Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00210 002853 20670273 na godz. na dobę w sumie
Rosyjski Kompletny - ebook/pdf
Rosyjski Kompletny - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 128
Wydawca: Self Publishing Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-938814-3-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych >> rosyjski
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Rosyjski kompletny uczy 4000 słów i zwrotów oraz wszystkich niezbędnych konstrukcji gramatycznych wymaganych do prawidłowego posługiwania się językiem rosyjskim. Materiał zawarty w książce został podzielony na część gramatyczną i słownictwo. Część dotycząca słownictwa podzielona jest na 27 działów tematycznych. W skład każdego z nich wchodzą słówka, przykładowe zdania, oraz dialogi. Całość odpowiada poziomowi A1-B1. Podręcznik przeznaczony jest do samodzielnej nauki języka i adresowany jest do wszystkich tych, którzy mają trudności z nauką, początkujących, jak i osób chcących przypomnieć sobie pewne informacje. Może także posłużyć, jako samouczek, uzupełnienie nauki w szkole, mini kompendium językowe lub pomoc w trakcie przygotowań do egzaminów.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

9. NIEREGULARNE STOPNIOWANIE PRZYMIOTNIKÓW I PRZYSŁÓWKÓW PRZYMIOTNIK PRZYSŁÓWEK bliski bogaty wielki wysoki brzydki głęboki gorzki gęsty daleki długi drogi ostry gorący dźwięczny krótki stromy, nagły lekki mały młody niski zły suchy twardy cichy gruby wąski dobry chudy częsty czysty szeroki jasny близко богато - высоко гадко глубоко горько густо далеко, далёко долго дорого едко жарко звонко коротко круто легко мало молодо низко плохо сухо твёрдо тихо толсто узко хорошо худо часто чисто широко ярко близкий богатый большой высокий гадкий глубокий горький густой далёкий долгий дорогой едкий жаркий звонкий короткий крутой лёгкий маленький молодой низкий плохой сухой твёрдый тихий толстый узкий хороший худой частый чистый широкий яркий 20 STOPIEŃ WYŻSZY ближе богаче больше выше гаже глубже горче гуще дальше дольше дороже едче жарче звонче короче круче легче меньше моложе ниже хуже суше твёрже тише толще уже лучше худее чаще чище шире ярче STOPIEŃ NAJWYŻSZY ближайший богатейший - высочайший, высший гадчайший глубочайший горчайший густейший - - - - жарчайший звончайший - - легчайший - - низший, нижайший худший - - тишайший толстейший - лучший - - чистейший широчайший ярчайший 10. ZAIMKI 1. osobowe: я ja, ты ty, он on, она ona, оно ono, мы my, вы wy, они oni/one 2. zwrotny: себя siebie, się 3. dzierżawcze: мой mój, твой twój, свой swój, наш nasz, ваш wasz, его jego, её jej, их ich 4. wskazujące: этот ten, тот tamten, такой taki, таков jest taki, столько tyle 5. pytające: кто kto, что co, какой jaki, каков jest jaki, который który, чей czyj, сколько ile 7. określone: сам sam, самый sam, весь cały, всякий wszelki, каждый każdy 8. nieokreślone: кто-то ktoś, кто-нибудь ktoś, кто-либо ktokolwiek, кое-кто ktoś, что-то coś, что-нибудь coś, что-либо cokolwiek, кое-что coś, какой-то jakiś, какой-нибудь jakiś, какой- либо jakikolwiek, кое-какой jakiś, чей-то czyjś, чей-нибудь czyjś, чей-либо czyjkolwiek, некоторый pewien, некий pewien , некто pewien, нечто coś 9. przeczące: никто nikt, ничто nic, никакой żaden, ничей niczyj, некого nikogo, нечего niczego ODMIANA ZAIMKÓW OSOBOWYCH M. D. C. B. N. Msc. JA TY я меня мне меня со мной (мною) (обо) мне ты тебя тебе тебя с тобой (тобою) (о) тебе ON он его ему его с ним с ним (о) нём (о) нём ONO ONA MY оно его ему его мы нас нам нас Она Её Ей Её с ней (нею) (о) ней WY вы вас вам вас ONI/ ONE они их им их нами вами с ними (о) нас (о) вас (о) них l.mn. мои моих моим мои ożyw. моих моими (о) моих ODMIANA ZAIMKÓW DZIERŻAWCZYCH M. D. C. B. N. Msc. r. męski мой моего моему мой ożyw. моего моим (о) моём r. żeński моя моей моей мою MÓJ r. nijaki Моё Моего Моему Моё моей (моею) (о) моей Моим (о) моём 21 M. D. C. B. N. Msc. r. męski наш нашего нашему наш ożyw. нашего нашим (о) нашем r. żeński наша нашей нашей нашу NASZ r. nijaki наше нашего нашему наше нашей (о) нашей нашим (о) нашем l.mn. наши наших нашим наши ożyw. наших нашими (о) наших TO r. nijaki это этого этому это этим (об) этом CI l.mn. эти этих этим эти; ożyw. этих этими (об) этих ODMIANA ZAIMKÓW WSKAZUJĄCYCH TEN r. męski этот этого этому этот; ożyw. этого этим (об) этом M. D. C. B. N. Msc. TA r. żeński эта этой этой эту этой (об) этой ODMIANA ZAIMKÓW PRZECZĄCYCH M. D. C. B. N. Msc. NIKT никто никого никому никого ни с кем ни о ком NIC ничто ничего ничему ничто ни с чем ни о чём 22 ODMIANA ZAIMKÓW OKREŚLONYCH SAM r. męski сам самого самому самого самим (о) самом M. D. C. B. N. Msc. M. D. C. B. N. Msc. CAŁY r. męski весь всего всему весь ożyw. всего всем (о) всём SAMA r. żeński сама самой самой саму самой (о) самой CAŁA r. żeński вся всей всей всю всей (о) всех SAMO r. nijaki Само Самого Самому Самого Самим (о) самом CAŁE r. nijaki Всё Всего Всему Всё Всем (о) всём SAMI l.mn. сами самих самим самих самими (о) самих WSZYSCY l.mn. все всех всем все ożyw. всех всеми (о) всех 11. PODSTAWOWE DZIAŁANIA ARYTMETYCZNE Dodawanie: Odejmowanie: 2 два 6 + плюс - 5 Пять 2 = (будет) = 7 семь 4 шесть минус Два (будет) четыре x 3 = 6 умножить на Три (будет) шесть Mnożenie: Dzielenie: 2 два 10 : 5 = десять разделить на Пять (будет) 23 2 два 12. LICZEBNIKI Liczebniki główne odpowiadają na pytanie сколько? – ile? ноль, нуль один, одна, одно два, две три четыре пять шесть семь восемь девять десять одиннадцать двенадцать тринадцать четырнадцать пятнадцать 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 шестнадцать 17 семнадцать восемнадцать 18 девятнадцать 19 двадцать 20 двадцать один 21 22 двадцать два двадцать три 23 двадцать четыре 24 тридцать 30 тридцать один 31 32 тридцать два тридцать три 33 40 сорок 50 60 70 80 90 100 101 102 103 110 120 130 131 132 200 300 400 500 600 700 800 900 1 000 2 000 3 652 10 839 1 000 000 1 000 000 000 пятьдесят шестьдесят семьдесят восемьдесят девяносто сто сто один сто два сто три сто десять сто двадцать сто тридцать сто тридцать один сто тридцать два двести триста четыреста пятьсот шестьсот семьсот восемьсот девятьсот тысяча две тысячи три тысячи шестьсот пятьдесят два десять тысяч восемьсот тридцать девять миллион миллиард Należy zapamiętać pisownię następujących liczebników: ноль (нуль) четыре одиннадцать шестнадцать двести zero cztery jedenaście szesnaście dwieście тысяча миллион миллиард триллион tysiąc milion miliard trylion 24 Liczebniki porządkowe (przymiotniki odliczebnikowe) odpowiadają na pytania: который? który?, которая? która?, которое? które?, которые? którzy/które? – первый pierwszy, вторая druga, третье trzecie. Tworzymy rodzajowych przymiotnika, np.: liczebników głównych przez dodanie końcówek je od tematu dopełniacza пять pięć шесть sześć пят-и pięciu шест-и sześciu пят-ый piąty шест-ой szósty пят-ая piąta шест-ая szósta пят-ое piąte шест-ое szóste пятьдесят pięćdziesiąt пятидесят-и pięćdziesięciu пятидесят -ый pięćdziesiąty пятидесят -ая pięćdziesiąta пятидесят -ое pięćdziesiąte пят-ые piąci, piąte шест-ые szóści, szóste пятидесят -ые pięćdziesiąci, pięćdziesiąte W odmienny sposób tworzymy liczebniki porządkowe od następujących liczebników głównych: один jeden два dwa три trzy четыре cztery семь siedem восемь osiem сорок czterdzieści первый pierwszy второй drugi третий trzeci четвёртый czwarty седьмой siódmy восьмой ósmy сороковой czterdziesty первая pierwsza вторая druga третья trzecia четвёртая czwarta седьмая siódma восьмая ósma сороковая czterdziesta первое pierwsze второе drugie третье trzecie четвёртое czwarte седьмое siódme восьмое ósme сороковое czterdzieste сто sto сотый setny сотая setna сотое setne первые pierwsi, pierwsze вторые drudzy, drugie третьи trzeci, trzecie четвёртые czwarci, czwarte седьмые siódmi, siódme восьмые ósmi, ósme сороковые czterdzieści, czterdzieste сотые setni, setne 25 13. OKREŚLANIE CZASU W języku rosyjskim dla określenia godziny w mowie potocznej stosuje się następujące określniki: od 5 do 11 – np. 6:00 od 12 do 16 – np. 12:00 od 17 do 23 – np. 18:00 od 24 do 4 – np. 1:00 шесть часов утра – szósta rano двенадцать часов дня – dwunasta w dzień шесть часов вечера – szósta wieczorem час ночи – pierwsza w nocy Dla określenia pełnych godzin używa się liczebników głównych: 17:00 3:00 пять часов вечера три часа ночи Połówki godzin określamy, używając liczebników porządkowych z dodatkiem wyrażenia половина: 7:30 17:30 половина восьмого половина шестого Kwadranse (четверть, пятнадцать минут) oraz minuty do połowy godziny tworzymy z dodaniem liczebników porządkowych w dopełniaczu: 3:15 18:15 19:10 четверть четвёртого lub пятнадцать минут четвёртого четверть седьмого lub пятнадцать минут седьмого десять минут восьмого Określanie czasu do połowy godziny tworzymy z dodaniem przyimka без do liczebników głównych w dopełniaczu: 2:45 1:50 23:55 без четверти три lub без пятнадцати минут три без десяти минут два часа без пяти час Mówiąc o czynności wykonywanej o danej godzinie, w odróżnieniu od języka polskiego, w języku rosyjskim występuje przyimek в: Я встаю в семь часов утра. – Wstaję o 7 rano. Во сколько заканчиваешь работу? – O której kończysz pracę. Магазин открывается в десять. – Sklep jest otwierany o 10.00. Мы обедаем ежедневно в два часа. – Codziennie jemy obiad o 14.00. 26 14. DATA Do określania dat stosuje się liczebniki porządkowe w mianowniku lub w dopełniaczu, w zależności od czasu. W czasie teraźniejszym dzień wyrażany jest w mianowniku, a rok w dopełniaczu: Сегодня пятое июля две тысячи девятого года. – Dziś jest 5 lipca 2009 roku. Сегодня двадцать третье августа две тысячи пятого года. – Dziś jest 23 sierpnia 2005 roku. W czasie przeszłym liczebniki występują w dopełniaczu: Я родилась двадцать второго сентября тысяча девятьсот восемьдесят четвёртого года. – Urodziłam się 22 września 1984 roku. Мы были на экскурсии пятнадцатого марта. – Byliśmy na wycieczce 15 marca. 15. CZASOWNIKI Czasownik jest samodzielną częścią mowy, oznaczającą czynność lub stan. Odpowiada na pytanie что делать? (co robić?) dla czasowników niedokonanych i что сделать? (co zrobić?) dla dokonanych. Czasowniki odmieniają się przez osoby, posiadają formę niedokonaną i dokonaną, stronę czynną i bierną, rodzaje oraz liczbę. W języku rosyjskim występują trzy czasy: teraźniejszy, przeszły i przyszły. BEZOKOLICZNIK języku rosyjskim bezokolicznik ma następujące końcówki: -ть, -ти, -чь. Rosyjskim W czasownikom zakończonym w bezokoliczniku na -ть, -ти odpowiadają w języku polskim czasowniki zakończone na -ć, a bezokolicznikom zakończonym na -чь najczęściej odpowiadają czasowniki zakończone na -c. помочь pomóc идти iść читать czytać ODMIANA CZASOWNIKÓW Formy czasu teraźniejszego tworzą tylko czasowniki niedokonane.Odmianę czasownika przez osoby i liczby nazywamy koniugacją. W języku rosyjskim rozróżnia się dwa typy koniugacji, I i II. Koniugacja I w 1 os. l.poj. występuje końcówka -у (-ю); w 2 os. l.poj. występuje końcówka -ешь (-ёшь); w 3 os. l.mn. występuje końcówka -ут (-ют); 27
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Rosyjski Kompletny
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: