystają hakerzy, aby włamywać się do komputerów i używać ich bez wiedzy właścicieli. Książka opisuje szczegóły sabotowania jądra systemów Windows XP i Windows 2000 oraz koncepcje, które można zastosować w praktycznie każdym systemie operacyjnym -- od Windows Server 2003, poprzez Linuksa, aż po inne systemy uniksowe. Czytając tę książkę, poznasz techniki programowania rootkitów oraz tworzenia systemów obronnych.

Jeśli zajmujesz się bezpieczeństwem komputerów i danych,
koniecznie przeczytaj tę książkę.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH O NOWOŒCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Rootkity. Sabotowanie j¹dra systemu Windows Autorzy: Greg Hoglund, Jamie Butler T³umaczenie: Wojciech Moch ISBN: 83-246-0257-7 Tytu³ orygina³u: Rootkits: Subverting the Windows Kernel Format: B5, stron: 312 Chcesz ochroniæ swój system? Poznaj jedno z najpowa¿niejszych zagro¿eñ (cid:129) Sposób dzia³ania rootkitów (cid:129) Pisanie rootkitów i narzêdzi chroni¹cych przed nimi (cid:129) Wykrywanie rootkitów Rootkit to zestaw programów i kodów pozwalaj¹cy hakerowi na niewykrywalny dostêp do komputera, a tym samym na korzystanie z cudzego systemu operacyjnego. Narzêdzie takie mo¿na stworzyæ, znaj¹c luki w zabezpieczeniach j¹dra systemu operacyjnego i dysponuj¹c odpowiednimi umiejêtnoœciami. Ale mo¿na równie¿ uchroniæ siê przed jego dzia³aniem, co dla osoby odpowiedzialnej za bezpieczeñstwo komputera jest zdecydowanie wa¿niejsze. Dziêki ksi¹¿ce „Rootkity. Sabotowanie j¹dra systemu Windows” poznasz swojego przeciwnika i nauczysz siê z nim walczyæ, tworz¹c w³asny arsena³. Greg Hoglund i James Butler przedstawiaj¹ sposoby, z jakich korzystaj¹ hakerzy, aby w³amywaæ siê do komputerów i u¿ywaæ ich bez wiedzy w³aœcicieli. Ksi¹¿ka opisuje szczegó³y sabotowania j¹dra systemów Windows XP i Windows 2000 oraz koncepcje, które mo¿na zastosowaæ w praktycznie ka¿dym systemie operacyjnym — od Windows Server 2003, poprzez Linuksa, a¿ po inne systemy uniksowe. Czytaj¹c tê ksi¹¿kê, poznasz techniki programowania rootkitów oraz tworzenia systemów obronnych. (cid:129) Zasada dzia³ania rootkitów (cid:129) Sposoby wprowadzania kodu do j¹dra systemu (cid:129) Tworzenie rootkitów (cid:129) Manipulowanie obiektami j¹dra systemu (cid:129) Uzyskiwanie bezpoœredniego dostêpu do sterowników sprzêtu (cid:129) Wykorzystywanie w rootkitach po³¹czeñ sieciowych (cid:129) Wykrywanie rootkitów w systemie Jeœli zajmujesz siê bezpieczeñstwem komputerów i danych, koniecznie przeczytaj tê ksi¹¿kê O autorach ....................................................................................... 9 O okładce ....................................................................................... 11 Wstęp ............................................................................................ 13 Rozdział 1. Nie zostawić śladu .......................................................................... 17 Zrozumienie motywów atakującego ................................................................................18 Znaczenie niewidzialności .........................................................................................18 Kiedy nie trzeba się ukrywać? ...................................................................................19 Czym jest rootkit? ............................................................................................................19 Dlaczego istnieją rootkity? ...............................................................................................20 Zdalna kontrola ..........................................................................................................21 Podsłuchiwanie oprogramowania ..............................................................................21 Uprawnione użycie rootkitów ....................................................................................21 Jak długo istnieją rootkity? ..............................................................................................22 Jak działają rootkity? ........................................................................................................24 Poprawianie ................................................................................................................24 Jaja wielkanocne ........................................................................................................24 Spyware ......................................................................................................................24 Modyfikacje kodów źródłowych ...............................................................................25 Legalność modyfikowania oprogramowania .............................................................26 Czym nie jest rootkit? ......................................................................................................26 Rootkit nie jest exploitem ..........................................................................................26 Rootkit nie jest wirusem ............................................................................................27 Rootkity i błędy w oprogramowaniu ................................................................................28 Eksploity nadal są wielkim problemem .....................................................................30 Ofensywne technologie rootkitów ...................................................................................32 HIPS ...........................................................................................................................32 NIDS ..........................................................................................................................32 Obchodzenie systemów IDS i IPS .............................................................................33 Pomijanie narzędzi wykrywających ..........................................................................34 Wnioski ............................................................................................................................35 D:\ !! 2006 druk\Rootkity. Sabotowanie jądra systemu Windows\R00_02_spis.doc 5 6 Rootkity. Sabotowanie jądra systemu Windows Rozdział 2. Sabotowanie jądra .......................................................................... 37 Ważne składniki jądra systemu ........................................................................................38 Projekt rootkitu .................................................................................................................38 Wprowadzenie kodu do jądra ...........................................................................................41 Tworzenie sterownika urządzeń dla systemów Windows ................................................42 Device Driver Development Kit ................................................................................43 Środowisko kompilacji ..............................................................................................43 Pliki ............................................................................................................................43 Uruchamianie narzędzia Build ...................................................................................45 Procedura usuwania sterownika .................................................................................45 Ładowanie i usuwanie sterownika ...................................................................................46 Zapisywanie komunikatów debugowania do dziennika ...................................................47 Rootkity łączące tryb użytkownika z trybem jądra ..........................................................48 Pakiety żądań wejścia-wyjścia ...................................................................................48 Tworzenie uchwytu pliku ..........................................................................................51 Dodawanie dowiązania symbolicznego .....................................................................53 Ładowanie rootkitu ..........................................................................................................54 Szybka i nieładna metoda ładowania sterownika ......................................................54 Jedyna słuszna metoda ładowania sterownika ...........................................................56 Dekompresowanie pliku .sys z zasobów ...........................................................................57 Ponowne uruchomienie ....................................................................................................59 Wnioski ............................................................................................................................61 Rozdział 3. Połączenia sprzętowe ...................................................................... 63 Pierścień zerowy ..............................................................................................................64 Tablice, tablice i jeszcze więcej tablic .............................................................................66 Strony pamięci ..................................................................................................................67 Szczegóły kontroli dostępu do pamięci .....................................................................68 Stronicowanie i przekształcanie adresów ..................................................................69 Przeszukiwanie tablic stron ........................................................................................70 Pozycje katalogu stron ...............................................................................................72 Pozycja tablicy stron ..................................................................................................72 Do pewnych ważnych tablic dostęp możliwy jest wyłącznie w trybie tylko do odczytu ........................................................................................73 Wiele procesów, wiele katalogów stron ....................................................................73 Procesy i wątki ...........................................................................................................74 Tablice deskryptorów pamięci .........................................................................................75 Globalna tablica deskryptorów ..................................................................................75 Lokalna tablica deskryptorów ....................................................................................75 Segmenty kodu ...........................................................................................................75 Bramki wywołań ........................................................................................................76 Tablica deskryptorów przerwań .......................................................................................76 Inne typy bram ...........................................................................................................79 Tablica rozdziału usług systemowych ..............................................................................79 Rejestry sterujące .............................................................................................................80 Zerowy rejestr sterujący (CR0) ..................................................................................80 Pozostałe rejestry sterujące ........................................................................................80 Rejestr EFlags ............................................................................................................81 Systemy wieloprocesorowe ..............................................................................................81 Wnioski ............................................................................................................................82 6 D:\ !! 2006 druk\Rootkity. Sabotowanie jądra systemu Windows\R00_02_spis.doc Spis treści 7 Rozdział 4. Prastara sztuka tworzenia punktów zaczepienia ................................ 85 Punkty zaczepienia w przestrzeni użytkownika ...............................................................85 Punkty zaczepienia w tablicy importowanych adresów .................................................87 Punkty zaczepienia wbudowane w funkcje ...............................................................88 Wstrzykiwanie biblioteki DLL do procesu działającego w przestrzeni użytkownika .......90 Punkty zaczepienia w jądrze systemu ..............................................................................94 Tworzenie punktów zaczepienia w tablicy deskryptorów usług systemowych .........95 Tworzenie punktów zaczepienia w tablicy deskryptorów przerwań .......................102 Tworzenie punktów zaczepienia w głównej tablicy funkcji pakietów IRP w ramach obiektu sterownika urządzenia .............................................................106 Hybrydowe punkty zaczepienia .....................................................................................115 Dostęp do przestrzeni adresowej procesu ................................................................115 Pamięć dla punktów zaczepienia .............................................................................119 Wnioski ..........................................................................................................................120 Rozdział 5. Wprowadzanie poprawek w trakcie pracy ...................................... 121 Tworzenie łatek obejścia ................................................................................................122 Zmiana przepływu kodu wykonana za pomocą rootkitu MigBot ............................123 Sprawdzanie bajtów funkcji .....................................................................................124 Zapamiętywanie nadpisywanych instrukcji .............................................................126 Używanie pamięci ze zbioru niestronicowanego .....................................................128 Poprawianie adresu w czasie pracy ..........................................................................128 Szablony skoków ............................................................................................................131 Przykład z punktem zaczepienia w tablicy przerwań ..............................................132 Różne wersje podanej metody ........................................................................................137 Wnioski ..........................................................................................................................138 Rozdział 6. Sterowniki warstwowe .................................................................. 141 Podsłuchiwanie klawiatury ............................................................................................142 Pakiety IRP i umiejscowienie na stosie ...................................................................144 Rootkit KLOG — analiza ..............................................................................................146 Sterownik filtra plików ...................................................................................................156 Wnioski ..........................................................................................................................167 Rozdział 7. Bezpośrednie manipulacje na obiektach jądra ................................. 169 Zalety i wady metodologii DKOM ................................................................................170 Określanie wersji systemu operacyjnego .......................................................................171 Określanie wersji systemu w trybie użytkownika ...................................................172 Określanie wersji systemu w trybie jądra ................................................................173 Odczytywanie wersji systemu operacyjnego z rejestru .............................................174 Komunikacja ze sterownikiem z przestrzeni użytkownika ............................................175 Ukrywanie się za pomocą metodologii DKOM .............................................................178 Ukrywanie procesów ...............................................................................................179 Ukrywanie sterowników ..........................................................................................183 Problemy z synchronizacją ......................................................................................186 Uprzywilejowanie tokena i podnoszenie grupy .............................................................190 Modyfikowanie tokena procesu ...............................................................................191 Oszukiwanie podglądu zdarzeń systemu Windows .................................................202 Wnioski ..........................................................................................................................205 Rozdział 8. Manipulacje na sprzęcie ................................................................ 207 Po co nam sprzęt? ...........................................................................................................209 Modyfikowanie firmware’u ...........................................................................................210 Dostęp do sprzętu ...........................................................................................................211 Adresy sprzętowe .....................................................................................................211 Dostęp do sprzętu to coś innego niż dostęp do pamięci ..........................................212 Problemy z czasem ..................................................................................................212 D:\ !! 2006 druk\Rootkity. Sabotowanie jądra systemu Windows\R00_02_spis.doc 7 8 Rootkity. Sabotowanie jądra systemu Windows Magistrala wejścia-wyjścia ......................................................................................213 Dostęp do BIOS-u ....................................................................................................214 Adresowanie urządzeń PCI i PCMCIA ...................................................................215 Przykład: Dostęp do kontrolera klawiatury ....................................................................216 Układ kontrolera klawiatury 8259 ...........................................................................216 Zmiana ustawień diod LED .....................................................................................217 Twardy restart ..........................................................................................................221 Monitor klawiatury ..................................................................................................222 Jak daleko można się posunąć? Aktualizacja mikrokodu ..............................................227 Wnioski ..........................................................................................................................228 Rozdział 9. Tajne kanały komunikacji .............................................................. 231 Zdalne sterowanie, kontrola i wydobywanie danych .....................................................232 Zmienione protokoły TCP/IP .........................................................................................233 Strzeż się wzorców ruchu sieciowego .....................................................................234 Nie wysyłaj danych „jawnie” ...................................................................................235 Niech czas pracuje na Twoją korzyść ......................................................................236 Ukrywaj się w żądaniach DNS ................................................................................236 Używaj steganografii w komunikatach ASCII ........................................................236 Używaj innych kanałów TCP/IP ..............................................................................237 Wykorzystanie w rootkicie interfejsu TDI ........................................................................238 Tworzenie struktury adresu ......................................................................................239 Tworzenie obiektu adresu lokalnego .......................................................................240 Tworzenie punktu końcowego TDI z kontekstem ...................................................243 Łączenie punktu końcowego z adresem lokalnym ..................................................245 Łączenie z serwerem zdalnym (wysyłanie potwierdzeń TCP) ................................247 Wysyłanie danych do serwera zdalnego ..................................................................248 Manipulacje dokonywane na sieci .................................................................................250 Implementowanie „surowych” gniazd sieciowych w systemie Windows XP .........251 Wiązanie z interfejsem .............................................................................................252 Podglądanie pakietów za pomocą surowego gniazda ..............................................252 Rozbudowane podglądanie z wykorzystaniem surowych gniazd ............................253 Wysyłanie pakietów przez surowe gniazdo .............................................................254 Wykuwanie źródeł ...................................................................................................254 Pakiety odbijane .......................................................................................................254 Wykorzystanie w rootkicie interfejsu NDIS ..................................................................255 Rejestrowanie protokołu ..........................................................................................256 Wywołania zwrotne sterownika protokołu ..............................................................260 Przenoszenie całych pakietów .................................................................................263 Emulacja komputera .......................................................................................................268 Tworzenie własnego adresu MAC ...........................................................................269 Obsługa protokołu ARP ...........................................................................................269 Brama IP ..................................................................................................................271 Wysyłanie pakietu ....................................................................................................272 Wnioski ..........................................................................................................................275 Rozdział 10. Wykrywanie rootkitów .................................................................. 277 Wykrywanie obecności ..................................................................................................278 Straże u bram ...........................................................................................................278 Przeszukiwanie „pokoi” ...........................................................................................280 Poszukiwanie punktów zaczepienia .........................................................................281 Wykrywanie zachowania ...............................................................................................289 Wykrywanie ukrytych plików i kluczy Rejestru .....................................................290 Wykrywanie procesów ukrytych .............................................................................290 Wnioski ..........................................................................................................................293 Skorowidz ..................................................................................... 295 8 D:\ !! 2006 druk\Rootkity. Sabotowanie jądra systemu Windows\R00_02_spis.doc Rozdział 1. Subtelny i dyskretny, ekspert nie zostawia śladów; bosko tajemniczy, jest niesłyszalny. Jest zatem władcą losu swego przeciwnika. — Sun Tzu Wiele książek omawia sposoby penetracji systemów komputerowych i oprogramowania. Liczni autorzy zajmowali się się już kwestiami uruchamiania złośliwych skryptów, two- rzenia przepełnień bufora i ciekawych skryptów powłoki. Do najważniejszych przykła- dów takich książek zaliczyć można: Exploiting Software1, The Shellcoder’s Handbook2 i Hacking Exposed3. Ta książka jest inna. Zamiast zajmować się w niej technikami ataków, opisywać bę- dziemy sposoby atakujących na pozostanie w naszych systemach po udanym włamaniu. Ten temat omawiany jest w bardzo niewielu publikacjach, z wyjątkiem tych zajmujących się analizą przejętych systemów. W przypadku tych ostatnich najczęściej opisywane są metody defensywne, czyli wykrywanie obecności włamywacza i wsteczna inżynieria złośliwego kodu. W tej książce zajmiemy się znacznie bardziej agresywnymi zachowa- niami. Omawiać będziemy sposoby penetrowania systemu komputerowego uniemożli- wiające wykrycie tego zdarzenia. W końcu udana penetracja systemu nie może zostać wykryta. W niniejszym rozdziale wprowadzimy Czytelnika w świat technologii rootkitów i ogól- nych zasad ich działania. Rootkity stanowią tylko jeden z elementów spektrum zagro- żeń dla naszego komputera, ale są one niezbędnym elementem wielu typów ataków. Rootkity nie są złośliwe same z siebie, ale mogą być używane w ramach złośliwych programów. Poznanie technologii rootkitów jest niezbędne każdemu, kto chce ochronić swój system przed nowoczesnymi technikami ataków. 1 G. Hoglund i G. McGraw, Exploiting Software: How to Break Code, Boston, Addison-Wesley, 2004. Proszę zajrzeć również na stronę www.exploitingsoftware.com. 2 J. Koziol, D. Lichtfield, D. Aitel, C. Anley, S. Eren, N. Mehta i R. Hassell, The Shellcoder’s Handbook, Nowy Jork, John Wiley Sons, 2004. 3 S. McClure, J. Scambray i G. Kurtz, Hacking Exposed, Nowy Jork, McGraw-Hill, 2003. D:\ !! 2006 druk\Rootkity. Sabotowanie jądra systemu Windows\R01.doc (29-03-06) 17 18 Rootkity. Sabotowanie jądra systemu Windows Zrozumienie motywów atakującego Tylne drzwi do komputera stanową tajny sposób na dostęp do tej maszyny. W wielu hollywoodzkich filmach tylne drzwi przedstawiane są jako tajne hasło lub sposób na uzyskanie dostępu do bardzo ściśle chronionego systemu komputerowego. Nie są to jednak tylko wymysły filmowców. Tylne drzwi są niezwykle poważnym zagrożeniem dla naszych komputerów i mogą być wykorzystywane do kradzieży danych, monito- rowania użytkowników i przeprowadzania ataków w ramach sieci komputerowych. Atakujący może mieć wiele powodów do pozostawienia w naszym komputerze tylnego wejścia. Włamanie do systemu to naprawdę ciężka praca, dlatego po przeprowadzeniu udanego włamania każdy atakujący będzie chciał utrzymać zajęte pozycje. Może też chcieć wykorzystać przechwycony komputer do przeprowadzenia ataków na kolejne komputery w danej sieci. Głównym powodem, dla którego atakujący starają się włamać do naszych komputerów, jest chęć zbierania informacji. W tym celu atakujący będzie monitorował naciśnięcia klawiszy, obserwował nasze zachowania, przeglądał pakiety przesyłane przez sieć i w ten sposób potajemnie wydobywał dane z naszego systemu. Te wszystkie operacje wymagają jednak wcześniejszego przygotowania tylnego wejścia do tego systemu. Dlatego właśnie atakujący będzie chciał pozostawić w przechwyconym systemie opro- gramowanie pozwalające mu na zbieranie informacji. Atakujący może też włamać się do naszego komputera w celu jego zniszczenia i w związ- ku z tym pozostawić w komputerze tak zwaną bombę logiczną, która ma za zadanie zniszczyć komputer w określonym czasie. Taka bomba w czasie oczekiwania musi jak najlepiej ukrywać się w systemie. Jest to zatem przypadek, w którym atakujący nie musi tworzyć w systemie tylnego wejścia, ale i tak pozostawia ukrywające się w nim oprogramowanie. Znaczenie niewidzialności Jeżeli pozostawiony program tworzący tylne wejścia ma uniknąć wykrycia, to musi korzystać z technik niewidzialności. Niestety, wiele z dostępnych publicznie „haker- skich” programów tego typu nie ukrywa się zbyt dobrze. W takich programach źle działać może wiele elementów, co najczęściej wynika z tego, że ich twórcy starają się w nie wbudować wszystko, włącznie z kuchennym zlewem. Przyjrzyjmy się na przykład programom Back Orfice lub NetBus. Każdy z nich oferuje imponującą listę funkcji, wśród których znajdziemy również tak niedorzeczne jak wysuwanie tacki napędu CD-ROM. Taka funkcja może się przydać przy robieniu komuś złośliwości w biurze, ale z całą pewnością nie przyda się w czasie planowania profesjonalnego ataku4. Jeżeli atakujący nie będzie dostatecznie ostrożny, to może niechcący ujawnić swoją obecność w sieci i w ten sposób narazić na szwank całość operacji. Z tego powodu 4 W tym przypadku profesjonalny oznacza pewnego rodzaju usankcjonowane działanie wykonywane na przykład przez służby bezpieczeństwa. 18 (29-03-06) D:\ !! 2006 druk\Rootkity. Sabotowanie jądra systemu Windows\R01.doc Rozdział 1. ♦ Nie zostawić śladu 19 profesjonalnie przeprowadzony atak wymaga bardzo specjalizowanego i automatycznie działających programów typu „tylne wejście”, czyli wykonujących wyłącznie jedną rzecz. Dzięki temu można mieć pewność, że uzyskamy właściwe wyniki. Jeżeli osoby obsługujące komputery zaczęłyby podejrzewać, że ktoś włamał się do sieci ich komputerów, to mogłyby rozpocząć intensywne przeszukiwanie sieci, szukając w niej nietypowych działań lub programów typu „tylne wejście”5. Najlepszym sposo- bem przeciwdziałania takim śledztwom jest skuteczne ukrywanie się. Jeżeli nikt nie będzie podejrzewał ataku, to najprawdopodobniej nie zacznie też przeszukiwać systemu. Atakujący mają do dyspozycji wiele metod ukrywania się. Niektórzy mogą ograniczać się do absolutnego minimum i po prostu jak najbardziej ograniczać generowany ruch w sieci oraz rezygnować z zapisywania plików na dysku. Inni mogą natomiast używać w swoich działaniach plików, ale jednocześnie mogą stosować najróżniejsze techniki utrudniające przeprowadzenie śledztwa w komputerze. Jeżeli techniki ukrywania się w systemie stosowane będą prawidłowo, to na zainfekowanym komputerze praktycz- nie nigdy nie zostanie przeprowadzone żadne śledztwo, ponieważ takie włamanie nie zostanie nigdy zauważone. Nawet jeżeli takie śledztwo zostanie przeprowadzone z powo- du różnorakich podejrzeń, to dobre techniki ukrywania rootkitu mogą spowodować, że nawet dokładne śledztwo nie wykryje włamania. Kiedy nie trzeba się ukrywać? Czasami włamywacz wcale nie musi się ukrywać w systemie. Na przykład w sytuacji, gdy chce dostać się do danego komputera i korzystać z niego tylko tak długo, aż uda się mu wykraść pewne dane, takie jak zbiór adresów e-mail, to najprawdopodobniej nie będzie się przejmować tym, czy takie włamanie zostanie kiedykolwiek zauważone. Nie ma potrzeby ukrywania się również w sytuacji, gdy chcemy po prostu zakłócić dzia- łanie zdalnego komputera. Taki komputer może na przykład sterować wrogim syste- mem przeciwlotniczym. Nie trzeba się w tej sytuacji ukrywać, ponieważ zniszczenie systemu jest już całkowicie wystarczające do osiągnięcia naszych celów. W większości przypadków zniszczenie systemu będzie i tak bardzo oczywistą (i niezwykle kłopotliwą) informacją dla naszej ofiary. Jeżeli to takie ataki chciałbyś przeprowadzać, drogi Czytel- niku, to niestety, nie jest to książka dla Ciebie. Skoro znamy już choćby najważniejsze motywy atakujących, możemy w pozostałej części rozdziału bardzo ogólnie pomówić o samych rootkitach, w tym również o pod- stawach zasad ich działania. Czym jest rootkit? Termin rootkit istnieje już od mniej więcej dziesięciu lat. Rootkit jest „zestawem” (ang. kit) składającym się z niewielkich, ale bardzo użytecznych programów pozwalających 5 Jako dobrą książkę omawiającą podobne śledztwa można polecić pozycję D. Farmera i W. Venema, Fornesic Discovery (Boston: Addison-Wesley, 2004). D:\ !! 2006 druk\Rootkity. Sabotowanie jądra systemu Windows\R01.doc (29-03-06) 19 20 Rootkity. Sabotowanie jądra systemu Windows atakującemu na uzyskanie dostępu administratora (ang. root), czyli najbardziej uprzywile- jowanego użytkownika w systemie. Innymi słowy, rootkit jest zestawem programów i kodu pozwalającym na trwałą i niewykrywalną obecność w obcym komputerze. W podanej definicji rootkitu najważniejsze jest słowo „niewykrywalna”. Większość technologii i rozwiązań stosowanych w rootkitach przeznaczonych jest do ukrywania jego kodu i danych w systemie. Na przykład wiele rootkitów jest w stanie ukryć okre- ślone pliki i katalogi. Inne funkcje rootkitów obejmują najczęściej zdalny dostęp do komputera oraz podsłuchiwanie jego użytkowników, czyli na przykład przeglądanie pakietów przesyłanych w sieci. Połączenie tych wszystkich funkcji może stanowić nokautujący cios dla wszelkich systemów zabezpieczających. Rootkity same z siebie nie są „złe” i nie zawsze wykorzystywane są przez „przestępców”. Bardzo ważne jest, żeby przyswoić sobie fakt, że rootkit jest jedynie technologią. Dobre lub złe intencje jej użycia mogą mieć tylko wykorzystujący ją ludzie. Istnieje wiele pożytecznych programów komercyjnych pozwalających na zdalne administrowanie systemem, a nawet funkcje podsłuchiwania. W niektórych z tych programów stosowane są nawet funkcje ukrywające, a zatem pod wieloma względami są one podobne do rootkitów. W ramach dyskusji prawniczych termin „rootkit” może być stosowany do opisywania usankcjonowanego programu typu „tylne wejście”, który legalnie instalo- wany jest na danym komputerze na wniosek organów państwowych sądu (takie sprawy rozpatrywać będziemy w punkcie „Uprawnione użycie rootkitów”). Wielkie korporacje również mogą stosować rootkity do monitorowania i wymuszania prawidłowego wyko- rzystania komputerów pracowników. Postaramy się przedstawić umiejętności i techniki naszego przeciwnika, przedstawiając rootkity z perspektywy atakującego. W ten sposób znacznie podniesiemy nasze umie- jętności w zabezpieczaniu się przed takimi zagrożeniami. Niniejsza książka pomoże również wszystkim prawym twórcom rootkitów, przedstawiając techniki, z których będą mogli oni skorzystać. Dlaczego istnieją rootkity? Rootkity to względnie nowy wynalazek, choć szpiegostwo jest równie stare, jak i sama wojna. Rootkity powstały z tych samych powodów co pluskwy do podsłuchów. Jedni ludzie chcą zobaczyć lub kontrolować to, co robią inni ludzie. Ze względu na ciągle rosnącą ilość przetwarzanych danych, komputery stały się naturalnym celem takich ataków. Rootkity przydają się tylko wtedy, gdy chcemy utrzymać nasz ciężko uzyskany dostęp do systemu. Jeżeli chodzi nam tylko o wykradzenie pewnych danych i porzucenie kom- putera, to naprawdę instalowanie rootkitu nie ma sensu. Co więcej, zainstalowanie rootkitu sprawia, że zwiększamy prawdopodobieństwo wykrycia naszego włamania. Jeżeli uda się nam wykraść pewne dane i dokładnie wyczyścić system, to najprawdo- podobniej nie zostawimy żadnych śladów naszej aktywności. 20 (29-03-06) D:\ !! 2006 druk\Rootkity. Sabotowanie jądra systemu Windows\R01.doc Rozdział 1. ♦ Nie zostawić śladu 21 Rootkity spełniają zatem dwie podstawowe funkcje: umożliwiają zdalną kontrolę nad komputerem i podsłuchiwanie innych programów. Zdalna kontrola Zdalna kontrola nad komputerem może obejmować kontrolę nad plikami, wymuszanie ponownego uruchomienia komputera lub „niebieskich ekranów śmierci”, a nawet umoż- liwienie dostępu do wiesza poleceń (czyli cmd.exe lub /bin/sh). Na rysunku 1.1 przed- stawiony został przykład menu poleceń rootkitu. Takie menu daje nam przegląd funkcji oferowanych przez rootkit. Rysunek 1.1. Menu rootkitu Podsłuchiwanie oprogramowania Podsłuchiwanie oprogramowania pozwala na obserwowanie operacji wykonywanych przez użytkowników komputera. Oznacza to przeglądanie pakietów sieciowych, prze- chwytywanie naciśnięć klawiszy i czytanie wysyłanych e-maili. Atakujący może wy- korzystywać te techniki do przechwytywania haseł i zaszyfrowanych plików, a nawet kluczy szyfrujących. Uprawnione użycie rootkitów Jak już wspominaliśmy wcześniej, rootkity mogą być też używane jak najbardziej legal- nie. Na przykład mogą być stosowane przez agencje chroniące prawo w celu zbierania informacji na podobnej zasadzie, na jakiej stosuje się podsłuchy. Takiego rozwiązania można użyć w związku z każdym przestępstwem, w którym wykorzystywany jest kom- puter. Chodzi tu o włamania komputerowe, tworzenie i dystrybucja dziecięcej porno- grafii, piractwo oprogramowania lub muzyki. D:\ !! 2006 druk\Rootkity. Sabotowanie jądra systemu Windows\R01.doc (29-03-06) 21 22 Rootkity. Sabotowanie jądra systemu Windows Broń elektroniczna Co prawda rootkity są często stosowane jako broń elektroniczna, jednak nie jest to ich podstawowe zastosowanie. Wojny toczą się na wielu frontach, przy czym front ekonomiczny z całą pewnością jest jednym z ważniejszych. Od zakończenia drugiej wojny światowej, przez cały czas „zimnej wojny”, Związek Radziecki tworzył wiele grup zajmujących się zbieraniem in- formacji na temat technologii rozwijanych w Stanach Zjednoczonych6. Po wykryciu kilku takich grup w USA podsunięto im fałszywe plany, oprogramowanie i materiały. W jednym z opublikowanych wypadków to właśnie „złośliwe modyfikacje oprogramowania” zostały uznane za przyczynę wybuchu gazociągu na Syberii7. Eksplo- zja ta została sfotografowana przez satelity, a eksperci określali ją jako „najbardziej przerażający wybuch nienuklearny, jaki kiedykolwiek został zaobserwowany z prze- strzeni kosmicznej”8. Rootkity wykorzystywane są również w działaniach wojennych. Potencjały militarne różnych państw w znaczącym stopniu bazują na sprzęcie komputerowym. Jeżeli te komputery przestaną działać, to z pewnością wpłynie to w obozie przeciwnika na cykl podejmowania decyzji i skuteczność działania. Zaletą wykorzystywania ataków kom- puterowych (w stosunku do ataków konwencjonalnych) jest ich mniejszy koszt, pełne bezpieczeństwo żołnierzy i to, że nie powodują one prawie żadnych dodatkowych zniszczeń, a w większości przypadków nie są przyczyną absolutnie żadnych trwałych uszkodzeń. Na przykład, jeżeli zbombardowalibyśmy wszystkie elektrownie w pewnym kraju, to ich odbudowa pochłonęłaby ogromną ilość środków. Jeżeli jednak udałoby się nam programowo unieszkodliwić sieć dystrybucji energii, to w tym kraju nadal brakowa- łoby energii, ale powstałe szkody nie byłyby trwałe, a ich usunięcie nie byłoby kosztowne. Jak długo istnieją rootkity? Jak już mówiliśmy wcześniej, rootkity to względnie nowe rozwiązanie. Większość metod stosowanych w nowoczesnych rootkitach nie zmieniła się od lat 80. Na przykład modyfikowanie tablic systemowych, pamięci i logiki programów. Pod koniec lat 80. techniki te wykorzystywane były przez wirusy, które ukrywały się przed skanerami antywirusowymi. W tamtych czasach wirusy rozprzestrzeniały się za pośrednictwem dyskietek i BBS-ów. Później Microsoft wprowadził system Windows NT, w którym model pamięci został zmodyfikowany tak, że normalne programy użytkownika nie mogły już modyfikować tablic systemowych. Powstał wtedy pewien zastój w rozwoju technologii wirusów, ponieważ żaden z ich twórców nie korzystał z jądra nowego systemu. 6 G. Weiss „The Farewell Dossier” w Studies in Intelligence (Waszyngton: CIA, Center for the Study of Intelligence, 1996), dostępny na stronie www.cia.gov/csi/studies/96unclass/farewell.thml. 7 Co sugeruje, że eksplozja została spowodowana przez sabotaż oprogramowania. 8 D. Hoffman, „Zimna wojna zaogniła się jeszcze bardziej w momencie, gdy w wyniku sabotażu w powietrze wyleciał sowiecki rurociąg.”, Sydney Morning Herald, 28 lutego 2004. 22 (29-03-06) D:\ !! 2006 druk\Rootkity. Sabotowanie jądra systemu Windows\R01.doc Rozdział 1. ♦ Nie zostawić śladu 23 Później coraz większą popularność zaczął zdobywać internet, w którym dominowały systemy uniksowe. Większość komputerów podłączonych do internetu działała pod kontrolą tych systemów, w związku z czym wirusy były prawdziwą rzadkością. Mniej więcej w tym samym czasie zaczęły powstawać robaki sieciowe. Wraz z powstaniem pierwszego robaka o nazwie Morris Worm świat komputerów stanął przed zagrożeniem wykorzystywania błędów w oprogramowaniu (ang. software exploits)9. Na początku lat 90. wielu hakerów poznało metody wyszukiwania i wykorzystywania błędów prze- pełnienia bufora, które są „bombą nuklearną” wszystkich programów. Mimo to śro- dowisko twórców wirusów przez prawie dekadę nie chciało zastosować tej techniki. Na początku lat 90. haker mógł się włamać do systemu, ustanowić w nim przyczółek, a następnie wykorzystać zdobyty właśnie komputer do zaatakowania kolejnego kom- putera. Po udanym włamaniu do komputera musiał jednak w jakiś sposób zapewnić sobie stały dostęp do niego. Tak właśnie narodziły się rootkity. Początkowo rootkity były prostymi programami tworzącymi w komputerze „tylne wejście” dla swoich twórców, ale prawie wcale nieukrywającymi się w systemie. W niektórych przypad- kach zastępowały one najważniejsze pliki systemowe ich zmodyfikowanymi wersjami, które ukrywały pewne pliku lub procesy. Proszę sobie wyobrazić program ls, który przeznaczony jest do wypisywania plików i katalogów. Rootkit pierwszej generacji najprawdopodobniej podmieniłby ten program wersją, która ukrywałaby plik o nazwie dane_hakera. Dzięki temu haker mógłby spokojnie zapisywać na dysku swojej ofiary wszystkie zgromadzone dane, zapisując je do tego pliku. Zmodyfikowana wersja pro- gramu ls dość dobrze ukrywałaby obecność tego pliku na dysku. Administratorzy systemów zareagowali w tamtych czasach programami takimi jak Tripwire10, które wykrywały ewentualne podmiany określonych plików. Kontynuując nasz poprzedni przykład, programy zabezpieczające, takie jak Tripwire, mogłyby sprawdzić zawartość pliku ls i stwierdzić, że został on zmodyfikowany, co równałoby się z wykryciem trojana. Naturalną odpowiedzią atakujących było przeniesienie się do jądra systemu. Pierwsze rootkity atakujące jądro zostały napisane dla systemów uniksowych. Po zainfekowaniu jądra systemu takie rootkity mogły sabotować działanie dowolnego programu zabezpie- czającego działającego na danym komputerze. Innymi słowy, pliki trojanów przestały być już potrzebne. Bezpieczeństwo rootkitu mogło być zapewnione przez odpowied- nie zmodyfikowanie jądra systemu. Technika ta nie różniła się właściwie niczym od technik stosowanych w wirusach pod koniec lat 80. w celu ukrywania się przez opro- gramowaniem antywirusowym. 9 Robert Morris przygotował pierwszego udokumentowanego robaka internetowego. Więcej informacji na temat tego robaka znaleźć można w książce K. Hafnera i J. Markoffa, Cyberpunkt: Outlaws and hackers on the Computer Frontier, (Nowy Jork, Simon Schuster, 1991). 10 www.tripwire.org. D:\ !! 2006 druk\Rootkity. Sabotowanie jądra systemu Windows\R01.doc (29-03-06) 23 24 Rootkity. Sabotowanie jądra systemu Windows Jak działają rootkity? Rootkity w swoim działaniu wykorzystują prostą koncepcję modyfikacji. Mówiąc ogól- nie, oprogramowanie przygotowane jest do tego, żeby podejmować określone decyzje na podstawie określonych danych. Rootkit jest w stanie zlokalizować i zmodyfikować to oprogramowanie tak, żeby podejmowało niewłaściwe decyzje. Tego rodzaju modyfikacje można wprowadzać w wielu miejscach w programach. Nie- które z nich omówimy w kolejnych punktach. Poprawianie Kod wykonywalny (czasami nazywany jest binarką) składa się z serii instrukcji zapi- sanych w postaci ciągu bajtów. Takie bajty muszą być ułożone w ściśle określonym porządku, który dla komputera ma jakiekolwiek znaczenie. Jeżeli takie bajty zostaną zmodyfikowane, to jednocześnie zmodyfikowana zostanie logika oprogramowania. Taka technika czasami nazywana jest poprawianiem (ang. patching), a podobna jest do nakładania kolorowych łatek na starą kołdrę. Oprogramowania nie można nazwać sprytnym. Wykonuje ono tylko kolejne rozkazy i nie zajmie się niczym innym. To właśnie dlatego tak doskonale sprawdzają się tego rodzaju modyfikacje. Co więcej, ich wprowa- dzanie wcale nie jest tak bardzo skomplikowane. Poprawianie bajtów kodu jest jedną z najważniejszych technik stosowanych w tak zwanych „krakach”, które usuwają zabez- pieczenia z oprogramowania. Innym zastosowaniem takich poprawek jest wprowadzanie możliwości oszukiwania w grach komputerowych (na przykład nieograniczone złoto, zdrowie lub inne dodatki). Jaja wielkanocne Zmiany w logice oprogramowania mogą być również „wbudowane”. Takie „tylne wejścia ” w programie może umieszczać jego twórca. Nie jest to oczywiście opisywane w dokumentacji programu, a zatem takie funkcje zostają w utajone. Czasami prezento- wane podejście nazywane jest jajami wielkanocnymi (ang. easter eggs) i przez twórców programów używane jest do pozostawienia swojego specjalnego podpisu. Jest to swego rodzaju specjalny znak mówiący, że to ten programista napisał dany program. Wczesne wersje bardzo szeroko wykorzystywanego programu Microsoft Excel zawierały takie jajo wielkanocne, które pozwalało zagrać w trójwymiarową „strzelankę” podobną do starej gry Doom11 wyświetlaną w jednej z komórek arkusza kalkulacyjnego. Spyware Czasami jeden program specjalnie infekuje inny program, wprowadzając do niego ele- menty szpiegujące (tzw. spyware). Niektóre programy tego typu zapamiętują strony WWW, jakie odwiedzają użytkownicy komputera. Takie programy szpiegujące mogą 11 The Easter Eggs and Curios Database, www.eggheaven2000.com. 24 (29-03-06) D:\ !! 2006 druk\Rootkity. Sabotowanie jądra systemu Windows\R01.doc Rozdział 1. ♦ Nie zostawić śladu 25 być bardzo trudne do wykrycia, podobnie jak i rootkity. Niektóre z tych programów podłączają się do przeglądarek stron WWW lub powłoki systemowej, przez co ich usunięcie jest niezwykle trudne. Później mogą zamienić życie użytkownika w piekło, cały czas umieszczając na pulpicie skróty do ofert nowych kredytów lub sprzedaży Viagry. Użytkownik takiego komputera jest zatem ciągle uświadamiany, że jego prze- glądarka stron WWW jest całkowicie niezabezpieczona12. Modyfikacje kodów źródłowych Czasami oprogramowanie modyfikowane jest dosłownie już u samych źródeł. Pro- gramista może wstawić do kodu źródłowego programu wiersze złośliwego kodu. Ta możliwość powoduje, że niektóre organizacje wojskowe starają się unikać stosowania pakietów o otwartych źródłach, takich jak Linux. Takie projekty umożliwiają niemal każdemu (w tym sensie, że „każdy” oznacza osoby, których nie znamy) dodanie do źródeł nowego kodu. Oczywiście najważniejsze części kodu takich projektów jak BIND, Apache lub Sendmail sprawdzane są przez wszystkich uczestników takich projektów. Z drugiej strony, czy na pewno ktokolwiek przegląda kod projektów wiersz po wier- szu? (Jeżeli tak jest, to raczej nie udaje się zbyt skutecznie wyszukiwać dziur w zabez- pieczeniach.) Proszę sobie wyobrazić, że „tylne wejście” może zostać wprowadzone jako poprawka jakiegoś błędu w programie. Na przykład złośliwy programista może celowo narazić program na powstawanie błędów przepełnienia bufora. A ponieważ będzie to ukryte w poprawce pewnego błędu, to wykrycie takiego zagrożenia nie będzie łatwe. Co więcej, taki złośliwy programista może twierdzić, że tego „błędu” nie wpro- wadził celowo! Tak, teraz zapewne usłyszymy: „Pewnie! Ja całkowicie ufam wszystkim tym, którzy tworzyli wykorzystywane przeze mnie oprogramowanie, ponieważ każdy z nich jest co najwyżej o trzy podania ręki od Linusa Torvaldsa13, a jemu ufam całkowicie!”. No dobrze, ale czy równym zaufaniem możemy obdarzyć administratorów systemów, na których działają serwery kontroli źródeł albo administratorów dystrybucji tych kodów źródłowych? A to tylko kilka przykładów miejsc, w których atakujący mogą uzyskać dostęp do kodów źródłowych. Najlepszym przykładem, jak wielkie może to być za- grożenie, jest pamiętne włamanie z 2003 roku na główne serwery FTP projektu GNU (gnu.org), będące źródłem wszystkich systemów opartych na Linuksie14. Modyfikacje kodów źródłowych mogą się przenosić do setek różnych programów i w związku z tym mogą być bardzo trudne do zlokalizowania. W ten sposób mogą zostać zaatakowane nawet kody źródłowe narzędzi stosowanych przez profesjonalistów15. 12 Wiele przeglądarek WWW staje się łupem tego rodzaju szpiegów, przy czym największym celem twórców takiego oprogramowania jest, oczywiście, Internet Explorer. 13 Linus Torvalds jest „ojcem” Linuksa. 14 CERT Advisory CA-2003-21, dokument dostępny jest na stronie www.cert.org/advisories/ CA-2003-21.html. 15 Na przykład na stronę monkey.org należącą do D. Songa włamano się w maju 2002 roku i wstawiono poprawki do źródeł przechowywanych na tej stronie programów Dsniff, Fragroute i Fragrouter. Proszę zobaczyć też dokument „Download Sites Hacked, Source Code Backdoored” dostępny na stronie www.securityfocus.com/news/462. D:\ !! 2006 druk\Rootkity. Sabotowanie jądra systemu Windows\R01.doc (29-03-06) 25 26 Rootkity. Sabotowanie jądra systemu Windows Legalność modyfikowania oprogramowania Niektóre formy modyfikowania oprogramowania są oczywiście nielegalne. Jeżeli, na przykład, użyjemy jednego programu do zmodyfikowania innego w celu usunięcia z niego mechanizmów zapewniających prawa własności, to najprawdopodobniej na- ruszymy prawo (zależy do od konkretnego ustawodawstwa). Dotyczy to wszystkich „krakerów”, które można swobodnie pobierać z internetu. Konkretny przykład: jeżeli pobierzemy z sieci wersję próbną programu, która przestaje działać po 15 dniach, a następnie zastosujemy wobec tego programu „krak”, który umożliwi jego dalszą pracę, tak jakby został legalnie zarejestrowany, taka bezpośrednia modyfikacja kodu i logiki programu z całą pewnością będzie nielegalna. Czym nie jest rootkit? No dobrze, do tej pory opisaliśmy w szczegółach czym jest rootkit i omówiliśmy mniej więcej technologię umożliwiającą tworzenie rootkitów. Dowiedzieliśmy się, jak potęż- nym narzędziem rootkit staje się w rękach sprawnego hakera. Ale w arsenale takiego hakera znajduje się wiele narzędzi, wśród których rootkit jest tylko jednym elementem kolekcji. Należałoby zatem powiedzieć, czym rootkit nie jest. Rootkit nie jest exploitem Rootkity można stosować w połączeniu z exploitami (programami wykorzystującymi luki w innych programach), ale sam rootkit jest tylko prostym zestawem programów narzędziowych. Programy te mogą korzystać z nieudokumentowanych funkcji i metod, ale najczęściej nie korzystają one z błędów programowych (takich jak błędy przepeł- niania bufora). Rootkit jest najczęściej instalowany w systemie po udanym użyciu exploitu. Wielu hakerów ma przygotowanych ogromne ilości eksploitów, ale w swoim „narzędziow- niku” przechowują zwykle tylko jeden lub dwa rootkity. Niezależnie od tego, jakiego exploita użyje włamywacz, żeby dostać się do naszego systemu, później może zain- stalować właściwy rootkit. Co prawda sam rootkit nie jest eksploitem, lecz może zawierać w sobie pewne części wykorzystujące błędy w innych programach. Rootkit najczęściej wymaga dostępu do jądra systemu i dlatego zawiera jeden lub kilka programów uruchamianych razem z sys- temem. Istnieje tylko kilka sposobów na umieszczenie swojego kodu w jądrze systemu (na przykład jako sterownik urządzenia), a wiele z nich można wykryć za pomocą odpowiednich procedur. Jedną z nowszych metod instalowania rootkitu w systemie jest wykorzystanie błędów w oprogramowaniu. Wiele takich błędów pozwala na wykonanie dowolnego kodu lub zainstalowanie oprogramowania firm trzecich. Proszę sobie wyobrazić, że w jądrze nastąpiło przepełnienie bufora (są udokumentowane błędy dające takie efekty), które 26 (29-03-06) D:\ !! 2006 druk\Rootkity. Sabotowanie jądra systemu Windows\R01.doc Rozdział 1. ♦ Nie zostawić śladu 27 pozwalają na wykonanie dowolnego kodu w trybie jądra. Błędy przepełnienia bufora w jądrze mogą powstawać w niemal każdym sterowniku (na przykład w sterowniku drukarki). W czasie uruchamiania systemu program ładujący rootkit może zatem wy- korzystać takie błędy w oprogramowaniu do załadowania rootkitu. Taki program ładu- jący nie korzysta z żadnych udokumentowanych metod ładowania i rejestrowania sterow- nika urządzenia, ani żadnej innej metody instalowania rootkitu. Wykorzystuje po prostu błąd przepełnienia bufora do zainstalowania części rooktitu działającej w trybie jądra. Wykorzystanie błędu przepełnienia bufora jest mechanizmem pozwalającym na zała- dowanie kodu do jądra. Większość osób potraktuje to jak błąd oprogramowania, ale twórca rootkitu będzie traktował go jak nieudokumentowaną funkcję umożliwiającą załadowanie kodu do jądra. Ze względu na brak dokumentacji takiego rozwiązania to „wejście do jądra” raczej nie zostanie objęte żadnym dochodzeniem wewnątrzsyste- mowym. Co więcej, nie będzie ono zabezpieczane przez programy typu firewall dzia- łające na danym komputerze. Wykrycie takiego włamania może się udać wyłącznie komuś, kto ma doskonale opanowane mechanizmy wstecznej inżynierii kodu. Rootkit nie jest wirusem Program wirusa jest właściwie samorozprzestrzeniającym się automatem. I to jest pierw- sza różnica: rootkit nie tworzy swoich kopii i nie ma swojej własnej „woli”. Rootkit jest całkowicie pod kontrolą osoby, która przeprowadziła atak, a wirus działa „na własną rękę”. W większości przypadków zastosowanie przez włamywacza wirusa było by bardzo głupie i niebezpieczne, ponieważ włamywacz przede wszystkim musi się ukrywać. Po pierwsze, przygotowanie i rozprzestrzenianie wirusa może być nielegalne, a po drugie, większość wirusów i robaków to bardzo „hałaśliwe” i samodzielne programy. Rootkit pozwala atakującemu na pełną kontrolę nad swoim programem. W przypadku usankcjonowanego włamania (na przykład na wniosek sądu) atakujący musi mieć pewność, że zaatakuje tylko określone komputery, żaby nie przekroczyć przyznanych uprawnień i nie zagrozić powodzeniu przedsięwzięcia. Takie operacje wymagają bardzo ścisłej kontroli, więc wykorzystanie wirusa całkowicie nie wchodzi tu w grę. Możliwe jest takie przygotowanie wirusa lub robaka, żeby rozprzestrzeniał się z wyko- rzystaniem błędów w oprogramowaniu, które nie są wykrywane przez systemy wykry- wania włamań (chodzi tu głównie o błędy typu zero-day16). Taki robak rozprzestrzeniałby się powoli i byłby bardzo trudny do wykrycia. Mógłby zostać przetestowany w doskonale przygotowanym środowisku laboratoryjnym na modelu środowiska docelowego. Można by w nim zapisać ograniczenie „działania w pewnym obszarze”, tak aby nie wymknął się poza pewne ściśle określone granice. W końcu mógłby zawierać też pewien licznik, który po pewnym czasie całkowicie wyłączyłby takiego robaka, przez co nie sprawiałby on żadnych problemów po zakończeniu swojej misji. W dalszej części tego rozdziału rozmawiać będziemy jeszcze na temat systemów wykrywania włamań. 16 Taką nazwą oznacza się świeżo wykryte błędy, dla których nie ma jeszcze poprawek. D:\ !! 2006 druk\Rootkity. Sabotowanie jądra systemu Windows\R01.doc (29-03-06) 27 28 Rootkity. Sabotowanie jądra systemu Windows Problem z wirusami Co prawda rootkit nie jest wirusem, ale techniki stosowane w rootkitach mogą być również wykorzystywane w wirusach. Jeżeli wirus zostałby połączony z rootkitem, to powstałaby wyjątkowo niebezpieczna technologia. Świat już wielokrotnie się przekonał, do czego zdolne są wirusy. Niektóre z nich roz- przestrzeniły się w ciągu kilku godzin na wiele milionów komputerów. Najpopularniejszy system operacyjny, Microsoft Windows, ma już długą historię błędów umożliwiających wirusom infekowanie milionów komputerów w internecie. Większość złośliwych hakerów nie opisze wykrytych przez siebie błędów do twórcy oprogramo- wania. Innymi słowy, jeżeli taki haker znajdzie w systemie Microsoft Windows błąd pozwalający na wykonanie dowolnego kodu, to na pewno firma Microsoft się o tym nie dowie. Błąd tego rodzaju znaleziony w domyślnej instalacji systemu jest jak „klucz do bram królestwa”, a poinformowanie o tym błędzie producenta jest równoznaczne z oddaniem tego klucza. Poznanie technologii rootkitów jest bardzo istotne dla prawidłowej ochrony przed wirusami. Programiści tworzący wirusy już od lat korzystają z tej technologii do uspraw- nienia swoich produktów. To naprawdę niebezpieczny trend. Zostały już opublikowa- ne algorytmy rozprzestrzeniania17 wirusów, które pozwalają na spenetrowanie setek, a może i tysięcy komputerów w ciągu godziny. Powstały już techniki pozwalające na zniszczenie systemów komputerowych, a nawet sprzętu. Co więcej, wcale nie ubywa błędów w systemach Windows pozwalających na ich zdalne wykorzystanie. Wirusy korzystające z technologii rootkitów będą coraz trudniejsze do wykrycia i coraz trudniej będzie się przed nimi zabezpieczyć. Rootkity i błędy w oprogramowaniu Wykorzystywanie błędów w oprogramowaniu jest bardzo ważnym zagadnieniem, ściśle powiązanym z rootkitami. (Nie będziemy tu jednak opisywać metod złamania oprogra- mowania i wykorzystania takich błędów. Każdy, kto jest zainteresowany tym zagad- nieniem, powinien zapoznać się z książką Exploiting Software18). Co prawda rootkit nie jest eksploitem, ale może stać się częścią narzędzia przygoto- wanego do wykorzystywania błędów w oprogramowaniu (wirusa lub programu typu spyware). Zagrożenie ze strony rootkitów wzrasta tym bardziej, że cały czas rośnie liczba dostęp- nych eksploitów. Jeżeli powiemy, że w każdej chwili dostępnych jest przynajmniej sto dziur w najnowszej wersji systemu Microsoft Windows, które można w każdej chwili 17 N. Weaver, Warhol Worms: The Potential for Very Fast Internet Plagues, dostępne na stronie www.cs.berkeley.edu/~nweaver/warhol.html. 18 G. Hoglund i G. McGraw, Exploiting Software. 28 (29-03-06) D:\ !! 2006 druk\Rootkity. Sabotowanie jądra systemu Windows\R01.doc Rozdział 1. ♦ Nie zostawić śladu 29 wykorzystać19. W większości takie błędy są Microsoftowi znane i powoli łatane przez dział zapewniania jakości w ramach systemu śledzenia błędów20. Takie błędy są czasami poprawiane po cichu21. Niektóre z tak niebezpiecznych błędów w programach znajdowane są przez niezależnych badaczy, którzy niestety nie informują o nich producentów oprogramowania. Takie błędy są śmiertelnymi pułapkami, ponieważ o ich istnieniu nie wie nikt z wyjątkiem atakującego. Oznacza to, że praktycznie nie mamy przed nimi żadnej ochrony (nie istnieje żadna poprawka). Wiele spośród publicznie eksploitów ujawnionych rok temu, dzisiaj nadal jest bardzo szeroko wykorzystywanych. Nawet jeżeli istnieją poprawki dla tych błędów, to większość administratorów nie wykorzystuje ich do poprawienia swoich systemów we właści- wym czasie. Jest to szczególnie niebezpieczne, ponieważ programy wykorzystujące opublikowane błędy pojawiają się już w kilka dni po opublikowaniu informacji o takich błędach wraz z odpowiednimi poprawkami. Microsoft oczywiście bardzo poważnie traktuje błędy w oprogramowaniu, ale przy- gotowanie odpowiednich poprawek do tak dużego systemu operacyjnego może zająć dość dużo czasu. Jeżeli jakiś badacz prześle do Microsoftu informację o błędzie, to najczęściej firma prosi go, aby nie publikował tej informacji do czasu przygotowania poprawki, ponieważ jej przygotowanie jest bardzo drogie i zajmuje sporo czasu. Niektóre z błędów nie są jeszcze poprawione nawet w kilka miesięcy po ich wykryciu. Można twierdzić, że takie ukrywanie błędów sprawia, że Microsoft nie spieszy się z two- rzeniem dla nich poprawek. Dopóki nikt nie wie o istnieniu błędu, nie ma potrzeby, żeby szybko tworzyć taką poprawkę. Firma eEye stara się zatem odpowiednio zapobiegać takim niepożądanym tendencjom i podaje do oficjalnej wiadomości informację o ist- nieniu błędu, ale nie podaje jego szczegółów. Rysunek 1.2 przedstawia część strony WWW firmy eEye22, na której zobaczyć można typowy komunikat o wykrytym błędzie. Podano w nim datę przekazania informacji o błędzie do producenta, a także „opóźnienie”, z jakim producent przygotował popraw- kę tego błędu. Takie opóźnienie wyliczane jest na podstawie założenia, że producent powinien przygotować poprawkę w czasie 60 dni. Jak już wielokrotnie mieliśmy okazję się przekonać, dużym producentom oprogramowania przygotowanie takiej poprawki 19 Nie możemy dostarczyć żadnego dowodu na takie stwierdzenie, ale zostało ono wywiedzione z naszej wiedzy na temat tego problemu. 20 Większość innych producentów oprogramowania stosuje podobne metody śledzenia i poprawiania błędów w swoich produktach. 21 „Ciche poprawianie” oznacza, że błąd jest poprawiony przez aktualizację oprogramowania, ale producent nigdy nie podaje do wiadomości klientów informacji o istnieniu takiego błędu. Taki błąd uznawany jest za „tajny” i nikt nie ma prawa na jego temat rozmawiać. Niestety, jest to praktyka szeroko stosowana przez wielu dużych producentów oprogramowania. 22 www.eEye.com. D:\ !! 2006 druk\Rootkity. Sabotowanie jądra systemu Windows\R01.doc (29-03-06) 29 30 Rootkity. Sabotowanie jądra systemu Windows Rysunek 1.2. Metoda stosowana przez firmę eEye przy „wstępnym” publikowaniu błędów zajmuje zwykle znacznie dłużej niż wspomniane 60 dni. Wygląda na to, że do tej pory poprawki takich błędów powstawały nawet w ciągu kilku dni, ale tylko w sytuacji, gdy w internecie szalał robak wykorzystujący określony błąd. Języki z bezpiecznymi typami Języki programowania posiadające bezpieczne typy danych są zdecydowanie lepiej zabezpieczone przed pewnymi rodzajami błędów, takimi jak przepełnienia bufora. Bez stosowania zabezpieczeń typów dane programu są tylko jednym wielkim oceanem bitów. Program może pobrać dowolną ilość takich bitów i interpretować je w całkowicie dowolny sposób, niezależnie od ich oryginalnego przeznaczenia. Na przykład, jeżeli w pamięci umieścimy ciąg znaków GARY, to później może on zostać wykorzystany jako 32-bitowa liczba całkowita (o wartości 0x47415259 lub dziesiętnie 1.195.463.257 — naprawdę duża liczba), a nie jako te
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Rootkity. Sabotowanie jądra systemu Windows
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: