Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00312 019740 24172736 na godz. na dobę w sumie
Roszczenia ze stosunku pracy członka zarządu spółki kapitałowej - ebook/pdf
Roszczenia ze stosunku pracy członka zarządu spółki kapitałowej - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 307
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 83-7387-720-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> gospodarcze i handlowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
W opracowaniu przedstawione zostały prawne i organizacyjne zagadnienia stosunków pracy w spółkach kapitałowych osób zatrudnionych na stanowiskach zarządzających. Specyfika wynikająca ze szczególnej pozycji zajmowanej przez te osoby w spółce oraz dwoiste powiązania prawne miedzy stronami stosunków prawnych (organizacyjne oraz stosunku pracy) sprawiają, iż materialnoprawne aspekty pracy znacznie wykraczają poza sferę regulowaną przepisami prawa pracy. Opracowanie w sposób wyczerpujący i kompleksowy omawia problemy prawne związane z roszczeniami, jakie mogą wynikać ze stosunków pracy nawiązanych ze spółkami kapitałowymi przez członków zarządu tych spółek.
Adresaci:
książka skierowana jest do prawników: sędziów, adwokatów, radców prawnych oraz aplikantów oraz bezpośrednich podmiotów opracowania: wspólników, członków zarządu spółek kapitałowych.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

PRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE Roszczenia ze stosunku pracy cz³onka zarz¹du spó³ki kapita³owej Polecamy nastêpuj¹ce publikacje: S. So³tysiñski, A. Szajkowski, A. Szumañski, J. Szwaja KODEKS SPÓ£EK HANDLOWYCH. KOMENTARZ DO ART. 459-633, Tom IV Du¿e Komentarze Becka S. So³tysiñski, A. Szajkowski, A. Szumañski, J. Szwaja KODEKS SPÓ£EK HANDLOWYCH. KOMENTARZ, Tom V Du¿e Komentarze Becka Ewa Skibiñska KODEKS SPÓ£EK HANDLOWYCH. EDYCJA DRUGA Kodeks System Beata Merlewska-Budzik SPÓ£KA Z O.O. PRAWO SPÓ£EK HANDLOWYCH, wyd. 2 Warszawski Zbiór Pism Katarzyna Micha³owska KODEKS SPÓ£EK HANDLOWYCH. POLISH COMMERCIAL COMPANIES CODE, wyd. 3 Literatura Obcojêzyczna Dariusz £ubowski KODEKS SPÓ£EK HANDLOWYCH. POLNISHES HGGB, wyd. 3 Literatura Obcojêzyczna KSH, KRS, MSiGU, PrUpN Edycja S¹dowa www.sklep.beck.pl Sebastian Koczur Roszczenia ze stosunku pracy cz³onka zarz¹du spó³ki kapita³owej Seria Prawo Gospodarcze i Handlowe pod redakcj¹ Profesora Stanis³awa W³odyki Wydane we wspó³pracy z Instytutem Prawa Spó³ek i Inwestycji Zagranicznych, Sp. z o.o. w Krakowie. Redakcja: Joanna Cybulska © Wydawnictwo C. H. Beck 2005 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Gen. Zaj¹czka 9, 01-518 Warszawa Sk³ad i ³amanie: DTP Service Druk i oprawa: P.W.P. INTERDRUK, Warszawa ISBN 83-7387-720-7 Wstêp WstêpWstêp Z³o¿onoœæ stosunków spo³ecznych, a tak¿e poziom wyspecjalizowania powi¹zañ gospodarczych sprawiaj¹, i¿ w ramach obowi¹zuj¹cego syste- mu prawnego, wiele sytuacji wymaga regulacji normami wywodz¹cymi siê z ró¿nych ga³êzi prawa. Na p³aszczyŸnie oddzia³ywania tych po- chodz¹cych z ró¿nych dziedzin norm, dochodzi niejednokrotnie do ich wzajemnej asymilacji i wytwarzania siê swoistego procesu uelastycznia- nia, celem mo¿liwej i skutecznej jednoczesnej regulacji okreœlonego zda- rzenia. Wystêpuj¹ jednak¿e takie wycinki omawianego zjawiska, w któ- rym normy pochodz¹ce z wybranej ga³êzi prawa, pomimo wystêpowania w roli wspó³regulatora prawnego, zachowuj¹ swoje w³aœciwoœci w czystej postaci, nie poddaj¹c siê oddzia³ywaniu pozosta³ych ga³êzi prawa. Dodat- kowo nale¿y podkreœliæ, i¿ owa konsekwentna zachowawczoœæ, nie pozo- staje obojêtna dla regulacji, które mo¿na uznaæ za pierwotne dla danego zjawiska, wywo³uj¹c w ten sposób konflikt regulacyjny, wymagaj¹cy in- gerencji doktryny i judykatury, celem za¿egnania potencjalnych skutków, jakie móg³by przynieœæ. Instytucj¹, w której dochodzi do wzajemnego przenikania siê norm nale¿¹cych do ró¿nych ga³êzi prawa jest spó³ka kapita³owa. Regulacj¹ pierwotn¹ dla tej instytucji prawa s¹ normy nale¿¹ce do prawa prywatne- go gospodarczego, a zawarte przede wszystkim w Kodeksie spó³ek han- dlowych1. Niemniej jednak funkcjonowanie spó³ki wymaga uwzglêdnia- nia norm wynikaj¹cych z wielu innych ga³êzi prawa, jak chocia¿by prawa finansowego, prawa administracyjnego, prawa gospodarczego publiczne- go. W aspekcie wewnêtrznego funkcjonowania spó³ki istotn¹ rolê od- grywaj¹ normy, bêd¹ce domen¹ dziedziny prawa pracy, której wiod¹cym aktem prawnym jest Kodeks pracy2. Ustawa ta znajduje zastosowanie w relacjach wystêpuj¹cych pomiêdzy spó³k¹, która na gruncie prawa pracy bêdzie postrzegana w kategoriach pracodawcy, a wszystkimi tymi osobami, które œwiadcz¹ pracê na rzecz spó³ki w ramach stosunku pracy. 1 Ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spó³ek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 2 Ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 ze zm.). ze zm.). V Wstêp W powy¿szym aspekcie, z perspektywy norm prawa pracy, nie bêdzie istotne w jakich innych relacjach osoby te pozostaj¹ ze spó³k¹, albowiem wszyscy bêd¹ postrzegani jako pracownicy w rozumieniu art. 2 KP. W powy¿szej relacji jako pracownik i pracodawca mog¹ pozostawaæ ze sob¹ równie¿ cz³onek zarz¹du oraz spó³ka. Tych relacji dotyczy ni- niejsza praca. Niemniej zamys³em Autora w przedstawianej problema- tyce nie by³o przeanalizowanie wszystkich w¹tków, jakie mo¿na w od- naleŸæ w pracy cz³onka zarz¹du jako pracownika. W szeroko pojmowa- nym œwiadczeniu pracy przez cz³onka zarz¹du na rzecz spó³ki Autor zajmuje siê wy³¹cznie zagadnieniem roszczeñ, jakie z wi¹¿¹cego spó³kê z cz³onkiem zarz¹du stosunku pracy, wynikaj¹ dla drugiego z powy¿- szych podmiotów. Podstawowym problemem, jaki Autor sobie postawi³ przystêpuj¹c do analizy tytu³owych roszczeñ ze stosunku pracy, by³o przes¹dzenie kwestii, czy stosunek pracy cz³onka zarz¹du jako pra- cownika w aspekcie zakresu oraz treœci roszczeñ, jakie z tego stosunku wynikaj¹, jest odmienny, ani¿eli pracownika nie pe³ni¹cego funkcji cz³onka zarz¹du. Albowiem wydawaæ by siê mog³o, i¿ pozostawanie przez cz³onka zarz¹du w stosunku organizacyjnym, pe³ni¹c funkcjê cz³onka zarz¹du, w sposób naturalny implikuje odpowiednie modyfika- cje na grunt prawa pracy. Jednak¿e dokonanie powy¿szych zabiegów ujednolicaj¹cych przedmiotowe dwa stosunki prawne, w jakich pozosta- je cz³onek zarz¹du ze spó³k¹, mog³oby naraziæ na z³amanie wielu zasad wynikaj¹cych z przepisów prawa pracy, jak chocia¿by maj¹cej fun- damentalne znaczenie zasady ochrony interesów pracowniczych. Tru- izmem by³oby stwierdzenie, i¿ le¿¹ce u podstaw regulacji sytuacji praw- nej cz³onka zarz¹du przepisy Kodeksu spó³ek handlowych niew¹tpliwie wywieraj¹ wp³yw na kszta³t maj¹cych wtórny charakter norm prawa pracy. Jednak¿e oddzia³ywania te maj¹ charakter wielow¹tkowy, a ich g³êbsza analiza znajduje rozwiniêcie w poszczególnych rozdzia³ach niniejszej rozprawy. Nale¿y zaznaczyæ, i¿ pozbawione wartoœci naukowej by³oby szcze- gó³owe omawianie tych wszystkich roszczeñ, jakie ze stosunku pracy dla cz³onka zarz¹du wynikaj¹, a jakie zachowuj¹ swój charakter w czystej postaci regulowanej normami prawa pracy. Najlepszym tego przyk³adem jest roszczenie cz³onka zarz¹du o wydanie œwiadectwa pracy. Nie sposób odmówiæ cz³onkowi zarz¹du prawa do realizacji tego roszczenia, nie- mniej sama jego treœæ, jak i tryb realizacji w ¿aden sposób nie wyró¿niaj¹ go, przyjmuj¹c jako kryterium œwiadczenie pracy w charakterze cz³onka zarz¹du. Oczywiœcie wybór przedstawionych roszczeñ ze stosunku pra- cy stanowi subiektywny wyraz koncepcji Autora, bêd¹cy konsekwencj¹ przyjêtych za³o¿eñ, albowiem wiele kwestii, w niniejszej rozprawie po- VI Wstêp ruszonych spotyka siê z rozbie¿nymi stanowiskami tak w orzecznictwie, jak te¿ w doktrynie samego prawa pracy. Podstawê dla opracowania niniejszej Monografii stanowi³a rozprawa doktorska, napisana i obroniona przez Autora na Wydziale Prawa i Ad- ministracji Uniwersytetu Jagielloñskiego. Rozprawa ta, przygotowana pod kierunkiem prof. dr. hab. Andrzeja Œwi¹tkowskiego, a zrecenzowana przez prof. dr. hab. Andrzeja Szumañskiego oraz dr. hab. Andrzeja Patul- skiego z Uniwersytetu Warszawskiego, otrzyma³a wyró¿nienie w VI edy- cji Konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie problemów pracy i polityki spo³ecznej, organizowanego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, pod patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Gospodarki i Pracy oraz Ministra Polityki Spo³ecznej. Sebastian Koczur VII Spis treœci Spis treœci Spis treœci Wstêp............................................................................................................. V Wykaz skrótów.............................................................................................. XV Literatura ....................................................................................................... XVII Orzecznictwo................................................................................................. XXV Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego................................................................. XXV 1. Uchwa³y S¹du Najwy¿szego............................................................. XXV 2. Wyroki ............................................................................................... XXVI 3. Postanowienia S¹du Najwy¿szego.................................................... XXXI Orzecznictwo S¹dów Apelacyjnych............................................................ XXXII 1. Wyroki S¹dów Apelacyjnych............................................................ XXXII 2. Postanowienia S¹dów Apelacyjnych ................................................ XXXIII Rozdzia³ 1. Œwiadczenie pracy przez cz³onka zarz¹du spó³ki kapita³owej ................................................................................................ 1.1. Pozycja zarz¹du w strukturze spó³ki kapita³owej.......................... 1.2. Stosunki prawne ³¹cz¹ce cz³onka zarz¹du ze spó³k¹ kapita³ow¹.. 1.2.1. Dwoistoœæ stosunków prawnych .............................................. 1.2.2. Stosunek organizacyjny ............................................................ 1.2.3. Stosunek zewnêtrzny ................................................................ 1.3. Podstawy prawne œwiadczenia pracy przez cz³onka zarz¹du........ 1.4. Podstawy zatrudnienia, prowadz¹ce do nawi¹zania stosunku pracy przez cz³onka zarz¹du ............................................................ 1.5. Œwiadczenie pracy na podstawie kontraktów mened¿erskich....... 1.6. Mo¿liwoœæ nawi¹zanie stosunku pracy w jednoosobowej spó³ce z o.o. ...................................................................................... 1.7. W³aœciwoœæ norm w przedmiocie regulacji stosunku pracy cz³onka zarz¹du ................................................................................ Rozdzia³ 2. Charakter i systematyka roszczeñ ze stosunku pracy...... 2.1. Zagadnienia wstêpne ...................................................................... 2.2. Pojêcie roszczenia ze stosunku pracy ............................................ 2.3. Swoistoœæ roszczenia o ustalenie istnienia stosunku pracy........... 2.4. Rodzaje roszczeñ ze stosunku pracy.............................................. 2.4.1. Roszczenia powstaj¹ce w trakcie trwania stosunku pracy ...... 2.4.2. Roszczenia wynikaj¹ce z rozwi¹zania stosunku pracy............ Rozdzia³ 3. Roszczenie o ustalenie istnienia stosunku pracy............... 3.1. Uwagi wstêpne ............................................................................... 3.2. Podstawa prawna roszczenia.......................................................... 1 1 6 6 7 9 14 16 28 39 42 46 46 46 53 56 56 57 59 59 60 IX Spis treœci 3.3. Interes prawny ................................................................................ 3.4. Interes prawny a legitymacja procesowa powoda ......................... 3.5. Warunki wykorzystania interesu prawnego dla prawid³owego wytoczenia powództwa o ustalenie.................................................. 3.6. Ustalenie stosunku prawnego lub prawa ....................................... 3.7. Ustalenie istnienia stosunku pracy cz³onka zarz¹du ..................... Rozdzia³ 4. Roszczenia wynikaj¹ce z trwaj¹cego stosunku pracy ...... 4.1. Pojêcie œwiadczeñ nale¿nych ze stosunku pracy........................... 4.2. Zakres przedmiotowy œwiadczeñ ze stosunku pracy..................... 4.3. Specyficznoœæ œwiadczeñ cz³onka zarz¹du.................................... 4.4. ród³a powstania œwiadczeñ cz³onków zarz¹du............................ 4.4.1. Rodzaje Ÿróde³ .......................................................................... 4.4.2. Hierarchia Ÿróde³....................................................................... 4.5. Pojêcie wynagrodzenia za pracê w aspekcie dochodzenia roszczeñ o charakterze maj¹tkowym ............................................... 4.5.1. Zakres przedmiotowy wynagrodzenia za pracê ....................... 4.5.2. Obowi¹zek terminowej wyp³aty wynagrodzenia..................... 4.6. Roszczenia, powstaj¹ce w czasie trwania stosunku pracy, specyficzne dla cz³onków zarz¹du spó³ek kapita³owych ................ 4.6.1. Roszczenie o premie ................................................................. 4.6.1.1. Pojêcie premii ................................................................... 4.6.1.2. Powstanie roszczenia o premiê......................................... 4.6.1.3. Pojêcie przyznania premii ................................................ 4.6.1.4. Premie jako element wynagrodzenia cz³onka zarz¹du .... 4.6.1.5. Konsekwencje niewyp³acenia nale¿nej pracownikowi premii ........................................................................................ 4.6.1.6. Tryb w³aœciwy dla realizacji roszczenia o premiê ........... 4.6.2. Roszczenie o nagrodê ............................................................... 4.6.2.1.Charakter prawny............................................................... 4.6.2.2. Uznaniowoœæ przyznania nagrody ................................... 4.6.3. Roszczenie o wyp³atê udzia³u z zysku przedsiêbiorstwa ........ 4.6.3.1. Uwarunkowania wyp³aty nagród z zysku ........................ 4.6.3.2. Motywuj¹cy charakter tantiem w pracy cz³onków zarz¹du ...................................................................................... 4.6.3.3. Mechanizm liczenia i wyp³aty tantiem ............................ 4.6.4. Roszczenie o odprawê .............................................................. 4.6.4.1. Przes³anki nabycia prawa do odprawy............................. 4.6.4.2. ród³a prawa do odprawy................................................. 4.6.4.3. Zagadnienie korzystnoœci odprawy.................................. 4.6.5. Roszczenie o partycypacjê spó³ki w podnoszeniu kwalifikacji przez cz³onka zarz¹du ............................................... 4.6.6. Roszczenie o dodatkowe œwiadczenia socjalne ....................... 4.6.7. Roszczenie o dodatek do wynagrodzenia za pracê 71 78 84 85 86 88 88 89 91 94 94 101 104 104 106 107 107 107 109 110 112 114 118 118 118 119 120 120 121 124 125 125 125 127 128 130 w godzinach nadliczbowych.......................................................... 134 X Spis treœci 4.6.8. Roszczenie o odsetki z tytu³u nieterminowego wykonania œwiadczenia maj¹tkowego ............................................................. 4.7. Przedawnienie roszczeñ ................................................................. 4.7.1. Przedawnienie roszczeñ w Kodeksie pracy ............................. 4.7.2. Wymagalnoœæ roszczenia.......................................................... 4.7.3. Instytucja przedawnienia w wymiarze proceduralnym ........... 4.7.4. Bieg terminów przedawnienia.................................................. 4.7.5. Przedawnienie roszczeñ stwierdzonych ugod¹ s¹dow¹........... 4.7.6. Mo¿liwoœci odrêbnoœci okresów przedawnienia wobec cz³onków zarz¹du........................................................................... Rozdzia³ 5. Roszczenie o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne.... 5.1. Charakter prawny roszczenia ......................................................... 5.2. Realizacja roszczenia przez cz³onka zarz¹du ................................ 5.3. Uchwa³a o odwo³aniu z funkcji cz³onka zarz¹du jako podstawa wypowiedzenia umowy o pracê ....................................................... 5.4. Podmioty uprawnione do pe³nej realizacji roszczenia o uznanie bezskutecznoœci wypowiedzenia...................................................... 5.5. Element subiektywny w zasadnoœci wypowiedzenia .................... 5.6. Wadliwoœæ uchwa³y o odwo³aniu z funkcji cz³onka zarz¹du........ 5.6.1. Mo¿liwoœci podwa¿enia uchwa³y o odwo³aniu ....................... 5.6.2. Roszczenia maj¹ce na celu wyeliminowanie uchwa³y z obrotu prawnego.......................................................................... 5.6.2.1.Roszczenie o uchylenie uchwa³y....................................... a) Katalog przes³anek................................................................ b) Sprzecznoœæ uchwa³y ze statutem ........................................ c) Naruszenie dobrych obyczajów............................................ d) Godzenie w interesy spó³ki .................................................. e) Pokrzywdzenie wspólnika/akcjonariusza............................. f) Podmioty legitymowane do reprezentacji spó³ki ................. g) Charakter wyroku uchylaj¹cego uchwa³ê ............................ 5.6.2.2. Roszczenie o stwierdzenie niewa¿noœci uchwa³y....... 5.6.2.3. Roszczenie o ustalenie nieistnienia uchwa³y .............. 5.6.3. Terminy zaskar¿enia uchwa³y .................................................. 5.6.4. Konsekwencje dla realizacji roszczenia ze stosunku pracy..... 5.7. Naruszenie trybu wypowiedzenia jako podstawa realizacji roszczenia ......................................................................................... 5.7.1. Podmiot uprawniony do z³o¿enia oœwiadczenia o wypowie- 138 140 140 141 142 146 146 147 148 148 150 152 157 158 161 161 161 162 162 164 164 166 167 168 168 171 172 175 176 178 dzeniu umowy ................................................................................ 178 5.7.2. Koniecznoœæ konsultacji zwi¹zkowej jako przes³anka prawid³owoœci wypowiedzenia...................................................... 5.8. Terminy realizacji roszczenia......................................................... 5.9. Wp³yw skrócenia okresu wypowiedzenia na uprawnienia pracownicze ...................................................................................... 5.10. Charakter prawny orzeczenia o uznaniu wypowiedzenia za bezskuteczne ................................................................................ 182 186 188 188 XI Spis treœci Rozdzia³ 6. Roszczenie o przywrócenie do pracy lub o odszkodowanie ....................................................................................... 6.1. Charakter prawny roszczenia o przywrócenie do pracy................ 6.2. Przywrócenie do pracy na poprzednie warunki............................. 6.3. S¹dowe zas¹dzenie roszczenia alternatywnego............................. 6.4. Realizacja roszczenia o przywrócenie do pracy przez cz³onka zarz¹du spó³ki kapita³owej ............................................................... 6.5. Kadencyjnoœæ pe³nienia funkcji cz³onka zarz¹du jako przes³anka orzeczenia odszkodowania............................................................... 6.5.1. Kadencyjnoœæ funkcji sprawowanej w ramach stosunku organizacyjnego ............................................................................. 6.5.2. Pojêcie kadencji cz³onka zarz¹du............................................. 6.5.3. Mandat cz³onka zarz¹du ........................................................... 6.5.4. Konsekwencje kadencyjnoœci cz³onka zarz¹du dla orzeczenia przywrócenia do pracy................................................................... 6.6. Skutecznoœæ realizacji roszczenia o przywrócenie do pracy......... 6.7. Charakter prawny orzeczenia przywracaj¹cego do pracy ............. 6.8. Odszkodowanie w razie rozwi¹zania umowy na czas nieokreœlony...................................................................................... 6.8.1. Przes³anki przys³ugiwania roszczenia o odszkodowanie ........ 6.8.2. Wysokoœæ odszkodowania ........................................................ 6.9. Roszczenie o odszkodowanie z tytu³u rozwi¹zania umowy terminowej ........................................................................................ 6.9.1. Rozwi¹zanie umowy terminowej ............................................. 6.9.2. Wysokoœæ odszkodowania ........................................................ 6.10. Podsumowanie.............................................................................. Rozdzia³ 7. Postêpowanie w sprawach o roszczenia cz³onków zarz¹du spó³ki kapita³owej..................................................................................... 7.1. Odrêbnoœci w dochodzeniu roszczeñ przez cz³onków zarz¹du .... 7.1.1. Przejaw odrêbnoœci ................................................................... 7.1.2. Odrêbnoœci w³aœciwoœci rzeczowej s¹du pracy w dochodzeniu roszczeñ przez cz³onków zarz¹du.................................................. 7.2. Postêpowanie przed s¹dem gospodarczym.................................... 7.2.1. Pojêcie „sprawy gospodarczej” ................................................ 7.2.2. Legitymacja do wytoczenia powództwa .................................. 7.2.3. Koniecznoœæ zainicjowania postêpowania przed s¹dem pracy ............................................................................................... 7.2.4. Zawieszenie postêpowania przez s¹d pracy............................. 7.2.5. Wszczêcie postêpowania przed s¹dem gospodarczym ............ 7.5.6. Specyfika postêpowania przed s¹dem gospodarczym ............. 7.3. Postêpowanie przed s¹dem pracy .................................................. 7.3.1. S¹dy pracy w systemie s¹downictwa powszechnego .............. 7.3.2. Tryb odrêbny w sprawach z zakresu prawa pracy ................... 7.3.3. Zakres w³aœciwoœci rzeczowej s¹dów pracy ............................ 190 190 192 193 196 197 197 198 199 201 201 205 205 205 207 209 209 212 212 214 214 214 215 219 219 222 229 233 234 236 239 239 241 242 XII Spis treœci 7.3.4. Skutki uchylenia uchwa³y odwo³uj¹cej cz³onka zarz¹du dla dalszego trybu dochodzenia roszczeñ ze stosunku pracy ....... 7.3.5. Zasady postêpowania przed s¹dem pracy ................................ 7.3.5.1. Koniecznoœæ przeprowadzenia postêpowania wyjaœniaj¹cego .......................................................................... 7.3.5.2. Zasada szybkoœci postêpowania....................................... 7.3.5.3. Zasada formalizmu procesowego..................................... 7.3.5.4. Zasada bezp³atnoœci postêpowania................................... 7.3.5.5. Zasada kontradyktoryjnoœci ............................................. 7.3.5.6. Zasada dyspozycyjnoœci ................................................... 7.3.5.7. Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalnoœci ............. 7.3.5.8. Mo¿liwoœæ przekazania sprawy........................................ Podsumowanie............................................................................................ Indeks rzeczowy ......................................................................................... 244 245 247 248 248 249 251 252 252 252 255 263 XIII Wykaz skrótów 1. Akty prawne Wykaz skrótów Wykaz skrótów KC . . . . . . . . . . . . . . Ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KH . . . . . . . . . . . . . . Rozporz¹dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.6.1934 r. – Kodeks handlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502 ze zm.) KP . . . . . . . . . . . . . . Ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 ze zm.) KPC . . . . . . . . . . . . . Ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postêpowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KSH . . . . . . . . . . . . . Ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spó³ek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037) . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw 2. Czasopisma Dz.U. ONSA . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Naczelnego S¹du Administracyjnego OSA . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹dów Apelacyjnych OSAiSN. . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹dów Apelacyjnych i S¹du Najwy¿szego OSNAP . . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego – Izba Administracyjna Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych – do koñca 1994 roku OSNAPiUS . . . . . . . Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego – Izba Administracyjna Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych – od 1995 roku OSNC . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego – Izba Cywilna – od 1995 roku OSNCP . . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego – Izba Cywilna, Admi- nistracyjna, Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych – do koñca 1994 roku OSNKW . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego – Izba Karna i Wojskowa OSP . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹dów Polskich OSPiKA. . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹dów Polskich i Komisji Arbitra¿owych PiP . . . . . . . . . . . . . . Pañstwo i Prawo PriP . . . . . . . . . . . . . Prokuratura i Prawo PPH . . . . . . . . . . . . . Przegl¹d Prawa Handlowego PS. . . . . . . . . . . . . . . Prawo Spó³ek 3. Inne art. . . . . . . . . . . . . . . lit. . . . . . . . . . . . . . . GUS . . . . . . . . . . . . . G³ówny Urz¹d Statystyczny artyku³ litera XV Wykaz skrótów pkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . przyp. s. . . . . . . . . . . . . . . . SA . . . . . . . . . . . . . . sp. z o.o. . . . . . . . . . t. jedn. . . . . . . . . . . . ust. . . . . . . . . . . . . . punkt przypis strona spó³ka akcyjna spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ tekst jednolity ustêp XVI Literatura K. W. Baran, Glosa do uchwa³y S¹du Najwy¿szego z 29.12.1987 r., III PZP 51/87, Literatura Literatura PiP 1990, Nr 7. K. W. Baran, Nagrody z zysku w spó³kach akcyjnych, Praca i Zabezpieczenie Spo³eczne 1999, Nr 3. K. W. Baran, Ogólny zarys modelu ochrony prawnej w sprawach z zakresu prawa pracy po nowelizacjach Kodeksu pracy i Kodeksu postêpowania cywilnego dokonanych w 1996 roku, Studia z Zakresu Prawa Pracy, 1996. K. W. Baran, Postêpowanie w sprawach z zakresu prawa pracy z kazusami, Gdañsk – Kraków 1999. K. W. Baran, Procesowe prawo pracy, Kraków 2003. J. Bieluk, K. Pawlak, Zasady wykonywania czynnoœci w sprawach z zakresu pra- wa pracy w spó³kach kapita³owych, PS 2001, Nr 2. B. B³achowska, Naczelne zasady postêpowania przed organami rozstrzygaj¹cymi spory o roszczenia pracowników ze stosunku pracy, Praca i Zabezpieczenie Spo³eczne 1979, Nr 3. J. Brol, S¹downictwo pracy, cz. II, Praca i Zabezpieczenie Spo³eczne 1985, Nr 8–9. J. Brol, Stosowanie prawa pracy w spó³kach handlowych (wybrane zagadnienia), Praca i Zabezpieczenie Spo³eczne 1991, Nr 5–6. J. Brol, Stosowanie prawa pracy w spó³kach, Warszawa 1992. W. Broniewicz, Przyczyny oddalenia powództwa, PiP 1964, Nr 1. J. Cajsel, Problematyka przedawnienia roszczeñ w sprawach ze stosunku pracy, Pracodawca i Pracownik 2002, Nr 3. E. Chmielek-£ubiñska, L. Kozio³, Koncepcja kontraktów kierowniczych w firmie, Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Spo³ecznej 1996. A. Cuba³a, Gdy pozwany nie podnosi zarzutu przedawnienia roszczenia, Pr. Pracy 1997, Nr 1. B. Cudowski, Uprawnienia zwi¹zków zawodowych przy rozwi¹zywaniu umów o pracê, cz. I, Pr. Pracy 1998, Nr 5. W. Czajkowska, W³aœciwoœæ s¹du ze wzglêdu na wartoœæ przedmiotu sporu w sprawach gospodarczych (wybrane zagadnienia), PS 1999, Nr 10, s. 21. S. Dalka, Postêpowanie w sprawach gospodarczych przed s¹dami powszechny- mi, Nr 1. E. Dobordziej, Pracownik w spó³ce, Bydgoszcz 1994. M. Dudziñska-Pytel, Zatrudnianie i ubezpieczenie cz³onków zarz¹du spó³ek kapi- ta³owych, Pr. Pracy 1998, Nr 3. T. Duraj, Dopuszczalnoœæ zawarcia umowy o pracê z jedynym wspólnikiem – cz³onkiem jednoosobowego zarz¹du spó³ki z o.o. – cz. I, Praca i Zabezpie- czenie Spo³eczne 2000, Nr 11. XVII Literatura T. Duraj, Dopuszczalnoœæ zawarcia umowy o pracê z jedynym wspólnikiem – cz³onkiem jednoosobowego zarz¹du spó³ki z o.o. – cz. II, Praca i Zabezpie- czenie Spo³eczne 2000, Nr 12. T. Ereciñski, Nowelizacja Kodeksu postêpowania cywilnego, PiP 1986, Nr 4. J. R. Feliñski, Spó³ki z o.o.: zagadnienia prawne, organizacyjne, ekonomiczne, rachunkowo-finansowe, podatkowe i ubezpieczeniowe: kompendium wiedzy praktycznej z wykazem przepisów i wzorami dokumentów; Skierniewice 2000. W. Flakiewicz, B. Wawrzyniak, Zasady i metody podejmowania decyzji kierowni- czych, Warszawa 1978. H. Formañski, Przedawnienie roszczeñ w Kodeksie pracy, Pal. 1975, Nr 1. M. Piekarski, Przedawnienie roszczeñ ze stosunku pracy, NP 1975, Nr 1. A. Gburzyñska, Cz³onkostwo w zarz¹dzie spó³ek kapita³owych, PPH 1997, Nr 2. M. Gersdorf-Giaro, Zawarcie umowy o pracê, Warszawa 1985. M. Gersdorf, Zwi¹zki prawa handlowego i prawa pracy w orzecznictwie S¹du Najwy¿szego, PPH 1999, Nr 7. M. Gersdorf, Glosa do wyroku Sadu Najwy¿szego z 2.12.1992 r., I PRN 55/92, PS 1993, Nr 6. M. Gersdorf, Obejœcie prawa a pozornoœæ w kontraktach mened¿erskich, Praca i Zabezpieczenie Spo³eczne 2003, Nr 10. M. Gersdorf, Przedawnienie roszczeñ ze stosunku pracy: na zarzut czy z urzêdu?, Praca i Zabezpieczenie Spo³eczne 1998, Nr 9. S. Giziñski, Utrata roszczenia o urlop wypoczynkowy, Praca i Zabezpieczenie Spo³eczne 1972, Nr 4. Z. Gordon (red.), Spó³ka akcyjna w praktyce, Warszawa 1999. G. GoŸdziewicz, Szczególne w³aœciwoœci norm prawa pracy, Toruñ 1988. J. Gudowski, Kodeks postêpowania cywilnego, Tekst, orzecznictwo, piœmiennic- two, Tom I, Warszawa 1998. W. Gujski, Kontrakty mened¿erskie oraz inne umowy cywilnoprawne o œwiadcze- nie pracy, Warszawa 2003. B. Haus, G. Osbert-Pociecha, H. Jagoda, Zarz¹dzanie firm¹ na podstawie kon- traktu, Warszawa 1996. J. Iwulski, Kodeks pracy. Orzecznictwo, Kraków 1997. J. Iwulski, Rozwi¹zanie stosunku pracy, Warszawa 1998. J. Iwulski, W. Sanetra, Kodeks pracy, Komentarz, Warszawa 1996. J. Iwulski, Stosunki pracy w spó³kach kapita³owych prawa handlowego, cz. II, Prawo Pracy 1995, Nr 9. J. Iwulski, Udzia³ inspektora w pracy w postêpowaniu o ustalenie istnienia stosun- ku pracy, Praca i Zabezpieczenie Spo³eczne 1998, Nr 9. H. Jachimowicz, Przedawnienie roszczeñ w Kodeksie pracy, PUG 1974, Nr 12. C. Jackowiak, Postêpowanie pojednawcze w sporach ze stosunku pracy, PiP 1965, Nr 4. C. Jackowiak, System rozstrzygania sporów ze stosunku pracy w projekcie Ko- deksu pracy, PiP 1974, Nr 3. Z. Jara, R. L. Kwaœnicki, Prawid³owo stosowaæ i nie zmieniaæ, Rzeczpospolita z 15.3.2004, s. C4. Z. Jêdrzejczak, Nowy tryb rozpoznawania sporów o roszczenia pracowników ze stosunku pracy, Problemy Praworz¹dnoœci 1975, Nr 2. XVIII Literatura J. Jod³owski, Z. Resich, Postêpowanie cywilne, Warszawa 1987. E. M. Jokiel, Kodeks handlowy z komentarzem, Gdañsk 1997, s. 346. J. Joñczyk, Ubezpieczenie dyrektora, Zarz¹dzanie 1984, Nr 9. W. Jurcewicz, Kadencja zarz¹du w spó³ce akcyjnej, PPH 1999, Nr 4. W. Jurcewicz, K³ody pod nogi, Rzeczpospolita z 20.8.2002. W. Jurcewicz, Zaskar¿anie uchwa³ przez odwo³anych cz³onków zarz¹du spó³ki, PPH 2003, Nr 3. T. Justyñski, Zrzeczenie siê odsetek za opóŸnienie w wyp³acie wynagrodzenia, Praca i Zabezpieczenie Spo³eczne 1995, Nr 6. L. Kaczyñski, Uwagi na temat modelu regulacji wynagradzania w znowelizowa- nym Kodeksie pracy, Praca i Zabezpieczenie Spo³eczne 1998, Nr 4. M. Karpow, Przywrócenie pracownika do pracy w œwietle art. 48 KP, Praca i Za- bezpieczenie Spo³eczne 2004, Nr 3. T. Kasiñski, Roszczenia o pracê wed³ug Kodeksu pracy, NP 1975, Nr 2. Z. Klafkowski, Wymagalnoœæ roszczeñ, cz. I, PUG 1974, Nr 11. A. Klein, Elementy zobowi¹zaniowego stosunku prawnego, Wroc³aw 1980. M. K³oda, Powo³ywanie i odwo³ywanie cz³onków organu spó³ki z o.o. przez wspólnika albo osobê trzeci¹, MonPr 2000, Nr 6. S. Koczur, Szczególne w³aœciwoœci norm prawa pracy, Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Spo³ecznej 2001/2002. M. Ko³akowski, Postêpowanie wyjaœniaj¹ce w sprawach pracowniczych, NP 1967, Nr 2. K. Korzan, W³aœciwoœæ rzeczowa organów rozstrzygaj¹cych spory i roszczenia pracowników ze stosunku pracy, Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki So- cjalnej, Prace Naukowe Uniwersytetu Œl¹skiego 1977, Nr 1. K. Korzan, Glosa do postanowienia S¹du Najwy¿szego z 20.5.1988 r., I PZP 11/88, OSP 1990, Nr 5–6. A. Kosut, Praca w godzinach nadliczbowych i jej wynagradzanie, Praca i Zabez- pieczenie Spo³eczne 1998, Nr 5. J. Kozak, S¹downictwo gospodarcze, [w:] Studia z Prawa Gospodarczego i Han- dlowego, Ksiêga Pami¹tkowa ku czci Profesora S. W³odyki, Kraków 1996. K. Kruczalak, Kadencja cz³onków zarz¹du w spó³ce z o.o., PS 1997, Nr 7–8. K. Kruczalak, Prawo handlowe, Spó³ki, t. II, Warszawa 1996. J. Kruszewska, Systemowe zmiany rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy oraz roszczeñ ze stosunku pracy lub z nim zwi¹zanych, Pal. 1996, Nr 10–11. W. Kubala, Zwi¹zek roszczenia z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej oraz z prowadzeniem przedsiêbiorstwa, MonPr 1999, Nr 5. Z. Kubot, Status pracowniczy cz³onków zarz¹du spó³ek kapita³owych, Praca i Za- bezpieczenie Spo³eczne 1993, Nr 3. Z. Kubot, Umowy o pracê z cz³onkami zarz¹du spó³ek kapita³owych, Praca i Za- bezpieczenie Spo³eczne 1995, Nr 1. Z. Kubot, Charakter prawny przyznania, obni¿enia oraz odmowy przyznania pre- mii, Praca i Zabezpieczenie Spo³eczne 2002, Nr 12. Z. Kubot, Formy zatrudniania cz³onków zarz¹du spó³ek kapita³owych, Acta Uni- versitatis Wratislaviensis, Nr 1770, Wroc³aw 1995. Z. Kubot, Kontrakty mened¿erskie – aspekty pojêciowe, Praca i Zabezpieczenie Spo³eczne 2003, Nr 6. XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Roszczenia ze stosunku pracy członka zarządu spółki kapitałowej
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: