Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01814 037776 23426254 na godz. na dobę w sumie
Rosyjski raz a dobrze. Intensywny kurs w 30 lekcjach dla początkujących - ebook/pdf
Rosyjski raz a dobrze. Intensywny kurs w 30 lekcjach dla początkujących - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 192
Wydawca: Lingo Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-63165-54-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych >> rosyjski
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Skuteczny i szybki sposób na opanowanie nowoczesnego języka rosyjskiego zarówno dla początkujących, jak i dla tych, co już nieraz zaczynali. Dzięki aktualnej tematyce dasz sobie radę w podróży, na spotkaniu ze znajomymi i u lekarza, porozmawiasz służbowo lub prywatnie przez telefon. Kurs obejmuje poziomy A1 i A2 oraz przygotowuje do B1 zgodnie z klasyfikacją Rady Europy.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Halina Dàbrowska, Miros∏aw Zybert ROSYJSKI raz a dobrze Intensywny kurs j´zyka rosyjskiego w 30 lekcjach Projekt ok∏adki serii: Marcin Rojek, 2-arts.com Projekt makiety i opracowanie graficzne: Studio 27, studio27@qdnet.pl Zdj´cie na ok∏adce: Corel Professional Photos Redakcja i korekta: Nina Gierus, Pawe∏ Pokora Lektorzy: Aleksander Choch∏ow, Nina Gierus, Yaroslav Kanishchev, Mi∏ogost Reczek Dêwi´k i monta˝: Leszek Czernicki Program komputerowy i gry j´zykowe na p∏ycie CD-ROM: Edgard, www.edgard.com.pl Sk∏ad i ∏amanie: Studio 27 Druk i oprawa: Pozkal © Copyright by Wydawnictwo Lingo sp.j., Warszawa 2005, www.WydawnictwoLingo.pl © Copyright for the text by Miros∏aw Zybert, Tadeusz Dàbrowski ISBN 83-60287-05-8 Spis treÊci Wst´p êÛ+ÒÒÍËÈ ‡ÎÙ‡‚Ë+Ú 6 8 9 ìÓ+Í 1 äÚÓ ˝+ÚÓ? óÚÓ ˝+ÚÓ? Li te ry: Ä ù é ä í ç ó è Å Ak cent, o nie ak cen to wa ne, in to na cja, wy mo wa spó∏ g∏o ski ˜. Opusz cza nie w zda niach form cza sow ni ka po si∏ ko we go byç w cza sie te raê - niej szym. Wska zy wa nie osób i przed mio tów. 11 ìÓ+Í 2 ɉ ÓÌ? ɉ Ó̇+? ɉ ÓÌË+? Li te ry: Ö › û ü à É Ñ å ê Okre Êla nie miej sca znaj do wa nia si´. Wy mo wa sa mo g∏o sek jo to wa nych. 13 ìÓ+Í 3 ä‡Í Ú·fl+ ÁÓ‚Û+Ú? ä‡Í ‚‡Ò ÁÓ‚Û+Ú? Li te ry: Ç á â ë î ò ï ì Przed sta wia nie si´. For my grzecz no Êcio we – zwra ca nie si´ do ró˝ nych osób. Wy mo wa spó∏ g∏o ski ¯. ìÓ+Í 4 ɉ Ú˚ ÊË‚fi¯¸? ɉ ‚˚ ÊË‚fiÚÂ? Li te ry: ã Ü ¸ ˚ ñ Wy mo wa spó∏ g∏o sek Î, Ê, ˆ. Znak mi´k ki i je go funk cje. For my oso bo we cza sow ni ka ÊËÚ¸. 16 20 ìÓ+Í 5 äÚÓ Ú˚? ɉ Ú˚ ‡·Ó+ڇ¯¸? Li te ry: ô ˙ Na zwy wy bra nych za wo dów i miejsc pra cy. For - my oso bo we cza sow ni ków ko niu ga cji I. Wy mo - wa spó∏ g∏o sek ˜, ˘. Znak twar dy i je go funk cje. 26 ìÓ+Í 6 ä‡Í ‚‡+¯‡ Ù‡ÏË+ÎËfl? Wy ra ˝e nia ÏÂÌfl+ ÁÓ‚ÛÚ+... ÏÓfl+ Ù‡ÏË+ÎËfl... Zwro ty grzecz no Êcio we u˝y wa ne przy po wi ta - niu i po ˝e gna niu. To ju˝ po tra fisz! Sprawdê si´! 29 30 ìÓ+Í 7 ü Û˜Û+ Û+ÒÒÍËÈ flÁ˚+Í Ko niu ga cja II cza sow ni ków: cza sow ni ki Û˜ËÚ¸, „Ó‚ÓË+Ú¸. Przy s∏ów ki ro syj skie z przed rost kiem ÔÓ. 34 ìÓ+Í 8 üÌ Â+‰ÂÚ ‚ êÓÒÒË+˛ Zwro ty grzecz no Êcio we wy ra ˝a jà ce proÊ b´ i po dzi´ ko wa nie. Py ta nia „‰Â? äÛ‰‡+? ÓÚÍÛ+‰‡? U˝y cie par przy im ków: ‚ – ËÁ, ̇ – Ò. 37 ìÓ+Í 9 åÌ ÌÛÊ̇+ „ÓÒÚËÌË+ˆ‡... Przy s∏ów ki (ÌÂ)‰‡ÎÂÍÓ+ ÓÚ, ·ÎË+ÁÍÓ ÓÚ. Na zwy dni ty go dnia. Od mia na rze czow ni ków ro dza ju ˝eƒ - skie go i m´ skie go za koƒ czo nych na -‡, -fl. 41 ìÓ+Í 10 Ç ÌÓ+ÏÂ Ró˝ ni ce w okre Êla niu kon dy gna cji w j. pol skim i ro syj skim. Li czeb ni ki g∏ów ne i po rzàd ko we od 1 do 10. Zwro ty grzecz no Êcio we u˝y wa ne zwy kle na po czàt ku i na koƒ cu roz mo wy te le - fo nicz nej. Cza sow nik ıÓÚÂÚ¸. To ju˝ po tra fisz! Sprawdê si´! 46 www.WydawnictwoLingo.pl 3 Spis treÊci 47 ìÓ+Í 11 Ç åÓÒÍ‚Â+ Wy ra ˝e nia ‡ÒÔÓÎÓ+ÊÂÌ Ì‡ ÂÍÂ+, ̇ ÏÓ+Â, ̇ Ó+ÁÂÂ. Od mia na rze czow ni ków ro dza ju m´ skie go za koƒ czo nych na spó∏ g∏o sk´ twar dà. ìÓ+Í 12 ÑÂ+̸„Ë Pie nià dze w Ro sji. Wy mia na pie ni´ dzy. Rze czow ni ki ro dza ju ˝eƒ skie go za koƒ czo ne na spó∏ g∏o sk´ mi´k kà. 50 ìÓ+Í 13 ɉ ‚˚ ÛÊÂ+ ·˚+ÎË? ɉ ‚˚ ·Û+‰ÂÚÂ? Czas prze sz∏y cza sow ni ków. Czas przy sz∏y z∏o ˝o ny cza sow ni ków nie do ko na nych. Wy ra ˝e nie ÒÎÛ+¯‡Ú¸ (˜ÚÓ?). 54 57 ìÓ+Í 14 óÂÏ ‚˚ Û‚ÎÂ͇+ÂÚÂÒ¸? óÚÓ Î˛+·ËÚ ‰Â+·ڸ? Cza sow ni ki zwrot ne: Û‚ÎÂ͇+Ú¸Òfl, ËÌÚÂÂÒÓ‚‡+Ú¸Òfl, Á‡ÌËχ+Ú¸Òfl. Na zwy sprz´ tu tech nicz ne go: kom pu ter, te le fon ko mór ko wy itp. To ju˝ po tra fisz! Sprawdê si´! 62 63 ìÓ+Í 15 Ç „ÓÒÚfl+ı For my grzecz no Êcio we sto so wa ne pod czas za wie ra nia zna jo mo Êci. Ro dzi na i jej cz∏on kowie. Sk∏a da nie ˝y czeƒ z ró˝ nych oka zji. Od mia na rze czow ni ków ro dza ju ˝eƒ skie go χڸ i ‰Ó˜¸. 71 ìÓ+Í 17 ä‡Í ‚˚ Ò·fl+ ˜Û+‚ÒÚ‚ÛÂÚÂ? Okre Êla nie sa mo po czu cia i sta nu zdro wia. Wy ra ˝e nia: ˜Û+‚ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ Ò·fl+, Û ÏÂÌfl+ ·ÓÎË+Ú, Á‡·ÓÎÂ+Ú¸ (˜ÂÏ?). Od mia na za im ków oso bo - wych: fl, Ú˚, ÓÌ, Ó̇+, ÓÌÓ+, Ï˚, ‚˚, ÓÌË+. Wy ra ˝e nie Á‚ÓÌË+Ú¸ (ÍÓÏÛ+?). ìÓ+Í 18 Ç Ú‡+Ú S∏o wa i wy ra ˝e nia nie zb´d ne w roz mo wach o te atrze. Rze czow ni ki ro dza ju ni ja kie go za - koƒ czo ne na -Ó, -Â. 76 ìÓ+Í 19 ç‡ ‰‡+˜Â Okre Êla nie wiel ko Êci w przy bli ˝e niu. Przy miot - ni ki twar do- i mi´k ko te ma to we. 83 To ju˝ po tra fisz! Sprawdê si´! 91 ìÓ+Í 20 èÓ„Ó‚ÓË+Ï Ó ÔÓ„Ó+‰Â Po ry ro ku, na zwy mie si´ cy. Przy miot ni ki twar - do- i mi´k ko te ma to we – utrwa le nie. 94 100 ìÓ+Í 21 Ç ÂÒÚÓ‡+Ì Na zwy pod sta wo wych po si∏ ków, daƒ. Za ma wia nie po traw. Od mia na cza sow ni ków ÂÒÚ¸ i ÔËÚ¸. ìÓ+Í 16 ëÍÓ+θÍÓ Ú·Â+ ÎÂÚ? Okre Êla nie wie ku. Li czeb ni ki g∏ów ne do 100. Pi sow nia zna ku mi´k kie go w li czeb ni kach g∏ów - nych. Po ∏à cze nia rze czow ni ka „Ó‰ z li czeb ni ka mi. 68 106 ìÓ+Í 22 èÓÍÛÔ‡ÂÏ ÒÛ‚ÂÌË˚ Zwro ty i wy ra ˝e nia u˝y wa ne przez ku pu jà cych i sprze daw ców. Od mia na cza sow ni ków ÍÛÔËÚ¸ i ÔÓÍÛÔ‡Ú¸. 4 Spis treÊci ìÓ+Í 23 èÓÍÛÔ‡+ÂÏ ÔÓ‰Û+ÍÚ˚ Za ku py ar ty ku ∏ów ˝yw no Êcio wych. Na zwy dzia ∏ów w skle pie spo ˝yw czym. Na zwy i mia ry pod sta wo wych ar ty ku ∏ów spo ˝yw czych. 110 To ju˝ po tra fisz! Sprawdê si´! 115 ìÓ+Í 24 ä‡Í ‰ÓÂ+ı‡Ú¸ ‰Ó...? Py ta nie o dro g´. For my try bu roz ka zu jà ce go dla 2 oso by l. poj. i l. mn. 117 ìÓ+Í 25 Ö+‰ÂÏ Ì‡ ÏÂÚÓ+ Zwro ty i wy ra ˝e nia zwià za ne z po dró ˝à me trem. U˝y cie i od mia na cza sow ni ków ÔÓ‰ÌËχ+Ú¸Òfl i ÒÔÛÒ͇+Ú¸Òfl. 121 ìÓ+Í 26 Ö+‰ÂÏ Ì‡ χ¯Ë+Ì Zwro ty i wy ra ˝e nia zwià za ne z po dró ˝à sa mo cho dem. Za im ki dzier ˝aw cze: ÏÓÈ, ̇¯. Od mia na i u˝y cie cza sow ni ka ʉ‡Ú¸. 125 To ju˝ po tra fisz! Sprawdê si´! 132 ìÓ+Í 27 Ç ÍÌË+ÊÌÓÏ Ï‡„‡ÁË+Ì Ksià˝ ki i ich ro dza je. Rze czow ni ki ro dza ju m´ skie go za koƒ czo ne na spó∏ g∏o sk´ mi´k kà: ÔÓÍÛÔ‡+ÚÂθ, ۷θ, ÔÛÚ‚ӉË+ÚÂθ, ÏÛÁÂ+È. 134 138 ìÓ+Í 28 ç‡ ÊÂÎÂÁÌÓ‰ÓÓ+ÊÌÓÏ ‚ÓÍÁ‡+ΠRo dza je po miesz czeƒ na dwor cu. Zwro ty grzecz no Êcio we i wy ra ˝e nia zwià za ne z po dró ˝à ko le jà. Py ta nie o go dzi n´. Okre Êla nie cza su ze ga - ro we go (ofi cjal ne i po tocz ne). Li czeb ni ki po rzàd - ko we od 1 do 12 w mia now ni ku i do pe∏ nia czu. 145 ìÓ+Í 29 Ç ë‡+ÌÍÚ-èÂÚÂ·Û+„ Wy ra ˝e nia Ô‡+ÏflÚÌËÍ (˜Â„Ó+?) i Ô‡+ÏflÚÌËÍ (ÍÓÏÛ+?). Pi sow nia imion w∏a snych w j´ zy ku ro syj skim. Od mia na rze czow ni ków ty pu: ‚Â+Ïfl. To ju˝ po tra fisz! Sprawdê si´! 150 152 ìÓ+Í 30 ç‡ ÔÓ+˜Ú Ro dza je li stów i te le gra mów. Zwro ty i wy ra ˝e nia zwià za ne z pro wa dze niem ko re spon den cji. Od mia na za im ków wska zu jà cych ˝+ÚÓÚ, ÚÓÚ. 157 ìÓ+Í 31 Ç ÌÓ+‚ÓÈ Í‚‡ÚË+ Na zwy me bli i sprz´ tów u˝y wa nych w go spo - dar stwie do mo wym. Okre Êla nie cza su z u˝y ciem przy im ka ˜Â+ÂÁ. Od mia na rze czow - ni ka ÒÂϸfl+. 163 ìÓ+Í 32 ãÂÚË+Ï Ì‡ Ò‡ÏÓÎfiÚ Zwro ty i wy ra ˝e nia zwià za ne z po dró ˝à sa mo - lo tem. Okre Êla nie da ty: dzieƒ mie sià ca, dzieƒ ty go dnia. Mia now nik li czeb ni ków po rzàd ko - wych od 1 do 31 w ro dza ju ni ja kim. ìÓ+Í 33 è˄·¯Â+ÌË ‚ èÓ+θ¯Û Sto pieƒ wy˝ szy i naj wy˝ szy przy miot ni ków. Wy ra ˝e nie ·Î‡„Ó‰‡Ë+Ú¸ (ÍÓ„Ó+? Á‡ ˜ÚÓ?). 167 To ju˝ po tra fisz! Sprawdê si´! 173 S∏ow nik ro syj sko-pol ski 176 www.WydawnictwoLingo.pl 5 Wst´p S a mo uczek j´ zy ka ro syj skie go prze zna - czo ny jest dla osób, któ re chcà sa mo - dziel nie roz po czàç na uk´ te go j´ zy ka. Dla nich, przede wszyst kim, prze zna czo ne jest pi´ç pier- w szych lek cji, w któ rych mo gà za po znaç si´ z al fa be tem ro syj skim oraz pod sta wo wy mi za - sa da mi wy mo wy, ak cen tu i in to na cji ro syj skiej. Z sa mo ucz ka mo gà te˝ ko rzy staç ci, któ - rzy kie dyÊ roz po cz´ li na uk´, jed nak d∏u ga prze - rwa i brak kon ty nu acji spo wo do wa ∏y utra t´ na - by tych umie j´t no Êci. Za sad ni czym ce lem, któ ry za ∏o ˝y li au to - rzy, jest ukszta∏ to wa nie u uczà cych si´ pod- sta wo wych umie j´t no Êci w za kre sie po s∏u gi - wa nia si´ j´ zy kiem ro syj skim w wy bra nych sy - tu acjach, w któ rych mo gà i b´ dà kon tak to waç si´ z oso ba mi po s∏u gu jà cy mi si´ tym j´ zy kiem. Jak si´ uczyç? Przed przy stà pie niem do na uki na le ˝y za - po znaç si´ ze struk tu rà pod r´cz ni ka, co w znacz nym stop niu u∏a twi efek tyw ne ko rzy - sta nie z nie go. Ma te ria∏ po szcze gól nych lek cji to upo - rzàd ko wa ny zbiór çwi czeƒ, u∏o ˝o nych w opty - mal nej, na szym zda niem, ko lej no Êci, w któ rej na le ˝y je wy ko ny waç. Pre zen ta cji no we go ma te ria ∏u do ko nu je - my w dia lo gach wst´p nych lub krót kich tek - stach, któ rym to wa rzy szy za zwy czaj po le ce nie: po s∏u chaj, po wtórz, prze czy taj. Ko lej noÊç tych czyn no Êci ma du ˝e zna cze nie: 6 Na st´p nie dialogi po win ny byç po wtó rzo ne z to wa rzy sze niem na gra nia, a póê niej sa mo - dziel nie, ma ∏y mi frag men ta mi. Wa˝ nym ele - men tem umo˝ li wia jà cym ko mu ni ka cj´ w j´ - zy ku ro syj skim jest wy mo wa, ak cent i in to - na cja. ˚e by je opa no waç w stop niu nie za - k∏ó ca jà cym po ro zu mie wa nia si´, nie wy star - czy teo re tycz na zna jo moÊç ich za sad. W∏a - Ênie po wta rza nie g∏o Êne za pew ni nam nie - zb´d ne çwi cze nie wy mo wy, ak cen tu i in to - na cji ro syj skiej. Ci che oraz g∏o Êne od czy ta nie tek stu dia lo - gów s∏u ˝y roz po zna wa niu li ter, ko ja rzeniu ich z dêwi´ ka mi i kszta∏ to wa niu pod staw tech ni - ki czy ta nia. Czy ta niu w pierw szej fa zie po - win no to wa rzy szyç rów no cze sne od s∏u chi - wa nie na gra nia. Dia log po wi nien byç naj pierw wy s∏u cha ny z na gra nia (naj le piej 2 lub 3-krot nie). Zro zu - mie nie tre Êci u∏a twi po da ne s∏ow nic two oraz t∏u ma cze nie ca ∏o Êci tek stu w koƒ cu roz dzia - ∏u (lek cji). åwi cze nia wy st´ pu jà ce bez po Êred nio po dia - lo gach sà z ni mi Êci Êle zwià za ne i ich wy ko - na nie nie wy ma ga zna jo mo Êci in nych form j´ zy ko wych ni˝ za sto so wa ne w dia lo gach. Ko lej ne çwi cze nia s∏u ˝à za sto so wa niu zwro - tów i wy ra ˝eƒ j´ zy ko wych z dia lo gów w in - nych, po dob nych sy tu acjach z ˝y cia co dzien - ne go. Nie zb´d ny do te go ma te ria∏ s∏ow ni ko - wy i gra ma tycz ny po da wa ny jest w pod roz - dzia ∏ach „To trze ba wie dzieç” i „To wa˝ ne”. Wst´p Au to rzy pre zen tu jà ma te ria∏ gra ma tycz ny tyl - ko w ta kim za kre sie, ja ki jest w da nej chwi li nie zb´d ny do za sto so wa nia w çwi cze niach i po trzeb ny na da nym eta pie na ucza nia. Tak, na przy k∏ad, przy okre Êla niu cza su li czeb ni ki po da wa ne sà tyl ko do 30 i tyl ko w for mach nie zb´d nych do re ali za cji te go ce lu, na to - miast przy okre Êla niu wie ku ich za kres zo - sta je roz sze rzo ny do 100. Ob ja Ênie nia gra - ma tycz ne po da wa ne sà w j´ zy ku pol skim. Wzo ry ko niu ga cyj ne i de kli na cyj ne za miesz - czo ne sà w ca ∏o Êci, aby uczà cy móg∏ po - znaç ca ∏o kszta∏t za gad nie nia i wy ko rzy staç tyl ko to, co jest mu ak tu al nie nie zb´d ne. Pre - zen ta cji ma te ria ∏u gra ma tycz ne go to wa rzy - szà çwi cze nia utrwa la jà ce i kon tro lu jà ce je go sto so wa nie. Za wsze po kil ku lek cjach po ja wia si´ krót ki roz dzia∏ „To ju˝ po tra fisz! Sprawdê si´!”, za - wie ra jà cy zestaw çwi czeƒ kon tro lu jà cych na by te umie j´t no Êci. Roz wià za nia çwi czeƒ, za rów no ze wspo - mnia ne go roz dzia ∏u, jak i z po szcze gól nych lek cji znaj dzie uczà cy si´ na koƒ cu ka˝ dej lek cji „Klucz do çwi czeƒ”. Te çwi cze nia, któ - re wy ma ga jà in dy wi du al nej wy po wie dzi uczà ce go si´, nie ma jà roz wià zaƒ w klu czu. W nie któ rych lek cjach wpro wa dzo no krót kie tek sty do czy ta nia bez ich t∏u ma cze nia na polski. Do ty czà one naj cz´ Êciej za gad nieƒ zwià za nych z kul tu rà Ro sji. Za wie ra jà po zna - ne wcze Êniej s∏ow nic two, a w przy pad ku trud no Êci uczà cy si´ mo ˝e sko rzy staç z za - miesz czo ne go na koƒ cu pod r´cz ni ka s∏ow - nicz ka ro syj sko-pol skie go. Nie oce nio nà po mo cà w przy swa ja niu pra wi - d∏o wej wy mo wy czy na uce ro zu mie nia ze s∏u - chu sà umiesz czo ne na p∏y cie au dio CD na - gra nia, do ko na ne przez ro do wi tych Ro sjan. S∏ów ka czy ta ne sà naj pierw przez pol skie go, a po tem ro syj skie go lek to ra, dzi´ ki cze mu ∏a two mo˝ na je so bie po wta rzaç, s∏u cha jàc choç by w sa mo cho dzie. Przy wszyst kich frag men tach ksià˝ ki, któ re zo sta ∏y na gra ne, umie Êci li Êmy sym bo le z nu me ra mi 02 od po wia da jà cych im Êcie ˝ek. Sym bo le od sy ∏a jà do to wa rzy szà ce go ksià˝ ce pro gra mu mul ti me dial ne go, któ ry po sze rza mo˝ li wo Êci kur su o in te rak tyw ne spo so by na uki z wy ko rzy sta niem kom pu te ra (do ty czy pe∏ ne go pa kie tu mul ti me dial ne go z do ∏à czo nà p∏y tà CD-ROM; w przypadku zakupu wersji z samà p∏ytà audio, CD-ROM mo ˝na w ka˝ dej chwi li za mó wiç w in ter ne cie na stro nie www.Wy daw nic two Lin go.pl). W trak cie ucze nia si´ wska za ny jest rów - nie˝ sta ∏y kon takt z „˝y wym” j´ zy - kiem. Naj lep szy i naj ∏a twiej szy obec nie kon takt z j´ zy kiem za pew nia in ter net. Dla te go te˝ w sa - mo ucz ku w wie lu lek cjach znaj du jà si´ od sy ∏a - cze do kon kret nych ro syj skich stron www, zwià za nych te ma tycz nie z da nà lek cjà. ˚y czy my suk ce sów w na uce j´ zy ka ro syj skie go! Au to rzy www.WydawnictwoLingo.pl 7 êÛ+ÒÒÍËÈ ‡ÎÙ‡‚Ë+Ú LITERY DRUKOWANE I PISANE NAZWA LITERY LITERY DRUKOWANE I PISANE NAZWA LITERY Ä Å Ç É Ñ Ö › Ü á à â ä ã å ç é è ‡ · ‚ „ ‰  fi Ê Á Ë È Í Î Ï Ì Ó Ô А а б Б в В Г г Д д е Е Ё ё Ж ж з З и И й Й К к Л л М м Н н О о П п ‡ ·˝ ‚˝ „˝ ‰˝ È˝ ÈÓ Ê˝ Á˝ Ë Ë Í‡+ÚÍÓ ͇ ˝Î¸ ˝Ï ˝Ì Ó Ô˝ Czy wiesz, ˝e ... na zwa al fa be tu ro syj skie go – cy - ry li ca – po cho dzi od imie nia Cy ryl. Imi´ to no si∏ mnich, któ ry wraz ze swym to wa rzy szem Me to dym w IX wie ku sze rzy∏ chrze Êci jaƒ stwo na ê ë í ì î ï ñ ó ò ô ù û ü р Р  с С Ò Т т Ú У у Û Ф ф Ù Х х ı Ц ц ˆ Ч ч ˜ Ш ш ¯ ˘ Щ щ ˝ ˝Ò Ú˝ Û ˝Ù ı‡ ˆ˝ ˜Â ¯‡ ˘‡ ˙ ˚ ¸ ˝ ˛ fl ъ ы ¸ э Э Ю ю Я я Ú‚fi‰˚È ÁÌ‡Í (znak twardy) ˚ Ïfl+„ÍËÈ ÁÌ‡Í (znak mi´kki) ˝ Ó·ÓÓ+ÚÌÓ ÈÛ È‡ Ru si i opra co wa∏ al fa bet s∏o wiaƒ ski. Al fa be tem tym, opar tym na grec - kim, po s∏u gu jà si´ do dzi siaj S∏o - wia nie wschod ni i po ∏u dnio wi. 02 8 1. äÚÓ ˝+ÚÓ? óÚÓ ˝+ÚÓ? Litery rosyjskie drukowane: Litery rosyjskie pisane: Ä, ‡ – a í, Ú – t Å, · – b А а Т т Б б ù, ˝ – e ç, Ì – n é, Ó – o ó, ˜ – cz ä, Í – k è, Ô – p Э э Н н О о Ч ч К к П п 03 1. Pos∏uchaj, powtórz, przeczytaj: Ä: Кто+ э+то? Ç: Э+то А+нна. Ä: А э+то кто+? Ç: Э+то На+та. Ä: А кто+ э+то? Ç: Э+то кот. Ä: Э+то по+чта? Ç: По+чта. Ä: А э+то что+? Ç: Э+то ба+нк. Zapami´taj – W j´zyku rosyjskim w odniesieniu do zwierzàt, ryb i ptaków stosujemy pytanie ÍÚÓ? – W zdaniach rosyjskich czasownik posi∏kowy byç w czasie teraêniejszym jest pomijany. Rzeczownik ma form´ mianownika. Porównaj: ù+ÚÓ ÔÓ+˜Ú‡? – To jest poczta? 2. Uzupe∏nij dialogi – ......................................... – ......................................... – Э+то На+та. – Э+то банк. – ......................................... – ......................................... – Э+то А+нна. – Э+то по+чта. 3. Zapytaj kto to jest lub co to jest? Э+то по+чта. Э+то кот. Э+то А+нна. Э+то банк. www.WydawnictwoLingo.pl 9 äÚÓ ˝ÚÓ? óÚÓ ˝ÚÓ? To trzeba wiedzieç Bardzo wa˝ny jest w j´zyku rosyjskim akcent, który (inaczej ni˝ w j´zyku polskim) jest ruchomy. Znaczy to, ˝e w ró˝nych formach tego samego wyrazu mo˝e on si´ przemieszczaç, na przyk∏ad: ÓÍÌÓ+ (mianownik l. poj.) Ó+Í̇ (mianownik l. mn.). 1. Wymowa niektórych samog∏osek zale˝y od pozycji akcentu, szczególnie samog∏oski o. Je˝eli samog∏oska o znajduje si´ przed akcentem, wymaw- iamy jà jak a, np.: ÓÍÌÓ+ (akno+), natomiast, gdy znajduje si´ w pozycji po akcencie wymawiamy jà jak krótki dêwi´k poÊredni mi´dzy a i y, np.: ˝+ÚÓ. 2. Samog∏osk´ o wymawiamy jak o jedynie jeÊli jest ona akcentowana, np.: ÔÓ+˜Ú‡. Wymawiamy jà jednak nieco inaczej ni˝ w j´zyku polskim: d∏u˝ej i mocniej, z wi´kszym zaokràgleniem ust. Dla u∏atwienia w samouczku akcent oznaczany b´dzie ukoÊnà kreskà nad samog∏oskà akcentowanà. 3. Spó∏g∏oska ˜ nale˝y do spó∏g∏osek, które w j´zyku rosyjskim wymawiamy zawsze mi´kko, np.: ÔÓ+˜Ú‡. Jednak w niektórych wyrazach, jak na przyk∏ad ˜ÚÓ, spó∏g∏osk´ t´ wymawiamy jako sz (szto). 4. W j´zyku rosyjskim zdania pytajàce wypowiadamy z intonacjà wznoszàcà na sylabie akcentowanej, np.: äÚÓ ˝+ÚÓ? Ä ˝+ÚÓ ÍÚÓ? ù+ÚÓ Ä+Ì̇? ù+ÚÓ ÔÓ+˜Ú‡? Natomiast zdania oznajmujàce wypowiadamy z intonacjà opadajàcà (zob. çw. 4), np.: ù+ÚÓ Ä+Ì̇. ù+ÚÓ ·‡ÌÍ. 4. Pos∏uchaj, powtórz, przeczytaj: 04 окно+(m. l. poj.) – о+кна (m. l. mn.); по+чта, что. Кто э+то? А э+то кто? Э+то А+нна? Э+то по+чта? Э+то А+нна. Э+то банк. 5. Przeczytaj tekst pisany. Кто+э+то? Э+то А+нна. Э+то На+та. Э+то кот. Что э+то? Э+то по+чта. Э+то банк. Klucz do çwiczeƒ óÚÓ ˝+ÚÓ? Ä ˝+ÚÓ ˜ÚÓ? 4.óÚÓ ˝+ÚÓ? äÚÓ ˝+ÚÓ? äÚÓ ˝+ÚÓ? óÚÓ ˝+ÚÓ? 2. a)ù+ÚÓ Ä+Ì̇. b)ù+ÚÓ ç‡+Ú‡. c)ù+ÚÓ ÔÓ+˜Ú‡. d)ù+ÚÓ ·‡ÌÍ. 3.äÚÓ ˝+ÚÓ? Ä ˝+ÚÓ ÍÚÓ? 10 2. ɉ ÓÌ? ɉ ÓÌa+? ɉ ÓÌË+? Litery rosyjskie drukowane: Ö,  – ie (je) ü, fl – ia (ja) Ñ, ‰ – d ›, fi – io (jo) û, ˛ – iu(ju) à, Ë – i å, Ï – m É, „ – g ê,  – r Litery rosyjskie pisane: Е е Я я Д д Ё ё И и М м Ю ю Г г Р р 05 1. Pos∏uchaj, powtórz, przeczytaj: Ä: Где Ка+тя? Ç: Ка+тя до+ма. Ä: А Ю+ра? Ç: Ю+ра на по+чте. Ä: А тётя и дя+дя? Ç: Тётя и дя+дя на рабо+те. 06 S∏ówka i zwroty до+ма – w domu на рабо+те – w pracy тётя – ciocia дя+дя – wujek 2. Odpowiedz na pytania: Где Ю+ра? Где Ка+тя? А где тётя и дя+дя? 3. Uzupe∏nij dialog: – ......................................... – ......................................... – Ка+тя до+ма. Тётя и дя+дя на рабо+те. – ......................................... – И Ю+ра до+ма. www.WydawnictwoLingo.pl 11 ɉ ÓÌ? ɉ ÓÌa+? ɉ ÓÌË+? 4. Zapytaj, gdzie sà te osoby. Katia Jura ciocia i wujek Anna i Nata 5. Powiedz po rosyjsku, gdzie sà osoby wymienione w çwiczeniu 4. To trzeba wiedzieç Litery rosyjskie Â, fi, ˛, fl, nazywane równie˝ samog∏oskami jotowanymi, mogà odpowiadaç ró˝nym g∏oskom, zale˝nie od pozycji, w której wystepujà: po spó∏g∏osce odpowiadajà samog∏oskom e, o, u, a, jednoczeÊnie oznacza- jàc mi´kkoÊç spó∏g∏oski, która je poprzedza, na przyk∏ad: ( w transkrypcji: znak ’ oznacza mi´kkoÊç) ‰+fl‰fl – d’ad’a ÏÂÚo+ – m’etro ÚfiÚfl – t’ot’a ·˛o+ – b’uro po samog∏osce lub na poczàtku wyrazu litery te odpowiadajà po∏àczeniom g∏osek je, jo, ju, ja i tak je wymawiamy, na przyk∏ad: Â+‰ÂÚ – jed’et û+ +‡ – Jura ÏÓfl+ – maja Ó+ÂÚ (ryje – czynnoÊç) – rojet ÏÓfi ‰ÂÂ‚Ó (moje drzewo) – majo d’er’ewo ! Samog∏oska fi jest zawsze akcentowana. Klucz do çwiczeƒ ífiÚfl Ë ‰fl+‰fl ̇ ‡·Ó+ÚÂ. Ä Ä+Ì̇ Ë ç‡+Ú‡ ‰Ó+χ. 4. ɉ ä‡+Úfl? ɉ û+‡? ɉ ÚfiÚfl Ë ‰fl+‰fl? Ä „‰Â Ä+Ì̇ Ë ç‡+Ú‡? 5.ä‡+Úfl ‰Ó+χ. û+‡ ̇ ÔÓ+˜ÚÂ. 2.û+‡ ̇ ÔÓ+˜ÚÂ. ä‡+Úfl ‰Ó+χ. ífiÚfl Ë ‰fl+‰fl ̇ ‡·Ó+ÚÂ. 3. ɉ ä‡+Úfl? ɉ û+‡? ɉ ÚfiÚfl Ë ‰fl+‰fl? 12 3. ä‡Í Ú·fl+ ÁÓ‚Û+Ú? ä‡Í ‚‡Ò ÁÓ‚Û+Ú? Litery rosyjskie drukowane: á, Á – z Ç, ‚ – w î, Ù – f ò, ¯ – sz â, È – j ï, ı – ch ë, Ò – s ì, Û – u Litery rosyjskie pisane: В в Ф ф З з Ш ш Й й Х х С с У у 07 1. Pos∏uchaj, powtórz, przeczytaj: Ä: Де+вочка, как тебя+ зову+т? Ç: Меня+ зову+т Ка+тя. Ä: А бра+та А+ни как зову+т? Ç: Бра+та А+ни зову+т Ди+ма. Ä: А как зову+т сестру+ А+ни? Ç: Сестру+ А+ни зову+т Ни+на. Ä: Как вас зову+т? Ç: Меня+? Меня+ зову+т Андре+й Петро+вич. Ä: А как зову+т ше+фа дя+ди? Ç: Его+ зову+т Бори+с Андре+евич. 08 S∏ówka i zwroty Как тебя+зову+т? – Jak masz na imi´? Как вас зову+т? – Jak pan (pani) ma na imi´? Меня+зову+т... – Mam na imi´... Как зову+т ше+фа? – Jak szef ma na imi´? 2. Odpowiedz na pytania: Как тебя+зову+т? Как зову+т бра+та А+ни? Как зову+т сестру+А+ни? Как зову+т ше+фа дя+ди? www.WydawnictwoLingo.pl 13 ä‡Í Ú·fl+ ÁÓ‚Û+Ú? ä‡Í ‚‡Ò ÁÓ‚Û+Ú? 3. Uzupe∏nij dialogi. – Как ............................... зову+т? – Как ..................................... зову+т? – Меня+зову+т Фе+дя. – ........... зову+т Вади+м Фёдорович. – А как зову+т сестру+А+ни? – А .................................. как зову+т? – ......................... зову+т Ни+на. –.......... зову+т Макси+м Анто+нович. 4. Przet∏umacz na j´zyk rosyjski: Mam na imi´ Piotr. Ona ma na imi´ Renata, a on – Jacek. A jak ty masz na imi´? Jak pan ma na imi´? Jak pani ma na imi´? To trzeba wiedzieç 1. W j´zyku rosyjskim pytajàc o imi´ u˝ywamy konstrukcji j´zykowej ä‡Í Ú·fl= („Ó=, Âfi, ‚‡Ò, Ëı) ÁÓ‚Û=Ú? Odpowiada to polskiej konstrukcji Jak ty (on, ona, wy, oni) masz (macie) na imi´? Na pytanie ä‡Í Ú·fl= („Ó=, Âfi, ‚‡Ò, Ëı) ÁÓ‚Û=Ú? Odpowiadamy nast´pujàco: åÂÌfl= ÁÓ‚Û=Ú ÇË=ÍÚÓ. Ja mam na imi´ Wiktor. í·fl= ÁÓ‚Û=Ú àË=̇. Ty masz na imi´ Irina. Ç‡Ò ÁÓ‚Û=Ú àË=̇. Pani ma na imi´ Irina. Ö„Ó= (wym. „jewo+”) ÁÓ‚Û=Ú ëÂ„Â=È. On ma na imi´ Sergiej. Öfi ÁÓ‚Û=Ú ç‡Ú‡=¯‡. Ona ma na imi´ Natasza. 14 ìêéaä 3 Zwracajàc si´ oficjalnie do innych osób lub mówiàc o osobach, z którymi nie jesteÊmy po imieniu, u˝ywamy obok imienia tzw. imienia odojcowskiego (otcziestwa). Jest to forma grzecznoÊciowa. Imi´ odojcowskie tworzy si´ od imienia ojca, na przyk∏ad: ÅÓË=Ò èÂÚÓ=‚˘ (tzn. Borys syn Piotra) Ä=Ì̇ ÇËÍÚÓ=ӂ̇ (tzn. Anna córka Wiktora) Pytamy wi´c: Ç‡Ò ÁÓ‚Û=Ú ÅÓË=Ò ÇËÍÚÓ=ӂ˘? Pan ma na imi´ Borys Wiktorowicz? àı ÁÓ‚Û=Ú å‡Ë=fl à‚‡=Ìӂ̇ Ë û+ËÈ èÂÚÓ=‚˘? Oni majà na imi´ Maria Iwanowna i Jurij Pietrowicz? Oficjalnà formà grzecznoÊciowà jest zwracanie si´ do osób w liczbie mnogiej. O imi´ pytamy: ä‡Í ‚‡Ò ÁÓ‚=ÛÚ? Odpowiada to polskiej formie – Jak pan (pani) ma na imi´? 2. Rosyjskà spó∏g∏osk´ ¯ wymawia si´ zawsze twardo. Pisane po niej samog∏oski jotowane, czyli Â, fi, ˛, fl oraz samog∏oska Ë nie powodujà jej zmi´kczenia, np.: ¯ÂÙ, ë‡=¯‡ – ë‡=¯Ë, å‡=¯‡ – å‡=¯Ë. 5. Pos∏uchaj, powtórz, przeczytaj: 09 шеф, Са=ша – Са=ше – Са=ши, Ма=ша – Ма=ше – Ма=ши. Ната=ша – Ната=ше – Ната=ши, наш – на=ше – на=ши. 6. Przeczytaj tekst pisany. Как тебя= зову=т? Меня+ зову+т Ка+тя. Как зову=т бра=та А=ни? Его= зову=т Ди=ма. Как зову=т сестру= А=ни? Её зову=т Ни=на. Как вас зову=т? Меня= зову=т Андре=й Петро=вич. Klucz do çwiczeƒ ÁÓ‚Û+Ú êÂ̇+Ú‡, ‡ „Ó+– ü+ˆÂÍ. Ä Í‡Í Ú·fl+ÁÓ‚Û+Ú? ä‡Í ‚‡Ò ÁÓ‚Û+Ú? ä‡Í ‚‡Ò ÁÓ‚Û+Ú? LJ‰Ë+Ï îfi‰Óӂ˘. Ä Â„Ó+Í‡Í ÁÓ‚Û+Ú? Ö„Ó+ÁÓ‚Û+Ú å‡ÍÒË+Ï ÄÌÚÓ+Ìӂ˘. 4.åÂÌfl+ÁÓ‚Û+Ú èfiÚ. Öfi Ä̉Â+‚˘. 3.ä‡Í Ú·fl+ÁÓ‚Û+Ú? Öfi (ëÂÒÚÛ+Ä+ÌË) ÁÓ‚Û+Ú çË+̇. ä‡Í ‚‡Ò ÁÓ‚Û+Ú? åÂÌfl+ÁÓ‚Û+Ú 2.åÂÌfl+ÁÓ‚Û+Ú... . Å‡+Ú‡ Ä+ÌË ÁÓ‚Û+Ú ÑË+χ. ëÂÒÚÛ+Ä+ÌË ÁÓ‚Û+Ú çË+̇. òÂ+Ù‡ ‰fl+‰Ë ÁÓ‚Û+Ú ÅÓË+Ò www.WydawnictwoLingo.pl 15 4. ɉ Ú˚ ÊË‚fi¯¸? ɉ ‚˚ ÊË‚fiÚÂ? Litery rosyjskie drukowane: ã, Î – ∏ ˚ – y Ü, Ê – ˝ ñ, ˆ – c ¸ – (znak mi´kki) Litery rosyjskie pisane: Л л ы Ж ж Ц ц ь 10 1. Pos∏uchaj, powtórz, przeczytaj: Ä: Та+ня, где ты живёшь? Ç: Я живу+ в Москве+ на Арба+те , а ты? Ä: Я живу+ в Гда+ньске на у+лице Садо+вой. Ä: Пётр Алекса+ндрович, где вы живёте? Ç: Я живу+ в Санкт-Петербу+рге, на у+лице Ге+рцена. Ä: А вы – Серге+й Михайлович и А+нна Петро+вна? Ç: Мы то+же живём в Санкт-Петербу+рге, на Не+вском проспе+кте. Ä: Пётр Алекса+ндрович, где живёт семья+ Ю+ры? Ç: Его+ семья+ живёт в дере+вне под Москво+й. 11 S∏ówka i zwroty Где ты живёшь? – Gdzie miesz - на у+лице Герцена – przy ulicy kasz? я живу+в... – mieszkam w... на у+лице... – przy ulicy... Где вы живёте? – Gdzie pan mieszka? Я живу+в Санкт-Петербу+рге. – Ja mieszkam w Sankt-Petersburgu. Hercena то+же – równie˝ на Не+вском проспе+кте – przy Prospekcie Newskim семья+– rodzina дере+вня - wieÊ живёт в дере+вне – mieszka na wsi под Москво+й – pod Moskwà 16 ìêéaä 4 To warto wiedzieç ? Ä·‡+Ú – jed na z naj star szych ulic w cen trum Mo skwy, w la tach 90-tych XX wie ku prze kszta∏ co na w dep tak; po pu lar ne miej sce spo tkaƒ i spa ce rów. çÂ+‚ÒÍËÈ ÔÓÒÔÂ+ÍÚ – g∏ówna, reprezentacyjna ulica Sankt-Petersburga. Jej d∏ugoÊç – 4 kilometry. Zapami´taj Formy osobowe czasownika ÊËÚ¸ (mieszkajà): жив-у+ жив-ёшь я ты он она+ жив-ёт оно+ мы жив-ём вы жив-ёте они+ жив-у+т 2. Powiedz po rosyjsku, gdzie mieszka (gdzie mieszkajà): Tania, Marta, Pawe∏ Aleksandrowicz, Sergiej Michaj∏owicz i Anna Pietrowna, rodzina Jury. 3. Powiedz po rosyjsku, gdzie mieszkasz. 4. Zapytaj o miejsce zamieszkania: – Adama – Ani´ i Ol´. 5. Uzupe∏nij dialogi: – Пётр, ты ......... в По+знани? – Вы ................. на улице Садо+вой? – Да, я .................... в По+знани. – Нет, мы ....................... на Ми+лой. А ты где ............................... ? – А кто ....................... на Садо+вой? – Я ......................... в Гда+ньске. – Там .................... Ада+м и Ире+на. www.WydawnictwoLingo.pl 17 ɉ Ú˚ ÊË‚fi¯¸? ɉ ‚˚ ÊË‚fiÚÂ? 6. Powiedz to po rosyjsku. Mieszkam w Warszawie. Brat mieszka w Poznaniu, a siostra w Gdaƒsku. Ciocia i wujek mieszkajà w Krakowie. Rodzina Ani mieszka na wsi. Katia i Jura mieszkajà w Moskwie, a Borys mieszka w Sankt-Petersburgu. To trzeba wiedzieç Rosyjskà spó∏g∏osk´ Î (∏) wymawia si´ dotykajàc koƒcem j´zyka do górnych z´bów, na przyk∏ad: ÎÓ+‰Í‡ (∏ódka), ·+ÏÔ‡ (lampa). Litera Î s∏u˝y zarówno do oznaczania spó∏g∏oski ∏, jak i spó∏g∏oski l. Wymawia si´ j´ jak l wówczas, gdy wyst´puje po niej znak mi´kki ¸, Ë lub Â, fi, ˛, fl, na przyk∏ad: Û+Îˈ‡ – ulica ã˛·‡ – L’uba éÎÂ+„ – Al’ek äÓ+Îfl – Kol’a ÎfiÌ (len) – l’on Rosyjskie spó∏g∏oski Ê i ˆ, podobnie jak ¯, wymawia si´ zawsze twardo, np.: ÊË‚Û+ – ˝ywu ˆÂ̇+ – cena ÊËÚ¸ – ˝yt’ ˆËÍ – cyrk ̇ Û+Îˈ ÉÂ+ˆÂ̇ – na ulice G’ercena ˆË+Ù‡ - cyfra ¸ znak mi´kki jest literà, która nie oznacza g∏oski. Pe∏ni on kilka ró˝nych funkcji: oznacza mi´kkoÊç poprzedzajàcej go spó∏g∏oski, np.: ɉ‡Ì¸ÒÍ, ÍÓ̸, a tak˝e w zakoƒczeniach bezokolicznika wi´kszoÊci czasowników, np.: ÊËÚ¸, ÒÔ‡Ú¸; wyst´puje zawsze w koƒcówce 2 os. l. poj. czasowników w czasie teraêniejszym, np.: Ú˚ ÊË‚fi¯¸, Ú˚ ÒÔ˯¸; gdy wyst´puje po spó∏g∏osce, a przed samog∏oskami jotowanymi Â, fi, ˛, fl pe∏ni wówczas funkcj´ rozdzielajàcà, tj. oddziela w wymowie spó∏g∏osk´ od nast´pujàcej po niej samog∏oski jotowanej, np.: ÒÂϸfl+ – s’emja Samog∏oski jotowane wymawiamy wówczas jako je, ja, ju, jo, czyli tak samo jak na poczàtku wyrazu lub po samog∏osce. Á‰ÓÓ+‚¸Â (zdrowie) – zdarowje. 18 19 www.WydawnictwoLingo.pl 2. í‡+Ìfl ÊË‚fiÚ ‚ åÓÒÍ‚Â+ ̇ Ä·‡+ÚÂ. å‡+Ú‡ ÊË‚fiÚ ‚ ɉ‡+̸ÒÍ ̇ Û+Îˈ 뇉Ó+‚ÓÈ.è‡+‚ÂÎ ÄÎÂÍÒ‡+̉ӂ˘ ÊË‚fiÚ ‚ ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂ·Û+„Â, ̇ Û+Îˈ ÉÂ+ˆÂ̇. éÌË+ (ëÂ„Â+È åËı‡+ÈÎӂ˘ Ë Ä+Ì̇ èÂÚÓ+‚̇) ÊË‚Û+Ú ‚ ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂ·Û+„ ̇ ç‚ÒÍÓ+Ï ÔÓÒÔÂ+ÍÚÂ. ëÂϸfl+ û+˚ ÊË‚fiÚ ‚ ‰ÂÂ+‚Ì ÔÓ‰ åÓÒÍ‚Ó+È. 3. ü ÊË‚Û+ ‚... . 4. ĉ‡+Ï, „‰Â Ú˚ ÊË‚fi¯¸? Ä+Ìfl, é+Îfl, „‰Â ‚˚ ÊË‚fiÚÂ? 5. ÊË‚fi¯¸, ÊË‚Û+, ÊË‚fi¯¸, ÊË‚fiÚÂ, ÊË‚fiÏ, ÊË‚fiÚ, ÊË‚Û+Ú 6. ü ÊË‚Û+ ‚ LJ¯‡+‚Â. Å‡Ú ÊË‚fiÚ ‚ èÓ+Á̇ÌË, ‡ ÒÂÒÚ‡+ ‚ ɉ‡+̸ÒÍÂ. ífiÚfl Ë ‰fl+‰fl ÊË‚Û+Ú ‚ ä‡+ÍÓ‚Â. ëÂϸfl+ Ä+ÌË ÊË‚fiÚ ‚ ‰ÂÂ+‚ÌÂ. ä‡+Úfl Ë û+‡ ÊË‚Û+Ú ‚ åÓÒÍ‚Â+, ‡ ÅÓË+Ò ÊË‚fiÚ ‚ ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂ·Û+„Â. Klucz do çwiczeƒ Его семья живёт в деревне под Москвой. Где живёт семья Юры? Я живу в Санкт-Петербурге, на улице Герцена. Александрович, где вы живёте? А я живу в Гданьске на улице Садовой. Пётр Я живу в Москве на улице Арбат. Где ты живёшь? 8.Przeczytaj tekst pisany. семья+, здоро+вье. жить, спать, ты живёшь, ты спишь; живу+, жить, на у+лице, цена+, цирк, ци+фра; у+лица, Оле+г, лён, Лю+ба, Ко+ля; ло+дка, ла+мпа; 7.Pos∏uchaj, powtórz, przeczytaj: 12 ìêéaä4 5. äÚÓ Ú˚? ɉ Ú˚ a·Ó+Úa¯¸? Litery rosyjskie drukowane: ô, ˘ – szcz ˙ – znak twardy Litery rosyjskie pisane: Щ щ ъ 13 1. Pos∏uchaj, powtórz, przeczytaj: ëÖêÉE+â: Па+вел Алекса+ндрович, кто вы? èÄ+ÇÖã: Я инжене+р. ëÖêÉE+â: А где вы рабо+таете? èÄ+ÇÖã: Я рабо+таю на автозаво+де. А вы кто, Серге+й Миха+йлович? ëÖêÉE+â: Я экономи+ст. Я рабо+таю в ба+нке. ëÖêÉE+â: Па+вел Алекса+ндрович, ваш сын уже+ рабо+тает? èÄ+ÇÖã: Нет, он ещё студе+нт, но и+щет себе+ рабо+ту. ëÖêÉE+â: И как, нашёл? èÄ+ÇÖã: Пока+ нет, но он чита+ет все объявления о работе. Он её бы+стро найдёт. 14 S∏ówka i zwroty Кто вы? – Kim pan (pani) jest? (zale˝nie od sytuacji pytanie to mo˝e dotyczyç zawodu, statusu spo∏ecznego, naro- dowoÊci, itp.) Я инжене+р. – Jestem in˝ynierem. aвтозаво+д (автомоби+льный заво+д) – fabryka samo- chodów уже+ – ju˝ Он ещё студе+нт. – On jest jeszcze studentem. и+щет себе+ рабо+ту – szuka Где вы рабо+таете? – Gdzie pracy dla siebie pan pracuje? Я рабо+таю на заво+де (в ба+нке) – Pracuj´ w fabryce (w banku). нашёл – znalaz∏ объявле+ния – og∏oszenia бы+стро найдёт – szybko znajdzie 20 ìêéaä 5 2. Odpowiedz na pytania: Кто Па+вел Алекса+ндрович? Кто Серге+й Миха+йлович? Кто сын Па+вла Алекса+ндровича? 15 3. Pos∏uchaj, a nast´pnie przeczytaj zdania. Zwróç uwag´ na formy osobowe czasowników ÊËÚ¸ i ‡·Ó+Ú‡Ú¸. Я живу+и рабо+таю в Кра+кове. А где ты живёшь и рабо+таешь? И+горь живёт в Москве+и там рабо+тает. Мы живём и рабо+таем в Варша+ве, а вы где живёте и рабо+таете? Лю+ба и Ди+ма живу+т и рабо+тают в О+мске. Zapami´taj ! Czasownik ÊËÚ¸ (którego odmiana zosta∏a podana w lekcji 4. i takie cza- sowniki jak ‡·Ó+Ú‡Ú¸, ˜ËÚ‡+Ú¸ (czytaç), ‰Â+·ڸ (robiç) nale˝à do koniugacji I. Bezokolicznik tych czasowników, tak jak wi´kszoÊci czasowników rosyjs- kich, zakoƒczony jest na -Ú¸. W 1. os. l. poj. wyst´puje zakoƒczenie -Û lub -˛, a w 2. os. l. poj. zakoƒczenie -¯¸ (gdy akcent pada na temat wyrazu) lub -fi¯¸ (gdy akcentowana jest koƒcówka). W 3. os. l. mn. czasowników I koniugacji wyst´puje zakoƒczenie -ÛÚ lub -˛Ú. W koƒcówce 2. os. l. poj. zawsze piszemy na koƒcu znak mi´kki po spó∏g∏osce ¯. жив-у+ рабо+та-ю я ты рабо+та-ешь жив-ёшь он она+ рабо+та-ет жив-ёт оно+ мы рабо+та-ем вы рабо+та-ете жив-ёте жив-ём они рабо+та-ют жив-у+т www.WydawnictwoLingo.pl 21 äÚÓ Ú˚? ɉ Ú˚ a·Ó+Úa¯¸? Zapami´taj ! Do koniugacji I nale˝à równie˝ czasowniki ËÒ͇+Ú¸ (szukaç) i ̇ÈÚË+ (znaleêç). Czasownik ̇ÈÚË+ ma bezokolicznik zakoƒczony na -ÚË. To zakoƒczenie jest zawsze akcentowane. Podobnie jak w j´zyku polskim, wi´kszoÊç czasowników rosyjskich ma dwie postaci: dokonanà i niedokonanà. Czasownik ̇ÈÚË+ jest czasownikiem dokonanym, w zwiàzku z czym wyst´puje tylko w czasie przysz∏ym prostym i przesz∏ym. (W odró˝nieniu od czasowników niedokonanych, które wyst´pujà we wszystkich czasach, z tym, ˝e tworzà czas przysz∏y z∏o˝ony, o czym b´dzie mowa w lekcji 13.) Zwróç uwag´, ˝e formy czasu przysz∏ego czasowników dokonanych sà takie same, jak formy czasu teraêniejszego czasowników niedokonanych. Porównaj odmian´ ̇ÈÚË+ (czas przysz∏y prosty) i ÊËÚ¸ (czas teraêniejszy). ищ-у+ и+щ-ешь найд-у+ найд-ёшь мы вы и+щ-ем и+щ-ете найд-ём найд-ёте и+щ-ет найд-ёт они и+щ-ут иайд-у+т я ты он она+ оно+ 4. Uzupe∏nij dialogi czasownikami ÊËÚ¸ i ‡·Ó+Ú‡Ú¸ w odpowiedniej formie. – Анто+н Па+влович, где ................. ва+ша семья+? – Мы с жено+й ... в То+мске, а на+ши де+ти ................. в Смоле+нске. А ты, Са+ша, ещё ................. в Москве+? – Да, я ................. в Москве+и мои+роди+тели то+же здесь ................. . – На+дя, ты ................. в ба+нке? – Да, я ................. в ба+нке. 22
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Rosyjski raz a dobrze. Intensywny kurs w 30 lekcjach dla początkujących
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: