Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00211 004161 24091946 na godz. na dobę w sumie
Rosyjski. Rozmówki. Powiedz to! - ebook/pdf
Rosyjski. Rozmówki. Powiedz to! - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 176
Wydawca: Lingo Język publikacji: polski
ISBN: 83-60287-04-X Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych >> rosyjski
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Rozmówki Lingo „Powiedz to!” to książka w wygodnym formacie, o ładnym, przejrzystym układzie i aktualnej treści

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Miros∏aw Zybert Powiedz to! ROSYJSKI Rozmówki ze s∏owniczkiem Konsultacja j´zykowa: Nina Gierus Projekt ok∏adki serii: Marcin Rojek, 2-arts.com Projekt makiety i opracowanie graficzne: Studio 27, studio27@qdnet.pl Zdj´cie na ok∏adce: Corel Professional Photos Redakcja: Pawe∏ Pokora Lektorzy: Nina Gierus, Mi∏ogost Reczek Dêwi´k i monta˝: Dawid Czernicki Sk∏ad i ∏amanie: Studio 27 Druk i oprawa: Pozkal © Copyright by Wydawnictwo Lingo sp.j., Warszawa 2006 www.WydawnictwoLingo.pl ISBN-10: 83-60287-04-X ISBN-13: 978-83-60287-04-0 Spis treÊci Wst´p Wymowa 1. Podró˝ 4 6 9 8. Zakupy i us∏ugi 9. Sport i rekreacja 10. Rozrywki 2. W hotelu 20 11. Z wizytà 68 77 84 92 3. Na ulicy. Zwiedzanie 4. Pieniàdze 5. Poczta, telefon, internet 6. Zdrowie 7. Jedzenie 28 12. Praca i biznes 100 13. Tablice 108 14. Zarys gramatyki 118 15. S∏owniczek polsko-rosyjski 149 38 44 52 60 Wst´p Âmia∏o! „Powiedz to!” Publikacja Wydawnictwa Lingo z serii „Powiedz to!” u∏atwi Ci porozu- miewanie si´ w j´zyku rosyjskim w ka˝dych okolicznoÊciach. Korzysta si´ z niej bardzo prosto, a jej zawartoÊç jest w stu procentach aktualna, nowoczesna i sprawdzona w praktyce. Cz´Êç g∏ówna to rozmówki podzielone na dwanaÊcie rozdzia∏ów tematycznych, a ich dodatkowym, praktycznym uzupe∏nieniem sà tablice, regu∏y gramatyczne i s∏owniczek, umo˝liwiajàce budowanie w∏asnych wypowiedzi. Ka˝dy z dwunastu rozdzia∏ów rozmówek dzieli si´ na trzy cz´Êci. Powiedz to – zawiera to, co najwa˝niejsze w rozmówkach, czyli wybór najpotrzebniejszych zwrotów. U∏o˝one sà one w porzàdku rzeczowym – wystarczy znaleêç ten, który pasuje do Twojej sytuacji i ju˝ wiesz, co powiedzieç. Przyjdzie Ci to tym ∏atwiej, ˝e wszystkie zwroty zosta∏y nagrane na p∏ycie CD (dotyczy wersji z do∏àczonà p∏ytà audio; jeÊli kupi∏eÊ wersj´ z samà ksià˝kà, CD mo˝esz w ka˝dej chwili zamówiç w internecie na stronie www.WydawnictwoLingo.pl). Porozmawiaj – to krótkie, z ˝ycia wzi´te dialogi, ilustrujàce przyk∏adowe u˝ycie zwrotów i wyra˝eƒ zawartych w cz´Êci „Powiedz to”. Tak mówià wspó∏czeÊni Rosjanie, bez obaw mo˝esz po nich powtarzaç. 4 W S T ¢ P S∏ówka – to starannie wybrane, najcz´Êciej u˝ywane i najwa˝niejsze dla danego tematu s∏ownictwo. W celu u∏atwienia szybkiego znalezienia potrzebnego s∏ówka zosta∏y one umieszczone na koƒcu ka˝dego z rozdzia∏ów tematycznych w porzàdku alfabetycznym. NowoÊcià jest zestawienie najcz´Êciej poszukiwanych s∏ów i informacji w Tablicach. Dzi´ki nim szybko powiesz, jakiego koloru ubrania szukasz, podasz dat´ swojego przyjazdu, lub zrozumiesz napis informacyjny na wywieszce. Zarys gramatyki to z kolei b∏yskawiczna Êciàga, potrzebna zw∏aszcza, gdy chcesz samodzielnie konstruowaç wypowiedzi w oparciu o materia∏ zgromadzony w rozmówkach. A do czego mo˝e si´ przydaç zamieszczony na koƒcu S∏owniczek, nie musimy chyba wyjaÊniaç. Z ˝yczeniami samych mi∏ych konwersacji Zespó∏ autorów i redaktorów Lingo wraz z zaprzyjaênionymi Rosjankami i Rosjanami 5 Wymowa Akcent Akcent w j´zyku rosyjskim jest ruchomy, tzn., ˝e w ró˝nych formach tego samego wyrazu mo˝e on si´ przemieszczaç, na przyk∏ad: oкно+ (mianownik l. poj.), о+кна (mianownik l. mn.). Samog∏oska ё jest zawsze akcentowana. Wymowa Wymowa niektórych samog∏osek zale˝y od pozycji akcentu, szczególnie samog∏oski o. Je˝eli samog∏oska о znajduje si´ przed akcentem, wymawiamy jà jak a, np.: окно+ (akno), natomiast, gdy znajduje si´ w pozycji po akcencie wymawiamy jà jak krótki dêwi´k poÊredni mi´dzy a i y, np.: э+то. Samog∏osk´ o wymawiamy jak o jedynie wtedy, gdy jest ona akcen- towana, np.: по+чта. Wymawiamy jà jednak nieco inaczej ni˝ w j´zyku polskim: d∏u˝ej i mocniej, z wi´kszym zaokràgleniem ust Spó∏g∏oska ч nale˝y do spó∏g∏osek, które w j´zyku rosyjskim wymawiamy zawsze mi´kko, np.: по+чта. Jednak w niektórych wyrazach, jak na przyk∏ad что, spó∏g∏osk´ t´ wymawiamy jako sz (szto) Rosyjskà spó∏g∏osk´ л (∏) wymawia si´ dotykajàc koƒcem j´zyka do górnych z´bów, na przyk∏ad: лодка (∏ódka), лампа (lampa) Litera л s∏u˝y zarówno do oznaczania spó∏g∏oski ∏, jak i spó∏g∏oski l. Wymawia si´ jà jak l wówczas, gdy wyst´puje po niej znak mi´kki ь, и lub е, ё, ю, я, na przyk∏ad: улица – ulica, Олег – Al.’eg, лён (len) – l’on, Люба – L’uba, Коля – Kol’a 6 W Y M O W A Rosyjskie spó∏g∏oski ж i ц, podobnie jak ш, wymawia si´ zawsze twardo, np.: живу – ˝ywu; жить – ˝yt’; на улице Герцена – na ulice G’ercena; цена – cena; цирк – cyrk; цифра – cyfra Litery rosyjskie е, ё, ю, я, nazywane równie˝ samog∏oskami jotowanymi, mogà odpowiadaç ró˝nym g∏oskom, zale˝nie od pozycji, w której wystepujà: – po spó∏g∏osce odpowiadajà samog∏oskom e, o, u, a, jednoczeÊnie oznaczajàc mi´kkoÊç spó∏g∏oski, która je poprzedza, na przyk∏ad: (w transkrypcji: znak ’ oznacza mi´kkoÊç) дядя – d’ad’a, метро – m’etro, тётя – t’ot’a, бюро – b’uro – po samog∏osce lub na poczàtku wyrazu litery te odpowiadajà po∏àczeniom g∏osek je, jo, ju, ja i tak je wymawiamy, na przyk∏ad: едет – jed’et, Юра – Jura, моя – maja, роет (ryje – czynnoÊç) – rojet, моё дерево (moje drzewo) – majo d’er’ewo Rosyjskà spó∏g∏osk´ л (∏) wymawia si´ dotykajàc koƒcem j´zyka do górnych z´bów, na przyk∏ad: лодка (∏ódka), лампа (lampa) Litera л s∏u˝y zarówno do oznaczania spó∏g∏oski ∏, jak i spó∏g∏oski l. Wymawia si´ jà jak l wówczas, gdy wyst´puje po niej znak mi´kki ь, и lub е, ё, ю, я, na przyk∏ad: улица – ulica, Олег – Al.’eg, лён (len) – l’on, Люба – L’uba, Коля – Kol’a Rosyjskie spó∏g∏oski ж i ц, podobnie jak ш, wymawia si´ zawsze twar- do, np.: живу – ˝ywu, жить – ˝yt’, на улице Герцена – na ulice G’ercena, цена – cena, цирк – cyrk, цифра – cyfra 7 W Y M O W A ь – znak mi´kki jest literà, która nie oznacza g∏oski. Pe∏ni on kilka ró˝nych funkcji: – oznacza mi´kkoÊç poprzedzajàcej go spó∏g∏oski, np.: Гданьск, конь, a tak˝e w zakoƒczeniach bezokolicznika wi´kszoÊci cza sow - ni ków, np.: жить, спать; – wyst´puje zawsze w koƒcówce 2 os. l. poj. czasowników w czasie teraêniejszym, np.: ты живёшь, ты спишь; – gdy wyst´puje po spó∏g∏osce, a przed samog∏oskami jotowanymi е, ё, ю, я pe∏ni wówczas funkcj´ rozdzielajàcà, t.j. oddziela w wymowie spó∏g∏osk´ od nast´pujàcej po niej samog∏oski jotowanej, np.: семья – s’emja, здоровье (zdrowie) – zdarowje. Samog∏oski jotowane wymawiamy wówczas jako je, ja, ju, jo, czyli tak samo jak na poczàtku wyrazu lub po samog∏osce. Rosyjskà spó∏g∏osk´ щ, podobnie jak ч wymawia si´ zawsze mi´kko, np.: щётка, плащ, борщ, ещё, щуплый. Znak twardy rozdzielajàcy ъ to litera nie oznaczajàca ˝adnego dêwi´ku. Pe∏ni ona funkcj´ rozdzielajàcà. W koƒcówkach -ого, -его dope∏niacza przymiotników, zaimków i liczebników spó∏g∏osk´ г wymawiamy jako (w), na przyk∏ad.: красивого (krasiwowo), летнего (lietniewo), кого (kawo), первого (pierwowo), пятого (piatowo), Ковальского (Kowalskowo). Intonacja W j´zyku rosyjskim zdania pytajàce wypowiadamy z intonacjà wznoszàcà na sylabie akcentowanej, natomiast zdania oznajmujàce wypowiadamy z intonacjà opadajàcà. 8 1. Podró˝ èÛÚ¯Â+ÒÚ‚Ë 1 . 1 1.1 Powiedz to Pociàgiem ç‡ ÔÓ+ÂÁ‰Â Gdzie jest dworzec kolejowy? Где железнодоро+жный вокза+л? O której godzinie odje˝d˝a pociàg do...? В кото+ром часу+ отправля+ется по+езд в...? Czy mo˝na tam dojechaç pociàgiem podmiejskim? Мо+жно ли туда+дое+хать на при+городном по+езде? Z jakiego dworca odje˝d˝ajà С како+го вокза+ла pociàgi do...? отправля+ются поезда+ в.../до...? Z którego peronu odje˝d˝a От како+й платфо+рмы pociàg do...? отправля+ется по+езд в...? Gdzie jest kasa przedsprzeda˝y? Ile kosztuje bilet do...? Где ка+сса предвари+тельной прода+жи? Ско+лько сто+ит биле+т в...? Z którego dworca odje˝d˝ajà С како+го вокза+ла pociàgi do...? отправля+ются поезда+ в...? 9 P o d r ó ˝ Prosz´ o bilet na pociàg pospieszny do... Deklaracj´ celnà otrzyma pan od konduktora. Да+йте, пожа+луйста, биле+т на ско+рый по+езд в...? Тамо+женную деклара+цию вы полу+чите у проводника+. Czy w sk∏adzie pociàgu jest В соста+ве по+езда есть wagon restauracyjny? ваго+н-рестора+н? Jakà trasà jedzie ten pociàg? По како+му маршру+ту сле+дует э+тот по+езд? O której godzinie ten pociàg В кото+ром часу+ э+тот по+езд прибыва+ет в...? przyje˝d˝a do...? Nasz wagon jest w Êrodku Наш ваго+н в середи+не sk∏adu. соста+ва. Poprosz´ o bilet w pierwszej Да+йте, пожа+луйста, /drugiej klasie. биле+т в мя+гкий /жёсткий ваго+н. Wed∏ug rozk∏adu pociàg przyje˝d˝a o godzinie 9.00. Przepraszam, gdzie jest przechowalnia baga˝u? Czy ten pociàg kursuje codziennie? 10 По расписа+нию по+езд прибыва+ет в 9.00 (де+вять ноль ноль). Извини+те, где ка+мера хране+ния багажа+? Э+тот по+езд сле+дует ежедне+вно? è Û Ú Â ¯  + Ò Ú ‚ Ë Â Chc´ oddaç na przechowanie Я хочу+сдать на хране+ние t´ walizk´. э+тот чемода+н. 1 . 1 Paliç mo˝na tylko na pomoÊcie wagonu. Czy to przedzia∏ dla niepalàcych? To jest wagon z miejscówkami. Кури+ть мо+жно то+лько в та+мбуре. Э+то купе+ для некуря+щих? Э+то плацка+ртный ваго+н. To jest wagon bez przedzia∏ów. Э+то о+бщий ваго+н. Bilet jest wa˝ny do... Биле+т действи+телен до... Poprosz´ o miejsce na dole /na górze. Да+йте, пожа+луйста, ни+жнее/ве+рхнее ме+сто. Czy ten pociàg jedzie przez...? Э+тот по+езд сле+дует че+рез...? Samolotem ç‡ Ò‡ÏÓÎfiÚ Czy za∏atwi∏eÊ wszystkie dokumenty wyjazdowe? Ты офо+рмил все докуме+нты на вы+езд? Poprosz´ o bilet na rejs numer... w klasie ekonomicznej. Да+йте, пожа+луйста, биле+т на рейс но+мер... в экономи+ческий класс. www.WydawnictwoLingo.pl 11 P o d r ó ˝ Bilet jest wa˝ny jeden rok od daty lotu. Биле+т действи+телен оди+н год от да+ты полёта. Gdzie mo˝na zarezerwowaç Где мо+жно bilet na lot do...? заброни+ровать биле+т на рейс в...? Czy mo˝na zarezerwowaç Мо+жно ли заброни+ровать bilet przez internet? биле+т по Интерне+ту? Czy mam p∏aciç gotówkà, czy kartà kredytowà? Как мне плати+ть: нали+чными или креди+тной ка+рточкой? Jaka mo˝e byç waga baga˝u? Како+й мо+жет быть вес багажа+? Ile trzeba p∏aciç za kilogram Ско+лько ну+жно плати+ть nadbaga˝u? за килогра+мм сверхнормати+вного багажа+? Sklep bezc∏owy znajduje si´ Магази+н беспо+шлинной w sali odlotów. торго+вли нахо+дится в за+ле вы+лета. Prosz´ mnie zawieêç do portu lotniczego... Podczas startu i làdowania palenie jest wzbronione. Отвези+те меня+, пожа+луйста, в аэропо+рт... Во вре+мя ста+рта и поса+дки кури+ть воспреща+ется. 12 è Û Ú Â ¯  + Ò Ú ‚ Ë Â Prosz´ zapiàç pasy. Застегни+те, пожа+луйста, ре+мни. 1 . 1 Zaczyna si´ odprawa na lot numer... do... Начина+ется поса+дка на рейс но+мер... в... Ile czasu trwa lot do...? Ско+лько вре+мени продолжа+ется полёт в...? Do odprawy trzeba zg∏osiç si´ На поса+дку ну+жно godzin´ przed odlotem. яви+ться за час до вы+лета. Gdzie mog´ wymieniç pieniàdze? Где я могу+ обменя+ть де+ньги? Pieniàdze mo˝e pan wymieniç Де+ньги вы мо+жете w kantorze lub w banku. обменя+ть в обме+нном пу+нкте и+ли в ба+нке. Chc´ wymieniç euro na ruble. Я хочу+ обменя+ть е+вро на рубли+. Lot numer... jest odwo∏any Рейс но+мер... отменя+ется z powodu z∏ej pogody. из-за нелётной пого+ды. Prosz´ okazaç paszport. Предъяви+те, пожа+луйста, па+спорт. Ma pan (pani) niewa˝nà wiz´. Ва+ша ви+за недействи+тельна. Czy mog´ usiàÊç przy oknie? Могу+ ли я сесть у окна+? www.WydawnictwoLingo.pl 13 P o d r ó ˝ Samochodem ç‡ Ï‡¯Ë+Ì Gdzie jest najbli˝sza stacja benzynowa? Где ближа+йжая автозапра+вка /автозапра+вочная ста+нция? Prosz´ zatankowaç mój samochód. Запра+вьте, пожа+луйста, мою+ маши+ну. Ile benzyny mam nalaç? Ско+лько бензи+на нали+ть? Prosz´ nalaç pe∏en zbiornik. Нале+йте, пожа+луйста, по+лный бак. Prosz´ te˝ sprawdziç poziom oleju. Прове+рьте та+кже у+ровень ма+сла. Czy mo˝e mi pan wymieniç Мо+жете поменя+ть мне olej? ма+сло? Prosz´ wymyç przednià szyb´. Вы+мойте, пожа+луйста, лобово+е стекло+. Popsu∏ mi si´ samochód. Моя+ маши+на слома+лась. Gdzie mog´ napompowaç opony? Где я могу+ накача+ть ши+ны? Czy daleko stàd do warsztatu Далеко+ ли отсю+да samochodowego? автосе+рвис /авторемо+нтная мастерска+я? 14 è Û Ú Â ¯  + Ò Ú ‚ Ë Â Czy móg∏by pan (pani) wezwaç pomoc technicznà? техпо+мощь? Вы не могли+ бы вы+звать 1 . 1 Ile b´dzie kosztowaç naprawa? Ско+лько бу+дет сто+ить ремо+нт? Z jakà pr´dkoÊcià mo˝na jeêdziç autostradà? С како+й ско+ростью мо+жно е+здить на автостра+де? Przekroczy∏ pan (pani) dozwolonà pr´dkoÊç. Вы превы+сили дозво+ленную ско+рость. Prosz´ wezwaç pogotowie ratunkowe. Вы+зовите, пожа+луйста, ско+рую по+мощь. Mój samochód jest ubezpieczony. To moja polisa ubezpieczeniowa. Моя+ маши+на застрахо+вана. Э+то мой страхово+й по+лис. Gdzie jest najbli˝szy parking strze˝ony? Где ближа+йшая охраня+емая стоя+нка? Czy mo˝e mi pan (pani) pokazaç drog´ na mapie? Не могли+бы вы показа+ть мне доро+гу на ка+рте? Tutaj nie mo˝na wyprzedzaç. Здесь нельзя+ обгоня+ть. P∏aci pan (pani) mandat! Плати+те штраф! Kto jest kierowcà tego samochodu? Кто води+тель э+той маши+ны? www.WydawnictwoLingo.pl 15 P o d r ó ˝ Prosz´ okazaç prawo jazdy! Предъяви+те ва+ше води+тельское удостовере+ние! Prosz´ o dowód rejestracyjny Да+йте, пожа+луйста, техни+ческий па+спорт paƒskiego samochodu. ва+шей маши+ны. 1.2 Porozmawiaj – В кото+ром часу+ отправля+ется ближа+йший по+езд в Каза+нь? O której godzinie odje˝d˝a najbli˝szy pociàg do Kazania? – В 16.00 (шестна+дцать ноль ноль). O godz. 16.00 – Э+то ско+рый и+ли пассажи+рский по+езд? To pociàg pospieszny, czy osobowy? – Ско+рый. Pospieszny. – Да+йте, пожа+луйста биле+т на за+втра в Са+нкт- Петербу+рг? Poprosz´ bilet na jutro do Sankt-Petersburga. – На како+й по+езд? Na który pociàg? 16 è Û Ú Â ¯  + Ò Ú ‚ Ë Â – На по+езд в 22 часа+. Одно+ме+сто в спа+льном ваго+не. Na pociàg o 22.00. Jedno miejsce w wagonie sypialnym. 2 . 1 – Ве+рхняя или ни+жняя по+лка? ¸ó˝ko górne czy dolne? – Ни+жняя, пожа+луйста. Poprosz´ dolne. – Мне ну+жен биле+т на рейс в Варша+ву на по+слеза+втра. Potrzebuj´ bilet na lot do Warszawy na pojutrze. – На како+й рейс: у+тром, днём и+ли ве+чером? Na który lot: rano, w ciàgu dnia czy wieczorem? – Да+йте, пожа+луйста, на у+тренний, в экономи+ческий класс. Poprosz´ na poranny lot w klasie ekonomicznej. – Ваш па+спорт, пожа+луйста! Paƒski paszport, prosz´! – Цель ва+шей пое+здки? Cel paƒskiej podró˝y? – Туристи+ческая. Turystyczny. www.WydawnictwoLingo.pl 17 P o d r ó ˝ – Запра+вьте, пожа+луйста, мою+ маши+ну. Prosz´ zatankowaç mój samochód. – Ско+лько бензи+на нали+ть? Ile benzyny nalaç? – Нале+йте по+лный бак. Prosz´ nalaç pe∏en zbiornik. 1.3 S∏ówka autobus baga˝ ~ podr´czny авто+бус бага+ж ручно+й бага+ж ~ ponadnormatywny сверхнормати+вный бага+ж bilet ~ ulgowy биле+т льго+тный биле+т deklarowanie baga˝u деклари+рование багажа+ dworzec ~ autobusowy авто+бусный вокза+л вокза+л ~ kolejowykolejowy железнодоро+жный вокза+л 18 ~ rzeczny речно+й вокза+л ка+сса kasa ~ przedsprzeda˝yка+сса предвари+те льной прода+жи klasa (samolotu)класс ~ I klasa ~ biznesowa пе+рвый класс би+знес класс ~ ekonomiczna экономи+ческий класс контро+ль kontrola ~ celna тамо+женный контро+ль ~ graniczna пограни+чный контро+ль paszportowa па+спортный контро+ль przyjazd pociàgu odjazd pociàgu отъе+зд (отправле+- ние) по+езда odlot samolotu вы+лет самолёта peron перро+н (платфо+рма) pociàg osobowy по+езд пассажи+рский по+езд podmiejski при+городный по+езд pospieszny ско+рый по+езд пое+здка podró˝ w interesach делова+я пое+здка turystyczna туристи+ческая пое+здка служе+бная пое+здка s∏u˝bowa port lotniczy аэропо+рт przechowalnia ка+мера baga˝u è Û Ú Â ¯  + Ò Ú ‚ Ë Â 3 . 1 приезд (прибытие) поезда прилёт остано+вка стоя+нка przylot przystanek postój rezerwacja biletów брони+рование биле+тов rozk∏ad jazdy расписа+ние движе+ния ста+нция stacja ~ benzynowa автозапра+вочная ста+нция (автозапра+вка) wagon ~ I klasy ваго+н мя+гкий ваго+н жёсткий ваго+н ~ restauracyjny ваго+н- ~ II klasy ~ sypialny рестора+н спа+льный ваго+н хране+ния багажа+ купе (wym. kupe+) ~ z przedzia∏ami купе+йный ваго+н ~ bez przedzia∏ów о+бщий ваго+н ubezpieczenie страхо+вка przedzia∏ (w wagonie) www.WydawnictwoLingo.pl 19 2. W hotelu Ç „ÓÒÚË+Ìˈ 2.1 Powiedz to Rezerwacja miejsca w hotelu ÅÓÌË+Ó‚‡ÌË ÏÂÒÚ‡+ ‚ „ÓÒÚË+Ìˈ Czy mo˝e pan (pani) poleciç Мо+жете ли вы mi dobry hotel w centrum miasta? посове+товать мне хоро+ший оте+ль в це+нтре го+рода? Szukamy taniego hotelu. Czy macie wolne pokoje? Chc´ zarezerwowaç pokój na jednà noc (na trzy dni, na tydzieƒ, do soboty...). Мы и+щем дешёвую гоcти+ницу. Есть ли у вас свобо+дные номера+? Я хочу+ заказа+ть (заброни+ровать) но+мер на одну+ ночь (на три дня, на неде+лю, до суббо+ты...). Chc´ pokój jednoosobowy (dwuosobowy). Я хочу+ одноме+стный (двухме+стный) но+мер. Potrzebuj´ pokoju z ∏azienkà Мне ну+жен но+мер lub natryskiem. с ва+нной и+ли ду+шем. Potrzebujemy pokoju z dostawkà (dodatkowym ∏ó˝kiem). Нам ну+жен но+мер с доба+вочной крова+тью. 20 Ç „ Ó Ò Ú Ë + Ì Ë ˆ  Czy jest taƒszy pokój? Есть ли но+мер подеше+вле? Niestety, wszystkie pokoje К сожале+нию, все jednoosobowe sà zaj´te. одноме+стные номера+ за+няты. Niestety, wszystko u nas jest zaj´te. К сожале+нию, у нас всё за+нято 1 . 2 Niestety, nie ma nic wolnego. К сожале+нию, нет ничего+ свобо+дного. Wolny jest tylko apartament. Свобо+ден то+лько но+мер-люкс. W recepcji ç‡ ˆÂ+ÔˆËË Przepraszam, rezerwowa∏em Извини+те, я брони+ровал pokój na nazwisko Kowalski. но+мер на фами+лию Кова+льски. Na jakie nazwisko? На каку+ю фами+лию? Zarezerwowa∏em (dos∏. zamówi∏em) pokój przez telefon. Я заказа+л но+мер по телефо+ну. Zarezerwowa∏em pokój przez internet. Я заказа+л но+мер по Интерне+ту. www.WydawnictwoLingo.pl 21 W h o t e l u Na którym pi´trze jest mój pokój? На како+м этаже+ мой но+мер? Ile kosztuje pokój? Ско+лько сто+ит но+мер? Czy musz´ p∏aciç z góry? Я до+лжен плати+ть вперёд? Czy cena obejmuje Êniadanie? За+втрак включён Czy to ze Êniadaniem? в цену+? Э+то с за+втраком? Za Êniadanie trzeba p∏aciç osobno. За+втрак опла+чивается отде+льно. Kiedy wydawane jest Êniadanie? Когда+ подаётся за+втрак? Kiedy koƒczy si´ doba (hotelowa)? Когда+ конча+ются су+тки? Jutro wyje˝d˝amy, czy mo˝ecie За+втра мы уезжа+ем, przygotowaç nam rachunek? мо+жете подгото+вить O której godzinie musz´ zwolniç pokój? Czy mo˝e daç mi pan (pani) inny pokój? 22 нам счёт? В кото+ром часу+ я до+лжен освободи+ть но+мер? Мо+жете мне дать друго+й но+мер?
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Rosyjski. Rozmówki. Powiedz to!
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: