Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00337 007519 22992445 na godz. na dobę w sumie
Rosyjski. Rozmówki z wymową i słowniczkiem - ebook/pdf
Rosyjski. Rozmówki z wymową i słowniczkiem - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 225
Wydawca: Lingo Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3789-2483-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych >> rosyjski
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).
Mów śmiało! Z najnowszą serią rozmówek Lingo stanie się to proste i wygodne.

Dzięki naszym praktycznym rozmówkom bez trudu dogadasz się z rodowitymi Rosjanami.
Rozmówki rosyjskie Lingo zawierają zestaw najważniejszych zwrotów obejmujących różne dziedziny życia, takie jak podróże, jedzenie, rozrywka, praca, zakupy czy nagłe wypadki. Dzięki temu rozmówki przydadzą Ci się w każdej sytuacji, zarówno podczas wakacji, wyjazdów służbowych, jak i spotkań z przyjaciółmi.


Rozmówki Lingo pomogą Ci kiedy:
Ponadto w książce znajdziesz:
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

ROSYJSKII Rozmówki z wymową i słowniczkiem Mów śmiało! w podróży w pracy z przyjaciółmi wydawnictwo LINGO Mirosław Zybert rosyjski Rozmówki z wymową i słowniczkiem Mów śmiało! Konsultacja językowa: Nina Gierus Redaktor serii: Anna Laskowska Redakcja: Paweł Pokora Projekt okładki serii: Klara Perepłyś-Pająk Projekt makiety: Studio 27, biuro@studio27.pl Zdjęcie na okładce: © Irina Alyakina / Fotolia.com © Copyright by Wydawnictwo Lingo sp.j., Warszawa 2016 www.jezykinieobce.pl ISBN: 978-83-7892-367-1 ISBN wydania elektronicznego: 978-83-7892-483-8 Skład i łamanie: Klara Perepłyś-Pająk spis treści Wstęp Wymowa 1. Podróż 2. W hotelu 3. Na ulicy. Zwiedzanie miasta 4. Pieniądze 5. Poczta, telefon, internet 6. Zdrowie  7. jedzenie 4 5 8 23 33 46 55 67 76 8. Zakupy i usługi 88 9. sport i rekreacja 100 10. rozrywki 11. Z wizytą 12. Praca i biznes 13. Tablice 111 122 133 145 14. Zarys gramatyki 155 15. słowniczek polsko-rosyjski 180 W S t ę PWstęp Mów śmiało! Publikacja Wydawnictwa Lingo z serii „Mów śmiało!” ułatwi Ci porozumiewanie się w języku rosyjskim w każdych okolicznoś- ciach. to praktyczne rozmówki z wymową w wygodnym dla użyt- kownika zapisie fonetycznym, dzięki którym bez trudu dogadasz się z rodowitymi Rosjanami. Każdy z dwunastu rozdziałów rozmówek dzieli się na trzy części. n Mów śmiało – zawiera to, co najważniejsze w rozmówkach, czyli wybór najpotrzebniejszych zwrotów. Ułożone są one w porządku rzeczowym – wystarczy znaleźć ten, który pasuje do twojej sytuacji i już wiesz, co powiedzieć. n Porozmawiaj – to krótkie, z życia wzięte dialogi ilustrujące przy- kładowe użycie zwrotów i wyrażeń zawartych w części „Mów śmiało”. n Słówka – to starannie wybrane, najczęściej używane i najważ- niejsze dla danego tematu słownictwo. W Tablicach znajdziesz zestawienie najczęściej poszukiwanych słów i informacji. Dzięki nim szybko powiesz, jakiego koloru ubra- nia szukasz, podasz datę swojego przyjazdu lub zapytasz, która godzina. Zarys gramatyki to z kolei błyskawiczna ściąga, potrzeb- na zwłaszcza gdy chcesz samodzielnie konstruować wypowiedzi w  oparciu o materiał zgromadzony w  rozmówkach. A do czego może się przydać zamieszczony na końcu Słowniczek, nie musimy chyba wyjaśniać. Z życzeniami samych miłych konwersacji  zespółautorówiredaktorówLingo wrazzzaprzyjaźnionymiRosjankamiiRosjanami 4 Wymowa W S t ę P Akcent Akcent w języku rosyjskim jest ruchomy, tzn., że w różnych for- mach tego samego wyrazu może on się przemieszczać, na przy- kład: oкно + (mianownik l. poj.), о +кна (mianownik l. mn.). Samogłoska ё jest zawsze akcentowana. Wymowa n  Wymowa niektórych samogłosek zależy od pozycji akcentu, szczególnie samogłoski o. Jeżeli samogłoska о znajduje się przed akcentem, wymawiamy ją jak a, np.: окно + (akno), natomiast, gdy znajduje się w pozycji po akcencie wymawiamy ją jak krótki dźwięk pośredni między a i y, np.: э +то. n  Samogłoskę o wymawiamy jak o jedynie wtedy, gdy jest ona akcentowana, np.: по +чта. Wymawiamy ją jednak nieco inaczej niż w języku polskim: dłużej i mocniej, z większym zaokrągleniem ust n  Spółgłoska ч należy do spółgłosek, które w języku rosyjskim wymawiamy zawsze miękko, np.: по +чта. Jednak w niektó- rych wyrazach, jak na przykład что, spółgłoskę tę wymawia- my jako sz (szto) n  Rosyjską spółgłoskę л (ł) wymawia się dotykając końcem języka do górnych zębów, na przykład: лодка (łódka), лампа (lampa) n  Litera л służy zarówno do oznaczania spółgłoski ł, jak i spół- głoski l. Wymawia się ją jak l wówczas, gdy występuje po niej www.WydawnictwoLingo.pl 5 W y M o W A znak miękki ь, и lub е, ё, ю, я, na przykład: улица (ulica) – ulica, Олег – Al’eg, лён (len) – l’on, Люба – L’uba, Коля – Kol’a n  Rosyjskie spółgłoski ж i ц, podobnie jak ш, wymawia się zawsze twardo, np.: живу – żywu; жить – żyt’; на улице Герцена – na ulice G’ercena; цена – cena; цирк – cyrk; цифра – cyfra n  Litery rosyjskie е, ё, ю, я, nazywane również samogłoskami jotowanymi, mogą odpowiadać różnym głoskom, zależnie od pozycji, w której wystepują: – po spółgłosce odpowiadają samogłoskom e, o, u, a, jed- nocześnie oznaczając miękkość spółgłoski, która je poprze- dza, na przykład: (w transkrypcji: znak ’ oznacza miękkość) дядя – d’ad’a, метро – m’etro, тётя – t’ot’a, бюро – b’uro – po samogłosce lub na początku wyrazu litery te odpowiada- ją połączeniom głosek je, jo, ju, ja i tak je wymawiamy, na przykład: едет – jed’et, Юра – Jura, моя – maja, роет (ryje – czynność) – rojet, моё дерево (moje drzewo) – majo d’er’ewo n  ь – znak miękki jest literą, która nie oznacza głoski. Pełni on kilka różnych funkcji: – oznacza miękkość poprzedzającej go spółgłoski, np.: Гданьск, конь, a także w zakończeniach bezokolicznika większości cza sow ni ków, np.: жить, спать; 6 W y M o W A – występuje zawsze w końcówce 2 os. l. poj. czasowników w czasie teraźniejszym, np.: ты живёшь, ты спишь; – gdy występuje po spółgłosce, a przed samogłoskami joto- wanymi е, ё, ю, я pełni wówczas funkcję rozdzielającą, t.j. oddziela w wymowie spółgłoskę od następującej po niej samogłoski jotowanej, np.: семья (rodzina) – s’emja, здоровье (zdrowie) – zdarowje. n  Samogłoski jotowane wymawiamy wówczas jako je, ja, ju, jo, czyli tak samo jak na początku wyrazu lub po samogłosce. n  Rosyjską spółgłoskę щ, podobnie jak ч wymawia się zawsze miękko, np.: щётка, плащ, борщ, ещё, щуплый. n  Znak twardy rozdzielający ъ to litera nie oznaczająca żadnego dźwięku. Pełni ona funkcję rozdzielającą. n  W końcówkach -ого, -его dopełniacza przymiotników, zaim- ków i liczebników spółgłoskę г wymawiamy jako (w), na przykład.: красивого (krasiwowo), летнего (lietniewo), кого (kawo), первого (pierwowo), пятого (piatowo), Ковальского (Kowalskowo). intonacja W języku rosyjskim zdania pytające wypowiadamy z intonacją wznoszącą na sylabie akcentowanej, natomiast zdania oznajmują- ce wypowiadamy z intonacją opadającą. www.WydawnictwoLingo.pl 7 P o D R ó ż 1. Podróż èÛÚ¯Â+ÒÚ‚Ë put’esze +stvje 1.1. Mów śmiało n Pociągiem ç‡ ÔÓ +ÂÁ‰Â na po +jezd’e Gdzie jest dworzec kolejowy? Где железнодоро +жный вокза +л? gd’e żel’eznadaro +żnyj vakza +ł? В кото +ром часу отправля +ется по +езд в...? v kato +rom czasu + otpravl’a +jecca po +jezd v…? Мо +жно ли туда + дое +хать на при +городном по +езде? mo +żno li tuda + daje +hat’ na pri +gorodnom po +jezd’e? С како +го вокза +ла отправля +ются поезда + в.../ до...? s kako +wo vakza +ła atpravl’a +juts’a pajezda + v…/ do…? От како +й платфо +рмы отправля +ется по +езд в...? at kako +j płatfo +rmy atpravl’a +jets’a po +jezd v…? O której godzinie odjeżdża pociąg do...? Czy można tam dojechać pociągiem podmiejskim? Z jakiego dworca odjeżdżają pociągi do...? Z którego peronu odjeżdża pociąg do...? 8 Gdzie jest kasa przedsprzedaży? Ile kosztuje bilet do...? Proszę o bilet na pociąg pospieszny do... Deklarację celną otrzyma pan od konduktora. Czy w składzie pociągu jest wagon restauracyjny? è Û Ú Â ¯  + Ò Ú ‚ Ë Â . 1 . 1 Где ка +сса предвари +тельной прода +жи? gd’e ka +ssa pr’edvari +t’elnoj prada +ży? Ско +лько сто +ит биле +т в...? sko +lko sto +it bil’e +t v…? Да +йте, пожа +луйста, биле ++т на ско +рый по +езд в... da +jt’e, paża +łsta, bil’et na sko +ryj po +jezd v… Тамо +женную деклара +цию вы полу +чите у проводника +. tamo +żennuju d’ekłara +cju vy pałuczi +t’e u pravadnika + В соста +ве по +езда есть ваго +н-рестора +н? v sasta +v’e po +jezda jest’ vago +n- r’estara +n? O której godzinie ten pociąg przyjeżdża do...? Jaką trasą jedzie ten pociąg? По како +му маршру +ту сле +дует э +тот по +езд? pa kako +mu marszru +tu sl’e +dujet e +tot po +jezd? В кото +ром часу + э +тот по +езд прибыва +ет в...? v kato +rom czasu + e +tot po +jezd pribywa +jet v…? Наш ваго +н в середи +не соста +ва. nasz vago +n v s’er’edi +n’e sasta +va Nasz wagon jest w środku składu. www.WydawnictwoLingo.pl 9 P o D R ó ż Poproszę o bilet w pierwszej/ drugiej klasie. Według rozkładu pociąg przyjeżdża o godzinie 9.00. Przepraszam, gdzie jest przechowalnia bagażu? Czy ten pociąg kursuje codziennie? Chcę oddać na przechowanie tę walizkę. Palić można tylko na pomoście wagonu. Czy to przedział dla niepalących? To jest wagon z miejscówkami. 10 Да +йте, пожа +луйста, биле +т в мя +гкий/жёсткий ваго +н. da +jt’e, paża +łsta, bil’e +t v m’a +hkij /żo +stkij/ vago +n По расписа +нию по +езд прибыва +ет в 9.00 (де +вять ноль ноль). pa raspisa +n’ju po +jezd pribywa +jet v d’e +v’at’ nol’ nol’ Извини +те, где ка +мера хране ++ния багажа +? izvini +t’e, gd’e ka +m’era hran’e +n’ja bagaża +? Э ++тот по +езд сле ++дует ежедне +вно? e +tot po +jezd sl’e +dujet jeżedn’e +vno? Я хочу + сдать на хране +ние э +тот чемода +н. ja haczu + zdat’ na hran’e +n’je e +tot cz’emada +n Кури +ть мо +жно то +лько в та +мбуре. kuri +t’ mo +żno to +lko v ta +mbur’e Э +то купе + для некуря +щих? e +to kupe + dl’a n’ekur’a +szczih? Э +то плацка +ртный ваго +н. e +to płacka +rtnyj vago +n è Û Ú Â ¯  + Ò Ú ‚ Ë Â To jest wagon bez przedziałów. Bilet jest ważny do... Poproszę o miejsce na dole/ na górze. . 1 . 1 Э +то о +бщий ваго +н. e +to o +bszczij vago +n Биле +т действи +телен до... bil’e +t d’ejstvi +t’el’en do… Да +йте, пожа +луйста, ни +жнее/ве +рхнее ме +сто. da +jt’e, paża +łsta, ni +żn’eje/ v’e +rhn’eje m’e +sto Czy ten pociąg jedzie przez...? Э +тот по +езд сле +дует че ++рез...? e +tot po +jezd sl’e +dujet cz’e +r’ez…? n samolotem ç‡ Ò‡ÏÓÎÚ na samal’o +t’e Czy załatwiłeś wszystkie dokumenty wyjazdowe? Poproszę o bilet na rejs numer... w klasie ekonomicznej. Bilet jest ważny jeden rok od daty lotu. Ты офо +рмил все докуме +нты на вы +езд? ty afo +rmił vs’e dakum’e +nty na vy +jezd? Да +йте, пожа +луйста, биле +т на рейс но +мер... в экономи +ческий класс. da +jt’e, paża +łsta, bil’et na r’ejs no +m’er… v ekanami +cz’eskij kłass Биле +т действи +телен оди +н год c да +ты полёта. bil’e +t d’ejstvi +t’el’en adi +n god s da +ty pal’o +ta www.WydawnictwoLingo.pl 11 P o D R ó ż Gdzie można zarezerwować bilet na lot do...? Czy można zarezerwować bilet przez internet? Czy mam płacić gotówką, czy kartą kredytową? Где мо +жно заброни +ровать биле +т на рейс в...? gd’e mo +żno zabrani +rovat’ bil’e +t na r’ejs v…? Мо +жно ли заброни +ровать биле +т по Интерне +ту? mo +żno li zabronirova +t’ bil’e +t pa interne +tu? Как мне плати +ть: нали +чными или креди +тной ка +рточкой? kak mn’e płati +t’: nali +cz’nymi ili kr’edi +tnoj ka +rtoczkoj? Jaka może być waga bagażu? Како +й мо +жет быть вес багажа +? kako +j mo +żet byt’ v’es bagaża +? Ско +лько ну +жно плати +ть за килогра +мм сверхнормати +вного багажа +? skol’ko nu +żno płati +t’ za kiłagra +m sv’erhnormati +vnovo bagaża +? Магази +н беспо +шлинной торго +вли нахо +дится в за +ле вы +лета. magazi +n b’espo +szlinnoj targo +vli naho +dicca v za +l’e vy +l’eta Ile trzeba płacić za kilogram nadbagażu? Sklep bezcłowy znajduje się w hali odlotów. 12 è Û Ú Â ¯  + Ò Ú ‚ Ë Â . 1 . 1 Proszę mnie zawieźć do portu lotniczego... Podczas startu i lądowania palenie jest wzbronione. Proszę zapiąć pasy. Zaczyna się odprawa na lot numer... do... Ile czasu trwa lot do...? Do odprawy trzeba zgłosić się godzinę przed odlotem. Gdzie mogę wymienić pieniądze? Отвези +те меня +, пожа +луйста, в аэропо +рт... atv’ezi +t’e m’en’a +, paża +łsta, v aerapo +rt Во вре +мя ста +рта и поса +дки кури +ть воспреща +ется. va vr’e +mja starta i pasa +dki kuri +t’ vaspr’eszcz’a +jecca Застегни +те, пожа +луйста, ре +мни. zast’egni +t’e, paża +łsta, r’e +mni Начина +ется поса +дка на рейс но +мер... в... naczina +jecca pasa +dka na r’ejs no +m’er… v… Ско +лько вре +мени продолжа +ется полёт в...? sko +l’ko vr’e +m’eni pradałża +jecca pal’o +t v… ? На поса +дку ну +жно яви +ться за час до вы +лета. na pasa +dku nu +żno javi +cca za cz”as do vy +l’eta Где я могу + обменя +ть де +ньги? gd’e ja magu + abm’en’a +t’ d’e +n’gi? www.WydawnictwoLingo.pl 13 P o D R ó ż Chcę wymienić euro na ruble. Pieniądze może pan wymienić w kantorze lub w banku. Де +ньги вы мо +жете обменя +ть в обме +нном пу +нкте и +ли в ба +нке. d’e +n’gi vy mo +żet’e abm’en’a +t’ v abm’e +nnom pu +nkt’e ili v ba +nk’e Я хочу + обменя +ть е +вро на рубли +. ja haczu + abm’en’a +t’ je +vro na rubli + Рейс но +мер... отменя +ется из-за нелётной пого +ды. r’ejs no +m’er… atm’en’a +jecca iz-za n’el’o +tnoj pago +dy Предъяви +те, пожа +луйста, па +спорт. pr’edjavi +t’e, paża +łsta, pa +sport Ва +ша ви +за недействи +тельна. Ma pan (pani) nieważną va +sza vi +za n’ed’ejstvi +t’el’na wizę. Czy mogę usiąść przy oknie? Могу +ли я сесть у окна +? magu + li ja s’est’ u akna +? Lot numer... jest odwołany z powodu złej pogody. Proszę okazać paszport. n samochodem ç‡ χ¯Ë +Ì na maszyn’e Gdzie jest najbliższa stacja benzynowa? Где ближа +йжая автозапра +вка/ автозапра +вочная ста +нция? gd’e bliża +jszaja avtozapra +vka/ avtozapra +vocznaja sta +ncja? 14 è Û Ú Â ¯  + Ò Ú ‚ Ë Â Proszę zatankować mój samochód. Ile benzyny mam nalać? . 1 . 1 Запра +вьте, пожа +луйста, мою + маши +ну. zapra +v’t’e, paża +łsta, maju + maszy +nu Ско +лько бензи +на нали +ть? sko +l’ko b’enzi +na nali +t’? Proszę nalać pełen zbiornik. Нале +йте, пожа +луйста, Proszę też sprawdzić poziom oleju. Czy może mi pan wymienić olej? Proszę wymyć przednią szybę. Popsuł mi się samochód. Gdzie mogę napompować opony? Czy daleko stąd do warsztatu samochodowego? по +лный бак. nal’e +jt’e, paża +łsta, po +łnyj bak Прове +рьте та +кже у +ровень ма +сла. prav’e +rt’e ta +kże u +rov’en’ ma +sła Мо +жете поменя +ть мне ма +сло? mo +żet’e pam’en’a +t’ mn’e ma +sło Вы +мойте, пожа +луйста, лобово +е стекло +. vy +mojt’e, paża +łsta, łabavo +je st’ekło + Моя + маши +на слома +лась. maja + maszy +na słama +łas’ Где я могу + накача +ть ши +ны? gd’e ja magu + nakacz’a +t’ szy +ny? Далеко + ли отсю +да автосе +рвис/авторемо +нтная мастерска +я? dal’eko li ats’uda avtos’ervis/ avtor’emontnaja mast’erskaja? www.WydawnictwoLingo.pl 15 P o D R ó ż Czy mógłby pan (pani) wezwać pomoc techniczną? Ile będzie kosztować naprawa? Z jaką prędkością można jeździć autostradą? Przekroczył pan (pani) dozwoloną prędkość. Proszę wezwać pogotowie ratunkowe. Mój samochód jest ubezpieczony. To moja polisa ubezpieczeniowa. Gdzie jest najbliższy parking strzeżony? Вы не могли +бы вы +звать техпо +мощь? vy n’e magli + by vy +zvat’ t’ehpo +moszcz’? Ско +лько бу +дет сто +ить ремо +нт? sko +l’ko bu +d’et sto +it’ r’emo +nt? С како +й ско +ростью мо +жно е +здить на автостра +де? s kako +j sko +rost’ju mo +żno je +zdit’ na avtostra +d’e? Вы превы +сили дозво +ленную ско +рость. vy pr’evysi +li dazvo +l’ennuju sko +rost’ Вы +зовите, пожа +луйста, ско +рую по +мощь. vy +zovit’e, paża +łsta, sko +ruju po +moszcz’ Моя + маши +на застрахо +вана. maja + maszy +na zastraho +vana Э +то мой страхово +й по +лис. e +to moj strahavo +j po +lis Где ближа +йшая охраня +емая стоя +нка? gd’e bliża +jszaja ahran’a +jemaja staja +nka? 16 Płaci pan (pani) mandat! Kto jest kierowcą tego samochodu? Proszę okazać prawo jazdy! Предъяви +те ва +ше zd’es’ n’elz’a + abgan’a +t’ Плати +те штраф! płati +t’e sztraf! Кто води +тель э +той маши +ны? kto vadi +t’el’ e +toj maszy +ny? води +тельское удостовере +ние! pr’edjavi +t’e va +sze vadi +t’elskoje udastav’e +r’en’je! Да +йте, пожа +луйста, техни +ческий па +спорт ва +шей маши +ны. da +jt’e, paża +łsta, t’ehni +cz’eskij pa +sport va +szej maszy +ny è Û Ú Â ¯  + Ò Ú ‚ Ë Â Czy może mi pan (pani) pokazać drogę na mapie? Не могли +бы вы показа +ть мне доро +гу на ка +рте? n’e magli + by vy pakaza +t’ mn’e daro +gu na ka +rt’e? . 2 . 1 Tutaj nie można wyprzedzać. Здесь нельзя + обгоня +ть. Proszę o dowód rejestracyjny pańskiego samochodu. 1.2. Porozmawiaj – В кото +ром часу + отправля +ется ближа +йший по +езд в Каза +нь? v kato +rom cz’asu + atpravl’a +jecca bliża +jszyj po +jezd v kaza +n’? O której godzinie odjeżdża najbliższy pociąg do Kazania? www.WydawnictwoLingo.pl 17 P o D R ó ż – В 16.00 (шестна +дцать ноль ноль). v szesna +dcat’ nol’ nol’ O godz. 16.00 – Э +то ско +рый и +ли пассажи +рский по +езд? e +to sko +ryj ili passaży +rskij po +jezd? To pociąg pospieszny, czy osobowy? – Ско +рый. sko +ryj Pospieszny. – Да +йте, пожа +луйста биле +т на за +втра в Са +нкт- Петербу +рг. da +jt’e, paża +łsta, bil’e +t na za +vtra v sa +nkt-p’et’erbu +rg Poproszę bilet na jutro do Sankt-Petersburga. – На како +й по +езд? na kako +j po +jezd? Na który pociąg? – На по +езд в 22 часа +. Одно + ме +сто в спа +льном ваго +не. na po +jezd v dva +dcat’ dva cz’asa +. adno + m’e +sto v spa +l’nom vago +n’e Na pociąg o 22.00. Jedno miejsce w wagonie sypialnym. – Ве +рхняя или ни +жняя по +лка? v’e +rhn’aja ili niżn’a +ja po +łka? Łóżko górne czy dolne? – Ни +жняя, пожа +луйста. ni +żn’aja, paża +łsta Poproszę dolne. – Мне ну +жен биле +т на рейс в Варша +ву на по +слеза +втра. mn’e nu +żen bil’e +t na r’ejs v varsza +vu na posl’eza +vtra Potrzebuję bilet na lot do Warszawy na pojutrze. 18 è Û Ú Â ¯  + Ò Ú ‚ Ë Â – На како +й рейс: у +тром, днём и +ли ве +чером? na kako +j r’ejs: u +trom, dn’om ili v’e +cz’erom? Na który lot: rano, w ciągu dnia czy wieczorem? – Да +йте, пожа +луйста, на у +тренний, в экономи +ческий класс. da +jt’e, paża +łsta, na u +tr’ennij, v ekanami +cz’eskij kłass Poproszę na poranny lot w klasie ekonomicznej. . 3 . 1 – Запра +вьте, пожа +луйста, мою + маши +ну. zapra +v’t’e, paża +łsta, maju + maszy +nu Proszę zatankować mój samochód. – Ско +лько бензи +на нали +ть? sko +l’ko b’enzi +na nali +t’? Ile benzyny nalać? – Нале +йте по +лный бак. nal’e +jt’e po +łnyj bak Proszę nalać pełen zbiornik. 1.3. słówka autobus bagaż bagaż podręczny bagaż ponadnormatywny bilet bilet ulgowy авто +бус avto +bus бага +ж baga +ż ручно +й бага +ж rucz’no +j baga +ż сверхнормати +вный бага +ж sv’erhnarmati +vnyj baga +ż биле +т bil’e +t льго +тный биле +т l’go +tnyj bil’e +t www.WydawnictwoLingo.pl 19 P o D R ó ż deklarowanie bagażu dworzec dworzec autobusowy dworzec kolejowy dworzec rzeczny kasa klasa klasa biznes klasa ekonomiczna kontrola kontrola celna kontrola graniczna kontrola paszportowa odjazd pociągu odlot samolotu 20 деклари +рованиебагажа + d’ekłari +rovan’je bagaża + вокза +л vakza +ł авто +бусный вокза +л avto +busnyj vakza +ł железнодоро +жный вокза +л żel’eznadaro +żnyj vakza +ł речно +й вокза +л r’ecz’no +j vakza +ł ка +сса ka +ssa класс kłass би +знес класс bi +zn’es kłass экономи +ческий класс ekanami +cz’eskij kłass контро +ль kantro +l’ тамо +женный контро +ль tamo +żennyj kantro +l’ пограни +чный контро +ль pagrani +cz’nyj kantro +l’ па +спортный контро +ль pa +sportnyj kantro +l’ отъе +зд (отправле +ние) по +езда atje +zd (atprav’l’e +n’je) po +jezda вы +лет самолёта vy +l’et samal’o +ta peron pociąg pociąg osobowy pociąg podmiejski pociąg pospieszny podróż w interesach podróż turystyczna podróż służbowa port lotniczy przechowalnia bagażu przedział (w wagonie) przyjazd pociągu przylot przystanek postój . 3 . 1 è Û Ú Â ¯  + Ò Ú ‚ Ë Â перро +н (платфо +рма) p’erro +n (płatfo +rma) по +езд po +jezd пассажи +рский по +езд passaży +rskij po +jezd при +городный по +езд pri +gorodnyj pojezd ско +рый по +езд sko +ryj po +jezd делова +я пое +здка d’ełava +ja paje +zdka туристи +ческая пое +здка turisti +cz’eskaja paje +zdka служе +бная пое +здка służe +bnaja paje +zdka аэропо +рт aerapo +rt ка +мера хране +ния багажа + ka +m’era hran’e +n’ja bagaża + купе kupe + прие +зд (прибы +тие) по +езда prije +zd (priby +t’je) po +jezda прилёт pril’o +t остано +вка astano +vka стоя +нка staja +nka www.WydawnictwoLingo.pl 21 брони +рование биле +тов brani +rovan’je bil’e +tov расписа +ние движе +ния raspisa +n’je dviże +n’ja автозапра +вочная ста +нция (автозапра +вка) avtozapra +vocznaja sta +ncja (avtozapra +vka) ваго +н vago +n мя +гкий/ жёсткий ваго +н m’ahkij/ żo +stkij vago +n ваго +н-рестора +н vago +n-r’estara +n спа +льный ваго +н spa +l’nyj vago +n купе +йный ваго +н kup’e +jnyj vago +n о +бщий ваго +н o +bszczij vago +n страхо +вка straho +vka P o D R ó ż rezerwacja biletów rozkład jazdy stacja benzynowa wagon wagon I/II klasy wagon restauracyjny wagon sypialny wagon z przedziałami wagon bez przedziałów ubezpieczenie 22
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Rosyjski. Rozmówki z wymową i słowniczkiem
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: