Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00217 003402 21348816 na godz. na dobę w sumie
Routery Cisco. Efektywne zarządzanie - książka
Routery Cisco. Efektywne zarządzanie - książka
Autor: Liczba stron: 128
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-858-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> sieci komputerowe >> cisco
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Routery Cisco stanowią podstawę działania ogromnej liczby sieci w firmach i organizacjach. Praktyka pokazuje, że najwięcej wie się o tych urządzeniach, które sprawiają najwięcej problemów. Z racji tego, że routery Cisco zwykle działają prawidłowo, administratorzy znają ich funkcje dość pobieżnie. Czasem jednak nawet tak stabilne i pewne urządzenia, jak produkty Cisco, zawodzą. Wtedy stojącą gdzieś w serwerowni 'czarną skrzynkę' trzeba szybko doprowadzić do stanu gotowości. W takich sytuacjach nie ma czasu na wertowanie setek stron dokumentacji -- trzeba sięgnąć po przewodnik opisujący najważniejsze funkcje i sposoby zarządzania nimi.

Książka 'Routery Cisco. Efektywne zarządzanie' to przewodnik po wszystkich kluczowych funkcjach urządzeń Cisco. Opisuje system operacyjny routerów Cisco i zagadnienia pomocne przy rozwiązywaniu problemów związanych z tymi urządzeniami i działaniem sieci na nich opartych. Czytając ją, nauczysz się instalować router, zestawiać połączenia sieciowe, aktualizować oprogramowanie i konfigurować jego funkcje.

Po przeczytaniu książki najlepiej odłóż ją na router -- kiedy sieć przestanie działać, nie będziesz miał wątpliwości, po co sięgnąć w pierwszej kolejności.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Routery Cisco. Efektywne zarz¹dzanie Autor: Michael W. Lucas T³umaczenie: Witold Zio³o ISBN: 83-7361-858-9 Tytu³ orygina³u: Cisco Routers for the Desperate: Router Management, The Easy Way Format: B5, stron: 128 Routery Cisco stanowi¹ podstawê dzia³ania ogromnej liczby sieci w firmach i organizacjach. Praktyka pokazuje, ¿e najwiêcej wie siê o tych urz¹dzeniach, które sprawiaj¹ najwiêcej problemów. Z racji tego, ¿e routery Cisco zwykle dzia³aj¹ prawid³owo, administratorzy znaj¹ ich funkcje doġæ pobie¿nie. Czasem jednak nawet tak stabilne i pewne urz¹dzenia, jak produkty Cisco, zawodz¹. Wtedy stoj¹c¹ gdzieġ w serwerowni „czarn¹ skrzynkê” trzeba szybko doprowadziæ do stanu gotowoġci. W takich sytuacjach nie ma czasu na wertowanie setek stron dokumentacji — trzeba siêgn¹æ po przewodnik opisuj¹cy najwa¿niejsze funkcje i sposoby zarz¹dzania nimi. Ksi¹¿ka „Routery Cisco. Efektywne zarz¹dzanie” to przewodnik po wszystkich kluczowych funkcjach urz¹dzeñ Cisco. Opisuje system operacyjny routerów Cisco i zagadnienia pomocne przy rozwi¹zywaniu problemów zwi¹zanych z tymi urz¹dzeniami i dzia³aniem sieci na nich opartych. Czytaj¹c j¹, nauczysz siê instalowaæ router, zestawiaæ po³¹czenia sieciowe, aktualizowaæ oprogramowanie i konfigurowaæ jego funkcje. • Praca w wierszu poleceñ • Konfigurowanie routera • Konfiguracja startowa i aktualna • Interfejsy Ethernet (szeregowy i pozosta³e • £¹czenie sieci za pomoc¹ VPN • Usuwanie awarii sieci i routera • Aktualizowanie systemu IOS • Po³¹czenia nadmiarowe i protokó³ BGP • Dostêp zdalny • Konfigurowanie us³ug sieciowych routera Po przeczytaniu ksi¹¿ki najlepiej od³ó¿ j¹ na router — kiedy sieæ przestanie dzia³aæ, nie bêdziesz mia³ w¹tpliwoġci, po co siêgn¹æ w pierwszej kolejnoġci. Spis treści Wstęp ...................................................z............................................ 9 Rozdział 1. Z wierszem poleceń za pan brat ...................................................z.... 15 Nieuprzywilejowany i uprzywilejowany tryb EXEC ...................................................l... 15 Zintegrowany system pomocy...................................................l...................................... 16 Skróty poleceń...................................................l...................................................l...........17 Rozdział 2. Konfigurowanie routera ...................................................z................. 19 Konfiguracja startowa i aktualna ...................................................l.................................. 20 Konfiguracja startowa ...................................................l............................................ 20 Konfiguracja aktualna ...................................................l............................................ 21 Konfiguracja routera...................................................l...................................................l.. 21 Konfigurowanie routera ...................................................l......................................... 22 Konfigurowanie interfejsu routera ...................................................l......................... 23 Wykonanie kopii zapasowej konfiguracji routera ...................................................l.. 24 Rozdział 3. Interfejsy routera ...................................................z.......................... 25 Co to za interfejs?...................................................l...................................................l......25 Podstawowe informacje o interfejsach ...................................................l......................... 26 Konfigurowanie interfejsów ...................................................l......................................... 28 Interfejsy Ethernet ...................................................l...................................................l..... 28 Konfigurowanie interfejsu Ethernet ...................................................l....................... 30 Interfejsy szeregowe...................................................l...................................................l.. 32 Konfigurowanie interfejsów szeregowych ...................................................l............. 33 Pozostałe interfejsy...................................................l...................................................l.... 34 Interfejsy pętli zwrotnej ...................................................l......................................... 34 Interfejsy zerowe...................................................l...................................................l. 35 Rozdział 4. Połączenia sieci rozległych...................................................z............ 37 Połączenie z internetem...................................................l................................................ 37 Wybór ISP...................................................l...................................................l........... 37 Konfigurowanie połączenia z ISP ...................................................l.......................... 39 Połączenia prywatne...................................................l...................................................l.. 41 Wybór urządzeń ...................................................l...................................................l.. 42 Dzierżawa łączy ...................................................l...................................................l.. 43 Łącze analogowe czy cyfrowe?...................................................l.............................. 44 6 Routery Cisco. Efektywne zarządzanie Konfigurowanie łącza prywatnego ...................................................l............................... 44 Adresy IP łączy prywatnych...................................................l................................... 44 Konfiguracja routingu ...................................................l............................................ 47 Łączenie w całość ...................................................l.................................................. 49 Rozdział 5. Rozwiązywanie problemów ...................................................z............ 51 Awarie routera...................................................l...................................................l...........51 Awarie sieci...................................................l...................................................l............... 52 Wstępne testowanie łącza...................................................l....................................... 53 Budowa łączy ...................................................l...................................................l...... 56 Badanie łącza ...................................................l...................................................l...... 56 Informacje uzyskiwane od interfejsu...................................................l...................... 58 Rozszerzone testowanie łącza ...................................................l...................................... 60 Telefon do ISP...................................................l...................................................l...........63 Testy pętli zwrotnej...................................................l................................................ 64 Jeżeli problem leży po Twojej stronie...................................................l.................... 65 Rozdział 6. Aktualizacja systemu IOS...................................................z.............. 67 Informacje o odkrytych lukach w bezpieczeństwie ...................................................l...... 68 Przygotowanie do aktualizacji...................................................l...................................... 68 Wersje systemów IOS ...................................................l............................................ 69 Wybór odpowiedniej wersji systemu IOS ...................................................l.............. 69 Odnalezienie aktualnego obrazu ...................................................l............................ 70 Przeglądanie zawartości pamięci...................................................l............................ 70 Kopiowanie plików ...................................................l................................................ 70 Przeprowadzenie aktualizacji systemu IOS ...................................................l.................. 72 Instalacja systemu IOS ...................................................l........................................... 72 Zarządzanie kilkoma obrazami systemu IOS ...................................................l......... 72 Postępowanie w przypadku problemów ...................................................l................. 73 Rozdział 7. Nadmiarowość za pomocą protokołów BGP i HSRP ........................... 75 Podstawy protokołu BGP ...................................................l............................................. 75 Czego BGP nie potrafi?...................................................l.......................................... 77 Korzystanie z protokołu BGP...................................................l....................................... 78 Cechy routera ...................................................l...................................................l...... 78 ISP obsługujący BGP...................................................l............................................. 79 Adresy IP ...................................................l...................................................l............ 79 Uzyskanie numeru ASN...................................................l......................................... 79 Rejestry routingu...................................................l...................................................l. 81 Konfigurowanie protokołu BGP...................................................l................................... 82 Ogłaszanie adresów...................................................l................................................ 82 Pełna konfiguracja protokołu BGP...................................................l......................... 85 Zarządzanie protokołem BGP ...................................................l...................................... 85 Przeglądanie tras ...................................................l...................................................l. 86 Resetowanie protokołu BGP ...................................................l.................................. 88 Wyrównywanie obciążenia łączy za pomocą protokołu BGP ................................... 89 Propagacja uaktualnień protokołu BGP...................................................l........................ 92 Protokół HSRP ...................................................l...................................................l.......... 92 Działanie protokołu HSRP ...................................................l..................................... 92 Dostrajanie protokołu HSRP...................................................l.................................. 93 BGP a HSRP ...................................................l...................................................l....... 95 Testowanie protokołu HSRP...................................................l.................................. 96 Spis treści 7 Rozdział 8. Logowanie, uwierzytelnianie oraz dostęp zdalny ................................ 99 Łącza terminalowe ...................................................l...................................................l.... 99 Hasła...................................................l...................................................l........................ 101 Nazwy użytkowników ...................................................l................................................ 103 Kontrola dostępu w sesjach terminalowych ...................................................l......... 104 Zdalny dostęp do routera ...................................................l............................................ 104 Uruchomienie protokołu Telnet ...................................................l........................... 105 Uruchomienie protokołu SSH ...................................................l.............................. 105 Rozdział 9. Usługi sieciowe Cisco ...................................................z................. 107 Protokół NTP ...................................................l...................................................l.......... 107 Podstawy protokołu NTP ...................................................l..................................... 107 Konfigurowanie protokołu NTP...................................................l........................... 108 Kontrola protokołu NTP ...................................................l...................................... 109 Rejestrowanie zdarzeń routera...................................................l.................................... 109 Rejestrowanie zdarzeń lokalnie...................................................l............................ 109 Usługa syslog ...................................................l...................................................l.... 111 SNMP...................................................l...................................................l...................... 112 Dodatek A Adresy IP oraz maski sieci ...................................................z.......... 113 Co to jest adres IP?...................................................l...................................................l.. 113 Maski sieci w praktyce ...................................................l............................................... 114 Maski sieci a protokół BGP...................................................l........................................ 115 Skorowidz...................................................z................................... 117 Rozdział 2. Konfigurowanie routera Po zalogowaniu się do routera nadszedł czas na jego skonfigurowanie. Pomocne bę- dzie w tym polecenie UJQYXGTUKQP, które pozwoli na uzyskanie kilku podstawowych informacji o routerze, takich jak wersja oprogramowania, rodzaj sprzętu oraz używane interfejsy. Ponieważ wynik działania tego polecenia jest dość długi, przedstawię tu je- dynie ważniejsze jego fragmenty. TQWVGTUJQYXGTUKQP KUEQ+PVGTPGVYQTM1RGTCVKPI5[UVGO5QHVYCTG +15 VO (cid:1)5QHVYCTG +5+/ (cid:2)8GTUKQPN :-N #4.; 2.1;/ 064 . #5 51(6/#4 HE Drugi wiersz zawiera informacje o platformie sprzętowej (cid:1), dla której przeznaczona jest używana wersja systemu IOS, oraz numer wersji systemu (cid:2). Kiedy zajdzie po- trzeba zwrócenia się o pomoc do firmy Cisco, będzie konieczne podanie numeru wer- sji systemu IOS. Dalej znajdują się informacje o dacie kompilacji systemu oraz oso- bie, która ją przeprowadziła, numer wersji ROM i tym podobne. Dane te z pewnością przydadzą się firmie Cisco; dla Ciebie nie mają one żadnej wartości. TQWVGT(cid:1)WRVKOGKUYGGMUFC[UJQWTUOKPWVGU 5[UVGOTGVWTPGFVQ41/D[(cid:2)TGNQCF 5[UVGOKOCIGHKNGKU(cid:3)HNCUJEKUKO:-N EKUEQ(cid:4) 4 RTQEGUUQT TGXKUKQPZ YKVJ-- D[VGUQHOGOQT[ (cid:5)(CUV VJGTPGV+ KPVGTHCEG U 5GTKCNPGVYQTMKPVGTHCEG U (cid:6) QPHKIWTCVKQPTGIKUVGTKUZ Następnie na ekranie pojawia się informacja o czasie działania routera (cid:1) (w tym przypadku router działa od 4 tygodni, 4 dni, 9 godzin oraz 53 minut) oraz o przyczy- nie ostatniego zakończenia działania routera (cid:2) (słowo TGNQCF oznacza, że router zo- stał zresetowany programowo, o czym powiem więcej w rozdziale 5.). Kiedy ktoś za- pyta, co jest przyczyną problemów z dostępem do internetu, można na podstawie tych informacji poinformować go, że Twój router działa sprawnie i to od wielu dni. 20 Routery Cisco. Efektywne zarządzanie W wierszu 5[UVGOKOCIGHKNG (cid:3) znajduje się informacja o położeniu i nazwie pli- ku, z którego router załadował system operacyjny (w tym przypadku był to plik flash:c3640-is56i-mz-120-7-XKl). Informacja ta zostanie wykorzystana, gdy nadej- dzie czas uaktualnienia systemu IOS. W kolejnym wierszu (cid:4) znajdują się dość ważne informacje o modelu routera oraz o jego właściwościach fizycznych. Jeżeli routera nie ma w zasięgu wzroku, można na podstawie tych informacji szybko dowiedzieć się, z jakim urządzeniem ma się do czynienia. (Oczywiście najlepiej by było zinwen- taryzować router przed wysłaniem go na drugi koniec kraju, ale jak pokazuje praktyka, zwykle nie ma na to czasu). Po kilku wierszach informujących szczegółowo o cechach oprogramowania routera pojawia się informacja o zainstalowanych w urządzeniu interfejsach (cid:5). Następnie wy- świetlane są informacje o elementach routera, a na koniec przedstawiana jest zawar- tość rejestru konfiguracji (cid:6). Informacja ta zapewne Ci się teraz nie przyda, ale będzie pomocna podczas uaktualniania systemu IOS. Konfiguracja startowa i aktualna W routerze dostępne są dwie konfiguracje — startową (ang. startup configuration) i aktualną (ang. running configuration). Konfiguracja startowa routera przechowy- wana jest w nieulotnej pamięci RAM i wykorzystywana jest do skonfigurowania ro- utera podczas jego uruchamiania. Po uruchomieniu urządzenia kopia konfiguracji star- towej jest używana jako konfiguracja aktualna. Zmiany wprowadzane w konfiguracji routera w trakcie jego pracy wpływają tylko na konfigurację aktualną. Zapisanie zmie- nionej konfiguracji aktualnej powoduje zmianę konfiguracji startowej — konfiguracja aktualna staje się wówczas startową. Jeżeli zmiany w konfiguracji aktualnej nie zo- staną zapisane, zostaną utracone podczas restartu routera. Konfigurację aktualną routera można porównać do dokumentu programu Word — jeżeli jego działanie zostanie zakończone bez zapisania zmian w edytowanym do- kumencie, wprowadzone zmiany zostaną utracone. Rozwiązanie takie, obok wad, ma również zalety — jeżeli konfigurując router popełnisz istotny błąd, będziesz mógł z niego wybrnąć, restartując urządzenie. Z technicznego punktu widzenia konfiguracja startowa routera jest czymś w rodzaju pliku startowego. Przechowywana jest w nieulotnej pamięci RAM, podobnie jak plik startowy przechowywany jest na dysku twardym komputera. Inżynierowie Cisco dla wygody nazywają plik z konfiguracją startową po prostu „konfiguracją startowa”. Konfiguracja aktualna nie jest natomiast żadnym plikiem, lecz tylko dającą się mody- fikować kopią konfiguracji startowej, przechowywaną w zwykłej pamięci RAM. Konfiguracja startowa Aby sprawdzić, w jakiej konfiguracji router się uruchomi, należy wydać polecenie UJQYUVCTVWREQPHKI: Rozdział 2. ♦ Konfigurowanie routera 21 TQWVGTUJQYUVCTVWREQPHKI (cid:1)7UKPIQWVQHD[VGU (cid:2)XGTUKQP Router odczytuje konfigurację z pamięci nieulotnej, informuje, ile zajmuje w niej miejsca (cid:1), po czym wyświetla zawartość konfiguracji (cid:2). Konfiguracja aktualna Aby zapoznać się z aktualną konfiguracją routera, należy wydać polecenie UJQYTWP PKPIEQPHKI1: TQWVGTUJQYTWPPKPIEQPHKI (cid:1)$WKNFKPIEQPHKIWTCVKQP (cid:2) WTTGPVEQPHKIWTCVKQP XGTUKQP W pierwszym wierszu wyświetlane są komunikaty o budowaniu konfiguracji na pod- stawie zawartości pamięci (cid:1). Następnie przedstawiana jest informacja (cid:2) o tym, że jest to konfiguracja obowiązująca w danej chwili, która nie musi być tożsama z prze- chowywaną w pamięci nieulotnej. Konfiguracja jest wyświetlana ekran po ekranie. Konfiguracja routera Nie uda mi się tu przeprowadzić analizy całej konfiguracji routera, gdyż nawet w przy- padku niewielkiego urządzenia może ona składać się nawet z 200 wierszy. Powiem tylko, jak rozumieć taką konfigurację. Konfiguracja systemu Cisco IOS składa się z szeregu instrukcji. Każda instrukcja włącza lub wyłącza jakąś funkcję interfejsu, protokołu lub całego routera albo definiuje niektóre ogólne właściwości urządzenia. W konfiguracji pojawiają się również wy- krzykniki, którymi oddzielane są poszczególne sekcje konfiguracji. (Jeżeli przechowu- jesz kopię konfiguracji routera poza urządzeniem, możesz — umieszczając na początku wiersza wykrzyknik — dodawać do konfiguracji własne komentarze. Jednak z możli- wości tej korzysta się bardzo rzadko, gdyż router podczas odczytu takiej konfiguracji usuwa z niej wszystkie komentarze). Oto niewielki fragment konfiguracji urządzenia: (cid:1)UGTXKEGVKOGUVCORUFGDWIWRVKOG (cid:2) (cid:3)JQUVPCOGTQWVGTDNCEMJGNKEQRVGTUQTI 1 i Weterani urządzeń Cisco zamiast podanego polecenia używają opcji YTKVGVGTOKPCN (w skrócie YTV). Nie ma w tym niczego złego, tyle że polecenie to uważane jest już za przestarzałe. 22 Routery Cisco. Efektywne zarządzanie Router z przykładu obsługuje usługi sieciowe timestamps, debug i uptime (cid:1). (Umiesz- czenie nazw tych usług w konfiguracji powoduje ich uruchomienie). Widzimy tu też zmienną globalną, określającą nazwę routera (cid:3). Kiedy kolejne instruk- cje routera są uznawane za należące do innej grupy, rozdzielane są wykrzyknikiem (cid:2). (cid:1)KRUWDPGVGTQ (cid:2)KRFQOCKPPCOGDNCEMJGNKEQRVGTUQTI (cid:3)PQKRHKPIGT W tym routerze obowiązują dwa ustawienia protokołu IP — włączona obsługę pod- sieci zerowej (cid:1) oraz zdefiniowana nazwa domeny IP (cid:2). Słowo kluczowe PQ powo- duje wyłączenie jakiejś usługi, w tym przypadku usługi finger (cid:3). (cid:1)KPVGTHCEG5GTKCNN (cid:2)FGUETKRVKQPOCKPQHHKEG6N (cid:3)PQKRTGFKTGEVU Tutaj przedstawiono konfigurację jednego z interfejsów routera (cid:1). Instrukcje konfi- gurowanego interfejsu pojawiają się bezpośrednio pod jego nazwą (cid:2) i są poprzedzone jednym znakiem spacji. Zauważ, że wyłączona została funkcja przekierowań (re- directs) protokołu IP (cid:3). Być może funkcja ta została włączona globalnie w całym ro- uterze, a następnie została wyłączona w interfejsach, w których nie jest potrzebna. (cid:1)TQWVGTDIR (cid:2)DIRFCORGPKPI Każdy z podstawowych protokołów routingu ma swoją sekcję (cid:1). Powyżej widoczna jest jedna z instrukcji konfiguracji protokołu routingu, poprzedzona znakiem spacji (cid:2). Konfigurowanie routera W uprzywilejowanym trybie EXEC można nie tylko wykorzystywać szerszą gamę poleceń, ale również zmieniać konfigurację routera. Aby to uczynić, należy przejść do trybu konfiguracyjnego. Router najczęściej kon- figuruje się za pomocą poleceń wydawanych w wierszu poleceń (nazywanym również terminalem) routera, do którego jest się zalogowanym. Aby przejść do trybu konfigu- racyjnego, należy w trybie uprzywilejowanym wydać polecenie EQPHKIWTGVGTOKPCN: TQWVGTEQPHV PVGTEQPHKIWTCVKQPEQOOCPFUQPGRGTNKPG PFYKVJ 06. TQWVGT(cid:1) EQPHKI Rozdział 2. ♦ Konfigurowanie routera 23 Zauważ, że monit routera zmienił postać z TQWVGT na TQWVGT EQPHKI — użytkownik jest w ten sposób informowany, że urządzenie znajduje się w trybie konfiguracyjnym. W wierszu poleceń trybu konfiguracyjnego można wydawać polecenia (po jednym poleceniu w wierszu). Polecenia konfiguracyjne mają taką samą postać, jak instrukcje konfiguracyjne, które widzieliśmy, przeglądając konfiguracje routerów. Wydawane polecenia są dodawane jako instrukcje do aktualnej konfiguracji routera. Aby na przykład dodać do niej in- strukcję UGTXKEGRCUUYQTFGPET[RVKQP, należy w wierszu poleceń wydać polecenie: TQWVGT EQPHKI UGTXKEGRCUUYQTFGPET[RVKQP Instrukcja zostanie umieszczona w odpowiednim miejscu konfiguracji. (Niestety nie masz żadnego wpływu na to, gdzie znajdzie się dana instrukcja. Router „wie” lepiej od Ciebie, gdzie jest miejsce każdej instrukcji i bezczelnie zignoruje wszelkie Twoje wysiłki zmierzające do umieszczenia instrukcji w innym miejscu). Wydanie w trybie konfiguracyjnym poleceń TGNQCF lub RKPI spowoduje błąd, gdyż nie są one instruk- cjami konfiguracyjnymi. Aby zakończyć konfigurowanie routera i opuścić tryb konfiguracyjny, należy naci- snąć kombinację klawiszy Ctrl+Z. TQWVGT EQPHKI @ TQWVGT Monit wiersza poleceń przyjmie ponownie postać TQWVGT. Konfigurowanie interfejsu routera Aby skonfigurować interfejs routera, wpisz w wierszu poleceń jego nazwę. Wszystkie wydawane następnie polecenia będą odnosić się do tego interfejsu. TQWVGT EQPHKI KPVU TQWVGT(cid:1) EQPHKIKH Zauważ, że monit wiersza poleceń (cid:1) przyjął postać TQWVGT EQPHKIKH — pozwala Ci to zapamiętać, że konfigurujesz interfejs, a nie cały router. Jakie to ma znaczenie? Pamiętasz przykład, w którym w konfiguracji interfejsu znaj- dowała się instrukcja PQKRTGFKTGEVU? Najprawdopodobniej funkcja TGFKTGEVU była potrzebna w pozostałych interfejsach routera i została włączona w konfiguracji glo- balnej routera. Podczas konfigurowania protokołów routingu również wyświetlany jest rozszerzony monit: TQWVGT EQPHKI TQWVGTDIR TQWVGT EQPHKITQWVG Kolejne wydawane polecenia pojawią się w sekcji TQWVGTDIR konfiguracji routera, co widzieliśmy we wcześniejszym przykładzie. 24 Routery Cisco. Efektywne zarządzanie Zapisywanie zmian Wszystkie wydawane w trybie konfiguracyjnym polecenia zmieniają tylko aktualną konfigurację routera. Jeżeli nie zostaną zapisane w konfiguracji startowej, nie prze- trwają restartu urządzenia. Aby zapisać zmiany w konfiguracji startowej, należy wydać polecenie YTKVG. TQWVGTYTKVG $WKNFKPIEQPHKIWTCVKQP =1-? TQWVGT Wykonanie kopii zapasowej konfiguracji routera Konfiguracja routera przechowywana jest w postaci tekstowej. Jej kopię zapasową można wykonać najszybciej, kopiując konfigurację do innego systemu, najczęściej do serwera, gdzie będzie przechowywana w postaci pliku tekstowego. (Konfigurację ro- utera można nawet zapisać na kawałku papieru). Gdyby router uległ poważnej awarii i pamięć zostałaby uszkodzona, będziesz mógł przejść do trybu konfiguracyjnego i za pomocą operacji kopiowania i wklejania odtworzyć całą konfigurację. Można również za pomocą polecenia EQR[ HVR skopiować konfigurację routera do serwera FTP w sposób, w jaki czyni się to przed uaktualnianiem systemu IOS. Po- wiem o tym więcej w rozdziale 6.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Routery Cisco. Efektywne zarządzanie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: